สรุปเหรียญรางวัล สพป. ชลบุรี เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลชลบุรี 73 9 7 2 89
2 วัดท้องคุ้ง"ไพโรจน์ประชาสรรค์" 56 44 24 13 124
3 ชุมชนวัดหนองรี 47 22 28 15 97
4 บ้านสวนอุดมวิทยา 30 27 21 10 78
5 อนุบาลเมืองใหม่ 30 14 7 5 51
6 อนุบาลวัดอู่ตะเภา 28 22 12 9 62
7 บ้านห้วยกะปิ 27 14 10 2 51
8 บูรพาวิทยา ชลบุรี 26 14 5 0 45
9 เทศบาลอินทปัญญา 25 18 10 7 53
10 บ้านป่ายุบ 24 4 0 1 28
11 ธรรมวาที 23 16 8 2 47
12 เทศบาลวัดกำแพง 23 8 6 10 37
13 ปรีชานุศาสน์ 21 16 3 3 40
14 วัดบุญญราศรี 20 18 21 7 59
15 อนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี 20 18 10 3 48
16 เทศบาล1(สถาวร) 20 10 16 3 46
17 กุญแจคริสเตียนวิทยา 18 13 13 4 44
18 บ้านหนองเขิน 18 12 10 6 40
19 พิทยรังสี 16 9 7 5 32
20 อนุบาลบ้านบึง(อำนาจคณูปถัมภ์) 16 9 4 5 29
21 อนุบาลพุทธยาคม(วัดเขาบางทราย) 15 21 5 4 41
22 วุฒิวิทยา 15 18 10 8 43
23 อนุบาลหนองใหญ่ 15 11 7 3 33
24 อนุบาลวัดอุทยานนที 15 10 3 2 28
25 วัดหนองยาง 15 7 7 9 29
26 บ้านหนองชาก(ประโยชน์บุพการีอุทิศ) 15 7 2 0 24
27 เมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ 14 15 8 3 37
28 แสนสุขศึกษา 14 12 13 6 39
29 ต้นกล้าพัฒนา 14 9 4 2 27
30 วัดราษฏร์ศรัทธา 13 15 8 5 36
31 วัดดอนดำรงธรรม 13 11 6 5 30
32 บ้านหัวโกรก 13 7 5 4 25
33 ชุมชนบ้านคลองพลู 12 12 10 5 34
34 บ้านป่าแดง 12 6 1 1 19
35 บ้านปากคลองโรงนาค 12 3 7 3 22
36 บ้านหนองตะโก 11 18 9 4 38
37 วัดราษฏร์สโมสร 11 11 6 7 28
38 บ้านหนองซ้ำซาก 11 10 7 1 28
39 บ้านหนองเสือช้าง 11 9 11 6 31
40 บ้านมาบลำบิด 11 9 5 2 25
41 บ้านคลองสิบแปด 11 4 10 1 25
42 บ้านหนองปลาไหล 11 1 2 1 14
43 วอนนภาศัพท์ 10 15 8 6 33
44 บ้านเขาซก 10 8 2 3 20
45 บ้านตาลดำ 10 1 9 1 20
46 วัดเฉลิมลาภ 9 9 3 2 21
47 วัดเขาไผ่ 9 8 11 3 28
48 บ้านท่าจาม 9 7 9 0 25
49 ประภัสสรวิทยา 8 11 20 8 39
50 สารสาสน์วิเทศชลบุรี 8 11 4 3 23
51 บ้านมาบไผ่ 8 9 9 3 26
52 วัดบางเป้ง 8 7 3 2 18
53 บ้านมาบคล้า 8 6 5 2 19
54 วัดหนองน้ำเขียว 7 19 7 4 33
55 บ้านแหลมแท่น 7 12 10 9 29
56 อนุบาลวัดอรัญญิกาวาส 7 9 4 1 20
57 บ้านคลองตะเคียน 7 8 8 2 23
58 วัดนาเขื่อน 7 8 4 5 19
59 สถาพรพิทยา 7 8 4 2 19
60 ร่มไม้ 7 7 7 4 21
61 บ้านห้วยสาลิกา 7 5 2 0 14
62 กล่อมปฐมวัย 7 4 4 1 15
63 วัฒนดรุณวิทย์ 7 4 3 5 14
64 นาป่ามโนรถ 7 3 7 3 17
