สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ชลบุรี เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลชลบุรี 38 18 9 65 73 9 7 2 89
2 วัดท้องคุ้ง"ไพโรจน์ประชาสรรค์" 21 17 15 53 56 44 24 13 124
3 ชุมชนวัดหนองรี 19 16 11 46 47 22 28 15 97
4 บ้านห้วยกะปิ 11 5 2 18 27 14 10 2 51
5 บ้านป่ายุบ 10 5 3 18 24 4 0 1 28
6 บ้านสวนอุดมวิทยา 9 5 10 24 30 27 21 10 78
7 เทศบาลอินทปัญญา 8 9 4 21 25 18 10 7 53
8 วัดบุญญราศรี 8 4 4 16 20 18 21 7 59
9 อนุบาลวัดอู่ตะเภา 6 4 4 14 28 22 12 9 62
10 เทศบาล1(สถาวร) 6 2 5 13 20 10 16 3 46
11 วัดดอนดำรงธรรม 6 2 2 10 13 11 6 5 30
12 เทศบาลวัดกำแพง 5 9 3 17 23 8 6 10 37
13 วัดหนองยาง 5 3 2 10 15 7 7 9 29
14 วัดราษฏร์ศรัทธา 5 2 3 10 13 15 8 5 36
15 บ้านหนองเขิน 4 5 6 15 18 12 10 6 40
16 วัดราษฏร์สโมสร 4 4 2 10 11 11 6 7 28
17 อนุบาลหนองใหญ่ 4 3 1 8 15 11 7 3 33
18 บ้านหนองเสือช้าง 4 1 1 6 11 9 11 6 31
19 ต้นกล้าพัฒนา 4 0 3 7 14 9 4 2 27
20 อนุบาลเมืองใหม่ 3 5 4 12 30 14 7 5 51
21 ธรรมวาที 3 3 2 8 23 16 8 2 47
22 บ้านหนองปลาไหล 3 2 0 5 11 1 2 1 14
23 เมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ 3 1 2 6 14 15 8 3 37
24 บ้านเขาซก 3 1 1 5 10 8 2 3 20
25 บ้านมาบลำบิด 2 5 2 9 11 9 5 2 25
26 วัดเฉลิมลาภ 2 5 1 8 9 9 3 2 21
27 บูรพาวิทยา ชลบุรี 2 4 5 11 26 14 5 0 45
28 บ้านคลองตะเคียน 2 3 2 7 7 8 8 2 23
29 พิทยรังสี 2 2 2 6 16 9 7 5 32
30 วัดธรรมนิมิตต์ 2 2 0 4 5 3 1 0 9
31 วุฒิวิทยา 2 1 4 7 15 18 10 8 43
32 บ้านตาลดำ 2 1 1 4 10 1 9 1 20
33 บ้านหนองตะโก 2 1 0 3 11 18 9 4 38
34 เทศบาลคลองตำหรุ 2 0 2 4 3 12 10 3 25
35 บ้านแหลมแท่น 2 0 1 3 7 12 10 9 29
36 วัดเขาไผ่ 2 0 0 2 9 8 11 3 28
37 ประภัสสรวิทยา 2 0 0 2 8 11 20 8 39
38 บ้านชากนา 2 0 0 2 5 8 4 1 17
39 บ้านป่าแดง 1 6 2 9 12 6 1 1 19
40 วอนนภาศัพท์ 1 5 4 10 10 15 8 6 33
41 ปรีชานุศาสน์ 1 4 5 10 21 16 3 3 40
42 อนุบาลบ้านบึง(อำนาจคณูปถัมภ์) 1 4 3 8 16 9 4 5 29
43 กุญแจคริสเตียนวิทยา 1 4 2 7 18 13 13 4 44
44 อนุบาลวัดอุทยานนที 1 3 3 7 15 10 3 2 28
45 บ้านหนองซ้ำซาก 1 3 1 5 11 10 7 1 28
46 บ้านมาบไผ่ 1 3 0 4 8 9 9 3 26
47 วัดหนองน้ำเขียว 1 2 2 5 7 19 7 4 33
48 บ้านท่าจาม 1 1 1 3 9 7 9 0 25
49 สถาพรพิทยา 1 1 1 3 7 8 4 2 19
50 ร่มไม้ 1 1 0 2 7 7 7 4 21
51 วัดศรีพโลทัย 1 1 0 2 5 4 6 0 15
52 ชุมชนบ้านหัวกุญแจ 1 1 0 2 4 5 5 4 14
53 บ้านปากคลองโรงนาค 1 0 1 2 12 3 7 3 22
54 บ้านมาบคล้า 1 0 1 2 8 6 5 2 19
55 นาป่ามโนรถ 1 0 1 2 7 3 7 3 17
56 อนุบาลวัดช่องลม(ศึกษาราษฎร์นุกูล) 1 0 1 2 6 6 10 6 22
57 จิ้นฮั้ว 1 0 1 2 4 12 7 6 23
58 สุตา 1 0 1 2 2 5 5 1 12
59 บ้านบึงกระโดน 1 0 1 2 2 0 1 1 3
60 วัดบางเป้ง 1 0 0 1 8 7 3 2 18
61 บ้านเขาแรต 1 0 0 1 6 5 8 3 19
62 สารสาสน์วิเทศบูรพา 1 0 0 1 6 2 2 0 10
63 บ้านมาบกรูด 1 0 0 1 5 9 8 6 22
64 สมคิดจิตต์วิทยา 1 0 0 1 5 2 0 0 7
65 บ้านหนองประดู่ 1 0 0 1 4 9 11 3 24
66 วัดอรุณรังษี 1 0 0 1 3 2 1 2 6
67 อนุบาลพิมลกิจจานุวัตร 1 0 0 1 2 0 0 0 2
