สรุปเหรียญรางวัล สพป. ชลบุรี เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลชลบุรี 73 9 7 2 89
2 วัดท้องคุ้ง"ไพโรจน์ประชาสรรค์" 50 41 23 13 114
3 บ้านสวนอุดมวิทยา 30 27 21 10 78
4 อนุบาลเมืองใหม่ 30 14 7 5 51
5 อนุบาลวัดอู่ตะเภา 27 22 12 9 61
6 ชุมชนวัดหนองรี 26 19 28 15 73
7 บูรพาวิทยา ชลบุรี 26 14 5 0 45
8 เทศบาลอินทปัญญา 25 18 10 7 53
9 บ้านป่ายุบ 24 4 0 1 28
10 ธรรมวาที 23 16 8 2 47
11 ปรีชานุศาสน์ 21 16 3 3 40
12 เทศบาล1(สถาวร) 20 10 16 3 46
13 วัดบุญญราศรี 19 18 21 7 58
14 อนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี 19 16 10 3 45
15 กุญแจคริสเตียนวิทยา 18 13 13 4 44
16 บ้านหนองเขิน 18 12 10 6 40
17 บ้านห้วยกะปิ 16 11 9 2 36
18 พิทยรังสี 16 9 7 5 32
19 เทศบาลวัดกำแพง 16 8 6 10 30
20 อนุบาลบ้านบึง(อำนาจคณูปถัมภ์) 16 8 4 5 28
21 อนุบาลพุทธยาคม(วัดเขาบางทราย) 15 21 5 4 41
22 วุฒิวิทยา 15 18 10 8 43
23 บ้านหนองชาก(ประโยชน์บุพการีอุทิศ) 15 7 2 0 24
24 แสนสุขศึกษา 14 12 13 6 39
25 ต้นกล้าพัฒนา 14 9 4 2 27
26 บ้านหัวโกรก 13 7 5 4 25
27 วัดดอนดำรงธรรม 12 11 6 5 29
28 อนุบาลหนองใหญ่ 12 10 6 3 28
29 วัดหนองยาง 12 7 7 9 26
30 บ้านป่าแดง 12 6 1 1 19
31 เมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ 11 12 8 3 31
32 วัดราษฏร์สโมสร 11 11 6 7 28
33 บ้านคลองสิบแปด 11 4 10 1 25
34 บ้านปากคลองโรงนาค 11 3 7 3 21
35 บ้านหนองตะโก 10 18 9 4 37
36 ชุมชนบ้านคลองพลู 10 11 10 5 31
37 บ้านมาบลำบิด 10 9 5 2 24
38 บ้านเขาซก 10 8 2 3 20
39 วัดราษฏร์ศรัทธา 9 13 8 5 30
40 วัดเฉลิมลาภ 9 9 3 2 21
41 วัดเขาไผ่ 9 8 11 3 28
42 บ้านท่าจาม 9 7 9 0 25
43 บ้านตาลดำ 9 1 9 1 19
44 บ้านหนองปลาไหล 9 1 2 1 12
45 ประภัสสรวิทยา 8 11 20 8 39
46 สารสาสน์วิเทศชลบุรี 8 11 4 3 23
47 บ้านหนองซ้ำซาก 8 10 7 1 25
48 วัดบางเป้ง 8 7 3 2 18
49 วัดหนองน้ำเขียว 7 19 7 4 33
50 บ้านแหลมแท่น 7 11 10 9 28
51 บ้านมาบไผ่ 7 9 9 3 25
52 อนุบาลวัดอรัญญิกาวาส 7 9 4 1 20
53 อนุบาลวัดอุทยานนที 7 9 3 2 19
54 บ้านหนองเสือช้าง 7 8 11 6 26
55 บ้านคลองตะเคียน 7 8 8 2 23
56 วัดนาเขื่อน 7 8 4 5 19
57 สถาพรพิทยา 7 8 4 2 19
58 ร่มไม้ 7 7 7 4 21
59 บ้านห้วยสาลิกา 7 5 2 0 14
60 กล่อมปฐมวัย 7 4 4 1 15
61 วัฒนดรุณวิทย์ 7 4 3 5 14
62 นาป่ามโนรถ 7 3 7 3 17
63 บ้านเกาะไม้แหลม 7 3 5 1 15
64 เจริญสุขวิทยา 6 12 17 7 35
