เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ ศูนย์วิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาต่างๆ ทั้ง 11 ศูนย์
ระหว่าง วันที่ 2 - 24 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายเจษฎา ก้องสาคร ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ ผู้ดูแลระบบ
2 นางสาวปิยวรรณ ศรีมณี เจ้าหน้าที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ผู้ดูแลระบบ
3 นางนิตยา ศรีโสตถิยาภากร ประธานกรรมการ กรรมการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติ ป.4-ป.6
4 นางทัศนีย์ เข็มขจร กรรมการ กรรมการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติ ป.4-ป.6
5 นางนันทิยา ภูวิชัย กรรมการและเลขานุการ กรรมการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติ ป.4-ป.6
6 นางนิตยา ศรีโสตถิยาภากร ประธานกรรมการ กรรมการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติ ม.1-ม.3
7 นางทัศนีย์ เข็มขจร กรรมการ กรรมการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติ ม.1-ม.3
8 นางนันทิยา ภูวิชัย กรรมการและเลขานุการ กรรมการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติ ม.1-ม.3
9 นางพรพิมล พิศมัย ประธานกรรมการ กรรมการแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
10 นางนันรุ่ง ครองยุติ กรรมการและเลขานุการ กรรมการแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
11 นางสาวพิชญดา ไชยดี กรรมการ กรรมการแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
12 นางสาวพิรดา ธุรเจน กรรมการ กรรมการแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
13 นายวุฒิพงษ์ โฉสูงเนิน กรรมการและเลขานุการ กรรมการแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
14 นางสาวศรีสุดา นุ่มอ่ำ ประธานกรรมการ กรรมการแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
15 นางสาวพิรดา ธุรเจน กรรมการ กรรมการการแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
16 นายวุฒิพงษ์ โฉสูงเนิน กรรมการและเลขานุการ กรรมการการแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
17 นางสาวศรีสุดา นุ่มอ่ำ ประธานกรรมการ กรรมการการแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
18 นางพรพิมล พิศมัย ประธานกรรมการ กรรมการการแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
19 นางสาวพิชญดา ไชยดี กรรมการ กรรมการการแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
20 นางรัชนี วงศ์สิริชัยฉัตรชัย ประธานกรรมการ กรรมการประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
21 นางสาวพิชญา ถัมภาพงษ์ กรรมการ กรรมการประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
22 นางสาวประภาศิริ สุขเจริญ กรรมการและเลขานุการ กรรมการประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
23 นางรัชนี วงศ์สิริชัยฉัตรชัย ประธานกรรมการ กรรมการการประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
24 นางสาวพิชญา ถัมภาพงษ์ กรรมการ กรรมการการประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
25 นางสาวประภาศิริ สุขเจริญ กรรมการและเลขานุการ กรรมการการประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
26 นางสาวพิรดา ธุรเจน กรรมการ กรรมการการแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
27 นางสาวนันทวัน พูลกำลัง ประธานกรรมการ กรรมการการแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
28 นางพิพัฒนา แสงรัตนวงศ์ กรรมการและเลขานุการ กรรมการการแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
29 นางสาวพิรดา ธุรเจน กรรมการ กรรมการการแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
30 นางสาวนันทวัน พูลกำลัง ประธานกรรมการ กรรมการการแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
31 นางพิพัฒนา แสงรัตนวงศ์ กรรมการและเลขานุการ กรรมการการแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
32 นางสาวศรีสุดา นุ่มอ่ำ ประธานกรรมการ กรรมการการประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
33 นางสาวกัญญารัตน์ ศิวะนาถนุสรณ์ กรรมการ กรรมการการประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
34 นางสาวโสรยา สุธาพจน์ กรรมการและเลขานุการ กรรมการการประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
35 นางสาวศรีสุดา นุ่มอ่ำ กรรมการและเลขานุการ กรรมการการประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
36 นางสาวศรีสุดา นุ่มอ่ำ ประธานกรรมการ กรรมการการประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
37 นางสาวโสรยา สุธาพจน์ กรรมการและเลขานุการ กรรมการการประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
38 นางสาวกัญญารัตน์ ศิวะนาถนุสรณ์ กรรมการ กรรมการการประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
39 นางสาวอติภา เกษมวัฒนา กรรมการและเลขานุการ กรรมการการแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
40 นางสาวกนกนาถ ทะตัน กรรมการ กรรมการการแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
41 นางสาวอติภา เกษมวัฒนา กรรมการและเลขานุการ กรรมการการแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
42 นางสาวกนกนาถ ทะตัน กรรมการ กรรมการการแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
43 นายธนะกันต์ เทียนศรี ประธานกรรมการ กรรมการการแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
44 นางนิทรา ฉิ่นไพศาล ประธานกรรมการ กรรมการการแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6
45 นางยุพิน ศุภกรพงศ์สิริ กรรมการ กรรมการการแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6
46 นายเส็ง บุดดา กรรมการและเลขานุการ กรรมการการแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6
47 นางยุพิน ศุภกรพงศ์สิริ กรรมการ กรรมการการแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3
48 นางนิทรา ฉิ่นไพศาล ประธานกรรมการ กรรมการการแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3
49 นายเส็ง บุดดา กรรมการและเลขานุการ กรรมการการแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3
50 นางสาวพัชรนันท์ เวียงสันเทียะ กรรมการ กรรมการการแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
51 นางสาวสุนิสา วราเรืองฤทธิ์ กรรมการและเลขานุการ กรรมการการแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
52 นางนันรุ่ง ครองยุติ ประธานกรรมการ กรรมการการแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
53 นางนันรุ่ง ครองยุติ ประธานกรรมการ กรรมการการแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
54 นางสาวพัชรนันท์ เวียงสันเทียะ กรรมการ กรรมการการแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
55 นางสาวสุนิสา วราเรืองฤทธิ์ กรรมการและเลขานุการ กรรมการการแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
56 นางสาวชนินันท์ คล้ายมณี ประธานกรรมการ กรรมการการแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
57 นางสาวศศิวิมล ธาตุวิสัย กรรมการและเลขานุการ กรรมการการแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
58 นางสาวศุภญา ไพแก้ว กรรมการ กรรมการการแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
59 นายณัฐวุฒิ สวัสดิ์พาณิชย์ กรรมการ กรรมการการแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
60 นางสาวศรัณย์ธรรศ์ จันทะรัง กรรมการและเลขานุการ กรรมการการแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
61 นายเรวัฒ โสดาพรม ประธานกรรมการ กรรมการการแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
62 นายเรวัฒ โสดาพรม ประธานกรรมการ กรรมการการแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
63 นายณัฐวุฒิ สวัสดิ์พาณิชย์ กรรมการ กรรมการการแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
64 นางสาวศรัณย์ธรรศ์ จันทะรัง กรรมการและเลขานุการ กรรมการการแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
65 นางสาวสิริกานต์ พ่วงศิริ ประธานกรรมการ กรรมการการแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
66 นายจักรพันธ์ บุญรัมย์ กรรมการ กรรมการการแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
67 นายมุสลิม สามะอาลี กรรมการและเลขานุการ กรรมการการแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
68 นางสาวสิริกานต์ พ่วงศิริ ประธานกรรมการ กรรมการการแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
69 นายจักรพันธ์ บุญรัมย์ กรรมการ กรรมการการแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
70 นายมุสลิม สามะอาลี กรรมการและเลขานุการ กรรมการการแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
71 นางสาววรรณวิษา เพชรพราว ประธานกรรมการ กรรมการการแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
72 นายโสฬส ลีลาศวัฒนา กรรมการ กรรมการการแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
73 นายโสฬส ลีลาศวัฒนา กรรมการ กรรมการการแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
74 นางสาววิลาสินี ศรีชมภู กรรมการและเลขานุการ กรรมการการแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
75 นางสาววรรณวิษา เพชรพราว ประธานกรรมการ กรรมการการแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
76 นายโสฬส ลีลาศวัฒนา กรรมการ กรรมการการแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
77 นางสาววิลาสินี ศรีชมภู กรรมการและเลขานุการ กรรมการการแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
78 นายนิวัติ บุญมานันท์ ประธานกรรมการ กรรมการการแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
79 นายเจนณรงค์ จำปาทอง กรรมการและเลขานุการ กรรมการการแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
80 นางสาววิลาวรรณ สอนสังเสน กรรมการ กรรมการการแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
81 นายเรวัฒ โสดาพรม ประธานกรรมการ กรรมการการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
82 นายณัชภัคร บุญเติมนิติกุล กรรมการและเลขานุการ กรรมการการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
83 นายปิยะวัฒน์ เคแสง กรรมการ กรรมการการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
84 นายนพดล จตุไพบูลย์ ประธานกรรมการ กรรมการการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
85 นายปิยะวัฒน์ เคแสง กรรมการและเลขานุการ กรรมการการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
86 นางสาวศรัณย์ธรรศ์ จันทะรัง กรรมการ กรรมการการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
87 นางสาวสุกฤตา สอนสมฤทธิ์ ประธานกรรมการ กรรมการการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
88 นายนพดล จตุไพบูลย์ ประธานกรรมการ กรรมการการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
89 นายปิยะวัฒน์ เคแสง กรรมการและเลขานุการ กรรมการการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
90 นางสาวศรัณย์ธรรศ์ จันทะรัง กรรมการ กรรมการการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
91 นางสาวสุกฤตา สอนสมฤทธิ์ ประธานกรรมการ กรรมการการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
92 นายเรวัฒ โสดาพรม ประธานกรรมการ กรรมการการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
93 นางอุทัย คงดี กรรมการ กรรมการการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
94 นางสาวประทุม เล็กเปีย กรรมการและเลขานุการ กรรมการการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
95 นายวีระศักดิ์ เกษรจันทร์ ประธานกรรมการ กรรมการการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6
96 นายทินกร กระมล กรรมการ กรรมการการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6
97 นายอดิศักดิ์ ทิสานนท์ กรรมการและเลขานุการ กรรมการการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6
98 นายวีระศักดิ์ เกษรจันทร์ ประธานกรรมการ กรรมการการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3
99 นายทินกร กระมล กรรมการ กรรมการการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3
100 นายอดิศักดิ์ ทิสานนท์ กรรมการและเลขานุการ กรรมการการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3
101 นายวีระศักดิ์ เกษรจันทร์ ประธานกรรมการ กรรมการการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6
102 นายอดิศักดิ์ ทิสานนท์ กรรมการและเลขานุการ กรรมการการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6
103 นายทินกร กระมล กรรมการ กรรมการการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6
104 นายวีระศักดิ์ เกษรจันทร์ ประธานกรรมการ กรรมการการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3
105 นายอดิศักดิ์ ทิสานนท์ กรรมการและเลขานุการ กรรมการการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3
106 นายทินกร กระมล กรรมการ กรรมการการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3
107 นายเจษฎา ก้องสาคร ประธานกรรมการ กรรมการการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6
108 นายนพดล จตุไพบูลย์ กรรมการและเลขานุการ กรรมการการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6
109 นายพจน์ศวี สุขแสวง กรรมการ กรรมการการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6
110 นายเจษฎา ก้องสาคร ประธานกรรมการ กรรมการการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3
111 นายพจน์ศวี สุขแสวง กรรมการ กรรมการการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3
112 นายนพดล จตุไพบูลย์ กรรมการและเลขานุการ กรรมการการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3
113 นายเจษฎา ก้องสาคร กรรมการและเลขานุการ กรรมการการประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ป.1-ป.6
114 นายพจน์ศวี สุขแสวง กรรมการและเลขานุการ กรรมการการประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ป.1-ป.6
115 นางสาววิลาวรรณ สอนสังเสน ประธานกรรมการ กรรมการการประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ป.1-ป.6
116 นายเจษฎา ก้องสาคร ประธานกรรมการ กรรมการการประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.1-ม.3
117 นายพจน์ศวี สุขแสวง กรรมการและเลขานุการ กรรมการการประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.1-ม.3
118 นายกลวัชร พัฒนสิงห์ ประธานกรรมการ กรรมการการประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.1-ม.3
119 นายบงกช จันทร์พาหิรกิจ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไท อำนวยการ
120 นายวีระ ปรางค์รัตนศิลา รองผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไท อำนวยการ
121 นางเตือนใจ วสเกษม โรงเรียนพญาไท อำนวยการ
122 นางนาวินี โกวิทวิบูล โรงเรียนพญาไท อำนวยการ
123 นางวัณลา บำรุงญาติ โรงเรียนพญาไท อำนวยการ
124 นางดารณี คุณอนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง กรรมการอำนวยการ ศูนย์วิชาการสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
125 นายธรรมยุทธ์ ชิตโชติอนันต์ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง กรรมการอำนวยการ ศูนย์วิชาการสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
126 นางชุติมา มามีเกตุ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง กรรมการอำนวยการ ศูนย์วิชาการสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
127 นางสาวภัทรดรา พันธุ์สีดา ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง กรรมการอำนวยการ ศูนย์วิชาการสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
128 นางสุนันทา บุญสนอง ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง กรรมการอำนวยการ ศูนย์วิชาการสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
129 นางสุนันทา บุญสนอง ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง กรรมการดำเนินงาน ศูนย์วิชาการสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
130 นางลัดดาวัลย์ ทรงเสรีย์ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง กรรมการดำเนินงาน ศูนย์วิชาการสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
131 นางวาลี ศิริจันทร์ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง กรรมการดำเนินงาน ศูนย์วิชาการสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
132 นางสาวศิวพร โคถึก ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง กรรมการดำเนินงาน ศูนย์วิชาการสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
133 นางขวัญใจ นนทา ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง กรรมการดำเนินงาน ศูนย์วิชาการสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
134 นางรัตติยา คลังมนตรี ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง กรรมการดำเนินงาน ศูนย์วิชาการสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
135 นางชุติมา มามีเกตุ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง กรรมการดำเนินงาน ศูนย์วิชาการสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
136 นายธรรมยุทธ์ ชิตโชติอนันต์ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง กรรมการดำเนินงาน ศูนย์วิชาการสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
137 นางสาวจินตนา เพียรประสิทธิ์ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง กรรมการดำเนินงาน ศูนย์วิชาการสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
138 นางพัชรินทร์ เกษสาคร ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง กรรมการดำเนินงาน ศูนย์วิชาการสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
139 นางสุนันทา บุญสนอง ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง กรรมการจัดทำเอกสาร ศูนย์วิชาการสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
140 นางวาลี ศิริจันทร์ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง กรรมการจัดทำเอกสาร ศูนย์วิชาการสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
141 นางสาวเพียงพร คำคุณา ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง กรรมการจัดทำเอกสาร ศูนย์วิชาการสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
142 นางสาวจินตนา เพียรประสิทธิ์ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง กรรมการจัดทำเอกสาร ศูนย์วิชาการสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
143 นางสาวชัญญาภัค นวลกลับ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง กรรมการจัดทำเอกสาร ศูนย์วิชาการสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
144 นางวาลี ศิริจันทร์ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง กรรมการรับลงทะเบียน ศูนย์วิชาการสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
145 นางสาวชัญญาภัค นวลกลับ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง กรรมการรับลงทะเบียน ศูนย์วิชาการสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
146 นายณัฐวุฒิ วงสุนทร ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง กรรมการรับลงทะเบียน ศูนย์วิชาการสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
147 นางสาวชนัญชิตา ทองมูล ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง กรรมการรับลงทะเบียน ศูนย์วิชาการสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
148 นางสาววีรยา วิสุทธิศัก ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง กรรมการรับลงทะเบียน ศูนย์วิชาการสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
149 นางสาวเพียงพร คำคุณา ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง กรรมการรับลงทะเบียน ศูนย์วิชาการสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
150 นางขวัญใจ นนทา ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง กรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์วิชาการสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
151 นางสาวกชกร เนียมท่าเสา ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง กรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์วิชาการสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
152 นางนันทิยา ภูวิชัย ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง กรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์วิชาการสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
153 นางวนิดา ซ่อนภู่ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง กรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์วิชาการสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
154 นางสาวศิวพร โคถึก ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง กรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์วิชาการสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
155 นางรัตติยา คลังมนตรี ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีกร ศูนย์วิชาการสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
156 นางสาวเพียงพร คำคุณา ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีกร ศูนย์วิชาการสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
157 นายณัฐวุฒิ วงสุนทร ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีกร ศูนย์วิชาการสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
158 นายสังเวียน พันธ์ใจธรรม ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และถ่ายภาพ ศูนย์วิชาการสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
159 นายมานะชัย หวังผล ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และถ่ายภาพ ศูนย์วิชาการสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
160 นางสาวสุนิดา พาภักดี ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และถ่ายภาพ ศูนย์วิชาการสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
161 นางสาวชนัญชิตา ทองมูล ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และถ่ายภาพ ศูนย์วิชาการสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
162 นายธรรมยุทธ์ ชิตโชติอนันต์ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง กรรมการฝ่ายสถานที่ จราจรและรักษาความปลอดภัย ศูนย์วิชาการสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
163 นางสุลักษณา ลาเต็บ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง กรรมการฝ่ายสถานที่ จราจรและรักษาความปลอดภัย ศูนย์วิชาการสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
164 นางนันทิยา ภูวิชัย ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง กรรมการฝ่ายสถานที่ จราจรและรักษาความปลอดภัย ศูนย์วิชาการสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
165 นางสาวสุนิดา พาภักดี ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง กรรมการฝ่ายสถานที่ จราจรและรักษาความปลอดภัย ศูนย์วิชาการสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
166 นางเจริญทิพย์ กาญจนธานี ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง กรรมการฝ่ายสถานที่ จราจรและรักษาความปลอดภัย ศูนย์วิชาการสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
167 นางอำพันทอง เปลี่ยนสกุลวงศ์ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง กรรมการฝ่ายสถานที่ จราจรและรักษาความปลอดภัย ศูนย์วิชาการสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
168 นายสถาพร ถาวร ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง กรรมการฝ่ายสถานที่ จราจรและรักษาความปลอดภัย ศูนย์วิชาการสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
169 นายวิชาญ สักแก้ว ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง กรรมการฝ่ายสถานที่ จราจรและรักษาความปลอดภัย ศูนย์วิชาการสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
170 นางสาวชลดา วิทยโกมล ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง กรรมการฝ่ายสถานที่ จราจรและรักษาความปลอดภัย ศูนย์วิชาการสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
171 นางสาวมนัญญา โสภนิก ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง กรรมการฝ่ายสถานที่ จราจรและรักษาความปลอดภัย ศูนย์วิชาการสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
172 นายกฤษณะ ดวงพรม ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง กรรมการฝ่ายสถานที่ จราจรและรักษาความปลอดภัย ศูนย์วิชาการสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
173 นายไพทูลย์ สุขสำอางค์ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง กรรมการฝ่ายสถานที่ จราจรและรักษาความปลอดภัย ศูนย์วิชาการสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
174 นางสาวมัทนา ไชยเดช ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง กรรมการฝ่ายสถานที่ จราจรและรักษาความปลอดภัย ศูนย์วิชาการสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
175 นางสาวภัทรภรณ์ เพ็ชรคง ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง กรรมการฝ่ายสถานที่ จราจรและรักษาความปลอดภัย ศูนย์วิชาการสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
176 นางสาวปิยาภรณ์ นาคนาเกร็ด ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง กรรมการฝ่ายสถานที่ จราจรและรักษาความปลอดภัย ศูนย์วิชาการสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
177 นางสาวอรพรรณ บัวทอง ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง กรรมการฝ่ายสถานที่ จราจรและรักษาความปลอดภัย ศูนย์วิชาการสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
178 นางสาวทัศนีย์ สัมรวมจิต ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง กรรมการฝ่ายสถานที่ จราจรและรักษาความปลอดภัย ศูนย์วิชาการสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
179 นางวิยะดา ทะเขะมุระ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง กรรมการฝ่ายสถานที่ จราจรและรักษาความปลอดภัย ศูนย์วิชาการสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
180 นายชัยวัฒน์ ชฎาวิภู พนักงานขับรถ โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง กรรมการฝ่ายสถานที่ จราจรและรักษาความปลอดภัย ศูนย์วิชาการสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
181 นางสาวณวรรณชนก โควงษ์ เจ้าหน้าที่พัสดุ โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง กรรมการฝ่ายสถานที่ จราจรและรักษาความปลอดภัย ศูนย์วิชาการสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
182 นางสาวศิวพร โคถึก ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง กรรมการฝ่ายสถานที่ จราจรและรักษาความปลอดภัย ศูนย์วิชาการสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
183 นางสาวจินตนา เพียรประสิทธิ์ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง กรรมการประมวลผลและรายงานผล ศูนย์วิชาการสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
184 นางสาวณวรรณชนก โควงษ์ เจ้าหน้าที่พัสดุ โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง กรรมการประมวลผลและรายงานผล ศูนย์วิชาการสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
185 นางสาววีรยา วิสุทธิศัก เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง กรรมการประมวลผลและรายงานผล ศูนย์วิชาการสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
186 นางชุติมา มามีเกตุ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง กรรมการประสานงานกิจกรรมการประกวด/แข่งขัน ศูนย์วิชาการสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
187 นางขวัญใจ นนทา ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง กรรมการประสานงานกิจกรรมการประกวด/แข่งขัน ศูนย์วิชาการสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
188 นายไพทูลย์ สุขสำอางค์ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง กรรมการประสานงานกิจกรรมการประกวด/แข่งขัน ศูนย์วิชาการสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
189 นายสังเวียน พันธ์ใจธรรม ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง กรรมการประสานงานกิจกรรมการประกวด/แข่งขัน ศูนย์วิชาการสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
190 นางพัชรินทร์ เกษสาคร ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง กรรมการประสานงานกิจกรรมการประกวด/แข่งขัน ศูนย์วิชาการสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
191 นางสุุลักษณา ลาเต็บ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง กรรมการประสานงานกิจกรรมการประกวด/แข่งขัน ศูนย์วิชาการสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
192 นางเสาวนีย์ สร้อยสด ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง กรรมการประสานงานกิจกรรมการประกวด/แข่งขัน ศูนย์วิชาการสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
193 นายมานะชัย หวังผล ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง กรรมการประสานงานกิจกรรมการประกวด/แข่งขัน ศูนย์วิชาการสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
194 นางสาวทัศนีย์ สัมรวมจิต ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง กรรมการประสานงานกิจกรรมการประกวด/แข่งขัน ศูนย์วิชาการสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
195 นางสาวปิยาภรณ์ นาคนาเกร็ด ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง กรรมการประสานงานกิจกรรมการประกวด/แข่งขัน ศูนย์วิชาการสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
196 นางสาวอรพรรณ บัวทอง ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง กรรมการประสานงานกิจกรรมการประกวด/แข่งขัน ศูนย์วิชาการสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
197 นายวิชาญ สักแก้ว ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง กรรมการประสานงานกิจกรรมการประกวด/แข่งขัน ศูนย์วิชาการสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
198 นางวราพิชญ์ ศานติธรรม ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง กรรมการประสานงานกิจกรรมการประกวด/แข่งขัน ศูนย์วิชาการสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
199 นางญดาภัค ภัทรรัชตนที ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง กรรมการประสานงานกิจกรรมการประกวด/แข่งขัน ศูนย์วิชาการสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
200 นางยุพดี พระสว่าง ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง กรรมการประสานงานกิจกรรมการประกวด/แข่งขัน ศูนย์วิชาการสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
201 นางชุติมา มามีเกตุ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง กรรมการประจำห้องประกวด/แข่งขัน ศูนย์วิชาการสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
202 นางสาวภัทรภรณ์ เพ็ชรคง ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง กรรมการประจำห้องประกวด/แข่งขัน ศูนย์วิชาการสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
203 นางสาวอรพรรณ บัวทอง ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง กรรมการประจำห้องประกวด/แข่งขัน ศูนย์วิชาการสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
204 นางขวัญใจ นนทา ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง กรรมการประจำห้องประกวด/แข่งขัน ศูนย์วิชาการสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
205 นายวิชาญ สักแก้ว ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง กรรมการประจำห้องประกวด/แข่งขัน ศูนย์วิชาการสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
206 นางสาวอัจฉรา สารคำ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง กรรมการประจำห้องประกวด/แข่งขัน ศูนย์วิชาการสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
207 นางวราพิชญ์ ศานติธรรม ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง กรรมการประจำห้องประกวด/แข่งขัน ศูนย์วิชาการสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
208 นายไพทูลย์ สุขสำอางค์ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง กรรมการประจำห้องประกวด/แข่งขัน ศูนย์วิชาการสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
209 นายสังเวียน พันธ์ใจธรรม ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง กรรมการประจำห้องประกวด/แข่งขัน ศูนย์วิชาการสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
210 นางพัชรินทร์ เกษสาคร ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง กรรมการประจำห้องประกวด/แข่งขัน ศูนย์วิชาการสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
211 นางสุลักษณา ลาเต็บ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง กรรมการประจำห้องประกวด/แข่งขัน ศูนย์วิชาการสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
212 นางเสาวนีย์ สร้อยสด ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง กรรมการประจำห้องประกวด/แข่งขัน ศูนย์วิชาการสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
213 นายมานะชัย หวังผล ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง กรรมการประจำห้องประกวด/แข่งขัน ศูนย์วิชาการสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
214 นางสาวทัศนีย์ สัมรวมจิต ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง กรรมการประจำห้องประกวด/แข่งขัน ศูนย์วิชาการสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
215 นางสาวปิยาภรณ์ นาคนาเกร็ด ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง กรรมการประจำห้องประกวด/แข่งขัน ศูนย์วิชาการสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