68 บ้านเขาดิน 1 0 0 1 1 4 0 2 5
69 เมืองชลพิทยา 1 0 0 1 1 3 12 0 16
70 บ้านหนองชาก(ประโยชน์บุพการีอุทิศ) 0 5 2 7 15 7 2 0 24
71 ชุมชนบ้านคลองพลู 0 4 2 6 12 12 10 5 34
72 บ้านคลองสิบแปด 0 3 3 6 11 4 10 1 25
73 สารสาสน์วิเทศชลบุรี 0 3 0 3 8 11 4 3 23
74 บ้านห้วยยาง 0 2 1 3 6 4 4 1 14
75 แสนสุขศึกษา 0 2 0 2 14 12 13 6 39
76 เทศบาลวัดโพธิ์ 0 2 0 2 4 4 10 0 18
77 อนุบาลพุทธยาคม(วัดเขาบางทราย) 0 1 4 5 15 21 5 4 41
78 อนุบาลวัดอรัญญิกาวาส 0 1 2 3 7 9 4 1 20
79 พระตำหนักมหาราช 0 1 2 3 6 8 5 5 19
80 วัดนาเขื่อน 0 1 1 2 7 8 4 5 19
81 ชุมชนบ้านอ่างเวียน 0 1 1 2 4 8 5 8 17
82 อนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี 0 1 0 1 20 18 10 3 48
83 บ้านช่องมะเฟือง 0 1 0 1 5 8 7 3 20
84 วัดตาลล้อม 0 1 0 1 3 3 6 4 12
85 วัดหนองชันจันทนาราม 0 1 0 1 1 2 1 1 4
86 วัดผาสุการาม 0 1 0 1 1 1 1 0 3
87 วัฒนดรุณวิทย์ 0 0 2 2 7 4 3 5 14
88 บ้านเกาะไม้แหลม 0 0 2 2 7 3 5 1 15
89 อนุบาลบูรณิจฉ์ 0 0 2 2 6 11 8 7 25
90 บ้านเนินโมก 0 0 2 2 4 7 4 2 15
91 สาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา 0 0 2 2 1 2 1 0 4
92 บ้านหัวโกรก 0 0 1 1 13 7 5 4 25
93 กล่อมปฐมวัย 0 0 1 1 7 4 4 1 15
94 เจริญสุขวิทยา 0 0 1 1 6 12 17 7 35
95 บ้านโป่ง 0 0 1 1 6 5 1 1 12
96 พงศ์สิริวิทยา 0 0 1 1 5 7 9 6 21
97 บ้านชากพุดซา 0 0 1 1 5 5 5 10 15
98 บ้านห้างสูง 0 0 1 1 4 8 4 3 16
99 เฮงฮั้ว 0 0 1 1 3 9 8 3 20
100 วัดเตาปูน 0 0 1 1 3 3 11 3 17
101 สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โครงการการศึกษาพหุภาษาฯ 0 0 1 1 2 6 10 3 18
102 นารานุบาล 0 0 1 1 1 3 5 3 9
103 เทศบาลชลราษฎร์นุเคราะห์ 0 0 1 1 1 0 0 2 1
104 บ้านห้วยสาลิกา 0 0 0 0 7 5 2 0 14
105 กาญจนะวิทยา 0 0 0 0 4 8 10 0 22
106 บ้านโสม 0 0 0 0 4 6 7 4 17
107 บ้านหนองผักหนาม 0 0 0 0 4 5 3 1 12
108 เพชรพิทยาคม 0 0 0 0 3 14 11 7 28
109 วัดสำนักบก 0 0 0 0 3 10 6 3 19
110 สามมุกคริสเตียนวิทยา 0 0 0 0 3 7 6 9 16
111 บ้านหนองปรือ 0 0 0 0 3 4 6 3 13
112 วุฒิวิทยา 2 0 0 0 0 3 3 10 12 16
113 ศุทธรัตน์วัฒนาลัย 0 0 0 0 2 8 14 5 24
114 บ้านหนองไผ่แก้ว 0 0 0 0 2 5 7 1 14
115 บ้านหมื่นจิต 0 0 0 0 2 3 6 2 11
116 ศุทธรัตน์ 0 0 0 0 2 2 4 3 8
117 บ้านวังตะโก 0 0 0 0 2 2 2 4 6
118 อนุบาลเทศบาล 3 (องุ่นอุปถัมภ์) 0 0 0 0 2 0 0 0 2
119 อนุบาลเทศบาล ๔ (ตะวันออก) 0 0 0 0 2 0 0 0 2
120 บ้านห้วยมะระ 0 0 0 0 1 4 2 4 7
121 วัดเสม็ด (วุฒิสุนทรวิทยา) 0 0 0 0 1 3 3 3 7
122 วัดคลองใหญ่ 0 0 0 0 1 3 1 0 5
123 อนุบาลภักดีพรรณ 0 0 0 0 1 2 7 3 10
124 วัดใหม่เกตุงาม (วิบูลย์ราษฏร์วิทยา) 0 0 0 0 1 1 1 3 3
125 จิรพลวิทยา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
126 บ้านไร่ไหหลำ 0 0 0 0 0 4 5 0 9
127 บ้านห้วยมะไฟ 0 0 0 0 0 4 1 1 5
128 สิรศาสตร์ศึกษา (อมตะ) 0 0 0 0 0 3 5 2 8
129 สุขุมวิทยา 0 0 0 0 0 1 11 1 12
130 เทศบาลดอนหัวฬ่อ 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
รวม 251 220 190 661 1,219 1,034 858 445 3,111