เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1

ระหว่าง วันที่ 17-24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายวสันต์ นาวเหนียว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๑ คณะกรรมการที่ปรึกษาสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
2 นางสาวนิอร ศรีสุนทร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 คณะกรรมการที่ปรึกษาสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
3 นายพิทักษ์ ประสิทธิเวชานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการที่ปรึกษาสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
4 นางวันเพ็ญ นาควิเชียร ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการที่ปรึกษาสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
5 นายไพรวัลย์ สูยะนันทน์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ชบ.๑ คณะกรรมการที่ปรึกษาสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
6 นายไพรวัลย์ สูยะนันทน์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ชบ.๑ คณะกรรมการประสานงานจัดการประกวดแข่งขันสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
7 นางอัญชลี พลับพลี ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการประสานงานจัดการประกวดแข่งขันสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
8 นางสายพิณ เกษมสวัสดิ์ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการประสานงานจัดการประกวดแข่งขันสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
9 นางรุ้งพัชกันฒ์ ธรรมปรีชาพร ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการประสานงานจัดการประกวดแข่งขันสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
10 นางสาวสุนิสา สุดเกตุ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการประสานงานจัดการประกวดแข่งขันสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
11 นางสาวภารตี ทัพจีน ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการประสานงานจัดการประกวดแข่งขันสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
12 นางสาวภูริชญา เกียรติบุญญาฤทธิ์ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการประสานงานจัดการประกวดแข่งขันสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
13 นางสาวศุภรดา พวงพุ่ม ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการประสานงานจัดการประกวดแข่งขันสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
14 นางวันเพ็ญ นาควิเชียร ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการประสานงานจัดการประกวดแข่งขันสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
15 นางสาวรุ่งทิวา อินทวงศ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการประสานงานจัดการประกวดแข่งขันสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
16 นายพิทักษ์ ประสิทธิเวชานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมฝ่ายสถานที่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย
17 นายไพศาล เจริญสุข ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมฝ่ายสถานที่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย
18 นางสาวกรรนิกร ห่อคำ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมฝ่ายสถานที่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย
19 นางณัชชา จิตต์อารีย์ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมฝ่ายสถานที่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย
20 นางสาวเกษราภรณ์ ถูกธรรม ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมฝ่ายสถานที่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย
21 นายศึกษา ภูหนองโอง ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมฝ่ายสถานที่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย
22 นายจิรายุ สีลาที ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมฝ่ายสถานที่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย
23 นายธีระนันท์ เนื่องจำนงค์ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมฝ่ายสถานที่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย
24 นางสาวกนิษฐา ขาววงศ์ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมฝ่ายสถานที่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย
25 นางสาวสุรีพร สมทิพย์ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมฝ่ายสถานที่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย
26 นางสาวศุภาวี ศรชูชีพ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมฝ่ายสถานที่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย
27 นางสาวชวาลัย ชลประสิทธิ์ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมฝ่ายสถานที่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย
28 นางสาวชนากานต์ สายวงศ์ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมฝ่ายสถานที่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย
29 นางสาวผกามาศ บัวจันทร์ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมฝ่ายสถานที่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย
30 นางสาวภรวรัณต์ พวงจันทร์ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมฝ่ายสถานที่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย
31 นางสาวภรวรัณต์ พวงจันทร์ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมฝ่ายสถานที่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย
32 นางสาวจินตนา กลิ่นศรีสุข ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมฝ่ายสถานที่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย
33 นางสาวเสาวคนธ์ ศรีระอุดม ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมฝ่ายสถานที่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย
34 นายคฑาวุธ ไชยคีนี ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมฝ่ายสถานที่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย
35 นายธีรเดช ร้อยศรี ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมฝ่ายสถานที่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย
36 นางสายพิณ เกษมสวัสดิ์ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการการเงินสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
37 นางณัชชา จิตต์อารีย์ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการการเงินสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
38 นางสาวมิ่งสมร ศรีประสิทธิ์ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการการเงินสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
39 นางสาลินี วรรณโกมล ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการการเงินสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
40 นางสาวสกาวลักษณ์ สิงห์ชา ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการการเงินสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
41 นางสาวประไพ มีศิลป์ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการฝ่ายบันทึกคะแนนสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
42 นางสาววรรณี หิรัญญากร ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการฝ่ายบันทึกคะแนนสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
43 นางสาวกนิษฐา ขาววงศ์ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการฝ่ายบันทึกคะแนนสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
44 นางสาวสุรีพร สมทิพย์ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการฝ่ายบันทึกคะแนนสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
45 นายศึกษา ภูหนองโอง ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการฝ่ายบันทึกคะแนนสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
46 นางสาวกรรนิกร ห่อคำ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการฝ่ายบันทึกคะแนนสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
47 นางสาวชวาลัย ชลประสิทธิ์ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการฝ่ายบันทึกคะแนนสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
48 นางสาวชนากานต์ สายวงศ์ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการฝ่ายบันทึกคะแนนสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
49 นางสาวผกามาศ บัวจันทร์ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการฝ่ายบันทึกคะแนนสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
50 นางสาวภรวรัณต์ พวงจันทร์ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการฝ่ายบันทึกคะแนนสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
51 นางสาวจินตนา กลิ่นศรีสุข ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการฝ่ายบันทึกคะแนนสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
52 นางสาวเสาวคนธ์ ศรีระอุดม ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการฝ่ายบันทึกคะแนนสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
53 นางสาวศุภรดา พวงพุ่ม ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการฝ่ายบันทึกคะแนนสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
54 นางสาวภิรนันท์ ไพรศาล ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการฝ่ายบันทึกคะแนนสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
55 นายธีระนันท์ เนื่องจำนงค์ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการฝ่ายบันทึกคะแนนสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
56 นางสาวศิรินทิพย์ กุลตังวัฒนา ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการฝ่ายบันทึกคะแนนสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
57 นางสาวอังศนา ชัยมุงคุณ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการฝ่ายบันทึกคะแนนสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
58 นางสาวจิณฑ์จุฑา พวงมณี ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการฝ่ายบันทึกคะแนนสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
59 นางสาวรุ่งทิวา อินทวงศ์ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการฝ่ายบันทึกคะแนนสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
60 นางกาญจนา สามารถ ข้าราชการบำนาญ คณะกรรมการจัดอาหารและเครื่องดื่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
61 นางสายพิณ เกษมสวัสดิ์ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการจัดอาหารและเครื่องดื่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
62 นางสาวอรทัย สากร ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการจัดอาหารและเครื่องดื่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
63 นางสาวนภาวรรณ สากร ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการจัดอาหารและเครื่องดื่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
64 นางสาวอังศนา ชัยมุงคุณ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการจัดอาหารและเครื่องดื่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
65 นางสาวผกามาศ บัวจันทร์ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการจัดอาหารและเครื่องดื่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
66 นางสาวชวาลัย ชลประสิทธิ์ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการจัดอาหารและเครื่องดื่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
67 นางสาวจินตนา กลิ่นศรีสุข ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการจัดอาหารและเครื่องดื่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
68 นางสาวจิณฑ์จุฑา พวงมณี ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการจัดอาหารและเครื่องดื่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
69 นางสาวเสาวคนธ์ ศรีระอุดม ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการจัดอาหารและเครื่องดื่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
70 นางสาวภรนิภา นาสมนึก นักศึกษาฝึกประสบการณ์ คณะกรรมการจัดอาหารและเครื่องดื่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
