สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 242 โรงเรียนดาราคาม 19 37 26
2 049 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดโบสถ์)ในพระราชูปถัมภ์ฯ 42 73 60
3 050 โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ 36 82 52
4 064 โรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) 81 176 125
5 072 โรงเรียนบ้านหนองบอน(นัยนานนท์อนุสรณ์) 67 149 107
6 079 โรงเรียนประถมทวีธาภิเศก 28 57 38
7 080 โรงเรียนประถมนนทรี 50 109 79
8 088 โรงเรียนพญาไท 73 192 119
9 092 โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ 74 153 96
10 095 โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) 85 226 144
11 100 โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ 63 164 104
12 107 โรงเรียนมหาวีรานุวัตร 27 61 41
13 112 โรงเรียนราชวินิต 83 260 128
14 113 โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค 52 116 80
15 132 โรงเรียนวัดชนะสงคราม 4 8 6
16 133 โรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม 27 50 43
17 134 โรงเรียนวัดช่างเหล็ก 8 12 10
18 135 โรงเรียนวัดด่าน 28 46 39
19 141 โรงเรียนวัดนาคปรก 36 68 53
20 148 โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส 15 22 20
21 155 โรงเรียนวัดพลับพลาชัย 36 72 55
22 158 โรงเรียนวัดมหาบุศย์ (พิทักษ์ถาวรคุณ) 36 72 59
23 168 โรงเรียนวัดสังข์กระจาย(แจ่มวิชาสอน) 39 77 53
24 171 โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม 35 75 58
25 172 โรงเรียนวัดหนัง 69 198 113
26 174 โรงเรียนวัดอมรินทราราม 72 204 118
27 175 โรงเรียนวัดอุทัยธาราม 22 76 40
28 131 โรงเรียนวัดเจ้ามูล 34 64 38
29 166 โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส 46 98 64
30 170 โรงเรียนวัดโสมนัส 27 69 40
31 196 โรงเรียนสายน้ำทิพย์ 63 150 94
32 222 โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ 78 201 135
33 224 โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง 57 146 81
34 225 โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก 48 105 72
35 227 โรงเรียนอนุบาลสามเสน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) 60 128 96
36 018 โรงเรียนโฆสิตสโมสร 75 160 116
37 055 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ 100 251 161
38 001 โรงเรียนกงลี้จงซัน 0 0 0
39 002 โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 0 0 0
40 003 โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 3 14 6
41 004 โรงเรียนกรุงเทพพิทยา 0 0 0
42 005 โรงเรียนกฤตศิลป์วิทยา 43 87 58
43 007 โรงเรียนกสิณธรอาคาเดมี่ 12 20 13
44 008 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์เพชราวุธวิทยา ในพระอุปถัมถ์ฯ 0 0 0
45 243 โรงเรียนกอบวิทยา 10 48 23
46 009 โรงเรียนกันตะบุตร 0 0 0
47 011 โรงเรียนกุลวรรณศึกษา 0 0 0
48 012 โรงเรียนขจรโรจน์วิทยา 0 0 0
49 013 โรงเรียนขจรโรจน์วิทยาแผนกอนุบาล 2 6 4
50 019 โรงเรียนจันทรวิทยา 0 0 0
51 020 โรงเรียนจารุวรรณ 0 0 0
52 021 โรงเรียนจารุวัฒนานุกุล 0 0 0
53 022 โรงเรียนจำนงค์วิทยา 0 0 0
54 023 โรงเรียนจิตรลดา ฝ่ายประถม 0 0 0
55 024 โรงเรียนจินดาพงษ์ 0 0 0
56 025 โรงเรียนจินดามณี 19 21 21
57 026 โรงเรียนจิ้นเตอะ 0 0 0
58 027 โรงเรียนชัยพิทยพัฒน์ มูลนิธิชัยพัฒนา (จารุวัฒนานุกูล ท่าพระ) 0 0 0
59 028 โรงเรียนชาญเวทย์ศึกษา 0 0 0
60 039 โรงเรียนฐานปัญญา 51 104 58
61 041 โรงเรียนดลวิทยา 0 0 0
62 042 โรงเรียนดวงวิภา 44 90 57
