รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1

ระหว่าง วันที่ 17-24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กหญิงกฤภาคุณ  รุ่งเจริญ
 
1. นางวันเพ็ญ  การสมโชค
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กหญิงวาสิตา  ชุมจันทร์
 
1. นางสาวสุดฤทัย  ปุญญฤทธิ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลอินทปัญญา 1. เด็กหญิงณิชกมล  ทิพเนตร
 
1. นางศิริลักษณ์  ตันประเสร็ฐ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี 1. เด็กหญิงมาทานา  บุญประเสริฐ
 
1. นางสาวศิริภรณ์  เหล่าวงโคตร
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 1. เด็กหญิงพิลัยพร  บุญเรือง
 
1. นางสิริวรรณ  ขันติธรรมกุล
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบุญญราศรี 1. เด็กหญิงนาตยา  ครองศิล
 
1. นางชนิดา  แก้วกา
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กหญิงธันยนันท์  วชิรเดชเสถียร
 
1. นางจานุรัตน์  อนันตชาติ
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 1. เด็กหญิงสริศา  กลัดนุ่ม
 
1. นางสาวสุชญา  พระปรง
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กหญิงพิรุฬห์ลักษณ์  พูลศิริ
 
1. นางสาวจันทภา  นิวรณ์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กหญิงนภาพร  ประเสริฐ
 
1. นางจารุนันท์  วีรุปกรณ์
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  จันทร
 
1. นางสาวพรรณิกา  เบ้าเพิ้ง
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กหญิงปศุฏา  อ่วมประเสริฐ
2. เด็กหญิงวรัญชยา  เจริญศิลปวรรณ
3. เด็กหญิงแววปราชญ์  ทวีพาณิชย์กุล
 
1. นางบุญมา  โรจน์ศิริวุฒิกุล
2. นางสุนันท์  จิรหฤทัย
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแหลมแท่น 1. เด็กหญิงชลธิชา  นันทะ
2. เด็กหญิงพิชญา  ขันทอง
3. เด็กหญิงวาริศา  เปรมเจริญ
 
1. นางจำเริญ  อยู่ดี
2. นางวันทนา  เจริญรัตน์
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท้องคุ้ง"ไพโรจน์ประชาสรรค์" 1. เด็กหญิงชลธิชา  ต้นทอง
2. เด็กหญิงพรนิภา   การเพียร
3. เด็กหญิงวาสนา  คล้ายเจ๊ก
 
1. นางสาวนภัทร  คงสกุล
2. นางยุภา  อรุณสวัสดิ์
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองประดู่ 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ  ลาภเงินเฉลิม
2. เด็กหญิงสุภาพร  แซ่ลี้
 
1. นายอัษฎางค์  สมาวงศ์
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมาบกรูด 1. เด็กหญิงกนกรดา  สันต์ประเสริฐ
2. เด็กหญิงวรรณภา  แซ่ชื้อ
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  ชลวานิช
2. นางชนิภรณ์  ชลวานิช
 
17 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาลดำ 1. เด็กชายธีรเมธ  เต้นปักษี
2. เด็กชายเฉลิมพล  รุจีรัศมีบาน
 
1. นายกิตติวัฒน์  ปัญตะยัง
2. นางไพเราะ  ไตรมาส
 
18 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท้องคุ้ง"ไพโรจน์ประชาสรรค์" 1. เด็กหญิงจิราพร  ลาเสน
2. เด็กหญิงนันทชพร  กั้วกำจัด
 
1. นางยุภา  อรุณสวัสดิ์
2. นางสาวนภัทร  คงสกุล
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ 1. เด็กชายณัฐพงศ์  หอมกลั่น
 
1. นางสาวนิรมล  บัวผุด
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กชายพีรณัฐ  จำเนียรศิลป์
 
1. นางศิริวรรณ  เจนจิตไพบูลย์
 
21 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวุฒิวิทยา 1. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  เกษมปิยเลิศ
2. เด็กหญิงปรวิศา  ธรรมเมธา
3. เด็กหญิงสิริกร  จะฟะ
 
1. นางธนัชย์จารี  กิตติวราวุฒิ
2. นายพุฒิพงศ์  สุทินประภา
 
22 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเฉลิมลาภ 1. นางสาวจุฑามาศ  แสงอุทัย
2. เด็กหญิงชนิตา  เดือนแจ้งรัมย์
3. เด็กหญิงนลพรรณ  มิ่งขวัญ
 
1. นายวรวิทย์  อินทร์คำ
2. นางสาวเตือนจิตต์  สระทอง
 
23 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา 1. เด็กหญิงศศิประภาพร  อินทร์ปฐม
2. เด็กหญิงอารียา  จันทะราช
3. เด็กหญิงเสาวภา  นนพละ
 
1. นางสาวมาลินี  ทิศกระโทก
2. นางสาวประไพ  ศิลาชัย
 
24 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ปรางค์ทอง
2. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ประถมพานิชย์
3. เด็กหญิงอภัสรา  แสวงวงศ์
 
1. นางสาวปาลญา  อุดมมั่นถาวร
2. นางสาวเสาวลักษณ์  มาวัน
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยกะปิ 1. เด็กชายณัฐวรรธน์  ราษฎร์เจริญดี
2. เด็กชายสุทธิพงศ์  พันธ์ลออง
 
1. นางสาวจีราพร  ตั๋นแก้ว
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองน้ำเขียว 1. เด็กชายชัยญพัฒน์  แซ่จึง
2. เด็กหญิงศันสนีย์  แซ่เตียว
 
1. นางจุลจิรา  ปิ่นมั่น
2. นางนงค์เยาว์  ศิริคูณ
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยกะปิ 1. เด็กหญิงปุณฑรี  สาระบุตร
 
1. นางสาวพร  รัตนารติสัจจกุล
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยกะปิ 1. เด็กชายสุธาวิน  ใจเสือกุล
 
1. นางสาวจีราพร  ตั๋นแก้ว
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมาบลำบิด 1. เด็กชายศุภกร  ไม่จังหาญ
 
1. นางสาวจินตหรา  ชาตรี
 
30 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี 1. เด็กชายชนาธิป  แก้วคำ
2. เด็กชายสุทิวัส  แก่นการ
 
1. นางสาวใจดาว  สุทธิรักษ์
2. นางสาวนลินี  สิริโสภาพรรณราย
 
31 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบุญญราศรี 1. เด็กชายพิพัฒน์พงษ์  ประสิทธิสุข
2. เด็กชายพีระยุทธ  เพียรมนูพิพัฒน์
 
1. นายสมเกียรติ  แก้วกา
2. นางสาวพรพิมล  ศรีบุญมา
 
32 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา 1. เด็กหญิงพนิดา  มีรัตน์
 
1. นางสายพิณ  เกษมสวัสดิ์
 
33 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฏร์สโมสร 1. เด็กชายภานุพงศ์  วิรุญญะ
 
1. นางสาวพรพรรณ  บุญมี
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กหญิงญาณาธิป  เฮงอุดมทรัพย์
2. เด็กชายณภัทษร  สุกใส
3. เด็กชายแดนบดินทร์  วงศ์ผดุงธรรม
 
1. นางสุดารัตน์  สิทธิประเสริฐ
2. นางสาวอรพรรณ  ทับทิม
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเขิน 1. เด็กหญิงกาญกนก  นิลไสว
2. เด็กหญิงปนัดดา  เกตุกะพงษ์
3. เด็กหญิงอารดา  สาเหลา
 
1. นางสาวประทุม  ภักดี
2. นางสาวพุทธิดา  ธิราชรัมย์
 
36 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล 1. เด็กหญิงกฤษณา  แสนดวง
2. เด็กหญิงณัฐดากานต์  ทองคำสุข
3. เด็กหญิงแก้วตา  สำราญใจ
 
1. นางสาวศิริวรรณ  นาคพุฒ
 
37 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท้องคุ้ง"ไพโรจน์ประชาสรรค์" 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  โพธิหล้า
2. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  ศิรประภาวรรณ
3. เด็กหญิงลักษิณา  เจริญนาน
 
1. นางสาววลัยทิพย์  ศิริรัตน์
2. นางสาวศิรินทรัตน์  ประไพเพชร
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาป่ามโนรถ 1. เด็กหญิงฐิติพร  พันลุงตุง
2. เด็กหญิงมณฑา  ศิริโชติอาภรณ์
3. เด็กชายรพินทร์  ศรีมณฑล
 
1. นางสาววาสนา  เกาะแก้ว
2. นางสาวอัมราวดี   ทองท่าชี
 
39 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาซก 1. เด็กหญิงธัญรดา  หล่าลาภ
2. เด็กชายวีระยุทธ  ดำริเลิศ
3. เด็กหญิงอุมาพร  คงเมือง
 
1. นางสาวมาลัย  แหวนเงิน
2. นางสาวประภาพร  คงศิริ
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กชายกฤตพัฒน์  อภิทักขกุล
2. เด็กหญิงธนัญชนก  วิศาลบูลณ์
3. เด็กชายภูนล  บรรจงลิขิตกุล
 
1. นางสาวเจนจิรา  แสงไธสง
2. นางสาวณัฐสุดา  บำรุงกิจ
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฏร์ศรัทธา 1. เด็กหญิงบุษกร  ดีสลิ้ม
2. เด็กชายวิกรานต์  กัมมาวิวัฒน์
3. เด็กหญิงอภัสราภรณ์  พุทธเสน
 
1. นางเสาวดี  จงเห็นจิตต์
2. นางสาวภัทรชนก  วงเวียน
 
42 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กชายจิรัฎฐ์  ธนฐิติบวรรักษ์
2. เด็กหญิงพรปวีณ์  เรืองสุริยกิจ
 
1. นางธิติมา  เวชพนม
2. นางสาวนิชนันท์  คำตา
 
43 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี 1. เด็กหญิงดรุณี  สิงห์ทุย
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์  อุทาสา
 
