งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1

ระหว่าง วันที่ 17-24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

[ ทั้งหมด   21 ก.ค. 2560   17 ก.ย. 2560   20 ก.ย. 2560   21 ก.ย. 2560   22 ก.ย. 2560   23 ก.ย. 2560   24 ก.ย. 2560   25 ก.ย. 2560   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 24 ก.ย. 2560

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 262 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 24 ก.ย. 2560
2 263 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 24 ก.ย. 2560
3 265 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 24 ก.ย. 2560
4 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 24 ก.ย. 2560
5 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 24 ก.ย. 2560
6 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 24 ก.ย. 2560
7 721 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 24 ก.ย. 2560
8 300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 24 ก.ย. 2560
9 307 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 24 ก.ย. 2560
10 308 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 24 ก.ย. 2560
11 309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 24 ก.ย. 2560
12 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 24 ก.ย. 2560
13 311 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 24 ก.ย. 2560
14 312 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 24 ก.ย. 2560
15 313 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 24 ก.ย. 2560

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 314 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 24 ก.ย. 2560
2 315 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 24 ก.ย. 2560
3 316 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 24 ก.ย. 2560
4 317 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 24 ก.ย. 2560
5 323 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 24 ก.ย. 2560
6 324 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 24 ก.ย. 2560
7 325 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 24 ก.ย. 2560
8 326 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 24 ก.ย. 2560
9 327 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 24 ก.ย. 2560
10 328 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 24 ก.ย. 2560
11 329 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 24 ก.ย. 2560
12 330 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 24 ก.ย. 2560
13 331 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 24 ก.ย. 2560
14 332 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 24 ก.ย. 2560
15 333 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 24 ก.ย. 2560
16 334 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 24 ก.ย. 2560
17 335 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 24 ก.ย. 2560
18 336 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 24 ก.ย. 2560
19 337 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 24 ก.ย. 2560
20 338 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 24 ก.ย. 2560
21 339 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 24 ก.ย. 2560
22 781 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 24 ก.ย. 2560
23 341 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 24 ก.ย. 2560
24 782 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 24 ก.ย. 2560
25 343 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 24 ก.ย. 2560
26 783 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 24 ก.ย. 2560
27 345 การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 24 ก.ย. 2560
28 784 การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 24 ก.ย. 2560
29 347 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 24 ก.ย. 2560
30 348 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 24 ก.ย. 2560
31 370 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 24 ก.ย. 2560
32 371 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี อาคารเฉลิมพระเกียรติ ห้อง ห้องเธียเตอร์ 24 ก.ย. 2560 08.30 - 16.00
33 737 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 24 ก.ย. 2560
34 736 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 24 ก.ย. 2560
35 372 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 24 ก.ย. 2560
36 374 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 24 ก.ย. 2560

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 376 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 24 ก.ย. 2560
2 377 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 24 ก.ย. 2560
3 378 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 24 ก.ย. 2560
4 379 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 24 ก.ย. 2560
5 395 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 24 ก.ย. 2560
6 396 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 24 ก.ย. 2560
7 398 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 24 ก.ย. 2560
8 399 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 24 ก.ย. 2560
9 400 การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 24 ก.ย. 2560
10 404 การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 24 ก.ย. 2560

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 776 กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 สพป.ชลบุรี เขต 1 24 ก.ย. 2560

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบ บัญชา สุขี 0871124817 / เฉลิมชัย ศรีประไพ 0945580989
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]