63 044 โรงเรียนดิลกศึกษา 6 16 11
64 045 โรงเรียนตรอกจันทน์วิทยา 0 0 0
65 046 โรงเรียนถนอมพิศวิทยา 39 70 41
66 047 โรงเรียนทองพูน 0 0 0
67 048 โรงเรียนทิวไผ่งาม 18 27 22
68 056 โรงเรียนธนบุรีศึกษา 18 28 25
69 059 โรงเรียนนิพัทธ์วิทยา 11 12 10
70 060 โรงเรียนนีรชาศึกษาและนีรชาบริหารธุรกิจ 26 37 26
71 061 โรงเรียนบางกอกทวิวิทย์ 4 4 4
72 062 โรงเรียนบางกอกพัฒนา 0 0 0
73 065 โรงเรียนบางอ้อศึกษา 0 0 0
74 073 โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดลาดพร้าว 50 75 65
75 074 โรงเรียนบูรณะศึกษา 34 53 40
76 075 โรงเรียนบูรณะศึกษาแผนกอนุบาลทุ่งครุ 0 0 0
77 249 โรงเรียนประทุมอนุสรณ์ 39 85 47
78 081 โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา 27 49 36
79 082 โรงเรียนปัญญาศักดิ์ 18 28 21
80 083 โรงเรียนปาณยาพัฒนาการ 19 39 32
81 085 โรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยา สายไหม 23 48 24
82 089 โรงเรียนพรพิมพ์ พระราม 2 0 0 0
83 093 โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ 0 0 0
84 098 โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง 0 0 0
85 094 โรงเรียนพระแม่มารี 0 0 0
86 090 โรงเรียนพร้อมพรรณวิทยา 0 0 0
87 091 โรงเรียนพร้อมมิตรพิทยา 0 0 0
88 101 โรงเรียนพิพัฒนา 0 0 0
89 105 โรงเรียนภารตวิทยาลัย 34 79 54
90 106 โรงเรียนภาษานุสรณ์บางแค 5 10 5
91 114 โรงเรียนราชินี 8 15 10
92 115 โรงเรียนรุ่งอรุณ 0 0 0
93 118 โรงเรียนลาซาล 18 24 18
94 119 โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา 72 184 122
95 120 โรงเรียนวลีรัตน์วิทยา 41 78 66
96 121 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย 46 84 66
97 140 โรงเรียนวัดนาคนิมิตร 0 0 0
98 165 โรงเรียนวัดวชิรธรรมสาธิต 0 0 0
99 176 โรงเรียนวาสุเทวี 33 61 48
100 245 โรงเรียนวีรสุนทร 23 37 33
101 177 โรงเรียนศานติวิทยา 1 2 2
102 178 โรงเรียนศุภกรณ์วิทยา 35 89 54
103 179 โรงเรียนศุภวรรณ 11 14 11
104 180 โรงเรียนสตรีวรนาถ 0 0 0
105 181 โรงเรียนสตรีวรนาถบางเขน 0 0 0
106 182 โรงเรียนสรรพาวุธวิทยา 54 154 58
107 185 โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว 1 2 2
108 186 โรงเรียนสันติสุขวิทยา 17 64 25
109 187 โรงเรียนสาธิตพัฒนา 38 102 63
110 195 โรงเรียนสามัคคีสงเคราะห์ 0 0 0
111 197 โรงเรียนสายอักษร 2 2 2
112 198 โรงเรียนสารสาสน์พิทยา 9 10 9
113 199 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศธนบุรี 0 0 0
114 200 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่ 0 0 0
115 201 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบอน 0 0 0
116 202 โรงเรียนสารสาสน์สุขสวัสดิ์ 0 0 0
117 203 โรงเรียนสิบสองวิทยา 0 0 0
118 204 โรงเรียนสีตบุตรบำรุง 24 43 30
119 205 โรงเรียนสุขฤทัย 9 24 13
120 215 โรงเรียนอนุบาลจิตตานนท์ 0 0 0
121 216 โรงเรียนอนุบาลทีปังกรรัศมีโชติ 0 0 0
122 218 โรงเรียนอนุบาลบูรณะศึกษา 0 0 0
123 217 โรงเรียนอนุบาลบ้านไทย 0 0 0
124 219 โรงเรียนอนุบาลปรางทิพย์ 0 0 0
125 270 โรงเรียนอนุบาลปราโมชพัฒนา 0 0 0
126 220 โรงเรียนอนุบาลพงศ์สถิต 0 0 0
127 221 โรงเรียนอนุบาลพรพิมพ์ 0 0 0
128 226 โรงเรียนอนุบาลสองภาษาบ้านต้นไม้ 0 0 0
129 228 โรงเรียนอนุบาลสาริน 0 0 0
130 229 โรงเรียนอนุบาลสุดารักษ์บางเขน 0 0 0
131 230 โรงเรียนอนุบาลหงษ์ทออง 0 0 0
132 223 โรงเรียนอนุบาลแย้มสอาด 0 0 0
133 231 โรงเรียนอรรถญาสาธิต 28 60 42
134 232 โรงเรียนอรรถมิตร 0 0 0
135 233 โรงเรียนอรรถวิทย์ 39 67 55
