สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดต้นตาล สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 80.5 ทอง 5 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สนามน้อย
2. เด็กหญิงลลิตา  หนูสนธิ
3. เด็กหญิงอรวรรณ  ราชวงศ์
 
1. นางสาววงศ์มณี  ธวมงคล
2. นางสาวสิริกมล  โสภา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สนามน้อย
2. เด็กชายสุรวิทย์  ทับชาวนา
 
1. นางสาววงศ์มณี  ธวมงคล
2. นางสาวสิริกมล  โสภา
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงเดือนฉาย  บัวลบ
 
1. นางสาวสมหมาย  วงศ์มาก
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 22 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายสุรวิทย์  ทับชาวนา
 
1. นางสาวสมหมาย  วงศ์มาก
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 70 เงิน 8 1. เด็กหญิงกชกร  ภักดี
2. เด็กชายจิรายุส  ประดิษฐ์เจริญ
3. เด็กหญิงธัญพิชชา  กาวีวน
 
1. นางสาวสมหมาย  วงศ์มาก
2. นางสาวตรีหญิง  สิทธิชัย
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 84 ทอง 11 1. เด็กหญิงประพิชญา  จังหาร
 
1. นายยงยุทธ  ประเสริฐ
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 82 ทอง 5 1. เด็กหญิงทิวานันท์  โสมดี
 
1. นายยงยุทธ  ประเสริฐ
 
8 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 79 เงิน 7 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เกตุกูล
2. เด็กชายสหรัฐ  สีสัน
 
1. นางสาวสิริกมล  โสภา
2. นายวรโชติ  เฉียงใต้
 
9 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 64 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงชิดชนก  ยาราช
2. เด็กหญิงดวงเดือน  ทัพมงคล
 
1. นายวรโชติ  เฉียงใต้
2. นางสาวสิริกมล  โสภา
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายวรเมธ  ไทยเจริญ
 
1. นายอานุภาพ  เจริญจิตร
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงขวัญแก้ว  ศรีมุณี
 
1. นายอานุภาพ  เจริญจิตร
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายก้องทรัพย์  ศรีมุณี
 
1. นายอานุภาพ  เจริญจิตร
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชวกร  โกมล
 
1. นายอานุภาพ  เจริญจิตร
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  ปิ่นกุล
2. เด็กหญิงธนัญชนก  เตียงกูล
3. เด็กหญิงนัทชา  ทิพประเสริฐ
 
1. นายอานุภาพ  เจริญจิตร
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนัญชัย  เพียรนภา
2. เด็กชายพีรภัทร  แข็งกล้า
3. เด็กชายวรพงษ์  เพียรนภา
 
1. นายอานุภาพ  เจริญจิตร
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุพรรณษา  สุวรรสา
 
1. นายอานุภาพ  เจริญจิตร
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 76.5 เงิน 7 1. เด็กหญิงแพรวพรรณ  หมอนวังเทียน
 
1. นางสาวพัชรี  ซุนเฮงกุล
 
18 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 88.67 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปิยธิดา  ม่วงขาว
 
1. นางสาวปราณี  ที่รัก
 
19 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 82 ทอง 10 1. เด็กชายวันเฉลิม  เจริญวัย
2. เด็กชายสวภัทร  ใหม่ผึ้ง
3. เด็กชายอชิตพงศ์  กล่อมแก้ว
 
1. นางประเทือง  เฉลิมพลโยธิน