สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดดงยาง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายปวิตร  นพสมบูรณ์
2. เด็กหญิงปาริชาติ  แซ่ตั้๊น
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  ดำอ่อน
2. นางสาวศศิธร  สุระชาติ
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 77 เงิน 9 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  นงจิตร
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  อุนฤสาย
3. เด็กหญิงณิชา  นพโสภณ
4. เด็กชายดีโต  บุญหลาย
5. เด็กหญิงอริสา  นพเสริฐ
 
1. นางสาวพิรญาณ์  นิราช
2. นางสาวสุกัญญา  ปัญญาทอง
 
3 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 78 เงิน 9 1. เด็กหญิงจันทร์ทิมา  นิราช
2. เด็กหญิงพรรณภัทร  ขอนสี
 
1. นางสาวพิราวรรณ  กิมะพันธุ์
2. นางสาวเบญจวรรณ  ดำอ่อน
 
4 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 76 เงิน 5 1. เด็กชายชิษณุพงศ์  ชูทับทิม
2. เด็กชายณัฐเศรษฐ์  สอนคุ่ย
3. เด็กชายพีรศักดิ์  ฤกษ์ศรี
 
1. นางสาวรักษ์ษิณาฎ  นิระมล
2. นางสาวศศิธร  สุระชาติ
 
5 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 75 เงิน 19 1. เด็กชายณัฐภัทร  สุขศรี
2. เด็กหญิงภานุชนาท  นิพาพอน
3. เด็กชายศุภกร  นิยมสุข
 
1. นายนพดล  พิศณุ
2. นางสาวธนาภา  สินพิชัย
 
6 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายศุภณัฐ  ทองไพจิตร
2. เด็กชายสุรักษ์  บุญหลาย
3. เด็กชายอมรเทพ  อิ่มอุระ
 
1. นางสาวธนาภา  สินพิชัย
2. นางสาวพิรญาณ์  นิราช