สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดดอนท่านา สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 63 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงพนัฎดา  เกิดรัตน์
 
1. นางสาวจรรยา  เวชชิรารัตน์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 63 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงชนาพา  ไชยรัตน์
2. เด็กหญิงวริษฐา  เนตรมณี
3. เด็กชายอภิรักษ์  แก้วคำ
 
1. นางวาสนา  พรมขันธ์
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 23 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายวชิรวิชญ์  มนต์แก้ว
 
1. นางวัชรี  ศรีอุดร
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 38.5 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงวรวลัญช์  มนต์แก้ว
 
1. นางสาวสุภาวรรณ  เกษกุล
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 20 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายพลช  ทองขาย
2. เด็กชายภาคภูมิ  ดีสำโรง
 
1. นางวาสนา  พรมขันธ์
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 80 ทอง 13 1. เด็กหญิงจิรภิญญา  อ่อนจันทร์
 
1. นางสาวสุภาวรรณ  เกษกุล
 
7 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 86 ทอง 4 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  นาวาพนม
2. เด็กหญิงบัติ  -
3. เด็กหญิงวิชญาพร  แน่นอุดร
 
1. นางสาวธิรดา  การรัมย์
2. นางสาวสายนที  ไชยแสงรัตน์