71 นางสาวนุสบา อารีย์เอื้อ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ คณะกรรมการจัดอาหารและเครื่องดื่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
72 นางสาวขวัญนภา อรชัย นักศึกษาฝึกประสบการณ์ คณะกรรมการจัดอาหารและเครื่องดื่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
73 นางสาวอนุสรา พักตร์คีรี นักศึกษาฝึกประสบการณ์ คณะกรรมการจัดอาหารและเครื่องดื่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
74 นางสาวสุพัตรา เบี้ยทอง นักศึกษาฝึกประสบการณ์ คณะกรรมการจัดอาหารและเครื่องดื่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
75 นางสาวสุพิชาย์ อินทร์คำน้อย ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการจัดอาหารและเครื่องดื่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
76 นางสาวสกาวลักษณ์ สิงห์ชา ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการประชาสัมพันธ์สาระการเรียนรู้ภาษาไทย
77 นางสาวรุ่งทิวา อินทวงศ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการประชาสัมพันธ์สาระการเรียนรู้ภาษาไทย
78 นางสาวศุภาวี ศรชูชีพ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการประชาสัมพันธ์สาระการเรียนรู้ภาษาไทย
79 นายไพศาล เจริญสุข ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการดูแลความเรียบร้อยความปลอดภัยจราจรสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
80 นายคฑาวุธ ไชยคีนี ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการดูแลความเรียบร้อยความปลอดภัยจราจรสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
81 นายธีรเดช ร้อยศรี ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการดูแลความเรียบร้อยความปลอดภัยจราจรสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
82 นายศึกษา ภูหนองโอง ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการดูแลความเรียบร้อยความปลอดภัยจราจรสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
83 นายจิรายุ สีลาที ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการดูแลความเรียบร้อยความปลอดภัยจราจรสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
84 นายธีระนันท์ เนื่องจำนงค์ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการดูแลความเรียบร้อยความปลอดภัยจราจรสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
85 นายวุฒิ ศรีพินิจ ช่างฝีมือทั่วไปโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการดูแลความเรียบร้อยความปลอดภัยจราจรสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
86 นางสาววรรณี หิรัญญากร ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการจัดทำเอกสารและรับรายงานตัวสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
87 นางสาวมิ่งสมร ศรีประสิทธิ์ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการจัดทำเอกสารและรับรายงานตัวสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
88 นางยมนา พานิชย์ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการจัดทำเอกสารและรับรายงานตัวสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
89 นางสาวมยุรา สายยืด ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการจัดทำเอกสารและรับรายงานตัวสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
90 นางสาวปราณปรียา ศรีบุญ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการจัดทำเอกสารและรับรายงานตัวสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
91 นางสาวภารตี ทัพจีน ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการจัดทำเอกสารและรับรายงานตัวสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
92 นางสาวบุษบา มุงเพีย ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการจัดทำเอกสารและรับรายงานตัวสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
93 นางสาวเกษราภรณ์ ถูกธรรม ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการจัดทำเอกสารและรับรายงานตัวสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
94 นางสาวศิริมาศ รัตนะ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการจัดทำเอกสารและรับรายงานตัวสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
95 นางสาวปิยวรรณ ศรีงาม ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการจัดทำเอกสารและรับรายงานตัวสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
96 นางสาวมาลินี ทิศกระโทก ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการจัดทำเอกสารและรับรายงานตัวสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
97 นางสาวศศิวิมล ทองขาว ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการจัดทำเอกสารและรับรายงานตัวสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
98 นางสาวภิรนันท์ ไพรศาล ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการจัดทำเอกสารและรับรายงานตัวสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
99 นางสาวศุภรดา พวงพุ่ม ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการจัดทำเอกสารและรับรายงานตัวสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
100 นางสาวชนากานต์ สายวงศ์ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการจัดทำเอกสารและรับรายงานตัวสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
101 นางสาวประไพ ศิลาชัย ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการจัดทำเอกสารและรับรายงานตัวสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
102 นางสาวอังศนา ชัยมุงคุณ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการจัดทำเอกสารและรับรายงานตัวสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
103 นางสาวผกามาศ บัวจันทร์ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการจัดทำเอกสารและรับรายงานตัวสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
104 นางสาวชวาลัย ชลประสิทธิ์ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการจัดทำเอกสารและรับรายงานตัวสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
105 นางสาวจินตนา กลิ่นศรีสุข ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการจัดทำเอกสารและรับรายงานตัวสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
106 นางสาวจิณฑ์จุฑา พวงมณี ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการจัดทำเอกสารและรับรายงานตัวสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
107 นางสาวเสาวคนธ์ ศรีระอุดม ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการจัดทำเอกสารและรับรายงานตัวสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
108 นางสาวภรนิภา นาสมนึก นักศึกษาฝึกประสบการณ์ คณะกรรมการจัดทำเอกสารและรับรายงานตัวสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
109 นางสาวนุสบา อารีย์เอื้อ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ คณะกรรมการจัดทำเอกสารและรับรายงานตัวสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
110 นางสาวขวัญนภา อรชัย นักศึกษาฝึกประสบการณ์ คณะกรรมการจัดทำเอกสารและรับรายงานตัวสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
111 นางสาวอนุสรา พักตร์คีรี นักศึกษาฝึกประสบการณ์ คณะกรรมการจัดทำเอกสารและรับรายงานตัวสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
112 นางสาวสุพัตรา เบี้ยทอง นักศึกษาฝึกประสบการณ์ คณะกรรมการจัดทำเอกสารและรับรายงานตัวสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
113 นางสาวภูริชญา เกียริบุญญาฤทธิ์ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการจัดทำเอกสารและรับรายงานตัวสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
114 นางสาวศุภาวี ศรชูชีพ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการบันทึกภาพการแข่งขันสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
115 นางสาวกิติญา แก้วสว่าง ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการบันทึกภาพการแข่งขันสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
116 นางสาวภรวรัณต์ พวงจันทร์ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการบันทึกภาพการแข่งขันสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
117 นางสาวสกาวลักษณ์ สิงห์ชา ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการบันทึกภาพการแข่งขันสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
118 นายไพรวัลย์ สูยะนันทน์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ชบ.๑ คณะกรรมการออกข้อทดสอบสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
119 นางจำเริญ อยู่ดี ครูโรงเรียนบ้านแหลมแท่น คณะกรรมการออกข้อทดสอบสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
120 นางโสภา เวียงบ่อแก ครูโรงเรียนบ้านแหลมแท่น คณะกรรมการออกข้อทดสอบสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
121 นางสุรัชดา ศฤงคาร ครูโรงเรียนวอนนภาศัพท์ คณะกรรมการออกข้อทดสอบสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
122 นางสุภาภรณ์ วีระศิริรัตน์ ครูโรงเรียนบ้านห้วยมะระ คณะกรรมการออกข้อทดสอบสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
123 นางชนิดา แก้วกา ครูโรงเรียนวัดบุญญราศรี คณะกรรมการออกข้อทดสอบสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
124 นางวันเพ็ญ นาควิเชียร ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการออกข้อทดสอบสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
125 นางสาวปิยะนุช กันคำ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี คณะกรรมการออกข้อทดสอบสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
126 นางสาวนภัทร คงสกุล ครูโรงเรียนวัดท้องคุ้ง คณะกรรมการออกข้อทดสอบสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
127 นางวิภารัตน์ ธานีวัฒน์ ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา คณะกรรมการออกข้อทดสอบสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
128 นางพนมรัตน์ เจริญศักดิ์ ครูโรงเรียนบ้านไร่ไหหลำ คณะกรรมการออกข้อทดสอบสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
129 นางจันทนา คลังวิจิตร ครูโรงเรียนบ้านห้วยกะปิ คณะกรรมการออกข้อทดสอบสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
130 นางวันเพ็ญ บุรีสูงเนิน ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี คณะกรรมการอำนวยการ สาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม
131 นางมาลัยพร ทองสีเข้ม รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี คณะกรรมการอำนวยการ สาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม
132 นางสาวอรพิน สว่างผล ครูโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี คณะกรรมการอำนวยการ สาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม
133 นายวุฒิภัทร รัตนะวัน พนักงานราชการโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี ผู้ประสานงาน สาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม
134 นางสาวจินตนา ชูเชิด ครูโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี ผู้ประสานงาน สาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม
135 นายสุระศักดิ์ โคตรสีลา ครูโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี ผู้ประสานงาน สาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม
136 นางสาวรัชนี วงษ์ปุ่น ครูโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี ผู้ประสานงาน สาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม
137 นางสาวประภา ยถาโรจนพันธ์ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี ผู้ประสานงาน สาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม
138 นางศิริลักษณ์ คำทรัพย์ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี ผู้ประสานงาน สาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม
139 นายปิยพัทธ์ เอกลักษณ์ธรรม ครูโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี ผู้ประสานงาน สาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม
140 นางรัชฤดี บุญเจือ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี ผู้ประสานงาน สาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม
141 นางบุญเชาวน์ ฝุ่นทอง ครูโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี ผู้ประสานงาน สาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม
142 นางสาวประชิต จันทร์พร ครูโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี ผู้ประสานงาน สาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม
143 นางกรรณิการ์ ขวัญยืน ครูโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี ผู้ประสานงาน สาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม
144 นางสมพิศ มั่นคง ครูโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี ผู้ประสานงาน สาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม
145 นางจำปี จงเห็นจิตต์ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี ผู้ประสานงาน สาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม
146 นางผาณิฐ อิ่มสมบัติ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี ผู้ประสานงาน สาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม
147 นางสุรีย์พร สนองค์ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี ผู้ประสานงาน สาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม
148 นางบุรณิมา ศรนวมาน ครูโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี ผู้ประสานงาน สาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม
149 นางสาวจันทร์จิรา สืบสุนทร นิสิตฝึกสอนโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี ผู้ประสานงาน สาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม
150 นางสาวศิริพร จงเพลินนภาพร นิสิตฝึกสอนโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี ผู้ประสานงาน สาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม
151 นางสาวชญาภา โกศัลวัฒน์ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี ผู้ประสานงาน สาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม
152 นางเอกกร สุกใส ครูโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี ผู้ประสานงาน สาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม
153 นางสาวเพ็ญศรี เชิดชู ครูโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี ผู้ประสานงาน สาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม
154 นางสาวอัญกาญจน์ มั่นสุข ครูโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี ผู้ประสานงาน สาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม
155 นางสาวนิภาพร คำขจร ครูโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี ผู้ประสานงาน สาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม
156 นางสาวณัฐณิชา เขียวคล้าย นิสิตฝึกสอนโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี ผู้ประสานงาน สาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม
157 นางสาวโสภิดา พูลสาย นิสิตฝึกสอนโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี ผู้ประสานงาน สาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม
158 นางสาวติราภรณ์ อารอบ นิสิตฝึกสอนโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี ผู้ประสานงาน สาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม
159 นางสาวปิยกมล บุญรอดอยู่ นิสิตฝึกสอนโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี ผู้ประสานงาน สาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม
160 นางสาวศุภสุตา ซื่อเสมอ นิสิตฝึกสอนโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี ผู้ประสานงาน สาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม
161 นางอรวรรณ บุญสนอง ครูโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี ผู้ประสานงาน สาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม
162 นางสาวชุติมา คงเสือ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี ผู้ประสานงาน สาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม
163 นางสาวนฤมล ไชยรัตน์ นิสิตฝึกสอนโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี ผู้ประสานงาน สาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม
164 นางสาววัชราภรณ์ ทองสีเข้ม ครูโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี ผู้ประสานงาน สาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม
165 นางสาวโสภินันท์ อารีสกุลกิจ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี ผู้ประสานงาน สาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม
166 นางสาวจิราพร ใจทอง นิสิตฝึกสอนโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี ผู้ประสานงาน สาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม
167 นางสาวชลิยา คล้ายสุข นิสิตฝึกสอนโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี ผู้ประสานงาน สาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม
168 นางสาวภัคพิชา ต่ายเกิด นิสิตฝึกสอนโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี ผู้ประสานงาน สาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม
169 นางสาวณัชชา ศรีเสน นิสิตฝึกสอนโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี ผู้ประสานงาน สาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม
170 นางมาลัยพร ทองสีเข้ม รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ สาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม
171 นางนาตยา รู้รักดี ครูโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ สาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม
172 นางสาวนิภาพร คำขจร ครูโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ สาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม
173 นางสาวปานใจ แจ้งจำรัส เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ สาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม
174 นางสาวชุติมา คงเสือ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ สาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม
175 นางมาลัยพร ทองสีเข้ม รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม/อาหาร/เครื่องดื่ม สาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม
176 นางสาวอรพิน สว่างผล ครูโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม/อาหาร/เครื่องดื่ม สาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม
177 นางสาวกมลวัน โพธิ์ทอง ครูโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม/อาหาร/เครื่องดื่ม สาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม
178 นางสาวนงเยาว์ สมหมาย ครูโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม/อาหาร/เครื่องดื่ม สาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม
179 นางเพ็ญทิพย์ รื่นรวย ครูโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม/อาหาร/เครื่องดื่ม สาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม
180 นางสุภักตร์ ประคองทรัพย์ พี่เลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม/อาหาร/เครื่องดื่ม สาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม
181 นางสาวแสงระวี แก้วนพรัตน์ พี่เลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม/อาหาร/เครื่องดื่ม สาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม
182 นางอัมพร เจริญศิริ พี่เลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม/อาหาร/เครื่องดื่ม สาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม
183 นางสาวเรวดี เจริญศิริ พี่เลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม/อาหาร/เครื่องดื่ม สาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม
184 นางสาวชยามน ชมกลิ่น ครูโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม/อาหาร/เครื่องดื่ม สาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม
185 นางสาวนฤมล ศิริเลิศ พี่เลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม/อาหาร/เครื่องดื่ม สาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม
186 นางสาวปานใจ แจ้งจำรัส เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม/อาหาร/เครื่องดื่ม สาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม
187 นายกิจจา เนื่องจำนงค์ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่/จราจร/ความปลอดภัย สาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม
188 นายวุฒิภัทร รัตนะวัน พนักงานราชการโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่/จราจร/ความปลอดภัย สาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม
189 นายปัญญา บัวสำอาง นักการโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่/จราจร/ความปลอดภัย สาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม
190 นางวาสนา อนุกูลเวช ลูกจ้างโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่/จราจร/ความปลอดภัย สาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม
191 นายวรรณเทพ ธนเศรษฐบำรุง นิสิตฝึกสอนโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่/จราจร/ความปลอดภัย สาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม
192 นายอภินัทธ์ นักบุญ นิสิตฝึกสอนโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่/จราจร/ความปลอดภัย สาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม
193 นายสิทธิพงษ์ ศรีปรรพจน์ นิสิตฝึกสอนโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่/จราจร/ความปลอดภัย สาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม
194 นายสุระศักดิ์ โคตรสีลา ครูโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่/จราจร/ความปลอดภัย สาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม
195 นางมาลัยพร ทองสีเข้ม รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน/ประชาสัมพันธ์/เกียรติบัตร/บันทึกภาพ/บันทึกข้อมูล สาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม
196 นางรุ่งนภา ศรีเปารยะ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน/ประชาสัมพันธ์/เกียรติบัตร/บันทึกภาพ/บันทึกข้อมูล สาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม
197 นางสาวพรรณี ศรีประสงค์ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน/ประชาสัมพันธ์/เกียรติบัตร/บันทึกภาพ/บันทึกข้อมูล สาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม
198 นางนาตยา รู้รักดี ครูโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน/ประชาสัมพันธ์/เกียรติบัตร/บันทึกภาพ/บันทึกข้อมูล สาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม
199 นางสาวทัศนีย์ แสนเจริญสุข ครูโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน/ประชาสัมพันธ์/เกียรติบัตร/บันทึกภาพ/บันทึกข้อมูล สาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม
200 นายพรพจน์ เชี่ยววัฒนะ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน/ประชาสัมพันธ์/เกียรติบัตร/บันทึกภาพ/บันทึกข้อมูล สาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม
201 นายวิรัช ศรีละคร ครูโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน/ประชาสัมพันธ์/เกียรติบัตร/บันทึกภาพ/บันทึกข้อมูล สาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม
202 นางสาวปิยะนุช กันคำ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน/ประชาสัมพันธ์/เกียรติบัตร/บันทึกภาพ/บันทึกข้อมูล สาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม
203 นางสาวมาติกา บุญญานันท์ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน/ประชาสัมพันธ์/เกียรติบัตร/บันทึกภาพ/บันทึกข้อมูล สาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม
204 นางสาวสมฤทัย ศิริบุญชู ครูโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน/ประชาสัมพันธ์/เกียรติบัตร/บันทึกภาพ/บันทึกข้อมูล สาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม
205 นางสาวนิติวรรณ นิวาทวงษ์ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน/ประชาสัมพันธ์/เกียรติบัตร/บันทึกภาพ/บันทึกข้อมูล สาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม
206 นางสุพัตรา สิงห์พริ้ง ครูโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน/ประชาสัมพันธ์/เกียรติบัตร/บันทึกภาพ/บันทึกข้อมูล สาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม
207 นายวสันต์ นาวเหนียว ผู้อำนวยการ สพป.ชลบุรี เขต ๑ คณะกรรมการที่ปรึกษา สาระการงานฯ
208 นายอุดม มัตโน รองผู้อำนวยการ สพป.ชลบุรี เขต ๑ คณะกรรมการที่ปรึกษา สาระการงานฯ
209 นายเกษม เนียมสันเทียะ รองผู้อำนวยการ สพป.ชลบุรี เขต ๑ คณะกรรมการที่ปรึกษา สาระการงานฯ
210 นายเผด็จ ภู่ประจำศิลป์ รองผู้อำนวยการ สพป.ชลบุรี เขต ๑ คณะกรรมการที่ปรึกษา สาระการงานฯ
211 นายคมน์บูรณ์ ธัญญหเสถียร รองผู้อำนวยการ สพป.ชลบุรี เขต ๑ คณะกรรมการที่ปรึกษา สาระการงานฯ
212 นางสาวนิอร ศรีสุนทร รองผู้อำนวยการ สพป.ชลบุรี เขต ๑ คณะกรรมการที่ปรึกษา สาระการงานฯ
213 นายฉรัต ไทยอุทิศ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม ฯ คณะกรรมการที่ปรึกษา สาระการงานฯ
214 นางสาวสุทธิรักษ์ พ้นภัยพาล ศึกษานิเทศก์ สพป.ชลบุรี เขต ๑ คณะกรรมการที่ปรึกษา สาระการงานฯ
215 นายสงัด กระจ่าง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา คณะกรรมการดำเนินงาน สาระการงานฯ
216 นางสาวสุนันท์ ไชยพิพัฒนขจร ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สพป.ชลบุรี เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินงาน สาระการงานฯ
217 นายกษิภณ ชินวงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา คณะกรรมการดำเนินงาน สาระการงานฯ
218 นางสาวสุทธิรักษ์ พ้นภัยพาล ศึกษานิเทศก์ สพป.ชลบุรี เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินงาน สาระการงานฯ
219 นางพจนีย์วรรณ น้อยประดิษฐ์ ครูโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา คณะกรรมการดำเนินงาน สาระการงานฯ
220 นางรัตนา ชีวาพร ครูโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา ผู้ประสานงาน สาระการงานฯ
221 นางเทียมจันทร์ สูยะนันทน์ ครูโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา ผู้ประสานงาน สาระการงานฯ
222 นางสมจิตร์ ศุภมิตรมงคล ครูโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา ผู้ประสานงาน สาระการงานฯ
223 นางสาวกมลวรรณ เพิ่มพูล ครูโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา ผู้ประสานงาน สาระการงานฯ
224 นางพงษ์ลดา เทนอิสสระ ครูโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา ผู้ประสานงาน สาระการงานฯ
225 นางสาวมณฑาทิพย์ นามจิตร ครูโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา ผู้ประสานงาน สาระการงานฯ
226 นางประภาพรรณ บุญรอด ครูโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา ผู้ประสานงาน สาระการงานฯ
227 นางอัจจิมา เทียนวงศ์ ครูโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา ผู้ประสานงาน สาระการงานฯ
228 นางสาวสมนึก สามาทุม ครูโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา ผู้ประสานงาน สาระการงานฯ
229 นางสาวภัทรชนก วงเวียน ครูโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา ผู้ประสานงาน สาระการงานฯ
230 นายสัญญา กาญจนดิษฐ์ ครูโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา ผู้ประสานงาน สาระการงานฯ
231 นางเสาวณีย์ หงษ์ยุพา ครูโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา ผู้ประสานงาน สาระการงานฯ
232 นางวรรณา มาตรแม้น ครูโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา ผู้ประสานงาน สาระการงานฯ
233 นางสาวพัชชา ดังดี ครูโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา ผู้ประสานงาน สาระการงานฯ
234 นางสาวรวีวรรณ สดใส ครูโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา ผู้ประสานงาน สาระการงานฯ
235 นางชิดชนก แสงจิตร ครูโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา ผู้ประสานงาน สาระการงานฯ
236 นางสาวอังค์วรา ตุลสุข ครูโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา ผู้ประสานงาน สาระการงานฯ
237 นางวราภรณ์ คันทศิริ ครูโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา ผู้ประสานงาน สาระการงานฯ
238 นางดวงตา อินทโชติ ครูโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา ผู้ประสานงาน สาระการงานฯ
239 นางพนิดา พัฒนประเทศ ครูโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา ผู้ประสานงาน สาระการงานฯ
240 นายกษิภณ ชินวงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา คณะกรรมการฝ่ายจัดอาคารและสถานที่ สาระการงานฯ
241 นางพุชนี วิถี ครูโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา คณะกรรมการฝ่ายจัดอาคารและสถานที่ สาระการงานฯ
242 นายสมชัย ฝุ่นทอง ครูโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา คณะกรรมการฝ่ายจัดอาคารและสถานที่ สาระการงานฯ
243 ว่าที่ร้อยเอกยงยุทธ อยู่ดี ครูโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา คณะกรรมการฝ่ายจัดอาคารและสถานที่ สาระการงานฯ
244 นายเอนก เป้งทอง ครูโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา คณะกรรมการฝ่ายจัดอาคารและสถานที่ สาระการงานฯ
245 นายมานะพล อำนวย ครูโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา คณะกรรมการฝ่ายจัดอาคารและสถานที่ สาระการงานฯ
246 นางสาวพิณ นารอด แม่บ้านโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา คณะกรรมการฝ่ายจัดอาคารและสถานที่ สาระการงานฯ
247 นางสำเรียบ แสงสว่าง นักการภารโรง โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา คณะกรรมการฝ่ายจัดอาคารและสถานที่ สาระการงานฯ
248 นายวิทยา สร้อยคำดี ครูโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา คณะกรรมการฝ่ายจัดอาคารและสถานที่ สาระการงานฯ
249 นางพรทิพย์ นาวเหนียว ครูโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ สาระการงานฯ
250 นางบุญญาพร แสงสุข ครูโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ สาระการงานฯ
251 นางสาวอนุลักษณ์ สุโขมีทรัพย์ ครูโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ สาระการงานฯ
252 นางสาววรวิมล ทองเยี่ยม ครูโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ สาระการงานฯ
253 นายกิตติพงษ์ เลขะพันธุ์ ครูโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ สาระการงานฯ
254 นายชวลิต จงเห็นจิตต์ ครูโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว สาระการงานฯ
255 นางเสาวดี จงเห็นจิตต์ ครูโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว สาระการงานฯ
256 นางสาวกิจราพรรณ์ รื่นรวย ครูโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว สาระการงานฯ
257 นางสาวธนัญรัตน์ ชัยธิติไพจิตร ครูโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว สาระการงานฯ
258 นายบัญชา สาละวัน ครูโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว สาระการงานฯ
259 นายธนะศักดิ์ เตชวานิชย์ ครูโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว สาระการงานฯ
260 นางสาวจตุพร ลือคำงาม นิสิตฝึกปฏิบัติการสอนโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว สาระการงานฯ
261 นางสาวพจนา วงษ์มิตรแท้ นิสิตฝึกปฏิบัติการสอนโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว สาระการงานฯ
262 นางสาวนภัสวรรณ ประภากร นิสิตฝึกปฏิบัติการสอนโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว สาระการงานฯ
263 นางสาวพรรณภา เจริญสุข นิสิตฝึกปฏิบัติการสอนโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว สาระการงานฯ
264 นางสาวภัสส์กุญช์ กัณหสินวัฒนา นิสิตฝึกปฏิบัติการสอนโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว สาระการงานฯ
265 นางสาวโสมภัสร์ อินนุ่ม นิสิตฝึกปฏิบัติการสอนโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว สาระการงานฯ
266 นายสุรพงษ์ มุงคุณแสน นิสิตฝึกปฏิบัติการสอนโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว สาระการงานฯ
267 นางสาวหนึ่งฤทัย บัวงาม นิสิตฝึกปฏิบัติการสอนโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว สาระการงานฯ
268 นางสาวกมลทิพย์ เข็มเพชร นิสิตฝึกปฏิบัติการสอนโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว สาระการงานฯ
269 นางสาวณัฐสินี มาณพ นิสิตฝึกปฏิบัติการสอนโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว สาระการงานฯ
270 นางพจนีย์วรรณ น้อยประดิษฐ์ ครูโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว สาระการงานฯ
271 นายอธิชาติ สีดามาต ครูโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา คณะกรรมการฝ่ายบันทึกคะแนน สาระการงานฯ
272 นางสาวอิงอร ไหมอ่อน ครูโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา คณะกรรมการฝ่ายบันทึกคะแนน สาระการงานฯ
273 นางสาวภัทราวรรณ แสงสุวรรณ์ ครูโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา คณะกรรมการฝ่ายบริการอาหารและเครื่องดื่ม สาระการงานฯ
274 นางสาวสาวิตรี อยู่เจริญ ครูโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา คณะกรรมการฝ่ายบริการอาหารและเครื่องดื่ม สาระการงานฯ
275 นางสาวอัจฉรา สิงห์ลอ ครูโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา คณะกรรมการฝ่ายบริการอาหารและเครื่องดื่ม สาระการงานฯ
276 นายธนะศักดิ์ เตชวานิชย์ ครูโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา คณะกรรมการฝ่ายบริการอาหารและเครื่องดื่ม สาระการงานฯ
277 นางสาวจตุพร ลือคำงาม นิสิตฝึกปฏิบัติการสอนโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา คณะกรรมการฝ่ายบริการอาหารและเครื่องดื่ม สาระการงานฯ
278 นางสาวพจนา วงษ์มิตรแท้ นิสิตฝึกปฏิบัติการสอนโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา คณะกรรมการฝ่ายบริการอาหารและเครื่องดื่ม สาระการงานฯ
279 นางสาวนภัสวรรณ ประภากร นิสิตฝึกปฏิบัติการสอนโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา คณะกรรมการฝ่ายบริการอาหารและเครื่องดื่ม สาระการงานฯ
280 นางสาวพรรณภา เจริญสุข นิสิตฝึกปฏิบัติการสอนโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา คณะกรรมการฝ่ายบริการอาหารและเครื่องดื่ม สาระการงานฯ
281 นางสาวภัสส์กุญช์ กัณหสินวัฒนา นิสิตฝึกปฏิบัติการสอนโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา คณะกรรมการฝ่ายบริการอาหารและเครื่องดื่ม สาระการงานฯ
282 นางสาวโสมภัสร์ อินนุ่ม นิสิตฝึกปฏิบัติการสอนโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา คณะกรรมการฝ่ายบริการอาหารและเครื่องดื่ม สาระการงานฯ
283 นายสุรพงษ์ มุงคุณแสน นิสิตฝึกปฏิบัติการสอนโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา คณะกรรมการฝ่ายบริการอาหารและเครื่องดื่ม สาระการงานฯ
284 นางสาวหนึ่งฤทัย บัวงาม นิสิตฝึกปฏิบัติการสอนโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา คณะกรรมการฝ่ายบริการอาหารและเครื่องดื่ม สาระการงานฯ
285 นางสาวกมลทิพย์ เข็มเพชร นิสิตฝึกปฏิบัติการสอนโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา คณะกรรมการฝ่ายบริการอาหารและเครื่องดื่ม สาระการงานฯ
286 นางสาวณัฐสินี มาณพ นิสิตฝึกปฏิบัติการสอนโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา คณะกรรมการฝ่ายบริการอาหารและเครื่องดื่ม สาระการงานฯ
287 นางอารีรัตน์ เมฆหมอก ครูโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา คณะกรรมการฝ่ายบริการอาหารและเครื่องดื่ม สาระการงานฯ
288 นางยุภาภรณ์ พึ่งเจียม ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินฯ สพป.ชลบุรี เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน การบัญชี และพัสดุ สาระการงานฯ
289 นางสาวประนอม โกศล นักวิชาการการเงิน สพป.ชลบุรี เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน การบัญชี และพัสดุ สาระการงานฯ
290 นางสมหญิง บุญลิขิต นักวิชาการพัสดุ สพป.ชลบุรี เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน การบัญชี และพัสดุ สาระการงานฯ
291 นายบัญชา สุขี ครู โรงเรียนบ้านหัวโกรก จัดการระบบโปรแกรมการแข่งขัน ในระบบคอมพิวเตอร์
292 นายวสันต์ นาวเหนียว ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
293 นางสาวนิอร ศรีสุนทร รอง ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
294 นายประทีป ศรีรักษา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการอำนวยการสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
295 นายมาณพ ภูภักดี ที่ปรึกษาผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการอำนวยการสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
296 นายปัญญาศักดิ์ พูลสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการอำนวยการสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
