สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) [กลุ่ม สพม.สระบุรี 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 4 ปทุมธานี,สระบุรี (กลุ่มแข่ง สระบุรี เขต 1)
ระหว่างวันที่ 17-18,24-25 พฤศจิกายน 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนพระพุทธบาท (พลานุกูลวิทยา) 1. เด็กหญิงฉัตรสุดา  หงษ์นิมิตร
 
1. นางสาวอัจฉรา  ใจเย็น
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กชายธนกร  กระทุ่มเขต
 
1. นายวินัย  คัมภิรานนท์
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนหนองแซงวิทยา 1. นางสาวนริศรา  นาสมชน
 
1. นายฐานันดร์  สุริวรรณ
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนหนองแซงวิทยา 1. เด็กชายทรงยศ  รุ่งเรือง
 
1. นางสาวบุณยาพร  พันธ์โพธิ์ทอง
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. นายกันตพน  ยอดนารี
 
1. นางสาวอภินุช  แก้วทอง
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา 1. เด็กหญิงปวันพัสตร์  การะเกตุ
 
1. นางปิยะนุช  สระแก้ว
 
7 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนพระพุทธบาท (พลานุกูลวิทยา) 1. เด็กหญิงวรัญษิยากรณ์  ลาภขุนทด
 
1. นางสาวดวงพร  สุขธรรม
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนพระพุทธบาท (พลานุกูลวิทยา) 1. นายเมธี  สุทธิประภา
 
1. นางสาวสุญาดา  สุพรรณรัตน์
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนดอนพุดวิทยา 1. เด็กหญิงรวิสรา  เอี่ยมสุดใจ
 
1. นางสาวปฏิมา  ปาลศรี
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนสุธีวิทยา 1. นายนาวิน  ฉัตรวรพัฒน์
 
1. นางเบญจมาศ  แก้วทำมัง
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม   1. นายวิรัตน์  เลิศล้ำ
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม    
13 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงจิดาภา  พึ่งพราห์ม
2. เด็กหญิงฐิติมา  ทับภูมี
3. เด็กหญิงณัชชา  สุวรรณวงศ์
4. เด็กหญิงนันทิชา  สิงหจินดา
5. เด็กหญิงปพิชญา  อโปกุล
6. เด็กหญิงพรไพลิน  บุญทศ
7. เด็กหญิงพลอยพรรณ  ธาระเนตร์
8. เด็กหญิงภัทรมน  บุญสุภาพ
 
1. นางสาวกนกวรรณ  วะนุยารักษ์
2. นางพิมลพันธ์  ตุรงค์เรือง
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. นางสาวจิรวรรณ  เพิ่มความสุข
2. นางสาวศุภลักษณ์  สุวรรณสิงห์
 
1. นายอนุชิต  กิ่งก้าน
2. นางกนกพร  กมลสุข
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. นางสาวศุภิสรา  บัวดี
 
1. นายอณวัฒน์  เหมืองทอง
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา 1. นายอันดา  แช่มชุรี
 
1. นายไพศาล  แก้วจีน
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. นายกิตติพศ  ธรรมโชติ
2. นางสาวณัฐวิภา  สำลี
3. นางสาวธันย์ชนก  นาสวัสดิ์
4. นางสาวลักษิกา  สุขสมกาย
5. นายศุจิวรรษ  สงวนสุทธิ์
 
1. นายศราวุฒิ  แก้วปินะ
2. นางสุพรรณี  เสาใบ
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. เด็กหญิงมินตรา  เพียงพร
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  กองพูล
3. เด็กหญิงสุวัจนีย์  แพงแสงสุก
4. เด็กหญิงสุวิมล  วงษ์กันยา
5. เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  เกตุจำปา
 
1. นางสาววิไลลักษณ์  ป้อมคำ
2. นายเสาวลักษณ์  ศิริทอง
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นายทศวรรษ  พรหมผาง
 
1. นายอนันต์  เทียนคำศรี
 
20 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. นายภูชิต  คล้ายมณีหาร
2. นายวันเฉลิม  จินตะบุตร
3. นายวิชยุตม์  เชี่ยวชาญวัฒนา
 
1. นางสาวชุติมา  เพชรี
2. นายวิรัตน์  เชาว์สุนทร
 
21 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นางสาวเสาวนีย์  ตุ่นแก้ว
 
1. นางพัชรี  พงษ์พานิช
 
22 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กชายภูมิพิพัฒน์  มะลิมาตร์
 
1. นางสาวเพ็ญพรรณ  กัลวิโล
 
23 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นางสาววิริยาภรณ์  หนูสอนศรี
 
1. นางลดาวัลย์  ช้างเนียม
 
24 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 81.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา   โอภาส
2. เด็กหญิงนิลปัตร  สังกาเกตุ
3. เด็กหญิงอลิชา  โมราบุตร
 
1. นางพรรณราย  ธนสัตย์สถิตย์
2. นางสาวอำไพ  กรายทอง
 
25 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 92.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นายกิติธัช  พรหมณี
2. นายจิรวัฒน์  บทนอก
3. นายอภิเศรษฐ์  ณ ถลาง
 
1. นางสาวจันทิมา  ศรีวิรัตน์
2. นางสาวนันทวรรณ  คุณมี
 
26 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กชายชลสิทธิ์  นามลักษณ์
2. เด็กชายชัชชัย  ชื่นชม
3. เด็กชายธนากร  คำพรหมมา
4. เด็กชายธีรกานต์  ไศลมณี
5. เด็กชายพิชชากร  อัตตะเปโม
6. เด็กชายยศพัทธ์  อัตถะสัมปุณณะ
7. เด็กชายสรวิศ  พลเสน
8. เด็กชายไวทย์โฆสน  พันธุ์พิน
 
1. นายประจักษ์  บุญเพิ่ม
2. ว่าที่ร้อยตรีนิตินัย   ศักดิ์เสรีกุล
3. นายธนาศักดิ์  มูลสภา
 
27 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นายกิตติศักดิ์  เตียสวัสดิ์
2. นายธราเทพ  บุญรมย์
3. นายประทักษ์  คุปติวิทยากุล
4. นายประทาย  คุปติวิทยากุล
5. นายปวริศร์  กองถวิล
6. นายพรรษฐิติกร  สมศรี
 
1. นายธนพนธ์  จุนขุนทด
2. นายศรัญ  หรีกประโคน
3. นายสิทธิกร  พะวิขุณี
 
28 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นางสาวญาณิน  จูพานิชย์
 
1. นางบุญลือ  มากหลาย
 
29 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 92.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นายอัศวิน  คำป้อ
 
1. นางประนอม  ชาวกงจักร
 
30 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงกอบัว  ลิ้มเจริญ
 
1. นางขนิษฐา  บุญด้วยลาน
 
31 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 88.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  แก้วเรือนจันทร์
2. เด็กชายพุฒิพงศ์  พันธุ์น้อย
 
1. นางรวิอร  งามเลิศ
2. นางสาวสุภาพรรณ  เจริญทัศน์
 
32 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กชายกฤษฎา  สังขทิม
2. เด็กชายชัชนันท์  จูพานิชย์
 
1. นายจตุพร  ตระกูลปาน
2. นางกนกลักษณ์  ชินศรี
 
33 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นางสาวภิญญดา  กำลังเจริญ
 
1. นางประนอม  ชาวกงจักร
 
34 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นายเมธาพัฒน์  สุขขีรัตน์
 
1. นางสาวนภนุต  เค้าศรีวงษ์
 
35 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นายปริญญากร  โรจนาศรีรัตน์
2. นายภาคภูมิ  หินอ่อน
 
1. นายธนดล  เสนเกลี้ยง
 
36 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 82.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กหญิงจิรัชญา  จุลวรรณ์
2. เด็กหญิงนันท์นลิน  แท่งทอง
3. เด็กหญิงปัญญาวี  ธูปดี
 
1. นางสาวรุ่งอุทัย  ผลเกิด
2. นางสาวประภัสสร  เศรษฐา
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กหญิงฉัตรปวีณ์  ภาคบุญมีเจริญ
2. เด็กหญิงพิชญ์ชนก  ชุ่มเกตุ
3. เด็กหญิงภควดี  คิดควร
 
1. นางสาวฐิติวรดา  ชันขุนทด
2. นางสาวสุนิษา  ปัญญะคติ
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นางสาวจุฑามณี  สุนประโคน
2. นายธนภัทร  นันทสิริโยธิน
3. นายธีรภณ  สุขแสงเปล่ง
4. นายอชิตตพงษ์  พูลสวัสดิ์
5. นางสาวอริยา  โพธิ์นิล
 
1. นางพิมลภัทร  โพธิ์ศรี
2. นางสาวอ้อมหทัย  เขียนพลกรัง
 
39 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 87.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุธีวิทยา 1. เด็กหญิงกนกนภา  มุขมนตรี
2. เด็กหญิงชลธิชา  อาริวงค์
3. เด็กหญิงธันยรัศม์  สันติชัยกุล
4. เด็กหญิงวรรณิดา  พรมมา
5. เด็กหญิงสุพัตรา  วงษ์เหล็ง
6. เด็กหญิงอัญมณี  อัตถีโพค
7. เด็กหญิงแพรวตา  ขันตินิยม
8. เด็กหญิงแพรเงิน  เจริญทอง
 
1. นางสาวสุพัตรา  คชฤทธิ์
 
40 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุธีวิทยา 1. นางสาวกุลยา  อินทร์นุช
2. นางสาวฐาปนีย์  พูลมา
3. นางสาวณัฏฐณิชา  หอมสนั่น
4. นางสาวนิชาภา  กัลปพฤกษ์
5. นายนุสรณ์  ประดับทอง
6. นางสาวอังคณางค์  สังข์สว่าง
 
1. นางสาวสุพัตรา  คชฤทธิ์
 
41 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นายธนากร  บังเกิดฤทธิ์
2. นางสาวสโรชา  พิลา
 
1. นางปัญณิดา  อัมพวัน
 
42 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นางสาวกรปภา  ชื่นกลิ่น
 
1. นางสาวชมชฎา  เหมือนโพธิ์
 
43 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นายกิตติพิชญ์  แก่นสาร์
2. นายพัสสน  แสงฉาย
3. นางสาววรรณวรัตน์  สร้อยสังข์
 
1. นางสาวสายพิรุณ  พุทธรักษา
2. นางสาวชมชฎา  เหมือนโพธิ์
 
44 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. เด็กหญิงชลณิชา  ผลจรัส
2. เด็กชายพลอนันต์  สงเคราะห์
3. เด็กหญิงพัณณิตา  เที่ยงธรรม
 
1. นางสาวฉัตรนภา  วรปัญญา
2. นางศศิธร  วงษ์นุช
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 92.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. นางสาวกฤติยาณี  กาวีจันทร์
2. เด็กหญิงกัญนิภา  สุนา
3. นายกานต์  ทองสาร
4. เด็กหญิงกิตติวรรณ  แก้วมณี
5. เด็กหญิงกุลธิดา  ศรปัญญา
6. นายจัตุรงค์  ตะพานทอง
7. นายฉัตรชัย  ดวงสุวรรณ์
8. เด็กหญิงชราธร  ธนาคุณ
9. เด็กหญิงชลธิชา  สนม
10. นางสาวชลธิชา  จันทรสูต
11. เด็กหญิงชลลดา  ธนาคุณ
12. เด็กหญิงณัฐวิภา  พงษ์จันทร์
13. นางสาวดาว  มอญสุข
14. เด็กชายธนณัฐ  วินิยม
15. นายธนากร  ดวงไสว
16. เด็กชายธัชชัย  สีหานาม
17. นางสาวธัญญาลักษณ์  ทองศรีสังข์
18. เด็กหญิงธิภาพร  เจริญวงษ์
19. เด็กหญิงนริศรา  ดอเลาะ
20. นายบัณฑิต  คำพยา
21. นายปรเมศร  นิยะโสม
22. นางสาวปาหนัน  นามปัญญา
23. เด็กหญิงปิยะฉััตร  เกิดปฐม
24. เด็กหญิงพจนารถ  นามปัญญา
25. เด็กหญิงพรดา  ตักบุก
26. เด็กหญิงพรรณทิพย์  เชื้อคำ
27. เด็กหญิงรุ้งไพลิน  สว่างอารมณ์
28. นางสาววราภรณ์  สุธรรมา
29. เด็กหญิงวรินทร  อู๋
30. เด็กหญิงวรุณี  ทับทิม
31. นายวัชรากร  จุลแก้ว
32. นายวุฒิพงษ์  อรุณโน
33. นายศิวพรรษ  สนามทอง
34. เด็กหญิงสาวิกา  โสนาค
35. เด็กหญิงสุพาวดี  ยังอยู่
36. นางสาวสุพิชญา  สืบด้วง
37. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ชื่นชม
38. เด็กชายอภินันท์  ปิดป้อง
39. เด็กหญิงอมรรัตน์  บุญจอม
40. นางสาวอารีวรรณ  เปรมปราโมทย์
 
1. นายจักรพงษ์  วงษ์สง่า
2. นางสาววิจิตรา  รัตนไชย
3. นางสาวอภินุช  แก้วทอง
4. นางสาวดารัตน์  กำจร
5. นางสาวกานต์พิชชา  สุมาวัน
6. นางสาวมุกรินทร์  ขวัญเมือง
7. นางสาวปอยหลวง  ทิวาวงษ์
 
46 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแซงวิทยา 1. นางสาวเรณู  ดวงเดือน
 
1. นางสาวอรวรรณ  ธรรมวิจารณ์
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. เด็กหญิงทัศนีย์  มลาตรี
 
1. นายจักรพงษ์  วงษ์สง่า
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 86.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. เด็กชายอภินันท์  ปิดป้อง
 
1. นายจักรพงษ์  วงษ์สง่า
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. เด็กหญิงทัศนีย์  มลาตรี
 
1. นายจักรพงษ์  วงษ์สง่า
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. เด็กชายอภินันท์  ปิดป้อง
 
1. นายจักรพงษ์  วงษ์สง่า
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. นายจัตุรงค์  ตะพานทอง
 
1. นายจักรพงษ์  วงษ์สง่า
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 84.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. เด็กชายอภิินันท์  ปิดป้อง
 
1. นายจักรพงษ์  วงษ์สง่า
 
53 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กชายกมลชัย  ผมไผ
2. เด็กหญิงชมพูนุท  โพธิตา
3. เด็กชายธนบดี  ศรีภักดี
4. เด็กชายภูมิรพี  ฟุ้งเฟื่อง
5. เด็กหญิงรภัทกร  ศรีลานิล
6. เด็กหญิงรภัทภร  ศรีลานิล
7. เด็กชายฤทธิชัย  เพ็งจิตร์
8. เด็กหญิงสุพิชชา  ศรีจันทร์
9. เด็กหญิงอรพรรณ  พูลรักษ์
10. เด็กชายเมืองแมน  เพ็งแสง
 
1. นางกฤษณา  สุรวัตร
2. นางจุฑามาศ  สังข์เงิน
3. นายธนาภรณ์  สวัสดี
 
54 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 96.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นางสาวชลลดา  สุโข
2. นายณัฐนันท์  จุ้ยเจริญ
3. นางสาวณัฐภัทร  วิจิตรแพทย์
4. นางสาวธารทิพย์  คำปู่
5. นางสาวพิริยพร  แก้ววาสี
6. นายภัทรพล  หรั่งกิจ
7. นางสาวมินธาดา  คชานันท์
8. นางสาวรุ่งไพลิน  วงษ์ขนิษฐ์
9. นางสาวรุ่งไพลิน  สุขเกษม
10. นายวิทวัส  อุ้ยคำ
11. นายศิริโชติ  กุดแถลง
12. นางสาวศุภิสรา  ไตรยวงค์
13. นางสาวอรวี  จอกแก้ว
 
1. นางกฤษณา  สุรวัตร
2. นางจุฑามาศ  สังข์เงิน
3. นายธนาภรณ์  สวัสดี
 
55 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. เด็กชายรุ่งโรจน์  พานนาค
 
1. นางจารุณี  เบ้าสุด
 
56 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นางสาวมาติกานต์  เผ่าพลทอง
 
1. นายชัชชล  เจริญพันธ์
 
57 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. เด็กหญิงปานิสา  เสาทอง
 
1. นางจารุณี  เบ้าสุด
 
58 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. เด็กชายรัชชานนท์  สุวรรณหงษ์
 
1. นางวรรณภรณ์  ภูยาดาว
 
59 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นายกวีกร  กังกเวคิน
2. นางสาวพิชญ์สินี  คำทองดี
 
1. นางสาวอรอร  โชติมณี
2. Mr.Kenji  Orino
 
60 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นางสาวจุฑามาศ  ภูธร
2. นางสาวศิรภัสสร  แสนศิริ
3. นางสาวอชิรญา  เกียรติเพชรา
4. นางสาวอพัดชา  แสงประยงค์
5. นางสาวอัณศยา  ม่วงศริ
 
1. Mr.Kenji  Orino
2. นางสาวอัญชนา  ยิ่งเชิดงาม
 
61 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นางสาวศดานันท์  อาศัยบุญ
2. นายหัษฎาวุฒิ  คานนิม
 
1. นายวรัญญู  วงษ์แหยม
2. Mr.Yang  Mengkai
 
62 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ภูสถาน
2. เด็กหญิงธนวรรณ  ใสระย้า
3. เด็กหญิงภัทรนันท์  รอดมะลิ
4. เด็กหญิงศิรินรัตน์  บุญเติม
5. เด็กหญิงเพชรนภา  พรมศร
 
1. นางสุภัชชา  เสือจุ้ย
2. นางรัชดา  ศรีรางกูล
 
63 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นางสาวชุติณัชชา  สุขวงษ์
2. นางสาวณัฐธิดา  กำเนิดชาติ
3. นางสาวนันทิยา  วงษ์มีพันธุ์
4. นางสาวภัทรพร  โคยามา
5. นางสาวสุภานันท์  นิลเกษ
 
1. นางสาวกัลยารัตน์  จันทร์ขาว
2. นางสาวสุภาภรณ์   ภู่ดี
 
64 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กหญิงขวัญฤดี  หอมจันทร์
2. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  บุตรเมือง
3. เด็กหญิงอาทิตยา  แก้วแพงพันธ์
 
1. นางสาวสุภาภรณ์   ภู่ดี
2. นางสาวกัลยารัตน์  จันทร์ขาว
 
65 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุธีวิทยา 1. นางสาวกาญจนี  ศรีสุข
2. นายราเชนทร์  ไชยหงส์ษา
 
1. นางเสาวลักษณ์  สุนทโรทก
2. นางสาวมันทนา  ใบชา
 
66 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กชายกันตพงษ์  มณีคุ้ม
2. เด็กชายกิตติธัช  วีระเดช
 
1. นางสาวสาวิตรี   ศรีสังวาลย์
2. นายสุจิน  โมทะจิตต์
 
67 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นายศรุตม์  เสนวงษ์
2. นางสาวอาทิมา  กองแก้ว
 
1. นายสุจิน  โมทะจิตต์
2. นายอธิวัฒน์  มานพ
 
68 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กชายพิพัฒน์พงษ์  วงษ์นายะ
2. เด็กชายเตชิต  จุลอำพันธุ์
 
1. นางอัจฉรัตน์  เกิดศิริ
2. นางสาวกนกวรรณ  แจ้งประดิษฐ์
 
69 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กชายณัฐวุธ  ทิมสังข์
2. เด็กชายธีรเมธ  จินาลา
 
1. นายชิษณุพงศ์   เข็มนาค
2. นางราตรี  โมทะจิตต์
 
70 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กชายชยานันต์  เมทาด้วง
2. เด็กชายอดิภัทธ์  บุญเส็ง
3. เด็กหญิงเจนจิรา  อำภา
 
1. นางสาวสุภาดา  คำตา
2. นางสาวพิมพ์พร  เพ็ชอินทร
 
71 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นายจิรดา  ควรพันธ์
2. เด็กชายณัฐวุุฒิ  สุริวงษ์
3. นางสาวดวงกมล  หมวกไสว
 
1. นางสาวพิมพ์พร  เพ็ชอินทร
2. นางสุปราณี  อินทพิบูลย์
 
72 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแซงวิทยา 1. นางสาวนะทิตา  มาระสะ
2. นางสาวพิมลวรรณ  เรืองรัตน์
3. นางสาวภัทร์พรรณ  สิมสา
 
1. นายวีระชาติ  ชื่นตา
2. นางสุดใจ  หลองทุ่ง
 
73 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแซงวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญาภร  ปินตา
2. เด็กหญิงมณีรัตน์  บัวโทน
3. เด็กหญิงวราภรณ์  เทพสุดตา
 
1. นายวีระชาติ  ชื่นตา
2. นางสุดใจ  หลองทุ่ง
 
74 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. เด็กหญิงมยุรฉัตร  หมั่นการไถ
 
1. นางสาวภคินี  โป๊ะคงมี
 
75 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. นายจิรเมธ  ศรีดาชาติ
 
1. นางสิริวิมล  ทะมาดี
 
76 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นายณราวุฒิ  ละม่อม
2. นายพีรยุทธ์  บางศรี
3. นายสรวิศ  มณีรัตน์
 
1. นายอธิวัฒน์  มานพ
2. นายชิษณุพงศ์  เข็มนาค
 
77 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  คำบาง
2. เด็กหญิงศิริรัตน์  หนูเล็ก
3. เด็กชายไพรวัลย์  สองวงษ์
 
1. นางจิรัฏฐ์  ศรีพิมพ์มาตย์
2. นายทวี  ศรีเงินยวง
 
78 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นางสาวชุติมา  นวมภักดี
2. นางสาวพิชญาภา  เมืองงาม
3. นายเศกสรรค์  บุญเล็ก
 
1. นางจิรัฏฐ์  ศรีพิมพ์มาตย์
2. นายทวี  ศรีเงินยวง
 
79 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 96.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กหญิงณัฐฌา  ประกอบชัย
2. เด็กหญิงนิตยา  ต้นแก้ว
3. เด็กหญิงลัลรตา  จงอรุณงามแสง
4. เด็กหญิงศิระประภา  กันทแปลง
5. เด็กหญิงสุจิตตา  ด้วงอำไพ
6. เด็กหญิงอรทัย  ภู่ทอง
 
1. นางอุษา  ตันติโภคา
2. นางสาวศิวพร  ชายชม
3. นางสุปราณี  อินทพิบูลย์
 
80 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 96.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นางสาวกุลจิรา  ภัทรนันท์ภูบดินทร์
2. นางสาวขวัญชนก  ทองเกตุ
3. นายนนทกร  บัวลอย
4. นางสาวมณีรัตน์  ไตรรัตน์
5. นางสาวศศิกานต์  เจ๊กสูงเนิน
6. นางสาวศิริวรรณ  แสวงวาว
 
1. นางจุฑามาศ  สังข์เงิน
2. นางสาวกัลยารัตน์  จันทร์ขาว
3. นางสาวสุภาภรณ์  ภู่ดี
 
81 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 83.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นางสาวณัฐวดี  ทองดี
2. นางสาวพรอินทรา  ชัยพิชิตพันธ์
3. นางสาววริศรา  เทียนสว่าง
 
1. นางสุปราณี  อินทพิบูลย์
2. นางสาวพิมพ์พร  เพ็ชอินทร
 
82 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. นายชินวัตร  นามเหลา
2. นายยศพนธ์  ถั่วสันเทียะ
 
1. นางสาวดวงพร  ใจภิภักดิ์
2. นางสาวอรณี  แก้วเพิ่ม
 
83 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นางสาวกนกพร  คชศิลา
2. นางสาวกรรณิการ์  ราชวงษ์
3. นางสาวเกศสิริภรณ์  พิมพา
 
1. นางพรทิพย์  หนุนทรัพย์
2. นางสาวอุษา  ตันติโภคา
 
84 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กหญิงศศิวรรณ  ธีระทัศน์สิริพจน์
2. เด็กหญิงสุจิวรรณ  เกาะกลาง
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  มาประกอบ
 
1. นางเยาวเรช  จิตต์ผูก
2. นางสาวศิวพร  ชายชม
 
85 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 96.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นางสาวกิติกาญจน์  ตุงคะเสรีรักษ์
2. นางสาวชนากานต์  เสนะ
3. นายชาคริต  บัวพันธ์ุ
 
1. นางเยาวเรช  จิตต์ผูก
2. นางสาวศิวพร  ชายชม
 
86 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กหญิงทิตาวีร์  สำเนียง
2. เด็กหญิงรุ่งทิวา  เสาวรส
3. เด็กหญิงสิริโสภา  เทียนสันเทียะ
 
1. นางอารีย์  มงคลพิชญรักษ์
2. นางสาวศิวพร  ชายชม
 
87 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นางสาวกาญจนา  ปักมาต
2. นางสาวนัฐลดา  หาญเพ็ชร
3. นางสาวสิริยาพร  เชื้อคำ
 
1. นางอารีย์  มงคลพิชญรักษ์
2. นางสาวศิวพร  ชายชม
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระพุทธบาท (พลานุกูลวิทยา) 1. นางสาวสุภาพร  บุญยืน
 
1. นายธนวัฒน์  พิทักษ์วรพันธ์
 
89 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กชายจารุกิตติ์  ศรีสุพัฒน์
 
1. นายมณฑล  เทียมรักษ์
 
90 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. เด็กชายธนวัต  สนอุทา
2. เด็กชายมนทกานต์  หาญจันทร์
3. เด็กชายสุธิชัย  โสภา
 
