สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดทุ่งยายชี สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 78 เงิน 4 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  เข่าผักแว่น
2. เด็กหญิงพัชรดา  ตุ่มประโคน
3. เด็กหญิงอรไพลิน  สานกล้อง
 
1. นางสาวสุรีฉาย  บุญวงค์
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกานต์ชนิต  สาธุชาติ
2. เด็กหญิงนิตยา  พยอมหอม
3. เด็กชายอาภาพัชร  ภักดีวงษ์
 
1. นางสาวสุพัชตา  มันทิกะ
2. นายพิสิษฐ์  ศุภวัฒน์ธนบดี
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจันทร์นภา  งามวงษ์
2. เด็กหญิงนฤมล  แสนสม
3. เด็กหญิงศิรินันท์  พรมพิบาล
 
1. นายพิสิษฐ์  ศุภวัฒน์ธนบดี
2. นางสาวสุพัชตา  มันทิกะ
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกรพินทร์  จองอินทร์
 
1. นายรังสรรค์  วรรณพิรุณ
 
5 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงดวงดาว  กาญจนสมจิต
2. เด็กหญิงน้ำหนึ่ง  โยธี
 
1. นายเอกชัย  พละศักดิ์
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 91.75 ทอง 4 1. เด็กชายขัตติยะ  คะเสนา
2. เด็กชายพีรพัฒน์  สร้อยสมยา
3. เด็กชายวรวุฒิ  สุวรรณมงคล
 
1. นายปานเทพ  ภักดีอุทธรณ์
2. นางสุขจิตต์  พิกุลทอง