1. นางสาวรัตติยา  อุดมทวี
2. นายกิตตศักดิ์  แสงสว่าง
 
44 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กชายธีรทัศน์  ศิริโท
2. เด็กชายยศวริศ  อินตา
 
1. นางสาววันวิสา  ชาญวิเศษ
2. นางสาววิไลภรณ์  นุ่นสพ
 
45 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาดิน 1. เด็กชายจักรพันธ์  จิตต์สม
2. เด็กชายเจตศดา  สระทองล้วน
 
1. นายประเสริฐ  ศุภมิตรมงคล
2. นางสาวกรรณธมาศ  สุวรรณโชติ
 
46 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม 1. เด็กชายกฤษฏากร  ศรีสกุลเจริญดี
2. เด็กชายสุวิชนันท์  ลุงส่าง
 
1. นางอภัสนันท์  สงคลังธนพัฒน์
2. นายปริวรรษ  ประมาณมาศ
 
47 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม 1. เด็กชายณัชานนท์  เมฆสุวรรณ
2. เด็กชายเชตวัน  ดีประวี
 
1. นางอภัสนันท์  สงคลังธนพัฒน์
2. นายปริวรรษ  ประมาณมาศ
 
48 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี 1. เด็กชายภานุวัฒน์  ลิ้มภักดี
2. เด็กชายอรรฆเดช  เต็งมณี
 
1. นายกิตติศักดิ์  แสงสว่าง
2. นางสาวรัตติยา  อุดมทวี
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนต้นกล้าพัฒนา 1. เด็กชายณฐ  กวาวหอม
2. เด็กหญิงทัศศิกา   กริตโสภณ
3. เด็กชายธีร์วสิษฐ์  หอมเสียง
4. เด็กหญิงบุญยาพร  พงศ์ไทย
5. เด็กชายศุภากร  อาจอาสา
 
1. นางสาวอรสา  มงคลธนวัฒน์
2. นายชนะชัย  พิมพ์ศักดิ์
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 88.03 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตะโก 1. เด็กหญิงธิวา  ดวงจิตร
2. เด็กหญิงพิชญานิน  ภูนิคม
3. เด็กหญิงพิณธาดา  ใจใส
4. เด็กหญิงอาทิตยา  วินา
5. เด็กหญิงเจนจิรา  วินเท่อร์ส
 
1. นางอัญชรัตน์   บุญรอด
2. นางขวัญชนก  วีระสกุล
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเฉลิมลาภ 1. เด็กหญิงชลธิชา  พลเภา
2. นายธนาธร  มูลลี
3. นางสาวน้ำค้าง  มีรัตน์
4. เด็กชายวีรภัทร  ขอสีกลาง
5. นางสาวสุนิษา  สมานรัตน์
 
1. นางปุณยวีร์  ชัยสวัสดิ์
2. นางสาวปิยนาถ  อินทร์เจริญ
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา 1. เด็กหญิงธารธาตรา  แพร่งสุวรรณ์
2. เด็กหญิงบุญฑริกา  เจริญผล
3. เด็กชายภูวนัตถ์  ทองขาว
4. เด็กชายวัชรัตน์  เนื่องฤทธิ์
5. เด็กชายศุภกฤต  เทพเซ่งหลี
 
1. นางสาวปราณปรียา  ศรีบุญ
2. นางสาวปิยวรรณ  ศรีงาม
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา 1. เด็กหญิงกฤตวรรณ  นามโสม
2. เด็กหญิงณิชาภัทร  นิมิตรมาลา
3. เด็กหญิงยุพรัตน์  เครือวัลย์
4. เด็กหญิงอรนลิน  บุญเฮ้า
5. เด็กหญิงโสภิตา  เดชสอน
 
1. นางสาวภารตี  ทัพจีน
2. นางสาวศุภรดา  พวงพุ่ม
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 1. เด็กหญิงญาณิศา  เพ็ญอ้น
2. เด็กหญิงมนัสนันท์   ไทยอานนท์
3. เด็กชายวัฒนา  นาตาล
4. เด็กหญิงเกษริน  สุกใส
5. เด็กหญิงเสาวรส  สมการ
 
1. นางนงลักษณ์  นพหิรัญ
2. นางสมพร  นิสัยสุข
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเสือช้าง 1. เด็กชายชาคร  เตี่ยบัวแก้ว
2. เด็กชายณัฐภัทร  กลิ่นเนียม
3. เด็กชายธนพล  นาโนน
4. เด็กชายรพีภัทร  รักชาติ
5. เด็กชายเจ  สมบูรณ์
 
1. นายสมหมาย  ดีเรืองศรี
2. นายสมคิด  บุตรสนธิ์
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1. เด็กชายทวีทรัพย์  จินตริน
2. เด็กหญิงนภาพร  ฝางริด
3. เด็กหญิงพิมพนา  ทรายสุข
4. เด็กหญิงพิมมาดา  เฉกแสงทอง
5. เด็กชายศุภกิจ  รินรักษา
 
1. นายอาทิตย์  บุรุษภักดี
2. นางสาวบุษบามินตรา  วรจิตติ
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคณูปถัมภ์) 1. เด็กหญิงปวีณ์ลดา  มากเหลือ
 
1. นางสาวจรรย์สมร  ศราวณะวงศ์
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กหญิงกชพรรณ  เล็กคง
 
1. นางสาวณภาภัทร  โฉมจังหวัด
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 95.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท้องคุ้ง"ไพโรจน์ประชาสรรค์" 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ศิริยัญ
 
1. นางสาวศิริรัตน์  บุตรโพธิ์
 
60 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กหญิงกรกนก  หมอยา
2. เด็กชายปริญ  คล้ายเพชร
 
1. นางอภัยวัลย์  คงวัฒนกุล
2. นางกมลลักษณ์  ปิยะนันท์
 
61 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กหญิงศลิษา  อู่ไทย
2. เด็กชายศิริ  เย็นยิ่ง
 
1. นางเรณู  เจิมนาค
2. นางอรณีย์  ทับทอง
 
62 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเขิน 1. เด็กหญิงศิรประภา  วงศ์จำปา
2. เด็กชายเสาร์  แสงทอง
 
1. นางสาวประทุม  ภักดี
2. นางสาวพุทธิดา  ธิราชรัมย์
 
63 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมวาที 1. เด็กหญิงชนณภัส  จิวัตธนิน
2. เด็กหญิงชมพูรัตน์  อุดมรังสิกุล
3. เด็กหญิงธารวิมล  ใจมา
4. เด็กหญิงปทิตตา  สินธุประสิทธิ์
5. เด็กหญิงปิยธิดา  นาพรม
6. เด็กหญิงภาณินี  วงค์ษา
7. เด็กหญิงศรินทิพย์  ชื่นนอก
8. เด็กหญิงสิริมา  แก้วซิ้ม
9. เด็กหญิงสุพรรณษา  ประเสริฐศรี
10. เด็กหญิงอรัญญา  ภาเภา
 
1. นางระเบียบ  แก้วมีศรี
2. นางอนิษา  วัฒนะ
3. นายนิธิ  พวงใบดี
 
64 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 88.13 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท้องคุ้ง"ไพโรจน์ประชาสรรค์" 1. เด็กหญิงกมลชนก  กลิ่นแก้วณรงค์
2. เด็กหญิงชานิดา  ภูประวิง
3. เด็กหญิงณัฐพร  มนตรีสาร
4. เด็กหญิงธนัชญา  คำลาด
5. เด็กหญิงปิยะฉัตร  อาสา
6. เด็กหญิงปิยะวัน  ภูตลาดขาม
7. เด็กหญิงลลิตา  บุญเต็ม
8. เด็กหญิงวราพรรณ  อุปถัมภ์
9. เด็กหญิงสุธินี  สายสุด
10. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  แพรเขียว
 
1. นางสาวสุจิตรา  ธรรมศิริ
2. นางโสภนา  ไวเรียบ
3. นางสาวพิราภรณ์  กลิ่นลำดวน
 
65 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจิ้นฮั้ว 1. เด็กหญิงกรรวี  ศศิชัยปัญญา
2. เด็กหญิงนิชา  สินชัย
3. เด็กหญิงพรญานี  เนตรจำนงค์
4. เด็กหญิงรัชปภา  เกษมเจริญโชติ
5. เด็กหญิงรัญชนา  ถนอมคุณ
6. เด็กหญิงวิชญาดา  บุญราช
7. เด็กหญิงศิรินรัตน์  สุกทน
8. เด็กหญิงสิรินันทา  แซ่ตั๊ง
9. เด็กหญิงสุชานันท์  เครือกาพ
10. เด็กหญิงอนุธิดา  ทุมรัตน์
 
1. นายกชกร  พนมมรรค
2. นางสาวธีรวรรณ  สุทธิชา
3. นางสาวมณีนุช  ปริยะมิตรานนท์
 
66 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล1(สถาวร) 1. เด็กชายนิพาดา  หอมนวล
2. เด็กหญิงปาริฉัตร  ลิ้มภักดี
3. เด็กหญิงพรรษชล  โพธิ์ทอง
4. เด็กหญิงภัคจิรา  เย็นสุโข
5. เด็กหญิงภัทรวดี  ศรีจรูญ
6. เด็กหญิงรัชนีวรรณ  ทวีโชคสิริกุล
7. เด็กหญิงศศิชา  โพธิ์เที่ยง
8. เด็กหญิงสุคนธา  ใบเงิน
9. เด็กหญิงอรปุริสา  ศุภกา
10. เด็กหญิงอริษา  คำบึงกลาง
 
