สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดดอนทอง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงศุภัชญา  หมื่นหาญ
 
1. นางสุธาทิพย์  กองอังกาบ
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนากรณ์  อำนวยกุล
 
1. นางสุนทรี  เอกวัตร์
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 89 ทอง 4 1. เด็กหญิงทิฆัมพร  ผลจันทร์
 
1. นางสุธาทิพย์  กองอังกาบ
 
4 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 81 ทอง 13 1. เด็กชายตะวันฉาย  มึก
2. เด็กชายศิวกร  วิชายงค์
3. เด็กชายอนุชา  ศรีทราย
 
1. นางเต็มศิริ  โคมเดือน
2. นางสุกัญญา  บุญกิจ
 
5 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอริสา  ภู่ภักดี
2. เด็กชายอุดมทรัพย์  สีวะสา
 
1. นางสมศรี  พงจรูญ
2. นางปภาพัศ  ใหม่หะลา
 
6 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจิรายุ  เงืนตัน
 
1. นางสุธาทิพย์  กองอังกาบ