รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ ศูนย์วิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาต่างๆ ทั้ง 11 ศูนย์
ระหว่าง วันที่ 2 - 24 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 1. เด็กหญิงกรชนก  พงศ์พัฒนโยธิน
 
1. นางสาวจงกล  วจนะเสถียร
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส 1. เด็กหญิงฐิพรรณพร  แนบสนิท
 
1. นายดุรงค์กร  นุ่มเกลี้ยง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) 1. เด็กชายสรวิชญ  ทิมเมฆ
 
1. นางสมบุญ  กลัดคร้าม
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอรรถวิทย์ 1. เด็กหญิงกชพร  ผัสสะผล
 
1. นางมาลี  แจ่มกระจ่าง
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมศึกษา 1. เด็กหญิงพิมพาสุข  อัศวราชันย์
 
1. นางกัณหา  เภกานนท์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงธีริศรา  ปะโนรัมย์
 
1. นางศศิธร  สีอุ่น
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบอน(นัยนานนท์อนุสรณ์) 1. เด็กหญิงจีรธิดา  โรจนวิชัย
 
1. นางสาวปนิฏฐา  ป้อมหิน
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงทิวารัตน์  ทองแฉล้ม
 
1. นางสมบุญ  กลัดคร้าม
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม 1. เด็กหญิงแก้วกัลยา  ศรีโยธี
 
1. นางสาวอรนภา  ปลีวิสัย
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสมาภาพัฒนา 1. เด็กหญิงกาญจน์ชนิตา  สีหะวงศ์วุฒิ
 
1. นายคมสัน  บรวัตทอง
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปากบึง 1. เด็กชายสหรัฐ  โนรีวงศ์
 
1. นางสาวปนัดดา  คำตั้งหน้า
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพญาไท 1. เด็กหญิงกวินธิดา  รื่นสุข
2. เด็กหญิงกุลญา  กุมภาษี
3. เด็กหญิงทัศนีย์วรรณ  พลคงนอก
 
1. นางสาววนัสนันท์  ใจมณี
2. นางสาวจารุวรรณ  สมัครศิริกิจ
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) 1. เด็กหญิงธัญสิริ  รักษาเดช
2. เด็กหญิงวิชญาพร  สิงหรัตน์
3. เด็กหญิงสิปาง  อัศวจรรยาวงศ์
 
1. นางจารุฉันท์  ประดับสีห์วสุ
2. นางมยุรี  เหลืองสินศิริ
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโฆสิตสโมสร 1. เด็กหญิงฐิติกานต์  พิมพ์เงิน
2. เด็กชายเป็นปลิ้ม  ทิพย์เจริญ
 
1. นางกฤษณา  อย่าเคลิ้มจิตร
2. นางสาวกาญจนา  พลคำ
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปากบึง 1. เด็กชายธีรภัทร  พิทักษ์สรยุทธ
2. เด็กชายอรรถพล  จันทร์ทอง
 
1. นางสาวปนัดดา  คำตั้งหน้า
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 93.59 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาซาล 1. เด็กชายชวนากร  แสงเจือ
2. เด็กชายทักษิณัตว์  สุวิทย์วรกุล
 
1. นางจารุณี  โพธิ์น้อย
 
17 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 93.37 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ 1. เด็กชายคณาธิป  อ้วนล่ำ
2. เด็กชายธนทัต    แสนสมบัติ
 
1. นายอดิศักดิ์  ใจปิน
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิต 1. เด็กชายภวิทธิ์  พิพัฒน์ธนวงศ์
 
1. นางสาวรัชนีวรรณ   ศิลาโล้
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม 1. เด็กชายสิรวิทย  เฮงสุวนิช
 
1. นางปภัสสร  บางอ้น
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอมรินทราราม 1. เด็กชายกฤษติพงษ์  ขนิษฐบุตร
2. เด็กหญิงพัชราพร  จันทร์ศักดิ์ศรึ
3. เด็กหญิงภาวิดา  คร้ามวงษ์
 
1. นางอัจฉรา  เอี่ยมบำรุง
2. นางสาวลลิตา  นิติพันธ์
 
21 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 95.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ 1. เด็กหญิงณัฐธิยา   ตรวจนอก
2. เด็กชายภานุพงษ์   สภาภักดิ์
3. เด็กชายไชยันต์   จันทนารักษ์
 
1. นางชุติมา  ทิพวาที
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพญาไท 1. เด็กชายชนาธิป  อมรธรรมสถิต
2. เด็กชายภัทรพล  เหล็กดี
 
1. นายพงษ์พิศักดิ์  แร่ทอง
2. นายคุณกิตต์  สุดแป้น
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุเหร่าจรเข้ขบ(กุลางกูรอุปถัมภ์) 1. เด็กชายขจรศักดิ์  ฮีมวิเศษ
2. เด็กชายโชติวัต  ตุ้มเด่น
 
1. นางสาวฐิติกานต์กมล  จีระดิษฐ์
2. นางอมรรัตน์  มงคล
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบอน(นัยนานนท์อนุสรณ์) 1. เด็กชายจิรพงษ์  ภาคโภคี
 
1. นายณัฐพัชร  ป้อมหิน
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบอน(นัยนานนท์อนุสรณ์) 1. เด็กชายภาณุพงษ์  โพธิ์นอก
 
1. นายณัฐพัชร  ป้อมหิน
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัญญาศักดิ์ 1. เด็กชายกฤตภัค  กลิ่นบุบผา
2. เด็กชายชาคริต  ประทุมวัน
 
1. นายธัญเทพ  บัวพันธ์
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ 1. เด็กหญิงปุณยณุช  นักสอน
2. เด็กหญิงสุธาวี  บัวสุ่น
 
1. นางสาวรัชนีพร  จันทร์มี
2. นางสาวจิตสุภา  ลิขิตรุ่งโรจน์
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโสมนัส 1. เด็กชายศรัณย์  วสุธาร
 
1. นางสาวลิปิกร  ภูวพัฒนดล
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 84.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1. เด็กหญิงธนษา  บุญพิทักษ์เขต
2. เด็กชายปิยังกูร  จูฑะสุวรรณศิริ
3. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ปิยาวรานนท์
 
1. นางสาวสุวิมล  ราษฎร์ภักดี
2. นางสาวนภาพร  ประชุมรักษ์
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ 1. เด็กหญิงกนกพร  แสงใส
2. เด็กชายกรวิชญ์   ธำรงสุวรรณกิจ
3. เด็กชายธนพล  ชาวดง
 
1. นายธัชชา  เลิศวิไล
2. นางสาววรรณวีร์  เหมือนประยูร
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 81.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประทุมอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงณัฎชนันท์  รัตนถาวรพันธุ์
2. เด็กชายธีรดนัย  บุญเครือพันธ์
3. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ปารีชัย
 
1. นางสาวชญานิน  ศรีพลเมือง
2. นางสาวจามจุรี  เขื่อนแก้ว
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 81.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์    บ้านด่าน
2. เด็กหญิงปราณิศา    เทียนทองดี
3. เด็กหญิงปริยากร    ปัญญา
 
1. นางสาววรรณวีร์  เหมือนประยูร
2. นายธัชชา  เลิศวิไล
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ 1. เด็กหญิงธันยพร  ศรีจำปา
2. เด็กหญิงปุญชรัสมิ์  มีสุวรรณ์
3. เด็กหญิงสโรชินี  ขึมสันเทียะ
 
1. นางสาวกัญญาพัชญ์  วังแสง
2. นางสาวอุไรวรรณ  มะเดชา
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ 1. เด็กชายกนลนท   นาคะนาท
2. เด็กหญิงอนัญญา   โนนศิริ
3. เด็กชายอเนชา   ทาไว
 
1. นายธัชชา  เลิศวิไล
2. นางสาววรรณวีร์  เหมือนประยูร
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางเตย 1. เด็กชายณัฏฐนนท์  องอาจ
2. เด็กชายธนายุต  อรุณพาส
3. เด็กชายยศตกาณต์  เชิงชั้น
 
1. นางอรุณ  ยนตร์เปี่ยม
2. นางสาวปภัสสร  แสนประเสริฐ
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ 1. เด็กชายธราดล   แสงงาม
2. เด็กหญิงพัชรพร   เอื้ออารีย์กิจกุล
3. เด็กชายเอกสิทธิ์    สมันตรัฐ
 
1. นางสาววรรณวีร์  เหมือนประยูร
2. นายธัชชา  เลิศวิไล
 
37 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1. เด็กชายธีธัช  ถิรเดชสกุล
2. เด็กชายภูดิศ  ปรัชญานุพัทธ์
 
1. นายกฤษติชัย  ดียิ่ง
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) 1. เด็กชายธนากร  แกมจินดา
2. เด็กชายสรวิชญ์  ทิมเมฆ
 
1. นางจินดา  ศิริวงศ์
2. นางสาวจุฑารัตน์  จิตมหา
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 90.27 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชิดเจิมศิลป์ 1. เด็กชายชวกร  พิมพ์แสง
2. เด็กชายชิน  เลิศรุ่งเรืองชัย
 
