สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดท่าเกวียน สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 82 ทอง 8 1. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  วรรณพิรุณ
 
1. นางทัศนันท์  เดชาธนไพบูลย์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกฤตเมธ  ใสกระจ่าง
 
1. นางรัชนี  ชาติตะคุ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงยุวธิดา  บุตรดา
 
1. นางกัลยา  วิเวกชาติ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  ประยูรวงค์
 
1. นางสาวกิตติพร  หงษ์จันทา
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงเจ้าคุณ  ไชยวงษ์
 
1. นางสาวพนิดา  ทองสุข
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 72 เงิน 6 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  เกาตระกูล
2. เด็กหญิงนันท์นภัส  นันทวิสิทธิ์
3. เด็กหญิงพรหมพร  แย้มโคกสูง
 
1. นางวาสนา  ยันตนะ
2. นางสาวอุดมพร  ยิ่งรุ่งเรือง
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 84.9 ทอง 4 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  ส่องแสงจันทร์
2. เด็กหญิงปรียาภา  กุลสารี
3. เด็กหญิงปวีณภัทท์  จำปาทอง
 
1. นางพัชรินทร์  คชรัตน์
2. นางสาวกมลวรรณ  ก้อนแก้ว
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงรุ้งสิริ  บุญศรี
2. เด็กชายวิรุฬห์  ศรีใสคำ
 
1. นางสาวกัลยรัตน์  หนูมาทะวงษ์
2. นางสาวกมลวรรณ  ก้อนแก้ว
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 23 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายปิติพัฒน์  ศักดิ์ดาเยี่ยงยงค์
 
1. นางสาวณัฐนันท์  ทิพยานนท์
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสาริสา  พันธุ์ธรรม
 
1. นายพุทธพงษ์  พรบุญทองขาว
 
11 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงจิลลาภัทร  แสงระงับ
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ลันดา
3. เด็กหญิงสุภาวตรี  ราคี
 
1. นายธนพล  ศรีเจริญ
 
12 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 69 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงนภัส  วิสันต์
2. เด็กชายรัชชานนท์  แก้วมณี
3. เด็กชายวริทธิ์  สาธุอยู่ศิริกุล
 
1. นางวรรณภัสสร  เกิดกำบท
2. นายวิทย์  มงคลวิทย์
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัช  ไทยนาภา
2. เด็กชายธนภัทร  อุ่นจิตร
 
1. นายพุทธพงษ์  พรบุญทองขาว
2. นางสาวสุนันทา  ถ้ำกลาง
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 38 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงศิรภัสสร  เทพมงคล
 
1. นางปาจรีย์  โคมเดือน
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 28 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายนันทิพัฒน์  เพียรพิทักษ์
 
1. นางสาวอุทัยวรรณ  ทองน้อย
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 40 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายคงฤทธิ์  แสงเพ็ชร
2. เด็กชายชยานันต์  โตเจริญ
 
1. นางวัชรี  ภาระการ
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 82 ทอง 4 1. เด็กหญิงธนภรณ์  ภควรรณ
 
1. นางสาวสุจิตรา  อุ่นแก้ว
 
18 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 81.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชุติมา  ประภาศิริสุลี
2. เด็กหญิงอนุสรา  เขียนวงศ์
3. เด็กหญิงอภิชญา  มงคลเขตชัย
 
1. นางกัณณ์ณิศา  สันติบวรวงศ์
2. นางเนตรชนก  ใจคุ้มเก่า
 
19 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 77 เงิน 7 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  อวิรุทธ์พัฒนกุล
2. เด็กหญิงทัตณิชา  วัชรพาณิชย์
3. เด็กหญิงอรุชิดา  ผ่องแผ้ว
 
1. นางศิริพร  แรงจบ
2. นายเทพไพบูลย์  ทองทำ
 
20 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐชา  ลี้วาทินแสนสุข
2. เด็กหญิงธัญญรัตน์  รุ่งสิทธิ์เมธีกุล
3. เด็กหญิงภัทรภร  บุตรวัน
 
1. นายเทพไพบูลย์  ทองทำ
2. นางศิริพร  แรงจบ
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกมลชนก  คุณารักษ์
2. เด็กหญิงชลิตา  บุญประเสริฐ
3. เด็กหญิงธารญา  ยาชัยยะ
 