1. นางสาวชุติมา  เพชรี
2. นางสาวอรปรีญา  เวงวิถา
 
91 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สาขาวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ทองละมูล
2. เด็กหญิงฐิตาภรณ์  โคตรหัสดี
3. เด็กชายณัฐพงค์  แสงสงคราม
4. เด็กชายนัฐพงษ์  นาสินสร้อย
5. เด็กหญิงวรัญญา  อาจสิงห์
 
1. นายปรเมษฐ์  เหมือนจันทร์
2. นางสาวปิยาณี  ช่างเสาร์
 
92 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สาขาวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร 1. เด็กหญิงชญาน์นันท์  จรเทศ
 
1. นางสาววาสิตรา  หนองเพียน
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สาขาวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร 1. เด็กหญิงพรรณแพร  ทรงกัมพล
 
1. นางสาวนันทนา  คล้ายมณี
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สาขาวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร 1. เด็กหญิงภิญญดา  กล้วยน้อย
 
1. นางสาวนันทนา  คล้ายมณี
 
95 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. นางสาวสกุลณา  ศรีเนตร
 
1. นางสาวบุษบา  ประจงแต่ง
 
96 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. นางสาวนันท์พิตรา  วงค์สิงห์
 
1. นางโสภี  วงค์ราษฎร์
 
97 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. เด็กหญิงพลอยไพลิน  ทับสกุล
2. เด็กหญิงสุวิภา  พะนอ
 
1. นางสาวชุติมา  เพชรี
2. นางสาววันวิสา  อินทร์พันธ์
 
98 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. เด็กหญิงกษมา  แก้วบุญเรือง
2. เด็กหญิงพิมลวรรณ  สุทธิใจ
 
1. นางสาววันวิสา  อินทร์พันธ์
2. นางสาวชุติมา  เพชรี
 
99 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. นางสาวกัญญ์วรา  บุญน่วม
2. นางสาวนนทนาถ  โพธิ์ทอง
 
1. นางสาวนีรนุช  สิงห์แจ่ม
2. นางสาววันวิสา  อินทร์พันธ์
 
100 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 86.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ละลี
2. เด็กหญิงจันทกานต์  โพธิ์แหน
3. เด็กหญิงพรทิตา  พรหมสาขา ณ สกลนคร
4. เด็กหญิงพลอยวรินทร์  จูมปััน
5. เด็กหญิงพัชริน  มะม่วงแก้ว
6. เด็กหญิงภนัดดา  อิ่มไสว
7. เด็กหญิงรัตน์ทภรณ์  ศรทอง
8. เด็กหญิงวรรณภา  แหยมสาสุข
9. เด็กหญิงศิริกานดา  รัตนพันธ์
10. เด็กหญิงสุนันทา  การสิทธิ์
 
1. นางวรินทร  ยอดนารี
2. นายปิยณัฐ  แก้วมา
3. นางวันเพ็ญ  กองมณี
 
101 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา 1. เด็กชายวันเฉลิม  ดีวิเศษ
 
1. นางสาวสุภาวดี  ทองฟัก
 
102 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา 1. เด็กชายวรนารถ  เอี่ยมวัชรินทร์
 
1. นางสาวสุภาวดี  ทองฟัก
 
103 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา 1. เด็กหญิงศิริวรรณ  กองแก้วภูมิ
 
1. นางมยุรี  บุญเพ็ง
 
104 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. นางสาวณัฐสุดา  ถมเถื่อน
 
1. นางสาวอภินุช  แก้วทอง
 
105 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. เด็กชายหาญณรงค์  อินเทียน
 
1. นางสาวอภินุช  แก้วทอง
 
106 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. เด็กหญิงขนิษฐา  เวฬุวนารักษ์
 
1. นางสาวอภินุช  แก้วทอง
 
107 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. นางสาวกัญญารัตน์  ศรีสุวรรณ
 
1. นางสาวอภินุช  แก้วทอง
 
108 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. เด็กหญิงกาญจนาภรณ์  ขำมาลัย
2. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  บุทอง
 
1. นางสาวอภินุช  แก้วทอง
2. นางสาวปอยหลวง  ทิวาวงษ์
 
109 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 84.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุธีวิทยา 1. เด็กหญิงณิชาวีร์  ยอดเพ็ง
2. เด็กหญิงธารวิมล  ดาบสันเทียะ
 
1. นายอนันตพร  สอนส่งกลิ่น
2. นางสาวอรพิม  นกยูงแดง
 
110 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 91.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. นางสาวกัญญาพัชร  ไชยศร
2. นางสาวจารุวรรณ  ธงยี่สิบสอง
3. นางสาวชลธิชา  สันริน
4. นายชลธี  เจริญรื่น
5. นางสาวณัฐณิชา  สนธิ์องค์
6. นายทรงพล  สร้อยสน
7. นางสาวนพรดา  หลั่นจันทึก
8. นางสาวนพรัตน์  วงษ์สาหร่าย
9. นายปฏิภาณ  ขุนารักษ์
10. นายพงศธร  คุ้มเงิน
11. นายพรวนัช  มาสิงห์
12. นางสาวพิชชาภา  เนตรหาญ
13. นางสาวรัชดาพร  สุขใจ
14. นายวิชาฤทธิ์  แก้วอ่อน
15. นายศราวุธ  อ่อนศรี
16. นายศุภวิชญ์  สิงห์ดี
17. นางสาวสุทธิดา  รัตนธิวัฒ
18. นางสาวสุนิสา  ทองเสงี่ยม
19. นางสาวอภิสมัย  มีศรี
20. นายอรรฆพร  ชัยพร
 
1. นางสาวสุชาวดี  กาญจนา
2. นางสาวกรณิศา  เหล่าภักดี
3. นางสาวพัณณ์ชิตา  ธูปหอม
4. นางสาววิจิตรา  รัตนไชย
 
111 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 92.92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. เด็กหญิงกัญญามาศ  หรั่งกิจ
2. เด็กหญิงจีรนันท์  เอี่ยมลออ
3. นางสาวธัญญาเรศ  สุรินทร์
4. นางสาวนริศรา  เถื่อนวงษ์
5. นางสาวนริศรา  โพธิระหงษ์
6. เด็กหญิงสายพิน  หอมอินทร์
7. เด็กหญิงสุดารัตน์  สุริด
8. เด็กหญิงสุธิดา  อาจพังเทียม
9. นางสาวอริสรา  วงษ์ทอง
10. เด็กหญิงเจนจิรา  กองคำฟู
 
1. นายรัชพล  บุตรดี
2. นางสาววิจิตรา  รัตนไชย
3. นางสาวพัณณ์ชิตา  ธูปหอม
 
112 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. นายรัชชานนท์  คำมี
2. นางสาวรุ่งสิยา  เลขยันต์
 
1. นางสาวชญานุตม์  สนพลอย
 
113 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 80.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุธีวิทยา 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  แก้วมณี
2. เด็กชายชิษณุพงษ์  ปัญญาแก้ว
3. เด็กหญิงฑิตฐิตา  พุ่มพฤกษ์
4. เด็กหญิงนิศารัตน์  พามา
5. เด็กชายพีรพัฒน์  ป้องพรมมา
 
1. นายกิตติศักดิ์  พยุงวงษ์
2. นายทศพล  ภักดีล้น
 
114 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. นายกิตติชัย  วสุธนไพโรจน์
2. นางสาวกุลสตรี  เจกะพงษ์
3. นางสาวชนัดดา  รุ่งเรืองศรี
4. นายนิลพัชร  ภิญโญ
5. นางสาวมนัสวี  ปัตตะมะ
6. นางสาววิไลลักษณ์  บุญแสง
7. นางสาวศิริกรณ์  เสมอชาติ
8. นายสรยุทธ์  สุขสำราญ
9. นางสาวสุกััญญา  ราชสุภา
10. นางสาวเจนจิรา  หมวกลาว
 
1. นายสมภพ  ไตรทอง
2. นางวันเพ็ญ  กองมณี
 
115 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. นางสาวจันทิรา  จันทร์น้อย
2. นายจิรเมธ  จนะอินทร์
3. นางสาวพลอยมณี  ด้วงเงิน
4. นางสาวพัชรินทร์  นิลหุต
5. นายภาสกร  สุขคำนา
6. นายวรวิทย์  ประเสริฐสังข์
7. นายวุฒิธิพงษ์  ตันพุก
8. นางสาวสุวิยะดา  ธูปทอง
9. นางสาวอภิญญา  รัตนพร
10. นายเจตริน  มันทากาศ
 
1. นายขวัญชัย  มันทากาศ
2. นางวันเพ็ญ  กองมณี
 
116 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กชายนครินทร์  ภู่ระหงษ์
2. นางสาวสุวพร  เอกประเสริฐ
 
1. นายพชร  เข็มพงษ์
2. นางสาวปราณี  อินต๊ะขัน
 
117 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กชายกิตติชัย  ทองนาค
2. นางสาวธนพร  โพธิ์ธาราม
3. เด็กชายเพชรน้ำหนึ่ง  แก้วเรืองฤทธิ์
 
1. นายพชร  เข็มพงษ์
2. นางสาวปราณี  อินต๊ะขัน
 
118 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  วณิชพันธุ์
2. เด็กหญิงภูษณิศา  แสงวิลัย
3. เด็กชายศุภสิน  ครองยุทธ
 
1. นางสาวลำภู  บุญธรรม
2. นางกันยา  คงลำพูน
 
119 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 91.62 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. นายกรพรหม  งามสมภาค
2. นายณัฐดนัย  เฟื่องอักษร
3. นายปฏิภาณ  เกิดสมบูรณ์
4. นายวชิระ  ภูเพ่น
5. นายวรวุฒิ  ศรีอำไพพร
6. นางสาวอติกานต์  พรมอินทร์
 
1. นายศุภพงษ์  ทวีแสง
2. นายทนงศักดิ์  พันธุ์ชุม
3. นายธนาพงษ์  พรหมทัศน์
 
120 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. นางสาวอติกานต์  พรมอินทร์
 
1. นายธนาพงษ์  พรหมทัศน์
 
121 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. นางสาวกนกวรรณ  ศิริวัฒน์
2. นายธนภัทร  เรืองคำ
3. นางสาวพัชรี  อาษากิจ
 
1. นายธวัช  หงสะต้น
2. นางสาวพรพรรณ  หล้าพรม
 
122 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุธีวิทยา 1. นางสาวนฤมล  เครื่องพาที
2. นางสาววรรัตน์  ภูบาลภัคดี
3. นางสาววิภวานี  ลีมีชัย
 
1. นางสาวพัชรีย์  ด่านนอก
2. นายเสรี  บุญพิโย
 
123 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. เด็กหญิงณัฐชา  เล็กดา
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  โพธิ์ระหงษ์
3. เด็กชายอดิศร  เล็กดา
 
1. นางจารุณี  เบ้าสุด
2. นางวรรณภรณ์  ภูยาดาว
 
124 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  โตเจริญ
 
1. นางจารุณี  เบ้าสุด
 
125 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  โพธิ
2. นางสาวกัลยาณี  พันธุ์วงศ์
3. นายจตุพจน์  อินแหยม
4. นายจราวุฒิ  เถินมงคล
5. นายจิรายุ  นนทการ
6. เด็กหญิงชลธิชา  สมตน
7. เด็กหญิงชุธิดา  ย่นมรรคา
8. นายณัฐชัย  เภตรา
9. เด็กหญิงณัฐณิชา  อาจพังเทียม
10. เด็กชายณัฐพล  ทองสูงเนิน
11. นางสาวณัฐริกา  อยู่เจริญ
12. เด็กชายทิวากร  ทองจันทร์
13. เด็กชายธนดล  ประศพศักดิ์
14. เด็กชายธนภัทร  เต่าทอง
15. เด็กชายธวัชชัย  โพธิ์เกษม
16. เด็กชายธีระวัฒน์  โยธาจันทร์
17. เด็กชายนทีธร  ศรขจร
18. นางสาวนุชนาฎ  ทองสุข
19. เด็กหญิงบุณยาพร  เทศสวัสดิ์
20. เด็กหญิงปฐมพร  เอี่ยมเนตร
21. นายปริญญา  บุดดาวงศ์
22. เด็กชายปรเมศร์  เอี่ยมจ้อย
23. เด็กชายปิรวรรธ  บัวบาน
24. เด็กชายพรชัย  งามเจริญพุทธศรี
25. เด็กหญิงพัชราภา  ทองสุข
26. เด็กชายภูริภัทร์  ธนาคุณ
27. เด็กชายวรเทพ  ราวิชัย
28. เด็กหญิงวิรัญญา  ซักไทร
29. เด็กชายวีรชัย  เสาร์คำ
30. นายวุฒิชัย  ใจเที่ยง
31. เด็กชายสหรัฐ  จักรสาน
32. เด็กหญิงสุพรรษา  ชินทรักษา
33. เด็กหญิงอรปรียา  ภาคมนตรี
34. เด็กหญิงอรพรรณ  ทาทอง
35. เด็กชายเกรียงศักดิ์  เพ็ชรมณี
36. เด็กหญิงแพรวนภา  อยู่นิยม
 
1. นายศักดา  วงษาเลิศ
2. นายกฤษณธพงศ์  คงรื่น
3. นายศิลป์ชัย  สุกัญญี
4. นายนัฐพงษ์  บุตรพรหม
5. นายวิศณุ  บุตรสา
6. นายสมบัติ  เขม้นเขตรการ
7. นายเวียงชัย  ลุนภูงา
 
126 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระพุทธบาท (พลานุกูลวิทยา) 1. นางสาวสิร์นันทินี  ศรีรัง
2. นางสาวสุภาพร  บุญยืน
 
1. นายศรัณยู  สุนทรประสิทธิ์
2. นางสาวธัณย์นิชา  เชาว์เจริญวิเศษ
 
127 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระพุทธบาท (พลานุกูลวิทยา) 1. นางสาววิชญาดา  อินทร์วงค์
 
1. นางสาวดวงพร  สุขธรรม
 
128 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนพุดวิทยา 1. เด็กชายจตุรพิธ  มีฤกิจ
2. เด็กชายชินดนัย  บานเย็น
3. เด็กชายณัชพล  หมายมั่นสมสุข
 
1. นายศุภกร  ศรีแก้วอ่อน
2. นางสาวรัชฎาภรณ์  โพธิ์งาม
 
129 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแซงวิทยา 1. นายทรงเกียรติ  รุ่งเรือง
2. นายเกรียงศักดิ์  สุดชะดา
 
1. นางสาวสุพรรณี  ศรีวรรณะ
2. นางสาวมาริสา  หิรัญรัตน์
 
130 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นางสาวจนันญา  เรือนจันทร์
2. นางสาวธัญวรัตม์  แก่นจันทร์
3. นางสาวนภาวี  โมทะจิตต์
 
1. นางสาวอัญชลี  อุปกรณ์
2. นางสาวสุนิษา  ภู่เพชร
 
131 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นางสาวฐิติรัตน์  ชวิตรานุรักษ์
2. นายณัฐพนธ์  รุ่งเพ็ชรารัตน์
3. นายตะวัน  สุวัฑฒนะ
 
1. นางสาวสมนึก  น้อยหลง
2. นางสาวศิริรัตน์  คล้ายนิล
 
132 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กชายชณาธิป  นงคมณีกุล
2. เด็กชายอาทิตย์  ธำมรงค์
 
1. นางสาวสุกัญญา  นาคะวงศ์
2. นางสาวภัทรศรี  พุ่มขจร
 
133 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชชา  สีท้าว
2. เด็กหญิงพัฒนียา  อินทะกูล
 
1. นางสาวสุกัญญา  นาคะวงศ์
2. นางสาวสุทธาทิพย์  ขุนเพชร
 
134 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. เด็กหญิงจิรสุตา  ทองด้วง
2. เด็กหญิงธนาภรณ์  วงษ์สอน
3. เด็กหญิงประภัสสร  หอมกระแจะ
4. เด็กหญิงพนิดา  ชมภูนุช
5. เด็กชายอภินันท์  ปิดป้อง
 
1. นายจักรพงษ์  วงษ์สง่า
2. นางสาววิจิตรา  รัตนไชย
 
135 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 86.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กชายวงศกร  ชูอรุณ
 
1. นายธนาศักดิ์  มูลสภา
 
136 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 96.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นางสาวพิมพ์  โพธิ์ร่มชื่น
 
1. นางกวิตา  คงสำราญ
 
137 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงพฤกศร  ปาทาน
 
1. นางสาววาทินี  รุ่งสาย
 
138 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นางสาววรินยา  อัมรารัมย์
 
1. นางราตรี  บูรณสันติ
 
139 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นางสาวนวสรณ์  เที่ยงเจริญ
2. นางสาวปัทมนา  ตรีระตระกูล
3. นายภัคพล  สีสา
4. นายภูมิรพี  ปัญหา
5. นางสาววณิชชา  บุญลือ
 
1. นางกวิตา  คงสำราญ
2. นางสาวปภาดา  พรมชัย
 
140 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงอาภัสสร  เวกสูงเนิน
2. เด็กหญิงเปรมสินี  อภิวัฒนพร
 
1. นางสาวนภาพร  โพธิ์กลาง
2. นางสาวสุภาวดี  อัคนิจ
 
141 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 82.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นายปิยวัฒน์  กระพันธ์
2. นางสาวพิชชา  แสงมณี
 
1. นางสาวสุริยาพร  ชาคริตานันท์
2. นางสาวสาวิณี  ห่อประภัทร์พงศ์
 
142 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นางสาวฉัตรฤดี  วาณิชสรไกร
2. นางสาวชิดชนก  อิ่มอรชร
 
1. นางสาวสุพัตรา  เปลี่ยนทองดี
 
143 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นางสาวนงนภัส  เกตุชีพ
 
1. นางสาวบัณฑิตา  บุญธรรม
 
144 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นางสาวภัคธีมา   เรืองรุ่งชัยกุล
 
1. นางรุ่งศิริ  ทิพย์อักษร
 
145 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นางสาวกชพร  รักมิตรศิริพร
2. นายกิตติธัช  ประชากุล
3. นางสาวณัฎฐา  ปาละนันทน์
4. นางสาวสโรชา  ศิริพจนานนท์
5. นางสาวเกศริน  เกิดเกตุ
 
1. นางสาวบัณฑิตา  บุญธรรม
2. นางสาวชญานี  ไทรสมุทร
 
146 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นางสาวกานติมา  เพิ่มกิตติกุล
2. นายบุญญากรณ์  บุญกร
3. นายปรัชญา  โทมุลา
4. นายสิทธิกร  บูรณะพิมพ์
5. นางสาวเกตุศิรดา  ชูชัยมงคล
 
1. นางสาวสุริยาพร  ชาคริตานันท์
2. นางสาวสาวิณี  ห่อประภัทร์พงศ์
 
147 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 82.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นางสาวนภัสสร  แววนกยูง
2. นายนลิน  เมฆขยาย
3. นางสาวนาตาลี  ชอบธรรม
4. นางสาววชิราภรณ์  แซ่จิว
5. นางสาวสายป่าน  พันธ์ศาลา
 
1. นางสาวสุพัตรา  เปลี่ยนทองดี
 
148 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 88.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นายกานตพงษ์  ศรีนุช
2. นายธนพล  วัชรงค์
 
1. นางรุ่งศิริ  ทิพย์อักษร
 
149 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 85.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นางสาวนภัสถา  ชัยฤกษ์
2. นางสาวอาทิตยา  เทียนปัญจะ
 
1. นางสาวสุริยาพร  ชาคริตานันท์
2. นางสาวสาวิณี  ห่อประภัทร์พงศ์
 
150 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กชายปัณณวิชญ์  บุญชูแก้ว
2. เด็กชายยี่ เฉิน  หลิว
 
1. นางศิรินันท์  จาตุพงษ์
2. นางสาวปิยาภรณ์  หนุนเพ็ชร
 
151 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นายชนะชล  บำเพ็ญวัฒนา
 
1. นางศิรินันท์  จาตุพงษ์
 
152 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กชายจิรภัทร์  ชวีกลกิจ
2. เด็กชายวรปรัชญ์  มาขุนทด
 
1. นางสาวอุมาพร  สินปรุ
2. นางสาวมริสสา  เปี่ยมรุ่งเรือง
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. นางสาวกุลธิดา  เที่ยงเจริญ
2. นางสาวณิชาภา  ศรีเจริญ
3. เด็กชายวัชรากร  ซาผู
 
1. นางอุทิษา  อ่วมมั่น
2. นายสาโรช  โฉมวัฒนา
 
154 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 84.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. เด็กหญิงณิรัชนี  ชาติแก้ว
2. เด็กหญิงมัลลิกา  พูลพงษ์
3. เด็กหญิงอรณิชา  หงษ์วิจิตร
 
1. นางอุทิษา  อ่วมมั่น
2. นางอมรรัตน์  เกตุมณี
 
155 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. นางสาวจิดาภา  หนูอิ่ม
2. นายณัฐพล  ชูจิตร
3. นางสาวสุพัตรา  ภูมิรัตน์
 
1. นางอมรรัตน์  เกตุมณี
2. นางสาวพัชมน  ธำรงเวียงผึ้ง
 
156 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กชายณรงค์เดช  รุ่งเรืองชัยบูรณ์
 
1. นางเยาวเรศ  จันทร์กระจ่าง
 
157 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงภาสินี  อ้นประเสริฐ
2. เด็กหญิงวริศรา  รอดเดชา
3. เด็กหญิงอุมาภรณ์  แจ้งประดิษฐ์
 
1. นายละออง  นิลทสุข
2. นางชุติมา  นิลทสุข
 
158 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นางสาวกณิษตา  สุวรรณรัตน์
2. นางสาวกรวรรณ  แสงรัตน์
3. นางสาวศิรินดา  ศิริมาลัย
 
1. นางกนิษฐ์ชามน  หนูทอง
2. นางดวงพร  ชาลีรัตน์
 
159 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงจิดาภา  บ้านศาลเจ้า
2. เด็กหญิงศิวาพร  เทพพานิช
3. เด็กหญิงเกตน์นิภา  ธีรตกุลพิศาล
 
1. นางสาวเปรมฤดี  เปรมพงษ์
2. นางสาวสิริยุพา  บุญเพิ่ม
 
160 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นายทินภัทร  นิลทสุข
2. นางสาวปุญญิศา  ชวีกลกิจ
3. นางสาววรรณรดา  คณะรัฐ
 
1. นางมณีรัตน์  พารา
2. นางสาวอัญชลี  ทุจิ
 
161 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงพรพิมล  เสริมสวัสดิ์
2. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  ขาวโชติ
 
1. นางกรรณทิมา  ก้อนทอง
2. นางเจษฎากร  ลีศุภนานนท์
 
162 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงอาทิตยา  น้อยอำไพ
 
1. นางสาวอุมาพร  สินปรุ
 
163 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กชายกิตติธัช  มีภู่
2. เด็กชายแทนไท  สมยา
 
1. นายศรัญ  หรีกประโคน
2. นางพิชญา  พันเพชร์
 
164 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กชายกฤษฏ์  ศตพรวรากุล
2. เด็กชายณัฐปพน  ยาวุฒิ
3. เด็กชายปธานิน  ตรีรัสสพานิช
4. เด็กหญิงปาณิสา  ถนอมพิชัย
5. เด็กหญิงลภัสรดา  สุขะการผดุง
6. เด็กชายวัฒนชัย  บุญเหนือ
 
1. นายวิรัตน์  เลิศล้ำ
2. นายอนันต์  เทียนคำศรี
 
165 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 86.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กชายกฤษฏ์  ศตพรวรากุล
 
1. นายวิรัตน์  เลิศล้ำ
 
166 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 86.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นายพศิณ  นราจันทร์
 
1. นายวิรัตน์  เลิศล้ำ
 
167 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นางสาวณัชชา  อ่อนจันทร์
 
1. นายวิรัตน์  เลิศล้ำ
 
168 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นายจิรายุส  ไมยะปัน
 
1. นายอนันต์  เทียนคำศรี
 
169 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. นางสาวปภัสรา  บุญมา
2. นายเฉลิมชัย  อุ่นกระมล
 
1. นายดุลยวิทย์  นิทรัพย์
2. นายอรรถวุฒิ  แสนจันทร์
 
170 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุธีวิทยา 1. นายสรรพกิจ  เผือกเวชกุล
2. นางสาวสุภัทรา  ไพสาลี
3. นางสาวอรวิน  สังขพงษ์
 
1. นางพรจันทร์  ธรรมรัตน์
2. นางนัยนา  อินประดิษฐ์
 
171 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กชายเมธราสิทธิ์  เฉลิมวัฒน์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีพลากร  ทิพย์มาลา
 
172 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กชายกฤษณะ  วงษ์สวรรค์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีพลากร  ทิพย์มาลา
 
173 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นายกฤษดา  โพธิ์เขียว
 
1. ว่าที่ร้อยตรีพลากร  ทิพย์มาลา
 
174 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงพิยะดา  มะรุมกลาง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีพลากร  ทิพย์มาลา
 
175 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นายชยาวุธ  สีดาคำ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีพลากร  ทิพย์มาลา
 
176 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นายนฤพนธ์  ณ บางช้าง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีพลากร  ทิพย์มาลา
 
177 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงรวิภา  พิทักษ์ดวงกมล
 
1. นางภัททิรา  ยุรยาตร์
 
178 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นางสาวนัทธ์กมล  กิจวิเศษ
 
1. นางภัททิรา  ยุรยาตร์
 
179 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 87.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงพงศ์สุภา  อิ่มสิน
 