1. นายณชล  ลิ้มภักดี
2. นางชื่นศุกร์  แสงวงกาโร
3. นายมณฑลธน  ไชยเสน
 
67 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ 1. เด็กหญิงญาณิศา  หอมหวล
2. เด็กหญิงฑิฆัมพร  แสนสุวรรณ
3. เด็กหญิงณัฏฐ์อริญ  ธีรเมธาชัย
4. เด็กหญิงนภษร  หมอกเจริญ
5. เด็กหญิงปาณิศา  หิรัณญานิน
6. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  สมความคิด
7. เด็กหญิงพุธิตา  ทองนุช
8. เด็กหญิงภคพร  เปรมธรรมกร
9. เด็กหญิงอชิรพร  อ่อนปานนิล
10. เด็กหญิงอาทิมา  แสนจันทร์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจินต์จุฑาณิศ  ชินดิศธเนศ
2. นายศิรธันย์  รุจิกรหิรัณย์
 
68 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลอินทปัญญา 1. เด็กชายกฤษ  เจริญสุข
2. เด็กชายกฤษกร  จุรศักดิ์
3. เด็กชายจักรพงศ์  บริมาตุ
4. เด็กหญิงจิดาภา  ขอมีกลาง
5. เด็กชายธีรภัทร  รอดรัตน์
6. เด็กชายบัญชา  ชมพูนุท
7. เด็กชายอนุพัฒน์  คร่องคี
8. เด็กหญิงอาภาศรี  อ่อนแซ่ม
9. เด็กชายอิทธิพงศ์  บุตรดี
 
1. นางสปันญ์เนตร  เกตุบรรดาศักดิ์
2. นางสาวอิสรีย์  คำทุย
3. นางสาววาสนา  ตาดเดิม
 
69 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลอินทปัญญา 1. เด็กหญิงกฤษณา  ศรีม่วง
2. เด็กชายจารุกิต  แป้นเดช
3. เด็กชายปิยวัฒน์  บุญทวีมิ่งพร
4. เด็กชายพงศธร  บุญนิธี
5. เด็กชายพรชนิตว์  วงษ์ทองดี
6. เด็กชายวัชรชัย  ฤทธิงาม
7. เด็กชายสถาปนา  ฮวดวิเศษ
8. เด็กชายอภิวัฒน์  จันทะปะขาว
9. เด็กชายอิทธิพงศ์  บุตรดี
10. เด็กหญิงเหมวรรณ  คชวัฒน์
 
1. นางสปันญ์เนตร  เกตุบรรดาศักดิ์
2. นางสาวอิสรีย์  คำทุย
3. นางสาววาสนา  ตาดเดิม
 
70 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กหญิงณปภา  บริบูรณ์
2. เด็กหญิงพิมพ์ณดา  สกุลอำพรสิทธิ์
 
1. นางสาวอุษา  ปฐมพรสุริยะ
2. นายกล้าณรงค์  พุทธโม
 
71 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฏร์สโมสร 1. เด็กหญิงศุภาวิณี  ตรีเกียณ
2. เด็กหญิงสิตานันท์  พระนอนข้าม
 
1. นายนนทกร  ตันเจริญ
2. นางสาวจำเรียง  ไพบูลย์เบ็ญจะ
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมวาที 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ทองฉ่ำ
 
1. นางชุติมา  ขุนโพธิ์
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดกำแพง 1. เด็กหญิงอรไท  หงษ์จันดา
 
1. นางสาวฐิติชญา  คูณสวัสดิ์
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองยาง 1. เด็กชายจิรายุส  แจ่มจำรัส
 
1. นางราตรี  มุลาลี
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประภัสสรวิทยา 1. เด็กหญิงพรรวลัย   แก้วมณี
 
1. นายเกษม  ธรรมรังษี
 
76 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1. เด็กหญิงวลัยพรรณ  ธรรมนิยมกุล
 
1. นายธงชัย  รายา
 
77 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาซก 1. นางสาวนิรมล  มากหุ่น
 
1. นางสาวศิราพร  เสนีวงษ์ ณ อยุธยา
 
78 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี 1. เด็กหญิงปุณยาพร  ศรีชนะ
 
1. นางรัตนา  วงศ์ยัง
 
79 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองยาง 1. เด็กชายติณณภพ  บุตรโคตร
 
1. นางราตรี  มุลาลี
 
80 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชากนา 1. เด็กชายอ๊อง  -
2. เด็กหญิงโสภา  อินทะโส
 
1. นายจีรศักดิ์  สายแสงจันทร์
2. นางสาววิภาดา  บุญรักษา
 
81 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมาบไผ่ 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  บรรจง
2. เด็กหญิงสิริกร  กองทรัพย์เจริญ
 
1. นายสุทัศน์ชัย  สุขทนารักษ์
2. นางสาวกมลธรรม  แป้นเพชร
 
82 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองยาง 1. เด็กหญิงศยาลักษณ์  อินทรักษา
2. เด็กชายไก่  วรรณประถา
 
1. นางราตรี  มุลาลี
2. นางทักษอร  คำดี
 
83 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลอินทปัญญา 1. เด็กหญิงฉันท์ชนก  ดาบเพชร
 
1. นางสาวพรทิพย์  ชมสวัสดิ์
 
84 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กชายติณณชัย  สุขนคร
2. เด็กชายธนโชติ  ไสยาสน์
3. เด็กชายภูวิศ  นักรบ
 
1. นางสาวทัศนีย์  ภูมิภักดิ์
2. นางสาวจันจิรา  แซ่ลี้
 
85 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  สุปิยะพันธ์
2. เด็กหญิงปณิตา  สุวนันทนกุล
3. เด็กหญิงพีรดา  ถนอมแนบ
 
1. นายพุทธิพงษ์  แซ่ลิ้ม
2. นางสาวทัศนีย์  ภูมิภักดิ์
 
86 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองยาง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ไทยทองหลาง
2. เด็กชายนราวิทย์  โสดากุล
3. เด็กชายศุภชัย  ปัสสาสิงห์
 
1. นางราตรี  มุลาลี
2. นายชนะชัย  คูพรมมี
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดธรรมนิมิตต์ 1. เด็กหญิงกฤตญา  ด้วงทองแก้ว
 
1. นายสุรชัย  เรืองแจ่ม
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 93.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กชายภูริณัฐ  พจนบรรพต
 
1. นายธงชัย   คงกุล
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลอินทปัญญา 1. เด็กชายธนชาติ  นันทสุภาวัฒนา
 
1. นายประพัฒน์  พิลึก
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กชายวีรวัฒน์  ไทรย้อย
 
1. นายเอกพล  เสงี่ยมพงษ์
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 91.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลอินทปัญญา 1. เด็กชายกฤตภาส  ประชิม
 
1. นายประพัฒน์  พิลึก
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กชายภัทระ  พรไกรเลิศ
 
1. นายธงชัย   คงกุล
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 88.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท้องคุ้ง"ไพโรจน์ประชาสรรค์" 1. เด็กชายปการัง  ลุ้งแก้ว
 
1. นางสาวบุญนำ  วรพนพิพัฒน์
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่ายุบ 1. เด็กหญิงอริสา  วังคะฮาด
 
1. นายภาวัติ  บุญกาญจน์
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่ายุบ 1. เด็กหญิงจันจิรา  เข็มเพชร์
 
1. นายภาวัติ  บุญกาญจน์
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่ายุบ 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  แซ่อึ๊ง
 
1. นายภาวัติ  บุญกาญจน์
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 95.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่ายุบ 1. เด็กชายอิศรา  เหลืองอ่อน
 
1. นายภาวัติ  บุญกาญจน์
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กหญิงธมนวรรณ  อินตา
 
1. นายเอกพล  เสงี่ยมพงษ์
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฏร์ศรัทธา 1. เด็กชายอนุพงษ์  เลี่ยงฮับ
 
1. นายชวลิต  จงเห็นจิตต์
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กหญิงธนัญญาธร  จันทวี
 
1. นายธงชัย   คงกุล
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่ายุบ 1. เด็กหญิงธิดาพร  พิลา
 
1. นายภาวัติ  บุญกาญจน์
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 86.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดกำแพง 1. เด็กชายสหรัฐ  ไทยทรง
 
1. นายณรงค์กร  รัตนวงษ์
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 96.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่ายุบ 1. เด็กชายธนบดินทร์   แก้วมหา
 
1. นายภาวัติ  บุญกาญจน์
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กหญิงสาริศา  วาริชา
 
1. นายธงชัย   คงกุล
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเขิน 1. เด็กหญิงกฤตยา  อาริยวัฒน์
 
1. นางสาววิชุดา  ควรอักษร
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 94.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่ายุบ 1. เด็กหญิงกนกกร  ทวีสุวรรณกุล
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  แซ่อึ๊ง
3. เด็กหญิงนริสา  คุสิตา
4. เด็กหญิงวรรัตน์  นเรศรัมย์
5. เด็กชายวัยวัฒน์  โสประโคน
6. เด็กหญิงศิริวรรณ  ศรีสุข
7. เด็กชายอมเรศ  แจ่มจำรัส
8. เด็กชายอำนาจ  อ่ำกระโทก
 
1. นายภาวัติ  บุญกาญจน์
2. นางสาวลักขณา  หาญมะโน
3. นางสาวดวงกลม  ศรีวิรัญ
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กชายจุลธีร์  เจริญรัชต์
2. เด็กชายณพรรนพ  เชื้อชาติ
3. เด็กชายณภัทร  ธนโชติเสถียร
4. เด็กชายณัฐนนท์  อนันตกูล
5. เด็กหญิงธนัญญาธร  จันทวี
6. เด็กชายธเนษฐ  ธเนศานนท์
7. เด็กหญิงปัณฑารีย์  นิกูลกาญจน์
8. เด็กชายปาล  ปัญญานันต์
9. เด็กหญิงปุญญิศา  โสรัจจตานนท์
10. เด็กชายภัทระ  พรไกรเลิศ
11. เด็กชายภูริณัฐ  พจนบรรพต
12. เด็กชายรัฐพล  คาน
13. เด็กชายวรกร  อ่อนคลาย
14. เด็กหญิงสาริศา  วาริชา
15. เด็กหญิงหฤทชญา  อรุณเรือง
 