1. นางสาวจิราพร  ชัยน้อย
2. นายขวัญชัย  วรรณสุทธิ์
 
22 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ศรีเกษม
2. เด็กชายพุฒิเมธ  เสนาะสัน
 
1. นางเนตรชนก  ใจคุ้มเก่า
2. นางกัณณ์ณิศา  สันติบวรวงศ์
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 69.68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายสรวิศ  คงมะณี
2. เด็กชายอิทธิมันต์  เนตรธิยา
 
1. นางสาวประณิตา  พรหมศรี
2. นางสาวภทรพรรณ  วิโรทัยสกุล
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 70.03 เงิน 5 1. เด็กชายภูริณัฐ  ลี้ชม
2. เด็กชายอริญชัย  ศรีสุข
 
1. นางสาววิรัลพัชร  อภิมาศยานนท์
2. นางสาวประณิตา  พรหมศรี
 
25 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกฤษณาพร  จันทเกตุ
2. เด็กหญิงชนกานต์  เทียนปัญจะ
3. เด็กหญิงนพรดา  เอกวงศ์ษา
4. เด็กหญิงวิชญาดา  หลอมทอง
5. เด็กหญิงโชติกา  เพิ่มพูล
 
1. นางพัชรดา  นันทสินธ์
2. นางสาวกิตติพร  หงษ์จันทา
 
26 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 90.6 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงฐานิตา  มั่นคง
2. เด็กหญิงณัฐพร  ศรีทัศนการ
3. เด็กหญิงมนต์นภา  นพกาล
4. เด็กหญิงศศิวรรณ  เอี่ยมนิรันดร์
5. เด็กหญิงเบญญา  เจริญสิทธิชัย
 
1. นายสุมิตร  คชรัตน์
2. นางสาวพัชชา  จันมี
 
27 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกฤษณล  ไชยพงษ์
2. เด็กหญิงณฤพร  สังอ่อนดี
3. เด็กหญิงณัฐธยาน์  ปราโมทย์
4. เด็กหญิงปรียาภรณ์  ดำริห์
5. เด็กหญิงปุณยาพร  แสนใจงาม
 
1. นายผดุงศักดิ์  ครองสกุล
2. นางสาวสุชาวดี  อุ้ยเจริญ
 
28 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกวินธิดา  สวัสดีสุขุม
 
1. นายศรายุทธ  บัวศรี
 
29 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายนพรุจ  เอกวงศ์ษา
2. เด็กหญิงพลอยณิศา   ธนะพงศ์ธำรงกูล
 
1. นายสุมิตร  คชรัตน์
2. นางพัชรินทร์  คชรัตน์
 
30 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 84 ทอง 4 1. เด็กชายพงศกร  วะบังลับ
2. เด็กหญิงวิมลณัฐ  ฉิมมา
 
1. นายสุมิตร  คชรัตน์
2. นางพัชรินทร์  คชรัตน์
 
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 88 ทอง 5 1. เด็กหญิงกรกช  จุลไชย
2. เด็กหญิงกฤติกานต์  พึ่งเกษม
3. เด็กหญิงจรัญญา  ผุดผ่องใส
4. เด็กหญิงจันทร์กนก  ขุนสากล
5. เด็กหญิงจีรนันท์  เตียวเจริญ
6. เด็กหญิงณัฐรดา  ประสินทอง
7. เด็กหญิงปัทมาภรณ์   จุลมณฑล
8. เด็กหญิงพรนัชชา  ฉัตรทอง
9. เด็กหญิงพราวรวี  ใหม่ก๋งลาย
10. เด็กหญิงเบ็ญลียา  ปราณี
 
1. นางสาวนันทวัน  สุทธโร
2. นางสาวกิตติมา   เบ้าทอง
 
32 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกุลธิดา  นามบุญลือ
2. เด็กหญิงจันทนา  อ่อนศรี
3. เด็กหญิงจันทร์จิรา  พงสาลี
4. เด็กหญิงฐิติรัตน์  พรมปัญญา
5. เด็กหญิงณัฐนิชชา  ก้อนทอง
6. เด็กหญิงนฤมล  ดวงดาว
7. เด็กหญิงปภาวรินทร์  งามประยูร
8. เด็กหญิงพรรณภัค  ทิสมบูรณ์
9. เด็กหญิงวรารัตน์  เข็มเฉลิม
10. เด็กหญิงอาทิตยา  วงษ์ปุ่น
 