1. นางภัททิรา  ยุรยาตร์
 
180 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นางสาวชนัญชิดา  คงเจริญ
 
1. นางภัททิรา  ยุรยาตร์
 
181 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงโซร์เฟียร์  แพรญาติ
 
1. นางภัททิรา  ยุรยาตร์
 
182 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 94.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นางสาวปลายฟ้า  แก้วกล้า
 
1. นางภัททิรา  ยุรยาตร์
 
183 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  นาทะทอง
 
1. นางภัททิรา  ยุรยาตร์
 
184 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นางสาวปรีชญา  แดงฉาน
 
1. นางภัททิรา  ยุรยาตร์
 
185 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กชายพงศกร  สว่างนวล
 
1. ว่าที่ร้อยตรีพลากร  ทิพย์มาลา
 
186 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงวิชุดา  เจริญเร็ว
 
1. นางภัททิรา  ยุรยาตร์
 
187 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงคุณัญญา  อุนทะอ่อน
2. นางสาวชนัญชิดา  คงเจริญ
3. นางสาวนัทธ์กมล  กิจวิเศษ
4. เด็กหญิงนิชนันท์  ไชยศร
5. นางสาวปรีชญา  แดงฉาน
6. เด็กชายพงศกร  สว่างนวล
7. นางสาวมัณฑนา  กนิษฐสุต
8. เด็กหญิงรวิภา  พิทักษ์ดวงกมล
9. เด็กหญิงโซร์เฟียร์  แพรญาติ
 
1. นางภัททิรา  ยุรยาตร์
2. ว่าที่ร้อยตรีพลากร  ทิพย์มาลา
3. นางสาวกนกวรรณ  วะนุยารักษ์
 
188 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กชายกฤษฎ์  กิจวิเศษ
2. เด็กชายกฤษณะ  วงษ์สวรรค์
3. เด็กชายคุณานนต์  อุนทะอ่อน
4. เด็กชายจักรกฤษณ์  พรมมันทา
5. นายชยาวุธ  สีดาคำ
6. เด็กชายดำรงค์  สว่างวงศ์
7. เด็กชายธรรมวิทย์  จิตไมตรี
8. นางสาวธัญชนก  ขุมทรัพย์
9. เด็กชายนิพิฐพนธ์  พานทองคำ
10. นางสาวปลายฟ้า  แก้วกล้า
11. เด็กหญิงพิยะดา  มะรุมกลาง
12. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ยุรยาตร์
13. เด็กหญิงวิชุดา  เจริญเร็ว
14. นายอธิบดี  แดงฉาน
15. เด็กชายอภิศักดิ์  รอดตาด
 
1. ว่าที่ร้อยตรีพลากร  ทิพย์มาลา
2. นางภัททิรา  ยุรยาตร์
3. นางพิมลพันธ์  ตุรงค์เรือง
4. นางสาวกนกวรรณ  วะนุยารักษ์
 
189 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 88.88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงอมรรัตน์  ศรีอภิญญาโยธิน
 
1. นายณัฐกมล  แดนไธสง
 
190 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงศรุดา  อันทานนท์
 
1. นางสาวอาภากรณ์  เสถียรรัตน์
 
191 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กชายสรยุทธ  สุขอันเลิศ
 
1. นายณัฐกมล  แดนไธสง
 
192 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นางสาวชนิตสิรี   รัตนคงสวัสดิ์
2. นายธนบดี   ชัยนิธิกรรณ
3. นางสาวอวิภากรณ์  พรพิพัฒน์กุลชัย
4. นางสาวเบญญาภา  อธิมุตติกุล
 
1. นางสาวจุรีรัตน์   สวนเส
2. นายสมนึก   กำลังเดช
 
193 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 90.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงณภัทร   มีศรีสุข
 
1. นางสาวจำลอง   นำพา
 
194 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 90.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นางสาววีรภัทรา   สะอาดเอี่ยม
 
1. นางสาวจำลอง   นำพา
 
195 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กชายพรถวิษย์   พูลสวัสดิ์
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เล็กพรหมมารถ
 
1. นางสาวนวพา   จันทะสน
2. นางสาวผกาวรรณ   ปันเทียม
 
196 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 91.38 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นายญาณภัทร   อุ่ยวัฒนา
2. นางสาววรินท์พร   เปริญกุล
 
1. นางปาริชาต   อุ่นจังหัน
2. นางสาวนิรมล   มณีคุ้ม
 
197 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ตรีทอง
2. เด็กหญิงพิมลรัตน์  ภักดีพัฒนาทร
 
1. นางสาวสิริพร  โมราบุตร
2. นางสาวนัฏกาญจน์  วิจารณ์
 
198 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. นางสาวปัญชนิตย์  บุญสุทัศน์
 
1. นายจักรพงษ์  วงษ์สง่า
 
199 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นายกฤษฎา  เนื้อนิ่ม
2. นายมติมนต์  นาคคุด
 
1. นางอาภาธร  กำลังเจริญ
2. นางสุมนธา  คงทายาท
 
200 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. นายกิตติพศ  ธรรมโชติ
2. นายปริญญา  รอดสารี
3. นายภัทรภัทร์  คำแหง
 
1. นางยุรินทร์  ดวงสีแก้ว
2. นางวิไลลักษณ์ฺ  ปานเกลียว
 
201 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. นางสาวประภาพรรณ  วงษ์ศรี
2. นางสาวศุภิสรา  บัวดี
3. นายเฉลิมภพ  แท่นดี
 
1. นายภูกษิดิ์กิตติ์  ภูมินา
2. นางสาวปวีณา  วรกำพล
 
202 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กชายศุภณัฐ  แพรญาติ
 
1. นางสาวสุพัตตรา  แก้วก้อน
 
203 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. เด็กหญิงพิมระภัทร  ฟูบุญมา
 
1. นางสรินทร์ทิพย์  ประชากุล
 
204 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. เด็กชายกิตตินันท์  งามประเสริฐ
2. เด็กชายนันทวัฒน์  ศิริกิจ
3. เด็กหญิงวรรณวิสาข์  สีดาพารี
4. เด็กชายวศิน  แพร่พิพัฒน์มงคล
5. เด็กหญิงสโรชา  ทองยา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงโชติกา  อยู่ประยงค์
2. นางนภาพร  สอนจรูญ
 
205 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ลักษณะพล
 
1. นางสาวบัวหลง  ปราบพราน
 
206 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 83.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  รักษาวงศ์
2. เด็กหญิงณิชพร  เลิศภูมิใจ
3. เด็กหญิงทัชญาพร  จันทร์วงศ์
4. เด็กหญิงนัทชา  รื่นญาติ
5. เด็กหญิงมารีน่า  โพธิ์ธารากร
6. เด็กหญิงวนัสนันท์  พุกสุวรรณ์
7. เด็กหญิงสุธาสินี  สุขเกษม
8. เด็กหญิงสุรภา  อุทยานิน
9. เด็กหญิงอารียา  นาคนิวงศ์
10. เด็กหญิงแพทชุรี  ตลุ่มทอง
 
1. นางสาวจุฑาทิพย์  ทวีสุข
2. นางสาวสุนิสา  ฉันทศิริรัตน์
 
207 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. นางสาวนริศรา  ทรงรัตนา
2. นางสาวปาฎิหาริย์  อินแสง
3. นางสาวระวิวรรณ  สีบัง
4. นางสาวศุภัชญา  เรืองศรี
5. นายสุรศักดิ์  มีทรัพย์สิน
 
1. นางสาวจุฑาทิพย์  ทวีสุข
2. นางสาวสุนิสา  ฉันทศิริรัตน์
 
208 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กชายณัฐพนธ์  นาคเกิด
2. เด็กหญิงณิชาภัทร  ขอนแก่น
3. เด็กชายพิพัฒน์  เมรินทร์
 
1. นางสาวชมชฎา  เหมือนโพธิ์
2. นางสาวศศินิภา  เชียงว่อง
 
209 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 88.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา 1. นายอนุชา  ศรีวิชัย
 
1. นายไพศาล  แก้วจีน
 
210 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา 1. นายณัฐพงศ์  เพ็งรัตน์
2. นายธีรพงศ์  ควรชม
3. นายพีรพัฒน์  ชาญกิจโกศล
4. นายภัทรพล  หมื่นพหล
5. นางสาววณิชญา  พันธ์สำโรง
6. นายศุภชัย  ชาญเกษม
7. นายอดิศร  หวังปรุงกลาง
8. นายอนุชา  ศรีวิชัย
9. เด็กชายอรรคชัย  แจ้งจันทร์
10. นายอันดา  แช่มชุรี
11. นางสาวอุไรรัตน์  สาระนิต
 
1. นายไพศาล  แก้วจีน
 
211 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา 1. นายชัยพร  ขุนพัตร์
 
1. นายปัญญา  จำเริญศักดิ์ศรี
 
212 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 84.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นายอิสระ  ทองบุญ
 
1. นางสาวสุพัตตรา  แก้วก้อน
 
213 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. เด็กหญิงธัญวลัย  หงสะต้น
2. เด็กหญิงสมฤทัย  จุลสุวรรณ
3. เด็กหญิงอารยา  โพธิพล
 
1. นายธวัช  หงสะต้น
2. นางสาวพรพรรณ  หล้าพรม
 
214 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. นางสาวกรรณธิมาพร  หินอ่อน
2. นายจัตุรงค์  ตะพานทอง
3. นางสาววราภรณ์  สุธรรมมา
4. นางสาวสุพิชญา  สืบด้วง
5. นางสาวอารีวรรณ  เปรมปราโมทย์
 
1. นายจักรพงษ์  วงษ์สง่า
2. นางสาววิจิตรา  รัตนไชย
 
215 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. นางสาวกชมน  พรหมมา
2. นางสาวกรองแก้ว  ดวงจินดา
3. นางสาวสุนิษา  แย้มครวญ
4. นางสาวสโรชา  เจือทอง
5. นางสาวเบญจวรรณ  สร้างเขต
 
1. นางสาวกานต์พิชชา  สุมาวัน
2. นางสาวมุกรินทร์  ขวัญเมือง
 
216 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. เด็กหญิงกานสุดา  รัตนนท์
2. เด็กหญิงชุติมา  บุญทาบทอง
3. เด็กหญิงณัฐิดา  ทับอุไร
4. เด็กหญิงปาริชาติ  ทรงงาม
5. เด็กหญิงวัลลดา  วงษ์ประเสริฐ
6. เด็กหญิงศศิประภา  พวงเงิน
 
1. นางสาวกานต์พิชชา  สุมาวัน
2. นางสาวมุกรินทร์  ขวัญเมือง
 
217 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. เด็กหญิงกชกร  ปัญญาหลัก
2. เด็กหญิงปาณิศา  แก้วอร่าม
 
1. นายอภิสิทธิ์  บุญรักษา
2. นางวันเพ็ญ  กองมณี
 
218 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นายกานต์  กานตรัชต์
2. เด็กชายศิวกร  กองแก้วภูมิ
3. นายสุรกานต์  วิเชียรชาติ
 
1. นางสาวสุกัญญา  นาคะวงศ์
2. นางสาวนิตยา  ทนันชัย
 
219 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา 1. เด็กชายศรันย์  งามเมือง
2. เด็กชายอนุรักษ์  สิงห์คำ
 
1. นางมยุรี  บุญเพ็ง
2. นางสาวสุภาวดี  ทองฟัก
 
220 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  บุญสาร
 
1. นางลาวัลย์    ศรีเงินยวง
 
221 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 91.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นางสาวสุพัตรา  กลิ่นเกษร
 
1. นางสาวสายนที  มั่นสลุง
 
222 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 84.98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กหญิงกานต์ญาดา  ฮั่วจั่น
2. เด็กหญิงวิมลณัฐ  คำกา
 
1. นางสาวกรวรรณ  เคยเคล้า
 
223 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นางสาวปณิตตา  ทองมั่น
 
1. นางสาวปิยพร  เจริญมั่นคง
 
224 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงกุลวดี  ทาแก้ว
 
1. นางสาวณัฏฐวี  สุนา
 
225 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 82.16 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นางสาวศศิธร  ผ่องศรี
2. นางสาวอัจจิมา  จันเกิด
3. นางสาวเมธาวี  ไหว้ครู
 
1. นายจรรยวรรธน์  ลิ้มสร้อยเพชร
2. นางสาวสุนิษา  ภู่เพชร
 
226 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. เด็กหญิงฌิชนันทน์  อินโต
2. เด็กหญิงณภัทร  สีดาจักร์
 
1. นางสาวอรณี  แก้วเพิ่ม
2. นางสาวดวงพร  ใจภิภักดิ์
 
227 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นายสหรัถ  ศรีเพ็ชร
 
1. นางปุณยนุช  แก้วพาดี
 
228 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กหญิงวรัญญา  จันทร์ฟัก
 
1. นางสาวลัดดาวัลย์  ยี่สุ่นแย้ม
 
229 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กหญิงพชรพร  ใจหาญ
2. เด็กหญิงพิชามญช์  พันธ์กุ่ม
3. เด็กหญิงภูริสา  จันทร์โอ
 
1. นางสาววิภารัตน์  ทัพพระจันทร์
2. นางโชติิกา  ศิลาพัฒน์
 
230 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นางสาวธีรารัตน์  เปี่ยมวัฒนา
2. นายภูหิรัญ  จันทร์โอ
3. นางสาวศรสลัก  มาตาเดิม
 
1. นางวราพร  คำภูเขียว
2. นางสาวปวินดา  ทรงมิตร
 
231 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นางสาวศศิธร  งิ้มงาม
2. นางสาวอรอมณ  จำนงภักดิ์
3. นางสาวอลิสรา  มูลหิรัญ
 
1. นางวิลาวรรณ  หิตาพิสุทธิ์
2. นางสาวสิริพร  ท้วมไทย
 
232 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นางสาวนาตาชา  อึ่งน้อย
2. นางสาวพิชชาภรณ์  ล้อมวงษ์
3. นางสาวสุพิชญา  หงษ์อ้าย
 
1. นายขจรศักดิ์  รอดบุญยัง
2. นางสาววราพร  คำภูเขียว
 
233 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 93.84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กชายชนสรณ์  ภู่เปี่ยม
2. เด็กชายสิทธิชัย  จันลา
 
1. นายประเจิด  อู่อะรุญ
2. นางสาวสิริพร  ท้วมไทย
 
234 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุธีวิทยา 1. เด็กชายกัมปนาท  เทียมจันทร์
2. เด็กชายจิรายุทธ  เดชช้อย
3. นายฉัตรมงคล  กาฬปักษ์
4. นางสาวชลธิชา   จันทร์สุข
5. นายชิดดนัย  สมสายันต์
6. นางสาวญาราภรณ์  แดงพงษ์
7. นางสาวณัฏฐ์นารี  นิลย์ฤทธิ์
8. นางสาวณัฐณิชา  เนติธรรมรัตน์
9. เด็กชายณัฐพนธ์  พรหมพินิจ
10. เด็กชายณัฐวุฒิ  ปิติศิลป์
11. เด็กชายทิวากร  เทพา
12. เด็กชายธนภัทร  เมืองสวัสดิิ์
13. เด็กชายธนภูมิ  วันศรี
14. นายธนากร  หอมทอง
15. นายธนาธร  เอี่ยมจันทร์
16. เด็กชายธิติ  มะนะกุล
17. เด็กชายธีร์ธวัช  พัสกุล
18. เด็กชายนรากร  จรโคกกรวด
19. นางสาวนวรัตน์  เขียวมณี
20. เด็กชายนิรุต  จันทร์ตน
21. เด็กหญิงประภัสสร  คำประดิษฐ์
22. นางสาวพัชรีภรณ์  รัตนชูศรี
23. เด็กชายพีรวัฒน์  จานพิมพ์
24. เด็กชายภานุพงษ์  บัวแดง
25. นางสาวมนฤดี  โพธิ์ศรี
26. นายรติกร  ทองคล้อย
27. เด็กชายรัชภูมิน  ธรรมสุทธิ
28. นายวรพล  สุภาจรูญ
29. เด็กหญิงวรวรรณ์  ผลวรรณ์
30. เด็กชายวันสงกรานต์  เมืองจันทร์
31. นายวิชิต  บุญแก่น
32. นางสาวศรินยา  วงศ์ละคร
33. นางสาวสุธินันท์  ดีอินทร์
34. นายสุประดิษฐ์  พันธุเขียน
35. นายสุรโชค  สุริยจันทร์
36. เด็กชายหัตถชัย  รุ่งเรือง
37. เด็กชายเจษฎา  กล่อมกูล
 
1. นายนพดล  นาคพลกรัง
2. นายศักรินทร์  หลุมลึก
3. นายธนพรรณ  มาอยู่
4. นายอารติ  ฉิมชนะ
 
235 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 91.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุธีวิทยา 1. เด็กหญิงกนกนภา  มุขมนตรี
2. เด็กหญิงจริยา  สิริรัตน์
3. เด็กหญิงนัฐภัสสร  ภูทอง
4. เด็กหญิงอัญมณี  อัตถีโพค
5. เด็กหญิงเกศิณี  วงษ์วิสุทธิ์ขจร
6. เด็กหญิงแพรเงิน  เจริญทอง
 
1. นางสาวสุพัตรา  คชฤทธิ์
 
236 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นางสาวเมษา  อินทชิต
 
1. นางสาวชมชฎา  เหมือนโพธิ์
 
237 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพระพุทธบาท (พลานุกูลวิทยา) 1. เด็กชายพีรพงษ์  เอี่ยมสำอาง
2. เด็กหญิงศิริกานต์  แสนชั่ง
3. เด็กหญิงสุภาพร  สิงห์เสือ
4. เด็กหญิงอริสรา  พิมพ์สอน
5. เด็กหญิงอริสา  พิมพ์สอน
 
1. นายวรายุ  น้อยแก้ว
2. นางชูจิตร  สุดถนอม
 
238 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นางสาวสุนิตรา  นิ่มสุนทร
 
1. นางสาวศศินิภา  เชียงว่อง
 
239 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นางสาวนางสาวจุฑาทิพย์  อุดมศรี
 
1. นางสาวศศินิภา  เชียงว่อง
 
240 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นางสาวชยาภรณ์  เสริฐสอน
 
1. นางสาวสายพิรุณ  พุทธรักษา
 
241 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพระพุทธบาท (พลานุกูลวิทยา) 1. เด็กหญิงวราวรรณ  ปัญญา
2. เด็กหญิงวัชราภรณ์  คลองงาม
 
1. นายสุรศักดิ์  สุวรรณรัตน์
2. นางสาวอรษา  ยิ้มจันทร์
 
242 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 86.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นางสาวศิริยากรณ์  กสิกรเจริญ
 
1. นางสาวสุพัตตรา  แก้วก้อน
 
243 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 90.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นางสาวนพรัตน์  ว่องไว
 
1. นางสาวสุพัตตรา  แก้วก้อน
 
244 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. เด็กชายตรีเนตร  ทรัพย์คงเจริญ
 
1. นางสาวดารัตน์  กำจร
 
245 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นางสาวรัชนีกร  ว่องไว
 
1. นางสาวสุพัตตรา  แก้วก้อน
 
246 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. เด็กชายชลสิทธิ์  มาลีพันธ์
2. เด็กชายธนดล  เนื่องมัจฉา
3. เด็กหญิงธัญชนก  จันเกิด
4. เด็กชายนรภัทร  เศรษฐพฤกษา
5. เด็กชายนัทธพงษ์  ขันนาค
6. เด็กชายพงษ์ภพ  พงษ์สูตร
7. เด็กชายพุฒิพงษ์  โยธามาศ
8. เด็กชายภูตะวัน  แดงทองดี
 
1. นางสาวทัดดาว  น้อยถาษี
2. นางสาววิไลวรรณ  ละมุล
3. นางสาวนรินทร์  โพธิ
 
247 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 82.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. เด็กชายตรีเนตร  ทรัพย์คงเจริญ
 
1. นายจักรพงษ์  วงษ์สง่า
 
248 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. เด็กหญิงวรินทร  อู๋
 
1. นายจักรพงษ์  วงษ์สง่า
 
249 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กหญิงนริศรา  จันทร์ภักดี
 
1. นายวินัย  คัมภิรานนท์
 
250 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นางสาวเบญญาภา  คงกะพันธ์
 
1. นายวินัย  คัมภิรานนท์
 
251 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 85.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นายอิสระ  ทองบุญ
 
1. นางสาวสุพัตตรา  แก้วก้อน
 
252 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นางสาวโชติรส  ทิพหา
 
1. นายวินัย  คัมภิรานนท์
 
253 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. เด็กหญิงวรารัตน์  จันทร์กระจ่าง
 
1. นางประทุม  เชื้อมอญ
 
254 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. เด็กหญิงนันทนัช  พิมมะ
2. เด็กหญิงปิยะนุช  ยะงาม
3. เด็กหญิงสุรางคณา  กะฐินเทศ
 
1. นางสาวนิตย์ยา  ทองบุญ
2. นางภิรชามญชุ์  แสงสว่าง
 
255 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. นายกิตติภพ  เสมอถุง
2. นายทิวากร  คำจีน
 
1. นางสาวกุลนันทน์  ม่วงสนธิ์
 
256 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 83.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กหญิงนันธิดา  นาคสุทธิ์
2. เด็กหญิงพนาพร  เฉากระโทก
3. เด็กหญิงวัลลภา  จันทร์ทอง
4. เด็กหญิงวิภาวดี  สุขศรี
5. เด็กหญิงสิตา  มั่นกตัญญู
6. เด็กหญิงอณัชยา  เพ็ชรักษ์
 
1. นางกฤษณา  สุรวัตร
2. นางจุฑามาศ  สังข์เงิน
3. นายธนาภรณ์  สวัสดี
 
257 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. นายพีรพัฒน์  แสงสาคร
2. นางสาวสมพร  มูลจันทร์
3. นางสาวอารยา  ชัยเดช
 
1. นางสาวพรพรรณ์  ยางกลาง
2. นางสิริวิมล  ทะมาดี
 
258 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กหญิงทักษพร  ตระกูลตั้งอนันต์
 
1. นางสาววิชยา  วัฒนกูล
 
259 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นายสหภาพ  ตารินทร์
 
1. นางสาวเสาวรส  บุญทัน
 
260 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กชายก้องกฤช  ฤทธิ์เทพ
2. เด็กหญิงอนัญชา  แย้มกลิ่น
 
1. นางสาวอรอร  โชติมณี
2. นางสาวอัญชนา  ยิ่งเชิดงาม
 
261 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. เด็กหญิงกัลยา  ไทยปิยะ
2. เด็กหญิงฉันทิศา  สืบทอง
3. เด็กหญิงสุชาดา  ปิ่นทอง
 
1. นางสาวนัยน์ปพร  พุฒิประสิทธิ์
2. นางสาวณัฐสุภา  ภาพสิงห์
 
262 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นายชาคริต  เหลืองวัฒนกุล
2. นางสาวอักษราภัค  ผสม
 
1. นางสาวอรอร  โชติมณี
2. นางสาวอัญชนา  ยิ่งเชิดงาม
 
263 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 81.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นางสาวพิจิตรา  ผาสุวรรณ
2. นางสาวพิชชาพร  อาจเปี่ยม
3. นางสาวมุขรินทร์  อินทแหยม
 
1. นางรัชดา  ศรีรางกูล
2. นางเยาวเรช  จิตต์ผูก
 
264 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  บางโม้
2. เด็กหญิงพัชราภา  แย้มสุนทรา
 
1. นางอารีย์  มงคลพิชญรักษ์
2. นางขนิษฐา  พยัพเมฆ
 
265 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นางสาวชนิกา  ดวงแข
2. นายนันทวัฒน์  คำภา
 
1. นางอัจฉรัตน์  เกิดศิริ
2. นางสาวกนกวรรณ  แจ้งประดิษฐ์
 
266 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กชายนิธิศ  ดุษฏีพักตร์
2. เด็กชายอัมรินทร์  เพ็งที
 
1. นางสาวสุภาดา  คำตา
2. นางราตรี  โมทะจิตต์
 
267 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นายธเนศ  จุมภู่
2. นายพรพิชัย  ผารุธรรม
 
1. นางสาวสุภาดา  คำตา
2. นางสาวสาวิตรี  ศรีสังวาลย์
 
268 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นางสาวจิรดา  ควรพันธ์
2. นายธนวัฒน์  พานคำ
 
1. นายอธิวัฒน์  มานพ
2. นายอั้ม  หารัญดา
 
269 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. เด็กหญิงศุภัสรา  ร่มเลิศสุข
2. เด็กหญิงสิริยากร  แก้วพรหมภักดี
 
1. นางสาวณิชาภา  พรหมพินิจ
2. นางสุปราณี  ทองอยู่
 
270 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 87.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. นายณฐกร  ดียิ่ง
2. นายวริทธิ์ธร  อ่อนศรี
 
1. นายมงคลฤกษ์  ขำละม้าย
2. นางสาวอรณี  แก้วเพิ่ม
 
271 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. เด็กหญิงธัญวลัย  หงสะต้น
2. เด็กหญิงเบญจพร  ปานดวงแก้ว
 
1. นางสาวดวงพร  ใจภิภักดิ์
2. นางชนม์นิภา  ประทุมรัตน์
 
272 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพระพุทธบาท (พลานุกูลวิทยา) 1. เด็กชายวิชาญ  วงษาหาร
 
