สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดท่าเกวียน สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงจิลลาภัทร  แสงระงับ
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ลันดา
3. เด็กหญิงสุภาวตรี  ราคี
 
1. นายธนพล  ศรีเจริญ
 
2 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 69 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงนภัส  วิสันต์
2. เด็กชายรัชชานนท์  แก้วมณี
3. เด็กชายวริทธิ์  สาธุอยู่ศิริกุล
 
1. นางวรรณภัสสร  เกิดกำบท
2. นายวิทย์  มงคลวิทย์
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 69.68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายสรวิศ  คงมะณี
2. เด็กชายอิทธิมันต์  เนตรธิยา
 
1. นางสาวประณิตา  พรหมศรี
2. นางสาวภทรพรรณ  วิโรทัยสกุล
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 65 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงกานต์พิชชา  วรรณพิรุณ
2. เด็กหญิงชณัฐมาศ  ปลื้มใจ
3. เด็กชายธีระชัย   ยาทัน
4. เด็กหญิงพัชรมล  ดีนานดี
5. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ช้างแก้ว
6. เด็กหญิงไปรยา  สามสี
 
1. นายจุมพล  สมบัติทิพย์
2. นายพิชัย  ก๊วยเจริญ
3. นางสาวนิศาชล  เข็มมาลัย