สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนก้อนแก้วราษฎร์บำรุง 3 5 4
2 004 โรงเรียนตลาดบางบ่อ 47 96 65
3 006 โรงเรียนทุ่งสะเดาประชาสรรค์ 13 25 18
4 005 โรงเรียนท่าระหัดราษฎร์สฤษฎิ์ 4 10 7
5 013 โรงเรียนบางพะเนียง 6 8 8
6 014 โรงเรียนบ้าน ก.ม.7 12 25 17
7 015 โรงเรียนบ้านกรอกสะแก 1 2 2
8 016 โรงเรียนบ้านกระบกเตี้ย 9 32 18
9 019 โรงเรียนบ้านคลองยายสร้อย 23 49 39
10 020 โรงเรียนบ้านคลองสอง 0 0 0
11 021 โรงเรียนบ้านคลองอุดม 49 107 76
12 023 โรงเรียนบ้านชำขวาง 2 4 2
13 032 โรงเรียนบ้านทุ่งส่อหงษา 18 38 28
14 033 โรงเรียนบ้านทุ่งส่าย 24 56 39
15 024 โรงเรียนบ้านท่ากระดาน 10 25 19
16 025 โรงเรียนบ้านท่ากลอย 21 40 25
17 026 โรงเรียนบ้านท่าคาน 3 10 5
18 027 โรงเรียนบ้านท่าซุง 7 14 11
19 028 โรงเรียนบ้านท่าทองดำ 16 38 29
20 030 โรงเรียนบ้านท่าม่วง 3 10 4
21 031 โรงเรียนบ้านท่าเลียบ 7 18 12
22 029 โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ 13 16 15
23 035 โรงเรียนบ้านธรรมรัตน์ใน 6 15 10
24 037 โรงเรียนบ้านนา 8 14 13
25 036 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 4 6 5
26 039 โรงเรียนบ้านปรือวาย 12 30 14
27 040 โรงเรียนบ้านปลายคลอง 10 17 15
28 046 โรงเรียนบ้านมาบนาดี 16 38 23
29 045 โรงเรียนบ้านม่วงโพรง 3 11 6
30 047 โรงเรียนบ้านยางแดง 6 14 10
31 048 โรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ทอง 13 40 28
32 050 โรงเรียนบ้านลาดกระทิง 44 105 58
33 051 โรงเรียนบ้านวังคู 2 5 4
34 052 โรงเรียนบ้านวังหิน 13 21 18
35 053 โรงเรียนบ้านศรีเจริญทอง 15 38 23
36 054 โรงเรียนบ้านสระไม้แดง 19 32 27
37 055 โรงเรียนบ้านสุ่งเจริญ 17 38 25
38 056 โรงเรียนบ้านหนองกลางดง 13 26 21
39 057 โรงเรียนบ้านหนองขาหยั่ง 31 56 41
40 058 โรงเรียนบ้านหนองคอก 25 83 45
41 059 โรงเรียนบ้านหนองน้ำขาวเจริญราษฎร์ 0 0 0
42 060 โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์ 28 69 42
43 061 โรงเรียนบ้านหนองปรือกันยาง 36 142 62
44 062 โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว 10 26 17
45 063 โรงเรียนบ้านหนองปลาไหลราษฏร์บำรุง 8 17 13
46 064 โรงเรียนบ้านหนองยาง 35 57 42
47 065 โรงเรียนบ้านหนองสทิต 4 8 5
48 066 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 2 2 2
49 069 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 13 22 19
50 070 โรงเรียนบ้านหนองเหียง 2 8 4
51 067 โรงเรียนบ้านหนองแสง 2 4 3
52 071 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 10 21 12