1. นายธงชัย   คงกุล
2. นางมาลี  พรหมสิทธิ์
3. นายเอกพล  เสงี่ยมพงษ์
4. นายนนทรักษ์  ชื่นเบิกบาน
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฏร์ศรัทธา 1. เด็กหญิงกัลยา  คำภูเมือง
2. เด็กหญิงกัลยารัตน์  มีแก้ว
3. เด็กชายธรรมนูญ  อยู่ยั่งยืน
4. เด็กหญิงนภัสสร  กล้าหาญ
5. เด็กหญิงนริตา  ริมปุ่น
6. เด็กชายนวพล  ช่วยป้อง
7. เด็กหญิงน้ำทิพย์  ชมจุมจัง
8. เด็กหญิงบุญฑิตา  ผาดศรี
9. เด็กชายวศิรุต  จันทร์ดำ
10. นางสาวศิริพร  สุกใส
11. เด็กหญิงสุภาศิณี  สีแนะ
12. เด็กชายสุรวุฒิ  หมอยา
13. เด็กชายอนุพงษ์  เลี่ยงฮับ
14. เด็กชายอภิชาติ  ดุลเดช
15. เด็กหญิงอิสริญาภรณ์  แทนสมบัติ
 
1. นายชวลิต  จงเห็นจิตต์
2. นางเสาวดี  จงเห็นจิตต์
3. นางพจนีย์วรรณ  น้อยประดิษฐ์
4. นายจิตรภาณุ  นันทิประภา
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 95.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดธรรมนิมิตต์ 1. เด็กหญิงกฤตญา  ด้วงทองแก้ว
2. เด็กหญิงจันทิมา  สังข์ทอง
3. เด็กชายธนวัฒน์  ฤทธิ์เดช
4. เด็กชายธีรภพ  ดวงแก้ว
5. เด็กหญิงบุญญาดา  จูพุก
6. เด็กหญิงฤทัยรัตน์  สาคร
7. เด็กชายศิริภพ  พรหมจรรย์
8. เด็กชายศิริมงคล  ศรีมงคล
9. เด็กชายสุชาคีรย์  กะทา
10. เด็กหญิงอุษสรา  ภูกองชัย
 
1. นายสุรชัย  เรืองแจ่ม
2. นายสุรชัย  เรืองแจ่ม
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยกะปิ 1. เด็กหญิงกชกร  ใจสำราญ
2. เด็กหญิงกาญต์มณี  รังสียานนท์
3. เด็กชายก้องภพ  สุขเจริญ
4. เด็กหญิงขนิษฐา  สุพล
5. เด็กหญิงจิรัชญา  ร่มลำดวน
6. เด็กหญิงจิราวรรณ  อุทอง
7. เด็กหญิงชัญญานุช  สุภาพ
8. เด็กชายชุติเทพ  เฉลิมวงษ์
9. เด็กหญิงณัฐริการ์  ไกรราตรี
10. เด็กชายนัทธพล  เขียวเขตร
11. เด็กหญิงนิติดา  ศรสำเร็จ
12. เด็กหญิงนิสา  สมบูรณ์นอก
13. เด็กหญิงนุสรา  ใสฉิม
14. เด็กหญิงลักขณา  พลอยมุกข์
15. เด็กชายสนธิ  เจือจ้อย
16. เด็กชายสิงหา  นาบ้าน
17. เด็กหญิงสุมิตรา  ใจฉ่ำ
18. เด็กหญิงสุวรรณรัตน์  สืบเทพ
19. เด็กหญิงอัษฎาพร  ปั้นงาม
20. เด็กหญิงเพ็ญนภา  ศรีประพัฒน์ทอง
 
1. นายวีรพัฒน์  เพ่งจินดา
2. นางสาวภัทราภรณ์  แช่มชุมแสง
3. นางณัฐชุนันท์  ธนัพประยุร
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบุญญราศรี 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สุขจิตร
2. เด็กชายณัฐภัทร  จำปาเพชร
3. เด็กชายภาณุวัฒน์  สิทธิเทศ
4. เด็กหญิงวรพิชชา  อินพุ่ม
5. เด็กหญิงวิภาดา  สังข์ทรัพย์
6. เด็กหญิงอมีนา  จันแก้ว
 
1. นายวาทิต  นุ่มตรี
2. นายถาวร  กรินรักษ์
3. นายสมเกียรติ  แก้วกา
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาไผ่ 1. เด็กชายปฏิภาณ   อินทชิต
 
1. นางวรรณิภา  ทองธรรมชาติ
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลอินทปัญญา 1. เด็กชายนพดล  บุญมาก
 
1. ว่าที่ร้อยตรีทวีพงค์  บุญถนอม
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีพโลทัย 1. เด็กหญิงธนพร  เทียนลำ
 
1. นางศศิวิมล  สุขสันติธรรม
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท้องคุ้ง"ไพโรจน์ประชาสรรค์" 1. เด็กหญิงดวงพร  นาดี
 
1. นายณัฐธพงษ์ชัย  วัชรพงศ์ธร
 
116 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนต้นกล้าพัฒนา 1. เด็กชายธนกฤต  เสมอวงศ์
 
1. นางจักษณา  กวินกมลโรจน์
 
117 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตะโก 1. เด็กหญิงพิชญานิน  ภูนิคม
 
1. นางสาวณัฐกฤตา  สวัสดี
 
118 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล1(สถาวร) 1. เด็กหญิงปานตะวัน  มาดา
 
1. นายสุริยะ  บุญเจือ
 
119 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา 1. เด็กชายธนาศักดิ์  สุขเต
 
1. นายเอกนรินทร์  หมื่อโป
 
120 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กหญิงกัญภร  ชูสวัสดิ์
 
1. นางสาวพิมพ์พรรณ  โรจน์แก้ว
 
121 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลคลองตำหรุ 1. เด็กหญิงสุธิดา  พังซา
 
1. นายกวิน  จีจู
 
122 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาไผ่ 1. เด็กชายปฏิภาณ   อินทชิต
 
1. นางสาวสุภาวดี  ชัยดา
 
123 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 85.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนต้นกล้าพัฒนา 1. เด็กหญิงอชิรญาณ์  กวินกมลโรจน์
 
1. นางจักษณา  กวินกมลโรจน์
 
124 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบุญญราศรี 1. เด็กหญิงไพลิน  พรหมศิริ
 
1. นางสาวรัชนีกร  กระจ่างพจน์
 
125 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิทยรังสี 1. เด็กหญิงจันทิมา   แซ่เจ็ง
2. เด็กชายจิรพัชร   สิงห์โตทอง
3. เด็กหญิงณัฐนิช   เศรษฐกุลชร
4. เด็กชายธนภูมิ   ศรีสมัย
5. เด็กชายนิธิพัฒน์   ตุลาผล
6. เด็กชายนิภัทร์   นิกร
7. เด็กหญิงนุชรดี   ยองประโคน
8. เด็กหญิงพบพลอย   จิตชนาธิป
9. เด็กหญิงมนุษยา   พชรวงศ์สกุล
10. เด็กชายมินธดา   พลชา
11. เด็กชายวิวิธชัย   ชัยฤทธิ์
 
1. นายภราดร  บุญประคม
 
126 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล1(สถาวร) 1. เด็กชายจตุรานนท์  เบญจกวินเลิศ
2. เด็กชายจักรพรรณ  ธรรมสาร
3. เด็กหญิงชฎา  หาดชัยภูมิ
4. เด็กชายณัฐวุฒิ  เจียมปัญญาวงศ์
5. เด็กหญิงนภัสสร  คงคำ
6. เด็กหญิงปทิตตา  ระเบียบ
7. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ฤทธิ์ประภากร
8. เด็กหญิงวิภาดา  วิญคราม
9. เด็กหญิงศศิธร  พันธุรัต
10. เด็กหญิงสุรีรัตร  วัวชนะ
11. เด็กชายสุวัจน์  จวนจันทร์เพ็ญ
12. เด็กหญิงอิสริยา  จวนจันทร์เพ็ญ
 
1. นายสุริยะ  บุญเจือ
2. นายณชล  ลิ้มภักดี
3. นางสาวนัยนา  ลีดี
 
127 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนต้นกล้าพัฒนา 1. เด็กหญิงจริยาภรณ์  ไกรษร
2. เด็กหญิงจิณัฐตา   โชติธรรมพิทักษ์
3. เด็กชายจิรัฏฐ์  เกตุไพสาลี
4. เด็กหญิงชุติกาญจน์  อัศวินวินิจกุล
5. เด็กชายณฐ  กวาวหอม
6. เด็กชายณภัทร  ยันต์วิเศษ
7. เด็กหญิงณัชชา  จิรเมธากร
8. เด็กหญิงณัฐณา  พวงภู่
9. เด็กหญิงณัฐณา  พวงภู่
10. เด็กหญิงณัฐธิดา  ขนุนทอง
11. เด็กชายธนกฤต  เสมอวงศ์
12. เด็กหญิงธัญมน  ธีระโพธิ์ประสิทธิ์
13. เด็กชายธีร์วสิษฐ์  หอมเสียง
14. เด็กหญิงบุญญาพร  สีราช
15. เด็กหญิงปทิตตา  แซ่เตียว
16. เด็กหญิงปพิชญา  คุ้มชาติ
17. เด็กชายปริย   วิริยวิทยาวงศ์
18. เด็กหญิงปุญญิสา  ทองแดง
19. เด็กหญิงพิจิตตรา  หงษ์ทอง
20. เด็กหญิงพิชยา  แตงแก้ว
21. เด็กหญิงภิญญาณัฏฐ์  สุวรรณวุ่น
22. เด็กหญิงรัตยาพร  วิริยะกุล
23. เด็กหญิงลักษิกา   แซ่ลี้
24. เด็กหญิงวรณัน  เกณสาคู
25. เด็กชายวีรวิชญ์  ทองลออสิริกุล
26. เด็กหญิงศุภกรณ์  ไกรศรี
27. เด็กชายศุภากร  อาจอาสา
28. เด็กหญิงอชิรญาณ์  กวินกมลโรจน์
29. เด็กหญิงอนัญญา  เกียรติสุข
30. เด็กหญิงอนัญญา  กิวัน
31. เด็กหญิงเฟยหยาง  เจียง
32. เด็กชายเวสารัช  สีแสด
33. เด็กชายเอริค  ซานาร์โด
34. เด็กชายโชคชัย  โอเจริญ
 