216 นางญดาภัค ภัทรรัชตนที ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง กรรมการประจำห้องประกวด/แข่งขัน ศูนย์วิชาการสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
217 นางญดาภัค ภัทรรัชตนที ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง กรรมการประจำห้องประกวด/แข่งขัน ศูนย์วิชาการสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
218 นางสาวขจรจิต ทองดีนอก ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง กรรมการผู้ช่วยกรรมการตัดสินในการประกวดมารยาทไทย ศูนย์วิชาการสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
219 นางวิยะดา ทะเขะมุระ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง กรรมการผู้ช่วยกรรมการตัดสินในการประกวดมารยาทไทย ศูนย์วิชาการสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
220 นางสาวเกร็ดแก้ว ขุนทอง ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง กรรมการผู้ช่วยกรรมการตัดสินในการประกวดมารยาทไทย ศูนย์วิชาการสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
221 นายกฤษณะ ดวงพรม ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง กรรมการผู้ช่วยกรรมการตัดสินในการประกวดมารยาทไทย ศูนย์วิชาการสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
222 นางวาสนา เลื่อมสุทธิ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง กรรมการผู้ช่วยกรรมการตัดสินในการประกวดมารยาทไทย ศูนย์วิชาการสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
223 นางวนิดา ซ่อนภู่ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง กรรมการผู้ช่วยกรรมการตัดสินในการประกวดมารยาทไทย ศูนย์วิชาการสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
224 นางสาวชลดา วิทยโกมล ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง กรรมการผู้ช่วยกรรมการตัดสินในการประกวดมารยาทไทย ศูนย์วิชาการสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
225 นางสาวสุพิชา พิทยะภัทร์ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง กรรมการผู้ช่วยกรรมการตัดสินในการประกวดมารยาทไทย ศูนย์วิชาการสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
226 นางสาวภัทราพร อินต๊ะ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง กรรมการผู้ช่วยกรรมการตัดสินในการประกวดมารยาทไทย ศูนย์วิชาการสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
227 นางสาวภัทรดรา พันธุ์สีดา ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง กรรมการผู้ช่วยกรรมการตัดสินในการประกวดมารยาทไทย ศูนย์วิชาการสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
228 นางสาวเอมมิการ์ ต้ายไธสง ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง กรรมการผู้ช่วยกรรมการตัดสินในการประกวดมารยาทไทย ศูนย์วิชาการสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
229 นางสาวมัทนา ไชยเดช ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง กรรมการผู้ช่วยกรรมการตัดสินในการประกวดมารยาทไทย ศูนย์วิชาการสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
230 นางลัดดาวัลย์ ทรงเสรีย์ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง กรรมการฝ่ายจัดเตรียมอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม ศูนย์วิชาการสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
231 นางนวลระหงษ์ เสือเมือง ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง กรรมการฝ่ายจัดเตรียมอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม ศูนย์วิชาการสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
232 นางสาวมณีรัตน์ ไชยเสือ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง กรรมการฝ่ายจัดเตรียมอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม ศูนย์วิชาการสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
233 นางสาวกานต์พิชชา ซอสูงเนิน ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง กรรมการฝ่ายจัดเตรียมอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม ศูนย์วิชาการสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
234 นางสาวกนิฎฐา คำวันดี นักศึกษาฝึกสอน โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง กรรมการฝ่ายจัดเตรียมอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม ศูนย์วิชาการสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
235 นางสาวนาตยา ศิริวงศ์ นักศึกษาฝึกสอน โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง กรรมการฝ่ายจัดเตรียมอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม ศูนย์วิชาการสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
236 นางสาวศิราณี เนตรแก้ว นักศึกษาฝึกสอน โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง กรรมการฝ่ายจัดเตรียมอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม ศูนย์วิชาการสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
237 นางสาวมัลลิกา เกรัมย์ นักศึกษาฝึกสอน โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง กรรมการฝ่ายจัดเตรียมอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม ศูนย์วิชาการสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
238 นางสาวสุนิศา กันหา นักศึกษาฝึกสอน โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง กรรมการฝ่ายจัดเตรียมอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม ศูนย์วิชาการสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
239 นางสาวปณิตา มีทอง นักศึกษาฝึกสอน โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง กรรมการฝ่ายจัดเตรียมอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม ศูนย์วิชาการสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
240 นางสาวกชกร เนียมท่าเสา ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง กรรมการฝ่ายจัดเตรียมอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม ศูนย์วิชาการสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
241 นางจุตินภา เผ่าอินจันทร์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนราชวินิต คณะกรรมการประชาสัมพันธ์และต้อนรับ
242 นางจิตรลดา เพ็ชรแก้ว ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนราชวินิต คณะกรรมการประชาสัมพันธ์และต้อนรับ
243 นายวิชัย ฤกคะมาตย์ ครู โรงเรียนราชวินิต คณะกรรมการประชาสัมพันธ์และต้อนรับ
244 นางสาวลลิตา เพชรจอม ครูผู้ช่วย โรงเรียนราชวินิต คณะกรรมการประชาสัมพันธ์และต้อนรับ
245 นางสาวปาณิสรา ไชยชนะ ครู โรงเรียนราชวินิต คณะกรรมการประชาสัมพันธ์และต้อนรับ
246 นางสาวศุจีภรณ์ แก้วเทพ ครู โรงเรียนราชวินิต คณะกรรมการประชาสัมพันธ์และต้อนรับ
247 นางสาวสุภาภรณ์ วรวิวัฒน์ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนราชวินิต คณะกรรมการประชาสัมพันธ์และต้อนรับ
248 นางสาวลลิตา สาสนทาญาติ ครูผู้ช่วย โรงเรียนราชวินิต คณะกรรมการประชาสัมพันธ์และต้อนรับ
249 นางสาวสุกัญญา ดอนเสนา ครูผู้ช่วย โรงเรียนราชวินิต คณะกรรมการประชาสัมพันธ์และต้อนรับ
250 นาวสาวณัฐรดา จันทรา ครู โรงเรียนราชวินิต คณะกรรมการประชาสัมพันธ์และต้อนรับ
251 นางสาวอารดา รัตนนภาลัย ครู โรงเรียนราชวินิต คณะกรรมการประชาสัมพันธ์และต้อนรับ
252 นางสมหมาย เชาว์นะรัง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนราชวินิต คณะกรรมการประชาสัมพันธ์และต้อนรับ
253 นางปิยะนันท์ เนียมสร้อย ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนราชวินิต คณะกรรมการสถานที่
254 นางชลทิชา นาคสกุล ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนราชวินิต คณะกรรมการสถานที่
255 นางมาลิวรรณ บุญญานุวัตร์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนราชวินิต คณะกรรมการสถานที่
256 นางนริสา บุญช่วยเหลือ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนราชวินิต คณะกรรมการสถานที่
257 นายอรรถวิทย์ อังคารชุน ครูผู้ช่วย โรงเรียนราชวินิต คณะกรรมการสถานที่
258 นางฉัตรสุรางค์ แก้วเป็นทอง ครู โรงเรียนราชวินิต คณะกรรมการสถานที่
259 นายชูสกุล ซื่อแท้ ครูผู้ช่วย โรงเรียนราชวินิต คณะกรรมการสถานที่
260 นางสาวศรุตยา โสคำภา ครู โรงเรียนราชวินิต คณะกรรมการสถานที่
261 นายปารณัท โสนน้อย ครูอัตราจ้าง โรงเรียนราชวินิต คณะกรรมการสถานที่
262 ว่าที่ ร.ต.เทพประทาน ฤทธิรุตม์ ครู โรงเรียนราชวินิต คณะกรรมการสถานที่
263 นายฉัตรพันธ์ นิลกำแหง โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการสถานที่
264 นายสมนึก สุยะสืบ โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการสถานที่
265 นางจารุวรรณ โรจนะเทพประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการสถานที่
266 นางสาวพวงพร ไชยวีระ โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการสถานที่
267 นายเจษฏา ก้องสาคร โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการสถานที่
268 นายณัฐวุฒิ สวัสดิ์พาณิชย์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการสถานที่
269 นายอานุภาพ สุกรินทร์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการสถานที่
270 นายปรีชา มหาโพธิกุล โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการสถานที่
271 นางสาวพัชรนันท์ เวียงสันเทียะ โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการสถานที่
272 นายคมสัน ไชยปัดทุม โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการสถานที่
273 นางสาวจิตรา บุญพิมล โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการสถานที่
274 นางสาววาสนา ถิ่นถาน โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการสถานที่
275 นายกตัญญู มุมจันทึก โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการสถานที่
276 นายกฤษณะ รัตนแก้ว โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการสถานที่
277 ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวทุกคน โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการสถานที่
278 นางบังอร ดารากร ณ อยุธยา โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการสถานที่
279 นายมานพ เอี่ยมสะอาด ครู โรงเรียนราชวินิต คณะกรรมการจราจร
280 นายวิชัย ฤกคะมาตย์ ครู โรงเรียนราชวินิต คณะกรรมการจราจร
281 นายสุระปรีชา ทองลา ครูอัตราจ้าง โรงเรียนราชวินิต คณะกรรมการจราจร
282 นายพงศ์สว่าง พรมบุตร พนักงานราชการ โรงเรียนราชวินิต คณะกรรมการจราจร
283 นายรุ่งโรจน์ ศรีสังข์ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนราชวินิต คณะกรรมการจราจร
284 นายกิตติบดี มิ่งเจริญวงศ์ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนราชวินิต คณะกรรมการจราจร
285 นายนิติวัฒน์ ปานมา ครูอัตราจ้าง โรงเรียนราชวินิต คณะกรรมการจราจร
286 นายจิรายุทธ คำหมาย ครูอัตราจ้าง โรงเรียนราชวินิต คณะกรรมการจราจร
287 นายกมล นิ่มสอาด ลูกจ้างประจำ โรงเรียนราชวินิต คณะกรรมการจราจร
288 นายโอภาส ชาวหงษา พนักงานราชการ โรงเรียนราชวินิต คณะกรรมการจราจร
289 นายณรงค์ พิมพ์แพทย์ ลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนราชวินิต คณะกรรมการจราจร
290 นายสุเทพ จูเทศ ลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนราชวินิต คณะกรรมการจราจร
291 นายอภิชาติ เฉลย ลูกจ้างประจำ คณะกรรมการจราจร
292 นางอัญชลี สุกใส ครู โรงเรียนราชวินิต คณะกรรมการพยาบาล
293 นางสาวกานสุดา แก้วมีสี ครูผู้ช่วย โรงเรียนราชวินิต คณะกรรมการพยาบาล
294 นางสาวเมทนี แซ่ตั้ง ครู โรงเรียนราชวินิต คณะกรรมการพยาบาล
295 นางสาวทัศสณีย์ เดชนิ่ม ครู โรงเรียนราชวินิต คณะกรรมการพยาบาล
296 นางสายสมร เหล๊กลาบ พยาบาลวิชาชีพ คณะกรรมการพยาบาล
297 นางฐิติยา จันทร์น้อย ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนราชวินิต คณะกรรมการพยาบาล
298 นางพรนภา อนันตสุรกาจ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนราชวินิต คณะกรรมการพยาบาล
299 นายนิรันดร์ ฤดี ครู โรงเรียนราชวินิต คณะกรรมการโสตทัศนูปกรณ์
300 นายคทาวุธ ทองแม้น ครูอัตราจ้าง โรงเรียนราชวินิต คณะกรรมการโสตทัศนูปกรณ์
301 นายโฆษพันธุ์ ติบรรณ์ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนราชวินิต คณะกรรมการโสตทัศนูปกรณ์
302 นายปณิธาน นิลวงศ์ ครู โรงเรียนราชวินิต คณะกรรมการโสตทัศนูปกรณ์
303 นายกังวาฬ เศรษฐถาวร ครู โรงเรียนราชวินิต คณะกรรมการโสตทัศนูปกรณ์
304 นางจุตินภา เผ่าอินทร์จันทร์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนราชวินิต คณะกรรมการการเงิน
305 นางสาวศรีอรุณ พันธุ์พฤกษ์ ข้าราชการบำนาญ โรงเรียนราชวินิต คณะกรรมการการเงิน
306 นางดารณี มีผิว ข้าราชการบำนาญ โรงเรียนราชวินิต คณะกรรมการการเงิน
307 นางวัฒนา ผลกล่ำ ลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนราชวินิต คณะกรรมการการเงิน
308 นางสาวนัตยา โสดก ลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนราชวินิต คณะกรรมการการเงิน
309 นางสมหมาย เชาว์นะรัง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนราชวินิต คณะกรรมการการเงิน
310 นางสาวสุนิษา บัวสง ครู โรงเรียนราชวินิต คณะกรรมการการเงิน
311 นายทวี เนื่องอาชา ครู โรงเรียนราชวินิต คณะกรรมการประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน
312 นางสาวภาวินี ใหม่นทีกุล ครู โรงเรียนราชวินิต คณะกรรมการประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน
313 นางสาวอารดา รัตนนภาลัย ครู โรงเรียนราชวินิต คณะกรรมการประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน
314 นายนาวิน ทองสะอาด ครู โรงเรียนราชวินิต คณะกรรมการประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน
315 นายธนพล เกษมสุนทรวัชระ ครู โรงเรียนราชวินิต คณะกรรมการประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน
316 นายสิทธิพงษ์ สัมฤทธิ์ ครู โรงเรียนราชวินิต คณะกรรมการประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน
317 นายกิตติศักดิ์ กาญจนครุฑ รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิต รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิต คณะกรรมการลงทะเบียนและรายงานผลการประกวดแข่งขันทางโปรแกรมการแข่งขัน
318 นายเฉลิมชัย วัดเข้าหลาม ครูเชี่ยวชาญ โรงเรียนราชวินิต คณะกรรมการลงทะเบียนและรายงานผลการประกวดแข่งขันทางโปรแกรมการแข่งขัน
319 นางเจนจิรา ประเสริฐสุข ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนราชวินิต คณะกรรมการลงทะเบียนและรายงานผลการประกวดแข่งขันทางโปรแกรมการแข่งขัน
320 นางสาวภาวินี ใหม่นทีกุล ครู โรงเรียนราชวินิต คณะกรรมการลงทะเบียนและรายงานผลการประกวดแข่งขันทางโปรแกรมการแข่งขัน
321 นายพิศุทธิ์ศักดิ์ กุลสาร ครูผู้ช่วย โรงเรียนราชวินิต คณะกรรมการลงทะเบียนและรายงานผลการประกวดแข่งขันทางโปรแกรมการแข่งขัน
322 นางสาวเสาวมล จันแก้ว ครู โรงเรียนราชวินิต คณะกรรมการลงทะเบียนและรายงานผลการประกวดแข่งขันทางโปรแกรมการแข่งขัน
323 นายกิตติศักดิ์ กาญจนครุฑ รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิต รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิต คณะกรรมการตรวจทานและอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน
324 นายเฉลิมชัย วัดเข้าหลาม ครูเชี่ยวชาญ โรงเรียนราชวินิต คณะกรรมการตรวจทานและอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน
325 นางเจนจิรา ประเสริฐสุข ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนราชวินิต คณะกรรมการตรวจทานและอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน
326 นางสาวกาญจนา นมัสโก ครูชำนาญการ โรงเรียนราชวินิต คณะกรรมการตรวจทานและอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน
327 นางสาวนิสิตา บัวจันทร์ ครูชำนาญการ โรงเรียนราชวินิต คณะกรรมการตรวจทานและอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน
328 นายวุฒิพงศ์ สุสินธุ์ ครูผู้ช่วย โรงเรียนราชวินิต คณะกรรมการตรวจทานและอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน
329 นางสาวเสาวมล จันแก้ว ครู โรงเรียนราชวินิต คณะกรรมการตรวจทานและอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน
330 นายปราโมทย์ ขจรภัย ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร คณะกรรมการรับเรื่องร้องเรียน
331 นายกิตติศักดิ์ กาญจนครุฑ รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิต รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิต คณะกรรมการรับเรื่องร้องเรียน
332 นายเฉลิมชัย วัดเข้าหลาม ครูเชี่ยวชาญ โรงเรียนราชวินิต คณะกรรมการรับเรื่องร้องเรียน
333 นางสาวกาญจนา นมัสโก ครูชำนาญการ โรงเรียนราชวินิต คณะกรรมการรับเรื่องร้องเรียน
334 นางสาวเสาวมล จันแก้ว ครู โรงเรียนราชวินิต คณะกรรมการรับเรื่องร้องเรียน
335 นางเจนจิรา ประเสริฐสุข ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนราชวินิต คณะกรรมการรับเรื่องร้องเรียน
336 นางสาวมะลิวัลย์ คำสามัคคี เจ้าหน้าที่บางกอกซอฟต์แวร์ กรรมการประจำห้องประกวดแข่งขันหุ่นยนต์
337 นายวิทยา สุปัญญา เจ้าหน้าที่บางกอกซอฟต์แวร์ กรรมการประจำห้องประกวดแข่งขันหุ่นยนต์
338 นางบังอร ภูพัฒนะ โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการดำเนินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
339 นางสาวอรวรรณ พิบูลย์เวช โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการดำเนินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
340 นางสาวรัศนี พลสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการดำเนินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
341 นางสาวสุชีลา ตันติเมธาวี โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการดำเนินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
342 นางวันทนา บัณฑรวรรณ โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการดำเนินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
343 นางสาวกันต์ชญาณี ส่งเจริญทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการดำเนินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
344 นางสาวพวงพร ไชยวีระ โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการดำเนินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
345 นายเจษฎา ก้องสาคร โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการดำเนินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
346 นายณัฐวุฒิ สวัสดิ์พาณิชย์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการดำเนินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
347 นางสาวศิริประภาพรรณ์ ตุ้มวิจิตร โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการดำเนินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
348 นางปริศนา จตุรปา โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการดำเนินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
349 นายวันชัย เสือใหญ่ โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการดำเนินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
350 นายคมสัน ไชยปัดทุม โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการดำเนินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
351 นางสาวกุลสิริ สมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการดำเนินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
352 นางสาวอริสา ปราณีวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการดำเนินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
353 นางสาวจิตรา บุญพิมล โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการดำเนินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
354 นางสาวศศิธร ประตูมตัง โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการดำเนินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
355 นางสาววาสนา ถิ่นถาน โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการดำเนินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
356 นางสาวมารีนา แบรอฮีม โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการดำเนินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
357 นางสาวพัชราวรรณ วารี โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการดำเนินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
358 นางสาวปริชญา บุญล้ำเลิศ โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการดำเนินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
359 นางสาวสุกัลยา เอี่ยมใจรัก โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการดำเนินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
360 นางพัชรี เมตตาจิตร โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการดำเนินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
361 นางมณฑา ลิรัตนวงศ์หิรัญ โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการดำเนินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
362 นางสาวศุภกาญจน์ พลอยเจริญ โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการดำเนินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
363 นางอรวรรณ หอมดอก โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการดำเนินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
364 MS.VEMELYN ASUNCION โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการดำเนินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
365 MRS.RITA LEA DELA CRUZ โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการดำเนินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
366 MRS.MAUREEN G. MONTEMAYOR โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการดำเนินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
367 MS.EUNICE QUIDET โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการดำเนินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
368 นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการดำเนินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
369 นางสาวอรวรรณ พิบูลย์เวช โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการดำเนินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
370 นางสาวศรีสุดา นุ่มอ่ำ โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการดำเนินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
371 นางกอแก้ว สวัสดี โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการดำเนินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
372 นางสาวสุวรรณี บุญทัน โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการดำเนินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
373 นางสาวศรินยา พลอาจ โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการดำเนินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
374 นางสาวกมลชนก เลี่ยนชอบ โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการดำเนินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
375 นางสาวพิมพ์นารา วันษาดา โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการดำเนินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
376 นางสาวขัตติยา สุริยะกมล โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการดำเนินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
377 MS.CAROL S. CAMBA โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการดำเนินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
378 MRS.DAISY DE QUIROZ SERDON โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการดำเนินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
379 นางบังอร ภูพัฒนะ โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการดำเนินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
380 นางสาวรัศนี พลสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการดำเนินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
381 นางปริศนา จตุรปา โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการดำเนินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
382 นางผุสดี ธรรมศิริ โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการดำเนินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
383 นางบุศรินทร์ ผึ่งบรรหาร โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการดำเนินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
384 นางสาวกุลสิริ สมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการดำเนินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
385 นางสาวอริสา ปราณีวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการดำเนินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
386 นางสาวกันต์ชญาณี ส่งเจริญทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการดำเนินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
387 นายวชิรวิทย์ เมืองอินทร์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการประสานงานการดำเนินงานประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง
388 นางชุติมณฑน์ วสุประสาท โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการประสานงานการดำเนินงานประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง
389 นางสาวพัชรียา จันทะไทย โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการประสานงานการดำเนินงานประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง
390 นางสาวสุธาสินี แช่มมี โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการประสานงานการดำเนินงานประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง
391 MS.VANESSA A. BASCONES โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการประสานงานการดำเนินงานประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง
392 นางสมเพชร นิลกำแหง โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการประสานงานการดำเนินงานประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง
393 นางณัฐภรณ์ สายพิมพ์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการประสานงานการดำเนินงานประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง
394 MS.JOAN R. LIWAG โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการประสานงานการดำเนินงานประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง
395 นางอรอนงค์ สุทธิพัฒนสมบุญ โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการประสานงานการดำเนินงานประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง
396 นางนายตา ตันเสรี โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการประสานงานการดำเนินงานประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง
397 MS.JULIMAR S. CAMBA โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการประสานงานการดำเนินงานประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง
398 นางสาวสุพัฒตา ราช่อง โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการประสานงานการดำเนินงานประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง
399 นางวรรณา อารีวัฒนะ โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการประสานงานการดำเนินงานประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง
400 MRS.ANNALIZA S. BOTICIAL โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการประสานงานการดำเนินงานประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง
401 นางกิตติยา คามจังหาร โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการประสานงานการดำเนินงานประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง
402 นางสาวกัญชลี วิถาระพันธ์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการประสานงานการดำเนินงานประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง
403 นางสาวกัญญาพัชญ์ วังแสง โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการประสานงานการดำเนินงานประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์
404 นางกฤตวรรณ สมบัติ โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการประสานงานการดำเนินงานประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์
405 นางพิศมัย ช่อวิเชียร โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการประสานงานการดำเนินงานประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์
406 นางสาวสิริน ฤทธิหมุน โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการประสานงานการดำเนินงานประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์
407 นางสาวทิพวรรณ จันทร์จร โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการประสานงานการดำเนินงานประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์
408 นายภาษิต สายจันทร์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการประสานงานการดำเนินงานประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์
409 นายกตัญญู มุมจันทึก โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการประสานงานการดำเนินงานประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์
410 นางสาวสาวิตรี เมืองนก โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการประสานงานการดำเนินงานประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์
411 MS.JAMES CHRITOPHER TARA โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการประสานงานการดำเนินงานประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์
412 นางสาวอุไรวรรณ มะเดชา โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการประสานงานการดำเนินงานประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์
413 นางสุดาพร หาญจริง โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการประสานงานการดำเนินงานแข่งขัน การแสดงทางวิทยาศาสตร์
414 นางสาวนภาวรรณ ยุบลชู โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการประสานงานการดำเนินงานแข่งขัน การแสดงทางวิทยาศาสตร์
415 นางสาวอุไรวรรณ วรญาณศรี โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการประสานงานการดำเนินงานแข่งขัน การแสดงทางวิทยาศาสตร์
416 นายฉัตรพันธ์ นิลกำแหง โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการประสานงานการดำเนินงานแข่งขัน การแสดงทางวิทยาศาสตร์
417 นายสมนึก สุยะสืบ โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการประสานงานการดำเนินงานแข่งขัน การแสดงทางวิทยาศาสตร์
418 นายปรีชา มหาโพธิกุล โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการประสานงานการดำเนินงานแข่งขัน การแสดงทางวิทยาศาสตร์
419 นายอานุภาพ สุกรินทร์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการประสานงานการดำเนินงานแข่งขัน การแสดงทางวิทยาศาสตร์
420 นางสาวธนิษฐา ชมศิลป์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการประสานงานการดำเนินงานแข่งขัน การแสดงทางวิทยาศาสตร์
421 นางสาวหฤทัย สุขสุด โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการประสานงานการดำเนินงานแข่งขัน การแสดงทางวิทยาศาสตร์
422 นางสาวจิรวรรณ กึ่งวงค์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการประสานงานการดำเนินงานแข่งขัน การแสดงทางวิทยาศาสตร์
423 นางสาวเสาวลักษม์ เอี่ยมสำอาง โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการประสานงานการดำเนินงานแข่งขัน การแสดงทางวิทยาศาสตร์
424 นางสาวสิริรัตน์ สวัสดิกุล โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการประสานงานการดำเนินงานแข่งขัน การแสดงทางวิทยาศาสตร์
425 นางพรรณี พลายคุม โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการประสานงานการประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์
426 นางเปรมจิตต์ หลังสัน โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการประสานงานการประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์
427 นางเตชินี ภู่ทอง โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการประสานงานการประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์
428 นางสาวภภัสสร ดวงมณี โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการประสานงานการประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์
429 นางสาวพัชรนันท์ เวียงสันเทียะ โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการประสานงานการประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์
430 นางสาวทิพจุฑา สุวะพันธ์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการประสานงานการประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์
431 นางสาวสุดารัตน์ สุวงค์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการประสานงานการประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์
432 นายกฤษณะ รัตนแก้ว โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการประสานงานการประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์
433 MR.EROL T. DAQUIOAG โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการประสานงานการประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์
434 MR.CHARLES THOMAS FELIX GILBERT โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการประสานงานการประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์
435 MR.SERGIO SETTIMO BERTO โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการประสานงานการประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์
436 นางสาวอุไรวรรณ มะเดชา โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการประสานงานการประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์
437 นางสาวอุไรวรรณ มะเดชา โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการประสานงานการแข่งขันนักบินน้อย สพฐ.