1. นางนุชนารถ  อุทัยนูญ
2. นางวะไลลักษณ์  สุวรรณโณ
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม 1. เด็กชายกฤตบุญ  เสาแสง
2. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  เกิดนิยม
 
1. นางสาวพิมพ์ชนก  เส็งเจริญ
2. นางสาวกัณนิกาญ  พวงเพชร
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวลีรัตน์วิทยา 1. เด็กชายธีร์จุฑา  ไม้หอม
2. เด็กชายประสิทธิชัย  ใจบุญสวัสดิ์
 
1. นายอำนวย  สุขีสืบ
2. นางสาวอัจฉรา  ครูดงบัง
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุเหร่าจรเข้ขบ(กุลางกูรอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงทิพย์วัลย์  พรหมสว่าง
2. เด็กชายอิศรา  หอมทรัพย์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีพิสิทธ์  พันปี
2. นางสาวพรทิพย์  บุญเรียน
 
43 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุเหร่าจรเข้ขบ(กุลางกูรอุปถัมภ์) 1. เด็กชายยุทธนา  ศิริยามัน
2. เด็กชายอนุชา  ชูสาย
 
1. ว่าที่ร้อยตรีพิสิทธิ์  พันปี
2. นางสาวพรทิพย์  บุญเรียน
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) 1. เด็กหญิงปณิชา  มุขมณเฑียร
2. เด็กหญิงปุณยวีร์  ยุ่นประยงค์
3. เด็กหญิงอรอมล  ลำพุทธา
4. เด็กหญิงเรนี  วาวินยา กุย
5. เด็กหญิงเอกวีณ์  ประภาพันธ์บุษกร
 
1. นางเกศมณี  พันธ์พัฒนกุล
2. นางชนิษฐ์ภาณ์  ไชยพรหม
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) 1. เด็กหญิงปวิตรา  เดชสายบัว
2. เด็กหญิงพิชชาภา  เกิดบัวเพชร
3. เด็กหญิงมัชฌิมา  โพธิชัย
4. เด็กหญิงวรรณพร  หมีคำ
5. เด็กหญิงศิร์ณัฐชา  วิวัฒน์นิมิตดี
 
1. นางเรืองศรี  เลิศไกร
2. นางเกศมณี  พันธ์พัฒนกุล
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไทร (ถาวรพรหมานุกูล) 1. เด็กหญิงกชกร  บัวผึ้ง
2. เด็กชายญาณารณพ  วงศ์วิลาศ
3. เด็กหญิงนริศรา  สายน้ำผึ้ง
4. เด็กหญิงวาสิตา  คำสุนทร
5. เด็กหญิงสุรางคนา  จันทร์เสละ
 
1. นายนฤพล  แป้นทอง
2. นายเอนก  ทรงสนั่น
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) 1. เด็กหญิงกัญญ์ณณัฐ  ชาตรีย์ภูฬี
2. เด็กหญิงกันตา  ขวัญเมือง
3. เด็กชายณพกฤต  เพ็งพุฒ
4. เด็กหญิงรติมา  นานมู
5. เด็กชายเสฏฐวุฒิ  ไชยฤทธิ์
 
1. นางสาวประภัสสร  นรวรรณ
2. นายยุทธชัย  แก้วพิมา
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) 1. เด็กหญิงนโม  ไชยช่วย
2. เด็กหญิงปัณฑารีย์  กิติวงศ์ไพศาล
3. เด็กหญิงปัทม์สิตา  พัชรวิชญ์
4. เด็กหญิงพาขวัญ  สิงหบุตร
5. เด็กหญิงวีรนัญดา  ศรีรักษา
 
1. นางสาวอารีย์รัตน์  ศรีคง
2. นางสาวอุมาพร  บุญเปียก
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทิพพาวาส 1. เด็กหญิงฐาณิดา  เปี่ยมแพร
2. เด็กหญิงธนัญญา  ปาสี
3. เด็กหญิงลลิตา  วุฒิวราวรรณ
4. เด็กหญิงอโณทัย  เชื้อน้อย
5. เด็กหญิงเพชรรัตน์  ภู่เงิน
 
1. นางสุพิชฌาย์  หัวดอน
2. นายสำอางค์  วงศ์อามาตย์
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 95.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) 1. เด็กหญิงจัญญาภรณ์  ศรีวิทยารักษ์
2. เด็กหญิงนภัสกร  โอฆชล
3. เด็กหญิงพุทธรักษา  รุ่งเรือง
4. เด็กหญิงสุภัสสร  เพ็งพุฒ
5. เด็กชายอัครวัฒน์  เฉลิมไชยโภคิน
 
1. นายเรวัฒ  โสดาพรหม
2. นายพงศธร  บุญชิต
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 95.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง 1. เด็กชายธนพล  พงษ์พิมาย
2. เด็กหญิงนพรดา  จุลละเลขะกะ
3. เด็กชายนฤเบศร์  โพธิ์งาม
4. เด็กหญิงนัชชา  พุ่มพันธ์
5. เด็กชายบุญศักดิ์สิทธิ์  คุ้มชาติ
6. เด็กชายปฏิพัทธ์  เจริญสุข
7. เด็กชายปวเรศ  บู่ทอง
8. เด็กชายปารวี  ธีระวิบูลย์ศิลป์
9. เด็กหญิงปาลิตา  แซ่เจ็ง
10. เด็กชายพรหมมินทร์  หาพันนา
11. เด็กชายรัฐชานนท์  เนาวรัตน์
12. เด็กหญิงสุจิรา  จันทร์กิ่ง
13. เด็กชายสุทัศนันท์  จิตต์ชื่น
14. เด็กหญิงอชิชา  จุลละเลขะกะ
15. เด็กหญิงแพรวา  แนบสันเทียะ
 
1. นางสาวมนัญญา  โสภณิก
2. นางสาวเพียงพร  คำคุณา
3. นางสาวศิวพร  โคถึก
4. นายณัฐวุฒิ  วงสุนทร
5. นางสาวกานต์พิชชา  ซอสูงเนิน
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) 1. เด็กชายกรวัสส์  คุณะจันทร์
2. เด็กชายกรวิวัฒน์  โชติพัชรอนันต์
3. เด็กหญิงคนโปรด  งามวิไลศิริวงศ์
4. เด็กหญิงชนาพร  กาวาท
5. เด็กชายชนาภัทร  ชวดชัยภูมิ
6. เด็กหญิงณัฐธิดา  ขอด่านกลาง
7. เด็กหญิงณัฐนรี  พลูสวัสดิ์
8. เด็กชายธณัท  ภูมิศิริเจริญ
9. เด็กหญิงธีรตี  หวังโส๊ะ
10. เด็กชายนรภัทร  ศรีสุวะ
11. เด็กชายนัทธพงศ์  ลามสีดา
12. เด็กหญิงปทุมวรรณ  อักษรนิตย์
13. เด็กชายปราชญ์  สุพะธีระ
14. เด็กหญิงพัณณิน  นินนาทพงศ์
15. เด็กหญิงพีชญา  ปืนโก
16. เด็กชายภัทรพงศ์  ชัยอาษา
17. เด็กชายภาสกร  ปิติภัทรชัยกุล
18. เด็กหญิงรวิษฎา  เกตุทองก้อน
19. เด็กชายวชิรวิทย์  อารีสมาน
20. เด็กชายอวัช  จิตรจันทร์
 
1. นางสาวอารีย์รัตน์  ศรีคง
2. นายเส็ง  บุดดา
3. นางสาวศรินทิพย์  บุญเติม
4. นายเกรียงไกร  ศรีเสน
5. นายพิเชษฐ  ขุนวังกรด
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 94.78 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ 1. เด็กหญิงกชพร  จาง
 
1. นางอุมารินทร์   คุณเจริญทรัพย์
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประทุมอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงสิรภัทร  ปั้นเปรื่อง
 
1. นางสาวธัญญารัตน์  การบุญ
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปากบึง 1. เด็กหญิงวิภา  โปรษยบุตร
 
1. นางอารีรัตน์  ปานทอง
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 94.71 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดวงวิภา 1. เด็กหญิงกวิตา  สุขสิงห์ทอง
2. เด็กชายกายษิต  สุทธภักดี
 
1. นางสาวมาลิษา  สุริวงษ์
2. นางสาวปิยะนุช  แสนหล้า
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 93.56 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบอน(นัยนานนท์อนุสรณ์) 1. เด็กชายบูรพา  ขำทรัพย์
2. เด็กหญิงอรอนงค์  หล้าน้อย
 
1. นางกัลยา  ช่ำชอง
2. นางผาณิตา  หิรนิล
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 97.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรุ่งเรืองอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงนภณอร  กาญจนศักดิ์
2. เด็กชายสุริยา  บินซัมซูดิน
 