136 234 โรงเรียนอันวารุ้ลอิสลาม 32 65 46
137 235 โรงเรียนอัสสัมชัญ 0 0 0
138 236 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม 1 12 2
139 237 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 12 40 12
140 238 โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม 13 50 15
141 239 โรงเรียนอาร์บิส รัศมีบริทิชอินเตอร์เนชั่นแนล 0 0 0
142 240 โรงเรียนอิสลามสันติชน 0 0 0
143 241 โรงเรียนอุดมศึกษา 25 32 21
144 031 โรงเรียนเชิดเจิมศิลป์ 57 145 88
145 034 โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 10 25 11
146 033 โรงเรียนเซนต์ดอมินิก 8 23 13
147 035 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 0 0 0
148 036 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟยานนาวา 0 0 0
149 038 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา 0 0 0
150 037 โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 14 60 23
151 051 โรงเรียนเทพกาญจนา 0 0 0
152 259 โรงเรียนเทพเสนานุสรณ์ 2 2 2
153 076 โรงเรียนเบญจมินทร์ 1 0 0
154 077 โรงเรียนเบญวรรณศึกษา 0 0 0
155 084 โรงเรียนเปี่ยมสุวรรณวิทยา 0 0 0
156 086 โรงเรียนเผดิมศึกษา 28 64 29
157 104 โรงเรียนเพาะปัญญา 0 0 0
158 210 โรงเรียนเสสะเวชวิทยา 0 0 0
159 109 โรงเรียนแม่พระประจักษ์ 0 0 0
160 110 โรงเรียนแย้มสอาด 0 0 0
161 211 โรงเรียนแสงอรุณ 2 6 4
162 032 โรงเรียนโชคชัย 34 76 47
163 212 โรงเรียนโสมาภา 50 87 59
164 213 โรงเรียนโสมาภานุสสรณ์ 43 88 68
165 214 โรงเรียนโสมาภาพัฒนา 50 104 82
166 251 โรงเรียนไตรรัตนาภิรักษ์ 5 5 5
167 053 โรงเรียนไทยคริสเตียน 35 59 49
168 087 โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 30 49 44
169 006 โรงเรียนกลางคลองสอง (พรดีเจริญ) 2 6 4
170 010 โรงเรียนการเคหะท่าทราย 3 2 4
171 014 โรงเรียนคลองทวีวัฒนา(ทองน่วมอนุสรณ์) 17 25 23
172 015 โรงเรียนคลองปักหลัก 8 20 11
173 016 โรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ์ 0 0 0
174 029 โรงเรียนชุมทางตลิ่งชัน 3 5 4
175 030 โรงเรียนชูสินทองประดิษฐ์อนุสรณ์ 7 12 10
176 247 โรงเรียนตั้งพิรุฬห์ธรรม 8 33 12
177 057 โรงเรียนนาคนาวาอุปถัมภ์ 0 0 0
178 058 โรงเรียนนาหลวง 6 14 10
179 063 โรงเรียนบางชัน(ปลื้มวิทยานุสรณ์) 9 8 8
180 244 โรงเรียนบางเชือกหนัง (พูนบำเพ็ญอนุสรณ์) 5 10 10
181 066 โรงเรียนบ้านขุนประเทศ 0 0 0
182 067 โรงเรียนบ้านคลองบัว(เอี่ยมแสงโรจน์) 5 24 5
183 069 โรงเรียนบ้านนายเหรียญ 10 17 14
184 070 โรงเรียนบ้านบางกะปิ 4 6 5
185 071 โรงเรียนบ้านลาดพร้าว (สาคร-สุ่น พานิชเฮง) 0 0 0
186 068 โรงเรียนบ้านเจียรดับ 0 0 0
187 253 โรงเรียนประชานิเวศน์ 12 33 16
188 078 โรงเรียนประชาภิบาล 9 16 13
189 096 โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ 21 31 19
190 097 โรงเรียนพระราม ๙ กาญจนาภิเษก 8 29 14
191 102 โรงเรียนพิพัฒนา 0 0 0
192 108 โรงเรียนมีนบุรี 0 0 0
193 111 โรงเรียนรัตนจีนะอุทิศ 0 0 0
194 268 โรงเรียนรุ่งเรืองอุปถัมภ์ 3 5 4
195 116 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 1 1 1
196 117 โรงเรียนลอยสายอณสรณ์ 1 1 1
197 122 โรงเรียนวัดกก 12 31 18
198 123 โรงเรียนวัดกระจับพินิจ 21 51 28
199 126 โรงเรียนวัดคลองเตย 0 0 0
200 127 โรงเรียนวัดคลองใหม่ 0 0 0
201 128 โรงเรียนวัดคู้บอน 10 14 12
202 130 โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม 0 0 0
203 263 โรงเรียนวัดดอกไม้ 1 1 1
204 136 โรงเรียนวัดตรีทศเทพ 0 0 0