53 077 โรงเรียนบ้านหินแร่ 28 62 47
54 072 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำทรัพย์ 0 0 0
55 073 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำใส 7 15 13
56 074 โรงเรียนบ้านห้วยพลู 3 3 3
57 076 โรงเรียนบ้านห้วยหิน 1 1 1
58 075 โรงเรียนบ้านห้วยหิน(สนามชัย) 18 31 30
59 079 โรงเรียนบ้านอ่างตะแบก 5 8 6
60 081 โรงเรียนบ้านอ่างทอง 2 4 2
61 080 โรงเรียนบ้านอ่างเตย 18 52 31
62 082 โรงเรียนบ้านอ่างเสือดำ 9 11 11
63 017 โรงเรียนบ้านเขาสะท้อน 1 1 1
64 018 โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน 27 51 41
65 034 โรงเรียนบ้านเทพประทาน 15 35 24
66 038 โรงเรียนบ้านเนินไร่ 6 17 9
67 041 โรงเรียนบ้านแปลงไผ่-ขุนคลัง 29 69 52
68 078 โรงเรียนบ้านแหลมตะคร้อ 27 69 46
69 022 โรงเรียนบ้านโคกตะเคียนงาม 1 1 1
70 044 โรงเรียนบ้านโปร่งเกตุ 7 9 7
71 043 โรงเรียนบ้านโป่งตาสา 1 10 3
72 042 โรงเรียนบ้านโป่งเจริญ 25 49 36
73 049 โรงเรียนบ้านไร่ดอน 1 2 2
74 087 โรงเรียนราษฎรนุกูล 0 0 0
75 089 โรงเรียนวัดกกสับ 0 0 0
76 090 โรงเรียนวัดก้อนแก้ว 0 0 0
77 094 โรงเรียนวัดคลองเขื่อน 7 11 10
78 095 โรงเรียนวัดคูมอญ 1 1 1
79 097 โรงเรียนวัดจรเข้ตาย 13 24 18
80 098 โรงเรียนวัดชายเคืองวนาราม 6 13 9
81 099 โรงเรียนวัดชำป่างาม 16 30 26
82 100 โรงเรียนวัดดงยาง 6 18 12
83 101 โรงเรียนวัดดอนขี้เหล็ก 4 4 4
84 102 โรงเรียนวัดดอนทอง 11 14 13
85 103 โรงเรียนวัดดอนท่านา 7 12 8
86 104 โรงเรียนวัดต้นตาล 19 32 24
87 106 โรงเรียนวัดทางข้ามน้อย 10 15 14
88 108 โรงเรียนวัดทุ่งยายชี 6 15 9
89 107 โรงเรียนวัดท่าลาดเหนือ 3 3 3
90 105 โรงเรียนวัดท่าเกวียน 80 254 140
91 110 โรงเรียนวัดธารพูด 8 12 12
92 111 โรงเรียนวัดนาน้อย 7 7 7
93 112 โรงเรียนวัดนาเหล่าบก 17 25 20
94 115 โรงเรียนวัดบางกระดาน 1 1 1
95 114 โรงเรียนวัดบางกระเจ็ด 16 40 21
96 116 โรงเรียนวัดบางคา 3 3 3
97 117 โรงเรียนวัดบางตลาด 14 34 20
98 118 โรงเรียนวัดบางโรง 9 26 17
99 121 โรงเรียนวัดบึงกระจับ 7 22 15
100 119 โรงเรียนวัดบ้านกล้วย 5 10 9
101 120 โรงเรียนวัดบ้านซ่อง 1 3 2
102 122 โรงเรียนวัดปากน้ำโจ้โล้ 17 32 24
103 126 โรงเรียนวัดพงษาราม 14 32 23
104 127 โรงเรียนวัดลาดบัวขาว 5 5 5
105 128 โรงเรียนวัดลำมหาชัย 9 18 13
106 129 โรงเรียนวัดวังกะจะ 1 8 4
107 130 โรงเรียนวัดวังเย็น 15 28 19
108 131 โรงเรียนวัดศรีสุตาราม 8 24 10
109 132 โรงเรียนวัดสนามช้าง 3 7 4
110 133 โรงเรียนวัดสระสองตอน 5 7 6
111 134 โรงเรียนวัดสะแกงาม 2 4 3
