รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
ณ อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง
ระหว่าง วันที่ 24 - 26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปลดสัตว์( เรือไทยสงเคราะห์ ๒ ) 1. เด็กหญิงซินอู  ชายเล็ก
 
1. นางสาวภัทรียา  หลอดแก้ว
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านลำสนุ่น 1. เด็กหญิงสุภาพร  สีน้ำเงิน
 
1. นางสาวศศินิภา  เขียวชะอุ่ม
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดปราสาท(นรสิงห์ประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงนิจจารีย์  โพธิปิน
 
1. นางสมใจ  นวลสนิท
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวันอุทิศ(สิริกมลฉ่ำราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สุขเคหา
 
1. นางประทุม  ประชุมชื่น
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทองกลาง 1. เด็กหญิงเอรียา  เมฆดำ
 
1. นางวันเพ็ญ  จันทร์ทอง
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดยางมณี(ชวนประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงอัจฉริยา  พวงเนียม
 
1. นางสาววารี  ต่อตระกูล
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วยโรง 1. เด็กหญิงธนพร  รัศมีรณชัย
 
1. นางสำเนียง  คำแก้ว
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหลักแก้ว 1. นางสาวสุรัตน์วดี  มุนินทราพงษ์
 
1. นางชะเอม  ปรากฎผล
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง 1. เด็กหญิงภัทรวดี  คชวงษ์
 
1. นางไพรัช  คชวงษ์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม 1. เด็กหญิงวัชรมณี  อนันตเสถ
 
1. นางศุจีภรณ์  อยู่สุข
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านแก 1. เด็กหญิงเมธิยาภรณ์  เขียววิลัย
 
1. นางสาวอรัญญา  บุญอร่าม
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1. เด็กหญิงชนากานต์   เกษไชยศรี
2. เด็กหญิงธันย์ฐิตตา   กิตติอุดมธรรม
3. เด็กหญิงวิมลยา   แสงวิภาสนภาพร
 
1. นางสาวอมลรุจี   แก้วประจุ
2. นางสาววันวิสา   เทียมทิพาบุญกร
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทองกลาง 1. เด็กหญิงนาเดืย  ศรีบุญเอียด
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ศรีสนธ์
3. เด็กหญิงวรรณิภา  ลึกวิลัย
 
1. นางวันเพ็ญ  จันทร์ทอง
2. นางสาวร่มไทร  นามมุงคุณ
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอบทม 1. เด็กหญิงชนิสรา  เจียมมี
2. เด็กหญิงธิดารัตน์   กองสุข
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  สีแตงสุก
 
1. นายสุรสิทธิ์  บุตรดาวงศ์
2. นางชุลีรัตน์  บุตรดาวงศ์
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1. เด็กหญิงพัทศรา   เอี่ยมแสง
2. เด็กหญิงสิริกร   บุญโกสุมภ์
 
1. นางชานิณี   คุ้มเกรง
2. นางสาวสุมนัส  กองฤกษ์
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดปราสาท(นรสิงห์ประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงมินตรา  เนียมสอาด
2. เด็กหญิงเกวลิน  กลิ่นรอด
 
1. นางสมใจ  นวลสนิท
2. นางอัญชลี  บุปผา
 
17 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหัวสะแกตก 1. เด็กหญิงทิพย์มณฑา  ตรีเกษม
2. เด็กชายธีธัช  นามแสงกลาง
 
1. นางทิพย์  ชอบทำดี
2. นางจารุวรรณ  จันทร์สว่าง
 
18 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองถ้ำ 1. เด็กหญิงชลธิชา  หวานฉ่ำ
2. เด็กชายนิวเยีย  ขวัญเพ็ชร
 
1. นางสาวเพ็ญศรี  หลีแก้วสาย
2. นางคณิตถึง  พัตตาสิงห์
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1. เด็กหญิงสุพิชญา   พึ่งทรัพย์
 
1. นายพงศธร   อ่วมกลัด
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1. เด็กชายสรัล   จึงธนวงศ์
 
1. นางกุญชรี   ผลประทีปสุริยา
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดปราสาท(นรสิงห์ประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงอชิตา   แท่นทอง
 
1. นางบูรณา  ศรีบุญเรือง
 
22 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1. เด็กหญิงพอเพียง   บุญตา
2. เด็กชายภัทรชนน   ภาคสุข
3. เด็กชายยศวัฒน์  แดงสวัสดิ์
 
1. นายพงศธร   อ่วมกลัด
2. นางสาวธิดารัตน์   ลือโลก
 
23 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดม่วงคัน 1. เด็กหญิงธนิศา  คงการุญ
2. เด็กหญิงสาวิตรี  แตงนิ่ม
3. เด็กหญิงอริศรา  ร่มโพธิ์ชี
 
1. นางทัศนีย์  ภู่สุวรรณ
2. นางอัญชนา  เฉลิมวัฒน์
 
24 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1. เด็กหญิงนิชา   ผ่องจำปา
2. เด็กชายภูรินทร์   หมั่นดี
3. เด็กหญิงโยษิตา   ระเวงจิตร์
 
1. นางขวัญจิรา   อินทร์เอี่ยม
2. นางวัฒนา   หิรัญโญภาส
 
25 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุวรรณราชหงษ์ 1. เด็กชายจตุพล  โพธิ์ย้อย
2. เด็กหญิงธนยา  แมลงภู่
3. เด็กชายอนาวิล  ปิ่นเกตุ
 
1. นางวราภรณ์  นิลเลิศ
2. นางสาวมณีรัตน์  พูลทรัพย์
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1. เด็กหญิงกรณิการ์   โกศัย
2. เด็กหญิงสุภูรินี   สุภาเลิศ
 
1. นางสาวลักษณ์ศิริ   เกตุงาม
2. นางสาวสุปราณี   แก้วเจริญ
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองถ้ำ 1. เด็กชายณฐพล  สุริยวงศ์ชมภู
2. เด็กชายธิติ  แก้วโชตินิรันดร์
 
1. นายณัฐพล  เฟื่องฟุ้ง
2. นางพิกุล  แสงวิภาสนภาพร
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1. เด็กหญิงพิชญา   แพร่หลาย
 
1. นางสาวธิดารัตน์   ลือโลก
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1. เด็กชายศิกษก   ปั้นงาม
 
1. นางมณฑา   อินทร์แก้ว
 
30 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดรุ้ง 1. เด็กหญิงเปมิกา  รุ่งเรือง
 
1. นางสาวสุธาทิพย์  นาคอำไพ
 
31 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 95.01 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน 1. เด็กชายปัณณวิชญ์  ช้างต่อ
2. เด็กชายอนันต์ยศ  พึ่งทองคำ
 
1. นางทิพวรรณ  ช้างต่อ
2. นางสาวทันยา  กฤตติกานนท์
 
32 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 92.97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไชโย 1. เด็กชายภราดร  ปรีเปรม
2. เด็กหญิงสุธาสินี  แก้วอ่อน
 
1. นางสาวดวงพร  พงษ์พิลา
2. นางวัชรี  เงินดี
 
33 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1. เด็กหญิงพรรษชล  รัตนคุณ
 
1. นางสาวธัญวลัย   พูลพิพัฒน์
 
34 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมะขาม(วิบูลย์อุปถัมภ์) 1. เด็กชายสิรภพ  สงวนวงษ์
 
1. นางสาวสุมาลี  จิลดล
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 88.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1. เด็กหญิงดลชนก   พรมยม
2. เด็กชายธนกฤต   ชาวบ้านกร่าง
3. เด็กหญิงพิมมาดา   อินสุวรรณ์
 
1. นางสาวโอศฑี   จังจริง
2. นางสาวกัณฑ์ธิมา   สุขเจริญนุกูล
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดปราสาท(นรสิงห์ประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงวริศรา  แก้วเฉลิมทอง
2. เด็กหญิงศันศนีย์  คำพราว
3. เด็กชายอุรคินทร์  จะระจะแสง
 
1. นางนันท์นภัส  อ่อนละม่อม
2. นางสาวจันจิรา  ช่วงฉ่ำ
 
37 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพวงทองอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงฐิติกานต์  แก้วกัลยา
2. เด็กหญิงณัฐชยา  ปานทอง
3. เด็กหญิงศิริพร  ปานทอง
 
1. นางสาวอาทิตยา  ชาติบุตร
2. นางสาววิชชุดา  รุ่งเรือง
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแสวงหา 1. เด็กหญิงนัทกานต์  ช้างพันธุ์
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  ชุนดี
3. เด็กหญิงอาทิมา  เสือเอี่ยม
 
1. นายพัฒนพงษ์  พลอยงาม
2. นางสาวสายใจ  ทองเติม
 
39 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน 1. เด็กชายปฏิพัทธ์  แก้วกระจาย
2. เด็กชายพิชญุตม์  มีมงคล
3. เด็กชายศุภวิชญ์  เปาอินทร์
 
1. นางชลธิชา  นันทบุตร
2. นางสาวสุภาพร  สุทนต์
 
40 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอบทม 1. เด็กชายพันธฤทธิ์  เปาอินทร์
2. เด็กชายวรรณชนะ  ใจเฉื่อย
3. เด็กชายวรัชญ์  ปิ่นเมฆ
 
