งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ ศูนย์วิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาต่างๆ ทั้ง 11 ศูนย์
ระหว่าง วันที่ 2 - 24 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 095
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนประทุมอนุสรณ์ สพป. กรุงเทพมหานคร 1. เด็กชายศรัณยู    ปลาทอง
2. เด็กหญิงณัฐธยาน์    เอกสาโรจน์
3. เด็กหญิงสุพิชญา    ชายทวีป
1. นางสาวจามจุรี    เขื่อนแก้ว
2. นางสาวชญานิน    ศรีพลเมือง
2 โรงเรียนวัดบางเตย สพป. กรุงเทพมหานคร 1. เด็กชายธนายุต    อรุณพาส
2. เด็กชายณัฏฐนนท์    องอาจ
3. เด็กชายยศตกาณต์    เชิงชั้น
1. นางสาวปภัสสร    แสนประเสริฐ
2. นางอรุณ    ยนตร์เปี่ยม
3 โรงเรียนบ้านหนองบอน(นัยนานนท์อนุสรณ์) สพป. กรุงเทพมหานคร 1. เด็กหญิงสิริมา    เอี่ยมยิ้ม
2. เด็กหญิงเข็มนิจ    รินสูงเนิน
3. เด็กหญิงเบญญทิพย์    รัตนสุภา
1. นางสาวกัญญรัตน์    สิงห์คำ
2. นายวรทัศน์    หวังวรวุฒิสกุล
4 โรงเรียนบูรณะศึกษา สพป. กรุงเทพมหานคร 1. เด็กหญิงณัฐฐยา    เพชรเกตุ
2. เด็กหญิงอรุณณี    ธรรมชุตินันท์
3. เด็กหญิงศุภวรรณ    กาญจนาวนิชกุล
1. นางสาวอุษา    เพิ่มพูล
5 โรงเรียนเผดิมศึกษา สพป. กรุงเทพมหานคร 1. เด็กหญิงพัทธนันท์    โชติตระกูล
2. เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์    สืบมา
3. เด็กหญิงวชิรญาณ์    กระแสร์เด็น
1. นางสาววาสนา    ใจเกื้อ
6 โรงเรียนประถมทวีธาภิเศก สพป. กรุงเทพมหานคร 1. เด็กชายณัฐพงศ์    วัฒนานุกิจ
2. เด็กหญิงณัฐฐินี    วงศ์สุวรรณ
3. เด็กหญิงนิศาชล    เจนจัดการ
1. นางสาวพิชญานันท์    โพธิ์สีตา
2. นางสาวสุพัตรา    คงพิรุณ
7 โรงเรียนภารตวิทยาลัย สพป. กรุงเทพมหานคร 1. เด็กหญิงปิ่นทิพย์    ชัยพิมพา
2. เด็กหญิงญาณวิภา    กุลวงค์
3. เด็กชายภูรี    ศิริมงคล
1. นางสาวนิตยา    น้อยศรี
2. นางสาวสุกาญดา    ขุนณรงค์
8 โรงเรียนเชิดเจิมศิลป์ สพป. กรุงเทพมหานคร 1. เด็กหญิงณัฐกฤตา    จินเต
2. เด็กหญิงธรรศชนก    คำโคตร
3. เด็กหญิงณัฐชา    ภูษิตวิทย์
1. นางฐิติพร    ชำนาญ
2. นางน้ำทิพย์    นาคอุดม
9 โรงเรียนประถมนนทรี สพป. กรุงเทพมหานคร 1. เด็กหญิงพรนิชา    ขอชัย
2. เด็กหญิงธิดาพร    หอมสันเทียะ
3. เด็กหญิงณัฏฐนันท์    อุบัวบล
1. นางสาวทัศนนันท์    เกลี้ยงไธสง
2. นางสาวภัทรพร    ภูบุญทอง
10 โรงเรียนพญาไท สพป. กรุงเทพมหานคร 1. เด็กหญิงพัชรพร    เหลืองอ่อน
2. เด็กหญิงอนันตญา    สาระ
3. เด็กหญิงวริศรา    ธรรมเสวีฤกษ์
1. นางสาวชุติมณฑน์    โสขุมา
2. นางสาวศิโรรัตน์    เป้าเพชร
11 โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา สพป. กรุงเทพมหานคร 1. เด็กหญิงอรวรรณ    ประสาทเขตการ
2. เด็กหญิงนิศารัตน์    เหลืองประดับใจ
3. เด็กหญิงณัชชา    เทียนศิริ
1. นางกิติมา    สุขขำ
2. นางสาวชุติมา    แย้มจ่าเมือง
12 โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) สพป. กรุงเทพมหานคร 1. เด็กหญิงสาริสา    ช่องกลาง