1. นางสาวนันรภัท  สุขจินดา
2. นางรัมพา  คำแก้ว
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 95.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งครุ (พึ่งสายอนุสรณ์) 1. เด็กหญิงธนนันท์  พวงไธสง
2. เด็กหญิงนภาพร  พึ่งสาย
3. เด็กหญิงน้ำทิพย์  แก้วสว่าง
4. เด็กหญิงปิยพร  รักษ์ถาวรกุล
5. เด็กหญิงพฤษวรรณ  เชยสมศรี
6. เด็กหญิงพวงเพชร  เพชรนารา
7. เด็กหญิงมันตรินี  เพียหอม
8. เด็กหญิงรัตนาพร  เศียรปักษา
9. เด็กหญิงศรัญญา  กิ่งกะสัน
10. เด็กหญิงสุภาพร  ช้างเจริญ
 
1. พระพล  พลวฑฺฒโน
2. นางสาวนัฐกร   คำผุย
3. นางสาวแสงสุรีย์  คลุ้มกระโทก
 
60 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไทร (ถาวรพรหมานุกูล) 1. เด็กชายจตุรติ  ดวงอาสงค์
2. เด็กชายชานนท์  ศรีใส
3. เด็กชายปฎิภาณ  ไกลพะเนา
4. เด็กชายภูวเดช  ชัยภา
5. เด็กหญิงรสิภา  คุปตะวาทิน
6. เด็กหญิงรุ่งนภา  พรมรักษ์
7. เด็กหญิงรุ้งราวรรณ  แก้วกาหลง
8. เด็กหญิงฤทัย  สุขเกษม
9. เด็กชายอดิเทพ  ชัยภา
10. เด็กหญิงอริสา  วงโคกสูง
 
1. นายบุญธรรม  ทองพันธ์
2. นายนฤพล  แป้นทอง
3. นางสาวอรรัชนี  นันธิษา
 
61 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายน้ำทิพย์ 1. เด็กหญิงจิรนันท์  แซ่ซื้อ
2. เด็กหญิงจิรัชยา  ณรงค์ฤทธิ์
3. เด็กหญิงจุฑามาศ  นิศรี
4. เด็กหญิงญาณิศา  จันทร์สุข
5. เด็กหญิงปลายฝน  โพธิ์คำฉาย
6. เด็กหญิงปิยธิดา  ชื่นอารมณ์
7. เด็กหญิงพิมพ์ขนก  จันทร์ศิริ
8. เด็กหญิงมัชฌิมา  วิเศษกุล
9. เด็กหญิงศศิธร  แก้วใส
10. เด็กหญิงสุวรรณี  มาลา
 
1. นางสุพัตรา  ปฏิยุทธ
2. นางอรทัย  อนันตศานต์
 
62 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 84.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ 1. เด็กหญิงชนิดา   เฮงยี่
2. เด็กหญิงณัชชา    ขันคำ
3. เด็กหญิงณัฐชา   เอสันเทียะ
4. เด็กหญิงณัฐนันท์   ธรรมขันธ์
5. เด็กหญิงปณิดา   มีไชย
6. เด็กหญิงลักษมณ   พรกรุด
7. เด็กหญิงวรรณนิษา   วงษ์อินทะ
8. เด็กหญิงวิภาวรรณ   ทิพย์สุข
9. เด็กหญิงศิริญญา   ภูจอมเดือน
10. เด็กหญิงอทิตยา   จันทร์หอม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวรรณวีรินทร์   ชูสุวรรณ
2. นายศักดา   สวนจังหรีด
3. นายสัตยา  สะสันติ
 
63 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ศุนะยุกติ
2. เด็กหญิงกมลชนก  เพ็ชรมณี
3. เด็กหญิงขัตติยา   ตองดำ
4. เด็กชายชยุต  วัฒนสุวรรณ
5. เด็กชายณัฐภัทร   เศรษฐวรพันธุ์
6. เด็กชายธิติ  ศิลป์พิทักษ์วงศ์
7. เด็กชายนฤดล  ถนอมภักดี
8. เด็กหญิงนิจจารีย์   ได้เห็นตอบ
9. เด็กชายพงศ์พิตตินันท์  เวยสาร
10. เด็กชายวิศรุฒณ์  สุวรรณรัตน์
 
1. นายสุวัฒน์  สีฆสมิทธิ
2. นายอภิสิทธิ์  หงษ์อินทร์
3. นายโอรส  ไชยเวช
 
64 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3 83.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) 1. เด็กชายจิณณวัตร  คันธนูฤทธิ์
2. เด็กชายนันทกร  สาตจีนพงษ์
3. เด็กชายปุณภัท  มะลิกุล
4. เด็กชายพงศกร  บาลสันเทียะ
5. เด็กชายภานุกร  ชนจันทร์
6. เด็กชายวายุ  รักเสนาะ
7. เด็กชายวิทยา  เจริญชนม์
8. เด็กชายศุภฤกษ์  วัฒนศิริเสรีกุล
9. เด็กชายอภิสิทธิ์  ประมูลทรัพย์
10. เด็กชายอรรถพล  สรรพวัตร
 
1. นางสาวสุชีลา  ง่วนกิม
2. นายมานะ  ศรีคำเวียง
 
65 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ป.1-ป.6 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) 1. เด็กชายณัฏฐกรณ์  ขอนศักดิ์
2. เด็กหญิงณัฐรดา  สุพินิจ
3. เด็กชายตุลลการ  คันทรุชา
4. เด็กหญิงธนกานต์  โชติวานิณย์เสถียร
5. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  สุขวัฒนกุล
6. เด็กหญิงศิรภัสสร  วงษ์เทศ
7. เด็กหญิงศิวรรณรดา  จิตวิริยนนท์
8. เด็กชายสิรภพ  กาญจนสมบูรณ์
9. เด็กชายสุเมศ  ชูราศรี
10. เด็กชายเสฎฐวุฒิ  ขยันกลาง
 
1. นายธีระวัฒน์  ดอนอินอาจ
2. นายพลากร  เมืองมูล
3. นายพีรวัฒน์  มักสัน
 
66 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสามเสน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) 1. เด็กชายกวิน  ทองวิไล
2. เด็กชายอภิมุข  ศรีวัฒนางกูร
 
1. นางสาวลาวัลย์  แย้มประสงค์
2. นายโปลิศ  เชื้อแก้ว
 
67 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) 1. เด็กชายคมสัน  โสภูนางกูล
2. เด็กหญิงปรางทิพย์  โพธิ์ประพันธ์
 
1. นายมานะ  ศรีคำเวียง
2. นางสาวสุชีลา  ง่วนกิม
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ 1. เด็กหญิงธันย์ชนก  พรมโสภา
 
1. นางสาวพัชรนันท์  เวียงสันเทียะ
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอมรินทราราม 1. เด็กหญิงมิรันตรี  แก้วนิคม
 
1. นางสาวกัญญาวีร์  เทียนขุน
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวีรสุนทร 1. เด็กหญิงวรรณธิชา  วิเศษ
 
1. นางสุวรรณา  กันสัย
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวลีรัตน์วิทยา 1. เด็กหญิงณัชชา  ลิ้มจักรภพ
 
1. นายปัทพงษ์  อินภูวา
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชิดเจิมศิลป์ 1. เด็กหญิงศิริภาวรรณ  รอดย้อย
 
1. นางชลลดา  เปรมวิศิษฐ์
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปากบึง 1. เด็กหญิงวรรณวิษา  ศรีสม
 
1. นายภาณพงศ์  สุขเสนา
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวีรสุนทร 1. เด็กหญิงจันทร์ทิรา  น้อยพันธ์ุ
 
1. นายนพดล  ริ้วทอง
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปากบึง 1. เด็กหญิงอภิญญา  เอี่ยมสำโรง
 
1. นายภาณพงศ์  สุขเสนา
 
76 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ 1. เด็กหญิงกัญจน์ญาดา  ลี้สุนทรไพศาล
2. เด็กหญิงพิชญา  กุลมงคล
 
1. นายฉัตรพันธ์  นิลกำแหง
2. นางสาวพัชรนันท์  เวียงสันเทียะ
 
77 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวลีรัตน์วิทยา 1. เด็กชายจตุรงค์  สุภารี
2. เด็กหญิงอภิญญา  โยงกระโทก
 
1. นายปัทพงษ์  อินภูวา
2. นางสาวดุจพิมพ์  พรหมสุรินทร์
 
78 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปากบึง 1. เด็กหญิงช่อผกา  ชีวมงคล
2. เด็กหญิงรุ่งรุดี  แจ่มฟ้า
 
1. นายภาณพงศ์  สุขเสนา
 
79 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวีรสุนทร 1. เด็กหญิงรุจิรา  โฉมอาจ
 
1. นางสุวรรณา  กันสัย
 
80 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) 1. เด็กหญิงปราถนา  อินทร์คง
2. เด็กหญิงยศสินี  ยองซอนอู
3. เด็กหญิงอาทิตยา  ตุลพงศ์รักษ์
 
1. นายพิเชษฐ  ขุนวังกรด
2. นางสาวณิชากานต์  บุญรุ่ง
 
81 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 94.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) 1. เด็กหญิงจิรประภา  อภิธรรมนิธิ
2. เด็กหญิงเขมจิรา  มะลิสวัสดิ์
3. เด็กชายเสฏฐวุฒิ  วงศ์สำราญ
 