1. นางเดือนน้อย  ทิวทอง
2. นางสาวณิชนันท์  ทวีโรจนอนันต์
3. นางสาวชนัญกาญจน์  กวินกมลโรจน์
4. นางสาวอัณศยา  ปิ่นสุข
5. นางสุพีร์  เพียรใหม่
 
128 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท้องคุ้ง"ไพโรจน์ประชาสรรค์" 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  นาคเถื่อน
2. เด็กหญิงจันทร์จิรา  พานแก้ว
3. เด็กหญิงจันทิมา  นอสูงเนิน
4. เด็กหญิงจิรภัทร  สุรัตน์
5. เด็กหญิงจิราภรณ์  มงคลนำ
6. เด็กหญิงจุฑาพร  จันตะมะ
7. เด็กชายณัฐวุฒิ  บุตรดาวงษ์
8. เด็กชายณัฐวุฒิ  วงศ์สุทา
9. เด็กชายธนกฤต  ขวัญยืน
10. เด็กชายธีรวุฒน์  จอนสำโรง
11. เด็กชายนัทถพล  แจ่มจำรัส
12. เด็กชายนัทธวุฐิ  อ้นโต
13. เด็กหญิงนารายณ์พร  ตาทอง
14. เด็กหญิงปานไพลิน  อนันตกูล
15. เด็กหญิงพรนิภา  พ้นภัยพาล
16. เด็กหญิงพัชราพรรณ  พรมแสง
17. เด็กหญิงพิราวรรณ์  เทพประสิทธิ์
18. เด็กชายภูมินทร์  อดกล้า
19. เด็กหญิงมนัสนันท์  จานสิบสี
20. เด็กชายวชรพล  บุญส่ง
21. เด็กหญิงวรัญญา  แก่นเกษ
22. เด็กหญิงวิมล  รักจันทร์
23. เด็กหญิงศิริพร  เหง้ามูล
24. เด็กหญิงสุพัตตรา  อุ่นทวง
25. เด็กหญิงอทิตยา  เพิ่มพูล
26. เด็กชายอนุกูล  เสาราช
27. เด็กชายอนุชา  สุภาวงษ์
28. เด็กหญิงอาภัสรา  วัฒนะ
29. เด็กหญิงอุไรพร  ไตย์วงศ์
30. เด็กหญิงเกตน์สิรี  สุขเมือง
31. เด็กชายเอกลักษณ์  ร่มโพธิ์ทอง
 
1. นายรัชชานนท์  รัตนพันธ์
2. นางสาวฐิตินันท์  เมฆศิริวรรณ
3. นางสาวสุจิตรา  ธรรมศิริ
4. นางสาวพรพิมล  ปะสังคะเต
5. นางสาวภัสรา  ไกยนารถ
6. นางสาวพิมพ์ลดา  สินธุนาวา
 
129 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กชายกีรติ  คุณประยูรสวัสดิ์
2. เด็กชายธนัท  ธวัชเจริญ
3. เด็กชายธนากร  รินรักษา
4. เด็กหญิงธัญชนก  ศิริวรรณ
5. เด็กชายธีรภัทร์  เบ็ญจมาศ
6. เด็กชายปลื้มปิติ  เลื่อนวิสุทธิ์
7. เด็กหญิงพิชชาภรณ์  สาริกา
8. เด็กหญิงพิมพ์สกุล  ฉวีวรรณ
9. เด็กหญิงพุทธิตา  เรืองธนันต์รักษ์
10. เด็กหญิงรัฐนันท์  บุญเกิด
 
1. นางมาลี  พรหมสิทธิ์
2. นางสาวกุลกานต์   โพธิปัญญา
3. นางสาวชลธิชา  สุขสำราญ
 
130 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล1(สถาวร) 1. เด็กชายกรกฎ  คุ้มทรัพย์
2. เด็กหญิงชญานิษฐ์   สมพงศ์
3. เด็กหญิงชมพูนุช  มีรัตน์
4. เด็กหญิงณัฐธยาน์   พลไพร
5. เด็กชายปัถวีธร  เมตตา
6. เด็กหญิงสุชัญญา  บุญภพ
7. เด็กชายโชคพิทักษ์  แซ่อึ๊ง
8. เด็กชายโพธิรัตน์   แสงกระจ่าง
 
1. นายณชล  ลิ้มภักดี
2. นางชื่นศุกร์  แสงวงกาโร
 
131 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 81.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม 1. เด็กหญิงธาริณี  กิ่งเกษ
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  คุ้มกลาง
3. เด็กหญิงภัทรอร  อนุสรณ์
4. เด็กหญิงรัตตมาดา  พวงทอง
5. เด็กหญิงสุภัทรชรีย์  บุญมา
6. เด็กหญิงอมราพร  พลเรือง
 
1. นางสายสุนีย์  อังติกุล
2. นางอรอนงค์  เจือมา
3. นางสุนิสา  สัมฤทธิ์
 
132 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กหญิงชลภัสสรณ์  ชินทอง
2. เด็กหญิงญาณภัทรา  รัตนกิจเจริญ
3. เด็กหญิงปณิตา  จิตรีเชาว์
4. เด็กหญิงปัณรสี  ต๊ะวงค์
5. เด็กหญิงภัทรสุดา  พุทธปัญญา
6. เด็กหญิงภาวินี  นุชนาท
7. เด็กหญิงวรนารี  อ่าวชุติมานันท์
8. เด็กหญิงอัมพรภัสร์  กำจัดภัย
 
1. นางมาลี  พรหมสิทธิ์
2. นางสาวกุลกานต์   โพธิปัญญา
3. นางสาวชลธิชา  สุขสำราญ
 
133 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท้องคุ้ง"ไพโรจน์ประชาสรรค์" 1. เด็กหญิงกิตติมา  ปวนสินธุ์
2. เด็กหญิงญาดา  ชูทรัพย์
3. เด็กหญิงปิยฉัตร  เพชรปราณี
4. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  แจ่มจำรัส
5. เด็กหญิงวรรณภา  สาขะยัง
6. เด็กหญิงอรกัญญา  ปานปลูก
7. เด็กหญิงอารียา  บูชา
8. เด็กหญิงเพียงเนตร  ลาดบาศรี
 
1. นางสาวสุรภา  ทองเงิน
2. นางสาวสุวรรณี  นิลสนธิ
 
134 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 87.37 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุตา 1. เด็กหญิงจิรนันท์  พูลศรี
2. เด็กหญิงชนกนัน  สุทาวัน
3. เด็กหญิงชาลิสา  ศรีแสน
4. เด็กหญิงซึคิมิ  เอคิ
5. เด็กหญิงฐิติภา  รุ่งโรจนกุล
6. เด็กหญิงฑิฆัมพร  เตนากุล
7. เด็กหญิงธนัญญา  เทียนใหม่
8. เด็กหญิงปารณีย์  แสนทวีสุข
9. เด็กหญิงปโยธราศิ  มะโนรัตน์
10. เด็กหญิงรตนพรรณ  หมายมั่น
11. เด็กหญิงสุรีวัล  จันทร์งาม
12. เด็กหญิงอัมราพร  คัดสูงเนิน
 
1. นางสาวชลรัตน์  ชลมารค
2. นางสาวจิราพร  กุลบุตร
3. นางสาววิจิตรา  พิลาสาว
4. นางสาวอาภาวดี  โสรัมย์
5. นางสาวสุพรรณษา  ทรัพย์มั่น
 
135 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 86.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่ 1. เด็กชายณัฐนันท์  จิ๋วทองหลาง
2. เด็กชายธรรมรัตน์  แก้วโท
3. เด็กหญิงนภาเกตุ  สลัยรักษ์
4. เด็กชายภาคภูมิ  พิมวันวงศ์
5. เด็กหญิงสุพิชชา  เสือหาญ
 
1. นายพรรษิษฐ์  สังข์ทอง
2. นางสาวกิตตินันท์  นอกพิมพ์
 
136 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 86.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมวาที 1. เด็กหญิงรวินท์นิภา  เกิดแก้ว
2. เด็กชายสุวิกรานต์  สุขะ
 
1. นายบุญเลี้ยง  ด่านประจำ
2. นางสุมลมาลย์  พรหมมาณพ
 
137 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กหญิงอริสา  ผลิตวานนท์
 
1. นางสาวภาริษา  ยศกรธราดล
 
138 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มไม้ 1. เด็กหญิงธนพร  ถีนานนท์
 
1. MissCristine  Marie Canoy Toring
 
139 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฏร์สโมสร 1. เด็กหญิงณัชยา  ลัดลอย
 
1. นางสาวมาลัย  เฟื่องคณะ
 
140 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กหญิงฐิติพร  จันทรแสงเจริญ
 
1. นายรังสรรค์  บุญธรรม
 
141 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 82.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฏร์สโมสร 1. เด็กชายภานุพงศ์  วิรุญญะ
 
1. นางสาวมาลัย  เฟื่องคณะ
 
142 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กหญิงธีริศรา  ถนอมเนื้อ
 
1. นายอนุรักษ์  พุกประสงค์
 
143 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 1. เด็กชายภัทรพล  จันทร์สอน
 
1. นายปิติพงศ์  พาโสมนัสกุล
 
144 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 1. เด็กหญิงกชพรรณ  กิตติกรปรีดา
2. เด็กหญิงธนพร  อุ่นสอาด
3. เด็กหญิงมุฑิตา  คำสุข
4. เด็กชายรวิวรรณ  ดีวงษ์
5. เด็กหญิงวรัญญา  สาลีศุูนย์
 
