สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดท่าเกวียน สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 23 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายปิติพัฒน์  ศักดิ์ดาเยี่ยงยงค์
 
1. นางสาวณัฐนันท์  ทิพยานนท์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 38 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงศิรภัสสร  เทพมงคล
 
1. นางปาจรีย์  โคมเดือน
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 28 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายนันทิพัฒน์  เพียรพิทักษ์
 
1. นางสาวอุทัยวรรณ  ทองน้อย
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 40 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายคงฤทธิ์  แสงเพ็ชร
2. เด็กชายชยานันต์  โตเจริญ
 
1. นางวัชรี  ภาระการ