1. นายพิเชษฐ  ขุนวังกรด
2. นางสาวณิชากานต์  บุญรุ่ง
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปทุมวนาราม ในพระราชูปถัมภ์ 1. เด็กชายธนกฤษ  บุญจันทร์
 
1. นายชมชนม์  สุกาญจน์
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองปักหลัก 1. นายอภิชา  กลั่นเกษร
 
1. นายกานต์  สารีวงษ์
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอมรินทราราม 1. เด็กหญิงพิมพ์พิศา   สัตยพันธ์ไพบูลย์
 
1. นายรังสิต  ศรีหร่าย
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการเคหะท่าทราย 1. เด็กหญิงเกวลิน  นนทรีย์
 
1. นายบัญชา  เอกธรรม
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิต 1. เด็กชายภาวัช  ศิลป์จารุ
 
1. นายปณิธาน  นิลวงศ์
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการเคหะท่าทราย 1. เด็กหญิงปารมี  เจริญราชวาหนะ
 
1. นายบัญชา  เอกธรรม
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 87.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไทร 1. เด็กชายชูวงค์  เพียรขุนทด
 
1. นายชัชวาลย์  สาโรจน์
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 80.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางชัน(ปลื้มวิทยานุสรณ์) 1. เด็กชายวัชรากร  คำประสิทธ์
 
1. นายวิรัช  คงสวัสดิ์
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 84.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาซาล 1. เด็กหญิงณพัตรศอร  เลิศสกุลเปี่ยม
 
1. นายวิทวัส  อินทะแสง
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาซาล 1. เด็กหญิงชนัญชิตา  ลักษณบุตร
 
1. นายวิทวัส  อินทะแสง
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 87.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกระจับพินิจ 1. เด็กหญิงวัลลภา  วิวัฒนาภิรักษ์
 
1. นางสาววาสนา  ใยไหม
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 84.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปทุมวนาราม ในพระราชูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงมณีรัตน์  ศุภเสถียร
 
1. นายนพดล  คชศิลา
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) 1. เด็กหญิงวาศิณี  สุวรรณแพทย์
 
1. นางเรืองศรี  เลิศไกร
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคู้บอน 1. นายโชคดี  อุ่นจันทร์
 
1. นางกัญศิฐาป์  แสงเงิน
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสามเสน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) 1. เด็กชายพัฒนขวัญ  หงษ์เงิน
 
1. นางสาวหทัยรัตน์  ภัทรมานิต
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบึงบัว 1. เด็กหญิงประรัชญา  นวลศรี
 
1. นางสาวอรชพร  ตันเจริญ
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคู้บอน 1. นางสาวบุษราคัม  ดาศรี
 
1. นายทศทัศน์  บุญตา
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชินี 1. เด็กหญิงกัลย์ชลิกา  อัศวชีวันธรกุล
2. เด็กหญิงดุจณิชา  เชาวน์ดี
3. เด็กหญิงปวรรณ  จักรแก้ว
4. เด็กหญิงปาลิดา  รัตนทองคำ
5. เด็กหญิงพนิตพิชา  สื่อวงศ์สุวรรณ
6. เด็กหญิงรมิดา  รัตนทองคำ
7. เด็กหญิงวิรชา  ชินณพงษ์
8. เด็กหญิงอนุตตรีย์  ปฏิญญามาศ
 
1. นายณัฐพงษ์  จิตอารีวงค์
2. นายวีรศิลป์  ห่วงประเสริฐ
3. นางสาวนันธิดา  สวนเอก
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบึงบัว 1. เด็กหญิงจิราภา  ม่วงคำ
2. เด็กหญิงจุฑาธิบดิ์  ด้วงกลัด
3. เด็กหญิงญาณิศา  เพียรการนา
4. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สีต์วรานนท์
5. เด็กชายณัฐดนัย  คงคล้าย
6. เด็กชายณัฐพงศ์  แก้วเพ็ง
7. เด็กหญิงธันย์ชนก  สมปาง
8. เด็กหญิงนฤธร  โพธิ์ทอง
9. เด็กหญิงนันทิดา  สิงห์งอย
10. เด็กหญิงนิรดา  สิงห์งอย
11. เด็กหญิงประรัชญา  นวลศรี
12. เด็กชายภูผา  บุญเลิศ
13. เด็กชายมงคลชัย  พลอยดีเลิศ
14. เด็กชายสุประวีณ์  นุชส่งสิน
15. เด็กชายอภิชาติ  ปริโส
 
1. นางสาวอรชพร  ตันเจริญ
2. นางสาวปิยะพร  ศรประสิทธิ์
3. นางสาวโฉมภิศราภรณ์  กนิษฐวงศ์
4. นางสำราญ  แสงทอง
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบึงบัว 1. เด็กชายกิตติภัทร  สืบเชื้อ
2. เด็กชายชัยวัฒน์  โพธิ์ทอง
3. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  สิงห์งอย
4. เด็กหญิงธัญรดา  สมปาง
5. เด็กหญิงนงนภัส  ม่วงคำ
6. นายนพดล  คชศิลา
7. เด็กชายภูผา  บุญเลิศ
8. เด็กชายอชิตะ  คงคล้าย
9. เด็กชายอภิชาติ  ปริโส
10. เด็กชายอมรพงศ์  วงษ์สะอาด
11. เด็กหญิงอัยยารินทร์  ไกรทอง
 
1. นางสาวอรชพร  ตันเจริญ
2. นางสาวปิยะพร  ศรประสิทธิ์
3. นางสำราญ  แสงทอง
4. นางสาวหนึ่งนุช  เวือนประโคน
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม 1. เด็กชายกันตธี  ดิษย์เมธาโรจน์
2. เด็กชายกันต์พงษ์  วงศ์รูญชัย
3. เด็กชายก้องภพ  สว่างวงษ์
4. เด็กชายณปวริศร์  วิรัตน์สกุลชัย
5. เด็กชายณัฏฐพล  บุญปริตร
6. เด็กชายณัฐนันท์  ภูมิภักดีพรรณ
7. เด็กชายตฤณ  นิกรปกรณ์
8. เด็กชายทิวาพันธ์  ลี้จากภัย
9. เด็กชายธนพรรษ  กังสดาร
10. เด็กชายธนะเมศฐ์  เตชากรวีระวัชร์
11. เด็กชายธนโชติ  เทียนสว่างนภา
12. เด็กชายธีธัช  กัมพลานุวัตร
13. เด็กชายประเมศฐ์  อรรรถเลิศสิทธิ์
14. เด็กชายปุณณ์นภนต์  ตันเทอดทิตย์
15. เด็กชายภูมิรพี  อำพันแสง
16. เด็กชายภูรีวิทย์  โชติอุดมวงษ์
17. เด็กชายวรรณ์ชัย  ไชยสง่าศิลป์
18. เด็กชายอัยยวัฒน์  เลาหวัฒนะกุล
19. เด็กชายเตชสิทธิ์  สถิตกิจพิเชษฐ์
20. เด็กชายเตชิต  สิทธิถาวร
 
1. นายชยกรณัฏฐ์  ทับทิมศรี
2. นางณัฏฐ์จิรา  ทับทิมศรี
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดวงวิภา 1. เด็กชายปุลวัชร  อินทโฉม
 
1. นายอภิรัฐพงศ์  สุวรรณโอภาส
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทิพพาวาส 1. เด็กชายบุลากร  ชินรัตน์
 
1. นางรัชนี  อานพรม
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงปฏิมา  สำเร็จ
 
1. นางดวงดาว  ฟักปั้น
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ 1. เด็กหญิงกัลยรักษ์  ผดุงถิ่น
 
1. นายมานิต  สุขมณี
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 1. เด็กชายคุณากร  สุขขำ
 
1. นางสาวจารุวรรณ  ทองฤทธิ์
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงปฏิมา  สำเร็จ
 
1. นายอนันต์  ศรีวรรณพิมพ์
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดยายร่ม(วัฒนราษฎร์รังสรรค์) 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  ดวงสิน
 
1. นางสาวเบญจรงค์  เทพทอง
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม 1. เด็กชายธนบดี  อัศวสืบสกุล
 
1. นายวงศกร  ธีรภัทรวรกุล
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย 1. เด็กหญิงปัณณ์ชญา  รัตนตั้งตระกูล
 
1. นางสุชาดา   นนทรีย์
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชานิเวศน์ 1. เด็กชายสุชาครีย์  เพ็งเผ่า
 
1. นางสาวสุนิษา  สอนสุภาพ
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 81.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปากบึง 1. นายธัญพิสิษฐ์  เถิงชน
 
1. นายอาธรณ์  โพธิ์ปฐม
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบูรณะศึกษา 1. เด็กหญิงขวัญเก้า  พานิชพงษ์
 
1. นางธนันต์ญาอร  ธนนิธินิตย์
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกก 1. เด็กหญิงกนกพร  สิงห์ป้อง
 