1. นางสาวชลภัทร  วงค์ดนตรี
2. นายปิติพงศ์  พาโสมนัสสกุล
 
145 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวุฒิวิทยา 1. เด็กหญิงศรุตยา  สินเนืองนอง
2. เด็กหญิงศศิธร  เจริญพรหมพงศ์
 
1. MissDeng si  gi
2. MissXiong xiao  ming
 
146 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 87.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท้องคุ้ง"ไพโรจน์ประชาสรรค์" 1. เด็กหญิงดารภา  เหล่าพล
2. เด็กหญิงวาสนา  บุญเพ็งพัฒน์
 
1. นายระพีพัฒน์  กล่อมจิต
2. นางสาวศศินิภา  ปัทมะ
 
147 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท้องคุ้ง"ไพโรจน์ประชาสรรค์" 1. เด็กหญิงนิชนันท์  แสงชมภู
2. เด็กหญิงปณิดา  ขุนอินทอง
 
1. นางสาวสุจิตรา  ธรรมศิริ
2. นางสาวนฤมล  ชื่นแผ้ว
 
148 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบูรพา 1. เด็กหญิงนริญญา  ก่อประภากิจ
2. เด็กชายนายทัพ  จันทร์โชติ
 
1. Mr.Jestoni C  Alarcon
2. นางสาวPananart  Kongsawat
 
149 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาซก 1. นางสาวดวงฤทัย  ระฆังแก้ว
2. นางสาวนิลุบล  มากหุ่น
 
1. นางสาวสุวินนา  วนมา
2. MissJenipher  Wairimu Omondi
 
150 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางเป้ง 1. เด็กหญิงนารี  สุขสบาย
2. เด็กหญิงปาริฉัตร  เกตุแก้ว
3. เด็กหญิงมนัสขวัญ  ชุมมะลี
4. เด็กชายสมออน  พะ
5. เด็กหญิงเกษวรินทร์  มาลี
6. เด็กหญิงแก้ม  สุขสบาย
 
1. นางสุนันทา   อินทร์อุดม
2. นางสาวรุ่งทิพย์   คณิตนุสรณ์
 
151 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสถาพรพิทยา 1. เด็กชายกฤชกร  ดีศรี
2. เด็กชายชลกร  ไชยมงคล
3. เด็กชายนนทชาติ  ชื่นอ่อน
4. เด็กชายนัทพงศ์  สง่างาม
5. เด็กชายปฏิภาณ  วานวงษ์
6. เด็กชายศาตนันท์  จะรา
 
1. นายเริงรุจ  ดำรงค์รัตน์
2. นายศุภกาญจน์  ภูระก้านตรง
3. นางชวนพิศ  ภูระก้านตรง
 
152 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 81.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน 1. เด็กชายกิจชัย  สมรัตน์
2. เด็กชายธนกฤต  เดชโชคอุดม
3. เด็กชายธนโชติ  จำบุญ
4. เด็กชายธีรเจต  สินสะโน
5. เด็กชายรัตนา  เปา
6. เด็กชายศิรชัช  วิเศษชาติ
7. เด็กชายสมชาย  จันทร์แจ่ม
8. เด็กชายสุนันท์  ปิ่นแก้ว
 
1. นายพิภพ  แสงเขียว
2. นายพฤษพล  กว้างนอก
3. นางสาวประภัสสร  สาระธนะ
 
153 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล 1. เด็กหญิงณัฐดากานต์  ทองคำสุข
2. เด็กหญิงณัฐวรา  แวงไธสง
3. เด็กชายธนาธร  แก้วระหัน
4. เด็กชายปรมินทร์  ผาทอง
5. เด็กชายพงศธร  มีนาคะ
6. เด็กหญิงภัทรกันย์  ศิริบุตร
7. เด็กหญิงสุวิมล  บุญทัน
8. เด็กชายอภิชัย  ทีปกากร
9. เด็กหญิงเกศกนก  เหลืองอ่อน
10. เด็กหญิงแก้วตา  สำราญใจ
 
1. นางนฤมล  พอดี
2. นางสาวชนาภัทร  นันทะบุตร
3. นายชานนท์  บุญเปลี่ยน
 
154 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  เอี่ยมมาตร์
2. เด็กหญิงชลิดา  ธนาพลกุลโชติ
3. เด็กชายณัฐสิทธิ์  สุขใจ
4. เด็กหญิงณิชกานต์  ปิยะชื่นกมล
5. เด็กหญิงพรทิพา  กุลคำตา
6. เด็กหญิงรัตนประภา  แซ่อึ้ง
7. เด็กหญิงวันเพ็ญ  ทิมา
8. เด็กหญิงวิภาวรรณ  ไหวไว
9. เด็กหญิงวิมลรัตน์   ราชรักษ์
10. เด็กหญิงอริสรา  แสงพิทยา
 
1. นางนงลักษณ์  นพหิรัญ
2. นางสาวประภัสสร  รอดเรือง
3. นางสาวอุมาภรณ์  พิลาวุฒิ
 
155 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากคลองโรงนาค 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  อินโยค
2. เด็กชายพีรทัต  กุญชรชอบคีรี
3. เด็กหญิงศิรินรัตน์  ยืนสุข
 
1. นางสุรีพร  วีระอาชากุล
2. นางสาวธิดารัตน์  สมศรีคาน
 
156 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฏร์ศรัทธา 1. เด็กหญิงชลธิชา  สว่างภพ
2. เด็กชายวธัญญู  คำแก้ว
3. เด็กหญิงศศินิภา  ผาสุข
 
1. นางอัจจิมา  เทียนวงศ์
2. ว่าที่ร้อยเอกยงยุทธ  อยู่ดี
 
157 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา 1. เด็กหญิงนงนภัส  ภูแม่นเขียน
2. เด็กหญิงมณีรัศมิ์  สุกใส
3. เด็กหญิงสุรัศวดี  พยารัง
 
1. นางสาวผกามาศ  บัวจันทร์
2. นางสาวจินตนา  กลิ่นศรีสุข
 
158 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  เนื่องจำนงค์
2. เด็กหญิงกัลยารัตน์  จันทร
3. เด็กหญิงอริษา  ประจำถิ่น
 
1. นางสังเวียน  ดำรงศานติ
2. นางรัตนา  วงศ์ยัง
 
159 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิทยรังสี 1. เด็กหญิงณัฐกฤตา   ถาวรวริยะนันท์
2. เด็กชายภัทรศัย   จิรสุขเมธากุล
 
1. นายวิริยะ  มาลานิยม
2. นางสาวดวงพร  ตั้งอุดมเจริญชัย
 
160 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่ายุบ 1. เด็กชายธีระ  จงรักษา
2. เด็กหญิงวรรณวรี  สุขสวัสดิ์
 
1. นายปิยะวัฒน์  อาสนาทิพย์
2. นางนงนุช  บุญลือ
 
161 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม 1. เด็กชายชินวัตร  แก้วเลิศ
2. เด็กชายธีรพงศ์  อุดมวุฒิชัยกุล
 
1. นางสาวมนัญญา  งามวงศ์วาน
2. นายอรรถพร  อับสีีรัมย์
 
162 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอรุณรังษี 1. เด็กหญิงวัชราภรณ์  เติมใจ
2. เด็กชายเกรียงไกร   จาเต๋จ๊ะ
 
1. นางสาวบุญนภา  ทองล้ำ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชร์จิรารัชช์  อนุญาหงษ์
 
163 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท้องคุ้ง"ไพโรจน์ประชาสรรค์" 1. เด็กชายธนพร  จันทะยุทธ
2. เด็กชายธิบดินทร์  สารมโน
 
1. นางสาวกิตต์นภัส  โพธิกุล
2. นายวรศักดิ์  สีดามล
 
164 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงกระโดน 1. เด็กหญิงพัสตภรรณ์   ทะหา
2. เด็กหญิงอภิสรา   บุญเจือ
 
1. นางสาวพัชรี  ไชยสุข
 
165 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล1(สถาวร) 1. เด็กหญิงวัชริกา  ทองแพง
2. เด็กชายวิวัฒน์  ฝ่ายกลาง
 
1. นางสาวทองสุข  ตุ้มทรัพย์
2. นางสาวพิณประกาย  ไกยะวินิจ
 
166 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา 1. เด็กชายปรเมศวร์  บรรพต
2. เด็กหญิงวนัฐษร  อินพิมพ์
 
1. นางสาวสุรีพร  สมทิพย์
 
167 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท้องคุ้ง"ไพโรจน์ประชาสรรค์" 1. เด็กหญิงสุกฤตา  งามแจ่ม
2. เด็กหญิงเมขลา  สอนสุภาพ
 
1. นายวรศักดิ์  สีดามล
2. นางสาวกิตต์นภัส  โพธิกุล
 
168 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กชายณัฐวีณ์  สุนิตย์สกุล
2. เด็กชายนภัสดล  หงษาวดี
 
1. นางสาวฐิติพร  อมรมณีกุล
2. นางสาวปรียาภัทร  ต้นสีนน
 
169 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท้องคุ้ง"ไพโรจน์ประชาสรรค์" 1. เด็กชายชัญณรงค์  โลมารักษ์
2. เด็กชายประวิทย์  ไชยรัตน์สัมพันธ์
 
1. นายวรศักดิ์  สีดามล
2. นางสาวกิตต์นภัส  โพธิกุล
 
170 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม 1. เด็กชายปภาวินท์  บุญแย้ม
2. เด็กชายภานุวัฒน์  รุ่งโรจน์
3. เด็กชายสาธิตพงษ์  ประดิษฐ์เถระ
 
1. นางสาวมนัญญา  งามวงศ์วาน
2. นายอรรถพร  อับสีีรัมย์
 
171 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กชายดิษกร  วิจิตรบรรจง
2. เด็กชายธนัชนันท์  อินทศร
3. เด็กชายภูมิสิษฐ์  ชาญนพรัตน์
 