1. นางสาวประภาพัณ  เต็มภักดี
2. นางสุรีพร  เรืองสม
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านแก 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  อร่ามโรจน์
2. เด็กชายธีรภัทร  ผลจันทร์
3. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  วงษ์สุวรรณ
 
1. นางสาวภัทรสุดา  รักกล่อง
2. นางสาวทิพย์หทัย  ทดเพชร
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดรุ้ง 1. เด็กหญิงพิมพาภรณ์  ดวงมณี
2. เด็กหญิงวิภาวดี  เฉลยจันทร์
3. เด็กหญิงอริสรา  สมุทรประภูติ
 
1. นางสาวพาขวัญ  รุ่งเรือง
2. นางสาวปนัดดา  สมเพราะ
 
43 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1. เด็กหญิงพัชรมณฑ์   อ่ำสกุล
2. เด็กชายภูรินทร์   กลิ่นด้วง
 
1. นายอุเทน   ทองเศรษฐี
2. นางสาวอุดมลักษณ์  คชวรรณ
 
44 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแสวงหา 1. เด็กชายกรวิชญ์  กฤษดี
2. เด็กหญิงอัจฉรา  ห่วงศรี
 
1. นายประมาณ  ภูลบศรี
2. นายพัฒนพงษ์  พลอยงาม
 
45 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมะขาม(วิบูลย์อุปถัมภ์) 1. เด็กชายภูนรา   โตราช
2. เด็กชายศรันภัทร    ทรัพย์เสริม
 
1. นางสาวภารดี  ศัพทเสวี
2. นายปัญญา   ลาวัลย์
 
46 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดยางทอง 1. เด็กชายนันทิพัฒน์  แตงอ่อน
2. เด็กชายศิริพงษ์  สมคิด
 
1. นายไพรัช  ศรีเมฆ
2. นางสาวดวงตา  อาสว่าง
 
47 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดยางทอง 1. เด็กชายฌานวัฒน์  เกตุหนองโพธิ์
2. เด็กชายอภิวิชญ์  จุนเจิม
 
1. นายไพรัช  ศรีเมฆ
2. นางสาวดวงตา  อาสว่าง
 
48 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลิ้นทอง(จอมวิสิษฐ์ราษฎร์บำรุง) 1. นายวสันต์  มีแก้ว
2. เด็กชายอภิวัฒน์  ม่วงศรี
 
1. นางอนงค์  ดีที่สุด
2. นางสาวณัฏฐา  วงศ์นพหิรัญ
 
49 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแก้วกระจ่าง 1. เด็กชายบัญชา  อิ่มเกษม
2. เด็กชายสุวัจน์  ยิ้มศิริ
 
1. นายภาคภูมิ  เอี่ยมสอาด
2. นางเสาวนีย์  บุญเลิศ
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม 1. เด็กหญิงกมลฉัตร  วระวะลัย
2. เด็กหญิงณัฐนิชา  มณีนิล
3. เด็กหญิงรสกร  เกิดพร้อม
4. เด็กหญิงศศินา  นาคนคร
5. เด็กหญิงสุพรรณี  ปานประไพ
 
1. นางสาวภคินี  มีวารา
2. นางสาวจิตตรี  ศรีเมฆ
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังน้ำเย็น 1. เด็กหญิงนริศรา  เมฆพยัพ
2. เด็กหญิงลัทธพรรณ  สถาวร
3. เด็กหญิงวิรัญญา  แสงคง
4. เด็กหญิงวิลาวัณย์  พ่วงศรีรักษา
5. เด็กหญิงศศิธร  ศรีแก้วอินทร์
 
1. นางจำเนียร  หาญเชิงชัย
2. นางสาวสุฑามาส  สุเยาว์
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังน้ำเย็น 1. เด็กหญิงชลธิชา  เนียมทอง
2. เด็กหญิงพรทิพย์  หอมบุบผา
3. นายราเมศวร์  วารีรักษ์
4. เด็กหญิงวริศรา  ช่างประดิษฐ์
5. เด็กหญิงสิริรัตน์  วารีรักษ์
 
1. นางจำเนียร  หาญเชิงชัย
2. นางสาวบุญสิตา  ชูโชติ
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพิจารณ์โสภณ 1. เด็กชายธนธร  วิหกน้อย
2. เด็กชายนนธวัฒน์  แก้วเง้า
3. เด็กชายนวพล  จันทโชติ
4. เด็กชายนันทวัฒน์  ชิ้นงูเหลือม
5. เด็กหญิงพรธีรา  ขันแข็ง
 
1. นางวนิดา  เสือทรงศิล
2. นางสาวอมรรัตน์  พันธุ์พิมพ์
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพิจารณ์โสภณ 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เรื่อศรีจันทร์
2. เด็กชายธนพัฒน์  ท่อนทอง
3. เด็กชายธีรยุทธ  แสงประเสริฐ
4. เด็กหญิงศิริแก้ว  บุญมี
5. เด็กหญิงสิรินภา  สว่างศรี
 
1. นางวนิดา  เสือทรงศิล
2. นางวิญญู  คมคาย
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอบทม 1. เด็กหญิงจันทกานต์  เจียมมี
2. เด็กหญิงชนิสรา  เจียมมี
3. เด็กหญิงภาวินี  ปั้นงาม
4. เด็กหญิงศิริภัสสร  จินะราช
5. เด็กหญิงสุวาสินี  สิงห์มณี
 
1. นางนพวรรณ์  พงษ์เผือก
2. นางจงกล  สุทธิพงษ์
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดข่อย 1. เด็กชายกรวิชญ์  ทองขาว
2. เด็กชายกันตภน  ทับพรม
3. เด็กชายชลันธร  วิลัยรส
4. เด็กชายธรรมรัตน์  ทับพรม
5. เด็กชายสิรภัทร  เรืองระยับ
 
1. นายชาติชาย  เฉลยจรูญ
2. นางสาวกมลฉัตร  กลัดแก้ว
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดม่วงคัน 1. เด็กหญิงปิยนุช  ฉัตรเที่ยง
2. เด็กหญิงรัชดา  หนูลาศ
3. เด็กหญิงรัตดายุ  แสงภู่
4. เด็กชายวรายุทธ  สิทธิ์น้อย
5. เด็กหญิงสุพรรษา  เล้าสุริพงษ์
 
1. นายยุทธการ  สัจจาพิพัฒน์
2. นางสาวอังคณา  ดวงเกตุ
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านแก 1. เด็กชายกชกร  ต๋าคำ
2. เด็กหญิงกรรณิการ์  อร่ามโรจน์
3. เด็กชายชนาการต์  บุุตสวน
4. เด็กชายฐิติกรณ์  จันทร์เศรษฐี
5. เด็กชายธนกร  สุขเกษม
6. เด็กชายธีรภัทร  ผลจันทร์
7. เด็กชายธีระพงษ์  เพ็งอ่วม
8. เด็กหญิงพัชรพร  ทัศนาสันต์
9. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ก๋งฉิน
10. เด็กชายรัฐภูม  ทองชันลุก
11. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  มูลทากูล
12. เด็กหญิงวันวิษา  ชมชาติ
13. เด็กหญิงศิริลักษณ์  หวานสนิท
14. เด็กหญิงสุชานุช  เทียนเจริญ
15. เด็กหญิงเพ็ญนภา  ชื่นอุรา
 
1. นายพัฒน  ทรงชาติ
2. นางสาวทิพย์หทัย  ทดเพชร
3. นางสาวประภาศรี  หอมแสง
4. นายนรากรณ์  ขำศิริ
5. นางสาวภัทรสุดา  รักกล่อง
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทองเลื่อน 1. เด็กชายสรรเพชญ  เสือน้อย
 
1. นางเบญจมา  บุญผ่อง
 
60 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 97.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านลำสนุ่น 1. เด็กหญิงภัทราพร  สาลีผล
 
1. นางสาวศศิธร  สิงห์ชำนาญ
 
61 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 95.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแสวงหา 1. เด็กชายธีรภัทร  สิงขรรักษ์
 
1. นางสาวหยาดพิรุณ  ลิ่มสุวรรณ
 
62 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม 1. เด็กหญิงณัฐริกา  ดำรงค์ศรี
2. เด็กชายธนวัต  ชาวเหลน
 
1. นางผุสดี  แบนจาด
2. นางสาวจิตตรี  ศรีเมฆ
 
63 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน 1. เด็กชายนันท์นภัส  โพธิ์กระจ่าง
2. เด็กหญิงศศิกานต์  ดวงปฏิ
 
1. นายนิคม  มานะดี
2. นางสาววรรณเทพ  สิทธิ์น้อย
 
64 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านป่า 1. เด็กชายวชิรพงศ์  ขำทับทิม
2. เด็กหญิงสุภาพร  เรืองรัตน์
 
1. นางน้ำค้าง  ศุขะพันธุ์
2. นางพัชราภรณ์  พินิจมนตรี
 
65 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1. เด็กหญิงกนกกาญจน์   ผลสุทธิ์
2. เด็กหญิงธมนวรรณ   รัตนมุณี
3. เด็กหญิงปภาวรินทร์   ประเสริฐพงษ์
4. เด็กหญิงปริฉัตร   ใจหาญ
5. เด็กหญิงพรนภา   คุมมานนท์
6. เด็กหญิงพัชราภา   คงการุณ
7. เด็กหญิงภาวรินทร์   ปิ่นแก้ว
8. เด็กหญิงศิรประภา   ดวงมณี
9. เด็กหญิงอภัสริญญา   กิติสุรกุลชัย
10. เด็กหญิงเขมวิกรณ์   พึ่งเพียร
 
