สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนภัทร  อุ่นเสน่หา
2. เด็กหญิงศศิประภา  เชื้ออ่าว
 
1. นางจิราภรณ์  ปรีดานนท์
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง 6 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  ม่วงศรี
 
1. นางสาวสุจิตตา  โยวะผุย
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.5 ทอง 6 1. เด็กหญิงอรุณี  เสนสอน
 
1. นางสาวสุจิตตา  โยวะผุย
 
4 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงประภัสสร   บุญเพ็ง
2. เด็กหญิงอารีรัตน์  หมายหาทรัพย์
 
1. นางสาวสุนิสา  บินยูซบ
2. นางสาวสุจิตตา  โยวะผุย
 
5 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกิจสดา   เนียมเพราะ
2. เด็กชายธีรพงษ์   ผ่อนกลาง
 
1. นางสาวสุนิสา  บินยูซบ
2. นางสาวเสาวภา  ศรีคุ้มเหนือ
 
6 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายรัชชานนท์   ศิริ
2. เด็กชายเทพทัต   แซ่ตั้ง
 
1. นางสาวสุนิสา  บินยูซบ
2. นางสาวกรชนก  พรทวีศุข
 
7 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 87 ทอง 5 1. เด็กหญิงพิมนภา   สุขสวัสดิ์
2. เด็กหญิงเฉลิมรักษ์    เพ็ชโรทัย
 
1. นางสาวสุนิสา  บินยูซบ
2. นายคงสิทธิ์  อิทธโยภาสกุล
 
8 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจิตติพัฒน์   ทรงเนียมศรี
2. เด็กหญิงพรชิตา   แก้ววิจิตร
 
1. นางสาวสุนิสา  บินยูซบ
2. นางสาวอาจารียา  อ่อนสะอาด