1. นายเดชา  ชัยชะนะ
 
116 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์ดอมินิก 1. เด็กชายกฤต  ตันไพบูลย์กุล
2. เด็กชายกฤตภัค   โชคส่องสิริ
3. เด็กชายกวินท์   เปี่ยมเจริญกวิน
4. เด็กชายกุลบุตร  รักษานาเวศ
5. เด็กชายคงพชร  รุ่งเรืองไพฑูรย์
6. เด็กชายจารุพัฒน์  ชัชวาลย์
7. เด็กชายจุฑาภัทร   โพธิเย็น
8. เด็กชายติณณ์  บุญเลิศ
9. เด็กชายธัชธรรม   เที่ยงธรรม
10. เด็กชายปาลิน   ฟองตา
11. เด็กชายปิติภัทร   เรืองหิรัญโภคัย
12. เด็กชายสิรวัฒน์  ภูวสิทธินันท์
 
1. นายสร้างสรรค์  พันสะอาด
2. นายชัยวัฒน์  แก้วสอาด
3. นายภัทรพงศ์   นภากุล
 
117 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 81.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพญาไท 1. เด็กชายกวีเกียรติ  เหลาเคน
2. เด็กหญิงชนากานต์  ศรีกาญจนา
3. เด็กชายชัยชนาธิป  ชูทอง
4. เด็กหญิงฐิติกาญจน์  เพ็ชรสศิลป์
5. เด็กหญิงฐิติรัตน์  ธรรมนาเมือง
6. เด็กหญิงณัฐกรรณ์  รวีพรนิธิโชติ
7. เด็กหญิงณิชกานต์  โอภาสพนา
8. เด็กหญิงดุษยา  บางชมภู
9. เด็กชายธาวิน  วงศ์สุนทร
10. เด็กชายนภสินธ์  พลเผือก
11. เด็กหญิงนันท์นภัส  พัฒพิบูลย์
12. เด็กหญิงนิญาศร  ยุทธ์ธนสถิต
13. เด็กหญิงปรียาภัสสรี  ขวัญเชิด
14. เด็กหญิงปุณญิสา  จิ๋วรี
15. เด็กหญิงพรปวีณ์  จักขุจันท์
16. เด็กหญิงพรเมษา  สัญญาอริยาภรณ์
17. เด็กหญิงพัชรนันท์  สายเสนา
18. เด็กหญิงฟ้าใหม่  ทับทิมทอง
19. เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  พรมกา
20. เด็กหญิงภูษณิศา  ขุนสิทธิ์
21. เด็กหญิงรสสุคนธ์  ชาติมงคลวัฒน์
22. เด็กชายราชฤทธิ์  สดใส
23. เด็กหญิงวรินทร  จันทร์งาม
24. เด็กหญิงสกนธภรณ์  สุทธิไชยา
25. เด็กหญิงสรวงมน  สุขเสมอ
26. เด็กหญิงสุทธิดา  ทองประเสริฐ
27. เด็กหญิงสุภิญญา  อุบังหล้า
28. เด็กหญิงอณัฐชยา  จิตรประวัติ
29. เด็กหญิงอภิชญา  มังคลานนท์
30. เด็กหญิงอมลรดา  รัตนราช
31. เด็กหญิงอรวรา  ธาราพิตร์
32. เด็กหญิงอรโณทัย  ท้าวหน่อ
33. เด็กหญิงอัญชิษา  เทียบธรรม
34. เด็กหญิงอิศศราภรณ์  แก้วดวงตา
35. เด็กหญิงอิสริยาภรณ์  ชนะณรงค์
36. เด็กหญิงไปรยา  ผิวทอง
 
1. นายพอชาย  พึงไชย
2. นางสาวธนธรณ์  มะโนใจ
3. นางสาวอภิญญา  สุขบัว
4. นางสาวอังค์ริสา  คำลือ
5. นายทรงกลด  ชัยศิริ
6. นายสุรพิชญ์  ขอจุลซ้วน
7. นางสาวประภาวดี  วงศ์หน่อ
 
118 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพญาไท 1. เด็กหญิงกรวีร์ณะ  คุ้มกัน
2. เด็กชายกันต์ดนัย  ศรีบุรินทร์
3. เด็กชายธนกฤต  บุญมาลี
4. เด็กชายธีรัช  เร่บ้านเกาะ
5. เด็กหญิงนุชฎา  ชมานนท์
6. เด็กหญิงมณฑิสา  กุลวิไชยศักดิ์
7. เด็กหญิงศรุตา   จิยะพานิชกุล
8. เด็กชายศุภกร  คุ้มกัน
9. เด็กหญิงอภิณห์พร   จันทศักดิ์
10. เด็กชายอัครเมธี  มีรอด
 
1. นายทรงกลด  ชัยศิริ
2. นายศุภกร  แก้วยิ้ม
3. นางสาวจารุพร  ธรรมรัตน์
 
119 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 94.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเกาะสุวรรณาราม 1. เด็กชายกานต์นิธิ  เรืองงาม
2. เด็กหญิงฐิติพร  เมืองเปลี่ยน
3. เด็กชายทนงศักดิ์  จันทสีร์
4. เด็กหญิงธีรดา  โสรชัย
5. เด็กชายธีรภัทร์  กางถัน
6. เด็กหญิงนริศรา  แย้มสอน
7. เด็กชายพิพัฒน์  อินสวรรค์
8. เด็กหญิงอัจจิมา  เดชพงษ์
 
1. นายสยาม  วงศ์สกุล
2. นายทวีรัชตพล  รัตนโพธิ์สุวรรณ
 
120 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง 1. เด็กหญิงดวงกมล  บัวเข็ม
2. เด็กหญิงปฏิภรณ์  เจริญสิงห์
3. เด็กหญิงประภาศรี  สวัสดิ์พงษ์
4. เด็กหญิงวิริญญา  ยะซัน
5. เด็กหญิงสิริกิริยา  กาธิพาที
6. เด็กหญิงสุกัญญา  จำปานิล
7. เด็กหญิงสุวรรณา  พงษ์นิมิตร
8. เด็กหญิงเย็นฤดี  แยรู
 
1. นางสาวนาถฤดี  ทักษเดช
2. นายพงษ์เดช  อุปลกะลิน
3. นางภัทรพร  อุปลกะลิน
4. นางสาวพัชราภรณ์  เอมมิน้อม
 
121 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง 1. นางสาวณัฐณิชา  รักลาย
2. นางสาวธิดา  ก่อเกียรติดี
3. นางสาวปรีญารัตน์   อินตา
4. เด็กหญิงวนิดา   เติมใจ
5. นางสาวสุมนทิพย์   คชคิรี
6. เด็กหญิงหรรษา  พรหมชาติ
 
1. นางสาวนาถฤดี  ทักษเดช
2. นายพงษ์เดช  อุปลกะลิน
3. นางสาวพัชราภรณ์  เอมมิน้อม
4. นางภัทรพร  อุปลกะลิน
 
122 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 96.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลาดกระบัง (ศีลาภิรัตอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงกชพรรณ  โห้สุวรรณ
2. เด็กหญิงชลลดา  อินทพล
3. เด็กหญิงฐิตาภัทร์  เทศกลิ่น
4. เด็กหญิงณภัทร  แพร่ศิรีรักษ์
5. เด็กหญิงณิชชา  แสนทวี
6. เด็กหญิงนฤมล  จิตรสุทัศน์
7. เด็กหญิงพลอยชมพู  เหง้าสาลี
8. เด็กหญิงมัณฑนา  มูลจักร์
9. เด็กหญิงมานิตา  โสมล
10. เด็กหญิงรินรดา  เนตรโม
11. เด็กหญิงวรินญา  ธานี
12. เด็กหญิงอิ่มบุญ  เจริญรี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีกัญจาพัฒน์  เกิดพุฒ
2. นางสาวบุปผา  ไชยเสนา
3. นางสาวกานต์มณี  ศรีปัตเนตร
4. นายสราวุธ  สุภาพ
 
123 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลาดกระบัง (ศีลาภิรัตอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ภูจอมทอง
2. เด็กหญิงกรกนก  คำศรีสุข
3. เด็กหญิงชญานี   สุขดี
4. เด็กหญิงชลลดา  กลิ้งสุวรรณ
5. เด็กหญิงนานา  ปิ่นพงษ์
6. เด็กหญิงปรียาภรณ์  นาคเกิด
7. เด็กหญิงพรรนิภา  รักธรรมสกุล
8. เด็กหญิงพรลภัส  บุญเล่ห์
9. เด็กหญิงศิริกาญจน์  ปลุกปลื้ม
10. เด็กหญิงอทิตยา  อยู่เป็นสุข
 
1. ว่าที่ร้อยตรีกัญจาพัฒน์  เกิดพุฒ
2. นางสาวสุธาทิพย์   พิมพ์กลาง
3. นายกาญจน์ศิษฏ์  ผูกเพทาย
 
