สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดทางข้ามน้อย สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 51.5 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงชัญญานุช   เกตุแก้ว
 
1. นางชรินรัตน์  โภชนะ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงรุจจิรา  กลิ่นค้างพลู
 
1. นางชรินรัตน์  โภชนะ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 73 เงิน 10 1. เด็กหญิงกัญญานี  กรมถิน
 
1. นางชรินรัตน์  โภชนะ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 74 เงิน 16 1. เด็กหญิงนฤมล  จันทร์ทอง
 
1. นางเพ็ญจันทร์  เกตุสวัสดิ์
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 78 เงิน 4 1. เด็กหญิงอภิสุตา  พุ่มนิคม
2. เด็กชายอมรชัย  กอนพันธ์
 
1. นางชรินรัตน์  โภชนะ
2. นางสาวกาญจนา  สำเรียนลำ
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 68 ทองแดง 14 1. เด็กชายธนากร  ไชยพิมพ์
 
1. นางชรินรัตน์  โภชนะ
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 89 ทอง 8 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  บุญดี
 
1. นางเพ็ญจันทร์  เกตุสวัสดิ์
 
8 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 73 เงิน 14 1. เด็กหญิงจันทร์ทิพย์  เวชสถล
2. เด็กหญิงชัญญานุช  เกตุแก้ว
 
1. นางชรินรัตน์  โภชนะ
2. นางสาวนงลักษณ์  มิมาลา
 
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 76 เงิน 16 1. เด็กชายธนกร  สมประเสริฐ
2. เด็กชายนพฤทธิ์  ไอซิม
 
1. นางเพ็ญจันทร์  เกตุสวัสดิ์
2. นางสาวนงลักษณ์  มิมาลา
 
10 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 86 ทอง 5 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  กรมถิน
2. เด็กหญิงกัญญานี  กรมถิน
3. เด็กหญิงสุธาศิณี  บุทลี
 
1. นายพลากร  จิระศักดิ์
2. นางชรินรัตน์  โภชนะ