1. นางสาวประภัสสร   อาคมคง
2. นางสาวณัฐสุดา   อุทัยรัตน์
3. นางสาวนันทณัฐ   อ่วมรอต
 
66 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมะขาม(วิบูลย์อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงกรกวี  ศรีมะโน
2. เด็กหญิงจิราภรณ์  ศรีรักษา
3. เด็กหญิงญาดา  สิงห์ทอง
4. เด็กหญิงพัชราพร  ชารินทร์
5. เด็กหญิงริศา  พูลพิพัฒน์
6. เด็กหญิงวรรณษา  จิตต์ชื่น
7. เด็กหญิงวรัญญา  ล้อศรีเมือง
8. เด็กหญิงวันวิสา  เหรียญทอง
9. เด็กหญิงวิแพรวา  กรรณะ
10. เด็กหญิงศิริรัตน์  พุ่มโพธิ์งาม
 
1. นายปัญญา  ลาวัลย์
2. นางสาวสุมาลี  จิลดล
3. นางสาวกิติยา  ด้วงซุ้ย
 
67 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  สีหามี
2. เด็กหญิงณณน  บุญอำพร
3. เด็กหญิงณัฐธิดา  มณีนิล
4. เด็กหญิงนันท์ฐิดา  แท่งทอง
5. เด็กหญิงประภัสสร  รอดนุส
6. เด็กชายพีรพงษ์  ปานแสงเพ็ชร
7. เด็กหญิงภาชิณี  พวงสมบัติ
8. เด็กหญิงสุรภา  ทองระย้า
9. เด็กหญิงอภิชญา  ศรีสุวรรณ
10. เด็กหญิงอุริสยา  ภาษยวรรณ
 
1. นายพินิจ  เสาวงศ์
2. นางสาวสิริพร  ขยันยิ่ง
3. นางสาวภคินี  มีวารา
 
68 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านแก 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สร้อยสนคลัง
2. เด็กหญิงจันจิรา  ฝากฝัง
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  อ่อนสุวรรณ
4. เด็กชายธนกร  จีนเจือ
5. เด็กชายนภสร  ทองบุุญธรรม
6. เด็กหญิงบุญจิรา  ชื่นอุรา
7. เด็กชายศรายุทธ  ฉิมอำพัน
8. เด็กชายอนันต์ไชย์  พันธ์พลกลาง
9. เด็กชายเทวานันท์  เหมือนนรุธ
10. เด็กหญิงเมธิยาภรณ์  เขียววิลัย
 
1. นายณัฐพงษ์  ทองระย้า
2. นางธนพร   จันทรโคตร
3. นางสาวฉวีวรรณ  วุฒิ
 
69 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสามประชุม(2504) 1. เด็กหญิงกนกอร  เที่ยงธรรม
2. เด็กหญิงธนภรณ์  พงษ์ช้าง
3. เด็กหญิงนิรชา  คำสอง
4. เด็กหญิงศิรินญา  พ่วงช่วง
5. เด็กหญิงอำพร  มาเนตร์
6. เด็กหญิงเนาวรัตน์  รื่นเริง
7. เด็กชายเอกชัย  กนกเงิน
 
1. นายคณิตชา  ส่อนราช
2. นางสาวชลธิชา  แก้วอร่าม
3. นางสาวสุภวรรณ  เฟื่องฟู
 
70 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสีบัวทอง 1. เด็กชายชัยณรงค์  ชมเชย
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  วงษ์หอมจันทร์
3. เด็กชายทรงพล  แก้วอนันต์
4. เด็กชายทิวา  โคคาวี
5. เด็กชายธีรภัทร  เนียมเย็น
6. เด็กชายปรวัฒน์  ธัญญะเจริญ
7. เด็กชายพูนศักดิ์  จันทร์สุวรรณ
8. เด็กชายยศกร  สกุลอินทร์
9. เด็กชายเด่นดนัย  ชะโยปัญ
10. เด็กชายเสกข์  โคกสีนอก
 
1. นายวีระชัย  ขำวงษ์
2. นางอาภรณ์  นักดนตรี
3. นายมาโนชย์  ธรรมดา
 
71 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหัวตะพาน(ประชาบำรุง) 1. เด็กชายนิธิศ  สง่าแสง
2. เด็กหญิงอทิติยา  บัวขาว
 
1. นายสำราญ  คงมิยา
2. นายสำรวย  ไปเจอะ
 
72 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธิ์เอน 1. เด็กหญิงพรนภา  ลาภเสนา
2. เด็กชายเจษฎา  เดมมอน
 
1. นายวรุฒ  เหมือนนรุธ
2. นายเฉลิม  มีใจเย็น
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสีบัวทอง 1. เด็กหญิงศศิวรรณ  มุสิกะประพันธ์
 
1. นางกัญนิกา   ช่วงฉวี
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสีบัวทอง 1. เด็กหญิงวิภา  สะราคำ
 
1. นางขวัญเรือน   จ่ามฟอง
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสีบัวทอง 1. เด็กชายสุรศักดิ์   เขียวน้อย
 
1. นางสาวชญานิส  แจ่มกระจ่าง
 
76 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมหาดไทย(ผลประมุขวิทยา) 1. เด็กชายฝน  พันธุ์สิงห์
 
1. นายวีระวัฒน์  บุญบรรดาล
 
77 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดโล่ห์สุทธาวาส 1. เด็กหญิงพรนภา  ต้นแขม
 
1. นายมณเทียร  เกรียงไกรชัยพร
 
78 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสีบัวทอง 1. เด็กหญิงรัชดาภรณ์  เถาอินทร์
 
1. นางสาวชญานิส  แจ่มกระจ่าง
 
79 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านป่า 1. เด็กหญิงณัฐวินุช  สง่าเนตร
 
1. นางหงษ์  ศรีวิบูลย์รัตน์
 
80 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเซิงหวาย 1. เด็กหญิงพัชราภา  ฤกษทวี
 
1. นายรัธพล  แสงประพาฬ
 
81 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเซิงหวาย 1. เด็กหญิงมณีเทพ  ภูมิลำเนา
2. เด็กหญิงเกสรา  โพธิกุล
 
1. นางสุกัญญา  นาคสัมฤทธิ์
 
82 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเซิงหวาย 1. เด็กหญิงวชิราภรณ์  นิกรพันธุ์
2. เด็กหญิงอัมพร  บัววิเชียร
 
1. นางสุกัญญา  นาคสัมฤทธิ์
 
83 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมะขาม(วิบูลย์อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงชลิตา   ศาตวรรณ
2. เด็กหญิงพรรณภษา  จูมศิลา
 
1. นางสาวสุมาลี  จิลดล
2. นางสาวกิติยา  ด้วงซุ้ย
 
84 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสีบัวทอง 1. เด็กชายณัฐวัตร   ธัญญะเจริญ
 
1. นางขวัญเรือน   จ่ามฟอง
 
85 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำผึ้ง 1. เด็กชายธนพนธ์  ปรากฏชื่อ
2. เด็กหญิงพัชราภา  มาเจริญ
3. เด็กหญิงวณัฐชฎา  อินถาวร
 
1. นางชนาภา  มาทำมา
2. นายสุขสวัสดิ์  ไพรสุวรรณ
 
86 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนตาวง 1. เด็กหญิงจารุเนตร  แซ่ลี้
2. เด็กหญิงพิมพ์พจี  นิ่มอนงค์
3. เด็กหญิงวรัทยา  สุทนต์
 
1. นางสาวสุภาวดี  รอตเสียงล้ำ
2. นางสาวอัญชนาภา  ศรีวิเชียร
 
87 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประสิทธิวิทยาฯ 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  รัตนผลิน
2. เด็กหญิงศรีไพร  พึ่งเสือ
3. เด็กหญิงเบญจมาศ  กลิ่นกุหลาบ
 
1. นางสาวธนรัตน์  วงษ์น้อย
2. นายสามารถ  คงสุข
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสีบัวทอง 1. เด็กชายนริศ  มีคุณากร
 
1. นายเกรียงศักดิ์   สุขอุดม
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสีบัวทอง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ศิริบุญคุณ
 
1. นายเกรียงศักดิ์   สุขอุดม
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสีบัวทอง 1. เด็กหญิงมณิชญา  รุ่งแจ้ง
 
1. นายเกรียงศักดิ์   สุขอุดม
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสีบัวทอง 1. เด็กหญิงนุชนาฏ  โคกอ่อน
 
1. นายเกรียงศักดิ์   สุขอุดม
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสีบัวทอง 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  น้ำหอม
 
1. นายเกรียงศักดิ์   สุขอุดม
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประสิทธิวิทยาฯ 1. เด็กชายธนธรน์  สระสม
 
1. นายสุทน  ไม้ทอง
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประสิทธิวิทยาฯ 1. เด็กชายธีรภัทร  ปรีเปรม
 
1. นายสุทน  ไม้ทอง
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสีบัวทอง 1. เด็กหญิงสุพิชญา  จั่นทอง
 