124 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกอบวิทยา 1. เด็กหญิงกมลชนก  สังข์ขาว
2. เด็กหญิงฉัตรศลิษา  ลุ้ยประเสริฐ
3. เด็กหญิงชุติกาญจน์  คงศิริ
4. เด็กชายทวีทรัพย์  หมื่นสี
5. เด็กหญิงธนพร  อับดุลเลาะ
6. เด็กชายธนพัฒน์  ไชยโย
7. เด็กหญิงธิตตะวัน  ยิ้มแดง
8. เด็กหญิงพิชชาภา  พรหมจันทร์
9. เด็กชายภาคิน  ประเทืองวัฒน์
10. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  แหวนเพชร
11. เด็กหญิงลักษณ์นารา  เหลาบับภา
12. เด็กชายวรกิจ  ทิพย์จันทร์
13. เด็กหญิงเจริญขวัญ   ฝาระมี
14. เด็กหญิงเมธานี  แก้วจำลอง
15. เด็กหญิงแพรวา  เลี่ยมอ๋อ
16. เด็กหญิงโมโม่  คูโรกิ
 
1. นายฉัตรชัย  ฉิมประสิทธิ์
2. นางสาวสรวีย์  เล็กเรืองนิธิกูล
3. นายวัชระ  แตงอ่อน
4. นางสาวนิตยา  ฉายปรีชา
5. นางสาวปิญชาน์  ท่าพริก
 
125 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทิพพาวาส 1. เด็กหญิงคุณาพร  คำแก้ว
2. เด็กชายชญาณัฐภทร  เยาวพิน
3. เด็กหญิงญาตาวี  บุติมลตรี
4. เด็กหญิงญานิศา  กัลยา
5. เด็กหญิงบัว  บุตรใส
6. เด็กหญิงภาวิณี  กำจรกลาง
7. เด็กหญิงมาลินี  สมบัติ
8. เด็กหญิงลีลารัตน์  ชินโชติวัฒน์
9. เด็กหญิงสุภาพร  เกิดแก้ว
 
1. นายณรงค์  เลิศวงค์เดือน
2. นางนุชการ  จันท์ภูวดล
 
126 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามเสนนอก(ประชาราษฎร์อนุกูล) 1. เด็กชายจีรพงศ์  ตามสมัย
2. เด็กชายภาณุวัฒน์  ทองแม้น
3. เด็กชายวาทิต  วงศาโรจน์
4. เด็กชายสรวิศ  กุยรัมย์
5. เด็กชายเอกพล   ปิ่นกำจร
 
1. นางฐิติพร  งามสมตระกูลชาติ
2. นายมนตรี  พลชำนิ
 
127 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกอบวิทยา 1. เด็กชายวรากร  เมฆแก้ว
2. เด็กชายเทพทัต  ช่อผูก
 
1. นายฉัตรชัย  ฉิมประสิทธิ์
2. นางสาวนิตยา  ฉายปรีชา
 
128 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโชคชัย 1. เด็กชายธนเสฏฐ์  นิฏฐิยานนท์
 
1. นางสาวพรนิภา  ศรีเนตร
 
129 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย 1. เด็กหญิงพิชญ์สินี   นฤนาทวานิช
 
1. นางพรสุภา  เกียรติเภรีศัพย์
 
130 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ 1. เด็กชายสิปปกร   วิเศษโส
 
1. นายประเสริฐ  จันทร์กระจ่างเลิศ
 
131 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย 1. เด็กหญิงณัชชา  สดุดีมีชัยทวีโชค
 
1. นางพรสุภา  เกียรติเภรีศัพย์
 
132 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 93.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงณัฎฐธิดา  ทองมีมา
 
1. นางอำไพทิพย์  ยกยิ่ง
 
133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย 1. เด็กหญิงปิติประภา  ธนวัฒนากุล
 
1. นางพรสุภา  เกียรติเภรีศัพย์
 
134 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ 1. เด็กหญิงพิชญาณ์มญชุ์   ชนไพโรจน์
 
1. นายประเสริฐ  จันทร์กระจ่างเลิศ
 
135 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 86.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไทร (ถาวรพรหมานุกูล) 1. เด็กชายปุณณวิช  ตุ่นเภา
2. เด็กชายภูวดล  จันทร์เผือก
3. เด็กหญิงวรวรรณ  พงษ์มิ่ง
4. เด็กหญิงอัญญา  แก้วเชื่อถ้อย
5. เด็กหญิงเขมมิกา  วิวัฒน์รัศมี
 
1. นางสาวอรรัชนี  นันธิษา
2. นายบุญธรรม  ทองพันธ์
 
136 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6 89.17 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบอน(นัยนานนท์อนุสรณ์) 1. เด็กหญิงชลธิชา  สมคำพี
2. เด็กหญิงธัญทิพ  แตงเล็ก
 
1. นางสาวสุกัญญา  โพธิ์หา
 
137 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 1. เด็กชายชยณัฐ  ตินจริยภรณ์
2. เด็กชายศุขภวิชณ์   กฤชศุภากรณ์
 
1. นางสาวฐานิช  ภูศรี
2. ดร.ธนภร  นิลพยัคฆ์
 
138 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ 1. เด็กชายคมกฤษณ์   คมเวช
2. เด็กชายเตวิส   วาทะสุนทรพงศ์
 
1. นายประเสริฐ  จันทร์กระจ่างเลิศ
2. นางสาวอภิรดี  ทองเพ็ง
 
139 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 83.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบอน(นัยนานนท์อนุสรณ์) 1. เด็กชายกิตติเชษฐ์  ธีระพันธ์ภักดี
2. เด็กชายธนากร  แตงกวารัมย์
3. เด็กชายธีรพล  โสลุน
4. เด็กชายนิรันทร์  คำดี
5. เด็กชายปวริศ  แก่นจันทร์
6. เด็กชายไชยวัฒน์  ยอดพยุง
 
1. นายณัฐพัชร  ป้อมหิน
2. นายเอกพล  อิสระพันธ์
3. นายวันใหม่  พุ่มมาลา
 
140 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบอน(นัยนานนท์อนุสรณ์) 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  หมู่พรมมา
2. เด็กหญิงชญาภา  ถนอมบุญ
3. เด็กชายชนสรณ์  เอี่ยมยิ้ม
4. เด็กชายชิติพัทธ์  ไชยศรี
5. เด็กชายธนกร  คุณตุ้ม
6. เด็กหญิงนันท์นภัส  จรประสิทธิ์
 
1. นายณัฐพัชร  ป้อมหิน
2. นายเอกพล  อิสระพันธ์
3. นายวันใหม่  พุ่มมาลา
 
141 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ 1. เด็กชายณัฐชนน   หวังประสพกลาง
2. เด็กชายพรเทพ   หอมทวนลม
3. เด็กชายวรัญญู   สอนภักดี
4. เด็กชายศิวกร   บุญธรรม
5. เด็กชายสรายุทธ  คุณพลอย
6. เด็กชายสิทธิชัย    จันทวงศ์
7. เด็กชายสุทธิศักดิ์    มาชมสมบูรณ์
8. เด็กชายเทวา   กระแสร์
 
1. นายศักดา   สวนจังหรีด
2. นางศิรดา  ศิริตัง
3. นายปพน  อินวรรณา
 
142 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) 1. เด็กชายคณิศร  นิติการ
2. เด็กหญิงชญาดา   สุพุทธิพงศ์
3. เด็กหญิงชลภัทร  อภิบาลนรชน
4. เด็กหญิงณัฐธิดา  ยี่สุ้น
5. เด็กชายพศิน  วัชรธรรม
6. เด็กหญิงมินทร์ลดา  มณีรัตนกุลชัย
7. เด็กหญิงลักขณา  ป้อมยุคล
8. เด็กชายวรกรร  ชาญนุกูล
9. เด็กหญิงวรวรรณ  ตรีเวก
10. เด็กหญิงสิรินภา  อมาตยกุล
 
1. ว่าที่ร้อยตรีกิ้ง  ผาก่ำ
2. นายวรเดช  สังวาลย์น้อย
3. นางสาวศรินทิพย์  บุญเติม
 
143 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบอน(นัยนานนท์อนุสรณ์) 1. เด็กหญิงจีรธิดา  โรจนวิชัย
2. เด็กหญิงแซนดร้า  อูเดมเอซู
3. เด็กหญิงโชติกา  คำลุน
 
1. นางสาวปนิฏฐา  ป้อมหิน
2. นายณัฐพัชร  ป้อมหิน
 
144 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงปนัดดา  เตชนันท์
2. เด็กชายวณิชย์  ทองคำ
3. เด็กหญิงวริษรา  บัวคูณ
 
1. นางสมบุญ  กลัดคร้าม
2. นางสาวฉัตรพร  เอกฉัตร
 
145 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 88.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พรมทา
2. เด็กหญิงกัญญาภัค  เครือครัด
3. เด็กหญิงกิตติญา  กัลยารัตน์
 
1. นางสาวศุภผล  ตาเทพ
2. นางสาวอุมาพร  บุญเปียก
 
146 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 82.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) 1. เด็กชายตุลา  พึ่งโต
2. เด็กหญิงปทิตตา  เภาโพธิ์
3. เด็กหญิงอาลิษา  พันธุ์จำปา
 
1. นางสมบุญ  กลัดคร้าม
2. นางสาวสุภาวดี  อึ้งพานิช
 
147 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนถนอมพิศวิทยา 1. เด็กหญิงชญาดา  มีบุญเอนก
2. เด็กชายมาวิน  อนุวรชัย
 