1. นายพลวัตร์  ถั่วทอง
2. นางสาวธนาภรณ์  มั่นคง
3. นางสาวกัลยาณี  เกตุแก้ว
 
33 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนาขวัญ  นามเคน
 
1. นางบุปผา  ประเสริฐ
 
34 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายเอกฉัตร  ตันเฮง
 
1. นางบุปผา  ประเสริฐ
 
35 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 89 ทอง 4 1. เด็กหญิงณัฐชา  นพเทา
2. เด็กหญิงณิชา  เฉยสวัสดิ์
 
1. นางสาวณัฐนันท์  ทิพยานนท์
2. นางบุปผา  ประเสริฐ
 
36 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิรชญา  ไทยสุริโย
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  นพโสภณ
 
1. นางบุปผา  ประเสริฐ
2. นางสาวณัฐนันท์  ทิพยานนท์
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงรวินท์นิภา  จักกะพาก
 
1. นายประเดิม  เทียนปัญจะ
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธีธัช  ทิสมบูรณ์
 
1. นายประเดิม  เทียนปัญจะ
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 80.66 ทอง 6 1. เด็กชายกฤติพงศ์  สุทธิ
 
1. นายประเดิม  เทียนปัญจะ
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 83 ทอง 5 1. เด็กหญิงมิ่งขวัญ  ขาวเจริญ
 
1. นายประเดิม  เทียนปัญจะ
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงพรวิสา  อุทวงค์
 
1. นางสาวพนิดา  ทองสุข
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 90.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงต้นน้ำ  ชะรารัตน์
 
1. นางสาวพนิดา  ทองสุข
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 82 ทอง 4 1. เด็กหญิงนภัสชญา  แก้วปัญญา
 
1. นายประเดิม  เทียนปัญจะ
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงแม่หญิง  เกาไศยนันท์
 
1. นายประเดิม  เทียนปัญจะ
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายคชณณณ์  ทัศนะ
 
1. นายประเดิม  เทียนปัญจะ
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 93.98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอาภัสรา  คชสาร
 
1. นางสาวพนิดา  ทองสุข
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายคชณณณ์  ทัศนะ
2. เด็กหญิงจตุพร  เจริญศรี
3. เด็กหญิงนภัสชญา  แก้วปัญญา
4. เด็กหญิงประภาสิริ  ด่านนอก
5. เด็กชายพงศกร  สายนต์
6. เด็กหญิงพิมพิกา  บุญพร้อมสรรค์
7. เด็กชายมนต์พจน์  วงค์กำภู
8. เด็กหญิงอาภัสรา  คชสาร
9. เด็กหญิงแม่หญิง  เกาไศยนันท์
 
1. นายประเดิม  เทียนปัญจะ
2. นางสาวพนิดา  ทองสุข
3. นางหทัยรัตน์  วัชรศัสตรา
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกฤติพงค์  สุทธิ
2. เด็กชายคชณณณ์  ทัศนะ
3. เด็กชายค้ำคูณ  เกาไศยนันท์
4. เด็กหญิงชนมน  วงค์ใหญ่
5. เด็กชายตรีภพ  หงษาชุม
6. เด็กหญิงนภัสชญา  แก้วปัญญา
7. เด็กหญิงนลินพร  อินทศร
8. เด็กหญิงประภาสิริ  ด่านนอก
9. เด็กชายพงศกร  สายนต์
10. เด็กชายพีรณัฐ  ราชวงษ์
11. เด็กชายมนต์พจน์  วงค์กำภู
12. เด็กชายศุภกฤต  เกตุสุรรณ์
13. เด็กชายสิรเกียรติ  สว่างศรี
14. เด็กชายสุกฤษฏิ์  ผาแก้ว
15. เด็กหญิงอาภัสรา  คชสาร
 