297 นางสาวสมสนิท บุญญาภิสมภาร รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการอำนวยการสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
298 นายสุมิน กาฬภักดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการอำนวยการสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
299 นางสาวเสริทศรี คณฑา รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการอำนวยการสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
300 นายฉรัต ไทยอุทิศ ผอ.กลุ่มนิเทศ ฯ สพป.ชบ.1 คณะกรรมการอำนวยการสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
301 นางประภาศรี พิทอนวอน ศึกษานิเทศก์ สพป.ชบ.1 คณะกรรมการอำนวยการสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
302 นางสาวนิอร ศรีสุนทร รอง ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 1 คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
303 นายประทีป ศรีรักษา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
304 นายสุมิน กาฬภักดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
305 นางเอื้อมพร แสงสร้อย ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
306 นายอนุรักษ์ พุกประสงค์ ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
307 นางสาวปิยะวดี พลเยี่ยม ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
308 นายรังสรรค์ บุญธรรม ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
309 นางสาวภาริษา ยศกรธราดุล ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
310 นางสาวสุดารัตน์ เหล่าหมั้น ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
311 นางสาวสายสุรีย์พร เวหะชาติ ศึกษานิเทศก์ สพป.ชบ.1 คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
312 นางประภาศรี พิทอนวอน ศึกษานิเทศก์ สพป.ชบ.1 คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
313 นางสาวสุภาพร เกษมสำราญ ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
314 นางยุภาภรณ์ พึ่งเจียม ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน บัญชี และพัสดุ
315 นางสมใจ พงศ์กล่ำ นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน บัญชี และพัสดุ
316 นางอนัญญา แสงทอง นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน บัญชี และพัสดุ
317 นางสาวประนอม โกศล นักวิชาการพัสดุชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน บัญชี และพัสดุ
318 นางสมหญิง บุญลิขิต นักวิชาการพัสดุชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน บัญชี และพัสดุ
319 นายวสันต์ นาวเหนียว ผู้อำนวยการ สพป.ชลบุรี เขต 1 คณะกรรมการที่ปรึกษาสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (หุ่นยนต์)
320 นายอุดม มัตโน รองผู้อำนวยการ สพป.ชลบุรี เขต 1 คณะกรรมการที่ปรึกษาสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (หุ่นยนต์)
321 นายเผด็จ ภู่ประจำศิลป์ รองผู้อำนวยการ สพป.ชลบุรี เขต 1 คณะกรรมการที่ปรึกษาสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (หุ่นยนต์)
322 นายเกษม เนียมสันเทียะ รองผู้อำนวยการ สพป.ชลบุรี เขต 1 คณะกรรมการที่ปรึกษาสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (หุ่นยนต์)
323 นายคมน์บูรณ์ ธัญญหเสถียร รองผู้อำนวยการ สพป.ชลบุรี เขต 1 คณะกรรมการที่ปรึกษาสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (หุ่นยนต์)
324 นางสาวนิอร ศรีสุนทร รองผู้อำนวยการ สพป.ชลบุรี เขต 1 คณะกรรมการที่ปรึกษาสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (หุ่นยนต์)
325 นายฉรัต ไทยอุทิศ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ชลบุรี เขต 1 คณะกรรมการที่ปรึกษาสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (หุ่นยนต์)
326 นายพรรษิษฐ์ สังข์ทอง ครูโรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่ คณะกรรมการจัดการแข่งขันหุ่นยนต์ (ฝ่ายสถานที่)
327 นางสาวกิตตินันท์ นอกพิมพ์ ครูโรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่ คณะกรรมการจัดการแข่งขันหุ่นยนต์ (ฝ่ายสถานที่)
328 นายดาวูด หวังแจ่ม ครูโรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่ คณะกรรมการจัดการแข่งขันหุ่นยนต์ (ฝ่ายสถานที่)
329 นายปรัชญากร กัญญะลา ครูโรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่ คณะกรรมการจัดการแข่งขันหุ่นยนต์ (ฝ่ายสถานที่)
330 นายศิวัช วรีพุฒซ้อน ครูโรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่ คณะกรรมการจัดการแข่งขันหุ่นยนต์ (ฝ่ายสถานที่)
331 นางเพ็ญศิริ บุหงาเกษมสุข ครูโรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่ คณะกรรมการจัดการแข่งขันหุ่นยนต์ (ฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม)
332 นางมะโน อินทร์เจริญ ครูโรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่ คณะกรรมการจัดการแข่งขันหุ่นยนต์ (ฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม)
333 นางสาวดวงใจ ไพบูรณ์สุข ครูโรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่ คณะกรรมการจัดการแข่งขันหุ่นยนต์ (ฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม)
334 นางสาวจันทร์จิรา อำคา ครูโรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่ คณะกรรมการจัดการแข่งขันหุ่นยนต์ (ฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม)
335 นางสาวสมพิศ ทวันเวช ครูโรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่ คณะกรรมการจัดการแข่งขันหุ่นยนต์ (ฝ่ายรับรายงานตัว)
336 นางวราภรณ์ วงค์เลื่อน ครูโรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่ คณะกรรมการจัดการแข่งขันหุ่นยนต์ (ฝ่ายรับรายงานตัว)
337 นางสาวจาริยา คนคิด ครูโรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่ คณะกรรมการจัดการแข่งขันหุ่นยนต์ (ฝ่ายรับรายงานตัว)
338 นางสาวอิศราภรณ์ การี ครูโรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่ คณะกรรมการจัดการแข่งขันหุ่นยนต์ (ฝ่ายรับรายงานตัว)
339 นางสาวสายสุรีย์พร เวหะชาติ ศึกษานิเทศก์ สพป.ชลบุรี เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายประสานงานทั่วไปสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (หุ่นยนต์)
340 ว่าที่ ร.ต. วาสุกรี สิงห์สา ลูกจ้างชั่วคราว สพป.ชลบุรี เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายประสานงานทั่วไปสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (หุ่นยนต์)
341 นางสาวชาลิสา ทองชุ่ม ลูกจ้างชั่วคราว สพป.ชลบุรี เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายประสานงานทั่วไปสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (หุ่นยนต์)
342 นางสาวลักษมีกานต์ เที่ยงพิมล ครูโรงเรียนอนุบาลพุทธยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงานทั่วไปสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (หุ่นยนต์)
343 นายอุดม มัตโน รองผู้อำนวยการ สพป.ชลบุรี เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายการเงิน บัญชี พัสดุสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (หุ่นยนต์)
344 นางยุภาภรณ์ พึ่งเจียม ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน บัญชี พัสดุสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (หุ่นยนต์)
345 นางสาวประนอม โกศล นักวิชาการพัสดุ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน บัญชี พัสดุสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (หุ่นยนต์)
346 นางสมหญิง บุญลิขิต นักวิชาการพัสดุชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน บัญชี พัสดุสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (หุ่นยนต์)
347 นายฉรัต ไทยอุทิศ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ชลบุรี เขต 1 คณะกรรมการที่ปรึกษาสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
348 นายวสันต์ นาวเหนียว ผู้อำนวยการ สพป.ชลบุรี เขต 1 คณะกรรมการที่ปรึกษาสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
349 นายอุดม มัตโน รองผู้อำนวยการ สพป.ชลบุรี เขต 1 คณะกรรมการที่ปรึกษาสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
350 นายเผด็จ ภู่ประจำศิลป์ รองผู้อำนวยการ สพป.ชลบุรี เขต 1 คณะกรรมการที่ปรึกษาสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
351 นายเกษม เนียมสันเทียะ รองผู้อำนวยการ สพป.ชลบุรี เขต 1 คณะกรรมการที่ปรึกษาสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
352 นายคมน์บูรณ์ ธัญญหเสถียร รองผู้อำนวยการ สพป.ชลบุรี เขต 1 คณะกรรมการที่ปรึกษาสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
353 นางสาวนิอร ศรีสุนทร รองผู้อำนวยการ สพป.ชลบุรี เขต 1 คณะกรรมการที่ปรึกษาสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
354 นายปิยชาติ เศวตร์ ผูู้้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะกรรมการจัดการแข่งขันสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
355 นางชลลดา วัดโส ครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะกรรมการจัดการแข่งขันสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
356 นางทองเครือ ภู่ประจำศิลป์ ครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะกรรมการจัดการแข่งขันสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
357 นางกานต์ณา แพทย์ผล ครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะกรรมการจัดการแข่งขันสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
358 นางสังเวียน ดำรงศานติ ครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะกรรมการจัดการแข่งขันสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
359 นางปวีณา ศิลสง ครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะกรรมการจัดการแข่งขันสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
360 นางสาวอัญจนา ศรีใส ครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะกรรมการจัดการแข่งขันสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
361 นางกานต์ณา แพทย์ผล ครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และต้อนรับสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
362 นางรัตนา วงศ์ยัง ครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และต้อนรับสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
363 นางสาวอำพร บุญเย็น ครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และต้อนรับสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
364 นางสาวอัญจนา ศรีใส ครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะกรรมการโสตทัศนูปกรณ์ บันทึกภาพและสรุปการแข่งขันลงระบบสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
365 นางวิริยา ชาญวรวุฒิ ครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะกรรมการโสตทัศนูปกรณ์ บันทึกภาพและสรุปการแข่งขันลงระบบสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
366 นางสาวทิวาพร รอญศึก ครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะกรรมการโสตทัศนูปกรณ์ บันทึกภาพและสรุปการแข่งขันลงระบบสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
367 นางชลลดา วัดโส ครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
368 นางทองเครือ ภู่ประจำศิลป์ ครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
369 นางสาวณพวรรณ ใจใสสุข ครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
370 นางสาวอุษา นาวิน ครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
371 นางสาวมณีรัตน์ โพธิ์พิมพ์ ครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
372 นายอนุสรณ์ สกุลเบิกไพร ครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
373 นายปิยะพงศ์ ทองนาคะ ครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
374 นายกิตติศักดิ์ แสงสว่าง ครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
375 นายพลากร ภางาม ครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
376 นายวัฒนชัย ก้อนเงิน ครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
377 นายภานุพงศ์ ศรีทองบุญรอด ครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
378 นายธีระวัฒน์ ทองนาคะ ครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
379 นางสาวอัญจนา ศรีใส ครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงานสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
