งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
ณ อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง
ระหว่าง วันที่ 24 - 26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

[ ทั้งหมด   20 ก.ย. 2560   21 ก.ย. 2560   22 ก.ย. 2560   24 ก.ย. 2560   25 ก.ย. 2560   26 ก.ย. 2560   27 ก.ย. 2560   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 26 ก.ย. 2560

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 766 การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 หอประชุมเทศบาลตำบลแสวงหา 26 ก.ย. 2560 09.00-14.00
2 181 การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 หอประชุมเทศบาลตำบลแสวงหา 26 ก.ย. 2560 09.00-14.00
3 184 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 หอประชุมเทศบาลตำบลแสวงหา 26 ก.ย. 2560 09.00-14.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 262 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านดอนกร่าง อาคาร 1 ห้อง ป.1 26 ก.ย. 2560 09.00-12.00
2 263 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านดอนกร่าง อาคาร 1 ห้อง ป.2 26 ก.ย. 2560 09.00-12.00
3 265 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดอนกร่าง อาคาร 1 ห้อง ป.2 26 ก.ย. 2560 13.00-16.00
4 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านดอนกร่าง อาคาร 1 ห้อง ป.3 26 ก.ย. 2560 09.00-12.00
5 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านดอนกร่าง อาคาร 1 ห้อง วิทยาศาสตร์ 26 ก.ย. 2560 09.00-12.00
6 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดอนกร่าง อาคาร 1 ห้อง วิทยาศาสตร์ 26 ก.ย. 2560 13.00-16.00
7 721 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดอนกร่าง อาคาร 3 ห้อง ม.1 26 ก.ย. 2560 13.00-16.00
8 300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดอนกร่าง อาคาร 3 ห้อง ม.2 26 ก.ย. 2560 09.00-12.00
9 307 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านดอนกร่าง ใต้ถุนอาคาร 1 26 ก.ย. 2560 13.00-16.00
10 308 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านดอนกร่าง ใต้ถุนอาคาร 1 26 ก.ย. 2560 13.00-16.00
11 309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดอนกร่าง ใต้ถุนอาคาร 1 26 ก.ย. 2560 13.00-16.00
12 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดอนกร่าง อาคาร 3 ห้อง ม.3 26 ก.ย. 2560 09.00-12.00
13 311 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านดอนกร่าง ใต้ถุนอาคาร 1 26 ก.ย. 2560 09.00-12.00
14 312 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านดอนกร่าง ใต้ถุนอาคาร 1 26 ก.ย. 2560 09.00-12.00
15 313 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดอนกร่าง ใต้ถุนอาคาร 1 26 ก.ย. 2560 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 337 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลแสวงหา อาคารผึ้งน้อย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแสวงหา 26 ก.ย. 2560 09.00-10.00
2 338 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลแสวงหา อาคารผึ้งน้อย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแสวงหา 26 ก.ย. 2560 09.00-10.00
3 339 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลแสวงหา อาคารอเนกประสงค์ 26 ก.ย. 2560 09.00-12.00
4 781 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลแสวงหา อาคารอเนกประสงค์ 26 ก.ย. 2560 09.00-12.00
5 341 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลแสวงหา อาคารอเนกประสงค์ 26 ก.ย. 2560 13.00-16.00
6 782 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลแสวงหา อาคารอเนกประสงค์ 26 ก.ย. 2560 13.00-16.00
7 343 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลแสวงหา อาคารอเนกประสงค์ 26 ก.ย. 2560 13.00-16.00
8 783 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลแสวงหา อาคารอเนกประสงค์ 26 ก.ย. 2560 13.00-16.00
9 345 การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลแสวงหา อาคารอเนกประสงค์ 26 ก.ย. 2560 09.00-12.00
10 784 การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลแสวงหา อาคารอเนกประสงค์ 26 ก.ย. 2560 09.00-12.00
11 375 การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 หอประชุมที่ว่าการอำเภอแสวงหา 26 ก.ย. 2560 14.00-15.00
12 601 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 หอประชุมที่ว่าการอำเภอแสวงหา 26 ก.ย. 2560 14.00-15.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 376 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 หอประชุมที่ว่าการอำเภอแสวงหา 26 ก.ย. 2560 09.00-12.00
2 377 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 หอประชุมที่ว่าการอำเภอแสวงหา 26 ก.ย. 2560 09.00-12.00
3 378 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 หอประชุมที่ว่าการอำเภอแสวงหา 26 ก.ย. 2560 09.00-12.00
4 379 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 หอประชุมที่ว่าการอำเภอแสวงหา 26 ก.ย. 2560 09.00-12.00
5 400 การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 หอประชุมที่ว่าการอำเภอแสวงหา 26 ก.ย. 2560 13.00-14.00
6 404 การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 หอประชุมที่ว่าการอำเภอแสวงหา 26 ก.ย. 2560 13.00-14.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลแสวงหา สนามฟุตบอล 26 ก.ย. 2560 09.00-12.00
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลแสวงหา สนามฟุตบอล 26 ก.ย. 2560 09.00-12.00
3 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลแสวงหา สนามฟุตบอล 26 ก.ย. 2560 09.00-12.00
4 071 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลแสวงหา อาคาร 4 ห้อง ป.6 26 ก.ย. 2560 09.00-12.00
5 070 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลแสวงหา อาคาร 4 ห้อง ป.6 26 ก.ย. 2560 09.00-12.00
6 776 กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลแสวงหา อาคาร 4 ห้อง ป.6 26 ก.ย. 2560 11.00-12.00
7 102 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลแสวงหา อาคาร 4 ห้อง ม.2 26 ก.ย. 2560 09.00-16.00
8 103 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลแสวงหา อาคาร 4 ห้อง ม.3 26 ก.ย. 2560 09.00-16.00

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบ อรจิรา พุ่มพฤกษ์ โทร 08 67833684 บุบผา เพ็งอาทิตย์ 08 02771082
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]