1. นายเกรียงศักดิ์   สุขอุดม
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดถนน 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  พ่วงสอน
 
1. นายสมบัติ  ทรัพย์ภักดี
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดท่าอิฐ 1. เด็กหญิงปานหนึ่ง  โลมารักษ์
 
1. นายสนิท  แย้มจำนัน
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนางเล่ว 1. เด็กหญิงนัทธ์หทัย  สุ่มกัน
 
1. นางรัตนรัตน์  ละออเอี่ยม
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสามประชุม(2504) 1. เด็กชายธีรภัทร  ชูเชิด
 
1. นางอุบล  โกสุม
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนางเล่ว 1. เด็กชายณวพล  เอี่ยมละมัย
 
1. นางรัตนรัตน์  ละออเอี่ยม
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดพายทอง 1. เด็กหญิงเก็จมณี  จรรยารัตน์
 
1. นางภนิตา  อิ่มสอาด
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดน้ำอาบ 1. เด็กชายณัฐพล  มั่งคั่ง
 
1. นายจเร  อนุสุวรรณ
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสีบัวทอง 1. เด็กชายสุธิพงษ์  โพธิ์กัน
 
1. นายปฐมชัย  นาคศิริ
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดชัยมงคล 1. เด็กหญิงพาขวัญ  แย้มโมด
 
1. นางสาวสุชัญญา   คงสิม
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสีบัวทอง 1. เด็กหญิงจีรพร  ปิ่นแก้ว
 
1. นางสาวณัฏฐ์ธนิน  โพธิ์พ่วง
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม 1. เด็กหญิงกัญญ์ณณัฐ  มีวารา
2. เด็กหญิงญาณิศา  พึ่งสัมพันธ์
3. เด็กชายทินภัทร  ขอพึ่ง
4. เด็กชายนพกร  สายสุด
5. เด็กหญิงพัชรพร  เกตุุบรรจง
6. เด็กหญิงพิชชานันท์  โพธิ์พึ่งสุข
7. เด็กหญิงภัทรธิดา  สีสด
8. เด็กชายสิทธิพล  ป้องไคร้
9. เด็กหญิงเขมิกา  ใจไทย
 
1. นางสาววรรณนภา  เคารพรัตน์
2. นางสาวภคินี  มีวารา
3. นางสาวอัญชลี  กันอุปัทว์
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนางเล่ว 1. เด็กชายกานต์ธีรา  ครุวิทย์
2. เด็กชายกิตติพงศ์  ธรรมะ
3. เด็กหญิงชนาธินาถ  สวนสอน
4. เด็กหญิงชุติมณฑน์  ปานโต
5. เด็กหญิงฐิติชญาณ์  นาคงาม
6. เด็กชายถิรวิทย์  ปานโต
7. เด็กหญิงธนัชญา  เจริญศิลป์
8. เด็กชายธนาธร  ฤทธิ์ดี
9. เด็กชายนวพล  เอี่ยมละมัย
10. เด็กหญิงนัทธ์หทัย  สุ่มกัน
11. เด็กชายปรมินทร์  คำปลิว
12. เด็กชายภัทรเวช  แป้นเจริญ
13. เด็กชายภูริ  ศรีชัย
14. เด็กหญิงศศิลดา  เทพวงศ์
15. เด็กหญิงศิริณญา  จำนงค์เวช
 
1. นางรัตนรัตน์  ละออเอี่ยม
2. นางสาวรัชดา  ทองสุข
3. นางอนงค์ศิริ  ฐิตานุวัฒน์
4. นางสาววรรณนภา  นาถพินิจ
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสีบัวทอง 1. เด็กชายจิรายุ  ทองสุข
2. เด็กชายณัฐตะวัน  จันทร์สุวรรณ
3. เด็กชายณัฐพล  วัดอินทร์
4. เด็กชายธนพัต  หอมเย็น
5. เด็กหญิงธัญชนก  พงษ์ศรี
6. เด็กชายนริศ  มีคุณากร
7. เด็กหญิงนันท์นภัส  น้ำหอม
8. เด็กชายนับตะวัน  นาคแปลงศรี
9. เด็กชายปกรณ์กิจ  บ่อทอง
10. เด็กหญิงมณีชญา  รุ่งแจ้ง
11. เด็กชายรัฐภูมิ  คุ้มแจ้ง
12. เด็กชายวงศธร  ติมนตรี
 
1. นายเกรียงศักดิ์  สุขอุดม
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสีบัวทอง 1. เด็กหญิงจีรพร  ปิ่นแก้ว
2. เด็กชายณัฐนนท์  ประมูลศรี
3. เด็กชายณัฐนันท์  อู่สุวรรณ
4. เด็กชายณัฐวุฒิ  ศิริบุญคุณ
5. เด็กชายธวัชชัย  ทองเอม
6. เด็กหญิงนุชนาฏ  โคกอ่อน
7. เด็กหญิงพิไรพร  ไทยหอม
8. เด็กชายรัฐชการ  คุ้มแจ้ง
9. เด็กชายสุทธิพงษ์  โพธิ์กัน
10. เด็กหญิงสุพิชญา  จั่นทอง
11. เด็กหญิงอัจฉรา  นูมหันต์
12. เด็กชายเด่นดนัย  ชะโยปัญ
 
1. นายเกรียงศักดิ์   สุขอุดม
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทางพระ 1. เด็กชายกันตินัน  ประมูลทรัพย์
2. เด็กหญิงจิรนันท์  กุลจันทร์
3. เด็กชายณัฐพล  ภูษาทอง
4. เด็กชายทวีสิน  บุญต่อ
5. เด็กชายธิเบต  ไทยพยัคฆ์
6. เด็กหญิงพรรณษา  อินทะ
7. เด็กหญิงพัชรา  สาระชัย
8. เด็กชายพีรเดช  บุญนาค
9. เด็กชายภาคีนัย  โพนที
10. เด็กหญิงระสิ  วิถีผล
11. เด็กหญิงวราภรณ์  มะลิวงษ์
12. เด็กหญิงวิชญาพร  บุญอำพล
13. เด็กชายศาศวัต  ปริญญาสุทธินันท์
14. เด็กหญิงศิริลักษ์  ทองคำสุข
15. เด็กชายศุภณัฐ  แซ่ลี้
16. เด็กชายสถาพร  เกิดสินธุ์
17. เด็กชายสถิต  ทองอุ่น
18. เด็กชายสิทธิโชค  ม่วงวงษ์
19. เด็กชายเชาวลิต  สายสิน
20. เด็กชายโชคชัย  ชาติธรรม
 
1. นายวัชระ  โพธิ์เรือง
2. นางสรามล  คำเขื่อน
3. นางสาวจินดาพร  ทัศกุลณี
4. นางรัชนี  บุญอำไพ
5. นางเบญจมาศ  บำรุงรักษ์
6. นางสาวกัญญาณัฐ  ขอพึ่ง
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแสวงหา 1. เด็กชายคมกฤติ   ผลจันทร์
2. เด็กชายธรรมรัตน์  ไชยพันธุ์
3. เด็กชายสุธิพล  ผลจันทร์
4. เด็กหญิงสุภิญญา  จะรุขัน
5. เด็กชายอภิชัย  ขาวพันธุ์
 
1. นายมนตรี  ปกป้อง
2. นายเอกบรินทร์  ชูช่าง
3. นายประมาณ  ภูลบศรี
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดต้นสน 1. เด็กหญิงกชพร  ฉ่ำวิเศษ
2. เด็กหญิงกมลวรรณ  รัตนถาวร
3. เด็กชายกฤตติธัช  นนทธรรม
4. นางสาวกัญญารัตน์  ทองคำรอด
5. นางสาวขวัญเรือน  พรมใจรักษ์
6. เด็กหญิงจันทร์ฑิรา  มาชัย
7. เด็กหญิงดารณี  บำรุงสุข
8. นางสาวดาริณี  อยู่นัทธี
9. เด็กชายธงชัย  เพ็งสาสตร์
10. นายธนดล  สาธุเสน
11. เด็กหญิงธัญจิรา  เกตุสุวรรณ
12. เด็กหญิงธาราทิพย์  เปี่ยมสินธุ์
13. เด็กหญิงนภัสสรณ์  เพ็ชรเย็น
14. เด็กหญิงน้ำทิพย์  ไวยครุธ
15. เด็กหญิงปทัยทิพย์  เทพอุด
16. นางสาวพรธิฌา  แป้นเพ็ชร
17. เด็กชายพีรพัฒน์  ล้อมกัน
18. เด็กหญิงภิริญา  ดุจดา
19. เด็กหญิงรังรอง  เกสบุตร
20. เด็กหญิงรุ่งรวี  ยิ้มแย้ม
21. เด็กหญิงวรัญญา  มั่นใจ
22. เด็กหญิงวิภาพร  บุญร่วง
23. เด็กหญิงวิภาวรรณ  เพ็งนาเรนทร์
24. เด็กชายวิศว  สูงเจริญ
25. เด็กหญิงศรุดา  หอมฟุ้ง
26. เด็กหญิงศิรินภา  ธรรมเนียม
27. นายศุภกิตติ์  วิริยะคุณ
28. เด็กหญิงศุภาพร  สุดสวาท
29. เด็กหญิงสราญลักษณ์  บัวโรย
30. เด็กหญิงสุธาสินีย์  อารีย์วงษ์
31. เด็กหญิงสุนิสา  ล้ำเลิศ
32. เด็กหญิงสุภัทรตรา  เพ็ชรรัตน์
33. เด็กหญิงสุวรรณา  นีสกุล
34. เด็กหญิงอโณมา  มากระดี
35. เด็กหญิงเบญจมาศ  ตาทอง
 