1. นายประเดิม  เทียนปัญจะ
2. นางสาวพนิดา  ทองสุข
3. นางหทัยรัตน์  วัชรศัสตรา
4. นายชัยยุทธ์  อบกลิ่นจันทร์
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายค้ำคูณ  เกาไศยนันท์
2. เด็กหญิงณัฐนิชา  นพโสภณ
3. เด็กชายตรีภพ  หงษาชุม
4. เด็กหญิงธมนวรรณ  เกษอุดม
5. เด็กชายพชรดนัย  เหล่ากว้าง
6. เด็กหญิงพัณณ์พิชญา  สุจริตาภา
7. เด็กชายมนต์พจน์  วงค์กำภู
8. เด็กหญิงมิ่งขวัญ  ขาวเจริญ
9. เด็กหญิงรวินท์นิภา  จักกะพาก
10. เด็กชายสุกฤษฏิ์  ผาแก้ว
 
1. นายประเดิม  เทียนปัญจะ
2. นางสาวพนิดา  ทองสุข
3. นายชัยยุทธ์  อบกลิ่นจันทร์
4. นางหทัยรัตน์  วัชรศัสตรา
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 91.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงมนต์นภา  นพกาล
 
1. นางสาวพัชชา  จันมี
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 81 ทอง 5 1. เด็กชายบุณยกร  ภูสีน้ำ
 
1. นายชัยยุทธ์  อบกลิ่นจันทร์
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงมนต์นภา  นพกาล
 
1. นางสาวพัชชา  จันมี
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 88.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพฤหัส  เจริญสิทธิชัย
 
1. นางสาวพัชชา  จันมี
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงขวัญสิริ  เอี่ยมนิรันดร์
 
1. นางสาวพัชชา  จันมี
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพฤหัส  เจริญสิทธิชัย
 
1. นางสาวพัชชา  จันมี
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงมนต์นภา  นพกาล
 
1. นางสาวพัชชา  จันมี
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกันทิมา  อาวรณ์
2. เด็กหญิงชนาพร  ทิพยานนท์
3. เด็กหญิงฐานิดา  กรัตพงษ์
4. เด็กชายธราเทพ  อิ่นคำ
5. เด็กหญิงนภัสสร  รอดบุญชัง
6. เด็กหญิงปนัดดา  เกื้อกูลวงศ์
7. เด็กหญิงปิยวรรณ  เสรีพาณิชย์การ
8. เด็กชายพงศธร  ดุลยสิทธิ์
9. เด็กหญิงพิชชาภา  เอียนรัมย์
10. เด็กหญิงสุพรรณษา  ศรีวรรณ
11. เด็กชายสุวรรณภูมิ  มั่นคง
12. เด็กชายอิทธิพัทธ์  จันโท
 
1. นางสาวพัชชา  จันมี
2. นายประเดิม  เทียนปัญจะ
3. นายชัยยุทธ์  อบกลิ่นจันทร์
4. นางสาวพนิดา  ทองสุข
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกล้าณรงค์  คงเจริญ
2. เด็กหญิงขวัญสิริ  เอี่ยมนิรันดร์
3. เด็กชายจิตติพัฒน์  สายแสง
4. เด็กชายจิรายุ  จินตะนา
5. เด็กหญิงชฎาพร  สุขสมัย
6. เด็กหญิงชฎาพร  อินเจริญ
7. เด็กหญิงชนิษฐา  ล้อเลิศวิไล
8. เด็กชายชิติภัทร์  หงส์ประดับ
9. เด็กชายตฤณ  บุณยะปานะ
10. เด็กชายทินภัทร  นิยมสุข
11. เด็กชายธราเทพ  อิ่นคำ
12. เด็กชายนันทิพัฒน์  เพียรพิทักษ์
13. เด็กหญิงบวรลักษณ์  ทองคำ
14. เด็กหญิงปภาวฏี  สีจำปา
15. เด็กหญิงปราชวิณ  คันโธ
16. เด็กชายพฤหัส  เจริญสิทธิชัย
17. เด็กชายพิทาย  ยะรังสี
18. เด็กหญิงมนต์นภา  นพกาล
19. เด็กชายรัชชานนท์  แก้วมณี
20. เด็กชายวริทธิ์  สาธุอยู่ศิริกุล
21. เด็กหญิงวลัยลักษณ์  ภู่พนมภูมิ
22. เด็กหญิงศศิวรรณ  เอี่ยมนิรันดร์
23. เด็กชายศิริวุธ  นิติวรยุทธ
24. เด็กชายสิทธิโชค  กกกลาง
25. เด็กหญิงสิรินทิพย์  ต้นสุวรรณ
26. เด็กหญิงสุรภา  หอมจันทร์
27. เด็กหญิงสุวรา  หอมจันทร์
28. เด็กหญิงอธิชา  สุวรรณเกิด
29. เด็กชายอัครพล  ศรีวรสาร
30. เด็กชายอิทธิพัทธ์  จันโท
 