2. เด็กหญิงวีรนัญดา    ศรีรักษา
3. เด็กหญิงพาขวัญ    สิงหบุตร
1. นางสาวลัดดาวัลย์    จันดาหัวดง
2. นางสาวเบญจพร    นาคอ้าย
13 โรงเรียนราชวินิต สพป. กรุงเทพมหานคร 1. เด็กหญิงภูษณีศา    แก้วกันทา
2. เด็กหญิงสิปาง    จงสวัสดิ์วัฒนา
3. เด็กหญิงปุญญาภา    ชุนหกาญจน์
1. นางสาวกานต์สุดา    แก้วมีสี
2. นางอรอนงค์    ชาญรอบ
14 โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดลาดพร้าว สพป. กรุงเทพมหานคร 1. เด็กหญิงนัชชา    คอแก้ว
2. เด็กหญิงครองขวัญ    ช่วยสุ่น
3. เด็กชายภูพิริยะ    หมอยาไทย
1. นางสาวจิรารัตน์    จอมป้อ
2. นางสาวสุรีรัตน์    คุ่นชมพู
15 โรงเรียนอรรถวิทย์ สพป. กรุงเทพมหานคร 1. เด็กชายธีรศักดิ์    พ่วงโสภา
2. เด็กหญิงวาสนา    ภักดีรัตน์
3. เด็กชายวิชญาพร    ดีน้ำจืด
1. นางสาวนาตยา    หาสิงห์ทอง
2. นายอิสรานุวัฒน์    ริดสมเงิน
16 โรงเรียนสุขฤทัย สพป. กรุงเทพมหานคร 1. เด็กหญิงพีรดา    ผลชู
2. เด็กหญิงอชิรญา    เรืองเมธานพรัตน์
3. เด็กหญิงณัฐกานต์    สุริยะศรี
1. นางสาวยุพารัตน์    พัฒน์ธวงศ์ไชย
17 โรงเรียนสามเสนนอก(ประชาราษฎร์อนุกูล) สพป. กรุงเทพมหานคร 1. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา    ชวนานนท์
2. เด็กชายจตุภัทร    นิลเพ็ชร
3. เด็กหญิงธนพร    วิชาเรือง
1. นางสาวดาเรศน์    มงคลวิสุทธิ์
2. นางเครือวัน    ทรัพย์สมบูรณ์
18 โรงเรียนคลองปักหลัก สพป. กรุงเทพมหานคร 1. เด็กหญิงพันนภา    อมรกิจไพโรจน์
2. เด็กหญิงบุญธิตา    ประวิเศษ
3. เด็กหญิงจุฑาทิพย์    มั่นคง
1. นางพรเพ็ญ    ศุภศรี
2. นางสาวเสาวนีย์    สุบงกช
19 โรงเรียนสวัสดีวิทยา สพป. กรุงเทพมหานคร 1. เด็กหญิงณัฐพัชร    เอี่ยมสำอาง
2. เด็กหญิงนิพัชราภรณ์    มุริตา
3. เด็กชายศิริศักดิ์    จันทร์เกษม
1. นางสาวรัชนี    มุ่งวัฒนกุล
2. นางสาววิไลวัล    ชาวด่าน
20 โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง สพป. กรุงเทพมหานคร 1. เด็กหญิงจีราวรรณ    จานใหญ่
2. เด็กหญิงพิริยกร    สพานหล้า
3. เด็กหญิงณัฐนรี    ทิพยเสนาจิม
1. นางศุภกานต์    เดชผดุง
2. นางสาวสุภนิดา    มันตะสูตร
21 โรงเรียนวัดปลูกศรัทธา สพป. กรุงเทพมหานคร 1. เด็กหญิงทิชา    คำเหลือ
2. เด็กหญิงธนภรณ์    ยิ้มเยื้อน
3. เด็กหญิงศศิโฉม    ศิริยุทธิ์
1. นางสาวสุจิตรา    สุกุฎี
2. นางสุวรรณภา    ภูลายยาว
22 โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส สพป. กรุงเทพมหานคร 1. เด็กหญิงณิภัทรศพร    โสภาอินทร์
2. เด็กหญิงศรัญดา    จีนจรรยา
3. เด็กหญิงพิมพ์ชนก    สติภา
1. นางปรารถนา    เดชปัญญาวัฒน์
23 โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม สพป. กรุงเทพมหานคร 1. เด็กหญิงธนัญญา    ภุมรินทร์
2. เด็กหญิงศศิพัช    เพ็ชรบุตร
3. เด็กหญิงณัฐธิดา    โพธิ์ผาง
1. นางสาวภัควลัญช์    คร้ามวงษ์
2. นางสาวสุดารัตน์    น้อยหา
24 โรงเรียนวัดหนัง สพป. กรุงเทพมหานคร 1. เด็กชายภิชพน    ตังธุระ
2. เด็กหญิงกัญญาวีร์    กิติสาร
3. เด็กหญิงอสมา    แซ่คู
