สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดเทพนาราม สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 36 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายไกรสร  ทองพันชั่ง
 
1. นางสาววราภรณ์  เขียวสด
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายนันท์นภัส  ศรีษะโคตร
2. เด็กหญิงปาลิตา  ศรีบุญเรือง
3. เด็กชายวันชนะ  หมูทอง
 
1. นายเอกราช  หงษ์สำโรง
2. นางสาวณัฏฐณิชา  ประวันนัง
 
3 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 78.5 เงิน 4 1. เด็กหญิงประภาวรรณ  ไชยกาล
2. เด็กหญิงวิภาดา  นัยนิจ
3. เด็กหญิงสุนันทา  วิจิตทาดา
 
1. นางสาววราภรณ์  เขียวสด
2. นายภูวภัทร  อ่ำองอาจ