สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 166 โรงเรียนกระทุ่มราย 3 4 4
2 217 โรงเรียนคำหยาด 6 13 12
3 237 โรงเรียนชุมชนวัดท่าอิฐ 13 27 13
4 271 โรงเรียนชุมชนวัดน้ำพุ 9 20 13
5 334 โรงเรียนชุมชนวัดปราสาท(นรสิงห์ประชาสรรค์) 29 51 48
6 207 โรงเรียนชุมชนวัดพายทอง 8 22 16
7 309 โรงเรียนชุมชนวัดริ้วหว้า 14 23 20
8 251 โรงเรียนชุมชนวัดวิเศษชัยชาญ 4 7 6
9 246 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม 59 184 94
10 218 โรงเรียนทางพระ 9 39 18
11 344 โรงเรียนบ้านชะไว(ชวลิตวิทยาคาร) 6 11 9
12 356 โรงเรียนบ้านดอนกร่าง(ฉากราษฎร์บำรุง) 6 13 10
13 287 โรงเรียนบ้านดอนตาวง 12 22 20
14 171 โรงเรียนบ้านน้ำผึ้ง 11 25 18
15 269 โรงเรียนบ้านศาลาดิน 0 0 0
16 285 โรงเรียนบ้านหนองถ้ำ 37 98 68
17 311 โรงเรียนบ้านหนองเสือ 4 10 5
18 259 โรงเรียนบ้านห้วยคล้า 6 22 13
19 172 โรงเรียนบ้านอิฐ 0 0 0
20 263 โรงเรียนบ้านไผ่หมูขวิด 0 0 0
21 355 โรงเรียนประสิทธิวิทยาฯ 18 27 22
22 294 โรงเรียนพวงทองอุปถัมภ์ 15 35 25
23 200 โรงเรียนวัดกำแพง 1 5 2
24 254 โรงเรียนวัดขุมทอง 1 2 2
25 240 โรงเรียนวัดข่อย 1 5 2
26 270 โรงเรียนวัดคลองพูล 0 0 0
27 274 โรงเรียนวัดคลองสำโรง 2 11 2
28 220 โรงเรียนวัดงิ้วราย 14 36 25
29 224 โรงเรียนวัดจันทราราม 1 1 1
30 188 โรงเรียนวัดจันทร์นิรมิตร 6 15 10
31 303 โรงเรียนวัดจันทร์มณี 1 1 1
32 339 โรงเรียนวัดจำปาหล่อ"ธรรมะวิทยาทาน" 6 14 6
33 199 โรงเรียนวัดชัยสิทธาราม 26 80 43
34 260 โรงเรียนวัดตลาดใหม่ 3 16 6
35 168 โรงเรียนวัดตาลเจ็ดช่อ 9 22 12
36 282 โรงเรียนวัดต้นทอง 4 9 8
37 213 โรงเรียนวัดถนน 11 20 12
38 234 โรงเรียนวัดทองกลาง 7 13 10
39 300 โรงเรียนวัดทองเลื่อน 6 7 7
40 248 โรงเรียนวัดทำนบ 1 0 0
41 210 โรงเรียนวัดท่า 1 1 1
42 288 โรงเรียนวัดท่าชุมนุม 31 92 56
43 236 โรงเรียนวัดท่าตลาด 3 11 3
44 229 โรงเรียนวัดท่าสามัคคี 4 7 6
45 238 โรงเรียนวัดท่าโขลง 4 10 8
46 181 โรงเรียนวัดท้ายย่าน 0 0 0
47 278 โรงเรียนวัดนางชำ 15 35 22
48 202 โรงเรียนวัดนางเล่ว 18 43 25
49 264 โรงเรียนวัดน้อย 6 13 9
50 247 โรงเรียนวัดน้ำอาบ 23 53 28
51 276 โรงเรียนวัดบางจักร 1 1 1
52 241 โรงเรียนวัดบุญศิริวิทยาราม 0 0 0
53 242 โรงเรียนวัดบุญเกิด 1 2 2
54 196 โรงเรียนวัดบ้านป่า 43 82 63
55 295 โรงเรียนวัดบ้านพราน 6 26 14
56 235 โรงเรียนวัดบ้านสร้าง 0 0 0
57 298 โรงเรียนวัดบ้านเพชร 15 27 23
58 312 โรงเรียนวัดบ้านแก 13 60 28
59 340 โรงเรียนวัดปลดสัตว์( เรือไทยสงเคราะห์ ๒ ) 8 13 12
60 239 โรงเรียนวัดป่ามุนี 5 13 9
61 209 โรงเรียนวัดพิจารณ์โสภณ 5 13 7
62 291 โรงเรียนวัดมงคลธรรมนิมิต 9 15 12