438 นางบังอร ภูพัฒนะ โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการประสานงานการแข่งขันนักบินน้อย สพฐ.
439 นางชุติมณฑน์ วสุประสาท โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการประสานงานการแข่งขันนักบินน้อย สพฐ.
440 นางสาวกัญญาพัชญ์ วังแสง โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการประสานงานการแข่งขันนักบินน้อย สพฐ.
441 นางสาวอรวรรณ พิบูลย์เวช โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการประสานงานการแข่งขันนักบินน้อย สพฐ.
442 นางพรรณี พลายคุม โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการประสานงานการแข่งขันนักบินน้อย สพฐ.
443 นายวชิรวิทย์ เมืองอินทร์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการประสานงานการแข่งขันนักบินน้อย สพฐ.
444 นางสุดาพร หาญจริง โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการประสานงานการแข่งขันนักบินน้อย สพฐ.
445 นางสาวสิริรัตน์ สวัสดิกุล โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการประสานงานการแข่งขันนักบินน้อย สพฐ.
446 นางสาวสุชีลา ตันติเมธาวี โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการประสานงานการแข่งขันนักบินน้อย สพฐ.
447 นางวันทนา บัณฑรวรรณ โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการประสานงานการแข่งขันนักบินน้อย สพฐ.
448 นางสาวนภาวรรณ ยุบลชู โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการประสานงานการแข่งขันนักบินน้อย สพฐ.
449 นางสาวธนิษฐา ชมศิลป์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการประสานงานการแข่งขันนักบินน้อย สพฐ.
450 นายสมนึก สุยะสืบ โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการประสานงานการแข่งขันนักบินน้อย สพฐ.
451 นายฉัตรพันธ์ นิลกำแหง โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการประสานงานการแข่งขันนักบินน้อย สพฐ.
452 นายเจษฏา ก้องสาคร โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการประสานงานการแข่งขันนักบินน้อย สพฐ.
453 นายณัฐวุฒิ สวัสดิ์พาณิชย์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการประสานงานการแข่งขันนักบินน้อย สพฐ.
454 นายปรีชา มหาโพธิกุล โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการประสานงานการแข่งขันนักบินน้อย สพฐ.
455 นายอานุภาพ สุกรินทร์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการประสานงานการแข่งขันนักบินน้อย สพฐ.
456 นายคมสัน ไชยปัดทุม โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการประสานงานการแข่งขันนักบินน้อย สพฐ.
457 นายกตัญญู มุมจันทึก โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการประสานงานการแข่งขันนักบินน้อย สพฐ.
458 นายกฤษณะ รัตนแก้ว โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการประสานงานการแข่งขันนักบินน้อย สพฐ.
459 นางสาวรัศนี พลสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการประสานงานการแข่งขันนักบินน้อย สพฐ.
460 นางสาวอุไรวรรณ มะเดชา โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการประสานงานการแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
461 นางบังอร ภูพัฒนะ โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการประสานงานการแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
462 นางสาวรัศนี พลสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการประสานงานการแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
463 นางสาวกัญญาพัชญ์ วังแสง โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการประสานงานการแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
464 นางสาวอรวรรณ พิบูลย์เวช โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการประสานงานการแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
465 นางสุดาพร หาญจริง โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการประสานงานการแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
466 นางพรรณี พลายคุม โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการประสานงานการแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
467 นายวชิรวิทย์ เมืองอินทร์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการประสานงานการแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
468 นางสาวสุชีลา ตันติเมธาวี โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการประสานงานการแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
469 นางวันทนา บัณฑรวรรณ โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการประสานงานการแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
470 นายสมนึก สุยะสืบ โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการประสานงานการแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
471 นายฉัตรพันธ์ นิลกำแหง โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการประสานงานการแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
472 นายเจษฏา ก้องสาคร โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการประสานงานการแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
473 นายวันชัย เสือใหญ่ โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการประสานงานการแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
474 นายณัฐวุฒิ สวัสดิ์พาณิชย์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการประสานงานการแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
475 นายปรีชา มหาโพธิกุล โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการประสานงานการแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
476 นายอานุภาพ สุกรินทร์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการประสานงานการแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
477 นายคมสัน ไชยปัดทุม โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการประสานงานการแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
478 นางสาวจิตรา บุญพิมล โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการประสานงานการแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
479 นายกฤษณะ รัตนแก้ว โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการประสานงานการแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
480 นางสาวพัชรียา จันทะไทย โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการประสานงานการแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6
481 นางสาวสุธาสินี แช่มมี โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการประสานงานการแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6
482 นางสาวทิพจุฑา สุวะพันธ์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการประสานงานการแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6
483 MS.VANESSA A. BASCONES โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการประสานงานการแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6
484 นางสมเพชร นิลกำแหง โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการประสานงานการแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6
485 นางณัฐภรณ์ สายพิมพ์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการประสานงานการแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6
486 นางสาวกุลสิริ สมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการประสานงานการแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6
487 MS.JOAN R. LIWAG โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการประสานงานการแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6
488 นางอรอนงค์ สุทธิพัฒนสมบุญ โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการประสานงานการแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6
489 นางสาวพิมพ์นารา วันษาดา โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการประสานงานการแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6
490 นางสาวศศิธร ประตูมตัง โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการประสานงานการแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6
491 MS.JULIMAR S. CAMBA โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการประสานงานการแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6
492 นางสาวสุพัฒตา ราช่อง โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการประสานงานการแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6
493 นางวรรณา อารีวัฒนะ โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการประสานงานการแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6
494 นายภาษิต สายจันทร์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการประสานงานการแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6
495 MRS.ANNALIZA S. BOTICIAL โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการประสานงานการแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6
496 นางกิตติยา คามจังหาร โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการประสานงานการแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6
497 นางพิศมัย ช่อวิเชียร โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการประสานงานการแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6
498 นางสาวสุกัลยา เอี่ยมใจรัก โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการประสานงานการแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6
499 MS.CAROL S. CAMBA โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการประสานงานการแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6
500 นางสาวกัญชลี วิถาระพันธ์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการประสานงานการแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6
501 นางเปรมจิตร หลังสัน โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการประสานงานการแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6
502 นางมณฑา ลิรัตนวงศ์หิรัญ โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการประสานงานการแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6
503 MRS.MAUREEN G. MONTEMAYOR โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการประสานงานการแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6
504 นางกฤตวรรณ สมบัติ โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการประสานงานการแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6
505 นางสาวศรินยา พลอาจ โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการประสานงานการแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6
506 นายกตัญญู มุมจันทึก โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการประสานงานการแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6
507 MS.VANESSA A. BASCONES โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการประสานงานการแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6
508 นางเตชินี ภู่ทอง โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการประสานงานการแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
509 นางสาวทิพวรรณ จันทร์จร โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการประสานงานการแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
510 นางสาวอรวรรณ หอมดอก โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการประสานงานการแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
511 MS.EUNICE QUIDET โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการประสานงานการแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
512 นางชุติมณฑน์ วสุประสาท โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการประสานงานการแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
513 นางสาวอลิสา ปราณีวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการประสานงานการแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
514 นางสาวศุภากาญจน์ พลอยเจริญ โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการประสานงานการแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
515 MR.EROL T. DAQUIOAG โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการประสานงานการแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
516 นางนายตา ตันเสรี โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการประสานงานการแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
517 นางสาวสาวิตรี เมืองนก โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการประสานงานการแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
518 นางพัชรี เมตตาจิตร โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการประสานงานการแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
519 MRS.ANNALIZA S. BOTICIAL โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการประสานงานการแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
520 นางสาวสุวรรณี บุญทัน โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการประสานงานการแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
521 นางสาวกมลชนก เลี่ยนชอบ โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการประสานงานการแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
522 MR.JAMES CHRISTOPHER TARO โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการประสานงานการแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
523 นางสาวพัชรนันท์ เวียงสันเทียะ โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการประสานงานการแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
524 นางสาวกันต์ชญาณี ส่งเจริญทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการประสานงานการแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
525 MR.CHARLES THOMAS FELIX GILBERT โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการประสานงานการแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
526 นางสาวขัตติยา สุริยะกมล โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการประสานงานการแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
527 นางกอแก้ว สวัสดี โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการประสานงานการแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
528 MR.SERGIO SETTIMO BERTO โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการประสานงานการแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
529 นางสาวภภัสสร ดวงมณี โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการประสานงานการแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
530 นางสาวศรีสุดา นุ่มอ่ำ โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการประสานงานการแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
531 MRS.DAISY DE QUIROZ SERDON โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการประสานงานการแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
532 นางพัชรี เมตตาจิตร โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการประสานงานการแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
533 นางสาวมารีนา แบรอฮีม โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการประสานงานการแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
534 นางสาวปริศนา จตุรปา โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการประสานงานการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ม.1-ม.3
535 นางสาวสิริน ฤทธิหมุน โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการประสานงานการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ม.1-ม.3
536 นางสาวสุดารัตน์ สุวงค์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการประสานงานการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ม.1-ม.3
537 MS.TANG WENJING โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการประสานงานการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ม.1-ม.3
538 นางสาวปริศนา จตุรปา โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการประสานงานการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ ม.1-ม.3
539 นางสาวสิริน ฤทธิหมุน โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการประสานงานการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ ม.1-ม.3
540 นางสาวสุดารัตน์ สุวงค์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการประสานงานการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ ม.1-ม.3
541 MS.TANG WENJING โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการประสานงานการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ ม.1-ม.3
542 นางพรรณี พลายคุม โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
543 นายเจษฏา ก้องสาคร โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
544 นายฉัตรพันธ์ นิลกำแหง โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
545 นางสาวเดือนเต็ม มัดตาเฮด โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
546 นายปรีชา มหาโพธิกุล โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
547 นางสาวจิตรา บุญพิมล โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
548 นายณัฐวุฒิ สวัสดิ์พาณิชย์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
549 นางสาวสุจิตร กำลังเดช โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการฝ่ายปฏิคม ต้อนรับ อาหาร เครื่องดื่ม
550 นางพิศมัย ช่อวิเชียร โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการฝ่ายปฏิคม ต้อนรับ อาหาร เครื่องดื่ม
551 นางบังอร ภูพัฒนะ โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการฝ่ายปฏิคม ต้อนรับ อาหาร เครื่องดื่ม
552 นางสาวสุชีลา ตันติเมธาวี โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการฝ่ายปฏิคม ต้อนรับ อาหาร เครื่องดื่ม
553 นางจารุวรรณ โรจนะเทพประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการฝ่ายปฏิคม ต้อนรับ อาหาร เครื่องดื่ม
554 นางสาววาสนา ถิ่นถาน โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการฝ่ายปฏิคม ต้อนรับ อาหาร เครื่องดื่ม
555 นางสาวพวงพร ไชยวีระ โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการฝ่ายปฏิคม ต้อนรับ อาหาร เครื่องดื่ม
556 นางสาวธนิษฐา ชมศิลป์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการฝ่ายปฏิคม ต้อนรับ อาหาร เครื่องดื่ม
557 นางสาวอรุณรัตน์ กลิ่นหอม โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการฝ่ายปฏิคม ต้อนรับ อาหาร เครื่องดื่ม
558 ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวทุกคน โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการฝ่ายปฏิคม ต้อนรับ อาหาร เครื่องดื่ม
559 นางบังอร ดารากร ณ อยุธยา โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการฝ่ายปฏิคม ต้อนรับ อาหาร เครื่องดื่ม
560 นางสาวอุไรวรรณ มะเดชา โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการฝ่ายประเมินผล
561 นางชุติมณฑน์ วสุประสาท โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการฝ่ายประเมินผล
562 นางบังอร ภูพัฒนะ โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการฝ่ายประเมินผล
563 นางสาวรัศนี พลสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการฝ่ายประเมินผล
564 นางสาวอรวรรณ พิบูลย์เวช โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการฝ่ายประเมินผล
565 นางสาวกัญญาพัชญ์ วังแสง โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการฝ่ายประเมินผล
566 นายวชิรวิทย์ เมืองอินทร์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการฝ่ายประเมินผล
567 นางสุดาพร หาญจริง โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการฝ่ายประเมินผล
568 นางสาวสิริรัตน์ สวัสดิกุล โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการฝ่ายประเมินผล
569 นางพรรณี พลายคุม โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการฝ่ายประเมินผล
570 นางบุศรินทร์ ผึ่งบรรหาร โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการฝ่ายประเมินผล
571 นางผุสดี ธรรมศิริ โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการฝ่ายประเมินผล
572 นางสาวศิริประภาพรรณ์ ตุ้มวิจิตร โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการฝ่ายประเมินผล
573 นางสาววาสนา ถิ่นถาน โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการฝ่ายประเมินผล
574 นางสาวพวงพร ไชยวีระ โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการฝ่ายประเมินผล
575 นางสาวธนิษฐา ชมศิลป์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการฝ่ายประเมินผล
576 นางสาวอรุณรัตน์ กลิ่นหอม โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการฝ่ายประเมินผล
577 นางสาวพัชราวรรณ วารี โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการฝ่ายประเมินผล
578 นางสาวปริชญา บุญล้ำเลิศ โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการฝ่ายประเมินผล
579 นางสาวศศิธร ประตูมมัง โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการฝ่ายประเมินผล
580 นางบังอร ภูพัฒนะ โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
581 นางสาวสุจิตร กำลังเดช โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
582 นางสาวธนิษฐา ชมศิลป์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
583 นางสาวอรุณรัตน์ กลิ่นหอม โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
584 นางสาวรัฐยา หงษ์โสภา โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
585 นางสาวปรียาภรณ์ จันทะสี โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
586 นางสุกรรยา ปะเถตัง โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
587 นางสาวเดือนเต็ม มัดตาเฮด โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
588 นางวรรณา อารีวัฒนะ โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการฝ่ายพยาบาล
589 นางสาวอรทัย วงษ์จันทร์แดง โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการฝ่ายพยาบาล
590 นางบังอร ภูพัฒนะ โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการฝ่ายสูจิบัตร
591 นางสาวอุไรวรรณ มะเดชา โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการฝ่ายสูจิบัตร
592 นางพรรณี พลายคุม โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการฝ่ายสูจิบัตร
593 นางสาวอรวรรณ พิบูลย์เวช โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการฝ่ายสูจิบัตร
594 นางสาวกัญญาพัชญ์ วังแสง โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการฝ่ายสูจิบัตร
595 นายเจษฏา ก้องสาคร โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการฝ่ายสูจิบัตร
596 นางสาวเดือนเต็ม มัดตาเฮด โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการฝ่ายสูจิบัตร
597 นางสาวรัฐยา หงษ์โสภา โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการฝ่ายสูจิบัตร
598 นางสาวรัศนี พลสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการฝ่ายสูจิบัตร
599 นางสาวสุชีลา ตันติเมธาวี โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
600 นางสาวอุไรวรรณ มะเดชา โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