1. นายธนวัฒน์  พิทักษ์วรพันธ์
 
273 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 86.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพระพุทธบาท (พลานุกูลวิทยา) 1. เด็กชายกฤตภาส  เปี่ยมแทน
2. เด็กชายชลัมพ์  สุรินทร์
3. นายณัฏฐวร  ยิ้มสรวล
4. เด็กชายณัฐพล  พาพิมพ์
5. เด็กหญิงธนาธร  สายบุญมา
6. เด็กชายประสิทธิ์  บุญซ้อน
7. เด็กชายรพีภัทร  วิชาธร
8. เด็กชายรังสิมันต์  สร้อยระย้า
9. เด็กชายรัชชานนท์  นิลถนอม
10. เด็กชายสหรัฐ  ตาพาลี
11. เด็กชายอธิชาติ  งามฤทัย
12. เด็กชายเมธาพร  อุ่นอ่อน
 
1. นายธนวัฒน์  พิทักษ์วรพันธ์
2. นายอนุพงษ์  แก้วจีน
 
274 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 85.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. เด็กชายอรรถพร  ศึกสพ
2. เด็กหญิงเมขลา  แสนอภัย
 
1. นายดุลยวิทย์  นิทรัพย์
2. นางสาวภิรญา  สายศิริสุข
 
275 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กหญิงธารารัตน์   ใจแก้ว
 
1. นายมณฑล  เทียมรักษ์
 
276 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  มุ่งเกิด
2. เด็กหญิงนารีรัตน์  สุฤทธิ์
 
1. นางศศินา  ทองพันธ์
 
277 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 88.84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. เด็กหญิงภนัดดา  อิ่มสไว
 
1. นางสาวอภินุช  แก้วทอง
 
278 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สาขาวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร 1. เด็กชายปีย์ลัญจ์  เอื้อจิระพงษ์พันธ์
 
1. นายอินทร  แสงลี
 
279 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สาขาวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร 1. นางสาวปัทมาภรณ์  ดีชาติ
2. นางสาวศานต์ฤทัย  ไกรถวิล
 
1. นายนิกร  พูลสวัสดิ์
 
280 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 82.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สาขาวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร 1. เด็กชายณัฐภัทร  เสวก
 
1. นางสาวนันทนา  คล้ายมณี
 
281 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สาขาวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร 1. นายปฏิภาณ  วงษ์ฟอง
 
1. นางสาวนันทนา  คล้ายมณี
 
282 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. นายศักดิ์ศิริ  หวังอ้อมกลาง
 
1. นางรุ่งนภา  สงวนรักษ์
 
283 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา 1. นายธีรพงศ์  ปลั่งกลาง
2. นายยืนยง  ไตรเสนีย์
 
1. นางยุพดี  ไพรวรรณ์
2. นายสุทธิพงษ์  บุญไชย
 
284 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองโดนวิทยา 1. นายวรวัฒน์  ทรัพย์เชาว์
2. นางสาวเพชรรัตน์   ศรศิลป์
3. นางสาวเยาวลักษณ์  คงทิพย์ปัญญา
 
1. นายดนัย  อ่อนคำ
2. นางสาวลัดดาวัลย์  อุตเจริญ
 
285 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุธีวิทยา 1. เด็กชายธนากร  นิลาบุตร
2. เด็กชายธีรภัทร์  ราชฤทธิ์
 
1. นายกฤษณะ  จันทร์คำ
2. นางนัยนา  อินประดิษฐ์
 
286 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุธีวิทยา 1. นายธัญยธรณ์  มุขดา
2. นางสาวสุนิสา  กุศลเสนอ
 
1. นายกฤษณะ  จันทร์คำ
2. นางนัยนา  อินประดิษฐ์
 
287 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุธีวิทยา 1. นายจิรวัฒน์  หิรัญประทีป
2. นายไชยยศ  บุญแนน
 
1. นางสาววิชุดา  ฉายากุล
2. นางพรจันทร์  ธรรมรัตน์
 
288 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุธีวิทยา 1. นางสาวนันท์นภัส  สีหนาท
2. นางสาวสุกัญญา  ด่านแก้ว
3. นางสาวสุมิตตา  คงเรียน
 
1. นางสาวปรียาภรณ์  บุญไทย
 
289 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา 1. เด็กชายธนศักดิ์  จันทร์หอม
2. เด็กชายศุภโชค  เกษสุริยงค์
 
1. นางมยุรี  บุญเพ็ง
2. นางสาวสุภาวดี  ทองฟัก
 
290 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. เด็กหญิงภัทราพร  รักวงศ์สกุล
 
1. นางสาวอภินุช  แก้วทอง
 
291 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. นางสาววราภรณ์  พวงพลอย
 
1. นางสาวอภินุช  แก้วทอง
 
292 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. เด็กหญิงปฏิมาพร  คชพันธ์
 
1. นางสาวอภินุช  แก้วทอง
 
293 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. นางสาวจิราภรณ์  อินทร์รัก
2. นางสาวณัฐวรรธณ์  พันธ์นิยม
3. นางสาวปรียานุช  ผาปะทะ
4. นางสาวสาลินี  สังข์วงค์
5. นายหทัยเทพ  สอนวงศ์
 
1. นางสาวZhang  Luodan
 
294 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. นางสาวนรินทร์  รื่นสำราญ
2. นางสาวสรารัตน์  เอี่ยมคำ
 
1. นางสาวอรนุช  พิมพ์ทอง
 
295 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 82.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. นายศุภณัฐ  อิ่มแผน
 
1. นายศุภพงษ์  ทวีแสง
 
296 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. นางสาวอติกานต์  พรมอินทร์
 
1. นายธนาพงษ์  พรหมทัศน์
 
297 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุธีวิทยา 1. นายยงยศ  พานดอกไม้
 
1. นางสาวอุมาพร  ทัศนุรักษ์
 
298 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 89.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สาขาวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  บัวเทศ
2. เด็กชายชาญณรงค์  ชมพรมราช
3. เด็กชายธนกฤต  หลอดนคร
4. เด็กหญิงธิติมา  สังข์ทอง
5. เด็กชายพัสกร  เรณูแย้ม
6. เด็กชายภรภัทร  ส้มฉุน
7. เด็กชายภูดิศ  วงษ์เจริญ
8. เด็กหญิงวิชญาดา  บุศรา
9. เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ป้อมเรือง
10. เด็กหญิงอภิญญา  ละออศรี
 
1. นางสาวนันทนา  คล้ายมณี
2. นางชมภูนุช  โคมลอย
3. นางนิตยา  ธงชาติ
 
299 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. นางสาวณัฐกานต์  พรมโสภา
2. นางสาวณัฐภรณ์  พรมชาติ
3. นางสาวปาฏิหาริย์  อินแสง
4. นางสาวภคจิรา  ทาอุบล
5. นางสาวมาฆ  ผ่องจิตต์
 
1. นางสุพรรณี  เสาใบ
2. นายศราวุฒิ  แก้วปินะ
 
300 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 82.17 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุธีวิทยา 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  เกตุสวัสดิ์
2. เด็กหญิงนันท์นภัส  ยิ้มพยัคฆ์
3. เด็กชายวีรภัทร  สุชาติสกุลชัย
 
1. นางสาวปวีณา  สริมา
 
301 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุธีวิทยา 1. นางสาวดุษฎี  นันเขียว
2. นายธนัสชัย  สังคะรินทร์
 
1. นางสาวจีรพรรณ  ชวาลสันตติ
2. นางกิตติยา  ปุ่นเอื้อง
 
302 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 82.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. เด็กหญิงอารียา  นกยาง
 
1. นางวรรณภรณ์  ภูยาดาว
 
303 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 80.84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. นางสาวเพ็ญศิริ  อ่อนศรี
 
1. นางสาวขนิษฐา  แสงภักดี
 
304 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 80.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. เด็กหญิงกุลิสรา  อยู่เจริญ
2. เด็กหญิงภิชชานันท์  สีสุวรรณ
3. เด็กหญิงอรณิชา  หงษ์วิจิตร
 
1. นางสาวเพียงใจ  คำพู
2. นางสาวขนิษฐา  แสงภักดี
 
305 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. เด็กหญิงชนัญธิดา  สุขวงค์จันทร์
2. เด็กหญิงพรนภัส  เทียมจันทร์
 
1. นางสาวขนิษฐา  แสงภักดี
2. นางวรรณภรณ์  ภูยาดาว
 
306 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 78.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. นายนพรัตน์  สิงห์โท
 
1. นายวิศณุ  บุตรสา
 
307 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. นางสาววรรณิษา  เฉลิมบุญ
 
1. นายวิศณุ  บุตรสา
 
308 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุธีวิทยา 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ขำบาง
 
1. นางสาวสัมพันธ์  วงษ์ท้าว
 
309 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 89.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุธีวิทยา 1. เด็กชายชญานนท์  เกิดปาน
2. เด็กหญิงภัทรธิดา  จันทร์ดี
 
1. นางพนมลักษณ์  เขม้นเขตรการ
2. นางสาวปิยวรรณ  จันทร์เที่ยง
 
310 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 87.27 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุธีวิทยา 1. นายธนกร  วิจารณ์ศิริ
2. นางสาววรกมล  กำปั่นทอง
 
1. นางพนมลักษณ์  เขม้นเขตรการ
2. นางสาวอุมาวรรณ  ชังม่วง
 
311 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพระพุทธบาท (พลานุกูลวิทยา) 1. เด็กหญิงฉัตรสุดา  หงษ์นิมิตร
2. เด็กชายพีระพงษ์  เอี่ยมสำอาง
3. เด็กหญิงภัชราภรณ์  จำเนียรบุญ
 
1. นายสมชาย  อ่อนไสว
2. นางสาวิตรี  อ่อนไสว
 
312 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 94.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพระพุทธบาท (พลานุกูลวิทยา) 1. นายจักรกฤษ  ทิพย์ศรี
2. นางสาวชมพูนุช  ทิพย์ศรี
3. นางสาวสุภัสสรา  คงเจริญถิ่น
 
1. นางสุพัตรา  คุลี
2. นางสาวสุญาดา  สุพรรณรัตน์
 
313 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพระพุทธบาท (พลานุกูลวิทยา) 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์  ทานัง
 
1. นางสาวดวงพร  สุขธรรม
 
314 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 82.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพระพุทธบาท (พลานุกูลวิทยา) 1. เด็กชายวิชาญ  วงษาหาร
 
1. นางสาวสุญาดา  สุพรรณรัตน์
 
315 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงรินรดา  เดชชิสา
2. เด็กหญิงวนัชพร  ชูชีพ
3. เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  เรืองจารุเวทย์
 
1. นางกานดา  พูลสวัสดิ์
2. นางสาวณัฐชา  เปรมปรี
 
316 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 82.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงกฤตพร  กี่สง่า
2. เด็กหญิงชนิภัทร  ปัสสา
3. เด็กหญิงรมณ  คงประยูร
 
1. นางกานดา  พูลสวัสดิ์
2. นางกฤตพร  แผนสมบูรณ์
 
317 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 71.6 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนดอนพุดวิทยา 1. นางสาวธนวรรณ  ชมบุญมี
2. นางสาวภัทชรัตน์  เอี่ยมสุวรรณ์
3. นางสาวศุภาวรรณ  อาบวารี
4. นางสาวสุขพัฒน์  งามคณะ
5. นางสาวสุวนันท์  จิตรีรัตน์
 
1. นายศุภกร  ศรีแก้วอ่อน
2. นางสาวรัชฎาภรณ์  โพธิ์งาม
 
318 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 84.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. นายกิตติธร  มะณี
2. นางสาวญดาวรรณ  กองสาสน
3. นายภควัตร  คำนวนศิลป์
4. นายสมหวัง  ลุงตี้
5. นายสืบสกุล  คนดารา
 
1. นายศิธา  สุธาวุฒิ
2. นายอรรถวุฒิ  แสนจันทร์
 
319 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนดอนพุดวิทยา 1. เด็กหญิงปฐมาวดี  เข้มแข็ง
 
1. นางสาวเกศณี  ว่าบ้านพลับ
 
320 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนดอนพุดวิทยา 1. เด็กหญิงลลีดา  จำเนียรบุญ
 
1. นางสาวเกศณี  ว่าบ้านพลับ
 
321 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนดอนพุดวิทยา 1. เด็กชายขัณฑกฤช  จันทร์เทศ
 
1. นางสาวเกศณี  ว่าบ้านพลับ
 
322 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงญาดา  ฉายพุทธ
2. เด็กหญิงปรมาภรณ์  ไอยรานภารักษ์
3. เด็กหญิงพรปวีณ์  เอื้อจิระพงษ์พันธ์
 
1. นางกฤษณา  จูพานิชย์
2. นายจรรยวรรธน์  ลิ้มสร้อยเพชร
 
323 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงคุณัญญา  เอื้อดำรงสิริ
2. เด็กหญิงชมพูนุท  เริงสูงเนิน
3. เด็กหญิงญาณิน  นามอุตวงษ์
 
1. นางกฤษณา  จูพานิชย์
2. นางสาวอัญชลี  อุปกรณ์
 
324 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นางสาวชฎาพร  งีสันเทียะ
2. นางสาวชนาภา  ศรีตะปัญญะ
3. นางสาวภัทรพร  ชัยทรัพย์
 
1. นางปุณณดา  ภู่พิชิต
2. นายจตุพร  ตระกูลปาน
 
325 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพระพุทธบาท (พลานุกูลวิทยา) 1. นายจักรกฤษ  ทิพย์ศรี
2. นางสาวนาตาลี  ทองเพชร
3. นายปฏิวัติ  ค้ำชู
4. นายพรหม  แย้มครวญ
5. นายวรพัทธิ์  โพธิ์ทอง
6. เด็กชายวีรชาติ  แดงเพียว
7. เด็กหญิงศิริวรรณ  บันทึก
8. เด็กชายสมโภชน์  บัวเล็ก
9. นายสุริยา  การเกณฑ์
10. เด็กหญิงอนงค์นาฎ  คำสงค์
 
1. นายสุรชัย  สุวัฒนพงศ์ศักดิ์
 
326 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นางสาวชลลดา  ชุ่มศิริ
2. นางสาวณัฏฐณิชา  บุญจันทร์
3. นายปิยพนธ์  กุฎเพชร
 
1. นางสาวสุกัญญา  สิมมา
2. นางสาวสุทราทิพย์  ตั้งใจ
 
327 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนดอนพุดวิทยา 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  อาจแก้ว
2. เด็กหญิงอสนภรณ์  ทองสุข
 
1. นางสาวสมถวิล  คล้ายกรุด
 
328 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนดอนพุดวิทยา 1. นายธีรพัฒน์  เสาโท
 
1. นางสาวสมถวิล  คล้ายกรุด
 
329 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 86.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนดอนพุดวิทยา 1. เด็กชายมนัส  หมายมั่น
 
1. ว่าที่ร้อยตรีณัฏฐวร  ยิ้มสรวล
 
330 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 85.01 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นายภูเบศ  นิลาบุตร
 
1. นางเยี่ยมจิต  ตติรังสรรค์สุข
 
331 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 89.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงศิรภัสสร  จรลีชาญชัย
 
1. นางสาวไพรินทร์  ชมภูภูมิ
 
332 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 81.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญ์วรา  ชาเสน
2. เด็กชายทัตเทพ  หัตถโกศล
3. เด็กชายทัศน์พล  สวัสดี
4. เด็กหญิงศรัณย์พร  ศศิมณฑลกุล
5. เด็กหญิงศาตนันทน์  วงษ์มานะสุข
 
1. นายสุพร  เปรียบกล้า
2. นางสาวปิยะพร  สุขสำราญ
 
333 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงพรวิภา  หิรัญพฤกษ์
2. เด็กหญิงอชิรญา  ชิวารักษ์
 
1. นางสาวบัณฑิตา  บุญธรรม
2. นางสาวชญานี  ไทรสมุทร
 
334 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นางสาวศศิกานต์  แสนบุราณ
2. นายสรรพวิท  แป้นไผ่
 
1. นางสาวบัณฑิตา  บุญธรรม
2. นางสาวชญานี  ไทรสมุทร
 
335 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 86.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นางสาวธัญจิรา  จักรพล
2. นางสาวปณาลี  ฮง
 
1. นางรุ่งศิริ  ทิพย์อักษร
 
336 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นางสาวชนกนันท์  แก้วสุทอ
2. นางสาวชนัญชิดา  พงษ์สุวรรณ์
3. นางสาวชุติกาญจน์  อภิบาลวรกุล
4. นางสาวพิมพ์ลภัส  จันทพัฒน์
5. นางสาวภิอรญา  พานิชผล
 
1. นางรุ่งศิริ  ทิพย์อักษร
 
337 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 82.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กชายกฤษกร  ถิ่นรัศมี
2. เด็กหญิงณัฏฐนิชา   นาคอ้าย
3. เด็กหญิงณัฐนิชา  กำภา
4. เด็กหญิงบวรลักษณ์  ขุนพล
5. เด็กหญิงพิชญ์สินี  ศรีศักดา
6. เด็กชายภัทรวรรษน์  เอี่ยมวิลัย
7. เด็กหญิงวริษา  เก้าดวง
8. เด็กหญิงสุภัสสรา  พุ่มดวง
9. เด็กหญิงอรวรา  หงษ์เผือก
10. เด็กชายเกริกพล  พยัคฆา
 
1. นางสาวดวงดาว  ม่วงตะเภา
2. นางสาวธัญญารัตน์  วงษ์สมัย
3. นายนิทัสน์  ศรีคำบล
 
338 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงปภัสรา  กางเหลา
2. เด็กชายภูรินัฐ  กองเงินนอก
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพิมพ์พิไล  พลศร
2. นางสาวเกียรติศักดิ์  บุดดาพันธ์
 
339 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 82.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. เด็กหญิงกุลิสรา  อยู่เจริญ
2. เด็กหญิงมนัสดา  ซักไทร์
3. เด็กหญิงรสริน  อินโส
 
1. นางอุทิษา  อ่วมมั่น
2. นายสุนทรา  พงษ์เฉย
 
340 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. เด็กหญิงนิภาพร  ศรีโฮง
2. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  แก้วฝ่ายนอก
3. เด็กหญิงสุปรียา  ร้อยสอน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีศุภกร  ศรีจันทร์สุข
2. นายณัฐพนธ์  ใยเกษ
 
341 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นางสาวชุติมณฑน์  ศาศวัตร
 
1. นางบุญปรุง  เค้าศรีวงษ์
 
342 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นางสาวกัญญาภัส  มีฤทธิ์
 
1. นางสาวสมหมาย  วิลาวรรณ์
 
343 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 90.12 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กชายฐปนนันท์  เต็งศิริ
2. นายณัฐนันท์  ศิริพันธ์ู
3. เด็กชายภาธรณ์  ประคองสังข์
4. เด็กชายอนาวิล  ศรีศักดิ์
5. เด็กชายเอกรัตน์  ไชยคาน
 
1. นายวิรัตน์  เลิศล้ำ
2. นายอนันต์  เทียนคำศรี
 
344 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 87.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา 1. เด็กชายบุญญฤทธิ์  มั่นใจจริง
2. เด็กหญิงวนันญา  คำจิระ
3. เด็กชายอนุชา  ชัยลิ้นฟ้า
4. เด็กหญิงอรวรรณ  ดิบแดง
5. เด็กหญิงอัญชลี  วงษ์ประกรคำ
6. เด็กหญิงอัสสิมา   ดวงสุวรรณ์
 
1. นางณัจนา  สุขกรีด
2. นางสาวพิกุล  ต๊ะทองดี
3. นางเพ็ญศรี  สุดสวาท
 
345 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงลริตา  สายสุดตา
 
1. นางภัททิรา  ยุรยาตร์
 
346 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์  สิงห์ประเสริฐ
 
1. นายวิรัตน์  เลิศล้ำ
 
347 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นายวรินทร  ทองสอน
 
1. นายวรัญญู   วงษ์แหยม
 
348 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 91.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กชายดำรงค์  สว่างวงศ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีพลากร  ทิพย์มาลา
 
349 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงรุ่งรวี  โพธิ์ชารี
 
1. นายณัฐกมล  แดนไธสง
 
350 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กชายกฤษกร  ปุณณวานิชศิริ
2. เด็กหญิงอิงตะวัน  แตงจั่น
 
1. นางสาวอาภากรณ์  เสถียรรัตน์
2. นายณัฐกมล  แดนไธสง
 
351 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 88.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงกุลณัฐ   ป้องคำ
2. เด็กหญิงณัฐกานต์   ทรายสถิตย์
3. เด็กหญิงธนวรรณ   มะโนมาน
4. เด็กชายธนเสฏฐ์   โมราบุตร
5. เด็กหญิงภัทรพรรณ   เจริญธนเศวต
 
1. นางสิทธรัตน์   สงึมรัมย์
2. นางรัชติการ์   ศรีประเสริฐ
 
352 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 89.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นางสาวณัฐณิชา   ฟั่นแก้ว
2. นายทัศศิษฏ์   ภูวันทมาตย์
3. นางสาวปุณฑริก   อุทุม
4. นายพาทิศ   ภิญโญจิตร
5. นางสาวอาทิตยา   ปลอดห่วง
 
1. นายนิรันดร์   อยู่อ่ำ
2. นายธีรพล   กองกวี
 
353 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 71.7 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงพีรพันธ์   ชิตตันสกุล
2. เด็กชายภัสกรณ์   สินเธาว์
3. เด็กชายภูริช   บุญศิริเภสัช
4. เด็กหญิงมนทกานต์   อินทร์ขาน
5. เด็กหญิงสุทัตตา   จันทศร
 
1. นางสาวพรรณนิภา   แก้วสถิตย์
2. นางสาวธิติยา   ฉะกระโทก
 
354 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 89.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นางสาวกนกวรรณ   ยอดปัญญานันท์
2. เด็กหญิงญาณิศา   แซนเดอร์สัน
3. นางสาวณัฐธยาน์   ตุรงค์
4. เด็กหญิงณัฐรดา   วรชาญฤทธิ์
5. เด็กหญิงพิมพ์มาดา   หงษ์อุดร
6. เด็กหญิงภัทรกมล   ธรรมขันตี
7. เด็กหญิงลัลล์ลลิล   จูพานิชย์
8. เด็กหญิงสิริยากร   สุขวิเสส
9. นางสาวอาทิตยา   ชื่นอารมณ์
10. นางสาวเบญจมาศ  กลั่นเจ๊ก
 
1. นายรัชพล   ลานตวน
2. นายประทีป   บุบผา
3. นายศักดิ์ดา   ซุคคาน
 
355 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 78.74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. เด็กชายภานุพงศ์  ด้วงกิ่ม
2. เด็กชายวัชระ  กลิ่นขาว
 
1. นางพนัชกร  พสิมพงษ์
2. นางสาวศศิธร  ไชนะรา
 
356 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงปานดารา  สุพันธะ
2. เด็กชายศรณรงค์  เอี่ยมยัง
 
1. นายเกษม  พิมพ์เงิน
2. นายสิทธิกร  พะวิขุณี
 
357 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 81.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สุขเอี่ยม
2. เด็กหญิงศิวประภา  บุญเพ็ง
3. เด็กหญิงสัตตบงกช  เยาวโยธิน
 
1. นางสาวนัฏกาญจน์  วิจารณ์
2. นางสาวสิริพร  โมราบุตร
 
358 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 83.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นางสาวกมลวรรณ  สุมาวัน
2. นางสาวนันทัชพร  ดวงแก้ว
3. นายวรเมธ  ชาลีน้อย
 
1. นายแสงเพชร  คำโพธิ์
2. นายเกษม  พิมพ์เงิน
 
359 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงนันทวัน  ภานุพัฒน์
2. เด็กหญิงนิภาภรณ์  ไวยกุลศักดิ์
3. เด็กหญิงพิมพกานต์  ต่อสุวรรณ์
4. เด็กหญิงรัตติกาล  มนศักดิ์
5. เด็กหญิงวิราวรรณ  กลั่นเจ๊ก
 
1. นางชลพินทุ์  เอี่ยมธนวินท์
2. นางสาวอภิญญาณ  เสือคง
 
360 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นางสาวกุลณิชา  ชีรนรวนิชย์
2. นางสาวณิชารีย์  สิงหฤกษ์
3. นางสาวทอฝัน  วรรณสุข
4. นางสาวทิพย์สุคนธ์  อินจร
5. นางสาวพัชรมณฑน์  เลิศวิสุทธิกุล
 
1. นางนวลใย  เชื้อบุญจันทร์
2. นางสาวประกายกุล  พินิจบุตร์
 
361 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 81.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. เด็กหญิงวัศยา  ใสสด
2. เด็กหญิงสมฤทัย  บ้านมะหิงษ์
3. เด็กหญิงเนตรวารินทร์  สุขประเสริฐ
 
1. นางเยาวลักษณ์  พันกลั่น
2. นางธาริดา  น้อยวัฒนา
 
362 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 83.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. นางสาวชฎาภรณ์  หมื่นมี
2. นางสาวณัฐริกา  รอดรักษา
3. นางสาวธัญญลักษณ์  บุญยะมาลิก
 
1. นางเยาวลักษณ์  พันกลั่น
2. นางธาริดา  น้อยวัฒนา
 
363 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 75.4 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. นางสาวธันย์สิตา  เดชาชัยหิรัณย์
2. นางสาวอาทิติยา  ทุมมา
3. นางสาวเปรมฤทัย  จ้อยโชติ
 
1. นายธัชธน  ไทยอาจ
2. นางสาวณัฐฐาพัฒน์  พรมน้อย
 
364 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 91.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กชายไกรวิชญ์  ตรีแก้ว
 
