สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอรรถญาสาธิต สพป. กรุงเทพมหานคร

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ ศูนย์วิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาต่างๆ ทั้ง 11 ศูนย์
ระหว่าง วันที่ 2 - 24 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 86 ทอง 16 1. เด็กหญิงญนันทพร  ญาณศิริ
 
1. นางสาวโศภิษฐา  ณ กลองดี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 85 ทอง 7 1. เด็กหญิงปาณิฏา  อินธิราช
 
1. นางสาวโศภิษฐา  ณ กลองดี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 58 เข้าร่วม 52 1. เด็กหญิงวรินยุพา  พรับพริ้ม
 
1. นางสาวโศภิษฐา  ณ กลองดี
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 6.6 เข้าร่วม 51 1. เด็กหญิงณิชา  ฤทธิ์ชรัดพันธุ์
 
1. นางสาวกิตติพร  ทองเภา
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 67 ทองแดง 20 1. เด็กหญิงพัดสนัน  แสวงผล
2. เด็กหญิงภัทรจิรา  แว่นสุข
3. เด็กหญิงลานนา  หมื่นตูม
 
1. นางสาวกิตติพร  ทองเภา
2. นางสาวโศภิษฐา  ณ กลองดี
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 92.09 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงมาธาวี  จี่พิมาย
2. เด็กหญิงแพรวพรรณ  ปานสีดำ
 
1. นายสรธร  เขื่อนแก้ว
2. นางสาวโศภิษฐา  ณ กลองดี
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 29 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายณัฐพงษ์  วิวิธคุณาภรณ์
 
1. นางสาวจิราพร  ทับทิมทอง
 
8 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 71.75 เงิน 12 1. เด็กชายปพิสุทธิ์  ภคพรจรัสพงศ์
2. เด็กชายปัฐวี  ทองสุพรรณ์
3. เด็กหญิงพิมญาดา  โรมพันธ์
 
1. นายเดชาธร  สุวรรณรินทร์
2. นางสาวณัฐธิดา  วันงาม
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 44 เข้าร่วม 18 1. เด็กชายเจตต์นิภัทร  เบ็ญจมิตรกุล
 
1. นางสาว๋ณัฐธิดา  วันงาม
 
10 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 76 เงิน 15 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์  กันน้ำอ่าง
2. เด็กหญิงบุญรัตน์  เมฆโต
3. เด็กหญิงวรกานต์  ัจันทรสุนทร
 
1. นางสาวผุสดี  จอมรัตน์
2. นางสาววลิตา  แดงหวาน
 
11 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 70.33 เงิน 8 1. เด็กชายจิรเมธ  ทันตเวช
2. เด็กชายชยพล  ปักษิณศิริ
 
1. นางสาววลิตา  แดงหวาน
2. นางสาวผุสดี  จอมรัตน์
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 69.9 ทองแดง 43 1. เด็กชายธีรวัฒน์  กฤษมัย
2. เด็กหญิงพัณณิตา  งามดอกไม้
 
1. นางพณัฐดา  อุดมพิบูลย์
2. นางสาวสุภาษร  กาทอง
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 64 ทองแดง 72 1. เด็กชายชัยพฤกษ์  เจริญพงษ์
2. เด็กหญิงพรณัฐชานัน  ศึกสะท้าน
 
1. นางพณัฐดา  อุดมพิบูลย์
2. นางสาวสุภาษร  กาทอง
 
14 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 73.4 เงิน 4 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  สมศิลา
2. เด็กหญิงณิชานันท์  นววินิจกุล
3. เด็กหญิงธัญญพร  พวงเกษร
4. เด็กหญิงนันทิดา  บุตรตะวงศ์
5. เด็กหญิงปณิชา  กาบบัวลอย
6. เด็กหญิงพัฒนียา  เถื่อนทับ
7. เด็กหญิงพัสวี   ทองศรี
8. เด็กหญิงมาธาวี  จี่พิมาย
9. เด็กหญิงวนิดา  คมคุณ
10. เด็กหญิงอธิชาภรณ์  มีแก้ว
 
1. นางสาวอรุณี  ศุภวิมุติ
2. นางสาวมณีรัตน์  สิงห์แก้ว
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กชายธวัฒน์ชัย  ตั้งมาเจริญ
 
1. นายภราดล  พินิจพล
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 76 เงิน 21 1. เด็กหญิงฐิติวราดา  โพธิ์เสริมบุญ
 
1. นายภราดล  พินิจพล
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 76.67 เงิน 25 1. เด็กหญิงณิชา  ฤทธิ์ชรัดพันธุ์
 
1. นายสมเกียรติ  ต๊ะตุ้ย
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 62.67 ทองแดง 50 1. เด็กหญิงปณิชา  กาบบัวลอย
 
1. นายสมเกียรติ  ต๊ะตุ้ย
 
19 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 55 เข้าร่วม 60 1. เด็กหญิงชลธิชา  ฟ้าเลิศ
 
1. นางสาวปฏิมา  ศรีศศลักษณ์
 
20 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 58 เข้าร่วม 29 1. เด็กชายธนดล  เขียวชอุ่ม
 
1. นายอภินันท์  ศรีแก้ว
 
21 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 73.67 เงิน 21 1. เด็กชายปัณณธร  แก้วมณี
2. เด็กชายศิรสิทธิ์  วงศ์แก่นเวียง
 
1. นายนำพล  หารมาก
2. นายภราดล  พินิจพล
 
22 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 70.33 เงิน 49 1. เด็กชายอัจฉริยะ  สามงามยา
2. เด็กชายอิงคยุทธ  ขุนดำ
 
1. นายนำพล  หารมาก
2. นายภราดล  พินิจพล
 
23 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 72.33 เงิน 14 1. เด็กชายอัศราธาร  เกตุแก้ว
2. เด็กชายเมธาสิทธิ์  เจริญรัตน์พงษ์
 
1. นายนำพล  หารมาก
2. นายภราดล  พินิจพล
 
24 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนวัฒน์  ทองขาว
2. เด็กชายปภังกร  พินิจพล
3. เด็กหญิงสิริวิมล  ผ่องเคหา
 
1. ดร.พิมพ์ชญา  ศูนย์จันทร์
2. นางสาวสุพรรษา  วงค์สาร
 
25 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงกันติชา  แสนสุข
2. เด็กหญิงพิมพ์วิมล  ลาวทอง
3. เด็กหญิงศศิธร  มีระสิงห์
 
1. ดร.พิมพ์ชญา  ศูนย์จันทร์
2. นางสาวสุพรรษา  วงค์สาร
 
26 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงฐิติวรดา  โพธิ์เสริมบุญ
2. เด็กหญิงพิมพ์วิมล  ลาวทอง
3. เด็กหญิงสิริวิมล  ผ่องเคหา
 
1. ดร.พิมพ์ชญา  ศูนย์จันทร์
2. นางสาวสุดา  เข็มกลัดทอง
 
27 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 91 ทอง 4 1. เด็กหญิงจีรวรรณ  เจริญศรี
2. เด็กหญิงพรศิริกิต  นามรัตน์
3. เด็กหญิงรสรินทร์  อินทร์เมือง
 
1. นางสาวธันย์ชนก  อุ่นชู
 
28 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 87 ทอง 5 1. เด็กหญิงชนัดดา  ชื่นเกษม
2. เด็กหญิงพิชญานันทร์  ศิริสุขเกษม
3. เด็กชายสุรชัช  ทันตเวช
 
1. นางสาวสุวนี  ปาระพิมพ์