601 นางสาวรัศนี พลสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
602 นายเจษฏา ก้องสาคร โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
603 นางสาวนภาวรรณ ยุบลชู โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
604 นางสาวธนิษฐา ชมศิลป์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
605 นายวันชัย เสือใหญ่ โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
606 MS.JOAN R. LIWAG โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
607 นางบังอร ภูพัฒนะ โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
608 นายสมนึก สุยะสืบ โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการฝ่ายจราจรและยานพาหนะ
609 นายกตัญญู มุมจันทึก โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการฝ่ายจราจรและยานพาหนะ
610 นายกฤษณะ รัตนแก้ว โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการฝ่ายจราจรและยานพาหนะ
611 นายสมหวัง วงษ์ภูดร โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการฝ่ายจราจรและยานพาหนะ
612 นายจรงค์ ภู่พลับ โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการฝ่ายจราจรและยานพาหนะ
613 นายบุญชื่น เพ็ชรดีทน โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการฝ่ายจราจรและยานพาหนะ
614 นายศราวุธ รินคำ โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการฝ่ายจราจรและยานพาหนะ
615 นายอานุภาพ สุกรินทร์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการฝ่ายจราจรและยานพาหนะ
616 นางบุศรินทร์ ผึ่งบรรหาร โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
617 นางผุสดี ธรรมศิริ โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
618 นางสาวศิริประภาพรรณ์ ตุ้มวิจิตร โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
619 นางสาวพวงพร ไชยวีระ โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
620 นางจารุวรรณ โรจนะเทพประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
621 นางสาววาสนา ถิ่นถาน โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
622 นางสาวศรีสุดา นุ่มอ่ำ โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
623 นางกอแก้ว สวัสดี โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
624 นางสาวรัศนี พลสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
625 นางสุภัทรา อินทร์สุข โรงเรียนพญาไท กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
626 เจ้าหน้าที่บริษัทบางกอกซอฟท์แวร์ กรรมการ เจ้าหน้าที่ประจำห้องแข่งขันคอมพิวเตอร์
627 เจ้าหน้าที่บริษัทบางกอกซอฟท์แวร์ กรรมการ เจ้าหน้าที่ประจำห้องแข่งขันคอมพิวเตอร์
628 นายบรรลืชัย บัวเนียม กรรมการดำเนินงาน ผู้ทรงคุณวุฒิ
629 นายอำนวย พุทธมี ผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไท ประธานอำนวยการ
630 นางเกตมณี อาจวิชัย โรงเรียนบ้านหนองบอน (นัยนานนท์อนุสรณ์) กรรมการฝ่ายต้อนรับ
631 นางนันทวัน มรกฎจินดา โรงเรียนบ้านหนองบอน (นัยนานนท์อนุสรณ์) กรรมการฝ่ายต้อนรับ
632 นางสุรี ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านหนองบอน (นัยนานนท์อนุสรณ์) กรรมการฝ่ายต้อนรับ
633 นางสาวณัฐธิดา กลิ่นสังข์ โรงเรียนบ้านหนองบอน (นัยนานนท์อนุสรณ์) กรรมการฝ่ายต้อนรับ
634 นางสาวจิราวรรณ แพงวงค์ โรงเรียนบ้านหนองบอน (นัยนานนท์อนุสรณ์) กรรมการฝ่ายต้อนรับ
635 นางสาวอุปมา แซ่เอี้ย โรงเรียนบ้านหนองบอน (นัยนานนท์อนุสรณ์) กรรมการฝ่ายต้อนรับ
636 นางรุ่งพร เตชะวัฒนาเลิศกิจ โรงเรียนบ้านหนองบอน (นัยนานนท์อนุสรณ์) กรรมการฝ่ายต้อนรับ
637 นางสาวจีรา พลยุทธภูมิ โรงเรียนบ้านหนองบอน (นัยนานนท์อนุสรณ์) กรรมการฝ่ายต้อนรับ
638 นางกัลยา เสียงล้ำ โรงเรียนบ้านหนองบอน (นัยนานนท์อนุสรณ์) กรรมการฝ่ายต้อนรับ
639 นางพีรานุช ไชยพิเดช โรงเรียนบ้านหนองบอน (นัยนานนท์อนุสรณ์) ประธานกรรมการ
640 นางสาวฉันทนา ภาสกานนท์ โรงเรียนบ้านหนองบอน (นัยนานนท์อนุสรณ์) รองประธานกรรมการ
641 นางสาวภารวี หริรักษ์ โรงเรียนบ้านหนองบอน (นัยนานนท์อนุสรณ์) กรรมการกลางศูนย์วิชาการภาษาต่างประเทศ
642 นางสาวหนูกูล สีลำโกน โรงเรียนบ้านหนองบอน (นัยนานนท์อนุสรณ์) กรรมการกลางศูนย์วิชาการภาษาต่างประเทศ
643 นางสาวนัทพร ภูแล่นดี โรงเรียนบ้านหนองบอน (นัยนานนท์อนุสรณ์) กรรมการกลางศูนย์วิชาการภาษาต่างประเทศ
644 นางสาววิยะดา โรจน์วัฒน์วิบูลย์ โรงเรียนบ้านหนองบอน (นัยนานนท์อนุสรณ์) กรรมการฝ่ายสถานที่
645 นายชัยศิริ สุพรรณ โรงเรียนบ้านหนองบอน (นัยนานนท์อนุสรณ์) กรรมการฝ่ายสถานที่
646 นายเดชา ประสม โรงเรียนบ้านหนองบอน (นัยนานนท์อนุสรณ์) กรรมการฝ่ายสถานที่
647 นายชาญยุทธ ทำมาอ่อง โรงเรียนบ้านหนองบอน (นัยนานนท์อนุสรณ์) กรรมการฝ่ายสถานที่
648 นางอรพิน วงษ์วิลัย โรงเรียนบ้านหนองบอน (นัยนานนท์อนุสรณ์) กรรมการฝ่ายสถานที่
649 นางอำนวย ประสม โรงเรียนบ้านหนองบอน (นัยนานนท์อนุสรณ์) กรรมการฝ่ายสถานที่
650 นางทองสุข มีวงษ์ โรงเรียนบ้านหนองบอน (นัยนานนท์อนุสรณ์) กรรมการฝ่ายสถานที่
651 นางอภิชา ทันปรีชา โรงเรียนบ้านหนองบอน (นัยนานนท์อนุสรณ์) กรรมการฝ่ายสถานที่
652 นางสาวศรีนวล เตชะเสนีย์ โรงเรียนบ้านหนองบอน (นัยนานนท์อนุสรณ์) กรรมการฝ่ายสถานที่
653 นางสุริยา ยศทอง โรงเรียนบ้านหนองบอน (นัยนานนท์อนุสรณ์) กรรมการฝ่ายสถานที่
654 นายเอกพล อิสระพันธ์ โรงเรียนบ้านหนองบอน (นัยนานนท์อนุสรณ์) กรรมการฝ่ายสถานที่
655 นายวันใหม่ พุ่มมาลา โรงเรียนบ้านหนองบอน (นัยนานนท์อนุสรณ์) กรรมการฝ่ายสถานที่
656 นางสุคนทิพย์ กลิ่นหอม โรงเรียนบ้านหนองบอน (นัยนานนท์อนุสรณ์) กรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน รับคะแนน และบันทึกคะแนน
657 นางสาวกัญญรัตน์ สิงห์คำ โรงเรียนบ้านหนองบอน (นัยนานนท์อนุสรณ์) กรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน รับคะแนน และบันทึกคะแนน
658 นางสาวปนิฏฐา ป้อมหิน โรงเรียนบ้านหนองบอน (นัยนานนท์อนุสรณ์) กรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน รับคะแนน และบันทึกคะแนน
659 นางสาวภัสสรนันท์ ทองนอก โรงเรียนบ้านหนองบอน (นัยนานนท์อนุสรณ์) กรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน รับคะแนน และบันทึกคะแนน
660 นางสาวประภาพร สุทธิประภา โรงเรียนบ้านหนองบอน (นัยนานนท์อนุสรณ์) กรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน รับคะแนน และบันทึกคะแนน
661 นางสาวกัญญารัตน์ สิงห์คำ โรงเรียนบ้านหนองบอน (นัยนานนท์อนุสรณ์) กรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน รับคะแนน และบันทึกคะแนน
662 นางสาวสุกัญญา โพธิ์หา โรงเรียนบ้านหนองบอน (นัยนานนท์อนุสรณ์) กรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน รับคะแนน และบันทึกคะแนน
663 นางผาณิตา หิรนิล โรงเรียนบ้านหนองบอน (นัยนานนท์อนุสรณ์) กรรมการฝ่ายประสานงานหน้าห้องแข่งขันและนำนักเรียนเข้าห้องแข่งขัน
664 นางสงวนศิล จันทะคุณ โรงเรียนบ้านหนองบอน (นัยนานนท์อนุสรณ์) กรรมการฝ่ายประสานงานหน้าห้องแข่งขันและนำนักเรียนเข้าห้องแข่งขัน
665 นางณัฐพร วิกรัยไพศาล โรงเรียนบ้านหนองบอน (นัยนานนท์อนุสรณ์) กรรมการฝ่ายประสานงานหน้าห้องแข่งขันและนำนักเรียนเข้าห้องแข่งขัน
666 นางสาววราพร โพธิ์สาชัย โรงเรียนบ้านหนองบอน (นัยนานนท์อนุสรณ์) กรรมการฝ่ายประสานงานหน้าห้องแข่งขันและนำนักเรียนเข้าห้องแข่งขัน
667 นางสาววราพร บุตรธนู โรงเรียนบ้านหนองบอน (นัยนานนท์อนุสรณ์) กรรมการฝ่ายประสานงานหน้าห้องแข่งขันและนำนักเรียนเข้าห้องแข่งขัน
668 นางจุฑารัตน์ งามวงศ์ โรงเรียนบ้านหนองบอน (นัยนานนท์อนุสรณ์) กรรมการฝ่ายประสานงานหน้าห้องแข่งขันและนำนักเรียนเข้าห้องแข่งขัน
669 นายบรรเทิง เกตุแก้ว โรงเรียนบ้านหนองบอน (นัยนานนท์อนุสรณ์) กรรมการฝ่ายการจัดจราจร และรักษาความปลอดภัย
670 นางสิริพันธ์ ภาษีธรรม โรงเรียนบ้านหนองบอน (นัยนานนท์อนุสรณ์) กรรมการประชาสัมพันธ์และต้อนรับ
671 นางดารณี มีผิว ข้าราชการบำนาญ คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
672 นางสมหมาย เชาว์นะรัง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนราชวินิต คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
673 นางปิยะนันท์ เนียมสร้อย ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนราชวินิต คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
674 นางภัทรวดี ฟองคำ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนราชวินิต คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
675 นางละอองศรี สุวินัย ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนราชวินิต คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
676 นางสาวรัชนก พรรณนนท์ ครู โรงเรียนราชวินิต คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
677 นางสาวณัฏฐาภรณ์ กัสโก ครู โรงเรียนราชวินิต คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
678 นางสาวมุทิตา ศิลารักษ์ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนราชวินิต คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
679 นางสาวพิพ์พร พิศพรม ครูอัตราจ้าง โรงเรียนราชวินิต คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
680 นางบุญมา เฉลย ลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนราชวินิต คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
681 นางสาธิตา ธูปแจ้ง ลูกจ้างประจำ คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
682 นางสมศรี สว่างหล้า ลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนราชวินิต คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
683 นายวัลลภ แจ่มเพ็ญ ลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนราชวินิต คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
684 นางวราภรณ์ ทองอ่อน ลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนราชวินิต คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
685 นางจิราภรณ์ ไชยลาม ลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนราชวินิต คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
686 นางสาวยุพิณ พลิกนุช ลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนราชวินิต คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
687 นางสาวนน้ำหนึ่ง แตงแก้ว ลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนราชวินิต คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
688 นางนาถทิพา พุทธิรานนท์ ลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนราชวินิต คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
689 นางสาวนิชานันท์ รุ่งเพชร ลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนราชวินิต คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
690 นางสาวมยุรี การรักษ์ ลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนราชวินิต คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
691 นางสาวมัณยาภา แซ่ฟุ้ง ลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนราชวินิต คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
692 นางสาวมาลาพรรณ เพชรอยู่ พนักงานราชการ คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
693 นางสาวอริสรา บัวส่อง ลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนราชวินิต คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
694 นางเจนจิรา ประเสริฐสุข ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนราชวินิต คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
695 นางจุตินภา เผ่าอินจันทร์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนราชวินิต คณะกรรมการฝ่ายจัดพิมพ์เกียรติบัตรและวัดผลประเมินผล
696 นายทวี เนื่องอาชา ครู โรงเรียนราชวินิต คณะกรรมการฝ่ายจัดพิมพ์เกียรติบัตรและวัดผลประเมินผล
697 นายนาวิน ทองสะอาด ครู โรงเรียนราชวินิต คณะกรรมการฝ่ายจัดพิมพ์เกียรติบัตรและวัดผลประเมินผล
698 นายธนพล เกษมสุนทรวัชระ ครู โรงเรียนราชวินิต คณะกรรมการฝ่ายจัดพิมพ์เกียรติบัตรและวัดผลประเมินผล
699 นายภานุวัฒน์ พันธ์สระคู ครูอัตราจ้าง โรงเรียนราชวินิต คณะกรรมการฝ่ายจัดพิมพ์เกียรติบัตรและวัดผลประเมินผล
700 นายพิศุทธิ์ศักดิ์ กุลสาร ครูผู้ช่วย โรงเรียนราชวินิต คณะกรรมการฝ่ายจัดพิมพ์เกียรติบัตรและวัดผลประเมินผล
701 นางสาวอารดา รัตนนภาลัย ครู โรงเรียนราชวินิต คณะกรรมการฝ่ายจัดพิมพ์เกียรติบัตรและวัดผลประเมินผล
702 นายสิทธิพงษ์ สัมฤทธิ์ ครู โรงเรียนราชวินิต คณะกรรมการฝ่ายจัดพิมพ์เกียรติบัตรและวัดผลประเมินผล
703 นายปณิธาน นิลวงศ์ ครู โรงเรียนราชวินิต คณะกรรมการฝ่ายจัดพิมพ์เกียรติบัตรและวัดผลประเมินผล
704 นางปณิดา วรรณบุตร ครูชำนาญการ โรงเรียนราชวินิต คณะกรรมการฝ่ายจัดพิมพ์เกียรติบัตรและวัดผลประเมินผล
705 นางสาวภาวินี ใหม่นทีกุล ครู โรงเรียนราชวินิต คณะกรรมการฝ่ายจัดพิมพ์เกียรติบัตรและวัดผลประเมินผล
706 นางเจนจิรา ประเสริฐสุข ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนราชวินิต คณะกรรมการประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน
707 นายทวี เนื่องอาชา ครู โรงเรียนราชวินิต คณะกรรมการประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน
708 นางสาวภาวินี ใหม่นทีกุล ครู โรงเรียนราชวินิต คณะกรรมการประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน
709 นางสาวอารดา รัตนนภาลัย ครู โรงเรียนราชวินิต คณะกรรมการประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน
710 นายนาวิน ทองสะอาด ครู โรงเรียนราชวินิต คณะกรรมการประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน
711 นายธนพล เกษมสุนทรวัชระ ครู โรงเรียนราชวินิต คณะกรรมการประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน
712 นายพิศุทธิ์ศักดิ์ กุลสาร ครูผู้ช่วย โรงเรียนราชวินิต คณะกรรมการประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน
713 นายมานิตย์ จิรโกเมศ ข้าราชการบำนาญ โรงเรียนสวนกุหลาบ ที่ี่ปรึกษาคณะกรรมการ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ช่วงชั้น 1-2 และมัธยม
714 นายเกรียงไกร คำแก่นแก้ว ครูธุรการ โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลศูนย์
715 นางสาวนรภัทร อินทจักร์ ครู โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลศูนย์
716 นายสุรชัย ศรีโยธี ครูโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลศูนย์
717 นางสาวจินตนา เพียรประสิทธิ์ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลศูนย์
718 นายธีรนัย แซ่โหงว ครู คศ.1 โรงเรียนวัดหนัง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลศูนย์
719 นายสุทธิพงศ์ นาคทรัพย์ ครูโรงเรียนสายน้ำทิพย์ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลศูนย์
720 นางสาวภิญญาพัชญ์ ทำทาน ครูโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลศูนย์
721 นายอภิสิทธ์ หงษ์อินทร์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลศูนย์
722 นายเฉลิมวุฒิ มาตยาบุญ หัวหน้าสายชั้นการศึกษาพิเศษ โรงเรียนพญาไท เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลศูนย์
723 นายสุรชัย ทองทวี รองผู้อำนวยการโรงเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร กรรมการอำนวยการ ศูนย์วิทยาศาสตร์
724 นายสุทธิชัย เดชสุวรรณนิธี รองผู้อำนวยการโรงเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร กรรมการอำนวยการ ศูนย์วิทยาศาสตร์
725 นางณภัทรภัคร ธัญญวณิชกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร กรรมการอำนวยการ ศูนย์วิทยาศาสตร์
726 นายไพโรจน์ ฟักคง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมหาบุศย์ กรรมการอำนวยการ ศูนย์วิทยาศาสตร์
727 นางสุดารัตน์ พลแพงพา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดด่าน กรรมการอำนวยการ ศูนย์วิทยาศาสตร์
728 นางพีรานุช ไชยพิเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบอน (นันนานนท์อนุสรณ์) กรรมการอำนวยการ ศูนย์วิทยาศาสตร์
729 นายปรพล แก้วชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ กรรมการอำนวยการ ศูนย์วิทยาศาสตร์
730 นายสุวรรณ ยะรังวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการอำนวยการ ศูนย์วิทยาศาสตร์
731 นางอุษา พุ่มศรีภานนท์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร กรรมการอำนวยการ ศูนย์วิทยาศาสตร์
732 นางลออ จิตดวงเปรม ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนราชวินิต คณะกรรมการรับรายงานตัว
733 นางวาสนา สมวรรณ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนราชวินิต คณะกรรมการรับรายงานตัว
734 นางสาวสุกัญญา ชาซิโย ครูผู้ช่วย โรงเรียนราชวินิต คณะกรรมการรับรายงานตัว
735 นางปณิดา วรรณบุตร ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนราชวินิต คณะกรรมการรับรายงานตัว
736 นางสาวรุ่งอรุณ จงเพียร ครู โรงเรียนราชวินิต คณะกรรมการรับรายงานตัว
737 นางสาวทัศนีย์ เอกมาตย์ ครู โรงเรียนราชวินิต คณะกรรมการรับรายงานตัว
738 นางสาวสายธาร ตาทุมวัน ครูผู้ช่วย โรงเรียนราชวินิต คณะกรรมการรับรายงานตัว
739 นายวิชัย ฤกคะมาตย์ ครู โรงเรียนราชวินิต คณะกรรมการรับรายงานตัว
740 นางเกศกมล ใจสาหัส โรงเรียนพญาไท คณะกรรมการรับรายงานตัว
741 นางสาวฤทัยรัตน์ เวียงจันดา ครู โรงเรียนราชวินิต คณะกรรมการรับรายงานตัว
742 นางสาวนำ้ผึ้ง พรมบุตร ครูอัตราจ้าง โรงเรียนราชวินิต คณะกรรมการรับรายงานตัว
743 น.ส.รุ่งอรุณ โชติสาร ครู โรงเรียนราชวินิต คณะกรรมการรับรายงานตัว
744 นางสาวนวรัตน์ ศรีทอง ครู โรงเรียนราชวินิต คณะกรรมการรับรายงานตัว
745 นายสมบัติ เปลี่ยนขำ ครู โรงเรียนราชวินิต คณะกรรมการรับรายงานตัว
746 นางหัตถยสภนณ์ เนินทอง ครูชำนาญการ โรงเรียนราชวินิต คณะกรรมการรับรายงานตัว
747 นางสาวศรุตา มณีโชติ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนราชวินิต คณะกรรมการรับรายงานตัว
748 นายวสันต์ จำปาพันธ์ พนักงานราชการ โรงเรียนราชวินิต (ครูผู้สอน) คณะกรรมการรับรายงานตัว
749 นางทัศนีย์ วงษ์ท่าเรือ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนราชวินิต คณะกรรมการรับรายงานตัว
750 นายเมธี สุระชัน ครูผู้ช่วย โรงเรียนราชวินิต คณะกรรมการรับรายงานตัว
751 นายจเด็ด จุฬาวังฤทธิ์ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนราชวินิต คณะกรรมการรับรายงานตัว
752 นางรุ่งลักษณ์ ภู่สุข ครู โรงเรียนราชวินิต คณะกรรมการรับรายงานตัว
753 นางสาวเมทินี แซ่ตัง ครูผู้ช่วย โรงเรียนราชวินิต คณะกรรมการรับรายงานตัว
754 นายสุระปรีชา ทองลา ครูอัตราจ้าง โรงเรียนราชวินิต คณะกรรมการรับรายงานตัว
755 นางวิเวียน คชฤทธิ์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนราชวินิต คณะกรรมการรับรายงานตัว
756 นางสาวทัศสณีย์ เดชนิ่ม ครู โรงเรียนราชวินิต คณะกรรมการรับรายงานตัว
757 นายศักรินทร์ อั๋นประเสริฐ ครู โรงเรียนราชวินิต คณะกรรมการรับรายงานตัว
758 นางสิริรัตน์ ทองน้อย ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนราชวินิต คณะกรรมการรับรายงานตัว
759 นางสาวสุนิษา อ่อนคง ครูผู้ช่วย โรงเรียนราชวินิต คณะกรรมการรับรายงานตัว
760 นายชาติชาย จบหิมเวศน์ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนราชวินิต คณะกรรมการรับรายงานตัว
761 นางรุ่งทิพย์ มาทะวงษ์ ครู โรงเรียนราชวินิต คณะกรรมการรับรายงานตัว
762 นางณัฐินี ถวิลไพร ครูผู้ช่วย โรงเรียนราชวินิต คณะกรรมการรับรายงานตัว
763 นายจรัญ เค้าหัน ครูผู้ช่วย โรงเรียนราชวินิต คณะกรรมการรับรายงานตัว
764 นางสาธกา พงษ์ไทย ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนราชวินิต คณะกรรมการรับรายงานตัว
765 นางสาวสุรีรัตน์ พิมพะชัย ครู โรงเรียนราชวินิต คณะกรรมการรับรายงานตัว
766 นายฝัยรุดดีน เต๊ะเฮ็ง ครูอัตราจ้าง โรงเรียนราชวินิต คณะกรรมการรับรายงานตัว
767 นางสาวพัชรินทร์ พุทธา ครู โรงเรียนราชวินิต คณะกรรมการรับรายงานตัว
768 นางสาวสมกุลวีร์ นุกันหา ครูผู้ช่วย โรงเรียนราชวินิต คณะกรรมการรับรายงานตัว
769 นายพงษ์สว่าง พรหมบุตร พนักงานราชการ โรงเรียนราชวินิต (ครูผู้สอน) คณะกรรมการรับรายงานตัว
770 นางยุพิน จิตรจำนงค์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนราชวินิต คณะกรรมการรับรายงานตัว
771 นางศิริรัตน์ สุขสบาย ครู โรงเรียนราชวินิต คณะกรรมการรับรายงานตัว
772 นายสถาพร พันธุ์รัตน์ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนราชวินิต คณะกรรมการรับรายงานตัว
773 นางวริศรา จันทร์ฉาย ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนราชวินิต คณะกรรมการรับรายงานตัว
774 นางประไพศรี เนาวบุตร ครู โรงเรียนราชวินิต คณะกรรมการรับรายงานตัว
775 ว่าที่ร.ต.ศศิวิมล จันทร์สว่าง ครู โรงเรียนราชวินิต คณะกรรมการรับรายงานตัว
776 นางสาวพรประภา กุลบุตร ครูผู้ช่วย โรงเรียนราชวินิต คณะกรรมการรับรายงานตัว
777 นางประไพศรี เนาวบุตร ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนราชวินิต คณะกรรมการรับรายงานตัว
778 นางสาวพรธิภา เกื้อกุดลิง ครู โรงเรียนราชวินิต คณะกรรมการรับรายงานตัว
779 นางสาวสิรินทร์ สายบัวไย ครู โรงเรียนราชวินิต คณะกรรมการรับรายงานตัว
780 นางสาวบวรรัตน์ เหมือนเนื้อทอง ครูผู้ช่วย โรงเรียนราชวินิต คณะกรรมการรับรายงานตัว
781 นางสาวศิริพันธ์ สาระรัตน์ ครู โรงเรียนราชวินิต คณะกรรมการรับรายงานตัว
782 นางกัญญา สถาพรวจนา ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนราชวินิต คณะกรรมการรับรายงานตัว
783 นางสาวสันถวันท์ พยาเลี้ยง ครู โรงเรียนราชวินิต คณะกรรมการรับรายงานตัว
784 นางสาวพัชรนา คงมาลัย ครู โรงเรียนราชวินิต คณะกรรมการรับรายงานตัว
785 นางศศินันท์ ศรีอาษา ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนราชวินิต คณะกรรมการรับรายงานตัว
786 นางอรอนงค์ ชาญรอบ ครูผู้ช่วย โรงเรียนราชวินิต คณะกรรมการรับรายงานตัว
787 นางสาวสมจิต ห่อทอง ครูผู้ช่วย โรงเรียนราชวินิต คณะกรรมการรับรายงานตัว
788 นางฐิติยา จันทร์น้อย ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนราชวินิต คณะกรรมการรับรายงานตัว
789 นายกิตติศักดิ์ กาญจนครุฑ รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิตรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิต คณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขัน
790 นายเฉลิมชัย วัดเข้าหลาม ครูเชี่ยวชาญ โรงเรียนราชวินิต คณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขัน
791 นางเจนจิรา ประเสริฐสุข ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนราชวินิต คณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขัน
792 นางจุตินภา เผ่าอินทร์จัน ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนราชวินิต คณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขัน
793 นางสมหมาย เชาว์นะรัง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนราชวินิต คณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขัน
794 นางปิยะนันท์ เนียมสร้อย ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนราชวินิต คณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขัน
795 นางกัลยา หนูจ่าย ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนราชวินิต คณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขัน
796 นางลออ จิตดวงเปรม ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนราชวินิต คณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขัน
797 นายทวี เนื่องอาชา ครู โรงเรียนราชวินิต คณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขัน
798 นายมานพ เอี่ยมสอาด ครู โรงเรียนราชวินิต คณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขัน
799 นางสาวเสาวมล จันแก้ว ครู โรงเรียนราชวินิต คณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขัน
800 นางสาวกาญจนา นมัสโก ครู โรงเรียนราชวินิต คณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขัน
801 นางสาวนิสิตา บัวจันทร์ ครู โรงเรียนราชวินิต คณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขัน
802 นางลมัยพร แหล่งหล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอมรินทราราม ศูนย์วิชาการศิลปะ กรรมการอำนวยการ ศูนย์ศิลปะ