1. นางสาวสุพัตตรา  แก้วก้อน
 
365 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 84.62 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กชายคุณานนท์  น้อยญาโน
2. เด็กชายณัฐกมล  ยาดี
3. เด็กชายพงศภัค  กีบุญมี
4. เด็กชายวิชชากร  บัวแก้ว
5. เด็กหญิงอัจจิมา  ภูเก้าล้วน
 
1. นางสาวสุพัตตรา  แก้วก้อน
2. นายวินัย  คัมภิรานนท์
3. นางสาวสายพิรุณ  พุทธรักษา
 
366 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. เด็กชายวรภพ  ไสวดี
 
1. นางสาวมัทธิกา  จำปาแท้
 
367 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. เด็กชายคุณานนท์  วรสกุล
2. เด็กหญิงธัญชนก  จันเกิด
3. นายพรรณฤทธิ์  สมดี
 
1. นายอณวัฒน์  เหมืองทอง
2. นางสาวมัทธิกา  จำปาแท้
 
368 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. นางสาวณัฐธพร  เซิบรัมย์
2. นางสาวสมิตานัน  โปร่งจิต
3. นายอภิสิทธิ์  ปันความสุข
 
1. นายอณวัฒน์  เหมืองทอง
2. นางสาวมัทธิกา  จำปาแท้
 
369 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 86.49 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. เด็กหญิงมาริสา  ขันตี
 
1. นางอัมภา  ไทยจำนงค์ศิลป์
 
370 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. นางสาวธิดารัตน์  พุ่มจำปา
2. นางสาวพลอยทับทิม  เกลียวประเสริฐ
 
1. นางสาวประภัสสร  ฉินสวัสดิ์พันธุ์
 
371 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. นางสาวสาวรีย์  มูลลาว
 
1. นางสาวโชติกา  เนตรหาญ
 
372 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 74.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. นางสาวกฤติยาณี  กาวีจันทร์
2. นางสาวปาริชาติ  ชมป้อม
3. นางสาวสุนิสา  สุวรรณ์
4. นายอรรคเดช  รอสูงเนิน
5. นางสาวอาทิตยา  พุดกุดเรือ
 
1. นางนภาพร  สอนจรูญ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงโชติกา  อยู่ประยงค์
 
373 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 81.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. เด็กหญิงปุณยนุช  มงคลชู
 
1. นางสาวณฐิดา  เหล็กชัย
 
374 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 85.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. นางสาวกิตติยาภรณ์  กองแก้ว
2. นางสาวจิราภรณ์  จันทร์ครึ่งซีก
3. นางสาวชุติกาญจน์  สอนภูเขียว
4. นางสาวพรรคพร  พรหมรักษา
5. นางสาวพรรพัสสา  กุมภาพันธ์
6. นางสาวภควดี  เวียงชัย
7. นางสาววริศรา  ทัศนบูรณ์
8. นางสาวสุขนัฐตา  บำเพ็ญสินธุ์
 
1. นางสาวจุฑาทิพย์  ทวีสุข
2. นางสาวสุนิสา  ฉันทศิริรัตน์
 
375 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 91.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา 1. นางสาวอุไรรัตน์  สาระนิต
 
1. นายไพศาล  แก้วจีน
 
376 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กหญิงธมลวรรณ  ศรีนอก
 
1. นางสาวสุพัตตรา  แก้วก้อน
 
377 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. นายกฤษฎากร  บำรุง
2. นางสาวรัชนีกร  ชักนำ
3. นายศิวนาท  ศรีศักดา
4. นายสรายุทธ  เกตุพันธ์
5. นายสิทธิโชค  จรรยาศรี
6. นายอัมรินทร์  สวัสดิ์รักษ์
 
1. นายมงคลฤกษ์  ขำละม้าย
2. นายบัญชา  แปลงศรี
3. นางสาวปวีณา  วรกำพล
 
378 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 93.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. นางสาวอรทัย  แสงสุริยา
 
1. นางสาววิไลวรรณ์  ละมุล
 
379 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 89.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. นายเอริกา  เกตุวร
 
1. นางเดือนฉาย  แวดล้อมญาติ
 
380 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. นางสาวเครือย์วลี  ทองอยู่
 
1. นางสาวขวัญชนก  คำไชย
 
381 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. เด็กชายธนณัฐ  วินิยม
2. เด็กชายธัชชัย  สีหานาม
3. เด็กชายภาณุพงศ์  ผลโภชน์
 
1. นายศิริพงษ์  ด้วงเงิน
2. นางสาวจิดาภา  วชิรศักดิ์
 
382 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุธีวิทยา 1. นายชาณุพงษ์  กิตติวงศ์เวทย์
2. นายศุภทัต  มานะเพียร
3. นายสรรพกิจ  เผือกเวชกุล
 
1. นางพรจันทร์  ธรรมรัตน์
2. นางนัยนา  อินประดิษฐ์
 
383 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. นางสาวกาญประภา  ปัญญาชน
2. นางสาวปนัดดา  สมศรี
3. นางสาวปัทมาภรณ์  คงเจริญ
 
1. นายนันทิวัฒน์  ศรีสุวรรณ
2. นางสาวสาวิตรี  อินทะใจ
 
384 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. เด็กหญิงกุลธิดา  จันทสโร
2. เด็กหญิงสมฤทัย  จุลสุวรรณ
 
1. นางสาวดวงพร  ใจภิภักดิ์
2. นางสาวอรณี  แก้วเพิ่ม
 
385 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 83.16 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. นางสาวกรวิชญ์  จันทร์นิมิ
2. นายนัฐพงษ์  สุขปรั่ง
3. นายระพินญ์  ยาคุณ
4. นางสาวศศิธร  พลกนิช
5. นายศาศวัต  เต๊ะวงษ์
 
1. นางสาวพัณณ์ชิตา  ธูปหอม
2. นายรัชพล  บุตรดี
 
386 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงปาลิตา  อาปตาคม ณ นคร
 
1. นางสาวอัจฉราพรรณ  วุฒิยานันท์
 
387 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 73.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงชนิกานต์  คานะมี
2. เด็กหญิงภคพร  ทรัพย์โมค
3. เด็กหญิงรพีพรรณ  ศรีอินทร์กิจ
 
1. นางสาวสุนิษา  ภู่เพชร
2. นายจรรยวรรธน์  ลิ้มสร้อยเพชร
 
388 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นางสาวธนัญชนก  อารมณ์ชื่น
2. นายวรเมธ  ชาลีน้อย
 
1. นางสุพรรนี  โล่ชัยยะกูล
2. นางสาวณัฏฐวี  สุนา
 
389 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กหญิงกัลยาณี  มหาทอง
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  ทองหลอม
3. เด็กหญิงสโรชา  นาคจั่น
 
1. นางดรุณวรรณ  ดุษฎีพักตร์
 
390 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กชายจิรวัฒน์  ปราโมทย์
2. เด็กชายอัคคเดช  สุวรรณลังกา
 
1. นายธนดล  เสนเกลี้ยง
 
391 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นายณภัทร  สิริกุลชัยนนท์
 
1. นางรัตนาภรณ์  กุมผัน
 
392 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 62 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นางสาวเพ็ญศิริ  อุกฤษฏ์เสาวภาคย์
 
1. นางสาวลัดดาวัลย์  ยี่สุ่นแย้ม
 
393 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นายธนกร  คันยี่สุ่น
2. นายธนโชติ  ตุรงค์เรือง
3. นายรุจกษิดิ์ภูมิ  เทพบาล
 
1. นางสุวารี  จำนงค์ศาสตร์
2. นางสาววาริน  ไทยศิริ
 
394 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กหญิงนฤภร  พินจงสกุลดิษฐ
2. เด็กชายวรวิช  อุดล
 
1. นางน้ำผึ้ง  อุ่มน้อย
2. นางวราภรณ์  พันธุ์หิม
 
395 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กหญิงสุวนันท์  ตุ่นคำ
 
1. นางสาวศศินิภา  เชียงว่อง
 
396 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพระพุทธบาท (พลานุกูลวิทยา) 1. เด็กหญิงธนาธร  สายบุญมา
 
1. นางสาวจิรนันท์  สาระเดช
 
397 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองแซงวิทยา 1. เด็กหญิงจิรัชญา  ดวงเดือน
 
1. นางสาวอรวรรณ  ธรรมวิจารณ์
 
398 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. เด็กหญิงพรรณทิพย์  เชื้อคำ
 
1. นายจักรพงษ์  วงษ์สง่า
 
399 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 86.44 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองแซงวิทยา 1. นายวรโชติ  ทองรัตน์
2. นางสาววัลยา  คงมี
 
1. นางสาวจินตนา  สว่างภพ
2. นางประภาพรรณ์  รัตนจิตร
 
400 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 76.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. นางสาวฑิตฐิตา  เฉลยวิมาน
2. นางสาวณัฐธิดา  ใจดี
3. นางสาวณัฐวดี  ที่รัก
 
1. นางสาวเพียงใจ  คำพู
2. นางสาวขนิษฐา  แสงภักดี
 
401 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 73.2 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นางสาวบุษกร  จะแจ้ง
2. นางสาวพิชชาพร  คำทองดี
3. นางสาวสร้อยธิดา  สุดารักษ์
4. นางสาวอัจฉริยา  อานาเขตต์
5. นางสาวเพ็ญพิชชา  วงสิงห์
 
1. นางสาวอาทิตยา  เนาว์ประดิษฐ์
2. นางขจี  เปรมปรี
 
402 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นางสาวอริสรา  รติธรรมานนท์
2. นางสาวอลิสา  พันชะนะ
 
1. นายวรัญญู  วงษ์แหยม
2. นางสาววิลาสินี  ผิวสอาด
 
403 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 62 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. นายณฐภัทร  กบิลโรจน์
 
1. นางปราณี  เอี่ยมเนตร
 
404 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นางสาวเสาวนีย์  อนุรักษา
 
1. นางสาวอัญชนา  ยิ่งเชิดงาม
 
405 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กหญิงธมนวรรณ  ศศิบุตร
2. เด็กหญิงนิธินันท์  ธรรมโรจน์จิระ
 
1. นางสาวจิราภา  พูนสูงเนิน
 
406 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 69 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นายทวิธัชไม  บุญศิริเภสัช
 
1. นายชัชชล  เจริญพันธ์
 
407 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 79.2 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุธีวิทยา 1. เด็กหญิงพวงผกา  ท้ายวัด
 
1. นางสุภาพร  พฤฒิธาดา
 
408 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นางสาวชณัฐศร  กุลชาเกตุคง
2. นางสาวศศิกานต์  ใจซื่อ
 
1. นางสาวสุภาดา  คำตา
2. นางสาวสาวิตรี  ศรีสังวาลย์
 
409 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 84.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นายก้องสกุล  โล่สิริเจริญ
2. เด็กชายอนันตพร  อินตาพวง
 
1. นายสุจิน  โมทะจิตต์
2. นายดนุนันท์  นะราแสง
 
410 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กหญิงกรกนก  องอาจ
2. เด็กหญิงมณฑกานต์  แก้วสวัสดิ์
3. เด็กหญิงวรรณษา  ทานนท์
 
1. นางสุปราณี  อินทพิบูลย์
2. นางสาวพิมพ์พร  เพ็ชอินทร
 
411 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 85.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพระพุทธบาท (พลานุกูลวิทยา) 1. เด็กชายประสิทธิ์  บุญซ้อน
 
1. นายธนวัฒน์  พิทักษ์วรพันธ์
 
412 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. เด็กชายชัยธีรนันท์  บุญมา
 
1. นางสาวบุษบา  ประจงแต่ง
 
413 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. เด็กหญิงเมธาพร  จินณวงษ์
 
1. นางสาวณัฐณิชา  ศิริธร
 
414 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สาขาวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร 1. นายณัฐพงษ์  ช่วยอาษา
2. นายธเนศพล  กัลลประวิทย์
3. นางสาวนิพรสวรรค์  ผาสุข
 
1. นายอินทร  แสงลี
2. นายพงษธร  สายบัว
 
415 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สาขาวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร 1. เด็กหญิงฉัตรญาดา  ฤาไชย
2. เด็กหญิงมนรดา  มนตรี
3. เด็กหญิงเยนริสา  เผ่าพันธ์แสงสุริยา
 
1. นายอินทร  แสงลี
2. นายพงษธร  สายบัว
 
416 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา 1. นางสาวปวันรัตน์  ไพรวรรณ์
 
1. นางสาวประทุมมา  กลิ่นหอม
 
417 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 41 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญพัชร  สุโขทัย
 
1. นางสาวอุราพร  เข็มพงษ์
 
418 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กหญิงชลกานต์  เสงี่ยม
2. เด็กหญิงนิติรัตน์   เชิดพงษ์สวัสดิ์
 
1. นางสุปราณี  อินทพิบูลย์
2. นางพัชรี  พงษ์พานิช
 
419 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 86.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สาขาวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร 1. นางสาวศศิพิมล  ป้อมทอง
 
1. นางสาววาสิตรา  หนองเพียน
 
420 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 83.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สาขาวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  บุญอนันต์
2. เด็กหญิงหัตถ์ชนก  ขันธกร
 
1. นางสาววาสิตรา  หนองเพียน
2. นางกาญจนา  ปิณฑวิหค
 
421 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 79.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สาขาวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร 1. เด็กชายวิษณุ  พงษ์พัฒน์
 
1. นางสาวนันทนา  คล้ายมณี
 
422 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 76.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สาขาวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร 1. นายศุภกิจ  โจทา
 
1. นางสาวนันทนา  คล้ายมณี
 
423 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สาขาวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  เจตสุวรัตนมณี
 
1. นางสาวนันทนา  คล้ายมณี
 
424 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สาขาวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร 1. นางสาวติณณา  เอกอนงค์
 
1. นางสาวนันทนา  คล้ายมณี
 
425 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. เด็กชายคงเอก  นิติไกรนนท์
2. เด็กชายวรัท  ทุมพงษ์
 
1. นางรุ่งนภา  สงวนรักษ์
 
426 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองโดนวิทยา 1. เด็กหญิงกฤติญาณี  แก้วบับพา
2. เด็กชายชัยมงคล  กัลยา
3. เด็กชายธวัชชัย  บริพันธ์
 
1. นางสาววิจิตตรา  ปะทะขีนัง
2. นางสาวพรรณวิภา  ภูทอง
 
427 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 75.6 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองโดนวิทยา 1. เด็กชายกมลชัย  จันทร์มีชัย
2. เด็กชายกิตติภณ  อำนวยโคกสี
3. เด็กหญิงณัฐรดี  เนตรปรีชา
4. เด็กหญิงรัตติกาล  สุขชาติ
5. เด็กหญิงสุนิสา  สุขอาจ
 
1. นางสาวพรรณวิภา  ภูทอง
2. นางสาวลัดดาวัลย์  อุตเจริญ
 
428 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 81.17 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองโดนวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐรดี  เนตรปรีชา
2. เด็กหญิงภมรรัตน์  รุ่งโต
3. เด็กหญิงรัตติกาล  สุขชาติ
 
1. นายดนัย  อ่อนคำ
2. นางทิมพร  วิเศษศิลป์
 
429 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองโดนวิทยา 1. เด็กหญิงกิ่งรัก  ล้อมมงคลทอง
2. เด็กหญิงณัฏฐ์นรี  ขาวนวล
 
1. นางสาวประภาพร  ศรีคง
2. นางทิมพร  วิเศษศิลป์
 
430 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุธีวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐวดี  เฮงศิริไพศาล
2. เด็กหญิงธนัชพร  กาลิก
 
1. นางนัยนา  อินประดิษฐ์
2. นายกฤษณะ  จันทร์คำ
 
431 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 69 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุธีวิทยา 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  แก้วมณี
2. เด็กหญิงปิยฉัตร  เทียนมงคล
3. เด็กหญิงอณรรขอร  จงกลาง
 
1. นางสาวปรียาภรณ์  บุญไทย
 
432 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. เด็กหญิงจีรนันท์  ยศกลาง
2. เด็กชายภูรินทร์  บุราคร
3. เด็กชายวศิน  แพร่พิพัฒน์มงคล
 
1. นางนาลอน  จริยาธนบำเพ็ญ
2. นางสุพัตรา  เรืองพิศาล
 
433 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. นางสาวณิชาภัทร  ไชโย
 
1. นางสาวอภินุช  แก้วทอง
 
434 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุธีวิทยา 1. เด็กชายพฤกษา  โค้วตระกูล
2. เด็กชายศักดิ์กรินทร์  เพิ่มพูล
 
1. นายนรากร  กลิ่นหอม
2. นายปรีชา  มุขแจ้ง
 
435 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุธีวิทยา 1. นายณัฐพัชรพงศ์กร  เทียมจันทร์
2. นางสาวรัตนากร  อ่องศรี
 
1. นายปรีชา  มุขแจ้ง
2. นายนรากร  กลิ่นหอม
 
436 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 88.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. เด็กหญิงวรรณศิริ  ชังจอหอ
 
1. นางสาวอนิตยา  เย็นเจริญ
 
437 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 85.64 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. นางสาวสันสนีย์  เหิมฮึก
 
1. นางสาวเตนรินทร์  หินอ่อน
 
438 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. นางสาวหทัยชนก  สุทนต์
 
1. นางสาวZhang  Shuangxin
 
439 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 84.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  เจริญผล
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  สันธินาค
 
1. นางสาวนีรนุช  สิงห์แจ่ม
2. นางสาวชุติมา  เพชรี
 
440 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นายกฤตภาส  ช่วยมี
2. นายเตชินท์  ชนะพันธ์
 
1. นางวราภรณ์  ไชยโย
2. นางสาวนิตยา  ทนันชัย
 
441 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. เด็กหญิงยอดขวัญ  จันทร์แจ่มฟ้า
 
1. นายธนาพงษ์  พรหมทัศน์
 
442 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 80.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. เด็กชายบุญรัตน์  แสงวรรณ
 
1. นายธนาพงษ์  พรหมทัศน์
 
443 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 74.79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุธีวิทยา 1. นางสาวสุเมษา  พูลศิริ
 
1. นางสาวอุมาพร  ทัศนุรักษ์
 
444 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุธีวิทยา 1. เด็กหญิงสุชาดา  เพียรวิชา
2. เด็กหญิงอนัญญา  สมภักดี
 
1. นางสาวมันทนา  ใบชา
 
445 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 66.17 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุธีวิทยา 1. เด็กชายพีรวิชญ์  คงเดช
2. เด็กชายอนุสาร  ป้อมประสาร
 
1. นายอดิศักดิ์  คชรินทร์
2. นางสาวพัชรีย์  ด่านนอก
 
446 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  โพธิ
 
1. นางจารุณี  เบ้าสุด
 
447 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. นางสาวปนัดดา  แสงแก้ว
 
1. นางจารุณี  เบ้าสุด
 
448 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. นางสาวพิชญา  นนทวี
 
1. นางวรรณภรณ์  ภูยาดาว
 
449 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. นางสาวพิชชาพร  เบี้ยจรัส
 
1. นางสาวเพียงใจ  คำพู
 
450 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 80.16 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. นางสาวกัลยาณี  พันธุ์วงศ์
2. นางสาวชนาทิพย์  ยิ้มละมัย
3. นางสาวฐิติรัตน์  แสงสว่าง
 
1. นางสาวขนิษฐา  แสงภักดี
2. นางภิรมย์  มุขแจ้ง
 
451 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. นางสาวธัญญารัตน์  อยู่สมบุญ
 
1. นางจารุณี  เบ้าสุด
 
452 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. นางสาวกมลฤทัย  ซักไทร์
2. นางสาวกรพินธุ์  อยู่โต
3. นางสาวกฤติยาณี  แย้มมีกลิ่น
4. นายนพพล  พงษ์อินทร์
5. นางสาวพิศมัย  ศรีสิงห์
 
1. นางสาวศรัญญา  เปี่ยมบุญ
2. นายธีรพงษ์  ประโลม
 
453 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพระพุทธบาท (พลานุกูลวิทยา) 1. เด็กหญิงธนาธร  สายบุญมา
 
1. นายธนวัฒน์  พิทักษ์วรพันธ์
 
454 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพระพุทธบาท (พลานุกูลวิทยา) 1. นายเกษม  กองเพ็ง
 
1. นางสาวสุญาดา  สุพรรณรัตน์
 
455 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพระพุทธบาท (พลานุกูลวิทยา) 1. เด็กหญิงทักษพร  ยะสุวรรณ
2. เด็กหญิงปรัชญา  จิตร์ดี
 
1. นายมานพ  เอี่ยมยิ้ม
2. นายอุบล  ยศศรี
 
456 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพระพุทธบาท (พลานุกูลวิทยา) 1. นายเมธี  สุทธิประภา
 
1. นางสาวอรษา  ยิ้มจันทร์
 
457 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพระพุทธบาท (พลานุกูลวิทยา) 1. เด็กชายคุณากร  ร้อยสอน
2. เด็กชายทัตพงศ์   สมบูรณ์อ้วน
3. เด็กชายนินทกรณ์  เกตุใหม่
 
1. นายมานพ  เอี่ยมยิ้ม
2. นายอุบล  ยศศรี
 
458 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นายวัชระ  สาระพัน
2. นายวีรวัฒน์  ช่างพันธ์
3. นายสุรเกียรติ  นาคใหม่
 
1. นางกานดา  พูลสวัสดิ์
2. นางกฤตพร  แผนสมบูรณ์
 
459 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา 1. เด็กหญิงญาณิชศา  แก้วมะณี
2. เด็กชายพัสยศ  พัดน้อย
3. เด็กหญิงรสริน  เฉยฉิว
 
1. นางสาวอุราพร  เข็มพงษ์
2. นายภรัณยู   อินทกนก
 
460 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองแซงวิทยา 1. นางสาวจุฬาภรณ์  โตยอด
2. นางสาวมันญชยา  ท้าวประสิทธิ์
3. นางสาววาสนา  พลสมัคร
 
1. นางสุดใจ  หลองทุ่ง
2. นางปราณี  อัมพะเศวต
 
461 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 69 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดอนพุดวิทยา 1. เด็กหญิงรวิสรา  เอี่ยมสุดใจ
 
1. นางสาวนภาทิพย์  ขุนวิชัย
 
462 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นางสาวชญาดา  จันทิมา
2. นางสาววชิราภรณ์  กลัดจันดา
3. นางสาววีณัฐฌากานต์   ล้านหล้า
 
1. นางสาวนุชจรี  พรสินชัย
2. นางสาวพัทธานันท์  สุภารี
 
463 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุธีวิทยา 1. นางสาวพลอย  สุดวิไลย์
2. นางสาววนิดา  เพิ่มพร
3. นางสาววราลักษณ์  สอนน้อย
 
1. นางธัญวลัย  ชีเรไร
2. นางสาวจุฑามาศ  วรเมทิน
 
464 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 74.3 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพระพุทธบาท (พลานุกูลวิทยา) 1. เด็กหญิงญดาพร  เผ่าน้อย
2. เด็กหญิงปัฐมา  เล็กคะนา
3. เด็กหญิงปิ่นสุดา  ชมภูพื้น
4. เด็กหญิงพรนภา  บุญมา
5. นายพันธกานต์  เงินลา
6. เด็กหญิงภิรันด์รัตน์  สุวรรณรัตน์
7. เด็กหญิงลดาวัลย์  เปียผล
8. เด็กหญิงวราวรรณ  ปัญญา
9. นางสาวสิร์นันทินี  ศรีรัง
10. นางสาวสุวรรณา  นิลคูหา
 
1. นายสุรชัย  สุวัฒนพงศ์ศักดิ์
 
465 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพระพุทธบาท (พลานุกูลวิทยา) 1. นางสาวปนัดดา  ชะอ้อนรัมย์
2. นางสาวพัชรี  ภูทอง
 
1. นายสุรชัย  สุวัฒนพงศ์ศักดิ์
 
466 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดอนพุดวิทยา 1. นางสาวชิดชนก  อสัมภินนพงษ์
2. นางสาวนาตยา  กระปุกนาค
3. นายภูมินทร์  บุญศรีแก้ว
4. นายวิสุทธิ  ดาวลอย
5. นางสาวสุธาวี  เทพบำรุง
 
1. นางสาวนลัท  มงคลสกุลฤทธิ์
 
467 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดอนพุดวิทยา 1. เด็กชายศรราม  แสงประไพ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีณัฏฐวร  ยิ้มสรวล
 
468 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดอนพุดวิทยา 1. นางสาวรัตตะวัน  ดวงเพ็ชร
 
1. นางสาววนิดา  ธารนาถ
 
469 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นายธนดล  แสงกันยา
2. นางสาวปริชมน  ศรแก้ว
 
1. นางสาวบัณฑิตา  บุญธรรม
2. นางสาวชญานี  ไทรสมุทร
 
470 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กชายภูริวัฒน์  จิตซื่อตรง
 
1. นางสาวอัญชลี  ทุจิ
 
471 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นางสาวชนิดาภา  อนันตวสุ
2. นางสาวสุภกานต์  มูระวงษ์
 
1. นายปรัชญา  เพียราษฎร์
2. นางรัตน์ฐาภัทร  ศิริบุญ
 
472 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. เด็กหญิงอรไพลิน  วงษ์เงิน
 