63 341 โรงเรียนวัดมหาดไทย(ผลประมุขวิทยา) 12 35 16
64 201 โรงเรียนวัดมหานาม 8 14 9
65 345 โรงเรียนวัดมะขาม(วิบูลย์อุปถัมภ์) 68 136 111
66 353 โรงเรียนวัดมะนาวหวาน(ราษฎร์วิริยะบำรุง) 3 10 6
67 215 โรงเรียนวัดม่วงคัน 13 23 18
68 299 โรงเรียนวัดยาง 1 1 1
69 221 โรงเรียนวัดยางช้าย 13 27 15
70 233 โรงเรียนวัดยางทอง 6 12 10
71 257 โรงเรียนวัดยางมณี(ชวนประชาสรรค์) 25 53 33
72 301 โรงเรียนวัดรัตนาราม 0 0 0
73 307 โรงเรียนวัดรางฉนวนมิตรภาพที่ 202 5 11 5
74 174 โรงเรียนวัดราชปักษี 1 10 5
75 349 โรงเรียนวัดราชสกุณา(ราษฎร์รังสฤษฎ์) 13 38 15
76 170 โรงเรียนวัดรุ้ง 12 18 15
77 195 โรงเรียนวัดละมุด 2 3 2
78 216 โรงเรียนวัดลั่นทม 6 7 7
79 335 โรงเรียนวัดลาดเค้า(ประชารัฐวิทยา) 12 28 20
80 354 โรงเรียนวัดลาดเป็ด(ราษฎร์บำรุง) 3 5 5
81 279 โรงเรียนวัดลานช้าง 2 10 5
82 342 โรงเรียนวัดลิ้นทอง(จอมวิสิษฐ์ราษฎร์บำรุง) 7 16 12
83 194 โรงเรียนวัดวงษ์ภาศน์ 2 8 3
84 305 โรงเรียนวัดวังน้ำเย็น 8 22 11
85 350 โรงเรียนวัดวันอุทิศ(สิริกมลฉ่ำราษฎร์บำรุง) 19 25 19
86 226 โรงเรียนวัดศรีกุญชร 2 3 3
87 208 โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ 1 1 1
88 256 โรงเรียนวัดศาลาดิน 0 0 0
89 225 โรงเรียนวัดสนธิธรรม 1 3 2
90 245 โรงเรียนวัดสว่าง 1 6 3
91 292 โรงเรียนวัดสามขาว 5 12 10
92 348 โรงเรียนวัดสามประชุม(2504) 17 35 27
93 289 โรงเรียนวัดสามโก้ 1 1 1
94 275 โรงเรียนวัดสิทธาราม 13 27 20
95 302 โรงเรียนวัดสีบัวทอง 35 80 43
96 273 โรงเรียนวัดสี่ร้อย 5 8 5
97 231 โรงเรียนวัดสุวรรณราชหงษ์ 27 61 39
98 286 โรงเรียนวัดหนองกร่าง 3 5 5
99 308 โรงเรียนวัดหนองยาง 29 71 45
100 313 โรงเรียนวัดหมื่นเกลา 5 13 10
101 268 โรงเรียนวัดหลวง 0 0 0
102 281 โรงเรียนวัดหลักแก้ว 24 43 25
103 351 โรงเรียนวัดหัวตะพาน(ประชาบำรุง) 15 25 21
104 296 โรงเรียนวัดหัวสะแกตก 10 17 16
105 262 โรงเรียนวัดห้วยคันแหลน 2 7 4
106 266 โรงเรียนวัดห้วยโรง 3 3 3
107 267 โรงเรียนวัดอบทม 20 45 36
108 175 โรงเรียนวัดอรัญญิกาวาส 2 4 2
109 290 โรงเรียนวัดเกษทอง 3 11 5
110 193 โรงเรียนวัดเจ้าบุญเกิด 1 1 1
111 173 โรงเรียนวัดเซิงหวาย 11 20 15
112 191 โรงเรียนวัดเยื้องคงคาราม 3 4 4
113 336 โรงเรียนวัดเอกราช(ประชารัฐนุกุล) 3 6 5
114 306 โรงเรียนวัดแก้วกระจ่าง 16 53 34
115 352 โรงเรียนวัดแปดแก้ว(สพันธ์พุ่มระชัฏกุล) 4 10 4
116 230 โรงเรียนวัดโคกพุทรา 7 9 9
117 180 โรงเรียนวัดโคศุภราช 1 2 1
118 232 โรงเรียนวัดโบสถ์(ประชานุกูล) 4 8 7
119 189 โรงเรียนวัดโบสถ์(ประภาศวิทยาคาร) 0 0 0
120 284 โรงเรียนวัดโบสถ์(ราษฎร์รังสฤษฎ์) 8 15 12
121 333 โรงเรียนวัดโบสถ์(ไชโย) 0 0 0