803 นางสุพรรัตน์ สัตตธนชัยภัทร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนัง กรรมการอำนวยการ ศูนย์ศิลปะ
804 นายธีรนัย แซ่โหงว ครู คศ.1 โรงเรียนวัดหนัง กรรมการอำนวยการ ศูนย์ศิลปะ
805 นางสาวจารุวรรณ์ กกุลนิตย์ ครู คศ.1 โรงเรียนวัดหนัง กรรมการอำนวยการ ศูนย์ศิลปะ
806 นายสุวรรณ ยะรังวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการดำเนินงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์
807 นายไพโรจน์ ฟักคง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมหาบุศย์ กรรมการดำเนินงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์
808 นายสมบูณ์ เสาวคนธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) กรรมการดำเนินงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์
809 นางสุดารัตน์ พลแพงพา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดด่าน กรรมการดำเนินงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์
810 นางพีรานุช ไชยพิเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบอน (นันนานนท์อนุสรณ์) กรรมการดำเนินงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์
811 นายปรพล แก้วชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ กรรมการดำเนินงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์
812 นางอุษา พุ่มศรีภานนท์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร กรรมการดำเนินงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์
813 นางศรีสุดา นุ่มอ่ำ ครูชำนาญการโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการดำเนินงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์
814 นางวันทนา บัณฑรวรรณ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการดำเนินงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์
815 นางสาวสุชีลา ตันติเมธาวี ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการดำเนินงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์
816 นางสุจิตร กำลังเดช ข้าราชการบำนาญโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการดำเนินงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์
817 นายศรีจันทร์ ปัสสาคำ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการดำเนินงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์
818 นางบังอร ภูพัฒนะ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการดำเนินงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์
819 นางสาวอุไรวรรณ มะเดชา ครูชำนาญการโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการดำเนินงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์
820 นางพรรณี พลายคุม ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการดำเนินงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์
821 นางชุติมณฑน์ วสุประสาท ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการดำเนินงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์
822 นางสาวรัศนี พลสวัสดิ์ ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการดำเนินงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์
823 นางสาวอรวรรณ พิบูลย์เวช ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการดำเนินงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์
824 นายวชิรวิทย์ เมืองอินทร์ ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการดำเนินงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์
825 นางสาวกัญญาพัชญ์ วังแสง ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการดำเนินงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์
826 นางสุดาพร หาญจริง ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการดำเนินงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์
827 นายสมหวัง พึ่งสูงเนิน ข้าราชการบำนาญ กรรมการที่ปรึกษา ศูนย์ศิลปะ
828 นางลมัยพร แหล่งหล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอมรินทราราม ศูนย์วิชาการศิลปะ กรรมการที่ปรึกษา ศูนย์ศิลปะ
829 นายถาวร พบพืช ครูโรงเรียนวัดอมรินทราราม กรรมการที่ปรึกษา ศูนย์ศิลปะ
830 นายรังสิต ศรีหร่าย ครูโรงเรียนวัดอมรินทราราม กรรมการที่ปรึกษา ศูนย์ศิลปะ
831 นางสันสนีย์ กนกลาวัณย์ ครูโรงเรียนวัดอมรินทราราม กรรมการที่ปรึกษา ศูนย์ศิลปะ
832 นางอุษา พุ่มศรีภานนท์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร กรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ป.4-6
833 นายกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์ ครูโรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการปทุมธานี กรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ป.4-6
834 นายเติมพงศ์ พุ่มศรีภานนท์ นิสิตปริญญาโท ทุนโครงการ สควค. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ป.4-6
835 นางบังอร ภูพัฒนะ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ป.4-6
836 นางสาวอรวรรณ พิบูลย์เวช ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ป.4-6
837 นางสาวรัศนี พลสวัสดิ์ ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ป.4-6
838 นางสาวสุชีลา ตันติเมธาวี ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ป.4-6
839 นางวันทนา บัณฑรวรรณ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ป.4-6
840 นางสาวปริศนา จตุรปา ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ป.4-6
841 นายฉัตรพันธ์ นิลกำแหง ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ป.4-6
842 นางสาวสุุวรรณี บุญทัน ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ป.4-6
843 นายเจษฏา ก้องสาคร ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ป.4-6
844 นางสาวเดือนเต็ม มัดตาเฮด ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ป.4-6
845 นายณัฐวุฒิ สวัสดิ์พาณิชย์ ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ป.4-6
846 นางสาวศิริประภาพรรณ์ ตุ้มวิจิตร ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ป.4-6
847 นางสาวพวงพร ไชยวีระ ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ป.4-6
848 นางสาวภภัสสร ดวงมณี ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ป.4-6
849 นางสาวพัชรนันท์ เวียงสันเทียะ ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ป.4-6
850 นางสาวกมลชนก เลี่ยนชอบ ครูผู้ช่วยโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ป.4-6
851 นางสาวหฤทัย สุขสุด ครูผู้ช่วยโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ป.4-6
852 นางสาวทิพจุฑา สุวะพันธ์ ครูผู้ช่วยโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ป.4-6
853 นางสาวพัชรียา จันทะไทย ครูผู้ช่วยโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ป.4-6
854 นางสาวศรินยา พลอาจ ครูผู้ช่วยโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ป.4-6
855 นางพัชรี เมตตาจิตร พนักงานราชการโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ป.4-6
856 นางมณฑา ลิรัตนวงศ์หิรัญ พนักงานราชการโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ป.4-6
857 นางสุพรรัตน์ สัตตธนชัยภัทร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนัง กรรมการดำเนินงาน ศูนย์ศิลปะ
858 นางยุพาวรรณ ลินิฐฎา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการดำเนินงาน ศูนย์ศิลปะ
859 นางอารมย์ ชัยสวัสดิ์ ครู คศ.2 โรงเรียนวัดหนัง กรรมการดำเนินงาน ศูนย์ศิลปะ
860 นายวรพล บุญมาเลิศ ครู คศ.2 โรงเรียนวัดหนัง กรรมการดำเนินงาน ศูนย์ศิลปะ
861 นางประไพ ชัยสมบัติ ครู คศ.3 โรงเรียนวัดหนัง กรรมการดำเนินงาน ศูนย์ศิลปะ
862 นางสาวสารภี ชูนุกูลพงษ์ ครู คศ.3 โรงเรียนวัดหนัง กรรมการดำเนินงาน ศูนย์ศิลปะ
863 นายศรีสุวรรณ โพธิน ครู คศ.2 โรงเรียนวัดหนัง กรรมการดำเนินงาน ศูนย์ศิลปะ
864 นายธีรนัย แซ่โหงว ครู คศ.1 โรงเรียนวัดหนัง กรรมการดำเนินงาน ศูนย์ศิลปะ
865 นางสาวจารุวรรณ์ กกุลนิตย์ ครู คศ.1 โรงเรียนวัดหนัง กรรมการดำเนินงาน ศูนย์ศิลปะ
866 นางสาวปณิชา อินทรกำแหง ครู โรงเรียนวัดหนัง กรรมการดำเนินงาน ศูนย์ศิลปะ
867 นางสาวรินทร์นภา ตลาดเงิน ครูผู้ช่วย โรงเรียนวัดหนัง กรรมการดำเนินงาน ศูนย์ศิลปะ
868 นางอุษา พุ่มศรีภานนท์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร กรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.1-3
869 นายกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์ ครูโรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการปทุมธานี กรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.1-3
870 นายเติมพงศ์ พุ่มศรีภานนท์ นิสิตปริญญาโท ทุนโครงการ สควค. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.1-3
871 นางบังอร ภูพัฒนะ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.1-3
872 นางสาวอรวรรณ พิบูลย์เวช ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.1-3
873 นางสาวรัศนี พลสวัสดิ์ ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.1-3
874 นางสาวสุชีลา ตันติเมธาวี ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.1-3
875 นางวันทนา บัณฑรวรรณ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.1-3
876 นางสาวปริศนา จตุรปา ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.1-3
877 นายฉัตรพันธ์ นิลกำแหง ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.1-3
878 นางสาวสุวรรณี บุญทัน ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.1-3
879 นายเจษฏา ก้องสาคร ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.1-3
880 นางสาวเดือนเต็ม มัดตาเฮด ครูผู้ช่วยโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.1-3
881 นางสาวศิริประภาพรรณ์ ตุ้มวิจิตร ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.1-3
882 นางสาวภภัสสร ดวงมณี ครูผู้ช่วยโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.1-3
883 นางสาวพัชรนันท์ เวียงสันเทียะ ครูผู้ช่วยโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.1-3
884 นางสาวกมลชนก เลี่ยนชอบ ครูผู้ช่วยโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.1-3
885 นางสาวหฤทัย สุขสุด ครูผู้ช่วยโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.1-3
886 นางสาวทิพจุฑา สุวะพันธ์ ครูผู้ช่วยโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.1-3
887 นางสาวพัชรียา จันทะไทย ครูผู้ช่วยโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.1-3
888 นางสาวศรินยา พลอาจ ครูผู้ช่วยโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.1-3
889 นางพัชรี เมตตาจิตร พนักงานราชการโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.1-3
890 นางสาวมณฑา เมธยะกุล พนักงานราชการโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.1-3
891 นางลมัยพร แหล่งหล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอมรินทราราม ศูนย์วิชาการศิลปะ กรรมการฝ่ายพิธีเปิดงาน ศูนย์ศิลปะ
892 นายสมหวัง พึ่งสูงเนิน ข้าราชการบำนาญ กรรมการฝ่ายพิธีเปิดงาน ศูนย์ศิลปะ
893 นางสุพรรัตน์ สัตตธนชัยภัทร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนัง กรรมการฝ่ายพิธีเปิดงาน ศูนย์ศิลปะ
894 นายวรพล บุญมาเลิศ ครู คศ.2 โรงเรียนวัดหนัง กรรมการฝ่ายพิธีเปิดงาน ศูนย์ศิลปะ
895 นายถาวร พบพืช ครูโรงเรียนวัดอมรินทราราม กรรมการฝ่ายพิธีเปิดงาน ศูนย์ศิลปะ
896 นางอารมย์ ชัยสวัสดิ์ ครู คศ.2 โรงเรียนวัดหนัง กรรมการฝ่ายพิธีเปิดงาน ศูนย์ศิลปะ
897 นางจันทิรา กุสดิษฐ ครู คศ.3 โรงเรียนวัดหนัง กรรมการฝ่ายพิธีเปิดงาน ศูนย์ศิลปะ
898 นางประไพ ชัยสมบัติ ครู คศ.3 โรงเรียนวัดหนัง กรรมการฝ่ายพิธีเปิดงาน ศูนย์ศิลปะ
899 นางสาวสารภี ชูนุกูลพงษ์ ครู คศ.3 โรงเรียนวัดหนัง กรรมการฝ่ายพิธีเปิดงาน ศูนย์ศิลปะ
900 นายศรีสุวรรณ โพธิน ครู คศ.2 โรงเรียนวัดหนัง กรรมการฝ่ายพิธีเปิดงาน ศูนย์ศิลปะ
901 นายธีรนัย แซ่โหงว ครู คศ.1 โรงเรียนวัดหนัง กรรมการฝ่ายพิธีเปิดงาน ศูนย์ศิลปะ
902 นางสาวจารุวรรณ์ กกุลนิตย์ ครู คศ.1 โรงเรียนวัดหนัง กรรมการฝ่ายพิธีเปิดงาน ศูนย์ศิลปะ
903 นางสาวปณิชา อินทรกำแหง ครู โรงเรียนวัดหนัง กรรมการฝ่ายพิธีเปิดงาน ศูนย์ศิลปะ
904 นางสาวรินทร์นภา ตลาดเงิน ครูผู้ช่วย โรงเรียนวัดหนัง กรรมการฝ่ายพิธีเปิดงาน ศูนย์ศิลปะ
905 นางสาวพวงพร ไชยวีระ ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับ ป.4-6
906 นายปกรณ์ ปานรอด ข้าราชการบำนาญโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรรมการตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับ ป.4-6
907 นายสมบัติ เอกเชี่ยวชาญ ครูชำนาญการโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรรมการตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับ ป.4-6
908 นางสาวพรรณนภา กำบัง ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรรมการตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับ ป.4-6
909 นางชุติมณฑน์ วสุประสาท ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับ ป.4-6
910 นายวชิรวิทย์ เมืองอินทร์ ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับ ป.4-6
911 นางสาวสิริน ฤทธิ์หมุน ครูผู้ช่วยโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับ ป.4-6
912 นางสาวสุพัฒตา ราช่อง ครูผู้ช่วยโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับ ป.4-6
913 นางสาวศุภกาญจน์ พลอยเจริญ ครูผู้ช่วยโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับ ป.4-6
914 นายวรพล บุญมาเลิศ ครู คศ.2 โรงเรียนวัดหนัง กรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์ศิลปะ
915 นายธีรนัย แซ่โหงว ครู คศ.1 โรงเรียนวัดหนัง กรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์ศิลปะ
916 นางสาวนพรัตน์ อุดมสุข ครู คศ.1 โรงเรียนวัดหนัง กรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์ศิลปะ
917 นางสาวสิรินภา อมรไพศาลเลิศ ครู คศ.1 โรงเรียนวัดหนัง กรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์ศิลปะ
918 นางสาวดุษณี เนตรทิพย์ ครู คศ.1 โรงเรียนวัดหนัง กรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์ศิลปะ
919 นางสาวอรณิชา นันทพฤทธิ์ ครู คศ.1 โรงเรียนวัดหนัง กรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์ศิลปะ
920 นางสาวอนงค์ลักษณ์ พงษ์ธนู ครูผู้ช่วย โรงเรียนวัดหนัง กรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์ศิลปะ
921 นางสาวรินทร์นภา ตลาดเงิน ครูผู้ช่วย โรงเรียนวัดหนัง กรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์ศิลปะ
922 นางสาวปณิชา อินทรกำแหง ครู โรงเรียนวัดหนัง กรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์ศิลปะ
923 นางสาวพุทธรัตน์ เขียมสันเทียะ ครู โรงเรียนวัดหนัง กรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์ศิลปะ
924 นางสาวณฐมน โกบุตร ครู โรงเรียนวัดหนัง กรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์ศิลปะ
925 นางดวงใจ เดชภิมล ลูกจ้างประจำโรงเรียนวัดหนัง กรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์ศิลปะ
926 นางสุภาพร โฉมมิตร ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนวัดหนัง กรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์ศิลปะ
927 นางนิภา ทองเจือ ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนวัดหนัง กรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์ศิลปะ
928 นางสาวรัชนี วิไลศิลป์ ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนวัดหนัง กรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์ศิลปะ
929 นางปติมา ชูบุญ ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนวัดหนัง กรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์ศิลปะ
930 นางคำภี อ่อนดี ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนวัดหนัง กรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์ศิลปะ
931 นางทิพย์วัลย์ สังกรณ์ ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนวัดหนัง กรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์ศิลปะ
932 นายธีรสิญจ์ พรหมพิมาน ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนวัดหนัง กรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์ศิลปะ
933 นางนันทพร แก้วกัญญาติ ครู คศ.1 โรงเรียนวัดหนัง กรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์ศิลปะ
934 นายปกรณ์ ปานรอด ครูเชี่ยวชาญโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรรมการตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับ ม.1-3
935 นายสมบัติ เอกเชี่ยวชาญ ครูชำนาญการโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรรมการตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับ ม.1-3
936 นางสาวพรรณนภา กำบัง ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรรมการตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับ ม.1-3
937 นางชุติมณฑน์ วสุประสาท ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับ ม.1-3
938 นายวชิรวิทย์ เมืองอินทร์ ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับ ม.1-3
939 นางสาวสิริน ฤทธิ์หมุน ครูผู้ช่วยโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับ ม.1-3
940 นางสาวสุพัฒตา ราช่อง ครูผู้ช่วยโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับ ม.1-3
941 นางสันสนีย์ กนกลาวัณย์ ครูโรงเรียนวัดอมรินทราราม กรรมการรับลงทะเบียนและจับฉลาก ศูนย์ศิลปะ
942 นายธีรนัย แซ่โหงว ครู คศ.1 โรงเรียนวัดหนัง กรรมการรับลงทะเบียนและจับฉลาก ศูนย์ศิลปะ
943 นางสาวจุฑาภรณ์ ภักดี ครูผู้ช่วย โรงเรียนวัดหนัง กรรมการรับลงทะเบียนและจับฉลาก ศูนย์ศิลปะ
944 นางสาวทิพวรรณ หลุ่งตี้ ครู คศ.1 โรงเรียนวัดหนัง กรรมการรับลงทะเบียนและจับฉลาก ศูนย์ศิลปะ
945 นางสาวปณิชา อินทรกำแหง ครู โรงเรียนวัดหนัง กรรมการรับลงทะเบียนและจับฉลาก ศูนย์ศิลปะ
946 นางจันทิรา กุสดิษฐ ครู คศ.3 โรงเรียนวัดหนัง กรรมการรับลงทะเบียนและจับฉลาก ศูนย์ศิลปะ
947 นางสาวดุษณี เนตรทิพย์ ครู คศ.1 โรงเรียนวัดหนัง กรรมการรับลงทะเบียนและจับฉลาก ศูนย์ศิลปะ
948 นางสาววราภรณ์ เนตรประเสริฐศรี ครู คศ.2 โรงเรียนวัดหนัง กรรมการรับลงทะเบียนและจับฉลาก ศูนย์ศิลปะ
949 นางสาวอนงลักษณ์ พงษ์ธนู ครูผู้ช่วย โรงเรียนวัดหนัง กรรมการรับลงทะเบียนและจับฉลาก ศูนย์ศิลปะ
950 นายศรีสุวรรณ โพธิน ครู คศ.2 โรงเรียนวัดหนัง กรรมการรับลงทะเบียนและจับฉลาก ศูนย์ศิลปะ
951 นางสาวธาดาทิพย์ รักทอง ครู คศ.1 โรงเรียนวัดหนัง กรรมการรับลงทะเบียนและจับฉลาก ศูนย์ศิลปะ
952 นางสาวนพรัตน์ อุดมสุข ครู คศ.1 โรงเรียนวัดหนัง กรรมการรับลงทะเบียนและจับฉลาก ศูนย์ศิลปะ
953 นางสาวอริยา วัฒนก้านตง ครูผู้ช่วย โรงเรียนวัดหนัง กรรมการรับลงทะเบียนและจับฉลาก ศูนย์ศิลปะ
954 นางสาวรินทร์นภา ตลาดเงิน ครูผู้ช่วย โรงเรียนวัดหนัง กรรมการรับลงทะเบียนและจับฉลาก ศูนย์ศิลปะ
955 นางสาวจารุวรรณ์ กกุลนิตย์ ครู คศ.1 โรงเรียนวัดหนัง กรรมการรับลงทะเบียนและจับฉลาก ศูนย์ศิลปะ
956 นางสาวสารภี ชูนุกูลพงษ์ ครู คศ.3 โรงเรียนวัดหนัง กรรมการรับลงทะเบียนและจับฉลาก ศูนย์ศิลปะ
957 นางสาวแพรวนภา นาแพงรัตน์ ครู คศ.1 โรงเรียนวัดหนัง กรรมการรับลงทะเบียนและจับฉลาก ศูนย์ศิลปะ
958 นางมาลี คำทา ครู คศ.1 โรงเรียนวัดหนัง กรรมการรับลงทะเบียนและจับฉลาก ศูนย์ศิลปะ
959 นางสาวณฐมน โกบุตร ครู โรงเรียนวัดหนัง กรรมการรับลงทะเบียนและจับฉลาก ศูนย์ศิลปะ
960 นางอารมย์ ชัยสวัสดิ์ ครู คศ.2 โรงเรียนวัดหนัง กรรมการรับลงทะเบียนและจับฉลาก ศูนย์ศิลปะ
961 นางสาวลักษณพร เมธสุทธิ์ ครู โรงเรียนวัดหนัง กรรมการรับลงทะเบียนและจับฉลาก ศูนย์ศิลปะ
962 นางสาววัลภา จำนงค์ไว ครูผู้ช่วย โรงเรียนวัดหนัง กรรมการรับลงทะเบียนและจับฉลาก ศูนย์ศิลปะ
963 นางขวัญตา กาญจนปัญญาคม ครู คศ.1 โรงเรียนวัดหนัง กรรมการรับลงทะเบียนและจับฉลาก ศูนย์ศิลปะ
964 นางสาวอรณิชา นันทพฤทธิ์ ครู คศ.1 โรงเรียนวัดหนัง กรรมการรับลงทะเบียนและจับฉลาก ศูนย์ศิลปะ
965 นางสาวพุทธรัตน์ เขียมสันเทียะ ครู โรงเรียนวัดหนัง กรรมการรับลงทะเบียนและจับฉลาก ศูนย์ศิลปะ
966 นางประไพ ชัยสมบัติ ครู คศ.3 โรงเรียนวัดหนัง กรรมการรับลงทะเบียนและจับฉลาก ศูนย์ศิลปะ
967 นางพัชนี แสงประสิทธิ์ ครูชำนาญพิเศษโรงเรียนศรีอยุธยาในพระอุปถัมภ์ กรรมการตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับ ป.4-6
968 นายสมศักดิ์ พาหะมาก ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนศรีอยุธยาในพระอุปถัมภ์ กรรมการตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับ ป.4-6
969 นายโสภณ พวงพันธ์บุตร ครูโรงเรียนศรีอยุธยาในพระอุปถัมภ์ กรรมการตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับ ป.4-6
970 นางสาวกัญญาพัชญ์ วังแสง ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับ ป.4-6
971 นางสาวอุไรวรรณ มะเดชา ครูชำนาญการโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับ ป.4-6
972 นางสาวอรวรรณ หอมดอก ครูผู้ช่วยโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับ ป.4-6
973 นางสุพรรัตน์ สัตตธนชัยภัทร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนัง กรรมการฝ่ายเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน ศูนย์ศิลปะ
974 นางสุภาพร โฉมมิตร ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนวัดหนัง กรรมการฝ่ายเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน ศูนย์ศิลปะ
975 นางสาวรัตนาภรณ์ ลอองฉ่ำ ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนวัดหนัง กรรมการฝ่ายเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน ศูนย์ศิลปะ
976 นางพัชนี แสงประสิทธิ์ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนศรีอยุธยาในพระอุปถัมภ์ กรรมการตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับ ม.1-3
977 นายสมศักดิ์ พาหะมาก ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนศรีอยุธยาในพระอุปถัมภ์ กรรมการตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับ ม.1-3
978 นายโสภณ พวงพันธ์บุตร ครูโรงเรียนศรีอยุธยาในพระอุปถัมภ์ กรรมการตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับ ม.1-3
979 นางสาวกัญญาพัชญ์ วังแสง ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับ ม.1-3
980 นางสาวอุไรวรรณ มะเดชา ครูชำนาญการโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับ ม.1-3
981 นางสาวศุภกาญจน์ พลอยเจริญ ครูผู้ช่วยโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับ ม.1-3
982 นางสาวอรวรรณ หอมดอก ครูผู้ช่วยโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับ ม.1-3
983 นายสุรชัย ทองทวี รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร กรรมการอำนวยการ
984 นายสุทธิชัย เดชสุวรรณนิธิ รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร กรรมการอำนวยการ
985 นางณภัทรภัค ธัญญวณิชกุล รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร กรรมการอำนวยการ
986 นางสาวอารยา สระแก้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการอำนวยการ
987 นางสาวอาบทิพย์ คล้ายวรรณ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการอำนวยการ
988 นายวิมาน กะริอุณะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการอำนวยการ
989 นางนิรมล บัวเนียม ผู้อำนวยการโรงเรียนสายน้ำทิพย์ ประธานศูนย์วิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี กรรมการอำนวยการ
990 นายสุรชัย ทองทวี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครรักษาราชการแทน กรรมการอำนวยการ
991 นายสุทธิชัย เดชสุวรรณนิธิ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร กรรมการอำนวยการ
992 นางณภัทรภัค ธัญญวนิชกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร กรรมการอำนวยการ
993 นายชลธี กุลประดิษฐ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กรรมการอำนวยการ