380 นางสาวพรพิมล ชำนาญพล ครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงานสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
381 นางสาวเสาวลักษณ์ มาวัน ครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงานสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
382 นางสาวคณาลักษณ์ ลาน้ำคำ ครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงานสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
383 นางสาวสายสุรีย์พร เวหะชาติ ศึกษานิเทศก์ สพป.ชลบุรี เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายประสานงานทั่วไปสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
384 ว่าที่ ร.ต.วาสุกรี สิงห์สา ลูกจ้างชั่วคราว สพป.ชลบุรี เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายประสานงานทั่วไปสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
385 นางสาวชาลิสา ทองชุ่ม ลูกจ้างชั่วคราว สพป.ชลบุรี เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายประสานงานทั่วไปสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
386 นางสาวลักษมีกานต์ เที่ยงพิมล ครูโรงเรียนอนุบาลพุทธยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงานทั่วไปสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
387 นายอุดม มัตโน รองผู้อำนวยการ สพป.ชลบุรี เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายการเงิน บัญชี พัสดุสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
388 นางยุภาภรณ์ พึ่งเจียม ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน บัญชี พัสดุสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
389 นางสาวประนอม โกศล นักวิชาการพัสดุ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน บัญชี พัสดุสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
390 นางสมหญิง บุญลิขิต นักวิชาการพัสดุชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน บัญชี พัสดุสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
391 นายวสันต์ นาวเหนียว ผู้อำนวยการ สพป.ชลบุรี เขต 1 คณะกรรมการที่ปรึกษาสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
392 นายอุดม มัตโน รองผู้อำนวยการ สพป.ชลบุรี เขต 1 คณะกรรมการที่ปรึกษาสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
393 นางสาวนิอร ศรีสุนทร รองผู้อำนวยการ สพป.ชลบุรี เขต 1 คณะกรรมการที่ปรึกษาสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
394 นายเกษม เนียมสันเทียะ รองผู้อำนวยการ สพป.ชลบุรี เขต 1 คณะกรรมการที่ปรึกษาสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
395 นายคมน์บูรณ์ ธัญญหเสถียร รองผู้อำนวยการ สพป.ชลบุรี เขต 1 คณะกรรมการที่ปรึกษาสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
396 นายฉรัต ไทยอุทิศ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ชลบุรี เขต 1 คณะกรรมการที่ปรึกษาสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
397 นายวิวัฒน์ไชย ศรีวิพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยกะปิ คณะกรรมการจัดการแข่งขันสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
398 นายคมสัน แท่งทองคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชากพุดซา คณะกรรมการจัดการแข่งขันสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
399 นายธีราพัฒน์ สังขพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่ใหหลำ คณะกรรมการจัดการแข่งขันสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
400 นางสาวจำเรียง ไพบูลย์เบญจะ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร คณะกรรมการจัดการแข่งขันสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
401 นายไกรวุฒิ ฤทธาภรณ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ชลบุรี เขต 1 คณะกรรมการจัดการแข่งขันสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
402 นางจิระนันท์ ศักดิ์ศรีวัฒนา ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
403 นางศิริวรรณ เจนจิตไพบูลย์ ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการจัดการแข่งขันสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
404 นางสาวอรทิพย์ ศรีเกลื่อนกิจ ครูโรงเรียนบ้านห้วยกะปิ คณะกรรมการจัดการแข่งขันสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
405 นางวรราภรณ์ คันทศิริ ครูโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา คณะกรรมการจัดการแข่งขันสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
406 นายภัทรชัย ภัสสรประภาชัย ครูโรงเรียนบ้านห้วยกะปิ คณะกรรมการจัดการแข่งขันสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
407 นางสัญญา สุธรรมวิวัฒน์ ครูโรงเรียนบ้านห้วยกะปิ คณะกรรมการจัดการแข่งขันสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
408 นางสาวอรทิพย์ ศรีเกลื่อนกิจ ครูโรงเรียนบ้านห้วยกะปิ คณะกรรมการประมวลผลและรายงานผลสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
409 นางนวพร เชื้อบุญ ครูโรงเรียนบ้านห้วยกะปิ คณะกรรมการประมวลผลและรายงานผลสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
410 นางสาวสุชาดา สินทวี ครูโรงเรียนบ้านห้วยกะปิ คณะกรรมการประมวลผลและรายงานผลสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
411 นางสาวพิชญ์สินี ประสานพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านห้วยกะปิ คณะกรรมการประมวลผลและรายงานผลสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
412 นางสาวจินตพร เยาว์คำ ครูโรงเรียนบ้านห้วยกะปิ คณะกรรมการประมวลผลและรายงานผลสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
413 นางสัญญา สุธรรมวิวัฒน์ ครูโรงเรียนบ้านห้วยกะปิ คณะกรรมการประมวลผลและรายงานผลสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
414 นายชูชาติ รักวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา คณะกรรมการอำนวยการสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
415 นายอาคเณร์ ศรีชะอุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวโกรก คณะกรรมการอำนวยการสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
416 นายรณกฤต ใบดำรงศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาแรต คณะกรรมการอำนวยการสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
417 นางดวงเดือน วินิจฉัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะไม้แหลม คณะกรรมการอำนวยการสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
418 นายไกรวุฒิ ฤทธาภรณ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ชลบุรี เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
419 นายสวัสดิ์ เพิ่มจรัส ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา คณะกรรมการอำนวยการสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
420 นางสาวประทุม ภักดี ครูโรงเรียนบ้านหนองเขิน คณะกรรมการอำนวยการสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
421 นางทัศนีย์ จันทร์อุดม ครูโรงเรียนวอนนภาศัพท์ คณะกรรมการอำนวยการสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
422 นางสาวณัฐกานต์ เพิ่มพูน ครูโรงเรียนชุมชนบ้านอ่างเวียน คณะกรรมการอำนวยการสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
423 นางสมพร วิชัยประเสริฐ ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา คณะกรรมการอำนวยการสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
424 นางทิพวรรณ พวกดี ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา คณะกรรมการอำนวยการสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
425 นางสมพร วิชัยประเสริฐ ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา คณะกรรมการประมวลผลและรายงานผลสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
426 นางสุนิสา ศรีอินทร์ ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา คณะกรรมการประมวลผลและรายงานผลสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
427 นางสาวณัฎฐชญานันท์ ชราชิต ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา คณะกรรมการประมวลผลและรายงานผลสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
428 นางธีรภรณ์ สุวรรณโชติ ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา คณะกรรมการประมวลผลและรายงานผลสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
429 นางสาวกิตติยา เอมเปีย ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา คณะกรรมการประมวลผลและรายงานผลสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
430 นางวิยะดา สุขพานิช ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
431 นายฐกฤต ปิจจะโร ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
432 นางสาวสมรัก บุญเรือน ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
433 นางนันทิยา ไตรรัตน์ ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
434 นางวิไลรัตน์ คชชารุ่งโรจน์ ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
435 นายธีรพล กมลมาต ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
436 นางสาวชาลิสา พอปอน้อย ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
437 นางสาววศศิธร สิงห์สอน ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
438 นางสาวนฤมล เพิ่มลาภ ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
439 นายเกิน ขำทัพ พนักงานขับรถยนต์ โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
440 นายไพโรจน์ แซ่แฮ้ว พนักงานอัดสำเนา โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
441 นางธีรภรณ์ สุวรรณโชติ ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
442 นายธนานพ พึ่งพงษ์ ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
443 นางสาวกิตติยา เอมเปีย ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
444 นางภิรดา กระกร ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
445 นายธนานพ พึ่งพงษ์ ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
446 นายวิชัย ธรรมชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพุทธยาคม คณะกรรมการอำนวยการสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย สพฐ.
447 นายรุ่งเรือง พิทยานุรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม คณะกรรมการอำนวยการสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย สพฐ.
448 นายสายัณห์ อนันตชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดช่องลม คณะกรรมการอำนวยการสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย สพฐ.
449 นายไกรวุฒิ ฤทธาภรณ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ชลบุรี เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย สพฐ.
450 นางพยงค์ จันทโรทัย ครูโรงเรียนอนุบาลพุทธยาคม คณะกรรมการอำนวยการสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย สพฐ.
451 นางดวงขวัญ เพียรมนูพิพัฒน์ ครูโรงเรียนอนุบาลพุทธยาคม คณะกรรมการอำนวยการสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย สพฐ.
452 นายสุกรี แสงจิตร ครูโรงเรียนพระตำหนักมหาราช คณะกรรมการอำนวยการสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย สพฐ.
453 นายทองคำ ลิขิตตระกูล ครูโรงเรียนบ้านมาบไผ่ คณะกรรมการอำนวยการสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย สพฐ.
454 นางสุนันทา ครูศรี ครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองยาง คณะกรรมการอำนวยการสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย สพฐ.
455 นายสมชัย ฝุ่นทอง ครูโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา คณะกรรมการอำนวยการสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย สพฐ.
456 นายจักรกฤษณ์ มั่นเจริญ รอง ผอ.โรงเรียนอนุบาลพุทธยาคม คณะกรรมการอำนวยการสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย สพฐ.
457 นายวิชัย ธรรมชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพุทธยาคม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย สพฐ.
458 นายรุ่งเรือง พิทยานุรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย สพฐ.
459 นายสายัณห์ อนันตชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดช่องลม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย สพฐ.