1. นายศักดา  วงษาเลิศ
 
473 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. นางสาวแววตา  ศรีพูล
 
1. นายศักดา  วงษาเลิศ
 
474 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. นางสาวสุนิสา  พอเณร
 
1. นายศักดา  วงษาเลิศ
 
475 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 82.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. นางสาวกมลพร  สิงห์เถื่อน
2. นางสาวพัชริดา  กะพงษ์ทอง
3. นางสาวศิริพร  อ่วมสุขโข
 
1. นางอมรรัตน์  เกตุมณี
2. นางพัชรี  เที่ยงเจริญ
 
476 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นายจักรวุฒิ  อิทธิเดชรัตน์
2. นายศศพงศ์  ลีลาวุฒิประเสริฐ
 
1. นางสาวระวีวรรณ  คงพันปี
2. นางรัตนา  ศิริกมลทิพย์
 
477 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นายอัษฎากร  อยู่ญาติมาก
 
1. นางเจษฎากร  ลีศุภนานนท์
 
478 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 79.66 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กชายธนพล  ชื่นอารมณ์
 
1. นายวิรัตน์  เลิศล้ำ
 
479 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นายทศวรรษ  พรหมผาง
 
1. นายอนันต์  เทียนคำศรี
 
480 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 50.67 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นางสาวณัฐนารี  สุวรรณหงษ์
 
1. นายอนันต์  เทียนคำศรี
 
481 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นางสาวณัฐวรรณ  ชาลี
 
1. นายอนันต์  เทียนคำศรี
 
482 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. เด็กหญิงชมพูนุช  สิงห์ทอง
2. เด็กหญิงรุ่งนภา  พฤษพฤก
 
1. นายอรรถวุฒิ  แสนจันทร์
2. นางสาวภิรญา  สายศิริสุข
 
483 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 72.25 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. นางสาวสุฑามาศ  คงชาตรี
2. นางสาวสุทธิชา  ขวัญเมือง
 
1. นายดุลยวิทย์  นิทรัพย์
2. นางสาวภิรญา  สายศิริสุข
 
484 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 76.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. เด็กหญิงครวญคำนึง  จันทร์พริ้ง
 
1. นางจุรีรัตน์  จิตธนพาณิช
 
485 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นายภูพิงค์  แตงจั่น
 
1. นายสมศักดิ์  ต่วนเอี่ยม
 
486 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นางสาวพรพรรณ  ทัพวงศ์
 
1. นายสมศักดิ์  ต่วนเอี่ยม
 
487 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกพร  โตพร
2. เด็กหญิงกฤติยาณี   พุฒจิระ
3. เด็กหญิงชลดา   เริงจิตร
4. เด็กหญิงวรรณวนัช   ปางชาติ
5. เด็กหญิงอภิสมัย   จิตรเหิม
 
1. นางสุนีย์   ไชยเทพ
2. นางสาวณัฏฐ์พิมล   วงษ์ตุ้ม
 
488 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 71.2 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. เด็กชายกรเดช  ศรบุญสร้าง
2. เด็กชายลิขิต  หมื่นสุข
 
1. นางพนัชกร  พสิมพงษ์
2. นางสาวศศิธร  ไชนะรา
 
489 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กชายธัญธวัช  คำโพธิ์
2. เด็กหญิงเมธาวี  พรมเจริญ
 
1. นายแสงเพชร  คำโพธิ์
2. นายเกษม  พิมพ์เงิน
 
490 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นางสาวกานต์ธิดา  บุรณะสมบัติ
2. นายชวนากร  อินทรประสงค์
 
1. นายแสงเพชร  คำโพธิ์
2. นางสุมนธา  คงทายาท
 
491 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นายกรวีร์  แสนวงษ์ดี
2. นางสาวกัญญาณัฐ  นิสะโสกะ
 
1. นางสาววาสนา  จันทร์ลา
2. นางสาวสิริพร  โมราบุตร
 
492 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. นางสาวกัลยรัตน์  วิระเลิศ
2. นางสาววิภาวี  แพงท้าว
 
1. นางสุนีย์  แสงสาคร
2. นายสุพจน์  แสงสาคร
 
493 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. นางสาวปาริฉัตต์  เขียวสีทอง
2. นายภควัต  จันทนานนท์
3. นางสาวมโนฉัตร  พันธ์รัตน์
 
1. นางกัญญาภัทร  จะดอม
2. นางสาวอรพรรณ  แตงพิมาย
 
494 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. เด็กหญิงคัมภีรดา  ยอดเพ็ชร
2. เด็กชายธนกฤต  เชิดตระกูล
3. เด็กหญิงอมราพร  ทองสุข
 
1. นายอารมณ์  เบสูงเนิน
2. นายอาทิตย์  แก้ววิลัย
 
495 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. เด็กหญิงมลฤดี  ผาน้อย
2. เด็กหญิงอารียา  เยาว์ยอด
3. เด็กหญิงเนตรนภา  บัวดี
 
1. นางสาวปวีณา  วรกำพล
2. นางกัญญาภัทร  จะดอม
 
496 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 83.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นายชญานนท์  รักสุภาพ
2. นายชลสิทธิ์  ด้วงคำจันทร์
3. นายญาณโรจน์  ผิวอ่อน
4. นายรัษฎากร  อินแหยม
5. นางสาวโชติรส  ทิพหา
 
1. นางสาวสุพัตตรา  แก้วก้อน
2. นายวินัย  คัมภิรานนท์
3. นางสาวชมชฎา  เหมือนโพธิ์
 
497 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. นายธนธรณ์  หัสสะ
2. นางสาวนฤมล  ฤทธิสาร
3. นางสาวสุภากร  สิทธิแก้ว
 
1. ว่าที่ร้อยตรีศุภกร  ศรีจันทร์สุข
2. นายณัฐพนธ์  ใยเกษ
 
498 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 78.88 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. เด็กหญิงพัชริน  คำจันทร์
 
1. นางสาวมัทธิกา  จำปาแท้
 
499 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. เด็กหญิงธัญญาภรณ์  ณคร
 
1. นางสาวมัทธิกา  จำปาแท้
 
500 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. นางสาวพรชิตา  รอดโรคะ
 
1. นายอณวัฒน์  เหมืองทอง
 
501 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. เด็กหญิงชลิตา  ลิตรโต
2. เด็กหญิงณภัสสรณ์  เกตุมอญ
3. เด็กหญิงพิชญ์สินี  สมมลฑา
4. เด็กหญิงพิรัตน์  กรมแสง
5. เด็กหญิงมนัสชนก  พรมธิทรัพย์
 
1. นายจักรกฤษณ์  เกตสระ
2. นางสาวปาริชาติ  ไชยศึก
 
502 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 72.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. นางสาวปริฉัตร  สารีกิจ
 
1. นางสาวณฐิดา  เหล็กชัย
 
503 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 92.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. นางสาวธนพร  คำมะมูล
 
1. นางสาวบัวหลง  ปราบพราน
 
504 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา 1. เด็กชายอรรคชัย  แจ้งจันทร์
 
1. นายไพศาล  แก้วจีน
 
505 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 89.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงจิดาภา  พึ่งพราห์ม
2. เด็กหญิงฐิติมา  ทับภูมี
3. เด็กหญิงณัชชา  สุวรรณวงศ์
4. เด็กหญิงนันทิชา  สิงหจินดา
5. เด็กหญิงปพิชญา  อโปกุล
6. เด็กหญิงพรไพลิน  บุญทศ
7. เด็กหญิงพลอยพรรณ  ธาระเนตร์
8. เด็กหญิงภัทรมน  บุญสุภาพ
 
1. นางสาวกนกวรรณ  วะนุยารักษ์
2. นางพิมลพันธ์  ตุรงค์เรือง
 
506 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 66.5 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. เด็กชายชินวัตร  สุขเรือน
2. เด็กหญิงลักษิกา  พุ่มสวัสดิ์
 
1. นางสาวขวัญชนก  คำไชย
 
507 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 72.83 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. นางสาวลลิตา  จิตร์ผ่อง
2. นางสาวสุพิชฌาย์  ท้าวครุฑ
 
1. นางสาวขวัญชนก  คำไชย
 
508 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 81.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. นายธีระพงษ์  เย็นสุข
2. นายสิทธิพงษ์  ฐาอ่อน
 
1. นางสาวขวัญชนก  คำไชย
 
509 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 84.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สังเกตุ
2. เด็กหญิงพิมมาดา  สุวรรณศร
 
1. นายเกษม  พิมพ์เงิน
2. นางสุมนธา  คงทายาท
 
510 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 76 เงิน 4 โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา 1. นางสาวน้ำฝน  ใจทา
2. นางสาววรรณิสา  สีละคุณ
3. นางสาวอิสรียา  ใจห้าว
 
1. นายภรัณยู  อินทกนก
2. นางสาวอุราพร  เข็มพงษ์
 
511 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 73 เงิน 4 โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นายอนุสรณ์  หาเรือนสาน
 
1. นางสาวธิดารัตน์  สัมพันธ์อภัย
 
512 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 80.32 ทอง 4 โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กหญิงนัฐยาภรณ์  มณีโรจน์
 
1. นางสาวอำไพ  กรายทอง
 
513 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 82.67 ทอง 4 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. เด็กหญิงชนิดา  เรืองเดช
2. เด็กหญิงปุณยนุช  กาญจนาคม
 
1. นางสาวดวงพร  ใจภิภักดิ์
2. นางสาวอรณี  แก้วเพิ่ม
 
514 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 66 ทองแดง 4 โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กชายธุวพัส  กิจบำรุง
 
1. นางปุณยนุช  แก้วพาดี
 
515 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 4 โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. นางสาวฐิติมา  สาตาระ
 
1. นางนวพรรษ  อารยะถาวร
 
516 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 78 เงิน 4 โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นางสาวพรนภา  เพ็งเสงี่ยม
2. นางสาวพรเพ็ญ  โพธิ์ศรี
 
1. นางวิลาวรรณ  หิตาพิสุทธิ์
2. นางสาวสิริพร  ท้วมไทย
 
517 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 86.2 ทอง 4 โรงเรียนสุธีวิทยา 1. เด็กหญิงชนาภา  นิลาบุตร
 
1. นายจตุรพล  ยิ้มละมูล
 
518 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 84.78 ทอง 4 โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นายธนธรณ์  เตียนโพธิ์ทอง
2. นางสาวอัณศยา  ม่วงศิริ
 
1. นางผกาพร  ตาสว่าง
2. นายปรเมษฐ์  ปานเกลียว
 
519 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 77.77 เงิน 4 โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กหญิงณัฐญา  ผาแสง
 
1. นายมณฑล  เทียมรักษ์
 
520 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 77 เงิน 4 โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กหญิงปาลีรัตน์  กำเนิดชาติ
 
1. นางสาวชมชฎา  เหมือนโพธิ์
 
521 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 81.32 ทอง 4 โรงเรียนหนองแซงวิทยา 1. เด็กหญิงพัชริญา  นาทาม
2. เด็กหญิงภริตพร  คล่องแคล่ว
 
1. นางสาวเสาวรส  บุญสม
2. นางสาวประนิตฎา   พวงมาลี
 
522 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 76.25 เงิน 4 โรงเรียนหนองแซงวิทยา 1. เด็กหญิงเฟื่องฟ้า  เติมวิถี
 
1. นางสาวบุณยาพร  พันธ์โพธิ์ทอง
 
523 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 74 เงิน 4 โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. นายกิตติพงษ์  เทียนเงิน
 
1. นางสาวนิตย์ยา  ทองบุญ
 
524 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 75 เงิน 4 โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. นางสาวทิวาภรณ์  สรกิตย์
2. นางสาวพรพิมล  ฉิมยาง
3. นายเอกลักษณ์  พรหมมาศ
 
1. นางสาววินา  บุญยัง
2. นางภิรชามญชุ์  แสงสว่าง
 
525 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 83 ทอง 4 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สูงปานเขา
2. เด็กหญิงจณิสตา  อุ่นทิม
3. เด็กหญิงศิโรรัตน์  ผ่องแผ้ว
 
1. นายวิษณุ  จันทร์กระจ่าง
2. นางยุวดี  ไชยไธสง
 
526 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 86.4 ทอง 4 โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นางสาวอภิสรา  สุนทรานนท์
 
1. นางสาวเสาวรส  บุญทัน
 
527 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 71.25 เงิน 4 โรงเรียนสุธีวิทยา 1. นายธนพล  สีดาดวง
 
1. นางณัฐรินทร์  อัครพัฒน์เมธา
 
528 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 37.8 เข้าร่วม 4 โรงเรียนสุธีวิทยา 1. นางสาวนภัสวรรณ  กองวงศ์
 
1. นางสาวศศิวิมล  คำศรี
 
529 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 75 เงิน 4 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. นายศุภวัฒน์  เปลี่ยนพิพัฒน์
2. นางสาวอรวรรณ  สระแก้ว
 
1. นางสาวดวงพร  ใจภิภักดิ์
2. นายมงคลฤกษ์  ขำละม้าย
 
530 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 83 ทอง 4 โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กหญิงปัทมพร  คำแสน
2. เด็กหญิงปิยดา  อินตาพวง
3. เด็กชายสุรพัศ  ฟักน่วม
 
1. นางสุปราณี  อินทพิบูลย์
2. นางสาวพิมพ์พร  เพ็ชอินทร
 
531 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 80 ทอง 4 โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นายปาราเมศ  เอี่ยมสะอาด
2. นางสาวสุดารัตน์  ดีประสิทธิ์
3. นางสาวเมขลา  วงษ์โสภา
 
1. นางสุปราณี  อินทพิบูลย์
2. นางสาวพิมพ์พร  เพ็ชอินทร
 
532 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 75 เงิน 4 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. เด็กหญิงภัทรธิดา  ด้วงคำจันทร์
2. เด็กหญิงมณีรัตน์  จันทร์คำ
 
1. นายมงคลฤกษ์  ขำละม้าย
2. นางสาวดวงพร  ใจภิภักดิ์
 
533 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 66.84 ทองแดง 4 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. นายนัฐวุฒิ  หมอนทอง
2. นางสาวสุชาดา  จักรพล
 
1. นางสาวณัฐชา  อินโต
2. นางสาวนรินทร์  โพธิ
 
534 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 70 เงิน 4 โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. นายจองชัย  ปั้นศิลป์
2. นายวัชรพล  ศรีเพ็ชร
 
1. นางศศินา  ทองพันธ์
 
535 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 74 เงิน 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สาขาวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร 1. นางสาวกัลยรัตน์  หงษ์วิจิตร
2. นางสาวพัชรพร  สกุลอินทร์
 
1. นางสาววาสิตรา  หนองเพียน
2. นางกาญจนา  ปิณฑวิหค
 
536 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77 เงิน 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สาขาวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร 1. เด็กหญิงปิยดา  บุญมา
 
1. นางสาวนันทนา  คล้ายมณี
 
537 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 4 โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. เด็กชายปัญญา  สิงห์สถาน
 
1. นายกฤษฎา  สกุลพงษ์
 
538 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 76 เงิน 4 โรงเรียนหนองโดนวิทยา 1. เด็กชายธวัชชัย  บริพันธ์
2. เด็กหญิงพรรณราย  รุ่งเต่า
 
1. นายทวีชัย  เทียมอ่อน
2. นางกีรชญา  สุขนิจรัญ
 
539 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 4 โรงเรียนหนองโดนวิทยา 1. นายสุภัทรพงษ์   ฉายากุล
 
1. นายภูริวิชญ์  สสิกาญจน์
 
540 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 75 เงิน 4 โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา 1. เด็กหญิงทับทิม  พลีบัตร
2. เด็กชายอำนาจ  มู้ทัพ
 
1. นางยุพดี  ไพรวรรณ์
2. นายสุทธิพงษ์  บุญไชย
 
541 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 75 เงิน 4 โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา 1. นางสาวปวันรัตน์  ไพรวรรณ์
2. นางสาวรัตนาวดี   ไผทรัตน์
 
1. นางยุพดี  ไพรวรรณ์
2. นายสุทธิพงษ์  บุญไชย
 
542 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82.75 ทอง 4 โรงเรียนหนองแซงวิทยา 1. นางสาวนริศรา  งามสมชน
 
1. นายฐานันดร์   สุริวรรณ
 
543 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 78.5 เงิน 4 โรงเรียนหนองแซงวิทยา 1. เด็กชายทรงยศ   รุ่งเรือง
 
1. นางสาวบุณยาพร   พันธ์โพธิ์ทอง
 
544 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 78 เงิน 4 โรงเรียนหนองโดนวิทยา 1. นายกฤษณุพงศ์   ชื่นชีพ
2. นางสาวพิมพ์มาดา   กุลมงคล
3. นางสาววันวิสา   เนตร์บุญ
 
1. นายดนัย  อ่อนคำ
2. นางทิมพร  วิเศษศิลป์
 
545 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 83 ทอง 4 โรงเรียนสุธีวิทยา 1. นายจิรศักดิ์  ทาศิลป์
2. เด็กหญิงชลลดา  บรรเทาทุกข์
3. เด็กหญิงเกวลิน  เหล่าปา
 
1. นางอัณณ์ชญาน์  สีตะระโส
 
546 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 70 เงิน 4 โรงเรียนสุธีวิทยา 1. นางสาวภัณฑิรา  ผดุงพร
 
1. นายอนันตพร  สอนส่งกลิ่น
 
547 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 81 ทอง 4 โรงเรียนสุธีวิทยา 1. นางสาวกัลตลี  ใยชม
2. นางสาวณรันยา  ธรรมะ
3. นางสาวนพคุณ  ทองน้อยยิ่ง
4. นายวีรเทพ  สุปนิจฉัย
5. นางสาวสุพัตรา  ศิริยม
 
1. นายอนันตพร  สอนส่งกลิ่น
2. นางสาวอรพิม  นกยูงแดง
 
548 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 83.32 ทอง 4 โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. เด็กชายปณัชชานนท์  สุมาลัย
2. เด็กหญิงศิริวรรณ  จินตะบุตร
 
1. นางสาวรุ่งศรี  แสนเกษม
2. นางมนัสนิตย์  อินทรา
 
549 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 76 เงิน 4 โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. นายธนพล  นาคตระกูล
2. นายพฤติศักดิ์  พยัคบุตร
 
1. นางสาวนีรนุช  สิงห์แจ่ม
2. นางสาวอรปรีญา  เวงวิถา
 
550 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 81 ทอง 4 โรงเรียนสุธีวิทยา 1. นายฉัตรมงคล  กาฬปักษ์
2. นางสาวชลธิชา  จันทร์สุข
3. นางสาวพัชรีภรณ์  รัตนชูศรี
4. นายรติกร  ทองคล้าย
5. นางสาวศรินยา   วงษ์ละคร
 
1. นางวิภา  รอดเอียด
2. นางปราณี  มุขแจ้ง
 
551 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 77.33 เงิน 4 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. เด็กชายทรงพล  วรรณภัคดี
 
1. นายธนาพงษ์  พรหมทัศน์
 
552 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 73.5 เงิน 4 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  บุญเกิด
2. เด็กชายทัพไทย  สูตรพงษ์
3. เด็กหญิงเพชรมณี  พุดซา
 
1. นางสาวพรพรรณ  หล้าพรม
2. นายธวัช  หงสะต้น
 
553 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 79 เงิน 4 โรงเรียนสุธีวิทยา 1. เด็กชายธเนศ  ทรัพย์สถาผล
 
1. นางสาวอุมาพร  ทัศนุรักษ์
 
554 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 85.96 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. นางสาวบุญญาภรณ์  เหลาวงษ์ศรี
 
1. นางสาวเพียงใจ  คำพู
 
555 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 76.32 เงิน 4 โรงเรียนสุธีวิทยา 1. นางสาวภสมล  กุลานุช
 
1. นางบัวขวัญ  น้อยอ่าง
 
556 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 78.5 เงิน 4 โรงเรียนพระพุทธบาท (พลานุกูลวิทยา) 1. เด็กชายณัฐพล  พาพิมพ์
2. นางสาวทิพยวรรณ  ฝึกฝน
3. เด็กชายภูริทัศ  ภูษิตรัตนาวลี
4. เด็กชายมณเฑียร  บุญยืน
5. นายวรนน  ทาอ้น
6. นายเมธี  สุทธิประภา
 
1. นายศรัณยู  สุนทรประสิทธิ์
2. นางสาวธัณย์นิชา  เชาว์เจริญวิเศษ
3. นายธนวัฒน์  พิทักษ์วรพันธ์
 
557 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 82 ทอง 4 โรงเรียนพระพุทธบาท (พลานุกูลวิทยา) 1. นางสาวกมลวรรณ  พฤกษชาติ
2. นางสาววิลัยวรรณ  กุลวัตร
3. นางสาวอุไรวรรณ  ทองหลาง
 
1. นางสาวสุญาดา  สุพรรณรัตน์
2. นางสาวธัณย์นิชา  เชาว์เจริญวิเศษ
 
558 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 83 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. เด็กหญิงกรกช  อินทรโชติ
2. เด็กหญิงจินทิมา  พิมสาน
3. เด็กหญิงสุพรรษา  จักรสาน
4. เด็กหญิงอรพรรณ  ทาทอง
5. เด็กหญิงแพรวา  กำเนิดสิงห์
 
1. นายธีรพงษ์  ประโลม
2. นางสาวศิริวรรณ  เอี่ยมสอาด
 
559 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 80.17 ทอง 4 โรงเรียนดอนพุดวิทยา 1. เด็กหญิงนารีรัตน์  นิลกรณ์
2. เด็กชายวิทยา  นาคเทียน
3. เด็กหญิงอรัญญา  โตฤทธิ์
 
1. นางสาวสิรินัดดา  ร่วมพร
2. นางสาวปฐมา  อิ่มสมัย
 
560 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 85 ทอง 4 โรงเรียนดอนพุดวิทยา 1. นางสาวพนิตพร  ถมปัด
2. นางสาวรัตตะวัน  ดวงเพ็ชร
3. นางสาววัชราพร  วงษ์เมือง
 
1. นายประยุทธ  ไทยกลาง
2. นางสาวสิรินัดดา  ร่วมพร
 
561 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 75 เงิน 4 โรงเรียนดอนพุดวิทยา 1. เด็กหญิงภัชราภรณ์  อารีย์
2. เด็กหญิงเบญจวรรณ  แสงอริยศักดิ์
 
1. นางสาวรัชฎาภรณ์  โพธิ์งาม
2. นางสาวกรองกาญจน์  เจริญสุข
 
562 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 82 ทอง 4 โรงเรียนดอนพุดวิทยา 1. นางสาวศศิมาพร  วัดแก้ว
 
1. นางสาวรัชฎาภรณ์  โพธิ์งาม
 
563 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 60 ทองแดง 4 โรงเรียนดอนพุดวิทยา 1. เด็กชายพงศกร  ยอดริด
2. เด็กชายพงศ์ศืริ  พรมณี
 
1. นางสาวเกศณี  ว่าบ้านพลับ
2. นายประยุทธ  ไทยกลาง
 
564 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 78 เงิน 4 โรงเรียนหนองแซงวิทยา 1. เด็กชายณัฐภัทร  ปานสีดา
2. เด็กชายธนชัย  มูลหล้า
3. เด็กชายภานุวัฒน์  ปราโมทย์
 
1. นางสาวสุพรรณี  ศรีวรรณะ
2. นางสาวมาริสา  หิรัญรัตน์
 
565 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 78 เงิน 4 โรงเรียนหนองแซงวิทยา 1. นางสาวธนพร  พันธ์เกตุ
2. นายธนาทร  ราชปุม
3. นายเกียรติศักดิ์  สุยานี
 
1. นางสาวมาริสา  หิรัญรัตน์
2. นายสุพรรณี  ศรีวรรณะ
 
566 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 35 เข้าร่วม 4 โรงเรียนสุธีวิทยา 1. นายปกรณ์  จันทร์สุข
 
1. นางธัญวลัย  ชีเรไร
 
567 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 70 เงิน 4 โรงเรียนสุธีวิทยา 1. เด็กชายจิรวัฒน์  รินรัมย์
2. เด็กหญิงญาณิศา  รัตนวงศ์
3. เด็กหญิงนิตยา  เจริญหลาย
 
1. นางสาวมณีรัตน์  ยาบุญ
2. นางสาวสุนันทา  กลางกุลนารถ
 
568 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 72 เงิน 4 โรงเรียนสุธีวิทยา 1. เด็กชายกิตติพงษ์  แดงศรี
2. เด็กหญิงฑิตยา  จันต๊ะวงศ์
 
1. นางธัญวลัย  ชีเรไร
2. นางสาวมณีรัตน์  ยาบุญ
 
569 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 72 เงิน 4 โรงเรียนสุธีวิทยา 1. นางสาวมลชสร  บุญรัตน์
 
1. นางสาวสุนันทา  กลางกุลนารถ
 
570 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 77 เงิน 4 โรงเรียนดอนพุดวิทยา 1. นายชนะชนม์  เอี่ยมสุวรรณ์
2. นายพงศกร  พิมพ์สว่าง
 
1. นายบดินทร์  โพธิเวชกุล
2. นางขนิษฐา  โพธิเวชกุล
 
571 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 75 เงิน 4 โรงเรียนดอนพุดวิทยา 1. นางสาวปริฉัตร  ท่าสละ
2. นางสาวอมรรัตน์  เพียรภูเขา
 
1. นายบดินทร์  โพธิเวชกุล
2. นางขนิษฐา  โพธิเวชกุล
 
572 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 82.6 ทอง 4 โรงเรียนดอนพุดวิทยา 1. เด็กชายกิตติพัฒน์  ภู่แสนสอาด
 
