สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดต้นตาล สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงเดือนฉาย  บัวลบ
 
1. นางสาวสมหมาย  วงศ์มาก
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 70 เงิน 8 1. เด็กหญิงกชกร  ภักดี
2. เด็กชายจิรายุส  ประดิษฐ์เจริญ
3. เด็กหญิงธัญพิชชา  กาวีวน
 
1. นางสาวสมหมาย  วงศ์มาก
2. นางสาวตรีหญิง  สิทธิชัย
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 79 เงิน 7 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เกตุกูล
2. เด็กชายสหรัฐ  สีสัน
 
1. นางสาวสิริกมล  โสภา
2. นายวรโชติ  เฉียงใต้
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 76.5 เงิน 7 1. เด็กหญิงแพรวพรรณ  หมอนวังเทียน
 
1. นางสาวพัชรี  ซุนเฮงกุล