112 135 โรงเรียนวัดสามแยก 2 2 2
113 136 โรงเรียนวัดสาวชะโงก 12 18 16
114 141 โรงเรียนวัดหนองบัว 6 11 9
115 142 โรงเรียนวัดหนองปรือ 0 0 0
116 143 โรงเรียนวัดหนองปาตอง 12 20 17
117 140 โรงเรียนวัดหนองเค็ด 17 53 30
118 145 โรงเรียนวัดหนองเสือ 16 27 24
119 146 โรงเรียนวัดหนองแหน 14 24 21
120 144 โรงเรียนวัดหนองไม้แก่น 6 9 6
121 147 โรงเรียนวัดหัวกระสังข์ 19 35 30
122 149 โรงเรียนวัดหัวสวน 6 6 6
123 150 โรงเรียนวัดหัวสำโรง 17 27 24
124 148 โรงเรียนวัดหัวไทร 14 22 21
125 151 โรงเรียนวัดหินดาษ 18 58 32
126 167 โรงเรียนวัดอ่าวช้างไล่ 19 44 32
127 091 โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน 29 63 46
128 109 โรงเรียนวัดเทพนาราม 3 7 5
129 138 โรงเรียนวัดเสม็ดเหนือ 19 56 30
130 137 โรงเรียนวัดเสม็ดใต้ 8 16 8
131 123 โรงเรียนวัดแปลงยาว 2 2 2
132 139 โรงเรียนวัดแสนภุมราวาส 11 29 19
133 152 โรงเรียนวัดแหลมเขาจันทร์ 3 7 5
134 153 โรงเรียนวัดแหลมไผ่ศรี 1 2 2
135 093 โรงเรียนวัดโกรกแก้ววงพระจันทร์ 32 72 41
136 096 โรงเรียนวัดโคกหัวข้าว 9 20 15
137 154 โรงเรียนวัดใหม่บางคล้า 12 13 13
138 125 โรงเรียนวัดไผ่ขวาง 4 7 6
139 124 โรงเรียนวัดไผ่แก้ว 2 3 2
140 155 โรงเรียนสวนป่าอุปถัมภ์ 39 134 72
141 156 โรงเรียนสว่างศรัทธาธรรมสถาน 1 2 2
142 157 โรงเรียนสามร่ม 14 29 23
143 158 โรงเรียนสียัดพัฒนา 23 102 46
144 159 โรงเรียนสุตะโชติประชาสรรค์ 0 0 0
145 161 โรงเรียนสุวรรณคีรี 15 22 21
146 163 โรงเรียนหนองปรือประชาสรรค์ 1 2 2
147 164 โรงเรียนห้วยตะปอก 11 24 15
148 162 โรงเรียนโสภณประชาเทวารุทธารักษ์ 13 25 21
149 010 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 41 9 12 11
150 011 โรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์ 13 24 19
151 084 โรงเรียนไพบูลย์ประชานุกูล 2 3 3
152 086 โรงเรียนไม้แก้วประชานุเคราะห์ 0 0 0
153 002 โรงเรียนจุฑาทิพย์ 20 65 26
154 003 โรงเรียนดาราจรัส 12 22 14
155 012 โรงเรียนธีราวิทยา 6 8 6
156 083 โรงเรียนพนมอิทธิศึกษา 14 47 30
157 085 โรงเรียนภูงามโนนสะอาด 12 21 12
158 088 โรงเรียนรุ่งโรจน์วิทยา 0 0 0
159 160 โรงเรียนสุตะบำรุงพิทยาคาร 8 38 17
160 165 โรงเรียนอนันต์วิทยา 0 0 0
161 166 โรงเรียนอนุบาลศรีวรการ แปลงยาว 2 2 2
162 068 โรงเรียนบ้านหนองโสน 9 23 16
163 007 โรงเรียนเทศบาล1 วัดแจ้ง 12 28 14
164 008 โรงเรียนเทศบาล2 วัดโพธิ์ 22 71 38
165 009 โรงเรียนเทศบาลวัดบางมะเฟือง 12 20 14
รวม 1868 4264 2833
7097

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]