1. นางสาวทิพวรรณ    หลุ่งตี้
2. นางมาลี    คำทา
25 โรงเรียนวัดอมรินทราราม สพป. กรุงเทพมหานคร 1. เด็กหญิงพิชญา    ซินวรรณโณ
2. เด็กชายโรมราช    วาวแวว
3. เด็กชายณรงค์    พันธ์จี
1. นางสาวภัทรานี    โคตรวงค์
2. นางสาวเสาวภา    บัวลคร
26 โรงเรียนสายน้ำทิพย์ สพป. กรุงเทพมหานคร 1. เด็กหญิงรติมา    พรหมศาสตร์
2. เด็กหญิงพิชชนก    หงษ์สำโรง
3. เด็กหญิงณตา    วิเศษจันทร์
1. นางสาวประภาศิริ    สุขเจริญ
2. นางสาววิภา    มัททะปาโท
27 โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ สพป. กรุงเทพมหานคร 1. เด็กชายวิศรุต    โสภณพฤกษา
2. เด็กชายวงศธร    พันธเดช
3. เด็กหญิงพิชญา    เทพขุนทอง
1. นางสาวสิริรัตน์    สวัสดิกุล
2. นางสุดาพร    หาญจริง
28 โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง สพป. กรุงเทพมหานคร 1. เด็กชายพชรวีร์    พจน์โสภณ
2. เด็กชายธาวินทร์    เครือคล้าย
3. เด็กหญิงรมิดา    วิชาชัย
1. นางสาวมัทนา    ไชยเดช
2. นางวนิดา    ซ่อนภู่
29 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดโบสถ์)ในพระราชูปถัมภ์ฯ สพป. กรุงเทพมหานคร 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา    ฉัตรนพกิจ
2. เด็กหญิงกันยกร    รัศมีเทศ
3. เด็กหญิงกวินธิดา    รัศมีเทศ
1. นางสาวรุจิรา    บุตรนาม
2. นางสาวสุภาภรณ์    ท้วมปาน
30 โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ สพป. กรุงเทพมหานคร 1. เด็กหญิงสิริยาภรณ์    แซงลาด
2. เด็กหญิงธัญญรัตน์    โวหารสุช
3. เด็กหญิงกานต์พิชชา    เพิ่มพูนจันทร์
1. นางสาวกมลวัน    แก้วรุ่งเรือง
2. นางสาวนวลฉวี    ธนูศิลป์
31 โรงเรียนสรรพาวุธวิทยา สพป. กรุงเทพมหานคร 1. เด็กชายศิววงศ์    พลหว้า
2. เด็กหญิงรัตน์ชนากร    อยู่คง
3. เด็กหญิงพิชานันต์    บุญสืบ
1. นางสาวศิริพร    มณีศรี
32 โรงเรียนโสมาภาพัฒนา สพป. กรุงเทพมหานคร 1. เด็กหญิงปาณิศา    ฤทธิ์ประคองเชาว์
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก    จินตุลา
3. เด็กหญิงญาณิศา    สมฤทธิ์
1. นางสาวชวพร    บุญปก
2. นางสาวสัจจาพร    ประชุมรักษ์
33 โรงเรียนดวงวิภา สพป. กรุงเทพมหานคร 1. เด็กหญิงธันยมัย    ศรีผง
2. เด็กหญิงมนัสนันท์    บวรพิพัฒน์กุล
3. เด็กหญิงณัชชา    เก้าเอี้ยน
1. นางสาววิไลวรรณ    มาเหมาะโชค
2. นางสาวเกศสุดา    วงศ์ผาง
34 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย สพป. กรุงเทพมหานคร 1. เด็กหญิงอติกานต์    นัยนภาเลิศ
2. เด็กหญิงวรวลัญช์    ตันตระกูล
3. เด็กหญิงวิมลลักษณ์    เหง้าพรหมมินทร์
1. นางสาวฐิติพร    ชาวเวียงจันทร์
2. นางสาวนงนุช    กบิล
35 โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา สพป. กรุงเทพมหานคร 1. เด็กหญิงกุศลิน    พันธ์ขาว
2. เด็กหญิงณัฏฐ์ชยาธร    โศภาวชิราไกร
3. เด็กหญิงพันพัสสา    ชัยจำ
1. นางสาวนุจรินทร์    ดวงโสภา
2. นางสาวอารยา    ตาลสิทธิ์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................