65 บ้านเกาะไม้แหลม 7 3 5 1 15
66 เจริญสุขวิทยา 6 12 17 7 35
67 อนุบาลบูรณิจฉ์ 6 11 8 7 25
68 พระตำหนักมหาราช 6 8 5 5 19
69 อนุบาลวัดช่องลม(ศึกษาราษฎร์นุกูล) 6 6 10 6 22
70 บ้านเขาแรต 6 5 8 3 19
71 บ้านโป่ง 6 5 1 1 12
72 บ้านห้วยยาง 6 4 4 1 14
73 สารสาสน์วิเทศบูรพา 6 2 2 0 10
74 บ้านมาบกรูด 5 9 8 6 22
75 บ้านช่องมะเฟือง 5 8 7 3 20
76 บ้านชากนา 5 8 4 1 17
77 พงศ์สิริวิทยา 5 7 9 6 21
78 บ้านชากพุดซา 5 5 5 10 15
79 วัดศรีพโลทัย 5 4 6 0 15
80 วัดธรรมนิมิตต์ 5 3 1 0 9
81 สมคิดจิตต์วิทยา 5 2 0 0 7
82 จิ้นฮั้ว 4 12 7 6 23
83 บ้านหนองประดู่ 4 9 11 3 24
84 กาญจนะวิทยา 4 8 10 0 22
85 ชุมชนบ้านอ่างเวียน 4 8 5 8 17
86 บ้านห้างสูง 4 8 4 3 16
87 บ้านเนินโมก 4 7 4 2 15
88 บ้านโสม 4 6 7 4 17
89 ชุมชนบ้านหัวกุญแจ 4 5 5 4 14
90 บ้านหนองผักหนาม 4 5 3 1 12
91 เทศบาลวัดโพธิ์ 4 4 10 0 18
92 เพชรพิทยาคม 3 14 11 7 28
93 เทศบาลคลองตำหรุ 3 12 10 3 25
94 วัดสำนักบก 3 10 6 3 19
95 เฮงฮั้ว 3 9 8 3 20
96 สามมุกคริสเตียนวิทยา 3 7 6 9 16
97 บ้านหนองปรือ 3 4 6 3 13
98 วัดเตาปูน 3 3 11 3 17
99 วุฒิวิทยา 2 3 3 10 12 16
100 วัดตาลล้อม 3 3 6 4 12
101 วัดอรุณรังษี 3 2 1 2 6
102 ศุทธรัตน์วัฒนาลัย 2 8 14 5 24
103 สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โครงการการศึกษาพหุภาษาฯ 2 6 10 3 18
104 บ้านหนองไผ่แก้ว 2 5 7 1 14
105 สุตา 2 5 5 1 12
106 บ้านหมื่นจิต 2 3 6 2 11
107 ศุทธรัตน์ 2 2 4 3 8
108 บ้านวังตะโก 2 2 2 4 6
109 บ้านบึงกระโดน 2 0 1 1 3
110 อนุบาลพิมลกิจจานุวัตร 2 0 0 0 2
111 อนุบาลเทศบาล 3 (องุ่นอุปถัมภ์) 2 0 0 0 2
112 อนุบาลเทศบาล ๔ (ตะวันออก) 2 0 0 0 2
113 บ้านห้วยมะระ 1 4 2 4 7
114 บ้านเขาดิน 1 4 0 2 5
115 เมืองชลพิทยา 1 3 12 0 16
116 นารานุบาล 1 3 5 3 9
117 วัดเสม็ด (วุฒิสุนทรวิทยา) 1 3 3 3 7
118 วัดคลองใหญ่ 1 3 1 0 5
119 อนุบาลภักดีพรรณ 1 2 7 3 10
120 วัดหนองชันจันทนาราม 1 2 1 1 4
121 สาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา 1 2 1 0 4
122 วัดใหม่เกตุงาม (วิบูลย์ราษฏร์วิทยา) 1 1 1 3 3
123 วัดผาสุการาม 1 1 1 0 3
124 เทศบาลชลราษฎร์นุเคราะห์ 1 0 0 2 1
125 จิรพลวิทยา 1 0 0 0 1
126 บ้านไร่ไหหลำ 0 4 5 0 9
127 บ้านห้วยมะไฟ 0 4 1 1 5
128 สิรศาสตร์ศึกษา (อมตะ) 0 3 5 2 8
129 สุขุมวิทยา 0 1 11 1 12
130 เทศบาลดอนหัวฬ่อ 1 0 0 1 0 1
รวม 1,219 1,034 858 445 3,111