460 นายทองคำ ลิขิตตระกูล ครูโรงเรียนบ้านมาบไผ่ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย สพฐ.
461 นายประเสริฐ ศุภมิตรมงคล ครูโรงเรียนบ้านเขาดิน คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย สพฐ.
462 นายจิรศักดิ์ ขันอาษา ครูโรงเรียนอนุบาลพุทธยาคม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย สพฐ.
463 นายจรสร เจริญสุข ครูโรงเรียนบ้านห้วยกะปิ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย สพฐ.
464 นายวิชาญ สวนศรี ครูโรงเรียนนาป่ามโนรถ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย สพฐ.
465 นายสุพล พานรินทร์ ครูโรงเรียนวัดท้องคุ้ง คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย สพฐ.
466 นางพยงค์ จันทโรทัย ครูโรงเรียนอนุบาลพุทธยาคม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย สพฐ.
467 นางสาวศุภศจี วีระ ครูโรงเรียนอนุบาลพุทธยาคม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย สพฐ.
468 นายกิตติศักดิ์ แสงสว่าง ครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย สพฐ.
469 นางสาวยุพาวรรณ กลั่นเขียว ครูโรงเรียนอนุบาลพุทธยาคม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย สพฐ.
470 นางสาวชนัญญา พลอยศิริ ครูโรงเรียนอนุบาลพุทธยาคม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย สพฐ.
471 นายจักรกฤษณ์ มั่นเจริญ รอง ผอ.โรงเรียนอนุบาลพุทธยาคม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย สพฐ.
472 นางสุรัตน์ มั่นเจริญ ครูโรงเรียนบ้านห้วยสาลิกา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย สพฐ.
473 นางสาวจิราพร มั่นเจริญ ครูโรงเรียนอนุบาลพุทธยาคม คณะกรรมการประมวลผลสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย สพฐ
474 นางสาวจิตพิสุทธิ์ ฟุ้งเหล็ก ครูโรงเรียนอนุบาลพุทธยาคม คณะกรรมการประมวลผลสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย สพฐ
475 นางสาวปัทมาภรณ์ หลาบหนองแสง ครูโรงเรียนอนุบาลพุทธยาคม คณะกรรมการประมวลผลสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย สพฐ
476 นางสาวชนัญญา พลอยศิริ ครูโรงเรียนอนุบาลพุทธยาคม คณะกรรมการประมวลผลสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย สพฐ
477 นางสาวยุพาวรรณ กลั่นเขียว ครูโรงเรียนอนุบาลพุทธยาคม คณะกรรมการประมวลผลสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย สพฐ
478 นายวิชัย ธรรมชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพุทธยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย สพฐ
479 นายจักรกฤษณ์ มั่นเจริญ รอง ผอ.โรงเรียนอนุบาลพุทธยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย สพฐ
480 นางสาวศุภศจี วีระ ครูโรงเรียนอนุบาลพุทธยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย สพฐ
481 นางสาวยุพาวรรณ กลั่นเขียว ครูโรงเรียนอนุบาลพุทธยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย สพฐ
482 นางสาวชนัญญา พลอยศิริ ครูโรงเรียนอนุบาลพุทธยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย สพฐ
483 นางสมทรง พ่วงศรี นักการโรงเรียนอนุบาลพุทธยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย สพฐ
484 นางดวงขวัญ เพียรมนูพิพัฒน์ ครูโรงเรียนอนุบาลพุทธยาคม คณะกรรมการอาหารและเครื่องดื่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย สพฐ
485 นางลัดดาวัลย์ สุขขะ ครูโรงเรียนอนุบาลพุทธยาคม คณะกรรมการอาหารและเครื่องดื่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย สพฐ
486 นางสาวรำพึง มิ่งมงคล ครูโรงเรียนอนุบาลพุทธยาคม คณะกรรมการอาหารและเครื่องดื่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย สพฐ
487 นางนวพร งบทอง ครูโรงเรียนอนุบาลพุทธยาคม คณะกรรมการอาหารและเครื่องดื่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย สพฐ
488 นางสมทรง พ่วงศรี นักการโรงเรียนอนุบาลพุทธยาคม คณะกรรมการอาหารและเครื่องดื่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย สพฐ
489 นางสาวกรรณิกา อัจฉริยะเกียรติ โรงเรียนวัดเฉลิมลาภ คณะกรรมการอำนวยการการแข่งขันวิชาการการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
490 นางวัญเพ็ญ นาควิเชียร โรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการอำนวยการการแข่งขันวิชาการการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
491 นายปิยะชาติ เศวตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะกรรมการอำนวยการการแข่งขันวิชาการการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
492 นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๒ จังหวัดชลบุรี คณะกรรมการอำนวยการการแข่งขันวิชาการการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
493 นางกานดา พุทธรักษา ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการการแข่งขันวิชาการการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
494 นางชลลดา วัดโส โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะกรรมการอำนวยการการแข่งขันวิชาการการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
495 นางทองเครือ ภู่ประจำศิลป์ โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะกรรมการอำนวยการการแข่งขันวิชาการการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
496 นางกานต์ณา เเพทย์ผล โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะกรรมการอำนวยการการแข่งขันวิชาการการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
497 นางสังเวียน ดำรงศานติ โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะกรรมการอำนวยการการแข่งขันวิชาการการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
498 นางปวีณา ศีลส่ง โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะกรรมการอำนวยการการแข่งขันวิชาการการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
499 นางสาวกฤติกา ยี่วาศรี โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะกรรมการอำนวยการการแข่งขันวิชาการการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
500 นายธีรวัฒน์ กองวงค์ โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และดำเนินการจัดการประกวดแข่งขัน
501 นายปิยะพงศ์ ทองนาคะ โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และดำเนินการจัดการประกวดแข่งขัน
502 นายกิตติศักดิ์ แสงสว่าง โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และดำเนินการจัดการประกวดแข่งขัน
503 นายพลากร ภางาม โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และดำเนินการจัดการประกวดแข่งขัน
504 นางณพวรรณ ใจใสสุข โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และดำเนินการจัดการประกวดแข่งขัน
505 นางสาวอุษา นาวิน โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และดำเนินการจัดการประกวดแข่งขัน
506 นางศศิชา กรานมูล โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และดำเนินการจัดการประกวดแข่งขัน
507 นายวสันต์ นาวเหนียว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 คณะกรรมการที่ปรึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
508 นายอุดม มัตโน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 คณะกรรมการที่ปรึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
509 นายเกษม เนียมสันเทียะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 คณะกรรมการที่ปรึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
510 นางนิอร ศรีสุนทร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 คณะกรรมการที่ปรึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
511 นายฉรัต ไทยอุทิศ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล คณะกรรมการที่ปรึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
512 นายประทีป ศรีรักษา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
513 นายสุมิน กาฬภักดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
514 นางสาวสมสนิท บุญญาภิสมภาร รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
515 นายปัญญาศักดิ์ พูลสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
516 นางเสริมศรี คณฑา รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
517 นางมาลี พรหมสิทธิ์ ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
518 นางสาวทัศนีย์ ภูมิภักดิ์ ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
519 นายพิทักษ์ แพทย์ผล ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
520 นางมาลี พรหมสิทธิ์ ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันกิจกรรม สาระนาฏศิลป์
521 นางสาวทัศนีย์ ภูมิภักดิ์ ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันกิจกรรม สาระทัศนศิลป์
522 นางดรุณี ปานนุ้ย ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน "รวมศิลป์สร้างสรรค์"
523 นายกิตติศักดิ์ วงษ์ธานี ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน "รวมศิลป์สร้างสรรค์"
524 นายชูชาติ อร่ามพงษ์ ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน "รวมศิลป์สร้างสรรค์"
525 นายนิรันดร์ ตันตะราวงศา ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน "รวมศิลป์สร้างสรรค์"
526 นางสาวปวีณ์ธิดา สุพร นิิสิตฝึกสอนโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน "รวมศิลป์สร้างสรรค์"
527 นางสาวอาภาภัทร รัตนโอภา นิสิตฝึกสอนโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน "รวมศิลป์สร้างสรรค์"
528 นางสาวนัดดา ชนะประโคน นิสิตฝึกสอนโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน "รวมศิลป์สร้างสรรค์"
529 นางศิริพร เสนะกูล ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน "รวมศิลป์สร้างสรรค์"
530 นางสาวทิพวัลย์ บุศราคัม ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน "รวมศิลป์สร้างสรรค์"
531 นางมณฑา สิงห์น้อย ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน "รวมศิลป์สร้างสรรค์"
532 นางสาวฐิติรัตน์ แซ่จึง ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน "รวมศิลป์สร้างสรรค์"
533 นางสาวจารุณีภรณ์ มาเจริญ ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน "รวมศิลป์สร้างสรรค์"
534 นางสาวทัศนีย์ ภูมิภักดิ์ ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน "วาดภาพระบายสี"
535 นางสุพรรณภา ประทุมชาติ ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน "วาดภาพระบายสี"
536 นางสาวภัชชษา ภิรกฤตภิรมย์ ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน "วาดภาพระบายสี"
537 นางสาวหัถยา มุสิกรรมณี ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน "วาดภาพระบายสี"
538 นางพัชรี ล้ำเลิศ ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน "วาดภาพระบายสี"
539 นางสาวศิริพร แสงคำสุข นิสิตฝึกสอนโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน "วาดภาพระบายสี"
540 นางสาวณัฏฐิญา เจียรพัฒนากิจ ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน "วาดภาพระบายสี"
541 นางสาวนพรัตน์ แสงกราม นิสิตฝึกสอนโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน "วาดภาพระบายสี"
542 นางสาวขวัญชนก มาตรา ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน "วาดภาพระบายสี"
543 นางสาวเพียงรวินท์ บุญยงค์ ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน "วาดภาพระบายสี"
544 นางสาวเบญจวรรณ เลิศวุฒิชัย ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน "วาดภาพระบายสี"
545 นางสาวอรวรรณ กรีเทพ ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน "วาดภาพระบายสี"