994 นางวิภา ตัณฑุลพงษ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการอำนวยการ
995 นางยุพาวรรณ ลินิฐฎา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการอำนวยการ
996 นายสมบูรณ์ เสาวคนธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) กรรมการอำนวยการ
997 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร กรรมการอำนวยการ
998 นางเมตตา ศิริรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค กรรมการอำนวยการ
999 นายสยาม ปิยะนราธร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.กทม. กรรมการอำนวยการ
1000 นางสาวสรัลรัตน์ ร่าหมาน รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค กรรมการอำนวยการ
1001 นายฉัตรชัย ยอดมิ่งขวัญ ครูโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค กรรมการอำนวยการ
1002 นางสาวณัชพิมพ์ ภาษีรอด ครูโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค กรรมการอำนวยการ
1003 นางจันทร์ศรี อิ่มเอิบ ครูโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค กรรมการอำนวยการ
1004 นางอมรรัตน์ เสียงแจ้ว ครูโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค กรรมการอำนวยการ
1005 นางสาวจินตนา ช้างสาร ครูโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค กรรมการอำนวยการ
1006 นายสุวัฒน์ สีฆสมิทธิ ครูโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค กรรมการอำนวยการ
1007 นายสมศักดิ์ แสวงการ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ กรรมการอำนวยการ
1008 นางนงนุช ชื่นสมจิตต์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ กรรมการอำนวยการ
1009 นางแสงอรุณ มโนมัยอุดม รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ กรรมการอำนวยการ
1010 นางเหมวรรณ หนูเกตุ ครู ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ กรรมการอำนวยการ
1011 นางวไลลักษณ์ เดชสุวรรณนิธิ ครู ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ กรรมการอำนวยการ
1012 นายรักไทย ธนวุฒิกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ กรรมการอำนวยการ
1013 นายสุรวุฒิ สงสะนะ นักวิชาการชำนาญการพิเศษศูนย์วิทยาศษสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องจำลองกรุงเทพฯ) กรรมการตัดสินการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับ ป.4-6
1014 นายณัฐวุฒิ พุ่มดอกไม้ นักวิชาการศึกษา ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพฯ) กรรมการตัดสินการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับ ป.4-6
1015 นายบุญมี คำคูเมือง นักวิชาการศึกษา ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพฯ) กรรมการตัดสินการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับ ป.4-6
1016 นางสุดาพร หาญจริง ครูชำนาญการโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการตัดสินการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับ ป.4-6
1017 นางสาวสิริรัตน์ สวัสดิกุล ครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการตัดสินการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับ ป.4-6
1018 นางสาวนภาวรรณ ยุบลชู ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการตัดสินการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับ ป.4-6
1019 นางสาวธนิษฐา ชมศิลป์ ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการตัดสินการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับ ป.4-6
1020 นางสาวกันต์ชญาณี ส่งเจริญทรัพย์ ครูผู้ช่วยโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการตัดสินการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับ ป.4-6
1021 นายปรีชา มหาโพธิกุล ครูผู้ช่วยโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการตัดสินการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับ ป.4-6
1022 นายวันชัย เสือใหญ่ ครูผู้ช่วยโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการตัดสินการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับ ป.4-6
1023 นางขวัญตา กาญจนปัญญาคม ครู คศ.1 โรงเรียนวัดหนัง กรรมการควบคุมดูแล/กำกับห้องแข่งขัน ประสานงาน สรุปการประเมินผลรวมและส่งผลข้อมูล ศูนย์ศิลปะ
1024 นางจันทิรา กุสดิษฐ ครู คศ.3 โรงเรียนวัดหนัง กรรมการควบคุมดูแล/กำกับห้องแข่งขัน ประสานงาน สรุปการประเมินผลรวมและส่งผลข้อมูล ศูนย์ศิลปะ
1025 นางสาวอรณิชา นันทพฤทธิ์ ครู คศ.1 โรงเรียนวัดหนัง กรรมการควบคุมดูแล/กำกับห้องแข่งขัน ประสานงาน สรุปการประเมินผลรวมและส่งผลข้อมูล ศูนย์ศิลปะ
1026 นางสาววราภรณ์ เนตรประเสริฐศรี ครู คศ.2 โรงเรียนวัดหนัง กรรมการควบคุมดูแล/กำกับห้องแข่งขัน ประสานงาน สรุปการประเมินผลรวมและส่งผลข้อมูล ศูนย์ศิลปะ
1027 นางมาลี คำทา ครู คศ.1 โรงเรียนวัดหนัง กรรมการควบคุมดูแล/กำกับห้องแข่งขัน ประสานงาน สรุปการประเมินผลรวมและส่งผลข้อมูล ศูนย์ศิลปะ
1028 นางสาวธาดาทิพย์ รักทอง ครู คศ.1 โรงเรียนวัดหนัง กรรมการควบคุมดูแล/กำกับห้องแข่งขัน ประสานงาน สรุปการประเมินผลรวมและส่งผลข้อมูล ศูนย์ศิลปะ
1029 นางสาวชัญญณัส อดิศักดิ์โสภา ครูโรงเรียนวัดอมรินทราราม กรรมการควบคุมดูแล/กำกับห้องแข่งขัน ประสานงาน สรุปการประเมินผลรวมและส่งผลข้อมูล ศูนย์ศิลปะ
1030 นางสาวภัทริยา เทิงวิเศษ ครูโรงเรียนวัดอมรินทราราม กรรมการควบคุมดูแล/กำกับห้องแข่งขัน ประสานงาน สรุปการประเมินผลรวมและส่งผลข้อมูล ศูนย์ศิลปะ
1031 นางสาวพุทธรัตน์ เขียมสันเทียะ ครู โรงเรียนวัดหนัง กรรมการควบคุมดูแล/กำกับห้องแข่งขัน ประสานงาน สรุปการประเมินผลรวมและส่งผลข้อมูล ศูนย์ศิลปะ
1032 นางสาวณฐมน โกบุตร ครู โรงเรียนวัดหนัง กรรมการควบคุมดูแล/กำกับห้องแข่งขัน ประสานงาน สรุปการประเมินผลรวมและส่งผลข้อมูล ศูนย์ศิลปะ
1033 นางสาวพัชรา สะวะรัมย์ ครูโรงเรียนวัดอมรินทราราม กรรมการควบคุมดูแล/กำกับห้องแข่งขัน ประสานงาน สรุปการประเมินผลรวมและส่งผลข้อมูล ศูนย์ศิลปะ
1034 นางประไพ ชัยสมบัติ ครู คศ.3 โรงเรียนวัดหนัง กรรมการควบคุมดูแล/กำกับห้องแข่งขัน ประสานงาน สรุปการประเมินผลรวมและส่งผลข้อมูล ศูนย์ศิลปะ
1035 นายธีรนัย แซ่โหงว ครู คศ.1 โรงเรียนวัดหนัง กรรมการควบคุมดูแล/กำกับห้องแข่งขัน ประสานงาน สรุปการประเมินผลรวมและส่งผลข้อมูล ศูนย์ศิลปะ
1036 นางสาวจุฑาภรณ์ ภักดี ครูผู้ช่วย โรงเรียนวัดหนัง กรรมการควบคุมดูแล/กำกับห้องแข่งขัน ประสานงาน สรุปการประเมินผลรวมและส่งผลข้อมูล ศูนย์ศิลปะ
1037 นางสาวภัทรานี โครตวงศ์ ครูโรงเรียนวัดอมรินทราราม กรรมการควบคุมดูแล/กำกับห้องแข่งขัน ประสานงาน สรุปการประเมินผลรวมและส่งผลข้อมูล ศูนย์ศิลปะ
1038 นางสาวลักษณพร เมธสุทธิ์ ครู โรงเรียนวัดหนัง กรรมการควบคุมดูแล/กำกับห้องแข่งขัน ประสานงาน สรุปการประเมินผลรวมและส่งผลข้อมูล ศูนย์ศิลปะ
1039 นางสาววัลภา จำนงค์ไว ครูผู้ช่วย โรงเรียนวัดหนัง กรรมการควบคุมดูแล/กำกับห้องแข่งขัน ประสานงาน สรุปการประเมินผลรวมและส่งผลข้อมูล ศูนย์ศิลปะ
1040 นายศรีสุวรรณ โพธิน ครู คศ.2 โรงเรียนวัดหนัง กรรมการควบคุมดูแล/กำกับห้องแข่งขัน ประสานงาน สรุปการประเมินผลรวมและส่งผลข้อมูล ศูนย์ศิลปะ
1041 นางสาวทิพวรรณ หลุ่งตี้ ครู คศ.1 โรงเรียนวัดหนัง กรรมการควบคุมดูแล/กำกับห้องแข่งขัน ประสานงาน สรุปการประเมินผลรวมและส่งผลข้อมูล ศูนย์ศิลปะ
1042 นางสาวอริยา วัฒนก้านตง ครูผู้ช่วย โรงเรียนวัดหนัง กรรมการควบคุมดูแล/กำกับห้องแข่งขัน ประสานงาน สรุปการประเมินผลรวมและส่งผลข้อมูล ศูนย์ศิลปะ
1043 นายพงษ์ตะวัน เวชชศาสตร์ ครูโรงเรียนวัดอมรินทราราม กรรมการควบคุมดูแล/กำกับห้องแข่งขัน ประสานงาน สรุปการประเมินผลรวมและส่งผลข้อมูล ศูนย์ศิลปะ
1044 นายคณาวุฒิ พาโคกทม ครูโรงเรียนวัดอมรินทราราม กรรมการควบคุมดูแล/กำกับห้องแข่งขัน ประสานงาน สรุปการประเมินผลรวมและส่งผลข้อมูล ศูนย์ศิลปะ
1045 นางสาวปณิชา อินทรกำแหง ครู โรงเรียนวัดหนัง กรรมการควบคุมดูแล/กำกับห้องแข่งขัน ประสานงาน สรุปการประเมินผลรวมและส่งผลข้อมูล ศูนย์ศิลปะ
1046 นางสาวดุษณี เนตรทิพย์ ครู คศ.1 โรงเรียนวัดหนัง กรรมการควบคุมดูแล/กำกับห้องแข่งขัน ประสานงาน สรุปการประเมินผลรวมและส่งผลข้อมูล ศูนย์ศิลปะ
1047 นางสาวอนงลักษณ์ พงษ์ธนู ครูผู้ช่วย โรงเรียนวัดหนัง กรรมการควบคุมดูแล/กำกับห้องแข่งขัน ประสานงาน สรุปการประเมินผลรวมและส่งผลข้อมูล ศูนย์ศิลปะ
1048 นางสาวนพรัตน์ อุดมสุข ครู คศ.1 โรงเรียนวัดหนัง กรรมการควบคุมดูแล/กำกับห้องแข่งขัน ประสานงาน สรุปการประเมินผลรวมและส่งผลข้อมูล ศูนย์ศิลปะ
1049 นางสาวรินทร์นภา ตลาดเงิน ครูผู้ช่วย โรงเรียนวัดหนัง กรรมการควบคุมดูแล/กำกับห้องแข่งขัน ประสานงาน สรุปการประเมินผลรวมและส่งผลข้อมูล ศูนย์ศิลปะ
1050 นางสาวจารุวรรณ์ กกุลนิตย์ ครู คศ.1 โรงเรียนวัดหนัง กรรมการควบคุมดูแล/กำกับห้องแข่งขัน ประสานงาน สรุปการประเมินผลรวมและส่งผลข้อมูล ศูนย์ศิลปะ
1051 นางสาวสารภี ชูนุกูลพงษ์ ครู คศ.3 โรงเรียนวัดหนัง กรรมการควบคุมดูแล/กำกับห้องแข่งขัน ประสานงาน สรุปการประเมินผลรวมและส่งผลข้อมูล ศูนย์ศิลปะ
1052 นางนิรมล บัวเนียม ผู้อำนวยการโรงเรียนสายน้ำทิพย์ กรรมการดำเนินงาน
1053 นายสุรชัย ทองทวี รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร กรรมการดำเนินงาน
1054 นายสุทธิชัย เดชสุวรรณนิธิ รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร กรรมการดำเนินงาน
1055 นางณภัทรภัค ธัญญวณิชกุล รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร กรรมการดำเนินงาน
1056 นายบงกช จันทร์พาหิรกิจ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการดำเนินงาน
1057 นางนิทรา ฉิ่นไพศาล ข้าราชการบำนาญ กรรมการดำเนินงาน
1058 นายเฟื่องศักดิ์ ภัทรวาณิชย์ ครู โรงเรียนสายน้ำทิพย์ กรรมการดำเนินงาน
1059 นางพร อนันต์ชื่นสุข ครูโรงเรียนสายน้ำทิพย์ กรรมการดำเนินงาน
1060 นางอรทัย อนันตศานต์ ครู โรงเรียนสายน้ำทิพย์ กรรมการดำเนินงาน
1061 นางกรรณิกา พุ่มไชย ครูโรงเรียนสายน้ำทิพย์ กรรมการดำเนินงาน
1062 นางสาวพรกนก ติวสร้อย ครูโรงเรียนสายน้ำทิพย์ กรรมการดำเนินงาน
1063 นายสุทธิพงศ์ นาคทรัพย์ ครูโรงเรียนสายน้ำทิพย์ กรรมการดำเนินงาน
1064 นางสาวศิริกัญญา วิลามาศ ครูโรงเรียนสายน้ำทิพย์ กรรมการดำเนินงาน
1065 นางสาวกัญญารัตน์ ศิวะนาถนุสรณ์ ครูโรงเรียนสายน้ำทิพย์ กรรมการดำเนินงาน
1066 นางสาวนภัสนันท์ คงฤทธิ์ ครูโรงเรียนสายน้ำทิพย์ กรรมการดำเนินงาน
1067 นายเตชินท์พัฒน์ โชติวัชรธนานนท์ ครูโรงเรียนสายน้ำทิพย์ กรรมการดำเนินงาน
1068 นางสาวสรัลรัตน์ ร่าหมาน รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค กรรมการดำเนินงาน
1069 นายสุวัฒน์ สีฆสมิทธิ ครูโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค กรรมการดำเนินงาน
1070 นายฉัตรชัย ยอดมิ่งขวัญ ครูโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค กรรมการดำเนินงาน
1071 นายกสิษฐิ์พงศ์ ทิพเลิศ ครูโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค กรรมการดำเนินงาน
1072 นายสมยศ พวงเกตุแก้ว ครูโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค กรรมการดำเนินงาน
1073 นางสาวภิญญาพัชญ์ ทำทาน ครูโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค กรรมการดำเนินงาน
1074 นายอาทิตย์ โล่ห์นารายณ์ ครูโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค กรรมการดำเนินงาน
1075 นายอภิสิทธิ์ หงส์อินทร์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค กรรมการดำเนินงาน
1076 นายโอรส ไชยเวช ครูอัตราจ้างโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค กรรมการดำเนินงาน
1077 นายสมศักดิ์ แสวงการ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ กรรมการดำเนินงาน
1078 นางนงนุช ชื่นสมจิตต์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ กรรมการดำเนินงาน
1079 นางแสงอรุณ มโนมัยอุดม รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ กรรมการดำเนินงาน
1080 นางเหมวรรณ หนูเกตุ ครู ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ กรรมการดำเนินงาน
1081 นางวไลลักษณ์ เดชสุวรรณนิธิ ครู ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ กรรมการดำเนินงาน
1082 นายเกรียงไกร คำแก่นแก้ว ครูธุรการ โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ กรรมการดำเนินงาน
1083 นางสาวนรภัทร อินทจักร์ ครู โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ กรรมการดำเนินงาน
1084 นายรณยุทธ ทองตะโก ครู โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ กรรมการดำเนินงาน
1085 นางอนูร อ่อนหวาน ครู โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ กรรมการดำเนินงาน
1086 นายรักไทย ธนวุฒิกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ กรรมการดำเนินงาน
1087 นายสมัย สวนสอน ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก กรรมการดำเนินงาน
1088 นางดารณี คุณอนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง กรรมการดำเนินงาน
1089 นายสุวรรณ ยะรังวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการดำเนินงาน
1090 นายสมบูรณ์ เสาวคนธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัยฯ กรรมการดำเนินงาน
1091 นางยุพาวรรณ ลินิฐฎา ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ สพป.กทม. กรรมการดำเนินงาน
1092 นางพัชราภรณ์ วงศ์ประทุม ครูโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ กรรมการดำเนินงาน
1093 นางสาวบริสุทธิ์ธรรม พิมพ์ศิริ ครูโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ กรรมการดำเนินงาน
1094 นางสาวภัทรดรา พันธุ์สีดา ครูโรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง กรรมการดำเนินงาน
1095 นางสาวบุษรินทร์ ผึ่งบรรหาร ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการดำเนินงาน
1096 นางบุษยา ทองมี รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ กรรมการดำเนินงาน
1097 นางอัญชลี รักศักดิ์สกุล ครูโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ กรรมการดำเนินงาน
1098 นางสาวพรทิพย์ ศิริชาติ ครูโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ กรรมการดำเนินงาน
1099 นางสาวศศิธร เจียงพัฒนากิจ ครูโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ กรรมการดำเนินงาน
1100 นายสุรชัย ศรีโยธี ครูโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ กรรมการดำเนินงาน
1101 นางกมลทิพย์ เพ่งผล ครูโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ กรรมการดำเนินงาน
1102 นางสาวคีตภัทร พรหมวิชัย ครูโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ กรรมการดำเนินงาน
1103 นางสาวศิริรัตน์ แจ้งกระจ่าง ครูโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ กรรมการดำเนินงาน
1104 นายวินัย คงสุขา ครูโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ กรรมการดำเนินงาน
1105 นายโปลิศ เชื้อแก้ว ครูโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ กรรมการดำเนินงาน
1106 นายทวีสุข แซ่อื้อ ครูโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ กรรมการดำเนินงาน
1107 นายอุดม จันทร์เศรษฐี ลูกจ้างประจำโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ กรรมการดำเนินงาน
1108 นางประทิน จันทร์เศรษฐี ลูกจ้างประจำโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ กรรมการดำเนินงาน
1109 นายธนชาติ วงษ์ภูดร ลูกจ้างประจำโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ กรรมการดำเนินงาน
1110 นายบริภัทร คงคา ลูกจ้างประจำโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ กรรมการดำเนินงาน
1111 นางสมคิด คงอ่อน ลูกจ้างประจำโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ กรรมการดำเนินงาน
1112 นางอุบล เนียมไผ่ ลูกจ้างประจำโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ กรรมการดำเนินงาน
1113 นางเบญจพร คงคา ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ กรรมการดำเนินงาน
1114 นางมาลินี สีลาดเลา ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ กรรมการดำเนินงาน
1115 นางรัชนี อวิรุทธิโยธิน ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ กรรมการดำเนินงาน
1116 นายสมชาย ปลัดสังข์ ครูโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ กรรมการดำเนินงาน
1117 นายปิตินันท์ บัวสำลี ครูโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ กรรมการดำเนินงาน
1118 นางสาวสุมาลี เรืองแก้ว โรงเรียนพญาไท กรรมการดำเนินงาน
1119 นางสาวชุติกาญจน์ ศุกรโยธิน โรงเรียนพญาไท กรรมการดำเนินงาน
1120 นางสาวชลันธร ประหยัดทรัพย์ โรงเรียนพญาไท กรรมการดำเนินงาน
1121 นางสาววาสิฏฐี คำนกขุ้ม โรงเรียนพญาไท กรรมการดำเนินงาน
1122 นางสาวรพีพรรณ ภูถาวร โรงเรียนพญาไท กรรมการดำเนินงาน
1123 นางวิชชุดา บุญศักดิ์ โรงเรียนบ้านหนองบอน (นัยนานนท์อนุสรณ์) กรรมการดำเนินงาน
1124 นางสาวพิมพ์ชนก จันแทน โรงเรียนบ้านหนองบอน (นัยนานนท์อนุสรณ์) กรรมการดำเนินงาน
1125 นางสาวจิราวรรณ อันทโคตร โรงเรียนบ้านหนองบอน (นัยนานนท์อนุสรณ์) กรรมการดำเนินงาน
1126 นายสุรวุฒิ สงสะนะ นักวิชาการชำนาญการพิเศษศูนย์วิทยาศษสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องจำลองกรุงเทพฯ) กรรมการตัดสินการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับ ม.1-3
1127 นายณัฐวุฒิ พุ่มดอกไม้ นักวิชาการศึกษา ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพฯ) กรรมการตัดสินการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับ ม.1-3
1128 นายบุญมี คำคูเมือง นักวิชาการศึกษา ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพฯ) กรรมการตัดสินการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับ ม.1-3
1129 นางสุดาพร หาญจริง ครูชำนาญการโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการตัดสินการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับ ม.1-3
1130 นางสาวสิริรัตน์ สวัสดิกุล ครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการตัดสินการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับ ม.1-3
1131 นางสาวนภาวรรณ ยุบลชู ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการตัดสินการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับ ม.1-3
1132 นางสาวธนิษฐา ชมศิลป์ ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการตัดสินการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับ ม.1-3
1133 นางสาวกันต์ชญาณี ส่งเจริญทรัพย์ ครูผู้ช่วยโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการตัดสินการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับ ม.1-3
1134 นายปรีชา มหาโพธิกุล ครูผู้ช่วยโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการตัดสินการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับ ม.1-3
1135 นายวันชัย เสือใหญ่ ครูผู้ช่วยโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการตัดสินการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับ ม.1-3
1136 นางนันทพร แก้วกัญญาติ ครู คศ.1 โรงเรียนวัดหนัง กรรมการฝ่ายพิธีกร ศูนย์ศิลปะ
1137 นางสาวสิรินภา อมรไพศาลเลิศ ครู คศ.1 โรงเรียนวัดหนัง กรรมการฝ่ายพิธีกร ศูนย์ศิลปะ
1138 นางสาวศิริกัญญา วิลามาศ ครูโรงเรียนสายน้ำทิพย์ กรรมการประชาสัมพันธ์และพิธีกร
1139 นายอาชาคริสน์ ขาววงค์ ครูโรงเรียนสายน้ำทิพย์ กรรมการประชาสัมพันธ์และพิธีกร
1140 นางสาวดวงดาว สิงห์ซอม ครูโรงเรียนสายน้ำทิพย์ กรรมการประชาสัมพันธ์และพิธีกร
1141 นางสาวศศิธร คำนึง ครูโรงเรียนสายน้ำทิพย์ กรรมการประชาสัมพันธ์และพิธีกร
1142 นางสาวรักชนก เรืองลาภ ครูโรงเรียนสายน้ำทิพย์ กรรมการประชาสัมพันธ์และพิธีกร
1143 นางสาวผาณิต เชาว์พานิช ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนโยธินบูรณะ กรรมการตัดสินการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยศาสตร์ ระดับ ป.1-6
1144 นางสาวสมถวิล ต้นทอง ครูชำนาญการโรงเรียนโยธินบูรณะ กรรมการตัดสินการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยศาสตร์ ระดับ ป.1-6
1145 นางสาวนิภากรณ์ เกิดอัน ครูชำนาญการโรงเรียนโยธินบูรณะ กรรมการตัดสินการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยศาสตร์ ระดับ ป.1-6
1146 นางพรรณี พลายคุม ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการตัดสินการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยศาสตร์ ระดับ ป.1-6
1147 นางสาวกุลสิริ สมบูรณ์ ครูผู้ช่วยโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการตัดสินการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยศาสตร์ ระดับ ป.1-6
1148 นาสาวทิพวรรณ จันทร์จร ครูผู้ช่วยโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการตัดสินการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยศาสตร์ ระดับ ป.1-6
1149 นายภาษิต สายจันทร์ ครูผู้ช่วยโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการตัดสินการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยศาสตร์ ระดับ ป.1-6
1150 นางอารมย์ ชัยสวัสดิ์ ครู คศ.2 โรงเรียนวัดหนัง กรรมการฝ่ายต้อนรับ ศูนย์ศิลปะ
1151 นางสาวสารภี ชูนุกูลพงษ์ ครู คศ.3 โรงเรียนวัดหนัง กรรมการฝ่ายต้อนรับ ศูนย์ศิลปะ
1152 นายวรพล บุญมาเลิศ ครู คศ.2 โรงเรียนวัดหนัง กรรมการฝ่ายต้อนรับ ศูนย์ศิลปะ
1153 นางดวงใจ เดชภิมล ลูกจ้างประจำโรงเรียนวัดหนัง กรรมการฝ่ายต้อนรับ ศูนย์ศิลปะ
1154 นางสุภาพร โฉมมิตร ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนวัดหนัง กรรมการฝ่ายต้อนรับ ศูนย์ศิลปะ
1155 นายธีรสิญจ์ พรหมพิมาน ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนวัดหนัง กรรมการฝ่ายต้อนรับ ศูนย์ศิลปะ
1156 นางสาวรัตนาภรณ์ ลอองฉ่ำ ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนวัดหนัง กรรมการฝ่ายต้อนรับ ศูนย์ศิลปะ
1157 นางสาวแพรวนภา นาแพงรัตน์ ครู คศ.1 โรงเรียนวัดหนัง กรรมการฝ่ายต้อนรับ ศูนย์ศิลปะ
1158 นายเฟื่องศักดิ์ ภัทรวาณิชย์ ครูโรงเรียนสายน้ำทิพย์ กรรมการสถานที่ จราจร และรักษาความปลอดภัย
1159 นายสมภพ วิเชียรศรี ครูโรงเรียนสายน้ำทิพย์ กรรมการสถานที่ จราจร และรักษาความปลอดภัย
1160 นายวุฒิพงษ์ โฉสูงเนิน ครูโรงเรียนสายน้ำทิพย์ กรรมการสถานที่ จราจร และรักษาความปลอดภัย
1161 นายสุรวุฒิ พงศ์ทองเมือง ครูโรงเรียนสายน้ำทิพย์ กรรมการสถานที่ จราจร และรักษาความปลอดภัย
1162 นายอาชาคริสน์ ขาววงค์ ครูโรงเรียนสายน้ำทิพย์ กรรมการสถานที่ จราจร และรักษาความปลอดภัย
1163 นายอนุชา วงศ์ใหญ่ ครูโรงเรียนสายน้ำทิพย์ กรรมการสถานที่ จราจร และรักษาความปลอดภัย
1164 นายเตชินท์พัฒน์ โชติวัชรธนานนท์ ครูโรงเรียนสายน้ำทิพย์ กรรมการสถานที่ จราจร และรักษาความปลอดภัย
1165 นายชาติวุฒิ ประสพศักดิ์ ครูโรงเรียนสายน้ำทิพย์ กรรมการสถานที่ จราจร และรักษาความปลอดภัย
1166 นางสาวกรัญญา พรพิริยล้ำเลิศ ครูโรงเรียนสายน้ำทิพย์ กรรมการสถานที่ จราจร และรักษาความปลอดภัย
1167 นางสาวพิชญดา ไชยดี ครูโรงเรียนสายน้ำทิพย์ กรรมการสถานที่ จราจร และรักษาความปลอดภัย
1168 นางสาวสุธีรา แดนโพธิ์ ครูโรงเรียนสายน้ำทิพย์ กรรมการสถานที่ จราจร และรักษาความปลอดภัย
1169 นางสาววรรณทนี บุตรอินทร์ ครูโรงเรียนสายน้ำทิพย์ กรรมการสถานที่ จราจร และรักษาความปลอดภัย
1170 นายสุรศักดิ์ สาสุย นิสิตฝึกประสบการณ์โรงเรียนสายน้ำทิพย์ กรรมการสถานที่ จราจร และรักษาความปลอดภัย
1171 นายหาญ ไชยกา ครูโรงเรียนสายน้ำทิพย์ กรรมการสถานที่ จราจร และรักษาความปลอดภัย
1172 นางจิรวรรณ หร่อยดา ครูโรงเรียนสายน้ำทิพย์ กรรมการสถานที่ จราจร และรักษาความปลอดภัย
1173 นางประมวล เจริญฉิม ครูโรงเรียนสายน้ำทิพย์ กรรมการสถานที่ จราจร และรักษาความปลอดภัย
1174 นายบุญเจิด สำแดงเดช ครูโรงเรียนสายน้ำทิพย์ กรรมการสถานที่ จราจร และรักษาความปลอดภัย
1175 นายวิโรจน์ สายบุญมี ครูโรงเรียนสายน้ำทิพย์ กรรมการสถานที่ จราจร และรักษาความปลอดภัย
1176 นายธนพัทธ์ อุดมพิทยาคม นิสิตฝึกประสบการณ์โรงเรียนสายน้ำทิพย์ กรรมการสถานที่ จราจร และรักษาความปลอดภัย
1177 นายสุวัฒน์ สีฆสมิทธิ ครูโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค กรรมการสถานที่ จราจร และรักษาความปลอดภัย
