งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
ณ อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง
ระหว่าง วันที่ 24 - 26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

[ ทั้งหมด   20 ก.ย. 2560   21 ก.ย. 2560   22 ก.ย. 2560   24 ก.ย. 2560   25 ก.ย. 2560   26 ก.ย. 2560   27 ก.ย. 2560   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 24 ก.ย. 2560

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 030 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านดอนกร่าง อาคาร 2 ห้อง ป.4 24 ก.ย. 2560 13.00-14.30
2 031 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านดอนกร่าง อาคาร 2 ห้อง ป.5 24 ก.ย. 2560 13.00-14.30
3 032 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดอนกร่าง อาคาร 2 ห้อง ป.6 24 ก.ย. 2560 13.00-14.30
4 007 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านดอนกร่าง อาคาร 1 ห้อง อนุบาล 1 24 ก.ย. 2560 13.00-16.00
5 008 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านดอนกร่าง อาคาร 1 ห้อง ป.1 24 ก.ย. 2560 13.00-16.00
6 036 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดอนกร่าง อาคาร 1 ห้อง ป.2 24 ก.ย. 2560 13.00-16.00
7 037 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านดอนกร่าง อาคาร 1 ห้อง ป.3 24 ก.ย. 2560 13.00-14.30
8 038 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดอนกร่าง อาคาร 1 ห้อง วิทยาศาสตร์ 24 ก.ย. 2560 13.00-14.30
9 759 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านดอนกร่าง อาคาร 1 ห้อง อนุบาล 2 24 ก.ย. 2560 09.00-12.00
10 760 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านดอนกร่าง อาคาร 1 ห้อง อนุบาล 3 24 ก.ย. 2560 09.00-12.00
11 761 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดอนกร่าง อาคาร 1 ห้อง อนุบาล 2 24 ก.ย. 2560 13.00-16.00
12 762 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านดอนกร่าง อาคาร 1 ห้อง ป.1 24 ก.ย. 2560 09.00-12.00
13 763 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านดอนกร่าง อาคาร 1 ห้อง ป.2 24 ก.ย. 2560 09.00-12.00
14 764 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดอนกร่าง อาคาร 1 ห้อง ป.3 24 ก.ย. 2560 09.00-12.00
15 046 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านดอนกร่าง อาคาร 1 ห้อง วิทยาศาสตร์ 24 ก.ย. 2560 09.00-10.00
16 047 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดอนกร่าง อาคาร 1 ห้อง วิทยาศาสตร์ 24 ก.ย. 2560 11.00-12.00
17 787 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านดอนกร่าง อาคาร 2 ห้อง ป.5 24 ก.ย. 2560 09.00-12.00
18 788 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดอนกร่าง อาคาร 2 ห้อง ป.5 24 ก.ย. 2560 09.00-12.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 772 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านดอนกร่าง ใต้ถุนอาคาร 2 24 ก.ย. 2560 13.00-16.00
2 773 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดอนกร่าง ใต้ถุนอาคาร 2 24 ก.ย. 2560 13.00-16.00
3 774 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านดอนกร่าง ใต้ถุนอาคาร 2 24 ก.ย. 2560 09.00-12.00
4 775 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดอนกร่าง ใต้ถุนอาคาร 2 24 ก.ย. 2560 09.00-12.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 086 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลแสวงหา อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง ม.1 24 ก.ย. 2560 09.00-15.00
2 085 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลแสวงหา อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง ม.3 24 ก.ย. 2560 09.00-15.00
3 090 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 หอประชุมเทศบาลตำบลแสวงหา 24 ก.ย. 2560 09.00-12.00
4 091 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 หอประชุมเทศบาลตำบลแสวงหา 24 ก.ย. 2560 09.00-12.00
5 093 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 หอประชุมเทศบาลตำบลแสวงหา 24 ก.ย. 2560 13.00-14.00
6 094 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 หอประชุมเทศบาลตำบลแสวงหา 24 ก.ย. 2560 13.00-14.00
7 095 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 หอประชุมที่ว่าการอำเภอแสวงหา 24 ก.ย. 2560 09.00-12.00
8 096 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 หอประชุมที่ว่าการอำเภอแสวงหา 24 ก.ย. 2560 13.00-14.00
9 099 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 หอประชุมเทศบาลตำบลแสวงหา 24 ก.ย. 2560 14.00-15.00
10 100 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 หอประชุมเทศบาลตำบลแสวงหา 24 ก.ย. 2560 14.00-15.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านดอนกร่าง อาคาร 3 ห้อง ม.1 24 ก.ย. 2560 13.00-16.00
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านดอนกร่าง อาคาร 3 ห้อง ม.2 24 ก.ย. 2560 13.00-16.00
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดอนกร่าง อาคาร 3 ห้อง ม.3 24 ก.ย. 2560 13.00-16.00
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านดอนกร่าง ใต้ถุนอาคาร 1 24 ก.ย. 2560 13.00-16.00
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านดอนกร่าง ใต้ถุนอาคาร 1 24 ก.ย. 2560 09.00-12.00
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดอนกร่าง ใต้ถุนอาคาร 1 24 ก.ย. 2560 13.00-16.00
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านดอนกร่าง อาคาร 2 ห้อง ป.4 24 ก.ย. 2560 11.00-12.00
8 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดอนกร่าง อาคาร 2 ห้อง ป.4 24 ก.ย. 2560 11.00-12.00
