รายละเอียดการจัดการแข่งขัน ตัวแทนระดับเขตพื้นที่
โรงเรียนที่เป็นตัวแทนแข่งขันระดับภาค สามารถเข้าไๆปพิมพ์บัตรประจำตัวนักเรียนได้
ตั้งแต่วันที่ 26 ธค. 2560 เป็นตัยไปและสามารถตรวจสอบรายละเอียดที่แข่งขัน
ได้จากเว็บไซต์ของ ส่วนกลาง ตามที่อยู่ Link นี้
เว็บไซต์ระดับสพป. (ประถมศึกษา) http://www.central67.sillapa.net/sp-center/
วันจันทร์ ที่ 18 ธันวาคม 2560 เวลา 13:09 น.