1178 นายธีรนัยน์ เขียวแก่ ครูโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค กรรมการสถานที่ จราจร และรักษาความปลอดภัย
1179 นางสุนีย์ จันทรมาศ ครูผู้ช่วยโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค กรรมการสถานที่ จราจร และรักษาความปลอดภัย
1180 นางสาวนิจตยา จันรุน ครูโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค กรรมการสถานที่ จราจร และรักษาความปลอดภัย
1181 นางสิวิมล นางาม ครูโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค กรรมการสถานที่ จราจร และรักษาความปลอดภัย
1182 นางสาวจุไรรัตน์ ราชสุข พนักงานราชการโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค กรรมการสถานที่ จราจร และรักษาความปลอดภัย
1183 นายโอรส ไชยเวช ครูอัตราจ้างโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค กรรมการสถานที่ จราจร และรักษาความปลอดภัย
1184 นายอภิสิทธ์ หงษ์อินทร์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค กรรมการสถานที่ จราจร และรักษาความปลอดภัย
1185 นายภานุวัฒน์ ชูจอหอ ครูอัตราจ้างโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค กรรมการสถานที่ จราจร และรักษาความปลอดภัย
1186 นางสาวพิชชามญชุ์ ถือมาลา ลูกจ้างประจำโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค กรรมการสถานที่ จราจร และรักษาความปลอดภัย
1187 นางอัจฉราภรณ์ ธูปแจ้ง ลูกจ้างประจำโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค กรรมการสถานที่ จราจร และรักษาความปลอดภัย
1188 นางดวงดาว มัดฐานธง ลูกจ้างประจำโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค กรรมการสถานที่ จราจร และรักษาความปลอดภัย
1189 นายสายัน ทิพย์นุช ลูกจ้างประจำโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค กรรมการสถานที่ จราจร และรักษาความปลอดภัย
1190 นายวิวัฒน์ กันฉาย ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค กรรมการสถานที่ จราจร และรักษาความปลอดภัย
1191 นายจำเนียร บุญประคอง ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค กรรมการสถานที่ จราจร และรักษาความปลอดภัย
1192 นายทัตชัย สำราญจิตต์ ครูทรงคุณค่าโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค กรรมการสถานที่ จราจร และรักษาความปลอดภัย
1193 นายกวีศิลป์ บรรจงศักดา ครูอัตราจ้างโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค กรรมการสถานที่ จราจร และรักษาความปลอดภัย
1194 นายกันตพัฒน์ เกียรติ์วัชร์ ครูโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค กรรมการสถานที่ จราจร และรักษาความปลอดภัย
1195 นายสำคัญ ลิ้มสุวรรณ ครูผู้ช่วยโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค กรรมการสถานที่ จราจร และรักษาความปลอดภัย
1196 นางสาววิวรรณ แซ่จิว ครูโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค กรรมการสถานที่ จราจร และรักษาความปลอดภัย
1197 นายสุทิน เจริญพร ครูโรงเรียนสายน้ำทิพย์ กรรมการสถานที่ จราจร และรักษาความปลอดภัย
1198 นายณัฐวุฒิ สวัสดิ์พาณิชย์ ครูผู้ช่วยโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการตัดสินการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยศาสตร์ ระดับ ม.1-3
1199 นางสาวผาณิต เชาว์พานิช ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนโยธินบูรณะ กรรมการตัดสินการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยศาสตร์ ระดับ ม.1-3
1200 นางสาวสมถวิล ต้นทอง ครูชำนาญการโรงเรียนโยธินบูรณะ กรรมการตัดสินการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยศาสตร์ ระดับ ม.1-3
1201 นางสาวนิภากรณ์ เกิดอัน ครูชำนาญการโรงเรียนโยธินบูรณะ กรรมการตัดสินการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยศาสตร์ ระดับ ม.1-3
1202 นางพรรณี พลายคุม ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการตัดสินการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยศาสตร์ ระดับ ม.1-3
1203 นางสาวกุลสิริ สมบูรณ์ ครูผู้ช่วยโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการตัดสินการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยศาสตร์ ระดับ ม.1-3
1204 นางสาวทิพวรรณ จันทร์จร ครูผู้ช่วยโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการตัดสินการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยศาสตร์ ระดับ ม.1-3
1205 นายภาษิต สายจันทร์ ครูผู้ช่วยโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการตัดสินการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยศาสตร์ ระดับ ม.1-3
1206 นางพรรณี พลายคุม ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการตัดสินการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยศาสตร์ ระดับ ม.1-3
1207 นางบุญยิ่ง พรมจารีย์ ครู คศ.1 โรงเรียนวัดหนัง กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม ศูนย์ศิลปะ
1208 นางดวงใจ เดชภิมล ลูกจ้างประจำโรงเรียนวัดหนัง กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม ศูนย์ศิลปะ
1209 นางนิภา ทองเจือ ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนวัดหนัง กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม ศูนย์ศิลปะ
1210 นางสาวรัชนี วิไลศิลป์ ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนวัดหนัง กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม ศูนย์ศิลปะ
1211 นางปติมา ชูบุญ ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนวัดหนัง กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม ศูนย์ศิลปะ
1212 นางคำภี อ่อนดี ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนวัดหนัง กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม ศูนย์ศิลปะ
1213 นางทิพย์วัลย์ สังกรณ์ ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนวัดหนัง กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม ศูนย์ศิลปะ
1214 นางอรทัย อนันตศานต์ ครูโรงเรียนสายน้ำทิพย์ กรรมการปฏิคม/อาหาร/ของว่าง /คณะกรรมการบริการและวัสดุอุปกรณ์
1215 นางสาวกัญญารัตน์ ศิวะนาถนุสรณ์ ครูโรงเรียนสายน้ำทิพย์ กรรมการปฏิคม/อาหาร/ของว่าง /คณะกรรมการบริการและวัสดุอุปกรณ์
1216 นางสาวอริยาภรณ์ แจ้งโห้ ครูโรงเรียนสายน้ำทิพย์ กรรมการปฏิคม/อาหาร/ของว่าง /คณะกรรมการบริการและวัสดุอุปกรณ์
1217 นายบุญเจิด สำแดงเดช ครูโรงเรียนสายน้ำทิพย์ กรรมการปฏิคม/อาหาร/ของว่าง /คณะกรรมการบริการและวัสดุอุปกรณ์
1218 นายวุฒิพงษ์ โฉสูงเนิน ครูโรงเรียนสายน้ำทิพย์ กรรมการปฏิคม/อาหาร/ของว่าง /คณะกรรมการบริการและวัสดุอุปกรณ์
1219 นางจิรวรรณ หร่อยดา ครูโรงเรียนสายน้ำทิพย์ กรรมการปฏิคม/อาหาร/ของว่าง /คณะกรรมการบริการและวัสดุอุปกรณ์
1220 นายสุรศักดิ์ สาสุย นิสิตฝึกประสบการณ์โรงเรียนสายน้ำทิพย์ กรรมการปฏิคม/อาหาร/ของว่าง /คณะกรรมการบริการและวัสดุอุปกรณ์
1221 นายธนพัทธ์ อุดมพิทยาคม นิสิตฝึกประสบการณ์โรงเรียนสายน้ำทิพย์ กรรมการปฏิคม/อาหาร/ของว่าง /คณะกรรมการบริการและวัสดุอุปกรณ์
1222 นางสาวฤดีมาศ งามสง่า ครูโรงเรียนสายน้ำทิพย์ กรรมการปฏิคม/อาหาร/ของว่าง /คณะกรรมการบริการและวัสดุอุปกรณ์
1223 นางสาวสุภาวดี จุดโต กรรมการ กรรมการปฏิคม/อาหาร/ของว่าง /คณะกรรมการบริการและวัสดุอุปกรณ์
1224 นางสมจิตร ธิวรรณรักษ์ กรรมการ กรรมการปฏิคม/อาหาร/ของว่าง /คณะกรรมการบริการและวัสดุอุปกรณ์
1225 นางสาวสุพร ชื่นคุ้ม กรรมการ กรรมการปฏิคม/อาหาร/ของว่าง /คณะกรรมการบริการและวัสดุอุปกรณ์
1226 นายอนันต์ ปิงยศ ครูโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ กรรมการตัดสินการแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ระดับ ป.1-3
1227 นายสาคร คำศรี ครูโรงเรียนป้อมนาคราชสวทยานนท์ กรรมการตัดสินการแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ระดับ ป.1-3
1228 ว่าที่ร้อยตรีชมพูเนกข์ สโรบล ครูโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม กรรมการตัดสินการแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ระดับ ป.1-3
1229 นางสาวรัศนี พลสวัสดิ์ ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการตัดสินการแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ระดับ ป.1-3
1230 นางสาวอุไรวรรณ มะเดชา ครูชำนาญการโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการตัดสินการแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ระดับ ป.1-3
1231 นางบังอร ภูพัฒนะ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการตัดสินการแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ระดับ ป.1-3
1232 นางสาวกัญญาพัชญ์ วังแสง ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการตัดสินการแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ระดับ ป.1-3
1233 นางชุติมณฑน์ วสุประสาท ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการตัดสินการแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ระดับ ป.1-3
1234 นางสาวอรวรรณ พิบูลย์เวช ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการตัดสินการแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ระดับ ป.1-3
1235 นายวชิรวิทย์ เมืองอินทร์ ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการตัดสินการแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ระดับ ป.1-3
1236 นางสุดาพร หาญจริง ครูชำนาญการโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการตัดสินการแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ระดับ ป.1-3
1237 นายสมนึก สุยะสืบ ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการตัดสินการแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ระดับ ป.1-3
1238 นายฉัตรพันธ์ นิลกำแหง ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการตัดสินการแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ระดับ ป.1-3
1239 นางสาวเดือนเต็ม มัดตาเฮด ครูผู้ช่วยโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการตัดสินการแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ระดับ ป.1-3
1240 นายอานุภาพ สุกรินทร์ ครูผู้ช่วยโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการตัดสินการแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ระดับ ป.1-3
1241 นายปรีชา มหาโพธิกุล ครูผู้ช่วยโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการตัดสินการแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ระดับ ป.1-3
1242 นายคมสัน ไชายปัดทุม ครูผู้ช่วยโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการตัดสินการแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ระดับ ป.1-3
1243 นางสาวสารภี ชูนุกูลพงษ์ ครู คศ.3 โรงเรียนวัดหนัง กรรมการฝ่ายตรวจทานคะแนนและบันทึกคะแนน ศูนย์ศิลปะ
1244 นางสาวธาดาทิพย์ รักทอง ครู คศ.1 โรงเรียนวัดหนัง กรรมการฝ่ายตรวจทานคะแนนและบันทึกคะแนน ศูนย์ศิลปะ
1245 นางนันทพร แก้วกัญญาติ ครู คศ.1 โรงเรียนวัดหนัง กรรมการฝ่ายตรวจทานคะแนนและบันทึกคะแนน ศูนย์ศิลปะ
1246 นางสาวทิพวรรณ หลุ่งตี้ ครู คศ.1 โรงเรียนวัดหนัง กรรมการฝ่ายตรวจทานคะแนนและบันทึกคะแนน ศูนย์ศิลปะ
1247 นางสาววัลภา จำนงค์ไว ครูผู้ช่วย โรงเรียนวัดหนัง กรรมการฝ่ายตรวจทานคะแนนและบันทึกคะแนน ศูนย์ศิลปะ
1248 นางสาวอรณิชา นันทพฤทธิ์ ครู คศ.1 โรงเรียนวัดหนัง กรรมการฝ่ายตรวจทานคะแนนและบันทึกคะแนน ศูนย์ศิลปะ
1249 นางสาวพรกนก ติวสร้อย ครูโรงเรียนสายน้ำทิพย์ กรรมการสารสนเทศประมวลผล/รายงานผลและประเมินผล
1250 นางสาวกรัญญา พรพิริยล้ำเลิศ ครูโรงเรียนสายน้ำทิพย์ กรรมการสารสนเทศประมวลผล/รายงานผลและประเมินผล
1251 นางสาววรรณทนี บุตรอินทร์ ครูโรงเรียนสายน้ำทิพย์ กรรมการสารสนเทศประมวลผล/รายงานผลและประเมินผล
1252 นายเตชินท์พัฒน์ โชติวัชรธนานนท์ ครูโรงเรียนสายน้ำทิพย์ กรรมการสารสนเทศประมวลผล/รายงานผลและประเมินผล
1253 นางสาวอรทัย ห่อทอง ครูโรงเรียนสายน้ำทิพย์ กรรมการสารสนเทศประมวลผล/รายงานผลและประเมินผล
1254 นางสาวรักชนก เรืองลาภ ครูโรงเรียนสายน้ำทิพย์ กรรมการสารสนเทศประมวลผล/รายงานผลและประเมินผล
1255 นางสาวกาญจน์ธิดา สีอูด ครูโรงเรียนสายน้ำทิพย์ กรรมการสารสนเทศประมวลผล/รายงานผลและประเมินผล
1256 นางสาวดวงดาว สิงห์ซอม ครูโรงเรียนสายน้ำทิพย์ กรรมการสารสนเทศประมวลผล/รายงานผลและประเมินผล
1257 นางสาวกัญญารัตน์ ศิวะนาถนุสรณ์ ครูโรงเรียนสายน้ำทิพย์ กรรมการสารสนเทศประมวลผล/รายงานผลและประเมินผล
1258 นางสาวนภัสนันท์ คงฤทธิ์ ครูโรงเรียนสายน้ำทิพย์ กรรมการสารสนเทศประมวลผล/รายงานผลและประเมินผล
1259 นายสุทธิพงศ์ นาคทรัพย์ ครูโรงเรียนสายน้ำทิพย์ กรรมการสารสนเทศประมวลผล/รายงานผลและประเมินผล
1260 นางสาวศิริกัญญา วิลามาศ ครูโรงเรียนสายน้ำทิพย์ กรรมการสารสนเทศประมวลผล/รายงานผลและประเมินผล
1261 นายอนันต์ ปิงยศ ครูโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ กรรมการตัดสินการแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทระยะทางอัตราร่อน ระดับ ป.4-6
1262 นายสาคร คำศรี ครูโรงเรียนป้อมนาคราชสวทยานนท์ กรรมการตัดสินการแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทระยะทางอัตราร่อน ระดับ ป.4-6
1263 ว่าที่ร้อยตรีชมพูเนกข์ สโรบล ครูโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม กรรมการตัดสินการแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทระยะทางอัตราร่อน ระดับ ป.4-6
1264 นางสาวรัศนี พลสวัสดิ์ ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการตัดสินการแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทระยะทางอัตราร่อน ระดับ ป.4-6
1265 นางสาวอุไรวรรณ มะเดชา ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการตัดสินการแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทระยะทางอัตราร่อน ระดับ ป.4-6
1266 นางบังอร ภูพัฒนะ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการตัดสินการแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทระยะทางอัตราร่อน ระดับ ป.4-6
1267 นางพรรณี พลายคุม ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการตัดสินการแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทระยะทางอัตราร่อน ระดับ ป.4-6
1268 นางสาวกัญญาพัชญ์ วังแสง ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการตัดสินการแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทระยะทางอัตราร่อน ระดับ ป.4-6
1269 นางชุติมณฑน์ วสุประสาท ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการตัดสินการแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทระยะทางอัตราร่อน ระดับ ป.4-6
1270 นางสาวอรวรรณ พิบูลย์เวช ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการตัดสินการแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทระยะทางอัตราร่อน ระดับ ป.4-6
1271 นายวชิรวิทย์ เมืองอินทร์ ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการตัดสินการแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทระยะทางอัตราร่อน ระดับ ป.4-6
1272 นางสุดาพร หาญจริง ครูชำนาญการโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการตัดสินการแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทระยะทางอัตราร่อน ระดับ ป.4-6
1273 นายสมนึก สุยะสืบ ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการตัดสินการแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทระยะทางอัตราร่อน ระดับ ป.4-6
1274 นายฉัตรพันธ์ นิลกำแหง ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการตัดสินการแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทระยะทางอัตราร่อน ระดับ ป.4-6
1275 นางสาวเดือนเต็ม มัดตาเฮด ครูผู้ช่วยโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการตัดสินการแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทระยะทางอัตราร่อน ระดับ ป.4-6
1276 นายอานุภาพ สุกรินทร์ ครูผู้ช่วยโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการตัดสินการแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทระยะทางอัตราร่อน ระดับ ป.4-6
1277 นายปรีชา มหาโพธิกุล ครูผู้ช่วยโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการตัดสินการแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทระยะทางอัตราร่อน ระดับ ป.4-6
1278 นายคมสัน ไชายปัดทุม ครูผู้ช่วยโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการตัดสินการแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทระยะทางอัตราร่อน ระดับ ป.4-6
1279 นางอารมย์ ชัยสวัสดิ์ ครู คศ.2 โรงเรียนวัดหนัง กรรมการฝ่ายการเงิน ศูนย์ศิลปะ
1280 นางสาวรัตนาภรณ์ ลอองฉ่ำ ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนวัดหนัง กรรมการฝ่ายการเงิน ศูนย์ศิลปะ
1281 นางสาวแพรวนภา นาแพงรัตน์ ครู คศ.1 โรงเรียนวัดหนัง กรรมการฝ่ายการเงิน ศูนย์ศิลปะ
1282 นางกรรณิกา พุ่มไชย ครูโรงเรียนสายน้ำทิพย์ กรรมการงบประมาณและคณะกรรมการเหรัญญิก
1283 นางสาวณัฐกฤตา ภูจอมนิล ครูโรงเรียนสายน้ำทิพย์ กรรมการงบประมาณและคณะกรรมการเหรัญญิก
1284 นางสาวชลิดา ฟักหว่าง ครูโรงเรียนสายน้ำทิพย์ กรรมการงบประมาณและคณะกรรมการเหรัญญิก
1285 นางสาวอรทัย ห่อทอง ครูโรงเรียนสายน้ำทิพย์ กรรมการงบประมาณและคณะกรรมการเหรัญญิก
1286 นายอนันต์ ปิงยศ ครูโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ กรรมการตัดสินการแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ระดับ ป.4-6
1287 นายสาคร คำศรี ครูโรงเรียนป้อมนาคราชสวทยานนท์ กรรมการตัดสินการแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ระดับ ป.4-6
1288 ว่าที่ร้อยตรีชมพูเนกข์ สโรบล ครูโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม กรรมการตัดสินการแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ระดับ ป.4-6
1289 นางสาวรัศนี พลสวัสดิ์ ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการตัดสินการแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ระดับ ป.4-6
1290 นางสาวอุไรวรรณ มะเดชา ครูชำนาญการโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการตัดสินการแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ระดับ ป.4-6
1291 นางบังอร ภูพัฒนะ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการตัดสินการแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ระดับ ป.4-6
1292 นางพรรณี พลายคุม ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการตัดสินการแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ระดับ ป.4-6
1293 นางสาวกัญญาพัชญ์ วังแสง ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการตัดสินการแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ระดับ ป.4-6
1294 นางชุติมณฑน์ วสุประสาท ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการตัดสินการแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ระดับ ป.4-6
1295 นางสาวอรวรรณ พิบูลย์เวช ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการตัดสินการแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ระดับ ป.4-6
1296 นางสุดาพร หาญจริง ครูชำนาญการโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการตัดสินการแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ระดับ ป.4-6
1297 นายสมนึก สุยะสืบ ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการตัดสินการแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ระดับ ป.4-6
1298 นายฉัตรพันธ์ นิลกำแหง ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการตัดสินการแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ระดับ ป.4-6
1299 นางสาวเดือนเต็ม มัดตาเฮด ครูผู้ช่วยโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการตัดสินการแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ระดับ ป.4-6
1300 นายอานุภาพ สุกรินทร์ ครูผู้ช่วยโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการตัดสินการแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ระดับ ป.4-6
1301 นายปรีชา มหาโพธิกุล ครูผู้ช่วยโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการตัดสินการแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ระดับ ป.4-6
1302 นายคมสัน ไชายปัดทุม ครูผู้ช่วยโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการตัดสินการแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ระดับ ป.4-6
1303 นายวรพล บุญมาเลิศ ครู คศ.2 โรงเรียนวัดหนัง กรรมการฝ่ายจราจรและความปลอดภัย ศูนย์ศิลปะ
1304 นายธีรสิญจ์ พรหมพิมาน ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนวัดหนัง กรรมการฝ่ายจราจรและความปลอดภัย ศูนย์ศิลปะ
1305 นายศรีสุวรรณ โพธิน ครู คศ.2 โรงเรียนวัดหนัง กรรมการฝ่ายจราจรและความปลอดภัย ศูนย์ศิลปะ
1306 นายสุทธิพงศ์ นาคทรัพย์ ครูโรงเรียนสายน้ำทิพย์ กรรมการบันทึกภาพ
1307 นางสาวพรกนก ติวสร้อย ครูโรงเรียนสายน้ำทิพย์ กรรมการบันทึกภาพ
1308 นางสาวนภัสนันท์ คงฤทธิ์ ครูโรงเรียนสายน้ำทิพย์ กรรมการบันทึกภาพ
1309 นายสุรวุฒิ พงศ์ทองเมือง ครูโรงเรียนสายน้ำทิพย์ กรรมการบันทึกภาพ
1310 นายวุฒิพงศ์ โฉสูงเนิน ครูโรงเรียนสายน้ำทิพย์ กรรมการบันทึกภาพ
1311 นางสาวปานเทพิน อัศวธำรงกิติ ครูโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ กรรมการบันทึกภาพ
1312 นางสาวหทัยรัตน์ ภัทรมานิต ครูโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ กรรมการบันทึกภาพ
1313 นางสาวบริสุทธิ์ธรรม พิมพ์ศิริ ครูโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ กรรมการบันทึกภาพ
1314 นายวรทัศน์ หวังวรวุฒิสกุล โรงเรียนบ้านหนองบอน (นัยนานนท์อนุสรณ์) กรรมการบันทึกภาพ
1315 นายนพรัตน์ มั่งมี โรงเรียนบ้านหนองบอน (นัยนานนท์อนุสรณ์) กรรมการบันทึกภาพ
1316 นายอนันต์ ปิงยศ ครูโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ กรรมการตัดสินการเข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ระดับ ม.1-3
1317 นายสาคร คำศรี ครูโรงเรียนป้อมนาคราชสวทยานนท์ กรรมการตัดสินการเข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ระดับ ม.1-3
1318 ว่าที่ร้อยตรีชมพูเนกข์ สโรบล โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม กรรมการตัดสินการเข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ระดับ ม.1-3
1319 นางสาวรัศนี พลสวัสดิ์ ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการตัดสินการเข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ระดับ ม.1-3
1320 นางสาวอุไรวรรณ มะเดชา ครูชำนาญการโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการตัดสินการเข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ระดับ ม.1-3
1321 นางบังอร ภูพัฒนะ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการตัดสินการเข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ระดับ ม.1-3
1322 นางพรรณี พลายคุม ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการตัดสินการเข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ระดับ ม.1-3
1323 นางสาวกัญญาพัชญ์ วังแสง ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการตัดสินการเข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ระดับ ม.1-3
1324 นางชุติมณฑน์ วสุประสาท ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการตัดสินการเข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ระดับ ม.1-3
1325 นางสาวอรวรรณ พิบูลย์เวช ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการตัดสินการเข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ระดับ ม.1-3
1326 นายวชิรวิทย์ เมืองอินทร์ ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการตัดสินการเข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ระดับ ม.1-3
1327 นางสุดาพร หาญจริง ครูชำนาญการโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการตัดสินการเข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ระดับ ม.1-3