65 อนุบาลบูรณิจฉ์ 6 11 8 7 25
66 พระตำหนักมหาราช 6 8 5 5 19
67 บ้านมาบคล้า 6 6 5 2 17
68 บ้านโป่ง 6 5 1 1 12
69 บ้านห้วยยาง 6 4 4 1 14
70 สารสาสน์วิเทศบูรพา 6 2 2 0 10
71 วอนนภาศัพท์ 5 13 8 6 26
72 บ้านมาบกรูด 5 9 8 6 22
73 บ้านชากนา 5 8 4 1 17
74 พงศ์สิริวิทยา 5 7 9 6 21
75 อนุบาลวัดช่องลม(ศึกษาราษฎร์นุกูล) 5 6 10 6 21
76 บ้านชากพุดซา 5 5 5 10 15
77 วัดศรีพโลทัย 5 4 6 0 15
78 วัดธรรมนิมิตต์ 5 3 1 0 9
79 สมคิดจิตต์วิทยา 5 2 0 0 7
80 จิ้นฮั้ว 4 12 7 6 23
81 บ้านหนองประดู่ 4 8 11 3 23
82 กาญจนะวิทยา 4 8 10 0 22
83 บ้านช่องมะเฟือง 4 8 7 3 19
84 ชุมชนบ้านอ่างเวียน 4 8 5 8 17
85 บ้านห้างสูง 4 8 4 3 16
86 บ้านเนินโมก 4 7 4 2 15
87 บ้านโสม 4 6 7 4 17
88 บ้านเขาแรต 4 5 8 3 17
89 บ้านหนองผักหนาม 4 5 3 1 12
90 เทศบาลวัดโพธิ์ 4 4 10 0 18
91 เพชรพิทยาคม 3 14 11 7 28
92 เทศบาลคลองตำหรุ 3 12 10 3 25
93 เฮงฮั้ว 3 9 8 3 20
94 สามมุกคริสเตียนวิทยา 3 7 6 9 16
95 บ้านหนองปรือ 3 4 6 3 13
96 ชุมชนบ้านหัวกุญแจ 3 4 3 4 10
97 วัดเตาปูน 3 3 11 3 17
98 วุฒิวิทยา 2 3 3 10 12 16
99 วัดตาลล้อม 3 3 6 4 12
100 วัดอรุณรังษี 3 2 1 2 6
101 วัดสำนักบก 2 10 6 3 18
102 ศุทธรัตน์วัฒนาลัย 2 8 14 5 24
103 สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โครงการการศึกษาพหุภาษาฯ 2 6 10 3 18
104 บ้านหนองไผ่แก้ว 2 5 7 1 14
105 สุตา 2 5 5 1 12
106 บ้านหมื่นจิต 2 3 6 2 11
107 ศุทธรัตน์ 2 2 4 3 8
108 บ้านวังตะโก 2 2 2 4 6
109 บ้านบึงกระโดน 2 0 1 1 3
110 อนุบาลพิมลกิจจานุวัตร 2 0 0 0 2
111 อนุบาลเทศบาล 3 (องุ่นอุปถัมภ์) 2 0 0 0 2
112 อนุบาลเทศบาล ๔ (ตะวันออก) 2 0 0 0 2
113 บ้านห้วยมะระ 1 4 2 4 7
114 บ้านเขาดิน 1 4 0 2 5
115 เมืองชลพิทยา 1 3 12 0 16
116 นารานุบาล 1 3 5 3 9
117 วัดเสม็ด (วุฒิสุนทรวิทยา) 1 3 3 3 7
118 วัดคลองใหญ่ 1 3 1 0 5
119 อนุบาลภักดีพรรณ 1 2 7 3 10
120 วัดหนองชันจันทนาราม 1 2 1 1 4
121 สาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา 1 2 1 0 4
122 วัดใหม่เกตุงาม (วิบูลย์ราษฏร์วิทยา) 1 1 1 3 3
123 วัดผาสุการาม 1 1 1 0 3
124 เทศบาลชลราษฎร์นุเคราะห์ 1 0 0 2 1
125 จิรพลวิทยา 1 0 0 0 1
126 บ้านไร่ไหหลำ 0 4 5 0 9
127 บ้านห้วยมะไฟ 0 4 1 1 5
128 สิรศาสตร์ศึกษา (อมตะ) 0 3 5 2 8
129 สุขุมวิทยา 0 1 11 1 12
130 เทศบาลดอนหัวฬ่อ 1 0 0 1 0 1
รวม 1,120 1,008 853 445 3,426