1. ว่าที่ร้อยตรีณัฏฐวร  ยิ้มสรวล
 
573 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 85.8 ทอง 4 โรงเรียนดอนพุดวิทยา 1. เด็กชายอนุวัฒน์  ชมวะนา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีณัฏฐวร  ยิ้มสรวล
 
574 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 62.66 ทองแดง 4 โรงเรียนดอนพุดวิทยา 1. นายภูมินทร์  บุญศรีแก้ว
 
1. นางสาววนิดา  ธารนาถ
 
575 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84.33 ทอง 4 โรงเรียนดอนพุดวิทยา 1. นางสาวณัฐชยา  ทรัพย์รอด
 
1. นางสาววนิดา  ธารนาถ
 
576 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 75 เงิน 4 โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. เด็กหญิงนาตชา  อินทโชติ
 
1. นายศักดา  วงษาเลิศ
 
577 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 77 เงิน 4 โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. นางสาวภัทราภรณ์  กองธรรม
 
1. นายศักดา  วงษาเลิศ
 
578 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 87 ทอง 4 โรงเรียนหนองแซงวิทยา 1. เด็กหญิงชลดา  เรืองเดช
 
1. นางสาวประนิตฎา  พวงมาลี
 
579 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.33 ทอง 4 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงชมพูนุช  ทวีมวล
 
1. นายวิรัตน์ เลิศล้ำ  เลิศล้ำ
 
580 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77.67 เงิน 4 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ภานุพรตเจริญ
 
1. นางภัททิรา  ยุรยาตร์
 
581 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 75 เงิน 4 โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. นางสาวธิดารัตน์  เปี่ยมดี
2. นางสาวเสาวลักษณ์  ปลื้มจิตร
 
1. นายศิธา  สุธาวุฒิ
2. นางสาวภิรญา  สายศิริสุข
 
582 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 70 เงิน 4 โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. เด็กหญิงกฤติยา  สังข์ดอน
2. เด็กหญิงปิยธิดา  จุ่นเงิน
 
1. นายศิธา  สุธาวุฒิ
 
583 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 78 เงิน 4 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงธมลวรรณ  วงษ์มหิง
 
1. นางสาวอาภากรณ์  เสถียรรัตน์
 
584 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 85 ทอง 4 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นางสาวชนิกานต์  โนราช
 
1. นายสมศักดิ์  ต่วนเอี่ยม
 
585 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 75 เงิน 4 โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. เด็กหญิงมุกตาภา  รามัญกิจ
2. เด็กชายอภิรักษ์  จันทครอบ
 
1. นายกฤตพล  มนตรี
2. นางณัฐกมล  สุกุมลนันทน์
 
586 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 70 เงิน 4 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. เด็กหญิงพรธิรา  บุญสีมา
2. เด็กหญิงศรัญญา  โสดาดง
 
1. นายณัฏฐ์  เปารศรี
 
587 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 58 เข้าร่วม 4 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. นายณฐกร  ดียิ่ง
 
1. นายณัฏฐ์  เปารศรี
 
588 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 81 ทอง 4 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงณิชากร  คำภักดี
2. เด็กหญิงุิอุบลวรรณ  การะเวก
 
1. นางสาววาสนา  จันทร์ลา
2. นางอารีย์  มิ่งภูษา
 
589 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 83 ทอง 4 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. นางสาวธนภรณ์  อุ้ยคำ
 
1. นางนฤมล  บูขุนทด
 
590 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 71.66 เงิน 4 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. นางสาวชาลีนี  เชื้อตาเมฆ
 
1. นางสาวเรวดี  เสนาะสลุง
 
591 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 74.83 เงิน 4 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. นางสาวชุติมา  เชื้อตาเมฆ
2. นางสาวธิดารัตน์  ใจเย็น
3. นายสุรเดช  ประรังประโคนชัย
 
1. นางดวงพร  ภู่ระหงษ์
2. นางสาวสุนิสา  ฉันทศิริรัตน์
 
592 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 75 เงิน 4 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กชายธนพนธ์  ม่วงมะเริง
2. เด็กหญิงธรรมภรณ์  โลหะเวช
 
1. นางสาววาสนา  จันทร์ลา
2. นายสิทธิกร  พะวิขุณี
 
593 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 63 ทองแดง 4 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นางสาวปวีณา  กำเนิดพันธ์
2. นายวรเมธ  ชาลีน้อย
 
1. นายสุธน  กำลังเจริญ
2. นายแสงเพชร  คำโพธิ์
 
594 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 82 ทอง 4 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นางสาวพิชชาพร  พิญญกิจ
2. นางสาวศุภลักษณ์  เอี่ยมเจริญ
 
1. นายแสงเพชร  คำโพธิ์
2. นางสุมนธา  คงทายาท
 
595 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 66.18 ทองแดง 4 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. เด็กชายชิษณุพงษ์  แหลมคม
2. เด็กชายสุรชัย  สุขช่วย
 
1. นายอาทิตย์  แก้ววิลัย
2. นางสาวอรพรรณ  แตงพิมาย
 
596 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 68 ทองแดง 4 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. นางสาวรัชนีกร  ชักนำ
2. นางสาววีรดา  แก้วจันทร์
 
1. นางสาวศศิมา  รุ่งสะอาด
 
597 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 77 เงิน 4 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. นางสาวณัชชา  แฉล้มภักดิ์
 
1. นายอณวัฒน์  เหมืองทอง
 
598 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 73 เงิน 4 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. เด็กหญิงอภิญญาณ์  หลงแก้ว
 
1. นางสาวมัทธิกา  จำปาแท้
 
599 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 76 เงิน 4 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. นางสาวปิยะชาติ  กาฬภักดี
 
1. นายอณวัฒน์  เหมืองทอง
 
600 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 75 เงิน 4 โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. เด็กหญิงทัศนาพร  ลิไธสง
 
1. นางวันทนีย์  จันทร์งาม
 
601 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 70.6 เงิน 4 โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  บุญสุทัศน์
2. เด็กหญิงกานต์ชนก  นารินทร์
3. เด็กชายอานนท์  แม้นชัยภูมิ
 
1. นางสาวโชติกา  เนตรหาญ
 
602 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 70 เงิน 4 โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. เด็กหญิงปุญชิดา  ดีพลงาม
2. เด็กชายศุภวิชญ์  ดีประสิทธิ์
 
1. นางสาวอัญชลี  ยันสำโรง
 
603 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80.66 ทอง 4 โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา 1. นางสาววณิชญา  พันธ์สำโรง
 
1. นางสาวพิมพ์  ชุ่มเพ็งพันธ์
 
604 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 88.6 ทอง 4 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. เด็กหญิงวรรณวิษา  บุญเทพ
 
1. นางสาวสุลัดดา  นิราช
 
605 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 4 โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. เด็กชายกฤษฎาบุญ  บริคุต
2. เด็กหญิงกาลัญญุตา  รอดแก้ว
 
1. นายวิสุทธิ์  อยู่ญาติมาก
2. นางสาวนันทนา  ปิ่นเงิน
 
606 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 80 ทอง 4 โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. เด็กหญิงณัฐชยา  สุทธิชนานันท์
2. เด็กชายนันทวัฒน์  ศิริกิจ
3. เด็กชายสุชาครีย์  ภู่สวรรค์
 
1. นางสาวกนกพรรณ  ธรรมวัตร
2. นางสาวกฤตติกา  ไตรยงค์
 
607 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 4 โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. นางสาวฐิติพร  บุญประเสริฐ
2. นางสาวธารทิพย์  ศิริคุณ
3. นางสาวสายสุดา  อ้ายนกเขา
 
1. นางรัศมี  เจษฎารมย์
2. นางครองศิล  แดงโสภา
 
608 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 76 เงิน 4 โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. นางสาวกัญญารัตน์  มูลมณีี
2. นายชนภัทร  ทุมพงษ์
3. นายรณกร  อาทิจจวงศ์
 
1. นางรัศมี  เจษฎารมย์
2. นางครองศิล  แดงโสภา
 
609 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 80 ทอง 5 โรงเรียนสุธีวิทยา 1. นางสาวอิงค์ธิรา  เอี่ยมคำ
 
1. นางสาวมันทนา  ใบชา
 
610 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 70.33 เงิน 5 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นางสาวเบญญาภา  ขวัญเมือง
 
1. นางวรรณพร  ธนถมทอง
 
611 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 27 เข้าร่วม 5 โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กหญิงปาณิสรา  ศุจิสมิต
 
1. นางสาวกฤษณา  พิทย์เลิศพิทักษ์
 
612 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 5 โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  อมรปรีชาวัฒนา
2. เด็กชายเพ็งกร  แสนฤาชา
 
1. นางสุภรัตน์  เฉลิมวัฒน์
 
613 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 78 เงิน 5 โรงเรียนหนองโดนวิทยา 1. นางสาวเยาวลักษณ์  คงทิพย์ปัญญา
 
1. นางกัญญาดา  ทศพร
 
614 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 81.92 ทอง 5 โรงเรียนพระพุทธบาท (พลานุกูลวิทยา) 1. นายปฏิวัติ  ค้ำชู
2. นางสาววรรณิภา  นกยูงทอง
 
1. นางชูจิตร  สุดถนอม
2. นางสาวอัจฉรา  ใจเย็น
 
615 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 72 เงิน 5 โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กชายพีรวิชญ์  กลอยคำ
 
1. นายมณฑล  เทียนรักษ์
 
616 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 77 เงิน 5 โรงเรียนพระพุทธบาท (พลานุกูลวิทยา) 1. นางสาวกัลยาณี  เกิดการบุญ
2. นางสาวธมลวรรณ  จอมพุก
 
1. นางบุญเรือน  ศรีชมภู
2. นางสาวอรษา  ยิ้มจันทร์
 
617 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81.25 ทอง 5 โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. นางสาวจิดาภา  ผิวแดง
 
1. นายจักรพงษ์  วงษ์สง่า
 
618 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 77.5 เงิน 5 โรงเรียนหนองแซงวิทยา 1. เด็กชายสุทธิพร  พรหมมินทร์
 
1. นางสาวประนิตฎา  พวงมาลี
 
619 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 86 ทอง 5 โรงเรียนหนองแซงวิทยา 1. เด็กหญิงเจนจิรา  สุนันทารอด
 
1. นายปิยะพงษ์  ไตรพรหม
 
620 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 64 ทองแดง 5 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. เด็กชายนนทพัฒน์  คุณธรรม
2. เด็กชายวัชรพงษ์  แสงลี
 
1. นายชวนัท  อัมพะเศวต
 
621 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 69.5 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. เด็กหญิงณัชชา  อ่อนน้อม
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  มหาสุคนธ์
3. เด็กหญิงสุชาวดี  แจ้งหิรัญ
 
1. นางจารุณี  เบ้าสุด
2. นางวรรณภรณ์  ภูยาดาว
 
622 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 5 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. เด็กชายกฤษดา  วันดาคุณ
2. เด็กชายนัฐพล  พุ่มพวง
3. เด็กชายพงษ์ดนัย  ฝ่ายสิงห์
 
1. นางพรนิภา  ผลาหาญ
2. นางสาวมัฑนา  ประชีพฉาย
 
623 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 85.6 ทอง 5 โรงเรียนหนองแซงวิทยา 1. นางสาวนิสา  กนิษฐสุนทร
 
1. นายฐานันดร์  สุริวรรณ
 
624 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 58 เข้าร่วม 5 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. นางสาวชฏาภรณ์  พรมอ่อน
 
1. นางสาวจิณณพัต  การบรรจง
 
625 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 72 เงิน 5 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. นายสุริยา  ทาซ้าย
 
1. นางสาวนัยน์ปพร  พุฒิประสิทธิ์
 
626 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 72 เงิน 5 โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. นางสาวจุฑาทิพ  เปรมศิลป์
2. นางสาวมธุรส  พาทอง
3. นางสาวเจนจิรา  คำภาน้อย
 
1. นางอนงค์  อารีรักษ์
2. นางรุ่งนภา  สงวนรักษ์
 
627 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 62 ทองแดง 5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สาขาวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร 1. เด็กชายเจษฎาง  ปริศนานันทกุล
 
1. นายอินทร  แสงลี
 
628 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 73 เงิน 5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สาขาวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร 1. เด็กหญิงพิชารัตน์  ราชสีห์
2. เด็กหญิงไพลิน  เพ็งทิม
 
1. นายนิกร  พูลสวัสดิ์
 
629 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 86 ทอง 5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สาขาวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร 1. เด็กหญิงรวิวรรณ  มงคลชัย
 
1. นางสาววาสิตรา  หนองเพียน
 
630 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 81.66 ทอง 5 โรงเรียนสุธีวิทยา 1. เด็กชายทัศน์พล  เพชรศรีกอง
2. เด็กชายปุญญพัฒน์  เคียนสันเทียะ
 
1. นางพรจันทร์  ธรรมรัตน์
2. นางสาววิชุดา  ฉายากุล
 
631 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 61.33 ทองแดง 5 โรงเรียนสุธีวิทยา 1. นายรุจิภาส  สนามทอง
2. นางสาวอังคณางค์  สังข์สว่าง
 
1. นายอนันตพร  สอนส่งกลิ่น
2. นางสาวอรพิม  นกยูงแดง
 
632 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 81.4 ทอง 5 โรงเรียนสุธีวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  เนติธรรมรัตน์
2. เด็กหญิงประภัสสร  คำประดิษฐ์
3. เด็กหญิงพัชราภรณ์  แก้วใส
4. เด็กหญิงวรวรรณ์  ผลวรรณ์
5. เด็กชายเจษฎา  กล่อมกูล
 
1. นางวิภา  รอดเอียด
2. นางสาวกนกลักษณ์  เพ็ชรพราว
 
633 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 77.5 เงิน 5 โรงเรียนสุธีวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  สว่างศรี
 
1. นางสาวอุมาพร  ทัศนุรักษ์
 
634 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 70.5 เงิน 5 โรงเรียนสุธีวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐดา  ภูทอง
2. เด็กหญิงฟ้ารุ่ง  ยุวรรชนะ
3. เด็กชายอดิเทพ  เหมะธุลิน
 
1. นางสาวอุมาพร  ทัศนุรักษ์
2. นางสาวน้ำเพ็ชร  รอดกำเนิด
 
635 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 71.25 เงิน 5 โรงเรียนสุธีวิทยา 1. นายธนพล  จุฑา
2. นายนรินทร์  วงษ์ศรี
3. นายพีระพงษ์  ธนีเพียร
 
1. นางสาวอุมาพร  ทัศนุรักษ์
2. นางสาวน้ำเพ็ชร  รอดกำเนิด
 
636 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 80.99 ทอง 5 โรงเรียนสุธีวิทยา 1. เด็กหญิงฐานิสร  สายประทุม
2. เด็กหญิงประกายดาว  พรหมพูล
 
1. นางพิมพ์พันธุ์  เดชสนธิ
 
637 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 73.8 เงิน 5 โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กหญิงศุภิสรา  ทิพย์สังวาลย์
 
1. นางสาวจุทาทิพย์  ทองนพ
 
638 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 5 โรงเรียนสุธีวิทยา 1. นางสาวจิราวรรณ  ปทุมมา
2. เด็กชายธนวุฒิ  ชูมงคล
3. เด็กชายธนาเทพ  ชูมงคล
 
1. นางสาหร่าย  พันธ์น้อย
2. นางศศิพร  พงษ์ภู
 
639 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 69 ทองแดง 5 โรงเรียนสุธีวิทยา 1. นางสาวกัลยาณี  มัชฌิมานันท์
2. นางสาวปภัสสร  ไชยหงส์ษา
3. นายศักดิ์สิทธิ์  นิ่มวร
 
1. นางสาววิชชุพร  ศรีรักษา
 
640 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 76 เงิน 5 โรงเรียนสุธีวิทยา 1. เด็กชายธวรรณ  อุทกศิริ
2. เด็กหญิงบูรณิชย์  มานุช
3. เด็กหญิงภัทรภร  แสงกระจาย
 
1. นายเสรี  บุญพิโย
2. นางสาวพัชรีย์  ด่านนอก
 
641 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 77 เงิน 5 โรงเรียนสุธีวิทยา 1. นางสาวกนกวรรณ  เปรมัษเฐียร
2. นายทศภัทร  เกตุพันธ์
3. นายมานพ  อุ่นทา
 
1. นางสาวจีรพรรณ  ชวาลสันตติ
2. นางกิตติยา  ปุ่นเอื้อง
 
642 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 83 ทอง 5 โรงเรียนสุธีวิทยา 1. นางสาวธมลวรรณ  ศรีวิชัย
2. นางสาวประภา  ขันลำเจียก
3. นางสาวพิมลพรรณ  ศรีเทศ
 
1. นายเสรี  บุญพิโย
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนพมาศ  อังศุภนิช
 
643 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 5 โรงเรียนสุธีวิทยา 1. เด็กชายธารทอง  ศิริทา
2. เด็กชายพุทธิพงษ์  อุ่นปา
 
1. นางสาวพัชรีย์  ด่านนอก
2. นายเสรี  บุญพิโย
 
644 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 62.42 ทองแดง 5 โรงเรียนสุธีวิทยา 1. เด็กชายณัฎฐพล  แก้งคง
2. เด็กชายธนภัทร  อาจณรงค์
 
1. นายอดิศักดิ์  คชรินทร์
2. นางสาวพัชรีย์  ด่านนอก
 
645 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 69 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. นางสาวญาณาธิป  อาจวงศ์
2. นางสาวณัฐนิชา  ชูศิลป์
 
1. นางภิรมย์  มุขแจ้ง
2. นางสาวเพียงใจ  คำพู
 
646 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 80.99 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. เด็กชายกรรณภิรมย์  รัตนสุวรรณ
2. เด็กหญิงอารียา  นกยาง
 
1. นางสาวศิริวรรณ  เอี่ยมสอาด
2. นางบุปผา  วงษาเลิศ
 
647 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 74.65 เงิน 5 โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. นางสาวอาทิตยา  สรกิจ
 
1. นายพิมาน  พันธ์น้อย
 
648 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. เด็กหญิงภิชชานันท์  สีสุวรรณ
 
1. นายนัฐพงษ์  บุตรพรหม
 
649 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 76.66 เงิน 5 โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. เด็กหญิงแพรวพันธ์  ทองพันธ์
 
1. นายนัฐพงษ์  บุตรพรหม
 
650 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 84.58 ทอง 5 โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา 1. นางสาวณัชลิตา  คงบุตร
 
1. นางปิยะนุช  สระแก้ว
 
651 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 79 เงิน 5 โรงเรียนพระพุทธบาท (พลานุกูลวิทยา) 1. เด็กหญิงญาดา  บัวอุไร
2. เด็กชายวิทวัส  พละสาร
 
1. นางสาวธัณย์นิชา  เชาว์เจริญวิเศษ
2. นายศรัณยู  สุนทรประสิทธิ์
 
652 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 80 ทอง 5 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นางสาวขวัญชนก  จันทร์จินดา
2. นายพริษฐ์  กุระจินดา
3. นางสาวเบญญาภา  วันชัย
 
1. นางกานดา  พูลสวัสดิ์
2. นางสาวณัฐชา  เปรมปรี
 
653 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 69.5 ทองแดง 5 โรงเรียนดอนพุดวิทยา 1. นางสาวน้ำฝน  ภู่ระย้า
2. นางสาวสุขพัฒน์  งามคณะ
3. นางสาวสุวนันท์  จิตรีรัตน์
 
1. นางสาวรัชฎาภรณ์  โพธิ์งาม
2. นางสาวกรองกาญจน์  เจริญสุข
 
654 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 72 เงิน 5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สาขาวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร 1. นายกิตติพัฒน์  พานวงษ์
2. นางสาวชมพูนุท  บุญเพ็ง
 
1. นางสาวจุฑามาศ  ชื่นอารมณ์
2. นางสาวสุกัญญา  พ้นทุกข์
 
655 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 74 เงิน 5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สาขาวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร 1. นางสาวดุสนีย์  สุภกิจ
2. นางสาวเขมจิรา  ริมพงษ์พิศาล
 
1. นางสาวจุฑามาศ  ชื่นอารมณ์
2. นางสุกัญญา  พ้นทุกข์
 
656 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 65 ทองแดง 5 โรงเรียนสุธีวิทยา 1. นายณัฐวุฒิ  รอดสัมฤทธิ์
2. นางสาวสิรินทร์ญา  กันคล้อย
 
1. นางเบญจมาศ  แก้วทำมัง
2. นางรภัสสรณ์  ช่วยบุญ
 
657 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 5 โรงเรียนสุธีวิทยา 1. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  จันทร์ไพร
 
1. นางรภัสสรณ์  ช่วยบุญ
 
658 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 80 ทอง 5 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงกุลรภัส  เจี่ยภาสกุล
2. เด็กหญิงชนิสรา  ปานนท์
3. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  น้อยอยู่
 
1. นางสาวสาวิตรี  พอกกลาง
2. นางณัฐชาพร  สาที
 
659 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 75 เงิน 5 โรงเรียนดอนพุดวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  แพงไตย
2. เด็กหญิงชริญดา  บุญรักษา
 
1. นายบดินทร์  โพธิเวชกุล
2. นางขนิษฐา  โพธิเวชกุล
 
660 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 74.66 เงิน 5 โรงเรียนดอนพุดวิทยา 1. เด็กชายวันชัย  วิโรจน์
 
1. นางสาววนิดา  ธารนาถ
 
661 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 75 เงิน 5 โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. เด็กชายทศพล  ดนัยดุริยะ
 
1. นายศักดา  วงษาเลิศ
 
662 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 75 เงิน 5 โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. นางสาวชลลดา  แสงศรี
 
1. นายศักดา  วงษาเลิศ
 
663 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 69 ทองแดง 5 โรงเรียนหนองแซงวิทยา 1. นางสาวธนพร  พันธ์เกต
 
1. นางสาวประนิตฎา  พวงมาลี
 
664 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 67 ทองแดง 5 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นางสาวเบญญาภา  แพร่งสุวรรณ์
 
1. นางสาวธัญญริญญ์  จิรกุลธนศิริโชติ
 
665 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 79 เงิน 5 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นางสาวอาทิตยา  ชื่นอารมณ์
 
1. นายวิรัตน์  เลิศล้ำ
 
666 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 84.8 ทอง 5 โรงเรียนพระพุทธบาท (พลานุกูลวิทยา) 1. เด็กชายเมธาพร  อุ่นอ่อน
 
1. นายธนวัฒน์  พิทักษ์วรพันธ์
 
667 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 83.4 ทอง 5 โรงเรียนพระพุทธบาท (พลานุกูลวิทยา) 1. เด็กชายรพีภัทร  วิชาธร
 
1. นายธนวัฒน์  พิทักษ์วรพันธ์
 
668 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 79 เงิน 5 โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. เด็กหญิงปวีณา  บัวจันทร์
2. เด็กหญิงวนัทปรียา  เพ็งวิสัย
3. เด็กหญิงวนิดา  ตรงดี
 
1. นางสาวฉัตรสุดา  หงอกชัย
2. นางณัฐกมล  สุกุมลนันทน์
 
669 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 72 เงิน 5 โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. นางสาวกิตติยาภรณ์  ผาสุข
2. นางสาวธัทจิรา  ดำมณี
 
1. นายอรรถวุฒิ  แสนจันทร์
2. นางสาวภิรญา  สายศิริสุข
 
670 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 72 เงิน 5 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นางสาววรารี  เที่่ยงเจริญ
2. นางสาว๊ณัฐณิชา  สารอต
 
1. นางสาววาสนา  จันทร์ลา
2. นางอารีย์  มิ่งภูษา
 
671 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 5 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. เด็กหญิงขวัญฤดี  จรดล
2. เด็กหญิงศิริทรัพย์  โชคมโหฬาร
 
1. นางสาวสุนิสา  ฉันทศิริรัตน์
2. นางสาวทัดดาว  น้อยภาษี
 
672 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 78 เงิน 5 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. นางสาวน้ำเพ็ชร  บุญฉุน
2. นางสาวอรอนงค์  สุขสวัสดิ์
3. นางสาวอริศรา  พันนาเหนือ
 
1. นายบัญชา  แปลงศรี
2. นางเยาวลักษณ์  พันกลั่น
 
673 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 84 ทอง 5 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. นายกฤศฎา  พรมสวัสดิ์
 
1. นายอณวัฒน์  เหมืองทอง
 
674 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 76 เงิน 5 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. เด็กชายภานุวัฒน์  แสงสว่าง
 
1. นางสาวมัทธิกา  จำปาแท้
 
675 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 5 โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. เด็กหญิงวรรณศิริ  ตันพุก
2. เด็กหญิงอักษราภัค  ภู่บำเพ็ญ
 
1. นางสาวสุวารี  อุดหนุน
 
676 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 48 เข้าร่วม 5 โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา 1. นางสาวสุพิชญา  ตระกูลฤทธิ์
 
1. นางสาวอิศราภรณ์  ปินธง
 
677 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 80.99 ทอง 5 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. เด็กหญิงมนัสชนก  ชมภูพงษ์
2. เด็กชายยศวริศ  ดิสสระ
 
1. นางสาวปาริชาติ  ไชยศึก
2. นายัจักรกฤษณ์  เกตสระ
 
678 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 76 เงิน 5 โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. นางสาวนริศรา  จำปาทอง
2. นายศรนรินทร์  บุตรสะสม
3. นางสาวสุดารัตน์  มธุรส
 