1. นายบุญเกื้อ  พุมานนท์
2. นายสมาน  วิหกรัตน์
3. นางสาวจีรพร  แสงแก้ว
4. นางสาวอัญชลี  ตั๊งศรีเมืองทอง
5. นางวิภาดา  ทองแผ่น
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองยาง 1. เด็กชายนพรัตน์  มั่นเมือง
 
1. นางมนทิรา  แสงทอน
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 82.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุวรรณราชหงษ์ 1. เด็กชายณัฐนันท์  จุ๊สุวรรณ
 
1. นายสมนึก  เทียมทัน
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดโล่ห์สุทธาวาส 1. เด็กหญิงสวิตตา  พลสุจริต
 
1. นางจินตนา  ทองดีน้อย
 
116 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดโล่ห์สุทธาวาส 1. เด็กหญิงนฤมล  เฉลิมฤกษ์
 
1. นางจินตนา  ทองดีน้อย
 
117 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม 1. เด็กชายสิรภพ  ทับทิมเขียว
 
1. นางสาวอัญชลี  กันอุปัทว์
 
118 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุวรรณราชหงษ์ 1. เด็กชายณัฐนันท์  จุ๊สุวรรณ
 
1. นายสมนึก  เทียมทัน
 
119 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหลักแก้ว 1. เด็กหญิงนพรดา  คล้ายวงษ์
 
1. นางวรรณี  สกุลพันธุ์
 
120 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหลักแก้ว 1. นางสาวผกามาศ  จันทร์เสม
 
1. นางวรรณี  สกุลพันธุ์
 
121 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุวรรณราชหงษ์ 1. เด็กชายอดิสร  นิ่มนวล
 
1. นางสายทิพย์  ชูช่าง
 
122 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแสวงหา 1. เด็กชายทรงกลด  เงางาม
 
1. นายเอกบรินทร์  ชูช่าง
 
123 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสิทธาราม 1. เด็กหญิงคริษฐา  ศุกรเสพย์
 
1. นางสาวศิวะลักษณ์  มหาชัย
 
124 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านป่า 1. เด็กหญิงพรรพษา  ภู่อุณฑโร
 
1. นางสาวรัตนา  รุ่งเรือง
 
125 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม 1. เด็กชายสิรภพ  ทับทิมเขียว
 
1. นางสาวกรรณิการ์  เปอะปันสุข
 
126 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสีบัวทอง 1. เด็กชายปรวัฒน์  ธัญญะเจริญ
 
1. นายเอกสิทธิ์  สาสนะ
 
127 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน 1. เด็กหญิงนันทิยาภรณ์  อินทรอนันต์
 
1. นายณัฐพล  ศิริบรรลือหาญ
 
128 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดยางมณี(ชวนประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงกัลยา  เชียงพฤกษ์
 
1. นางสาววัลลภา  วงษ์สนอง
 
129 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแก้วกระจ่าง 1. เด็กหญิงชนาพร  เทียนบุญ
2. เด็กชายชุติพงษ์  จรตระการ
3. เด็กหญิงฐิติกานต์  แก้วกำเนิด
4. เด็กหญิงปรวรรณ  แก้วเกตุ
5. เด็กหญิงปาจรีย์  มีสุข
6. เด็กหญิงศรินทร์รัตน์  สิงห์คำ
7. เด็กหญิงศศิประภา  ประหยัดทรัพย์
8. เด็กหญิงศุภรดา  ชูอินทร์
9. เด็กหญิงสาธิตา  หงษ์ขาว
10. เด็กหญิงอุบลวรรณ  กลิ่นเอี่ยม
11. เด็กหญิงอโณชา  แมลงทับ
 
1. นายชัยพร  ดำเนิน
2. นางเสาวนีย์  บุญเลิศ
3. นางศิวรัตน์  ใคร้มุกข์
4. นางสาวธัญญพัฒน์  อุ่นผล
 
130 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแก้วกระจ่าง 1. เด็กหญิงชุติมณฑน์  เชื้อแดง
2. เด็กหญิงนวพร  วงษสุวรรณ์
3. เด็กหญิงปทุมพร  เฉลยจันทร์
4. เด็กหญิงปานณรินทร์  อยู่นาน
5. เด็กหญิงผกาแก้ว  เจริญใจ
6. เด็กหญิงพรพรรณ  วงษ์หอมจันทร์
7. เด็กหญิงสุกัญญา  กรสุข
8. เด็กหญิงอัจฉรา  บุญสันต์
9. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  แสงคง
 
1. นายชัยพร  ดำเนิน
2. นางสาวธัญญพัฒน์  อุ่นผล
3. นางศิวรัตน์  ใคร้มุกข์
4. นางเสาวนีย์  บุญเลิศ
 
131 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 87.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  อิ่มขุนทอง
2. เด็กหญิงกัญญ์ณณัฐ  มีวารา
3. เด็กชายกันตพรรดิ์  รุ่งเรืองศรี
4. เด็กหญิงจิรวรรณ  เทพสถิตย์
5. เด็กหญิงชนัญชิดา  ขอพึ่ง
6. เด็กหญิงชนัญชิดา  ไหมเงิน
7. เด็กหญิงญาณิศา  พึ่งสัมพันธ์
8. เด็กชายณัฐกร  เยือกเย็น
9. เด็กหญิงณัฐญา  คล้ำมณี
10. เด็กชายณัฐพล  กันทะ
11. เด็กหญิงณิชารีย์  สัมมาบท
12. เด็กชายทินภัทร  ขอพึ่ง
13. เด็กชายนพกร  สายสุด
14. เด็กหญิงนัทตยา  คำมาลา
15. เด็กหญิงน้ำทิพย์  ปานคง
16. เด็กชายปัญญวัฒน์  อุดมพร
17. เด็กหญิงปัญญาพร  บุญประสงค์
18. เด็กหญิงปาริฉัตร  คงสุข
19. เด็กชายพงษ์ศกร  จันทร์พวง
20. เด็กหญิงพิชชานันท์  โพธิ์พึ่งสุข
21. เด็กหญิงภัทรธิดา  สีสด
22. เด็กหญิงภัทรนันท์  ธนะศิริวัฒนา
23. เด็กหญิงศศิวรรณ  ธัญญะเจริญ
24. เด็กชายศิริบุตร  ส่านสม
25. เด็กหญิงสุวพิชชา  อินทรถาวร
26. เด็กชายอนุชิต  ศึกษา
27. เด็กหญิงอมัญญา  วรวัฒน์
28. เด็กหญิงอรอุมา  เชื้อบุญ
29. เด็กหญิงเกศรินทร์  แก้วประเสริฐ
30. เด็กหญิงเขมิกา  ใจไทย
31. เด็กหญิงแพรวา  บุญเจริญ
32. เด็กหญิงแพรวา  สมเวียง
33. เด็กหญิงแพรวา  พัฒนกุล
34. เด็กชายไพรัช  ธารีศักดิ์
 
1. นางสาววรรณภา  เคารพรัตน์
2. นางสาวอัญชลี  กันอุปัทว์
3. นางสาวภคินี  มีวารา
4. นางอดุลย์พร  ชุ่มชวย
5. นางสาวอมรรัตน์  ชนะเลิศ
6. นางสาวสิริพร  ขยันยิ่ง
7. นางสาวกรรณิการ์  เปอะปันสุข
8. นายพินิจ  เสาวงศ์
 
132 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลานช้าง 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  ส่วยนนท์
2. เด็กชายธนพล  เสนจันตะ
3. เด็กชายพรชัย  อนุช
4. เด็กชายวชิระ  คงธารา
5. เด็กหญิงวันวิสา  วัชรพันธ์
6. เด็กหญิงสิรินดา  เล็กเมฆา
7. เด็กหญิงอริศรา  ภูอยู่เย็น
8. เด็กชายเอกชัย  จันทร์เสม
 
1. นายเติมศักดิ์  อ้วนแก้ว
2. นายวสันต์  งามละมัย
3. นางสำราญ  พ่วงทองคำ
 
133 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 92.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดต้นสน 1. เด็กชายธนพล  จันทร์ภิรมย์
2. เด็กชายนัทธพงศ์  แฝงพ้นภัย
3. เด็กชายพลกฤต  นวลฉวี
4. เด็กชายมาศแมน  ฉัตรไทย
5. เด็กหญิงวรรณนภา  ตาบประดับ
6. เด็กหญิงวรัทญา  กลิ่นพยอม
7. เด็กหญิงศิริพร  คำก้อน
8. เด็กหญิงศิริโสภา  นัยเนตร์
9. เด็กชายสพัดน์พงศ์  บัวโรย
10. เด็กหญิงสุนิสา  แสงเทียนชัย
 
1. นางสาวปาลภัสสร์  ประเสริฐศิลป์
2. นางวนิดา  สายะวงศ์
3. นางสาวสุกัญญา  โพธิสุวรรณ
 