205 137 โรงเรียนวัดตะกล่ำ ประเวศ 4 4 4
206 138 โรงเรียนวัดทิพพาวาส 14 36 17
207 255 โรงเรียนวัดทุ่งครุ (พึ่งสายอนุสรณ์) 4 14 7
208 142 โรงเรียนวัดบางบอน (พิมพ์ จันแต้ อุปถัมภ์) 25 97 36
209 260 โรงเรียนวัดบางประทุนนอก 4 12 7
210 143 โรงเรียนวัดบางปะกอก 0 0 0
211 144 โรงเรียนวัดบางพลัด (ป.สุวณฺโณ) 0 0 0
212 269 โรงเรียนวัดบางเตย 24 53 38
213 145 โรงเรียนวัดบึงทองหลาง(พิทักษ์วิทยาคาร) 5 4 4
214 146 โรงเรียนวัดบึงบัว 36 95 60
215 147 โรงเรียนวัดปทุมวนาราม ในพระราชูปถัมภ์ 5 15 7
216 149 โรงเรียนวัดปลูกศรัทธา 48 110 78
217 151 โรงเรียนวัดปากบึง 41 82 48
218 150 โรงเรียนวัดปากบ่อ 0 0 0
219 256 โรงเรียนวัดปุรณาวาส 9 10 9
220 153 โรงเรียนวัดพรหมสุวรรณสามัคคี 0 0 0
221 154 โรงเรียนวัดพลมานีย์ 14 23 19
222 157 โรงเรียนวัดภาษี 0 0 0
223 159 โรงเรียนวัดยายร่ม(วัฒนราษฎร์รังสรรค์) 8 35 15
224 160 โรงเรียนวัดลาดกระบัง (ศีลาภิรัตอุปถัมภ์) 24 59 30
225 161 โรงเรียนวัดลาดบัวขาว 0 0 0
226 162 โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า 3 3 3
227 248 โรงเรียนวัดลาดพร้าว 2 20 2
228 163 โรงเรียนวัดลานบุญ 0 0 0
229 264 โรงเรียนวัดศาลาแดง 2 4 4
230 261 โรงเรียนวัดสระบัว 4 9 5
231 167 โรงเรียนวัดสร้อยทอง 0 0 0
232 169 โรงเรียนวัดสีสุก 2 4 2
233 258 โรงเรียนวัดสุทธิสะอาด 4 4 4
234 252 โรงเรียนวัดหนองแขม (สหราษฎร์บูรณะ) 2 2 2
235 250 โรงเรียนวัดอินทรวิหาร 3 19 7
236 124 โรงเรียนวัดเกาะสุวรรณาราม 2 18 4
237 164 โรงเรียนวัดเลีบลราษฎร์บำรุง 0 0 0
238 125 โรงเรียนวัดแก้วแจ่มฟ้า 0 0 0
239 129 โรงเรียนวัดโคนอน 0 0 0
240 156 โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง 44 89 66
241 267 โรงเรียนวัดโพธิ์นิมิตร 0 0 0
242 173 โรงเรียนวัดใหม่ยายนุ้ย 0 0 0
243 139 โรงเรียนวัดไทร 8 17 8
244 257 โรงเรียนวัดไทร (ถาวรพรหมานุกูล) 34 78 53
245 152 โรงเรียนวัดไผ่ตัน 27 42 34
246 266 โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์ 13 29 16
247 262 โรงเรียนสมโภชกรุงอนุสรณ์ (๒๐๐ปี) 8 9 9
248 183 โรงเรียนสวนลุมพินี 0 0 0
249 184 โรงเรียนสวัสดีวิทยา 19 33 30
250 194 โรงเรียนสามัคคีบำรุง 0 0 0
251 193 โรงเรียนสามเสนนอก(ประชาราษฎร์อนุกูล) 36 51 44
252 206 โรงเรียนสุเหร่าจรเข้ขบ(กุลางกูรอุปถัมภ์) 43 65 60
253 207 โรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน 1 1 1
254 208 โรงเรียนสุเหร่าลาดพร้าว (อามินเซ็นอุปถัมภ์) 17 27 20
255 209 โรงเรียนสุเหร่าวังใหญ่ 0 0 0
256 246 โรงเรียนสุเหร่าสามอิน 2 4 3
257 017 โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง 28 64 46
258 052 โรงเรียนเทพวิทยา 0 0 0
259 103 โรงเรียนเพชรถนอม 6 29 7
260 265 โรงเรียนแย้มจาดวิชชานุสรณ์ 1 1 1
261 054 โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ 0 0 0
262 040 โรงเรียนดรุณสิกขาลัย 0 0 0
263 188 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม 39 77 61
264 189 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ประถม) 0 0 0
265 190 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม) 0 0 0
266 191 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 44 73 50
267 192 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 5 8 6
268 099 โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ 23 44 35
รวม 4184 9233 6024
15257

ติดต่อผู้ดูแลระบบ ครูเจษฎา ก้องสาคร aorio@bkkp.go.th
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]