สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดทางข้ามน้อย สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงรุจจิรา  กลิ่นค้างพลู
 
1. นางชรินรัตน์  โภชนะ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 73 เงิน 10 1. เด็กหญิงกัญญานี  กรมถิน
 
1. นางชรินรัตน์  โภชนะ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 74 เงิน 16 1. เด็กหญิงนฤมล  จันทร์ทอง
 
1. นางเพ็ญจันทร์  เกตุสวัสดิ์
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 78 เงิน 4 1. เด็กหญิงอภิสุตา  พุ่มนิคม
2. เด็กชายอมรชัย  กอนพันธ์
 
1. นางชรินรัตน์  โภชนะ
2. นางสาวกาญจนา  สำเรียนลำ
 
5 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 73 เงิน 14 1. เด็กหญิงจันทร์ทิพย์  เวชสถล
2. เด็กหญิงชัญญานุช  เกตุแก้ว
 
1. นางชรินรัตน์  โภชนะ
2. นางสาวนงลักษณ์  มิมาลา
 
6 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 76 เงิน 16 1. เด็กชายธนกร  สมประเสริฐ
2. เด็กชายนพฤทธิ์  ไอซิม
 
1. นางเพ็ญจันทร์  เกตุสวัสดิ์
2. นางสาวนงลักษณ์  มิมาลา