1. นางสาวทิพวรรณ  คำตา
 
148 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงฐิติวรรณ  ธนะจิตต์
2. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  ทองมีมา
 
1. นางบุปผา  มหาศะรานนท์
2. นางศิโรรัตน์  ก๊กศรี
 
149 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง 1. เด็กชายชนะณัฏฐิ์  เลิศธรรมมงคล
2. เด็กชายอนุรักษ์  นามวงศ์
 
1. นางสาวพัชราภรณ์  เอมมิน้อม
2. นางสาวบุบผา  เข็มแหลม
 
150 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภาษานุสรณ์บางแค 1. เด็กชายพีรพัฒน์  ภูศรี
2. เด็กชายยุทธวีร์  อัชชพฤกษ์
 
1. นางสาววัสสิกา  กปิลกาญจน์
 
151 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบอน(นัยนานนท์อนุสรณ์) 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  วรรณะบำเพ็ญ
2. เด็กหญิงวริศราพร  ศรีเมือง
 
1. นางสิริพันธ์  ภาษีธรรม
2. นางสาวภารวี  หริรักษ์
 
152 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ 1. เด็กหญิงธนภรณ์  ศรีสังวาลย์
2. เด็กหญิงธีรนาฏ  ต้อคำมูล
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  สังอิ่ม
2. นายวรมิตร  สุภาพ
 
153 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปาณยาพัฒนาการ 1. เด็กหญิงณัฐกฤตา  บุญสนอง
2. เด็กหญิงหยู เฉียว นิโคล  โจว
 
1. นางสาวพงษ์พัชริณ  คัณทักษ์
2. นางสาวชลธิชา  ปินะกาพัง
 
154 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 85.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพญาไท 1. เด็กชายติณห์  โอภาสพนา
2. เด็กชายอัครัช  พร้อมสุข
 
1. นายณัชภัค  บุญเติมนิติกุล
 
155 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 80.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ 1. เด็กชายปรินทร   เชื้อพุทธ
2. เด็กชายปิยภัทร  เจริญผล
 
1. นายวรมิตร  สุภาพ
2. นางสาวจันทร์เพ็ญ  สังอิ่ม
 
156 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 82.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) 1. เด็กชายรัชชานนท์  เสือวงษ์
2. เด็กชายวีรชน  วงศ์อนันต์
3. เด็กชายเอกพล  แก้วก้อนน้อย
 
1. นางบุปผา  มหาศะรานนท์
2. นางสาวสุธารส  อินสำราญ
 
157 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบอน(นัยนานนท์อนุสรณ์) 1. เด็กชายจักกฤษณ์  ฤทธิ์สิงห์
2. เด็กชายณัชภัค  พรมเลิศ
3. เด็กชายธนากรณ์  ไกรยา
 
1. นายนพรัตน์  มั่งมี
2. นางสุคนธ์ทิพย์  กลิ่นหอม
 
158 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามเสนนอก(ประชาราษฎร์อนุกูล) 1. เด็กชายธีระภัทร์  คำหอม
2. เด็กชายเป็นต่อ  เฮงหลี
3. เด็กชายเพทาย  ศรีม่วงกลาง
 
1. นายอภิชาติ  ยอยรู้รอบ
2. นางสาวรัชดาภรณ์  พลชัย
 
159 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโชคชัย 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  ศรีกาญจนา
2. เด็กชายภูชิสส์  มารศรี
3. เด็กหญิงเขมณัฏฐ์  ศรีกาญจนา
 
1. นางสาวอุมาพร  ภคะวา
2. นางสาวอุมาพร  ภคะวา
 
160 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 80.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปากบึง 1. เด็กชายกรวีร์  บุญเหมาะ
2. เด็กชายชนกานต์  สันโดษ
3. เด็กชายรพีภัทร  กันทะดง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีถิรวัสส์  ถาเหง่า
2. นางสาวรุจิรา  พิมพ์แสง
 
161 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเจ้ามูล 1. เด็กชายกิตติพศ  ลายประโคน
2. เด็กชายธนวัฒน์  พิมพ์ทอง
3. เด็กชายแสงสุรี  ศรีอินทร์
 
1. นายนพดล  จตุไพบูลย์
2. นางสาวนุชจรินทร์  อิ่มเอิบสุข
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอรรถญาสาธิต 1. เด็กชายธนวัฒน์  ทองขาว
2. เด็กชายปภังกร  พินิจพล
3. เด็กหญิงสิริวิมล  ผ่องเคหา
 
1. ดร.พิมพ์ชญา  ศูนย์จันทร์
2. นางสาวสุพรรษา  วงค์สาร
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปลูกศรัทธา 1. เด็กชายกันต์ธร  รัตนวัน
2. เด็กชายพีรัช  นาครินทร์
3. เด็กหญิงสุธาสินี  ช้างชัย
 
1. นางสุมาลี  ศรีสุวรรณ์
2. นางสาวขวัญรตา  ทองเรือง
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 85.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา 1. เด็กชายชนินทร์  ประกอบธัญ
2. เด็กชายบุญอนันต์  สุขเพิ่ม
3. เด็กชายพิฆเณศร์  โสภารักษ์
 
1. นางศิรัญญา  นักลำทอง
2. นางสาวภาณุมาศ  มาแก้ว
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโสมนัส 1. เด็กหญิงชญานี  พลางกูร
2. เด็กหญิงณัฐฐา  ขันธศักดิ์
3. เด็กหญิงรชดา  อรัญญากานนท์
4. เด็กหญิงสมศรี  สุกใส
5. เด็กชายเดชสิทธิ์  ใจพันเสือ
6. เด็กหญิงแพรวชมพู  เพชรศรี
 
1. นายนราพล  เดชพลกรัง
2. นางสาวพิรดา  ธุระเจน
3. นางสาวจุติพร  สายมาตร์
 
166 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) 1. เด็กหญิงนันทวรรณ  วรจิตต์
2. เด็กหญิงภควรรณ  พันธุสิทธิ์เสรี
3. เด็กหญิงรณิดา  เปรมพรพุธ
 
1. นายณัฐดนัย  เดชมา
2. นางสาวณิชากานต์  บุญรุ่ง
 
167 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 84.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปลูกศรัทธา 1. เด็กหญิงพรพิพัฒน์  เป้าเดช
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  บุญรอด
3. เด็กหญิงอุมาพร  คงมาลัย
 
1. นางสุมาลี  ศรีสุววณ์
2. นางสาวปณิธาน  มณีอินทร์
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอันวารุ้ลอิสลาม 1. เด็กหญิงลภัสรดา  เพ็งสะและ
2. เด็กหญิงศรัณย์ภัทร  บุญมาเลิศ
3. เด็กชายอินทัช  สและหมัด
 
1. นายสง่า  อามินเซ็น
2. นางวีณา  อับดุลสลาม
 
169 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทิพพาวาส 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ขำโอด
2. เด็กหญิงนฤมล  แซ่ปั๊ก
3. เด็กหญิงนันทิยา  รอบุญ
 
1. นายกอบศักดิ์  อภิกรกุล
 
170 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสามเสน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  ธรรมวิรักษ์
2. เด็กหญิงชาลิสา  เต๊ะเปีย
3. เด็กหญิงสุกฤตา  อ้นรุ่ง
 
1. นางสาวรัศมี  แก้วพรหม
2. นางสาวมยุรา  สุระนิตย์
 
171 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 93.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย 1. เด็กหญิงกมลรส   เอื้อไพบูลย์
2. เด็กหญิงธฤตวัน   ปิ่นแก้ว
3. เด็กหญิงปวริศา   บัวเกิด
 
1. นางสาวอุมาภรณ์   รัตนกาญจน์
2. นางสาวชมรวี   ฉลาดปรุ
 
172 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร   สินชัยดี
2. เด็กหญิงพิชญาภา   จารัตน์
3. เด็กหญิงลลิตา   ชำนาญวงศ์
 
1. นางสาววราศิณี   บุญเพ็ง
2. นางสาวมนฤดี   วงษ์ขันธ์
 
173 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 1. เด็กหญิงฐานิตา  อนันต์วาณิชนนท์
2. เด็กหญิงธวัลรัตน์   ตันสกุล
3. เด็กหญิงอัจฉริยาพร  วิริยะขัตติยาภรณ์
 
1. นางสาวสุธีรา   เปี่ยมสุวรรณ์
 
174 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศุภกรณ์วิทยา 1. เด็กหญิงฉันท์ชนก  ไพประเสริฐ
2. เด็กหญิงประภาสิริ  ฟังอารมณ์
3. เด็กหญิงอุมากร  ภูสมสี
 
1. นางสาวช่อทิพย์  กระจ่างมล
2. นางบุญชู  แก้วแดง
 
175 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก 1. เด็กหญิงณริศรา  เดชชูไชย
2. เด็กหญิงทิพย์ธีรา  พงษ์พันธ์
3. เด็กชายธนวัตร  พรมนัส
 