1. นางสาวพัชชา  จันมี
2. นายประเดิม  เทียนปัญจะ
3. นายชัยยุทธ์  อบกลิ่นจันทร์
4. นางสาวพนิดา  ทองสุข
5. นางหทัยรัตน์  วัชรศัสตรา
6. นางบุปผา  ประเสริฐ
7. นางวรรณภัสสร  เกิดกำบท
8. นายวิทย์  มงคลวิทย์
 
59 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ชาวงษ์
2. เด็กหญิงกันตยา  นิดอน
3. เด็กหญิงชาลิสา  ชุติพันธุ์มณีรัตน์
4. เด็กหญิงน้ำฝน  ไทยสมบูรณ์
5. เด็กหญิงบงกชพร  โมคำ
6. เด็กหญิงสุภัสสร  วรวิสัน
 
1. นางหทัยรัตน์  วัชรศัสตรา
 
60 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ชาวงษ์
2. เด็กหญิงกันตยา  นิดอน
3. เด็กหญิงชาลิสา  ชุติพันธุ์มณีรัตน์
4. เด็กหญิงน้ำฝน  ไทยสมบูรณ์
5. เด็กหญิงบงกชพร  โมคำ
6. เด็กหญิงสุภัสสร  วรวิสัน
 
1. นางหทัยรัตน์  วัชรศัสตรา
 
61 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 76.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงแม่หญิง  เกาไศยนันท์
 
1. นางนิศานาถ  สนธยางกูร
 
62 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวิชญาดา  เศรษฐวัชราวนิช
 
1. นางวรรณภัสสร  เกิดกำบท
 
63 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงศิรภัสสร  หอมขจร
 
1. นางสาวอุทัยวรรณ์  ทองน้อย
 
64 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6 85.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายทินภัทร  นิยมสุข
2. เด็กหญิงปราชวิณ  คันโธ
 
1. นางสาวพรพรรณ  แก้วมณี
2. นางสาวปรีดาภรณ์  ต้นสุวรรณ์
 
65 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 81 ทอง 7 1. เด็กชายจักรพงศ์  พลูสวัสดิ์
2. เด็กชายฐิตินัย  กัณหา
3. เด็กชายณภัทร  ศรีรุ่งกาญจน์
4. เด็กชายปฐมพงษ์  เจริญศรี
5. เด็กชายสุรชาติ  เพ็ชรวงษ์สา
6. เด็กชายเศรษฐพงศ์  ยะประดิษฐ์
 
1. นายจุมพล  สมบัติทิพย์
2. นางสาวกัลยรัตน์  หนูมาทะวงษ์
3. นางสาวน้ำทิพย์  คำดี
 
66 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 65 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงกานต์พิชชา  วรรณพิรุณ
2. เด็กหญิงชณัฐมาศ  ปลื้มใจ
3. เด็กชายธีระชัย   ยาทัน
4. เด็กหญิงพัชรมล  ดีนานดี
5. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ช้างแก้ว
6. เด็กหญิงไปรยา  สามสี
 
1. นายจุมพล  สมบัติทิพย์
2. นายพิชัย  ก๊วยเจริญ
3. นางสาวนิศาชล  เข็มมาลัย
 
67 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงฐิติวรรณ  ศรีวิจารณ์
2. เด็กหญิงธนัญทรัพย์  คำวงษ์
3. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ทองนุช
 
