สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดดงยาง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 77 เงิน 9 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  นงจิตร
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  อุนฤสาย
3. เด็กหญิงณิชา  นพโสภณ
4. เด็กชายดีโต  บุญหลาย
5. เด็กหญิงอริสา  นพเสริฐ
 
1. นางสาวพิรญาณ์  นิราช
2. นางสาวสุกัญญา  ปัญญาทอง
 
2 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 78 เงิน 9 1. เด็กหญิงจันทร์ทิมา  นิราช
2. เด็กหญิงพรรณภัทร  ขอนสี
 
1. นางสาวพิราวรรณ  กิมะพันธุ์
2. นางสาวเบญจวรรณ  ดำอ่อน
 
3 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 76 เงิน 5 1. เด็กชายชิษณุพงศ์  ชูทับทิม
2. เด็กชายณัฐเศรษฐ์  สอนคุ่ย
3. เด็กชายพีรศักดิ์  ฤกษ์ศรี
 
1. นางสาวรักษ์ษิณาฎ  นิระมล
2. นางสาวศศิธร  สุระชาติ
 
4 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 75 เงิน 19 1. เด็กชายณัฐภัทร  สุขศรี
2. เด็กหญิงภานุชนาท  นิพาพอน
3. เด็กชายศุภกร  นิยมสุข
 
1. นายนพดล  พิศณุ
2. นางสาวธนาภา  สินพิชัย