1328 นายสมนึก สุยะสืบ ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการตัดสินการเข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ระดับ ม.1-3
1329 นายฉัตรพันธ์ นิลกำแหง ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการตัดสินการเข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ระดับ ม.1-3
1330 นางสาวเดือนเต็ม มัดตาเฮด ครูผู้ช่วยโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการตัดสินการเข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ระดับ ม.1-3
1331 นายอานุภาพ สุกรินทร์ ครูผู้ช่วยโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการตัดสินการเข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ระดับ ม.1-3
1332 นายปรีชา มหาโพธิกุล ครูผู้ช่วยโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการตัดสินการเข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ระดับ ม.1-3
1333 นายคมสัน ไชยปัดทุม ครูผู้ช่วยโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการตัดสินการเข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ระดับ ม.1-3
1334 นางสาวแพรวนภา นาแพงรัตน์ ครู คศ.1 โรงเรียนวัดหนัง กรรมการฝ่ายบันทึกภาพและจัดทำรายงานสรุปผล ศูนย์ศิลปะ
1335 นางสาวอริยา วัฒนก้านตง ครูผู้ช่วย โรงเรียนวัดหนัง กรรมการฝ่ายบันทึกภาพและจัดทำรายงานสรุปผล ศูนย์ศิลปะ
1336 นางสาวลักษณพร เมธสุทธิ์ ครู โรงเรียนวัดหนัง กรรมการฝ่ายบันทึกภาพและจัดทำรายงานสรุปผล ศูนย์ศิลปะ
1337 นางสาวนภัสนันท์ คงฤทธิ์ ครูโรงเรียนสายน้ำทิพย์ กรรมการประจำห้องประกวดแข่งขัน
1338 นายชาติวุฒิ ประสพศักดิ์ ครูโรงเรียนสายน้ำทิพย์ กรรมการประจำห้องประกวดแข่งขัน
1339 นายบุญเจิด สำแดงเดช ครูโรงเรียนสายน้ำทิพย์ กรรมการประจำห้องประกวดแข่งขัน
1340 นางสาวกาญจน์ธิดา สีอูด ครูโรงเรียนสายน้ำทิพย์ กรรมการประจำห้องประกวดแข่งขัน
1341 นายอนันต์ ปิงยศ ครูโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ กรรมการตัดสินการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ ระดับ ม.1-3
1342 นายสาคร คำศรี ครูโรงเรียนป้อมนาคราชสวทยานนท์ กรรมการตัดสินการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ ระดับ ม.1-3
1343 ว่าที่ร้อยตรีชมพูเนกข์ สโรบล ครูโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม กรรมการตัดสินการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ ระดับ ม.1-3
1344 นางสาวรัศนี พลสวัสดิ์ ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการตัดสินการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ ระดับ ม.1-3
1345 นางสาวอุไรวรรณ มะเดชา ครูชำนาญการโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการตัดสินการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ ระดับ ม.1-3
1346 นางบังอร ภูพัฒนะ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการตัดสินการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ ระดับ ม.1-3
1347 นางพรรณี พลายคุม ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการตัดสินการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ ระดับ ม.1-3
1348 นางสาวกัญญาพัชญ์ วังแสง ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการตัดสินการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ ระดับ ม.1-3
1349 นางชุติมณฑน์ วสุประสาท ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการตัดสินการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ ระดับ ม.1-3
1350 นางสาวอรวรรณ พิบูลย์เวช ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการตัดสินการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ ระดับ ม.1-3
1351 นายวชิรวิทย์ เมืองอินทร์ ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการตัดสินการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ ระดับ ม.1-3
1352 นางสุดาพร หาญจริง ครูชำนาญการโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการตัดสินการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ ระดับ ม.1-3
1353 นายสมนึก สุยะสืบ ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการตัดสินการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ ระดับ ม.1-3
1354 นายฉัตรพันธ์ นิลกำแหง ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการตัดสินการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ ระดับ ม.1-3
1355 นางสาวเดือนเต็ม มัดตาเฮด ครูผู้ช่วยโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการตัดสินการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ ระดับ ม.1-3
1356 นายอานุภาพ สุกรินทร์ ครูผู้ช่วยโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการตัดสินการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ ระดับ ม.1-3
1357 นายปรีชา มหาโพธิกุล ครูผู้ช่วยโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการตัดสินการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ ระดับ ม.1-3
1358 นายคมสัน ไชยปัดทุม ครูผู้ช่วยโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการตัดสินการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ ระดับ ม.1-3
1359 นางสมบัติ ฤกษ์ขจรนามกุล ครูโรงเรียนวัดพลับพลาชัย กรรมการฝ่ายดำเนินงานการแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓
1360 นางสาววราศิริ วงศ์สุนทร ครูโรงเรียนทีปังกรฯ กรรมการฝ่ายดำเนินงานการแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓
1361 นางสาวจตุพร เศวตวงษ์ ครูโรงเรียนวัดโสมนัส กรรมการฝ่ายดำเนินงานการแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓
1362 นางมณีรัตน์ โฮมละคร ครูโรงเรียนมหาวีรานุวัตร กรรมการฝ่ายดำเนินงานการแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖
1363 นางสาวอัญญารัตน์ นิติศักดิ์ ครูโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ กรรมการฝ่ายดำเนินงานการแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖
1364 นางสาววาณี คมขำ ครูโรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม กรรมการฝ่ายดำเนินงานการแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖
1365 นางสาวสาลินี บุนนาค ครูโรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส กรรมการฝ่ายดำเนินงานการแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓
1366 นายนวพันธุ์ จุฬจัมบก ครูโรงเรียนวัดชนะสงคราม กรรมการฝ่ายดำเนินงานการแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓
1367 นางสาวฐิมารัตน์ กวยทอง ครูโรงเรียนประถมอนุบาลวัดปรินายก กรรมการฝ่ายดำเนินงานการแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓
1368 นางสาวสุวรรณา แย้มอรุณ ครูโรงเรียนพญาไท กรรมการอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๓
1369 นางสาวชุติมา บุญฤดี ครูโรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก กรรมการอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๓
1370 นางกัญญา สถาพรวจนา ครูโรงเรียนราชวินิต กรรมการอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๓
1371 นางอาภาสินี ประสพศักดิ์ ครูโรงเรียนพญาไท กรรมการอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖
1372 นางวาสนา สมวรรณ ครูโรงเรียนราชวินิต กรรมการอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖
1373 นางสาวสิริวิภาพร สระศรี ครูโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ กรรมการอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖
1374 นางวริศรา จันทร์ฉาย ครูโรงเรียนราชวินิต กรรมการอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓
1375 นางสาวพรนิภา ชินคีรี ครูโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ กรรมการอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓
1376 นางสาวยุพิน แซ่เฮี๊ยบ ครูโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ กรรมการอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓
1377 นางสาวสุริศา วารุณ ครูโรงเรียนประถมทวีธาภิเศก กรรมการเรียงร้อยถ้อยความ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖
1378 นางสาธร มุ่งธัญญา ครูโรงเรียนวัดอมรินทราราม กรรมการเรียงร้อยถ้อยความ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖
1379 นางสาวธนภร คนขยัน ครูโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค กรรมการเรียงร้อยถ้อยความ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖
1380 นางวันทนี ยอดยิ่ง ครูโรงเรียนวัดนาคปรก กรรมการเรียงร้อยถ้อยความ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓
1381 นางสาวขจรจิต ทองดีนอก ครูโรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง กรรมการเรียงร้อยถ้อยความ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓
1382 นายวิทยา ศรีอาราม ครูโรงเรียนวัดเจ้ามูล กรรมการเรียงร้อยถ้อยความ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓
1383 นางสาวสนธยา คันธาวัฒน์ ครูโรงเรียนประถมนนทรี กรรมการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๓
1384 นางพะเยาว์ พลรัฐธนาสิทธิ์ ครูโรงเรียนบางบัวฯ กรรมการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๓
1385 นางสาวพรนลัท ดำนา ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ฯ กรรมการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๓
1386 นางอัญชรินทร์ กมลวัตราธิคุณ ครูโรงเรียนดาราคาม กรรมการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๓
1387 นางสาวสิริน ฤทธิหมุน ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๓
1388 นางสุจิตรา สุภากริต ครูโรงเรียนวัดมหาบุศย์ฯ กรรมการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖
1389 นางรัชนีภรณ์ นาวะลี ครูโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ฯ กรรมการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖
1390 นางสาวพิมพ์พรรณ จันทร์ตา ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ฯ กรรมการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖
1391 นางสาวอิษฎา สุ่มมาตย์ ครูโรงเรียนประถมนนทรี กรรมการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖
1392 นางนิตยา รุ่งสว่าง ครูโรงเรียนบางบัวฯ กรรมการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖
1393 นางสาวสุพร ชื่นคุ้ม ครูโรงเรียนสายน้ำทิพย์ กรรมการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ระดับชั้นมัธยมศึกาาปีที่ ๑-๓
1394 นางสาวปนิฏฐา ป้อมหิน ครูโรงเรียนบ้านหนองบอนฯ กรรมการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ระดับชั้นมัธยมศึกาาปีที่ ๑-๓
1395 นางสาวสุภาวดี โพธี ครูโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ กรรมการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ระดับชั้นมัธยมศึกาาปีที่ ๑-๓
1396 นางสาวอังคนา เปล่งวาจา ครูโรงเรียนวัดมหาบุศย์ฯ กรรมการปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๓
1397 นายสุทัศพันธ์ ปิ่นสุวรรณบุตร ครูโรงเรียนประยุรวงศาวาส กรรมการปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๓
1398 นางสาวดรุณี เพ็ชร์สุวรรณ์ ครูโรงเรียนวัดอุทัยธาราม กรรมการปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๓
1399 นางกอแก้ว สวัสดี ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๓
1400 นายณัฐวุฒิ ทรัพย์ประเดิมชัย ครูโรงเรียนทุ่งมหาเมฆ กรรมการปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๓
1401 นางสงวนศิล จันทะคุณ ครูโรงเรียนบ้านหนองบอนฯ กรรมการปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖
1402 นางเปรมจิตต์ หลังสัน ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖
1403 นางสาววรัญดา แสงชมภู ครูโรงเรียนทุ่งมหาเมฆ กรรมการปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖
1404 นางสาวอังคณา เกตุทอง ครูโรงเรียนวัดด่าน กรรมการปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖
1405 นางสาวเนตรนภา ภูมิโคกรักษ์ ครูโรงเรียนวัดอุทัยธาราม กรรมการปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖
1406 นางคำปุ่น กมลเดช ครูโรงเรียนบางบัวฯ กรรมการปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓
1407 นางภัทรภร สวนเสริม ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ฯ กรรมการปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓
1408 นางสาวสุพิชฌาญ์ แก่นนาคำ ครูโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ฯ กรรมการปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓
1409 นางกฤษณา อย่าเคลิ้มจิตร ครูโรงเรียนโฆสิตสโมสร กรรมการกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่กลอนสี่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖
1410 นางสาลี ทับเปรม ครูโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส กรรมการกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่กลอนสี่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖
1411 นางสาวเขมณิจ อ่ำแห ครูโรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม กรรมการกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่กลอนสี่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖
1412 นายศรีสุวรรณ โพธิน ครูโรงเรียนวัดหนัง กรรมการกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่๖.๒ กาพย์ยานี ๑๑ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓
1413 นางสาวธิดารัตน์ ฉิมอ่อน ครูโรงเรียนวัดสังข์กระจายฯ กรรมการกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่๖.๒ กาพย์ยานี ๑๑ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓
1414 นางสาวสุภาณี โพธิ์ถวิล ครูโรงเรียนวัดช่างเหล็ก กรรมการกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่๖.๒ กาพย์ยานี ๑๑ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓
1415 นายณัฐวุฒิ วงสุนทร ครูโรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง กรรมการต่อคำศัพท์ภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖
1416 นางสาวศุจีภรณ์ แก้วเทพ ครูโรงเรียนราชวินิต กรรมการต่อคำศัพท์ภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖
1417 นางสาววิชฌญาดา เทียนขาว ครูโรงเรียนพญาไท กรรมการต่อคำศัพท์ภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖
1418 นางสาวกมลชนก เลี่ยนชอบ ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการต่อคำศัพท์ภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖
1419 นางสาวณัฐกฤตา ภูจอมนิล ครูโรงเรียนสายน้ำทิพย์ กรรมการต่อคำศัพท์ภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖
1420 นางสาวอรัชพร เปรุนาวิน ครูโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ กรรมการต่อคำศัพท์ภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖
1421 นางสาวพัชรา มีบุญ ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๗๕ฯ กรรมการต่อคำศัพท์ภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖
1422 นางสาวดลพร อยู่ไทย ครูโรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก กรรมการต่อคำศัพท์ภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖
1423 นางศศิธร สีอุ่น ครูโรงเรียนบางบัวฯ กรรมการต่อคำศัพท์ภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓
1424 นางสาวปาณิสรา ไชยชนะ ครูโรงเรียนราชวินิต กรรมการต่อคำศัพท์ภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓
1425 นางสาวปาณิสรา ไชยชนะ ครูโรงเรียนราชวินิต กรรมการต่อคำศัพท์ภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓
1426 นางสาวเจนจิรา นุตโร ครูโรงเรียนพลับพลาชัย กรรมการต่อคำศัพท์ภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓
1427 นายสิปปกร บุนนาค ครูโรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม กรรมการต่อคำศัพท์ภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓
1428 นางสาวกรัญญา พรพิริยล้ำเลิศ ครูโรงเรียนสายน้ำทิพย์ กรรมการฝ่ายต้อนรับและลงทะเบียน
1429 นางสาวศศิธร คำนึง ครูโรงเรียนสายน้ำทิพย์ กรรมการฝ่ายต้อนรับและลงทะเบียน
1430 นางสาวพิชญดา ไชยดี ครูโรงเรียนสายน้ำทิพย์ กรรมการฝ่ายต้อนรับและลงทะเบียน
1431 นางสาวอริยาภรณ์ แจ้งโห้ ครูโรงเรียนสายน้ำทิพย์ กรรมการฝ่ายต้อนรับและลงทะเบียน
1432 นางสาวนุชนารถ มีสุข ครูโรงเรียนสายน้ำทิพย์ กรรมการฝ่ายต้อนรับและลงทะเบียน
1433 นางสาวสุธีรา แดนโพธิ์ ครูโรงเรียนสายน้ำทิพย์ กรรมการฝ่ายต้อนรับและลงทะเบียน
1434 นางสาวจุฑามาศ เผื่อแผ่ ครูโรงเรียนสายน้ำทิพย์ กรรมการฝ่ายต้อนรับและลงทะเบียน
1435 นางสาวณิชนันทน์ สุวรรณาภัย ครูโรงเรียนสายน้ำทิพย์ กรรมการฝ่ายต้อนรับและลงทะเบียน
1436 นางสาวอรทัย ห่อทอง ครูโรงเรียนสายน้ำทิพย์ กรรมการฝ่ายต้อนรับและลงทะเบียน
1437 นางสาวปัทมา ปะวะโข ครูโรงเรียนสายน้ำทิพย์ กรรมการฝ่ายต้อนรับและลงทะเบียน
1438 นางสาวทักษอร ไสยสมบัติ ครูโรงเรียนสายน้ำทิพย์ กรรมการฝ่ายต้อนรับและลงทะเบียน
1439 นางสาววรรณทนี บุตรอินทร์ ครูโรงเรียนสายน้ำทิพย์ กรรมการฝ่ายต้อนรับและลงทะเบียน
1440 นางสาวนุชนารถ มีสุข ครูโรงเรียนสายน้ำทิพย์ กรรมการฝ่ายต้อนรับและลงทะเบียน
1441 นางสาวจันจิรา ทองสง่า ครู โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ กรรมการฝ่ายต้อนรับและลงทะเบียน
1442 นางสาวประภาพรรณ วารีทิพย์ ครู โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ กรรมการฝ่ายต้อนรับและลงทะเบียน
1443 นางสาวอรุณศรี ทำบุญ ครู โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ กรรมการฝ่ายต้อนรับและลงทะเบียน
1444 นางสาวทองทิพย์ เมืองแก้ว ครู โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ กรรมการฝ่ายต้อนรับและลงทะเบียน
1445 นางสาววรรษมน จงหาญ ครูผู้ช่วย โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ กรรมการฝ่ายต้อนรับและลงทะเบียน
1446 นายสุรพงษ์ ประสมเพชร ครูผู้ช่วย โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ กรรมการฝ่ายต้อนรับและลงทะเบียน
1447 นางสาววนิดา สมสุข ครูผู้ช่วย โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ กรรมการฝ่ายต้อนรับและลงทะเบียน
1448 นางสาวสุธิดา วันสุดล ครู โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ กรรมการฝ่ายต้อนรับและลงทะเบียน
1449 นางอรอุมา ลุนนากัน ครูผู้ช่วย โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ กรรมการฝ่ายต้อนรับและลงทะเบียน
1450 นางสาวรัชฎาพร โพธิ์บุบผา ครูผู้ช่วย โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ กรรมการฝ่ายต้อนรับและลงทะเบียน
1451 นางสาววรรณิษา ทองนิล ครูผู้ช่วย โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ กรรมการฝ่ายต้อนรับและลงทะเบียน
1452 นางสาวนรภัทร อินทจักร์ ครู โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ กรรมการฝ่ายต้อนรับและลงทะเบียน
1453 นายเกรียงไกร คำแก่นแก้ว ครูธุรการ โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ กรรมการฝ่ายต้อนรับและลงทะเบียน
1454 นางอุดมลักษณ์ ประสงค์ผลชัย ครูโรงเรียนสายน้ำทิพย์ กรรมการฝ่ายต้อนรับและลงทะเบียน
1455 นางสาววิภา มัททะปาโท ครูโรงเรียนสายน้ำทิพย์ กรรมการฝ่ายต้อนรับและลงทะเบียน
1456 นางวาสนา รินธนาเลิศ ครูโรงเรียนสายน้ำทิพย์ กรรมการฝ่ายต้อนรับและลงทะเบียน
1457 นางสาววิกานดา วงษ์จันทร์ ครูโรงเรียนสายน้ำทิพย์ กรรมการฝ่ายต้อนรับและลงทะเบียน
1458 นางเยาวลักษณ์ จอมทอง ครูโรงเรียนสายน้ำทิพย์ กรรมการฝ่ายต้อนรับและลงทะเบียน
1459 นางยุพิน เกตุพูล ครูโรงเรียนสายน้ำทิพย์ กรรมการฝ่ายต้อนรับและลงทะเบียน
1460 นางสาวทิพย์อาภา เป็งวงศ์ ครูโรงเรียนสายน้ำทิพย์ กรรมการฝ่ายต้อนรับและลงทะเบียน
1461 นางสาวนริศรา อนุรัตน์ ครูโรงเรียนสายน้ำทิพย์ กรรมการฝ่ายต้อนรับและลงทะเบียน
1462 นางสาวชลิดา ฟักหว่าง ครูโรงเรียนสายน้ำทิพย์ กรรมการฝ่ายต้อนรับและลงทะเบียน
1463 นางสุกัญญา ทองจับหลัก ครูโรงเรียนสายน้ำทิพย์ กรรมการฝ่ายต้อนรับและลงทะเบียน
1464 นางทัศนีย์ น้อยนงเยาว์ ครูโรงเรียนสายน้ำทิพย์ กรรมการฝ่ายต้อนรับและลงทะเบียน
1465 นางสาวเหมสุดา งามเปี่ยม ครูโรงเรียนสายน้ำทิพย์ กรรมการฝ่ายต้อนรับและลงทะเบียน
1466 นางสาวอัมพา เด่นดวง ครูโรงเรียนสายน้ำทิพย์ กรรมการฝ่ายต้อนรับและลงทะเบียน
1467 นางสาวพัชรี สุรการ ครูโรงเรียนสายน้ำทิพย์ กรรมการฝ่ายต้อนรับและลงทะเบียน
1468 นางจารุชา ธีรชวกรกุล ครูโรงเรียนสายน้ำทิพย์ กรรมการฝ่ายต้อนรับและลงทะเบียน
1469 นางสาวกรรณิการ์ อินทร์เกื้อ ครูโรงเรียนสายน้ำทิพย์ กรรมการฝ่ายต้อนรับและลงทะเบียน
1470 นางสุภานันท์ กุลทอง ครูโรงเรียนสายน้ำทิพย์ กรรมการฝ่ายต้อนรับและลงทะเบียน
1471 นางอัญชลี รักศักดิ์สกุล ครูโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ กรรมการฝ่ายเอกสาร
1472 นางสุกัญญา สุขศรีทอง ครูโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ กรรมการฝ่ายเอกสาร
1473 นางสาวสินินารถ นรินทรสรศักดิ์ ครูโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ กรรมการฝ่ายเอกสาร
1474 นายสุรชัย ศรีโยธี ครูโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ กรรมการฝ่ายเอกสาร
1475 นางสสิธร หิรัญ ครูโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ กรรมการฝ่ายเอกสาร
1476 นางสาวปพรรัตน์ สมยาโลน ครูโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ กรรมการฝ่ายเอกสาร
1477 นางธนพร แดงตระกูล ครูโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ กรรมการฝ่ายเอกสาร
1478 นางดวงใจ งาคม ครูโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ กรรมการฝ่ายเอกสาร
1479 นางสาวสรารัตน์ ฝากไธสง ครูโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ กรรมการฝ่ายเอกสาร
1480 นางสาวพรทิพย์ ศิริชาติ ครูโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ กรรมการฝ่ายเอกสาร
1481 นางสาวศศิธร เจียงพัฒนากิจ ครูโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ กรรมการฝ่ายเอกสาร
1482 นางสาวฐิติมา ดวงแก้ว ครูโรงเรียนวัดโสมนัส กรรมการฝ่ายเอกสาร
1483 นางสาววาสนา ปั้นไล้ ครูโรงเรียนประถมทวีธาภิเศก กรรมการฝ่ายเอกสาร
1484 นางนงนุช ชื่นสมจิตต์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ กรรมการฝ่ายพิธีกรและประชาสัมพันธ์
1485 นายอมร นันทวิกร ครู โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ กรรมการฝ่ายพิธีกรและประชาสัมพันธ์
1486 นางสาวจันจิรา ทองสง่า ครู โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ กรรมการฝ่ายพิธีกรและประชาสัมพันธ์
1487 นายรณยุทธ ทองตะโก ครู โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ กรรมการฝ่ายพิธีกรและประชาสัมพันธ์
1488 นางอนูร อ่อนหวาน ครู โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ กรรมการฝ่ายพิธีกรและประชาสัมพันธ์
1489 Ms.Rosella S. Ramos โรงเรียนบ้านหนองบอน (นัยนานนท์อนุสรณ์) กรรมการฝ่ายพิธีกรและประชาสัมพันธ์
1490 นางวไลลักษณ์ เดชสุวรรณนิธิ ครู ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ กรรมการฝ่ายปฎิคมอาหารและเครื่องดื่ม
1491 นางวิลาสินี เนินกลาง ครู โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ กรรมการฝ่ายปฎิคมอาหารและเครื่องดื่ม
1492 นางสาววรรษมน จงหาญ ครูผู้ช่วย โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ กรรมการฝ่ายปฎิคมอาหารและเครื่องดื่ม
1493 นางสาวนริศรา เรืองวัฒนวิศิษฐ์ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ กรรมการฝ่ายปฎิคมอาหารและเครื่องดื่ม
1494 ว่าที่ร้อยตรีหญิงวรรณิศา พิกุลทอง ครูอัตราจ้าง โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ กรรมการฝ่ายปฎิคมอาหารและเครื่องดื่ม
1495 นางสาวสายทิพย์ เกตุจันทร์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ กรรมการฝ่ายปฎิคมอาหารและเครื่องดื่ม
1496 นางสุขสมาน ไตรศักดิ์ศรี พนักงานธุรการ 4 โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ กรรมการฝ่ายปฎิคมอาหารและเครื่องดื่ม
1497 นางอัมพร ใหญ่ดี