1. นายสามารถ  ซุ่นไล้
2. นายปราโมทย์  อัศวนิเวศน์
 
172 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กชายกันตสิฐ  อ่อนหวาน
2. เด็กชายณัฐพัฒ  นัยเนตร
3. เด็กชายวรกิตติ์  น้ำเจริญ
 
1. นายสามารถ  ซุ่นไล้
2. นางสาวปรียาภัทร  ต้นสีนน
 
173 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กชายธนกฤต  เม้ากลาง
2. เด็กชายอภิวิชญ์  สงวนสินธุกุล
3. เด็กชายเนติ  หงษ์กระโทก
 
1. นายชรินทร์พงษ์  วิศวสมภพ
2. นางสาวมยุรี  แซ่ตั๊ง
 
174 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่ายุบ 1. เด็กชายธนวัฒน์  ดุพงษ์
2. เด็กชายธิรพันธ์  นามคำ
3. เด็กชายปรีชา  แซ่ซื้อ
 
1. นายสมศักดิ์  มาลัย
2. นางรุ่งทิพย์  มาลัย
 
175 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กชายปรมี  พิทักษ์โรจนกุล
2. เด็กชายพาทิศ  เจริญแพทย์
3. เด็กหญิงพิชามญชุ์  อรุณงามวงศ์
 
1. นายชรินทร์พงษ์  วิศวสมภพ
2. นางสาวมยุรี  แซ่ตั๊ง
 
176 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 85.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบุญญราศรี 1. เด็กชายจิรายุ  ภูริมนาค
2. เด็กชายธนกร  กลิ่นศรีสุข
3. เด็กชายอดิศร  บัวจีบ
 
1. นายถาวร  กรินรักษ์
2. นายภาคิน  จันแก้ว
 
177 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบุญญราศรี 1. เด็กชายชัชพงศ์  ดิษฐผล
2. เด็กชายวีระชัย  กระสังข์
3. เด็กชายเจษฎา  อาจวาที
 
1. นายถาวร  กรินรักษ์
2. นายภาคิน  จันแก้ว
 
178 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแหลมแท่น 1. เด็กหญิงรัตนา  บุญปัญญา
2. เด็กหญิงวรุณฤดี  ลิ้มประเสริฐ
3. เด็กหญิงอรฉัตร  พรมชาติ
 
1. นางเพ็ญแข  สมจิตร์
2. นางสาวพนิตธิดา  เปรมานุพันธ์
 
179 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท้องคุ้ง"ไพโรจน์ประชาสรรค์" 1. เด็กหญิงนันทกานต์  วงษ์ไชยา
2. เด็กหญิงมณฑิตา  แซ่ฟุ้ง
3. เด็กหญิงอันติมา  ยางนอก
 
1. นางนุชรีย์  วรชุตินธร
2. นางสมฤดี  มากทรัพย์
 
180 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมคิดจิตต์วิทยา 1. เด็กหญิงชัญญานุช  เจริญสุข
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  บุตรตะวงค์
3. เด็กหญิงธารินี  พรมิ่ง
4. เด็กหญิงนันท์นภัส  ไวศยรุ่งเรือง
5. เด็กหญิงภัทราวดี  พันธ์เพชรกุล
6. เด็กหญิงอภิสรา  กลิ่นหอม
 
1. นางสาวพรนิภา  การัก
2. นางสาวศิริรัตน์  มีศิริ
3. นางสาวยุภาวดี  เพชรอยู่
 
181 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล1(สถาวร) 1. เด็กหญิงชนิภรณ์  แจ่มใส
2. เด็กหญิงณัฐนันท์  สุทธิ
3. เด็กหญิงณัฐนิชา  ศรีวิเศษ
4. เด็กหญิงดลฤทัย  พิมพ์สกุล
5. เด็กหญิงปภัสรา  สมงาม
6. เด็กหญิงภควดี  ทวยแก้ว
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวัชรศักดิ์  วุฒิวิชญานันต์
2. นางอำไพ  แสงจำรัส
3. นางสาวนฤมล  ปัญจพลานุรักษ์
 
182 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าจาม 1. เด็กหญิงกชกร  เอี๊ยะรัมย์
2. เด็กชายชนาธิป  โพธิ์ชัย
3. เด็กหญิงอภิสรา  ประสมใจ
 
1. นายจิรันธนินทร์  การเพียรวราธร
2. นางพิศมัย  ภูษิตธนานันท์
 
183 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 83.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญานัฐ  ชาพล
2. เด็กชายชนายุทธ  กาสันเทียะ
3. เด็กหญิงมณีมณฑ์  ศรีจันทร์
 
1. นางสมพร  วิชัยประเสริฐ
2. นางทิพวรรณ  พวกดี
 
184 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชากนา 1. เด็กชายกิตติพงษ์  สุภาวงค์
2. เด็กชายภูมินทร์  กุลชิด
3. เด็กหญิงแตงโม  -
 
1. นางสาวศิริวรรณ  กรุงเจริญ
2. นางสาวภคพร  กรุงเจริญ
 
185 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท้องคุ้ง"ไพโรจน์ประชาสรรค์" 1. เด็กชายนฤเบศร์  พิมเจริญ
2. เด็กชายพลากร  แก้วอุดม
3. เด็กชายสิตรัง  ศรีลาดเลา
 
1. นางสาวดาราวรรณ  เชื้อเวียง
2. นางนุชรีย์  วรชุตินธร
 
186 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กหญิงจิณห์ศุฑา  บุญกิตติวศิน
2. เด็กหญิงชญาดา  พานิชยะมนตรี
3. เด็กหญิงวรรณปรัชญ์  อภิปิติอนันต์
 
1. นางธิติมา  เวชพนม
2. นางสาวสุดฤทัย  ปุญญฤทธิ์
 
187 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 92.36 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่ายุบ 1. เด็กหญิงกัญญ์วรา  มะลิต้น
2. เด็กหญิงพรรณ์พิษา   นามคำ
3. เด็กหญิงมณฑิตา   มณฑาทิพย์
 
1. นางสาวจริยาพร  ขวัญยืน
2. นางสาวปิยะนุช  แย้มปราศัย
 
188 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ 1. เด็กหญิงกอหญ้า   เมรสนัด
2. เด็กหญิงมุจลินท์  เวชบุญสุข
3. เด็กหญิงรรัญยา  แถมเปลี่ยน
 
1. นางสาววรรษมล  โมลีกุล
2. นางประวิท  กล้าหาญ
 
189 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบุญญราศรี 1. เด็กหญิงจิราพัชร  นาวาทอง
2. เด็กหญิงปทิตตา  สุริทรัพย์
3. เด็กหญิงปทุมพร  เจริญรัตน์มงคล
 
1. นางสมคิด  สีหะไตร
2. นายพิสุทธิ์  เหลืองอร่าม
 
190 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กหญิงนภสร  รอดเพราะบุญ
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  ฐิติวร
3. เด็กหญิงอชิรญาณ์  วงศ์สุมาลัย
 
1. นางกิจพร  วุฒิประดิษฐ
2. นางสาวภัชชษา  ภิรกฤตภิรมย์
 
191 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบุญญราศรี 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  แปโค
2. เด็กหญิงธัญชนก  คำน้อม
3. เด็กหญิงอรอุมา  ไชยมาตย์
 
1. นางสมคิด  สีหะไตร
2. นางวรรณา  อุดมศิลป์
 
192 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองชลพิทยา 1. เด็กหญิงนัสรินทร์  อามาน
2. เด็กหญิงพริ้มพาณี  ชุตินธร
3. เด็กหญิงวราภรณ์  พลเวียง
 
1. นางสาวศิรินทร์  เสมอวงษ์
2. นางสาวภัทรวดี  คำภีร์
 
193 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเขิน 1. เด็กหญิงกัลยากร  ขำเจริญ
2. เด็กหญิงวรรณิดา  ผ่องใส
3. เด็กหญิงเสาวนีย์  มูนคำ
 
1. นางสาวประทุม  ภักดี
2. นางเฟื่องฟ้า  คันทะมาต
 
194 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กชายธนกร  ธเนศานนท์
2. เด็กหญิงปัญญาลักษณ์  แก้วงาม
3. เด็กชายอนพัทย์  วระโพธิ์
 
1. นางญาณวีร์  คำแผลง
2. นางสาวจิราภา  บูรณะ
 
195 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพิมลกิจจานุวัตร 1. เด็กชายยศสพล  สอนกระโทก
2. เด็กหญิงอุรัสยา  ไกรศรี
3. เด็กหญิงเนตรมณี  เขื่อนขันธ์
 
1. นางสาวภาวินี  เกษเดิม
2. นางสาวพัชรี  ขวัญอยู่
 
196 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท้องคุ้ง"ไพโรจน์ประชาสรรค์" 1. เด็กชายสงกรานต์  แซ้เฮ้ง
 
1. นางสาวรัตยา  พัทราภรณ์
 
197 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหัวกุญแจ 1. เด็กชายวรพงศ์  ฉัตรเงิน
 
1. นางสุวิภา  นามดุุ้ง
 
198 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี 1. เด็กชายชนายุทธ  แช่มเกตุ
 
1. นางชลลดา  วัดโส
 
199 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม 1. เด็กชายอนุกูล  เจริญ
 
1. นางศุภวรรณ  จันทราเขต
 
200 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี 1. เด็กชายปรเมษฐ์  กริ่มยิ้ม
 
1. นางสาวเจมจิรา  พลอยเขียว
 
201 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดอุทยานนที 1. เด็กหญิงพัชรพิดา  ผิวจันทร์
 
1. นางกุสุมา  สุขจั่นผล
 
202 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี 1. เด็กชายวันชัย  บัวใหญ่
 
1. นางสาวเจมจิรา  พลอยเขียว
 
203 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 88.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยกะปิ 1. เด็กชายภาคิณ  สุคัสถิตย์
 