122 184 โรงเรียนวัดโพทูล 1 1 1
123 179 โรงเรียนวัดโพธิวงษ์ 13 20 17
124 258 โรงเรียนวัดโพธิ์ 0 0 0
125 222 โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง 1 1 1
126 227 โรงเรียนวัดโพธิ์ราษฎร์ 3 8 6
127 272 โรงเรียนวัดโพธิ์ศรี 2 11 4
128 244 โรงเรียนวัดโพธิ์เกรียบ 4 11 8
129 219 โรงเรียนวัดโพธิ์เอน 24 63 45
130 280 โรงเรียนวัดใหม่ทางข้าม 1 3 2
131 332 โรงเรียนวัดไชยภูมิ 0 0 0
132 192 โรงเรียนวัดไชโย 67 133 104
133 223 โรงเรียนวัดไตรรัตนาราม 7 14 11
134 343 โรงเรียนวัดไทรย์(เกษมจริยคุณ) 4 7 6
135 346 โรงเรียนวัดไทรย์นิโครธาราม(วินิตประชาสรรค์) 3 5 4
136 182 โรงเรียนวัดไผ่ล้อม 0 0 0
137 277 โรงเรียนวัดไผ่วง 6 23 13
138 252 โรงเรียนหัวตะพาน 0 0 0
139 283 โรงเรียนอนุบาลบ้านลำสนุ่น 6 11 9
140 337 โรงเรียนอนุบาลป่าโมก(วัดโบสถ์สายทอง) 8 31 16
141 255 โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน 37 76 55
142 347 โรงเรียนอนุบาลวัดสระเกษ(หลวงพ่อโต๊ะอุปถัมภ์) 5 5 5
143 169 โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 58 136 94
144 167 โรงเรียนอนุบาลเมืองอ่างทอง 5 7 5
145 297 โรงเรียนอนุบาลแสวงหา 27 48 38
146 243 โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ทอง 1 2 2
147 204 โรงเรียนอนุบาลไชโย 0 0 0
148 361 โรงเรียนเทศบาล4 ประถมสาธิตเทศบาลเมืองอ่างทอง 2 2 2
149 338 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 6 (ฉบับ ราษฎร์อุปถัมภ์) 4 14 7
150 321 โรงเรียนราษฎร์นิยมวิทยา 0 0 0
151 317 โรงเรียนวรดิตถ์วิทยาประสูทน์ 3 14 8
152 316 โรงเรียนวัดสระแก้ว(รุ่งโรจน์ธนกุลอุปถัมภ์) 19 32 29
153 357 โรงเรียนสนามชัยสิทธิ์นุสรณ์ 6 23 12
154 318 โรงเรียนสนิทวิทยา 6 8 7
155 358 โรงเรียนอนุบาลพูนสุข 1 3 2
156 359 โรงเรียนอนุบาลวงศ์สวัสดิ์วิทยา 1 3 2
157 319 โรงเรียนอมราวิทยาภูมิ 10 13 12
158 360 โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดปาโมกข์ (นรสีห์วิทยาคาร) 2 10 4
159 322 โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดต้นสน 5 57 13
160 323 โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดโล่ห์สุทธาวาส 6 6 6
161 324 โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดชัยมงคล 23 38 31
162 325 โรงเรียนเทศบาลวัดพินิจธรรมสาร 0 0 0
163 326 โรงเรียนเทศบาลวัดอัมพวัน 0 0 0
164 327 โรงเรียนเทศบาลวัดแจ้ง 0 0 0
165 328 โรงเรียนเทศบาลวัดแสนสุข 5 10 9
166 329 โรงเรียนเทศบาลวัดโบสถ์วรดิตย์ 0 0 0
รวม 1479 3397 2263
5660

ติดต่อผู้ดูแลระบบ อรจิรา พุ่มพฤกษ์ โทร 08 67833684 บุบผา เพ็งอาทิตย์ 08 02771082
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]