134 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 94.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ   จางวาง
2. เด็กหญิงปุญยาพร   แก้วสว่าง
3. เด็กหญิงรติกร   เดชฟุ้ง
4. เด็กหญิงวรรณวิสา   แจ่มวิมล
5. เด็กหญิงสุริศา   ทาจำปา
6. เด็กหญิงอนัญญา   จิตเสนาะ
 
1. นางมณทิรา   บุญประดิษฐ์
2. นางสาวพัสสมน   วงษ์ทองดีพสุ
3. นางสาวเกศินี   ยอดแก้ว
4. นางสาวอัชฌายง   ตรีสมุทร
 
135 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 89.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแก้วกระจ่าง 1. เด็กหญิงกุลนัฐ  เพิ่มลาภ
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  ปานฤทธิ์
3. เด็กหญิงบุญณิสา  อาจสว่าง
4. เด็กหญิงปฏิมาพร  ธัญญเจริญ
5. เด็กหญิงลักขณา  นุ่มหอม
6. เด็กหญิงเมยวี  สาลีผล
 
1. นางสาวธัญญพัฒน์  อุ่นผล
2. นางสาวนันทกา  บริบูรณ์
3. นางสาวอังคณารัตน์  เรืองฤทธิ์
4. นางสาวศิริจรรยา  ทันศรี
 
136 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  แก้วกระจ่าง
2. เด็กหญิงจันทราวดี  ทองงาม
3. เด็กหญิงนภิสา  ภูลสมบัติ
4. เด็กหญิงนิรมล  ทองประดิษฐ
5. เด็กหญิงรัชดาภรณ์  สังวาลย์วงษ์
6. เด็กหญิงรัตนากร  ทองสมศักดิ์
7. เด็กหญิงวชิราพรรณ  นาคจันทร์
8. เด็กหญิงสลัลทิพย์  ศราคำ
 
1. นางสาวอัญชลี  กันอุปัทว์
2. นางสาววรรณภา  เคารพรัตน์
3. นางสาวภคินี  มีวารา
 
137 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราชปักษี 1. เด็กหญิงกฤตยาณี  มิ่งมารถ
2. เด็กหญิงดวงฤทัยชนก  เฉยบุญเรือง
3. เด็กหญิงนนทชา  ล้ำเลิศ
4. เด็กหญิงปทิตตา  สอนดี
5. เด็กหญิงภาพิมล  แฉล้มรักษ์
6. เด็กหญิงรุ่งฤทัยชนก  เฉยบุญเรือง
7. เด็กหญิงวรรณภา  ใจสนุก
8. เด็กหญิงวรรณิดา  สุภาพกิจ
9. เด็กหญิงอาจารี  สิทธาจารย์
10. เด็กหญิงไปรยา  มั่นคง
 
1. นางวันเพ็ญ  ชูอินทร์
2. นางประคอง  อ้อเสถียร
3. นางสาวจิรนุช  ศาสนะสนธิ
4. นางสาวฉัตรธิดา  ศัพทเสวี
5. นายกงพล  ทองมี
 
138 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไชโย 1. เด็กชายชนาธิป  มั่นคง
2. เด็กชายธนบัตร  ประดับแก้ว
3. เด็กชายภราดร  ปรีเปรม
4. เด็กชายภาณุพันธ์  ยอดมี
5. เด็กชายวิศิษฏ์  รอดเจริญ
 
1. นางวัชรี  เงินดี
2. นางสาวดวงพร  พงษ์พิลา
 
139 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 91.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1. เด็กหญิงวิชาญาพร  เลิศถิรานนท์
 
1. นางเกวลี  ศรีคชไกร
 
140 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1. เด็กหญิงวรัชยา  ไกลสิน
 
1. นางธุวากรณ์  โฆษิตจาตุรนต์
 
141 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมะขาม(วิบูลย์อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงพรรณภษา  จูมศิลา
 
1. นางสาวสุมาลี  จิลดล
 
142 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน 1. เด็กหญิงปาลิดา  สหประชากิจ
 
1. นางสาวพรทิพย์  ทิพยานนท์
 
143 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมะขาม(วิบูลย์อุปถัมภ์) 1. เด็กชายยาซีน  วิเศษสุวรรณ
 
1. นางสาวสุมาลี  จิลดล
 
144 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 80.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1. เด็กหญิงธนพร  พูลทราย
 
1. นางสิริวรรณ  ธูปแก้ว
 
145 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6 83.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1. เด็กหญิงณัฐนิชา   หวัง
2. เด็กหญิงนฤภร   นิยมพันธุ์
 
1. นางสาวจุลัยลักษณ์   ละราคี
 
146 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1. เด็กชายชนากิตติ์  ทองขวัญ
2. เด็กชายวรปรัชญ์   เสถียรกิจการชัย
 
1. นางเกวลี   ศรีคชไกร
 
147 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองยาง 1. เด็กหญิงสุกฤตา  พงษ์กะชา
2. เด็กหญิงอัจฉรา  ทองประดิษฐ
 
1. นางรสชรินทร์  พึ่งอ่อน
2. นางสาวล้อมดาว  ภู่เจริญ
 
148 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังน้ำเย็น 1. เด็กชายกฤษฎา   รุ่งเรือง
2. เด็กหญิงพิชทิชา  อาทิตย์
3. เด็กหญิงมณิสรา   ศรีบุญ
4. เด็กหญิงวลีรัตน์  แต่งงาม
5. เด็กชายอานัติ  รุ่งเรือง
6. เด็กชายเจษฎา  อินทร์สกุล
 
1. นายประภาส  วรรณคาม
 
149 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธิ์เอน 1. เด็กชายธราพงศ์  ฤทธิ์เดช
2. เด็กหญิงพชรพรรณ  เล็กเมฆา
3. เด็กชายพลณัทธการ  ขอพึ่ง
4. เด็กชายพีรณัฐ  บริบูรณ์
5. เด็กชายรัฐภูมิ  ทองพูล
6. เด็กชายอานัส  ทองสุข
 
1. นายไพโรจน์  อินทรโชติ
2. นายปรัชกรณ์  แต่งงาม
3. นายวรุฒ  เหมือนนรุธ
 
150 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองถ้ำ 1. เด็กชายณัฐภัทร  ทองมั่นจันทร์
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ประคองเก็บ
3. เด็กชายธนากร  คล้ายพันธ์
4. เด็กชายภาณุพงศ์  ทรงกิตติโชค
5. เด็กชายภูริพัต  เปรมสวัสดิ์
6. เด็กชายศุภสาธน์  สีน้ำเงิน
7. เด็กชายอดิเรก  รัตนปรากฎ
8. เด็กชายอนุชา  เกตุแก้ว
 
1. นายเรวัต  เริ่มลึก
2. นางปรารถนา  บุญสง
3. นางสาวสุพรรณิการ์   บัวคุ้ม
 
151 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลป่าโมก(วัดโบสถ์สายทอง) 1. เด็กหญิงณัฐญาภรณ์  เพียรยิ่ง
2. เด็กหญิงณิชนันทน์  สาธุธรรม
3. เด็กชายนิธิกร  ศรีวิชัยฟัก
4. เด็กชายปรวิทย์  แพรศรี
5. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ร่มลำดวน
6. เด็กชายรัฐนันท์  พัฒนมงคล
7. เด็กหญิงวาสิตา  แสงแก้วสุข
8. เด็กหญิงศศิพร  ทัศมาลี
9. เด็กหญิงสุพิชญา  ตราชู
10. เด็กชายเพชรรัตน์  แฉล้มรักษ์
 
1. นางสาวธนพร  นาคอำไพ
2. นางสาวฟ้าสิริ  ช่อมะลิ
3. นายศราวุฒิ  ดำขำ
 
152 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าชุมนุม 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  คล้ายมณี
2. เด็กหญิงจิตวรินทร์  กลิ่นขาว
3. เด็กหญิงณัฐการต์  สุขเลียง
4. เด็กหญิงณัฐนารี  ช่ออุบล
5. นางสาวธิดารัตน์  นาคำมูล
6. เด็กหญิงนันทการ  เขตขาม
7. นายวัชระ  คงชนะ
8. เด็กหญิงสุนิษา  พันธุ์ฟัก
9. เด็กหญิงอรณิชา  พ่อท้าว
10. เด็กหญิงเบญจมาศ  ดอกบัว
 
1. นายสิทธิพงษ์  บุญพงษ์
2. นางสาวปาจรีย์  ภู่สวรรค์
3. นางสาวพิศนีย์  พันธุ
 
153 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดน้ำอาบ 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  เนียมประเสริฐ
2. เด็กชายณัฐพล  เฉลิมสมัย
3. เด็กหญิงทิพย์  เหมือนทิพย์
4. เด็กชายศตายุ  หอมสุข
5. เด็กหญิงสุณิสา  พงษ์ดิษฐ์
 
1. นางสาวอรวรรณ  ทับทิมเขียว
 
154 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน 1. เด็กหญิงภัทรีญา  ทองมี
2. เด็กหญิงรัชณัฐ  กวางทอง
3. เด็กหญิงเป็นหนึ่ง  คำพันธุ์
 
