เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 ว่าที่ ร.ต.วีรชน บัวพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพงษาราม คณะกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
2 นายวุฒิไกร จันสามารถ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองปาตอง คณะกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
3 นายอิสระพงศ์ ละออพักตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนขี้เหล็ก คณะกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
4 นายบุญเชิด รัตนดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแสง คณะกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
5 นางเปรมใจ อิฐอมรชัย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
6 นายกมล วุ่นหนู ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแหลมตะคร้อ คณะกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
7 นางสาวทองสุข เตียรักษา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบึงกระจับ คณะกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
8 นายปัญหา สิทธิพล ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนป่าอุปถัมภ์ คณะกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
9 นายมานิตย์ไว สีประสงค์ ผูอำนวยการโรงเรียนบ้านอ่างตะแบก คณะกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
10 นายศิรพงษ์ สาระโชติ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางตลาด คณะกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
11 นางสาวปราณี แสงมงคลพิพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางคา คณะกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
12 นางสาวนาถลดา มนต์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลาดบัวขาว คณะกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
13 นายสุนทร เกียรติสถิตกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชำขวาง คณะกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
14 นางสาวนงลักษณ์ ประเสริฐ ศึกษานิเทศก์ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 คณะกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
15 นายซันโย สังวรดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปลาซิว คณะกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
16 นางปิยฉัตร ยอดตระกูลชัย ครูโรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน คณะกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
17 นางจุฑามาศ ธรรมเจริญจินดา ครูโรงเรียนวัดหัวกระสังข์ คณะกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
18 นางอภิญญา แสงศรี ครูโรงเรียนตลาดบางบ่อ คณะกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
19 นายมาโนช โคมเดือน ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
20 นายบงกช ตันไล้ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งสะเดาประชาสรรค์ คณะกรรมการแข่งขันนักบินน้อย สพฐ.
21 นายสัมพันธ์ คงแจ้ง ครูโรงเรียนบ้านเนินไร่ คณะกรรมการแข่งขันนักบินน้อย สพฐ.
22 นายวิบูลย์ วัฒนศฤงคาร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองเค็ด คณะกรรมการแข่งขันนักบินน้อย สพฐ.
23 นายชลทิศ ชลานุเคราะห์ ครูโรงเรียนวัดธารพูด คณะกรรมการแข่งขันนักบินน้อย สพฐ.
24 นายมาโนช โคมเดือน ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการแข่งขันนักบินน้อย สพฐ.
25 นายนิรันดร์ เรือนอินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ทอง คณะกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
26 นายสมชาย ฉ่ำสมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปลายคลอง คณะกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
27 นางกัญญา สละชั่ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนทอง คณะกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
28 นายราชัน เทวัน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศรีเจริญทอง คณะกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
29 นายภควัต ตลับเพชร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
30 นายวินัย น้อยจินดา ผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณคีรี คณะกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์
31 นายวินัย น้อยจินดา ผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณคีรี คณะกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์
32 นางบุปผา ประเสริฐ ครูโรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) คณะกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์
33 นายชุมพล สิทธิ ครูโรงเรียนตลาดบางบ่อ คณะกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์
34 นายยงยุทธ ประเสริฐ ครูโรงเรียนวัดต้นตาล คณะกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์
35 นางสาวนงลักษณ์ ประเสริฐ ศึกษานิเทศก์ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 คณะกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์
36 นายพายัพ นิชเปี่ยม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดต้นตาล คณะกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี
37 นายเชวงศักดิ์ เศรษฐพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจรเข้ตาย คณะกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี
38 นายธีระพงษ์ ชื่นพันธุ์ ครูโรงเรียนวัดหนองเสือ คณะกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี
39 นายสันติ ไทยนาพา ครูโรงเรียนตลาดบางบ่อ คณะกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี
40 นางสมบูรณ์ เทียนปัญจะ ครูโรงเรียนพนมสารคาม “พนมอดุลวิทยา” คณะกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี
41 นายนภดล คลำทั่ง ครูโรงเรียนสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา คณะกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี
42 นายมาโนช โคมเดือน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี
43 นางสาวสุดารัตน์ ปานแก้ว ครูโรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ทอง คณะกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี
44 นายพายัพ นิชเปี่ยม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดต้นตาล คณะกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระนาฏศิลป์
45 ว่าที่ ร.ต. เจริญขวัญ เรื่อนฤทษ์ ครูโรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" คณะกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระนาฏศิลป์
46 นางสาววริษา ฮวดศรี ครูโรงเรียนมัธยมสิริวัญวรี 3 คณะกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระนาฏศิลป์
47 นางชมัยนุช วรรณพุฒ ครูโรงเรียนไผ่แก้ววิทยา คณะกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระนาฏศิลป์
48 นางสาวรัฐจินันท์ สุนทรวิทย์ ครูโรงเรียนหนองแหนวิทยา คณะกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระนาฏศิลป์
49 นางวิภารัตน์ บุญเลิศอุทัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงโพรง คณะกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระนาฏศิลป์
50 นางเปรมใจ อิฐอมรชัย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 คณะกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระนาฏศิลป์
51 ว่าที่ ร.ต.ประคอง บุญสร้าง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปลาไหลราษฎร์บำรุง คณะกรรมการแข่งขันทักษะการงานอาชีพ
52 นายพงศ์รพี ปรีดานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโกรกแก้ววงพระจันทร์ คณะกรรมการแข่งขันทักษะการงานอาชีพ
53 นางรุ่งทิพย์ สวมไธสง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเหียง คณะกรรมการแข่งขันทักษะการงานอาชีพ
54 นางเปรมใจ อิฐอมรชัย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการแข่งขันทักษะการงานอาชีพ
55 นางชญาภา อิ่มสำราญ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการแข่งขันทักษะการงานอาชีพ
56 นายพงษ์ศักดิ์ โพธิ์งาม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดธารพูด คณะกรรมการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์
57 นายปัญญาวัฒน์ ธรรมเจริญจินดา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านซ่อง คณะกรรมการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์
58 นางสาวปาณภัช ยันตะพลา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแสนภุมราวาส คณะกรรมการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์
59 นายนิพัฒน์ จริงจิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปรือกันยาง คณะกรรมการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์
60 นายพิสิษฐ์ ศุภวัฒน์ธนบดี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งยายชี คณะกรรมการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์
61 นายซันโย สังวรดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปลาซิว คณะกรรมการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์
62 นางคุณัญญา ใสสุก นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ คณะกรรมการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์
63 นางสาวปาริฉัตร กิมสือ เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์และธุรการ คณะกรรมการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์
64 นางสาวอำภา น้อยสนิท ครูโรงเรียนวัดชำป่างาม คณะกรรมการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์
65 นายณรงศักดิ์ เจริญสิทธิชัย ครูโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน คณะกรรมการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์
66 นายประสิทธิ์ ขวัญนอน ครูโรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ทอง คณะกรรมการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์
67 นางสาวชะเอม มีเชาว์ ครูโรงเรียนวัดท่าเกวียน คณะกรรมการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์
68 นายณัชทรัพย์ จิรธิพัชร์ ครูโรงเรียนบ้านคลองอุดม คณะกรรมการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์
69 นายวสุพล กระจ่าง ครูโรงเรียนวัดหินดาษ คณะกรรมการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์
70 นายสุนทร วรังษี ผู้อำนวยการโรงเรียนตลาดบางบ่อ คณะกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์
71 ว่าที่ร.ต.วีรชน บัวพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพงษาราม คณะกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์
72 นายอนันต์ นาเจริญ ครูโรงเรียนตลาดบางบ่อ คณะกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์
73 นายหฤษฎ์ชัย นาเจริญ ครูโรงเรียนวัดสามร่ม คณะกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์
74 นายณรงศักดิ์ เจริญสิทธิชัย ครูโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน คณะกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์