1. นางสาวจิรดา  วิทยากุล
 
204 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 93.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาลดำ 1. เด็กชายธนากร  อิ่มรัมย์
 
1. นายชัยชนะ  ปั้นนาค
 
205 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมาบคล้า 1. เด็กชายกฤตกร  ขาวอุไร
 
1. นางสาวศิริพร  บุญส่ง
 
206 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 85.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี 1. เด็กชายธนกฤต  เมืองมั่น
 
1. นางสาวปรรัตน์  ศรีพินิจ
 
207 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเสือช้าง 1. เด็กหญิงนิภาดา  สมพอน
2. เด็กชายบรูไน  มูหมัด
3. เด็กหญิงอรดี  มูลสาคร
 
1. นางสาววิชุดา  สุวิมล
2. นางสาวภวดี  กลยณี
 
208 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี 1. เด็กชายจิราพัชร  นามไพร
2. เด็กชายรัตนกร  ศิลา
3. เด็กชายศุภชัย  สีสอง
 
1. นางรัตนา  วงศ์ยัง
2. นางสาวปรรัตน์  ศรีพินิจ
 
209 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่ 1. เด็กชายพาคี  ปราณีชาติ
2. เด็กหญิงภริดา  ชูศรีทอง
 
1. นางณัฐทราวดี  คุณยิ่งใหญ่
2. นางสาวรุ่งสุรีย์  มูลพร้อม
 
210 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยกะปิ 1. เด็กหญิงพัฒนียา  ช่วยป้อง
 
1. นางสาวเสาวณีย์  ผลนา
 
211 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดกำแพง 1. เด็กหญิงวิศนีย์  ทองดารา
 
1. นางสาวนันทรัตน์  เพชรเลิศ
 
212 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่ 1. เด็กชายวัชรชัย  ชายสีอ่อน
 
1. นางสาวณัฐทราวดี  คุณยิ่งใหญ่
 
213 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี 1. เด็กชายนภสินธุ์  เพิ่มพล
 
1. นางสาวกฤติกา  ยี่วาศรี
 
214 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองซ้ำซาก 1. เด็กชายจิรสิน  บุญล้ำเลิศ
 
1. นางสาวสุดาพร  กริดรัมย์
 
215 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี 1. เด็กชายยศนันทน์  เผยฉวี
 
1. นางสาวปรรัตน์  ศรีพินิจ
 
216 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่ 1. เด็กชายกฤษฎา  ธารเอี่ยม
 
1. นางสาวรุ่งสุรีย์  มูลพร้อม
 
217 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองยาง 1. เด็กหญิงสุกัญญา  สวัสดี
 
1. นางราตรี  มุลาลี
 
218 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ 1. เด็กชายกฤตภาส  สีสาวัน
 
1. นางสาวสุลิสา  เทพชมพู
 
219 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี 1. เด็กชายมงคล  มิรัตน์ไพร
 
1. นางสาวเจมจิรา  พลอยเขียว
 
220 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยกะปิ 1. เด็กหญิงสาธิกา  อานิช
 
1. นางสาวเสาวณีย์  ผลนา
 
221 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดกำแพง 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เบ็ญจรัตน์
 
1. นางสาวนันทรัตน์  เพชรเลิศ
 
222 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาแรต 1. เด็กชายธนพัฒน์  ชูปลอด
 
1. นางพิศเรณู  รัตนวิจารณ์
 
223 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฏร์ศรัทธา 1. เด็กชายชัยมงคล  คำนนท์
 
1. นายบัญชา  สาระวัน
 
224 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเสือช้าง 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  แสนสุข
 
1. นางสาววิชุดา  สุวิมล
 
225 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท้องคุ้ง"ไพโรจน์ประชาสรรค์" 1. เด็กชายคงฤทธิ์  เปรมศรี
 
1. นายประวิทย์  ทองเทศ
 
226 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยกะปิ 1. เด็กชายเตวิช  โตโพธิ์กลาง
 
1. นางสาวสุพรรณี  ศรีโสภา
 
227 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวอนนภาศัพท์ 1. เด็กชายกฤตยชญ์  วงศ์อารีย์
 
1. นางจุฑารัตน์  อ่อนเฉวียง
 
228 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล 1. เด็กหญิงกนกพร  อนุลีจันทร์
2. เด็กชายกฤษดากร  สุกสด
3. เด็กหญิงกัณฐมณี  ทางาม
4. เด็กหญิงจิตตมาศ  บูระพา
5. เด็กหญิงดาริกา  
6. เด็กชายธนธรณ์ภคิน  พิพัฒน์
7. เด็กหญิงอทิตาพร  สืบสาย
 
1. นางณัฐชยา  สิงห์โตทอง
2. นายชานนท์  บุญเปลี่ยน
 
229 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยกะปิ 1. เด็กชายจิรเดช  นามวิลัย
2. เด็กชายสรธร  บุญกันฑ์
3. เด็กชายอิทธิพล  พรมงาม
 
1. นางวรรณวิภา  ด่านธนะทรัพย์
2. นางอารีรัตน์  ยาวิราช
 
230 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท้องคุ้ง"ไพโรจน์ประชาสรรค์" 1. เด็กหญิงพิไลพร  ชูทรัพย์
2. เด็กหญิงภัทราภรณ์  ศรีนอก
3. เด็กชายเพียรพันธ์  เกษมพิมล
 
1. นางสาวรัตยา  พัทราภรณ์
2. ว่าที่ร้อยตรีวรกฤดา  เรือนมูล
 
231 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมาบลำบิด 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  วงค์ตาแสง
2. เด็กชายปัญญพนต์  ญาณประภาส
3. เด็กหญิงอรยา  คำมา
 
1. นางสาวสุพัตรา  กองสิงห์
2. นางสอาง  อิทยานนท์
 
232 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี 1. เด็กชายณัฐภัทร  อยู่ศรี
2. เด็กชายทรงชัย  ลาวิลาศ
3. เด็กชายพัทธนันท์  แก้วจันทร์
 
1. นางปวีณา  ศิลส่ง
2. นางสาวปรรัตน์  ศรีพินิจ
 
233 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี 1. เด็กชายกตัญญู  พาที
2. เด็กชายวรเมธ  แหลมหลัก
3. เด็กชายอิทธิพัทธ์  แซ่โท้ว
 
1. นางปวีณา  ศิลส่ง
2. นางสาวปรรัตน์  ศรีพินิจ
 
234 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยกะปิ 1. เด็กชายณัฐพล  ศรีวงสา
2. เด็กชายประสิทธิ์   เงื่อมผา
3. เด็กชายอัศวิน  ศรีสุธรรม
 
1. นางวรรณวิภา  ด่านธนะทรัพย์
2. นางสาวสุพรรณี  ศรีโสภา
 
235 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยกะปิ 1. เด็กชายนนทพัทธ์  ครรชิตวัฒนา
2. เด็กชายสรวิศ  บุตรสอน
3. เด็กชายเทวินทร์  คำลือ
 
1. นางอารีรัตน์  ยาวิราช
2. นายสหรัฐ  เอี่ยมสุภาภรณ์
 
236 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี 1. เด็กหญิงนิพัทธา  คงสอน
2. เด็กหญิงพรผกา  มีเจริญ
3. เด็กหญิงพรรพษา  ป้องทอง
 
1. นางจุฑารัตน์  อ่อนเฉวียง
2. นางสาวกฤติกา  ยี่วาศรี
 
237 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี 1. เด็กชายธีรพงษ์  แดงดิษ
2. เด็กชายภูสิทธิ์  สุขเจริญ
3. เด็กชายไชยภพ  แซ่แต้
 
1. นางจุฑารัตน์  อ่อนเฉวียง
2. นางสาวกฤติกา  ยี่วาศรี
 
238 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ 1. เด็กชายทองทานต์  มาโนชญนิรันทร์
2. เด็กชายวสันต์  สมพงษ์
 
1. นางสาวสุลิสา  เทพชมพู
2. นางสาวนภาพร  เลิกนอก
 
239 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดกำแพง 1. เด็กชายบวร  ปาลวัฒนกุลัง
2. เด็กชายสุริยันต์  วงศ์ศรี
 
1. นางสาวพลอยปภัส  นาอุ่นเรือน
2. นางสาวนันทรัตน์  เพชรเลิศ
 
240 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเสือช้าง 1. เด็กชายจักรพงศ์  สังข์ทอง
2. เด็กชายปานณวัฒน์  ประจิต
 
1. นางสุภัคชญา  นันทิพัฒนพงศ์
2. นางสาวปาริฉัตร  เอี้ยงสูง
 
241 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท้องคุ้ง"ไพโรจน์ประชาสรรค์" 1. เด็กชายชนกนันท์  จันทร์งาม
2. เด็กชายพชรดนัย  วิเชียรพงษ์
 
1. นางสาวเกศริน  พันธุมวรรณ
2. นางสาวพลอยณพัชส์  รุ่งโรจน์
 
242 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี 1. เด็กชายคุณานนท์  สุขสม
2. เด็กชายสันติชัย  พงาตุงัด
 
1. นางสาวทิวาพร  รอญศึก
2. นางสาวรัตติยา  อุดมทวี
 
243 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดช่องลม(ศึกษาราษฎร์นุกูล) 1. เด็กชายจีรวัฒน์  หาสุข
2. เด็กชายสิรภพ  ศรีตา
3. เด็กชายเอกรินทร์  แกมกล้า
 
1. นางมาลัย  วรมังครัตน์
2. นางสาววิภารดี  อินทแพทย์
 
244 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี 1. เด็กชายธีรสิทธิ์  พลับลังสิทธิ์
2. เด็กหญิงนาตาลี  ดวงมาลัย
3. เด็กชายอัษฎา  ผาสุข
 
1. นางกานต์ณา  แพทย์ผล
2. นางสาวสุภาพร  สมานพร้อม