1. นางมาลี  พลมาลา
2. นางรุจิเรศ  รักซ้อน
 
155 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองถ้ำ 1. เด็กหญิงกรกนก  จันทร์ไทย
2. นางสาวกฤตพร  พุ่มสวย
3. เด็กหญิงภาวิณี  สุริยวงศ์ชมภู
 
1. นางคณิตถึง  พัตตาสิงห์
2. นางสาวเพ็ญศรี  หลีแก้วสาย
 
156 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านป่า 1. เด็กหญิงวรรณฐิชา  เดโชเม็ง
2. เด็กหญิงวิลาวัลย์  ชุมแก้ว
3. เด็กหญิงอริศรา  ขุนวิเศษ
 
1. นางสาวสุวรรณา  มาบาง
2. นางสาวสายิน  ศัพทเสวี
 
157 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านป่า 1. เด็กหญิงชลิญญา  บุตรสะสม
2. เด็กหญิงชุติมณฑน์  แก้วไพรฑูรย์
3. เด็กหญิงสุวิจักษณ์   ใจคง
 
1. นางสาวสุวรรณา  มาบาง
2. นางรจนา  จันทร์ทอง
 
158 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดยางมณี(ชวนประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงจิริยาวดี  ดวงชะเอม
2. เด็กชายธนชัย  บุญแพ
 
1. นางสาวอลิสา  ชมภูนุช
2. นางสาวนฤมล  นุชโพธิ์พันธุ์
 
159 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอบทม 1. เด็กชายชลพัฒน์  จินะราช
2. เด็กชายปิติภัทร  ทองนิล
 
1. นายชัยธนัช  ประภัสโรทัย
2. นางนพวรรณ  พงษ์เผือก
 
160 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแก้วกระจ่าง 1. เด็กชายวรกานต์  พ่วงประเสริฐ
2. เด็กชายสุรสิทธิ์  สร้อยสนธิ์
 
1. นางเสาวนีย์  บุญเลิศ
2. นางศิวรัตน์  ใคร้มุกข์
 
161 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1. เด็กชายญาณภัทร   จำนงสุทธิ์
2. เด็กชายฐปนวัฒน์  อุดมสุข
 
1. นางสาวเรณู   กุศลวงษ์
2. นายศุภกิจ   น้อยปาน
 
162 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอบทม 1. เด็กชายพงศภัค  ศรีมหาโพธิ์
2. เด็กหญิงวราภรณ์  แจ่มจันทร์
 
1. นายชัยธนัช  ประภัสโรทัย
2. นางนพวรรณ์  พงษ์เผือก
 
163 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดริ้วหว้า 1. เด็กหญิงรินวรีย์  แก้วกูล
2. เด็กชายอาทิตย์  ศรีภักดี
 
1. นางสาวธิดารัตน์  กองไพรวัลย์
2. นางวรรณา  ชุนหคาม
 
164 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านป่า 1. เด็กหญิงกัลยกร  หนุมาน
2. เด็กหญิงอังคณา  ผดุงวรรณ์
 
1. นายศุภชัย  ชุ่มใจรักษ์
2. นางเบญจมาศ  ยงเขตร์กิจ
 
165 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดท่าอิฐ 1. เด็กหญิงธิดามาศ  ธูปหอม
2. เด็กหญิงวิยะดา  อรวรรณ
 
1. นางสาวจิราภรณ์  จันทราภิรมย์
 
166 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าชุมนุม 1. เด็กหญิงณัฐนารี  ช่ออุบล
2. นายวัชระ  คงชนะ
 
1. นายสิทธิพงษ์  บุญพงษ์
2. นางสาวสุภัสสรา  สนธิ์เจริญ
 
167 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม 1. เด็กหญิงปรีณาพรรณ  เลิศมงคลศุภชัย
2. เด็กหญิงปัญธารีย์  ช้างพันธ์
 
1. นางสาวสุวดี  คุ้มกัน
2. นายนวทัศน์  ศรีกระจ่าง
 
168 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดท่าอิฐ 1. เด็กหญิงชื่นกมล  วงษ์ปาน
2. เด็กหญิงวิยะดา  สร้อยสวัสดิ์
 
1. นางสาวจิราภรณ์  จันทราภิรมย์
 
169 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าชุมนุม 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  นาคำมูล
2. เด็กหญิงนันทการ  เขตขาม
3. เด็กหญิงเบญจมาศ  ดอกบัว
 
1. นายสิทธิพงษ์  บุญพงษ์
2. นางสาวสุภัสสรา  สนธิ์เจริญ
 
170 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1. เด็กชายกฤติน   อินทร์แก้ว
2. เด็กชายศิริธร   ผลเกตุ
3. เด็กชายสรวิชญ์   โครพ
 
1. นางสาวพิศนา   สุวรรณพงศ์
2. นายภาสกร   แก้วกระจาย
 
171 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดแสนสุข 1. เด็กชายธาราทิพย์  สุขกิจเจ
2. เด็กหญิงมุฑิตา  เส็งรอดรัตน์
3. เด็กหญิงโสภิตนภา  จันทนา
 
1. นางภัคจิรา  สุขประเสริฐ
2. นายชัยรักษ์  พลอยประสงค์
 
172 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอรัญญิกาวาส 1. เด็กหญิงกมลชนก  มุทราอิศ
2. เด็กหญิงณัฐกมล  เฉลิมคราม
3. เด็กหญิงภัทราวดี  การวัฒณี
 
1. นางสาวพัดชา  มาลาพัด
 
173 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธิ์เอน 1. เด็กชายวัศพล  พลอยแสง
2. เด็กชายศวีรพงศ์  ศรีสังข์
3. เด็กชายสิรวิชญ์  เกตุนาค
 
1. นายเฉลิม  มีใจเย็น
2. นางเบ็ญจพร  พึ่งประสิทธิ์
 
174 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดยางทอง 1. เด็กหญิงดาราวรรณ  ฉัตรช่อฟ้า
2. เด็กหญิงนุศรา  บุบผา
3. เด็กหญิงอรปรียา  ทองงาม
 
1. นางสาวกรรณิการ์  แกัวเกิด
2. นางสาวดวงตา  อาสว่าง
 
175 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยคล้า 1. เด็กชายกิตตินันท์  สาดวอน
2. เด็กหญิงชฎาพร  พูลโคก
3. เด็กหญิงนุชนาฏ  หลาบงาม
 
1. นางยุวดี  ใจเฉื่อย
2. นางสาวนิสากร  บุตะกะ
 
176 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยคล้า 1. เด็กหญิงชุติมา  จันทร์เศรษฐี
2. เด็กหญิงณัชชา  เจริญสง่า
3. เด็กหญิงณัฐธิดา  ทองนิล
4. เด็กหญิงธนัชญา  ขำมณี
5. เด็กหญิงปรภาภรณ์  ขำเขียว
6. เด็กหญิงพรนิภา  อิ่มเกษม
 
1. นางยุวดี  ใจเฉื่อย
2. นางสาวศิริลักษณ์  เกิดลาภ
3. นางสาวธนัชพร  จังจริง
 
177 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยคล้า 1. เด็กหญิงชลนิชา  บุญประจวบ
2. เด็กหญิงญาณิศา  รัตนไพบูบย์
3. เด็กหญิงฐิติพร  แก้วศรีกิจ
4. เด็กหญิงณัฏฐพิธ  ศรีงามฉ่ำ
5. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ปั้นงาม
6. เด็กหญิงแพรพลอย  กสิผล
 
1. นางยุวดี  ใจเฉื่อย
2. นางสาวนิสากร  บุตะกะ
3. นางณิรัชญา  บุญเจริญ
 
178 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าสามัคคี 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  สิทธิ
2. เด็กหญิงดาราวรรณ  เชื้อนาค
3. เด็กหญิงสุทธิรัตน์  ชงกรานต์ทอง
 
1. นางทองสุข  จันทราภิรมย์
2. นายวิวัฒน์  จันทราภิรมย์
 
179 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอบทม 1. เด็กหญิงธนัชญา  โพธิ์เหลือง
2. เด็กหญิงวรกานต์  หวานฉ่ำ
3. เด็กชายสุธิมนต์  ชมชื่น
 
1. นางนพวรรณ์  พงษ์เผือก
2. นางจงกล  สูทธิพงษ์
 
180 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าตลาด 1. เด็กหญิงณัชฐ์จิมา   จุฑามาศ
2. เด็กหญิงพัชราพร   จินดาวงศ์
3. เด็กชายศิรวิทย์  จุฑามาศ
 
1. นางสมพิศ  ยะสุตา
 
181 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสามประชุม(2504) 1. นางสาวกัญญลักษณ์  รุ่งสาง
2. นายณัฐพร  ถนอมเขตต์
3. นายธีรเดช  อายี่
 
1. นางอุไร  ไทยเจริญ
2. นางบุษบา  กระแสร์
 
182 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดต้นทอง 1. เด็กหญิงสมสมร  น้อยมหาพรหม
2. เด็กหญิงอรนภา  มิ่งขวัญ
3. เด็กหญิงเอมิกา  ทรงความเจริญ
 
1. นางสาวมณฑา  จิตตชื่น
2. นางสุมาลี  ธาราดล
 
183 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าชุมนุม 1. เด็กหญิงณัฐการต์  สุขเลียง
2. เด็กหญิงสุนิษา  พันธุ์ฟัก
3. นางสาวอรณิชา  พ่อท้าว
 