75 นายบัณฑิต วงศ์สุรินทร์ ครูโรงเรียนบ้านห้วยตะปอก คณะกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์
76 นายประพันธ์ แสนจันทร์ ครูโรงเรียนสียัดพัฒนา คณะกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์
77 นายสมยศ ฤทธิรณสกุล ครูโรงเรียนสียัดพัฒนา คณะกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์
78 นางสาวปนัดดา เดชพลมาตย์ ครูโรงเรียนบ้านโป่งเจริญ คณะกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์
79 นางคุณัญญา ใสสุก นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ คณะกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์
80 นางสาวปาริฉัตร กิมสือ เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์และธุรการ คณะกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์
81 นางสาวกนกกาญจน์ พัฒนบุญศิริ ครูโรงเรียนสุตะบำรุงพิทยาคาร คณะกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์
82 นายจักรพงษ์ แซ่คู รอง ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว รับรายงานผล และบันทึกข้อมูล
83 นางสาวนงลักษณ์ ประเสริฐ ศิกษานิเทศก์ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว รับรายงานผล และบันทึกข้อมูล
84 นางสาวปาริฉัตร กิมสือ เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์และธุรการ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว รับรายงานผล และบันทึกข้อมูล
85 นายบัญหาญ เดชเฟื่อง ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว รับรายงานผล และบันทึกข้อมูล
86 นางจินตนา กฐินทอง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่แทนผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว รับรายงานผล และบันทึกข้อมูล
87 นางสาววารุณี ลิ้มสุขศิริ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว รับรายงานผล และบันทึกข้อมูล
88 นางภัททิรา ทรัพย์เย็น เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว รับรายงานผล และบันทึกข้อมูล
89 นางสาวอนรรฆรียา หนุนชู นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว รับรายงานผล และบันทึกข้อมูล
90 นางสาวจารุณี รักษาทรัพย์ เจ้าหน้าที่ธุรการและการเงิน คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว รับรายงานผล และบันทึกข้อมูล
91 นางสาวกาญจนา รุณเกตุ นักวิชาการพัสดุชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว รับรายงานผล และบันทึกข้อมูล
92 นางสาวน้ำอ้อย จันทร์ไพร เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว รับรายงานผล และบันทึกข้อมูล
93 นางสาววราภรณ์ ชมเจริญ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว รับรายงานผล และบันทึกข้อมูล
94 นางสาวมุจลินท์ ชำนาญช่าง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว รับรายงานผล และบันทึกข้อมูล
95 นางสาวกนกกานต์ สิรกนก นิติกรชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว รับรายงานผล และบันทึกข้อมูล
96 นางสุมาลี สุริยะ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว รับรายงานผล และบันทึกข้อมูล
97 นางสาวมะลิ ลือตระกูลประวัติ ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว รับรายงานผล และบันทึกข้อมูล
98 นางอังสุมารินทร์ สืบสอาด นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว รับรายงานผล และบันทึกข้อมูล
99 นางสาวขนิษฐา ส่องแสงจันทร์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว รับรายงานผล และบันทึกข้อมูล
100 นางสาวมาเลียม จิตตมงคล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว รับรายงานผล และบันทึกข้อมูล
101 นางสาวกนกพร วรรณสูญ เจ้าหน้าที่พัสดุ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว รับรายงานผล และบันทึกข้อมูล
102 นางสมทรัพย์ สิงห์ขร นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว รับรายงานผล และบันทึกข้อมูล
103 นางนบชุลี เสาวนา เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว รับรายงานผล และบันทึกข้อมูล
104 นางปรียาภรณ์ โอสถานนท์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว รับรายงานผล และบันทึกข้อมูล
105 นายปรีชา หมัดเลาะ เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป ปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว รับรายงานผล และบันทึกข้อมูล
106 นางชิดชญา ฆังคะรัตน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว รับรายงานผล และบันทึกข้อมูล
107 นายคัมภีร์ ไกรล้อมบุญ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว รับรายงานผล และบันทึกข้อมูล
108 นางสาวศศิภรณ์ อิ่นภา นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว รับรายงานผล และบันทึกข้อมูล
109 นางกิ่งแก้ว เดชเฟื่อง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว รับรายงานผล และบันทึกข้อมูล
110 นางดวงรัตน์ ชิตเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งเจริญ คณะกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
111 นายธีรพงษ์ ชื่นพันธุ์ ครูโรงเรียนบ้านหนองเสือ คณะกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
112 นางสาวเพลินจิตร ตอรัมย์ ครูโรงเรียนบ้านท่ากลอย คณะกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
113 นายกานตพงษ์ เฉลิมพลโยธิน ครูโรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน คณะกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
114 นายมาโนช โคมเดือน ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]