1. นางสาวชุตินันท์  โชติชนะรุ่งเรือง
2. นางสาวจิดรานุช  นิราราช
 
176 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอมรินทราราม 1. เด็กหญิงพรรษชล  ประดิษฐ์ศร
2. เด็กหญิงมนัสพร  สรวิสูตร
3. เด็กหญิงวีรดา  วิกล
 
1. นางสาวนงค์วรัตน์  จันทรัง
2. นางสาวเกษประภา  ศรีแสนตอ
 
177 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไทร (ถาวรพรหมานุกูล) 1. เด็กหญิงฐิตาภรณ์  มีศิริ
 
1. นางสาวอุษาวรรณ  อุบลขาว
 
178 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบอน(นัยนานนท์อนุสรณ์) 1. เด็กชายสัภยา  ดิลกเมธีกุล
 
1. นางสาววราพร  โพธิ์สาชัย
 
179 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) 1. เด็กหญิงญาณิศา  เปรมสุข
 
1. นางสาวอุมาพร  บุญเปียก
 
180 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองทวีวัฒนา(ทองน่วมอนุสรณ์) 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  บุญเกิด
 
1. นางสาวญาณภัทร  นาคำ
 
181 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม 1. เด็กหญิงกุลณิชา  เจียรจตุรภัทร์
 
1. นางฐิรัชชานันท์  บวรปิยาวัฒน์
 
182 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ 1. เด็กชายภัชรพล  อันทะปัญญา
 
1. นางสาวอรัญญา  วิเศษชู
 
183 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง 1. เด็กชายจิรายุ  สารสุข
 
1. นางวาสนา  เลื่อมสุทธิ
 
184 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนัง 1. เด็กชายวิวิธวินท์  บัวมูล
 
1. นางสาวพุทธรัตน์  เขียมสันเทียะ
 
185 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโฆสิตสโมสร 1. เด็กหญิงพลอยนภัส  นาดอน
2. เด็กชายพิพัฒน์  เอมโอฐ
3. เด็กชายอธิป  อุตส่าพานิช
 
1. นางปิยะมิตร  เมธาธีระนันท์
2. นางสาวกาญจนา  พลคำ
 
186 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ 1. เด็กหญิงพิชญธิดา   พ่วงพิศ
2. เด็กชายมานิตร  จิตตเศรษฐกุล
 
1. นางสาวชนิษฐา  ปวงประสาท
 
187 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 87.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบึงบัว 1. เด็กหญิงมนตกานต์  บุญโต
2. เด็กชายเจษฎา  โกศล
 
1. นางภาวดี  อาจคำพันธ์
2. นางชมัยพร  แน่นอุดร
 
188 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89.94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสังข์กระจาย(แจ่มวิชาสอน) 1. เด็กชายธีรภัทร์  กลิ่นเกษร
2. เด็กหญิงมณีวรรณ  ชมมาลี
 
1. นางสาวบุษบา  พ่วงน้อย
2. นางสาวกนิษฐา   สีสถาน
 
189 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 94.53 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ 1. เด็กหญิงอรณิชา  หัดฝัน
 
1. นางชนิษฐา  ปวงประสาท
 
190 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 97.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ 1. เด็กชายเกษมสิริ  ริมไพรสณฑ์
 
1. นางสาววัลยา  ทองทา
 
191 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ทิพย์ทิม
 
1. นางสาวภัควลัญช์  คร้ามวงษ์
 
192 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) 1. เด็กชายสุรเศมษ์  หมายมาศ
 
1. นายยุทธชัย  แก้วพิลา
 
193 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโฆสิตสโมสร 1. เด็กหญิงวรัญญา  พรหมมา
 
1. นายสุพจน์  รักร่วม
 
194 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไทร (ถาวรพรหมานุกูล) 1. เด็กชายคงเดช  บัวแก้ว
 
1. นางสาวพัทธมน  เกาะประเสริฐ
 
195 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดาราคาม 1. เด็กชายอเล็กซานเดอร์ มาร์ค  โปโลซินสกี้
 
1. นางสาวธนภร  คล้ายคุลม
 
196 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามเสนนอก(ประชาราษฎร์อนุกูล) 1. เด็กชายสิรภพ  วิจิตรนุกูลประดิษฐ์
 
1. นางสาวอังคนา  กิ่งแก้ว
 
197 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 83.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส 1. เด็กหญิงณิศา  มากพงษ์
 
1. นางสุชาดา  บุนนาค
 
198 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนาคปรก 1. เด็กชายวัชชนิพนธ์  ไชยรัมย์
 
1. นางสาวธัญวรัมต์  ดาษฎาจันทร์
 
199 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 92.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโสมนัส 1. เด็กชายณภัทร  รุ่งทวีชัย
 
1. นางสาวลิปิกร  ภูวพัฒนดล
 
200 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 92.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทิพพาวาส 1. เด็กชายพรเทพ  พุ่มอิ่ม
 
1. นางสาวธันยพร  ข่าขันมาลี
 
201 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโสมนัส 1. เด็กชายกรวิทย์  บุตรพรม
2. เด็กชายทาวิชญ์  เปลี่ยนอร่าม
3. เด็กชายธนภูมิ  ไม้เลี้ยง
4. เด็กชายพัชรพล  ยันตาภรณ์
5. เด็กหญิงศุภนิดา  วสุธาร
6. เด็กชายเตชพัฒน์  ทองคำ
 
1. นายนราพล  เดชพลกรัง
2. นางสาวฐิติมา  ดวงแก้ว
 
202 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 86.17 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค 1. เด็กชายพรพลกร  เผือกศรี
2. เด็กหญิงลลิตา  จ้อยสนิท
3. เด็กหญิงเจนจิรา  คำเฟือง
 
1. นางสาวนัยนา  ผดุสงฆ์
2. นางพรพิมล  ทองเหง้า
 
203 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโฆสิตสโมสร 1. เด็กหญิงนภาวี  ฤกษ์ศุภพิภพ
2. เด็กหญิงประริศตา  แจ้งเจริญ
3. เด็กชายปิยะพัทธ์  อนุวัฒน์วิมล
 
1. นางปิยะมิตร  เมธาธีระนันท์
2. นางสุวิมล  พิบูลย์
 
204 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพญาไท 1. เด็กชายธาตรี  เลิศสกุลไพศาล
2. เด็กชายบุญทวี  สุทธิกุล
3. เด็กชายศุภกฤต  กลิ่นแสง
 
1. นางสาววาสิฏฐี  คำนกขุ้ม
2. นางสาวชลันธร  ประหยัดทรัพย์
 
205 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 87.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม 1. เด็กชายฐปนนท์  รัตนะสุวรวหะ
2. เด็กชายวริศ  สวัสดิ์ดวง
3. เด็กหญิงวันวิสา  เตชะสุขสม
 
1. นางสาวภัควลัญช์  คร้ามวงษ์
2. นางสาวดาริณี  สมานจิตร
 
206 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87.58 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามเสนนอก(ประชาราษฎร์อนุกูล) 1. เด็กหญิงจิรัชญา  วัฒนาสุทธิ์วงศา
2. เด็กหญิงปิยนาถ  เผ่าผลึก
3. เด็กชายรัฐภูมิ  นกทอง
 
1. นายวีรสิทธิ์  ประกอบศรี
2. นางสาวนัยนา  อิ่มพันธ์แบน
 
207 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพญาไท 1. เด็กชายนนท์ปวิธ  ผ่องกมล
2. เด็กชายปุญธนพ   เกตุยั่งยืนวงศ์
3. เด็กชายภีมพศ  แสงไธสง
 
1. นายเฉลิมวุฒิ  มาตยาบุญ
2. นางสาวศรีสมร  เพ็ญไพบูลย์
 
208 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง 1. เด็กชายจิรายุ  สารสุข
2. เด็กชายทศพล  สุริโย
3. เด็กชายปฏิพัทธ์  ขวัญโพน
 
1. นางวาสนา  เลื่อมสุทธิ
2. นางสาวชลดา  วิทยโกมล
 
209 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 89.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพญาไท 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  จันทนวงศ์วาน
2. เด็กชายพีรวิชญ์   มูหะหมัด
 
1. นางสาวศรีสมร  เพ็ญไพบูลย์
2. นายเฉลิมวุฒิ  มาตยาบุญ
 
210 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 80.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม 1. เด็กชายจิรสิน  เจือจาน
2. เด็กชายธนวัฒน์  ธนะภานุ
 
1. นายเสกสม  จินดารักษ์
2. นางสาวเพิ่มพูล  วิชาช่าง
 
211 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองทวีวัฒนา(ทองน่วมอนุสรณ์) 1. เด็กชายพีรณัฐ  ยะสะกะ
2. เด็กชายวงศธร  จันทร์ลอยนภา
 
1. นางสาวญาณภัทร  นาคำ
2. นางสาวเอื้อกันย์  เสาร์ชัชวาลย์
 
212 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) 1. เด็กหญิงชุติกานต์  คำรื่น
2. เด็กชายปพนธีร์  รักษ์ดำ
3. เด็กหญิงอัญวีร์  ธีระพนิตนันท์
 
1. นายวุฒิไกร  คำผุย
2. นางสาวอุมาพร  บุญเปียก