1. นางทัศนันท์  เดชาธนไพบูลย์
2. นางสาวณัฎฐินี  เศวตสุพร
 
68 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงภัทรลภา  น้อยหว้า
2. เด็กหญิงศรัณย์ภัทร  พรมเลิศ
3. เด็กหญิงสุพิชชา  วัฒนสมบูรณ์
 
1. นางพัชรินทร์  คชรัตน์
2. นางสาวกัลยารัตน์  หนูมาทะวงษ์
 
69 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปุณยนุช  วรรณทนะ
2. เด็กหญิงวรณัน  พวงผกา
 
1. นางสาวยิ่งลักษณ์  ทิวาวงศ์
2. นางสาวสมฤทัย  ล้อแก้วมณี
 
70 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายญาณากร  นิดร
2. เด็กชายแทนคุณ  สินสืบผล
 
1. นายผดุงศักดิ์  ครองสกุล
2. นางสาวผกายมาศ  เขียวสอาด
 
71 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกฤษณล  ไชยพงษ์
2. เด็กชายชยาวิชช์  วงค์ใหญ่
 
1. นายผดุงศักดิ์  ครองสกุล
2. นางสาวผกายมาศ  เขียวสอาด
 
72 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกิตติพัฒน์  รัตนพันธุ์
2. เด็กหญิงณฤพร  สังอ่อนดี
 
1. นายผดุงศักดิ์  ครองสกุล
2. นางสาววิภาวี  คำหารพูล
 
73 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิราพรรณ  พุ่มสงวน
2. เด็กชายบุญญฤทธิ์  วรรณศิริ
 
1. นางสาวผกายมาศ  เขียวสอาด
2. นางสาวสมฤทัย  ล้อแก้วมณี
 
74 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 86.97 ทอง 6 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  บัวศรี
2. เด็กหญิงสุประวีณ์  โพธิ์สีแจ้ง
3. เด็กหญิงอารียา  ไหม่พู่
 
1. นางสาวชะเอม  มีเชาว์
2. นางสาวอุดมพร  ยิ่งรุ่งเรือง
 
75 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 76.5 เงิน 4 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  ไทยประเสริฐ
2. เด็กหญิงญาณัฐฉรา  ยะหัตตะ
3. เด็กหญิงตรีสุคนธ์  กระฉอดนอก
4. เด็กหญิงพัชชา  เสรีพาณิชย์การ
5. เด็กหญิงพัดชา  กุลวัฒน์
6. เด็กหญิงวิภารัตน์  เขื่อนแก้ว
 
1. นางวัชรี  ภาระการ
2. นางสาวณัฐพร  เจียดำรงค์
3. นางอรสา  วัฒนศฤงฆาร
 
76 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  จิตอาษา
2. เด็กหญิงขวัญจิรา  ตันเจริญ
3. เด็กชายพงศธร  ดุลยสิทธิ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีปรวีร์  ประจวบสุข
2. นายพารวีร์  เลือดแดง
 
77 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 83.4 ทอง 4 1. เด็กหญิงนทิชา  ปรีชา
2. เด็กหญิงสุวิชญา  เสวิสิทธิ์
3. เด็กหญิงอุษณีย์  เส็งเส
 
1. นางเกศฐญา  คณารัตน์
2. นางอรสา  วัฒนศฤงฆาร
 
78 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปุณณภา  ปิ่นทอง
2. เด็กหญิงศรัณยา  วันทยา
3. เด็กชายศิรวิทย์  ศิริพรทุม
 
1. นางกัญญาภัค  ศิริศักดิ์ภิญโญ
2. นางนพมาศ  วิรุณราช
 
79 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 81.75 ทอง 4 1. เด็กหญิงกัลยกร  ทองเขียว
2. เด็กหญิงสุวรรณรัตน์  นพโสภณ
3. เด็กหญิงแพรพลอย  วาสม
 
1. นางอรสา  วัฒนศฤงฆาร
2. นางวัชรี  ภาระการ
 
80 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจีราพร  เกตุมา
2. เด็กหญิงดวงกมล  วันนุรัตน์
3. เด็กหญิงธนภรณ์  ยะพิมสิน
 
1. นางอรสา  วัฒนศฤงฆาร
2. นางญาณี  อึงสวัสดิ์