546 นางสาวธัญญ์ธิยา มุกรัศมีพัฒน์ นิสิตฝึกสอนโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน "วาดภาพระบายสี"
547 นางสาวโศรยา น้ำเงิน ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน "วาดภาพระบายสี"
548 นางสาวบุษบา จันทร์ดอกรัก ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน "วาดภาพระบายสี"
549 นางกิจพร วุฒิประดิษฐ ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน "เขียนภาพไทยประเพณี"
550 นางศิริพร สำนักสกุล ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน "เขียนภาพไทยประเพณี"
551 นางสาวบุญรัตน์ เรืองศิลป์ ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน "เขียนภาพไทยประเพณี"
552 นางสาวจุฑาทิพย์ ปุญญฤทธิ์ ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน "เขียนภาพไทยสีเอกรงค์"
553 นางเพ็ญพรรณ เทวาประดับ ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน "เขียนภาพไทยสีเอกรงค์"
554 นางสาวสุดารัตน์ เหล่าหมั้น ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน "เขียนภาพไทยสีเอกรงค์"
555 นายธัญญา บุญเสริมสุข ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน "วาดภาพลายเส้น"
556 นางสาวนันทวรรณ ภักดิ์โสภา ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน "วาดภาพลายเส้น"
557 นางอรอุษา หริ่งเรไร ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน "วาดภาพลายเส้น"
558 นางสาวเพ็ญประภา รักความสุข ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน "การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด"
559 นางสาวมยุรี แซ่ตั๊ง ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน "การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด"
560 นางนิตยา มณีรัตน์ ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน "การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด"
561 นายวัชรินทร์ ภูมิศูนย์ ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน "การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด"
562 นางอภัยวัลย์ คงวัฒนกุล ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน "การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด"
563 นางสาววริยา ต้นจันทร์ ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน "การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด"
564 นางนาฏยา ภิญโญ ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน "การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด"
565 นางสาวโศภิตา เฉลิมมิตร นิสิตฝึกสอนโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน "การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด"
566 นางสาวพิมพา ธีระกำจาย ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน "การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด"
567 นางสาวทัศนีย์ ศรีสองชัย ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน "การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด"
568 นางสุวรรณรัตน์ ทุมทอง ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน "การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด"
569 นางอัจจิมา คชชา ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน "การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด"
570 นางสาวสิรีนภัสสร์ มะโนลัย ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน "การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด"
571 นายพิชัย วรนุช ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน "การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด"
572 นางสาวนงเยาว์ พ้นภัยพาล ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน "การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด"
573 นางสาวกุลวดี ชาวทะเล ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน "การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด"
574 นางภัคพัชร์ โพกิลา ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน "การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด"
575 นางสาวอรอนงค์ กนะกาศัย ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน "การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด"
576 นางสาวพุทธวรรณ ความดี ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน "การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด"
577 นายพุทธิพงษ์ แซ่ลิ้ม ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน "ประติมากรรม"
578 นายสิทธิพล สุธรรมาวิวัฒน์ ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน "ประติมากรรม"
579 นางสาวสุวรรณ ศรีทอง ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน "ประติมากรรม"
580 นางสาวอรพรรณ ทับทิม ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน "ประติมากรรม"
581 นางสาวอิศราวรรณ สัมพันธ์พร ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน "ประติมากรรม"
582 นางกมลลักษณ์ ปิยะนันท์ ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน "ประติมากรรม"
583 นางสาวอุไร สุทธิธรรม ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน "ประติมากรรม"
584 นายสุพจน์ ตุลารัตนพงษ์ ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน "ประติมากรรม"
585 นางภัทรศยา เย็นเมือง ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน "ประติมากรรม"
586 นางสาวนภาพร สว่างอารมณ์ ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน "ประติมากรรม"
587 นายมาณพ ภูภักดี ที่ปรึกษาและบริหารหลักสูตรสองภาษาโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันสาระ "ดนตรี-นาฏศิลป์"
588 นายนนทรักษ์ ชื่นเบิกบาน ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันสาระ "ดนตรี-นาฏศิลป์"
589 นายเอกพล เสงี่ยมพงษ์ ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันสาระ "ดนตรี-นาฏศิลป์"
590 นายบัณฑิต ศรีทัศน์ ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันสาระ "ดนตรี-นาฏศิลป์"
591 นายวีรพล สวนสุข นิสิตฝึกสอนโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันสาระ "ดนตรี-นาฏศิลป์"
592 นายธงชัย คงกุล ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันสาระ "ดนตรี-นาฏศิลป์"
593 นายปัญญาศักดิ์ พูลสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันสาระ "ดนตรี-นาฏศิลป์"
594 นางโสพิน แก้วคำ ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันสาระ "ดนตรี-นาฏศิลป์"
595 นางสาวพรชนก สรวมนาม ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันสาระ "ดนตรี-นาฏศิลป์"
596 นางเรณู เจิมนาค ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันสาระ "ดนตรี-นาฏศิลป์"
597 นายรังสรรค์ บุญธรรม ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันสาระ "ดนตรี-นาฏศิลป์"
598 นางสาวทิพเนตร ธรรมรังษี ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันสาระ "ดนตรี-นาฏศิลป์"
599 นางสาววันวิสา ชาญวิเศษ ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันสาระ "ดนตรี-นาฏศิลป์"
600 นางสาวณัฐฐา เรืองอุไร ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันสาระ "ดนตรี-นาฏศิลป์"
601 นางสาวอพัชชา ปะกิริโย ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันสาระ "ดนตรี-นาฏศิลป์"
602 นายชรินทร์พงษ์ วิศวสมภพ ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันสาระ "ดนตรี-นาฏศิลป์"
603 นายอภิวัฒน์ วัดเขียว ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันสาระ "ดนตรี-นาฏศิลป์"
604 นางสาวจันจิรา แซ่ลี้ นิสิตฝึกสอนโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันสาระ "ดนตรี-นาฏศิลป์"
605 นางสาวเจนจิรา แสงไธสง ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันสาระ "ดนตรี-นาฏศิลป์"
606 นางสาวศศิประภา มั่นคง ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันสาระ "ดนตรี-นาฏศิลป์"
607 นายจิรวัฒน์ วงษ์นันท์ ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันสาระ "ดนตรี-นาฏศิลป์"
608 นางสาวพิมพ์พรรณ โรจน์แก้ว ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันสาระ "ดนตรี-นาฏศิลป์"
609 นางสาวสมสนิท บุญญาภิสมภาร ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันสาระ "ดนตรี-นาฏศิลป์"
610 นางมาลี พรหมสิทธิ์ ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันสาระ "ดนตรี-นาฏศิลป์"
611 นางสาวชลธิชา สุขสำราญ ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันสาระ "ดนตรี-นาฏศิลป์"
612 นางสาวกุลกานต์ โพธิปัญญา ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันสาระ "ดนตรี-นาฏศิลป์"
613 นายปราโมทย์ อัศวนิเวศน์ ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันสาระ "ดนตรี-นาฏศิลป์"
614 นางสาวชนกานต์ บุตรรัก นิสิตฝึกสอนโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันสาระ "ดนตรี-นาฏศิลป์"
615 นางสาวชลาลัย สุขมา ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันสาระ "ดนตรี-นาฏศิลป์"
616 นายสุมิน กาฬภักดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการประมวลผลและรายงานผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
617 นายธนสาร นพรัมภา ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการประมวลผลและรายงานผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
618 นางศิริวรรณ เจนจิตไพบูลย์ ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการประมวลผลและรายงานผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
619 นางใกล้รุ่ง สุภาภรณ์ ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการประมวลผลและรายงานผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
620 นายธารารัตน์ บูรณะเรข ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการประมวลผลและรายงานผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
621 นางสาวอุษา ปฐมพรสุริยะ ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการประมวลผลและรายงานผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
622 นางสาวณภาภัทร โฉมจังหวัด ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการประมวลผลและรายงานผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
623 นายศิรินทร์ เวชวงษ์ ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการประมวลผลและรายงานผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
624 นายปัญญาศักดิ์ พูลสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการฝ่ายอาคาร-สถานที่/อาหาร-เครื่องดิื่ม กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
625 นางเสริมศรี คณฑา ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการฝ่ายอาคาร-สถานที่/อาหาร-เครื่องดิื่ม กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
626 นางสาวนิตยา ฮวดเจ้ย ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการฝ่ายอาคาร-สถานที่/อาหาร-เครื่องดิื่ม กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
627 นางสังวาลย์ มากทรัพย์ ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการฝ่ายอาคาร-สถานที่/อาหาร-เครื่องดิื่ม กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
628 นายปัญญาศักดิ์ พูลสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันกิจกรรม สาระดนตรี

ติดต่อผู้ดูแลระบบ บัญชา สุขี 0871124817 / เฉลิมชัย ศรีประไพ 0945580989
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]