1. นางสาวรัชนีกร  โพธิ์ศรีนาค
2. นางวนิดา  งามเสงี่ยม
 
184 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านเพชร 1. เด็กหญิงพิมพาพร  ธัญญะเจริญ
2. เด็กชายเจษฎากร  จำปี
3. เด็กหญิงแพรวา  ราชวงษ์
 
1. นางจิตรา  แสงสว่าง
2. นางสาวณัฐวีณ์  ทองสมบัติ
 
185 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธิ์เอน 1. เด็กหญิงชนิกานต์  เเก้วเทศ
2. เด็กหญิงภคพร  ชินวงษ์
3. เด็กหญิงสุรีรัตน์  สมหวัง
 
1. นางสุชีรา  เขียวระยับ
2. นางพรทิพย์  สนใจ
 
186 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธิ์เกรียบ 1. เด็กหญิงลลิตา  พึ่งเนตร
2. เด็กชายวรวุฒิ  บุญสังข์
3. เด็กชายสิทธิชัย  แก้วไพจิตร
 
1. นายภาสวิชญ์  แป้นกลัด
2. นางสาวกัลยาพร  พงษ์รักษา
 
187 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านป่า 1. เด็กหญิงกัลยกร  หนุมาน
2. เด็กหญิงอังคณา  ผดุงวรรณ์
3. เด็กหญิงเกศอักษร  ชำนาญโพธิ์
 
1. นางณัฏฐิรา  บริบูรณ์
2. นางสาววรรณวิมล  เฉลยจรรยา
 
188 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านลำสนุ่น 1. เด็กชายณัฐนนท์  สีน้ำเงิน
2. เด็กหญิงปานตะวัน  บุญผาด
3. เด็กชายวุฒิชัย  เพาะปลูก
 
1. นายญาณศรณ์  พวงปรึก
2. นางอักษร  ศรีเดช
 
189 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองถ้ำ 1. เด็กหญิงปรียานุช  บุญประจวบ
2. เด็กหญิงภัทรศยา  สายโส
3. เด็กหญิงรัชดาพร  ท้าวโกษา
 
1. นางสาวยุภาพร  โสภากุ
2. นางสาวปรีญากร  เชาววัฒนะ
 
190 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านลำสนุ่น 1. เด็กหญิงชนัญชิดา  ไวยภาค
2. เด็กหญิงปนัดดา  ขาวประไพ
3. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  สุขล้อม
 
1. นางอักษร  ศรีเดช
2. นางนันทวรรณ  ฟูมฟัก
 
191 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมะขาม(วิบูลย์อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงปัทมาภรณ์   สมพงศรี
 
1. นางสาวภาพิมล  วัฒนวิเชียร
 
192 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1. เด็กชายจิรายุ   ไขขุนทด
 
1. นางจิราภรณ์   มณีอินทร์
 
193 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธิ์เอน 1. เด็กหญิงนลิน  น้ำทอง
 
1. นางสาวสุภาภรณ์  พลอยเเดง
 
194 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองอ่างทอง 1. เด็กชายยศกร  ถนอมวงษ์
 
1. นางสาวณัฐธิดา  ลอยเกตุ
 
195 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมะขาม(วิบูลย์อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงสุทธิดา   โพธิ์เกตุ
 
1. นางมัณฑกา  กุลจันทร์
 
196 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมะขาม(วิบูลย์อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงปัทมาภรณ์   สมพงศรี
 
1. นางสาวภาพิมล  วัฒนวิเชียร
 
197 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมะขาม(วิบูลย์อุปถัมภ์) 1. เด็กชายอินดี้   มีสวัสดิ์
 
1. นางสาวมัณฑกา   กุลจันทร์
 
198 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนางชำ 1. เด็กชายธนกร  ยวงเกตุ
 
1. นางสาวพิศณี  เกษสังข์
 
199 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองยาง 1. เด็กชายวีรภัทร์  เกตุใส
2. เด็กชายวุฒิไกร  อ่วมอิ่ม
3. เด็กหญิงศศิการ  ทรงสม
 
1. นางมนทิรา  แสงทอน
2. นางสาวล้อมดาว  ภู่เจริญ
 
200 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธิ์เอน 1. เด็กชายธนภัทร  มีคงเดิม
2. เด็กหญิงนุชชา  ใยสำลี
3. เด็กชายศักดิ์ดา  โพธิ์น้อย
 
1. นายไพโรจน์  อินทรโชติ
2. นางสาวเบญจพร  ปรีชามานะศาสตร์
 
201 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม 1. เด็กหญิงณัชชานันท์  สุขมนต์
2. เด็กชายศิวากรน์  เยือกเย็น
 
1. นายเป็นเอก  พลอยนัด
2. นางผุสดี  แบนจาด
 
202 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนางเล่ว 1. เด็กชายธนวัฒน์  วรรณลักษณ์
 
1. นางสาวรัชดา  ทองสุข
 
203 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอบทม 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  มากศิริ
 
1. นางสิริกาญจน์  คงคา
 
204 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองอ่างทอง 1. เด็กชายกวิน  ป้อมพฤกษ์
 
1. นางสาวณัฐธิดา  ลอยเกตุ
 
205 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสีบัวทอง 1. เด็กหญิงจิดาภา  ทองย้อย
 
1. นางขวัญเรือน   จ่ามฟอง
 
206 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสีบัวทอง 1. เด็กหญิงภัทรธริดา  ทับแสง
 
1. นางสาวชญานิส  แจ่มกระจ่าง
 
207 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน 1. เด็กชายวัชรากร  แสนกัน
 
1. นางพนิดา  โชคพิพัฒน์ไพบูลย์
 
208 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมะขาม(วิบูลย์อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงสุทธิดา   โพธิ์เกตุ
 
1. นายกฤษณชัย  จันทศร
 
209 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าชุมนุม 1. เด็กชายวิศิษฐ์  คงใยแพทย์
 
1. นายปกป้อง  แฉล้มภักดิ์
 
210 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโคกพุทรา 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ภาคบัว
 
1. นางบังอร  บำรุงผล
 
211 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน 1. เด็กชายนิธิวัสส์  ขอพึ่ง
 
1. นางพนิดา  โชคพิพัฒน์ไพบูลย์
 
212 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมะขาม(วิบูลย์อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงสุทธิดา   โพธิ์เกตุ
 
1. นางเรณู  ศรีชมชื่น
 
213 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าโขลง 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ชะลอรัมย์
2. เด็กหญิงทักษอร  บุญชัย
3. เด็กชายวรดิษฐ์  บุญจันทร์
4. เด็กหญิงวิยะดา  อินทฤาชัย
5. เด็กชายเฉลิมชัย  แสงทับทอง
 
1. นางหนึ่งนุช  พลทองเติม
2. นางสาวปรียานุช  ฉัตรทอง
3. นางสาวสุพรรณี  รักซื่อ
 
214 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมะขาม(วิบูลย์อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงนาตาลี  หวังสะแล่ะฮ์
2. เด็กชายพีระพงษ์   หุ่นยนต์
3. เด็กชายอินดี้   มีสวัสดิ์
 
1. นางนันทิมา   บุญบาง
2. นางวสาวี  รอดวารี
 
215 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลป่าโมก(วัดโบสถ์สายทอง) 1. เด็กชายกรกฎ  มาลากุล
2. เด็กชายรชต  รักชาติ
3. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ไวยเพ็ชรี
 
1. นางสาววารุณี  อำพะสุโร
2. นางสาวสิรินาฏ  รื่นสิน
 
216 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพวงทองอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงทิพรัตน์   พานโถม
2. เด็กชายนพดล  ชานุช
3. เด็กชายพชร   ภิรมย์มั่น
 
1. นายอานนท์  แก้วเกิด
2. นายปรมินทร์  ปลูกงาม
 
217 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมะขาม(วิบูลย์อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงวันทนา   ด่านดำรงค์ศักดิ์
2. เด็กชายอิสราวุฒิ   คุ้มลาภ
 
1. นางสาวสิริมา  วงษ์นรินทร์
2. นางวสาวี  รอดวารี
 
218 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม 1. เด็กชายณภัทร  ระหัส
2. เด็กชายปรมินทร์  รุ่งเรือง
 
1. นายเป็นเอก  พลอยนัด
2. นางสาวสุวดี  คุ้มกัน
 
219 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธิ์เอน 1. เด็กชายอภิรักษ์  อยู่สอาด
2. เด็กชายเดชานุวัฒน์  เพ็งศรี
 
1. นายปรัชกรณ์  แต่งงาม
2. นางสาวสุชีรา  เขียวระยับ
 
220 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมะขาม(วิบูลย์อุปถัมภ์) 1. เด็กชายพัฒพงษ์   หนุมาน
2. เด็กชายพีรพัฒน์   หุ่นยนต์
3. เด็กชายวรปุลิน   ทนงค์
 
1. นางอรสา  จันทนา
2. นายกฤษณชัย  จันทศร
 
221 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธิ์เอน 1. เด็กหญิงภาวินี  พิบูลย์ผล
2. เด็กชายรุ่งวิกรัย  ทองพูล
3. เด็กชายสิทธิศักดิ์  จันเย็น
 
1. นางสาวปราถนา  ยวงลำใย
2. นายวรุฒ  เหมือนนรุธ