สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดท่าเกวียน สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกฤตเมธ  ใสกระจ่าง
 
1. นางรัชนี  ชาติตะคุ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 72 เงิน 6 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  เกาตระกูล
2. เด็กหญิงนันท์นภัส  นันทวิสิทธิ์
3. เด็กหญิงพรหมพร  แย้มโคกสูง
 
1. นางวาสนา  ยันตนะ
2. นางสาวอุดมพร  ยิ่งรุ่งเรือง
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัช  ไทยนาภา
2. เด็กชายธนภัทร  อุ่นจิตร
 
1. นายพุทธพงษ์  พรบุญทองขาว
2. นางสาวสุนันทา  ถ้ำกลาง
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 77 เงิน 7 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  อวิรุทธ์พัฒนกุล
2. เด็กหญิงทัตณิชา  วัชรพาณิชย์
3. เด็กหญิงอรุชิดา  ผ่องแผ้ว
 
1. นางศิริพร  แรงจบ
2. นายเทพไพบูลย์  ทองทำ
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 70.03 เงิน 5 1. เด็กชายภูริณัฐ  ลี้ชม
2. เด็กชายอริญชัย  ศรีสุข
 
1. นางสาววิรัลพัชร  อภิมาศยานนท์
2. นางสาวประณิตา  พรหมศรี
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 76.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงแม่หญิง  เกาไศยนันท์
 
1. นางนิศานาถ  สนธยางกูร
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงภัทรลภา  น้อยหว้า
2. เด็กหญิงศรัณย์ภัทร  พรมเลิศ
3. เด็กหญิงสุพิชชา  วัฒนสมบูรณ์
 
1. นางพัชรินทร์  คชรัตน์
2. นางสาวกัลยารัตน์  หนูมาทะวงษ์
 
8 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายญาณากร  นิดร
2. เด็กชายแทนคุณ  สินสืบผล
 
1. นายผดุงศักดิ์  ครองสกุล
2. นางสาวผกายมาศ  เขียวสอาด
 
9 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 76.5 เงิน 4 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  ไทยประเสริฐ
2. เด็กหญิงญาณัฐฉรา  ยะหัตตะ
3. เด็กหญิงตรีสุคนธ์  กระฉอดนอก
4. เด็กหญิงพัชชา  เสรีพาณิชย์การ
5. เด็กหญิงพัดชา  กุลวัฒน์
6. เด็กหญิงวิภารัตน์  เขื่อนแก้ว
 
1. นางวัชรี  ภาระการ
2. นางสาวณัฐพร  เจียดำรงค์
3. นางอรสา  วัฒนศฤงฆาร