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดอนกร่าง ใต้ถุนอาคาร 3 24 ก.ย. 2560 14.00-16.00
10 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดอนกร่าง ใต้ถุนอาคาร 3 24 ก.ย. 2560 14.00-16.00
11 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านดอนกร่าง ใต้ถุนอาคาร 3 24 ก.ย. 2560 09.00-10.30
12 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านดอนกร่าง ใต้ถุนอาคาร 3 24 ก.ย. 2560 10.30-12.00
13 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดอนกร่าง ใต้ถุนอาคาร 3 24 ก.ย. 2560 13.00-14.00
14 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านดอนกร่าง อาคาร 3 ห้อง ม.1 24 ก.ย. 2560 09.00-12.00
15 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านดอนกร่าง อาคาร 3 ห้อง ม.2 24 ก.ย. 2560 09.00-12.00
16 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดอนกร่าง อาคาร 3 ห้อง ม.3 24 ก.ย. 2560 09.00-12.00
17 768 การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดอนกร่าง อาคาร 2 ห้อง ป.4 24 ก.ย. 2560 09.00-11.00
18 169 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดอนกร่าง อาคาร 2 ห้อง ป.4 24 ก.ย. 2560 09.00-11.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 314 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลแสวงหา อาคารผึ้งน้อย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแสวงหา 24 ก.ย. 2560 09.00-12.00
2 315 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลแสวงหา อาคารผึ้งน้อย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแสวงหา 24 ก.ย. 2560 09.00-12.00
3 316 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลแสวงหา อาคารผึ้งน้อย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแสวงหา 24 ก.ย. 2560 09.00-12.00
4 317 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลแสวงหา อาคารผึ้งน้อย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแสวงหา 24 ก.ย. 2560 09.00-12.00
5 331 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลแสวงหา อาคารผึ้งน้อย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแสวงหา 24 ก.ย. 2560 13.00-16.00
6 332 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลแสวงหา อาคารผึ้งน้อย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแสวงหา 24 ก.ย. 2560 13.00-16.00
7 333 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลแสวงหา อาคารผึ้งน้อย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแสวงหา 24 ก.ย. 2560 13.00-16.00
8 334 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลแสวงหา อาคารผึ้งน้อย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแสวงหา 24 ก.ย. 2560 13.00-16.00
9 602 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลแสวงหา อาคารอเนกประสงค์ 24 ก.ย. 2560 13.00-16.00
10 603 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลแสวงหา อาคารอเนกประสงค์ 24 ก.ย. 2560 13.00-16.00
11 604 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลแสวงหา อาคารอเนกประสงค์ 24 ก.ย. 2560 13.00-16.00
12 605 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลแสวงหา อาคารอเนกประสงค์ 24 ก.ย. 2560 13.00-16.00
13 369 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลแสวงหา อาคารอเนกประสงค์ 24 ก.ย. 2560 09.00-12.00
14 373 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลแสวงหา อาคารอเนกประสงค์ 24 ก.ย. 2560 09.00-12.00
15 372 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลแสวงหา อาคารอเนกประสงค์ 24 ก.ย. 2560 09.00-12.00
16 374 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลแสวงหา อาคารอเนกประสงค์ 24 ก.ย. 2560 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 794 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดบ้านพราน ห้อง ป.5 24 ก.ย. 2560 09.00-12.00
2 795 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดบ้านพราน ห้้อง ป.6 24 ก.ย. 2560 09.00-12.00
3 796 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดบ้านพราน ห้้อง ป.6 24 ก.ย. 2560 09.00-12.00
4 800 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดบ้านพราน อาคารโดม 24 ก.ย. 2560 10.00-12.00
5 801 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดบ้านพราน อาคารโดม 24 ก.ย. 2560 10.00-12.00
6 802 การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดบ้านพราน ห้อง ป.1 24 ก.ย. 2560 09.00-12.00
7 803 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดบ้านพราน ห้อง ป.1 24 ก.ย. 2560 09.00-12.00
8 813 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดบ้านพราน ห้อง ป.2 24 ก.ย. 2560 09.00-10.00
9 815 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดบ้านพราน ห้อง ป.2 24 ก.ย. 2560 09.00-10.00
10 810 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดบ้านพราน ห้้อง ป.3 24 ก.ย. 2560 09.00-16.00
11 811 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดบ้านพราน ห้อง ป.4 24 ก.ย. 2560 09.00-16.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 702 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย โรงเรียนวัดบ้านพราน ห้องอนุบาล 24 ก.ย. 2560 09.00-12.00
2 703 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย โรงเรียนวัดบ้านพราน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน 24 ก.ย. 2560 09.00-12.00

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบ อรจิรา พุ่มพฤกษ์ โทร 08 67833684 บุบผา เพ็งอาทิตย์ 08 02771082
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]