1. นางหนึ่งนุช  พันธุ์สด
2. นางสาวกฤตติกา  ไตรยงค์
 
679 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 72 เงิน 5 โรงเรียนหนองแซงวิทยา 1. เด็กหญิงอณัฐชา   ท้าวประสิทธิ์
 
1. นางสาวเสาวรส  บุญสม
 
680 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 68 ทองแดง 6 โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นายธีรรัตน์  เทพภักดี
2. นางสาวพรอนงค์  ผึ่งผาย
 
1. นางสาวนันทวรรณ  คุณมี
 
681 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 6 โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  รัตนานนท์
2. เด็กหญิงธนัชพร  พลทหาร
3. เด็กชายธิติพันธุ์  มั่งมี
 
1. นางจันทรา  เดิมหลิ่ม
2. นางจารุวรรณ  จันรงค์ฤทธิ์
 
682 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 83 ทอง 6 โรงเรียนสุธีวิทยา 1. เด็กหญิงวรรณพร  สุภาพร
 
1. นายบัญญัติ  พระวัยทางค์
 
683 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 85.3 ทอง 6 โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กหญิงเพ็ญพัฒน์  เจริญวัย
 
1. นางสาวภัทรา  ยศยิ่ง
 
684 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 70 เงิน 6 โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กหญิงรักษิตา  รักสกุล
2. เด็กชายเจนณรงค์  หนูสอนศรี
 
1. นางสาวสกุลตรา  กลิ่นเกษร
 
685 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 26 เข้าร่วม 6 โรงเรียนพระพุทธบาท (พลานุกูลวิทยา) 1. นางสาวณัฐธริยาภรณ์  นรพัฒน์
 
1. นายวรายุ  น้อยแก้ว
 
686 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 70.3 เงิน 6 โรงเรียนพระพุทธบาท (พลานุกูลวิทยา) 1. เด็กหญิงฉัตรสุดา  หงษ์นิมิตร
2. เด็กหญิงศิริญา  เกิดแก้ว
3. เด็กหญิงเพ็ญนภา  วงษ์ไว
 
1. นางสาวพุทธชาติ  กาวิไล
2. นางสาวจิรนันท์  สาระเดช
 
687 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 82 ทอง 6 โรงเรียนหนองแซงวิทยา 1. นายธีรเทพ  เลียบกระโทก
2. นางสาวพิยะดา  ลัคนา
3. นางสาวลัคนา  ยอดแก้ว
 
1. นางสาวสุพรรณี  ศรีวรรณะ
2. นางสาวมาริสา  หิรัญรัตน์
 
688 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 62 ทองแดง 6 โรงเรียนหนองแซงวิทยา 1. นางสาวกนกวรรณ  สุราศรี
2. นางสาวชลธิกา  พลศรี
3. นางสาวสุภารัตน์  เชื้ออ่อน
 
1. นางสุวรรณมาลี  นาคเสน
2. นางศิริกร  แสงศิลป์
 
689 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 73 เงิน 6 โรงเรียนสุธีวิทยา 1. นายพีรวัส  เจริญประดับศิลป์
 
1. นายสันติ  วรรลยางกูร
 
690 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 6 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. เด็กชายภคพล  ทาอุบล
 
1. นายนันทวัฒน์  แก้วเรียน
 
691 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 25 เข้าร่วม 6 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. เด็กหญิงอมราพร  ทองสุข
 
1. นางสาววงเดือน  อินทนิเวศน์
 
692 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 83.2 ทอง 6 โรงเรียนสุธีวิทยา 1. นางสาวนฤมล  เครื่องพาที
 
1. นางสาวพรทิพย์  ศิริสธนพันธ์
 
693 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77.33 เงิน 6 โรงเรียนพระพุทธบาท (พลานุกูลวิทยา) 1. เด็กหญิงธนาธร  สายบุญมา
 
1. นายธนวัฒน์  พิทักษ์วรพันธ์
 
694 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 47 เข้าร่วม 6 โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. นางสาวสุดารัตน์  กุตะวงษ์
 
1. นางนพวัลย์  เมืองแสน
 
695 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 71 เงิน 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สาขาวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร 1. เด็กหญิงพีรดา  พลเยี่ยม
 
1. นางสาวนันทนา  คล้ายมณี
 
696 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 77.33 เงิน 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สาขาวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร 1. นางสาวนิธิพร  สุขเกษม
 
1. นางสาวนันทนา  คล้ายมณี
 
697 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 78.4 เงิน 6 โรงเรียนหนองโดนวิทยา 1. เด็กชายกิตติภณ  อำนวยโคกสี
2. เด็กหญิงวราภรณ์  กายพันธ์
3. เด็กหญิงสุกัญญา  อาจหาญ
4. เด็กหญิงสุนิสา  สุขอาจ
5. เด็กหญิงเมธินี  มานหมัด
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวีระเทพ  บุญอนันต์
2. นางสาวพรรณวิภา  ภูทอง
 
698 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 76 เงิน 6 โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  สังฆโสภณ
2. เด็กหญิงวนัสนันท์   อ่อนสัมฤทธิ์
3. เด็กหญิงสุฑามาศ  คำภิราช
 
1. นางจีรนันท์  ทาแก้ว
2. นางสาวสุจีรา  ศรีสุวรรณ
 
699 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 47 เข้าร่วม 6 โรงเรียนหนองโดนวิทยา 1. เด็กชายวรวุฒิ  กลับใจ
 
1. นายภูริวิชญ์  สสิกาญจน์
 
700 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 71.83 เงิน 6 โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา 1. เด็กชายจักริน  แสงสว่าง
2. เด็กหญิงญาณิศา  กูกขุนทด
 
1. นางยุพดี  ไพรวรรณ์
2. นายสุทธิพงษ์  บุญไชย
 
701 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 72 เงิน 6 โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา 1. เด็กชายกิตติศัพด์  จิตรเขต
2. เด็กชายอัครวิชญ์  กาญจนประเสริฐ
 
1. นางยุพดี  ไพรวรรณ์
2. นายสุทธิพงษ์  บุญไชย
 
702 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 77 เงิน 6 โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา 1. เด็กหญิงปาริชาติ  เฉยขุนทด
2. เด็กหญิงภัทราพร  จำปาหอม
 
1. นางยุพดี  ไพรวรรณ์
2. นายสุทธิพงษ์  บุญไชย
 
703 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 6 โรงเรียนหนองโดนวิทยา 1. เด็กชายพีรวัฒน์  สีสอน
2. เด็กหญิงสุุธิดา  จาดป้อม
 
1. นายณัฐพล  จิตเย็น
2. นายภูริวิชญ์  สสิกาญจน์
 
704 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 6 โรงเรียนหนองโดนวิทยา 1. นายรณกร  วงษ์ถนอม
2. นางสาวสุภัสสรา  พูลทรัพย์
3. นางสาวอาทิตตยา  เมืองบุญ
 
1. นายดนัย  อ่อนคำ
2. นางสาวประภาพร  ศรีคง
 
705 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 75 เงิน 6 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นางสาวกมลวรรณ  สุมาวัน
2. นางสาวชลกร  จิตรธรรม
3. นางสาวนพวรรณ  เกษามา
 
1. นางสาวปัณณกัญญาษถ์  ชีพพานิช
2. นางสาวอิงอร  เอี่ยมโอษฐ์
 
706 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 71 เงิน 6 โรงเรียนสุธีวิทยา 1. เด็กหญิงขนิษฐา  อารีสนั่น
 
1. นางนาฏยา  ศริพันธุ์
 
707 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 83 ทอง 6 โรงเรียนสุธีวิทยา 1. เด็กหญิงชรินรัตน์  วงษ์ศรี
 
1. นางแสงอุษา  แสนสวย
 
708 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 73.66 เงิน 6 โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. เด็กหญิงมนัสดา  ซักไทร์
2. เด็กหญิงศิรารัตน์  เผ่าเพ็ง
 
1. นางภิรมย์  มุขแจ้ง
2. นางสาวขนิษฐา  แสงภักดี
 
709 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 85.3 ทอง 6 โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. เด็กหญิงพัชราพร  ช้างเนียม
 
1. นายพิมาน  พันธ์น้อย
 
710 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 77 เงิน 6 โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา 1. นางสาวสุภารัตน์  เนาเนินทอง
 
1. นางปิยะนุช  สระแก้ว
 
711 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 75 เงิน 6 โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา 1. เด็กชายอมรินทร์  อินต๊ะ
 
1. นายธิรนันท์  ชมวนา
 
712 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 75.5 เงิน 6 โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ทุมรัตน์
 
1. นายธิรนันท์  ชมวนา
 
713 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 77.5 เงิน 6 โรงเรียนพระพุทธบาท (พลานุกูลวิทยา) 1. นางสาวทิพยวรรณ  ฝึกฝน
 
1. นายศรัณยู  สุนทรประสิทธิ์
 
714 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 64 ทองแดง 6 โรงเรียนดอนพุดวิทยา 1. เด็กหญิงภัชรี  บุญพร
2. เด็กหญิงศศิวิมล  อินทร์ศวร
3. เด็กหญิงสุภัทรา  เฮงสิงโต
 
1. นางสาวรัชฎาภรณ์  โพธิ์งาม
2. นางสาวภาสิตา  จันทร์น้อย
 
715 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 67 ทองแดง 6 โรงเรียนดอนพุดวิทยา 1. นางสาวสุมาลา  ทัพบุรี
 
1. นางสาวภาสิตา  จันทร์น้อย
 
716 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 56 เข้าร่วม 6 โรงเรียนสุธีวิทยา 1. นางสาวประกายวรรณ  โสวันทา
 
1. นางสาวจุฑามาศ  วรเมทิน
 
717 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 70 เงิน 6 โรงเรียนพระพุทธบาท (พลานุกูลวิทยา) 1. เด็กหญิงพิชญานิน  งามแสงนิล
2. เด็กชายพิรุณ  โพธิ์ศรี
 
1. นายสุรชัย  สุวัฒนพงศ์ศักดิ์
 
718 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 71 เงิน 6 โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. เด็กหญิงอริศรา  บุตรจันทร์
 
1. นายศักดา  วงษาเลิศ
 
719 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 73 เงิน 6 โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. นายทักษิณ  ดำมณี
2. นายภานุวัตร  เพ็ชรมณี
 
1. นายดุลยวิทย์  นิทรัพย์
2. นายอรรถวุฒิ  แสนจันทร์
 
720 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 73.6 เงิน 6 โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. เด็กหญิงดารินทร์  ป้อมทะเล
 
1. นางสาวสุกิตติมา  หอมยามเย็น
 
721 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 71.66 เงิน 6 โรงเรียนพระพุทธบาท (พลานุกูลวิทยา) 1. เด็กชายรพีภัทร  วิชาธร
 
1. นายธนวัฒน์  พิทักษ์วรพันธ์
 
722 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. เด็กหญิงปุณยาพร  ดอนชาไพร
2. เด็กหญิงพราวเพชร  ทองสุกงาม
3. เด็กชายระพีพัฒน์  ดอกไม้ไหว
 
1. นางสาวฉัตรสุดา  หงอกชัย
2. นางณัฐกมล  สุกุมลนันทน์
 
723 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 23.5 เข้าร่วม 6 โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. นางสาวชนาทิพย์  ยิ้มละมัย
2. นางสาวฐิติรัตน์  แสงสว่าง
3. นางสาวธนิตา  การะเกตุ
 
1. นายกฤตพล  มนตรี
2. Dr.สิริประภา  เทพวิมลเพชรกุล
 
724 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 75 เงิน 6 โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. นายกิตธิกรณ์  กุลวัฒชัยสีห์
2. นายพิพัฒน์  รัตนเจริญ
 
1. นายกฤตพล  มนตรี
2. นางพนัชกร  พสิมพงษ์
 
725 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 65 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. นางสาวช่อผกา  เขียวสอาด
 
1. นายกฤตพล  มนตรี
 
726 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 78.33 เงิน 6 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. เด็กหญิงชนิดา  เรืองเดช
2. เด็กหญิงศศิกานต์  เชิดชน
3. เด็กหญิงศิริยากร  แก้วพรหมภักดี
 
1. นายอารมณ์  เบสูงเนิน
2. นายสามารถ  บวบมี
 
727 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 6 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. เด็กชายรชต  อังดุสัน
2. เด็กหญิงสิริวิมล  ม่าเวียนติ
 
1. นางวิไลลักษณ์  ปานเกลียว
2. นางยุรินทร์  ดวงสีแก้ว
 
728 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 75 เงิน 6 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. นางสาวปานชีวา  ชัยปัญญา
2. นายเอกภพ  จามร
 
1. นางกัญญาภัทร  จะดอม
2. นายสามารถ  บวบมี
 
729 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 82.66 ทอง 6 โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. นางสาวปิยะธิดา  พ.ศ. สร
 
1. นางสรินทร์ทิพย์  ประชากุล
 
730 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 64.34 ทองแดง 6 โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. นางสาวเพ็ญนภา  สวนฉ่ำ
 
1. นางอัมภา  ไทยจำนงค์ศิลป์
 
731 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 71 เงิน 6 โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. นางสาวธัญญาลักษณ์  ทองศรีสังข์
2. นางสาวนันทิดา  มิ่งสมร
3. นายสุริยา  งามประเสริฐ
 
1. นางสุชีรา  โกมโลทก
 
732 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 81.91 ทอง 6 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. นายพชรพล  ประเสริฐสม
2. นางสาวสุพัตรา  พันธุเป็น
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  ศิริทอง
2. นางสาววิไลลักษณ์  ป้อมคำ
 
733 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 38 เข้าร่วม 7 โรงเรียนพระพุทธบาท (พลานุกูลวิทยา) 1. เด็กชายภัทรพงศ์  เหงียบกุล
 
1. นางอัจฉรา  ลุนภูงา
 
734 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 81 ทอง 7 โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กหญิงธนภรณ์  ธรรมนิมิตร
 
1. นางสาวธนัชชา  รอดพวง
 
735 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 73 เงิน 7 โรงเรียนหนองแซงวิทยา 1. นายชัยภัทร  ฟักแป้น
2. นางสาวมันทนา  ชาติชนา
3. นางสาวมัลลิกา  ใจแสน
 
1. นางแสงทิพย์  นาคศรีสุข
2. นางสาวมาริสา  หิรัญรัตน์
 
736 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 80.98 ทอง 7 โรงเรียนพระพุทธบาท (พลานุกูลวิทยา) 1. เด็กหญิงมาริสา  แดงเพียว
2. เด็กชายเรืองศักดิ์  กองเพ็ง
 
1. นางชูจิตร  สุดถนอม
2. นางสาวสุญาดา  สุพรรณรัตน์
 
737 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 7 โรงเรียนพระพุทธบาท (พลานุกูลวิทยา) 1. เด็กหญิงณัฐพร  อุตตา
2. เด็กหญิงปิ่นสุดา  ชมภูพื้น
3. เด็กหญิงภิรันด์รัตน์  สุวรรณรัตน์
 
1. นางสาวอรษา  ยิ้มจันทร์
2. นายสุรศักดิ์  สุวรรณรัตน์
 
738 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 70 เงิน 7 โรงเรียนพระพุทธบาท (พลานุกูลวิทยา) 1. นางสาวสิร์นันทินี  ศรีรัง
 
1. นายอภิเดช  โสภณ
 
739 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 76.33 เงิน 7 โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นางสาวสุรีย์พร  มีภู่
 
1. นายวินัย  คัมภิรานนท์
 
740 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 75 เงิน 7 โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กชายณัฐนนท์  ทบหลง
2. เด็กชายธนกฤต  อันทุม
 
1. นางขนิษฐา  พยัพเมฆ
2. นางสาวฐิตาพร  เรืองทอง
 
741 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 67 ทองแดง 7 โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา 1. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  อนุรักษา
 
1. นางสาวอุราพร  เข็มพงษ์
 
742 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 41 เข้าร่วม 7 โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา 1. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  ศรีบัว
2. เด็กหญิงสิริกัญญา  ชีวินพงค์
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ทุมรัตน์
 
1. นางสาวอ่อนนุช  ทองพูน
2. นางมยุรี  บุญเพ็ง
 
743 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 20 เข้าร่วม 7 โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา 1. นางสาวกุลปริญา  คำปินใจ
2. นางสาวฐิติมา  โชติสังข์
3. นางสาวรุจิเรศ  มุธิตา
 
1. นายประจวบ   ไชยพิมพา
2. นายธิติสันติ์  ร่วมชาติสกุล
 
744 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 80 ทอง 7 โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา 1. นางสาวขวัญพร  คำติ๊บ
2. นางสาวธนาภรณ์  กาวิละ
3. นางสาววรวรรณ  พิมพ์ขันธ์
 
1. นางจีรนันท์  ทาแก้ว
2. นางสาวสุจีรา  ศรีสุวรรณ
 
745 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 65.4 ทองแดง 7 โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา 1. นางสาวทัศนวดี   ทรัพย์สิน
2. นางสาวอาภัสรา  หนูโทน
 
1. นางยุพดี  ไพรวรรณ์
2. นายสุทธิพงษ์  บุญไชย
 
746 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 80.65 ทอง 7 โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. นางสาวปิยฉัตร  คชสาร
2. นายรัชชานนท์  คิดชนะ
 
1. นางสาวกรณิศา  เหล่าภักดี
2. นางแก้วใจ  เพชรพรรณ
 
747 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 75 เงิน 7 โรงเรียนดอนพุดวิทยา 1. เด็กชายชนะชล  พุ่มประภา
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์  สว่างภักดี
3. เด็กชายนรรัตน์  ชูโอชา
 
1. นางสาวปฐมา  อิ่มสมัย
2. นายประยุทธ  ไทยกลาง
 
748 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 36.84 เข้าร่วม 7 โรงเรียนดอนพุดวิทยา 1. นางสาวณัฐณา  มีรินทร์
 
1. นางสาวกรองกาญจน์  เจริญสุข
 
749 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 70 เงิน 7 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สาขาวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร 1. เด็กหญิงชลลดา  ม่วงทอง
2. เด็กหญิงอรรถพร  จันทร์เรืองรบ
 
1. นางสาวจุฑามาศ  ชื่นอารมณ์
2. นางสุกัญญา  พ้นทุกข์
 
750 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 81 ทอง 7 โรงเรียนดอนพุดวิทยา 1. เด็กหญิงคุณัญญา  เฉลยสังข์
2. เด็กหญิงณัสรินทร์  ปัญญาผล
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ  แสงอริยศักดิ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีมานะ  สวนอุดม
2. นายศุภกร  ศรีแก้วอ่อน
 
751 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 7 โรงเรียนหนองแซงวิทยา 1. เด็กชายทินภัทร  สุขอร่าม
2. เด็กชายไนซิ่ง   จึง
 
1. นางสาวสุพรรณี  ศรีวรรณะ
2. นางสาวมาริสา  หิรัญรัตน์
 
752 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 38 เข้าร่วม 7 โรงเรียนสุธีวิทยา 1. เด็กชายขวัญชัย  นิลพานิช
 
1. นางสาวเยาวมาลย์  จีนทอง
 
753 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 63 ทองแดง 7 โรงเรียนสุธีวิทยา 1. เด็กชายนรวิชญ์  เมืองสันต์
2. เด็กชายอภิศักดิ์  เกตุมงกุฏ
 
1. นางสาวเยาวมาลย์  จีนทอง
2. นางสาวมณีรัตน์  ยาบุญ
 
754 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 74.66 เงิน 7 โรงเรียนดอนพุดวิทยา 1. เด็กหญิงวรัญญา  ดูเรืองรัมย์
 
1. นางสาววนิดา  ธารนาถ
 
755 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 82.12 ทอง 7 โรงเรียนหนองแซงวิทยา 1. นางสาวอัจฉริยา  บุญทวี
 
1. นางสาวมานิตา  ปานะถึก
 
756 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 46 เข้าร่วม 7 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงภัสสร  จิรศักดิ์สม
 
1. นางจารุณี  สีหนาท
 
757 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 82.6 ทอง 7 โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. นายพีรพัฒน์  จันทร์กลั่น
 
1. นายชำนาญ  ผานคำ
 
758 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 67 ทองแดง 7 โรงเรียนหนองโดนวิทยา 1. เด็กหญิงณัฏฐ์นรี  ขาวนวล
 
1. นางกัญญาดา  ทศพร
 
759 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 71 เงิน 7 โรงเรียนหนองแซงวิทยา 1. เด็กชายณธรรศ  จรูญแสง
2. เด็กชายวรเมธ  ตันตะยางกูล
 
1. นางสาวอรอนงค์  ยิ่งกว่าชาติ
2. นางอารีย์  เฟื่องฟุ้ง
 
760 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 65.4 ทองแดง 7 โรงเรียนหนองแซงวิทยา 1. นางสาวสุนิษา  เหมือนทับ
2. นายสุรเชษฐ์  ชื่นบุญ
 
1. นางสาวอรอนงค์  ยิ่งกว่าชาติ
2. นางอารีย์  เฟื่องฟุ้ง
 
761 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 67 ทองแดง 7 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. เด็กหญิงวิจิตรา  จั่นถมยา
 
1. นางนฤมล  บูขุนทด
 
762 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 81 ทอง 7 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. เด็กหญิงธนภัทร  เปรมประสิทธิ์
 
1. นางสาวมนสิชา  ธรรมรักษ์
 
763 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 70.4 เงิน 7 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  จำเริญ
 
1. นางสาวทัดดาว  น้อยภาษี
 
764 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 70.1 เงิน 7 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. เด็กชายดนุศร  นาวัน
2. เด็กหญิงมณีรัตน์  จันทร์คำ
3. เด็กหญิงสุนิตษา  กิ่งก้าน
 
1. นางสาวสุนิสา  ฉันทศิริรัตน์
2. นางดวงพร  ภู่ระหงษ์
 
765 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 81 ทอง 7 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. เด็กหญิงพรธิรา  บุญสีมา
2. เด็กหญิงมณีรัตน์  วังสูงเนิน
3. เด็กหญิงอุปสรา  มีสมบัติ
 
1. นายบัญชา  แปลงศรี
2. นางธาริดา  น้อยวัฒนา
 
766 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 70.5 เงิน 7 โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. เด็กชายพศิน  บุญฤทธิ์ธนากูล
 
1. นางสาวอุษา  สุวรรณโชติ
 
767 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 66 ทองแดง 7 โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. นางสาวศุภารดา  สีนวล
 
1. นางสาวอุษา  สุวรรณโชติ
 
768 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 60.66 ทองแดง 7 โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. เด็กหญิงฐิติมา  กองแก้ว
2. เด็กหญิงอารยา  พรมโคตร
 
1. นางสาวประภัสสร  ฉินสวัสดิ์พันธุ์
 
769 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 21 เข้าร่วม 7 โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา 1. เด็กชายพินิติ  กลีบจำปา
 
1. นางสาวนุสรา  คำน้อย
 
770 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 24 เข้าร่วม 7 โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา 1. นางสาวสุพรรษา  แก้วพิลา
 
1. นางสาวนุสรา  คำน้อย
 
771 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 53 เข้าร่วม 7 โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา 1. นางสาวน้ำทิพย์  พวงมะลิ
 
1. นางสาวอิศราภรณ์  ปินธง
 
772 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 69 ทองแดง 7 โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. นางสาวศศิวิมล  บุญแก้ว
2. นางสาวศุภลักษณ์  กุหลาบ
 
1. นายอภิสิทธิ์  บุญรักษา
2. นางวันเพ็ญ  กองมณี
 
773 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 70.83 เงิน 7 โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. เด็กหญิงปวรรัตน์  ไกลถิ่น
2. เด็กหญิงพรณพรรณ  นิจจอหอ
3. เด็กหญิงรสริน  วงษ์คำนา
 
1. นางสาวจิดาภา  วชิรศักดิ์
2. นางสาวนันทนา  ปิ่นเงิน
 
774 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 19 เข้าร่วม 8 โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. เด็กชายจิรสิน  คำเสงี่ยม
 
1. นายกฤษณธพงศ์  คงรื่น
 
775 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 48 เข้าร่วม 8 โรงเรียนพระพุทธบาท (พลานุกูลวิทยา) 1. นางสาวพัชรี  ภูทอง
 
1. นางสาวธัณย์นิชา  เชาว์เจริญวิเศษ
 
776 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 45 เข้าร่วม 8 โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. เด็กชายกรรณภิรมย์  รัตนสุวรรณ
 
1. นางสาววินา  บุญยัง
 
777 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 60 ทองแดง 8 โรงเรียนหนองแซงวิทยา 1. นางสาวนันทพร  วีระพงษ์
2. นางสาวโยษิตา  ทองอินทร์
 
1. นางนันท์นภัส  ฤกษ์ไชโย
2. นายกัมปนาท  พาดี
 
778 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 82.3 ทอง 8 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สาขาวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร 1. เด็กชายจำรัส  อาจหาญ
 
1. นางสาวปิยาณี  ช่างเสาร์
 
779 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 70 เงิน 8 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สาขาวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร 1. เด็กหญิงวิราวรรณ  ทิพย์ศรี
 
1. นางสาววาสิตรา  หนองเพียน
 
780 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 78.65 เงิน 8 โรงเรียนหนองโดนวิทยา 1. เด็กหญิงปลายฟ้า  ทับศิลา
2. เด็กชายพีรวัฒน์  สีสอน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวีระเทพ  บุญอนันต์
2. นางสาวลัดดาวัลย์  อุตเจริญ
 
781 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 60 ทองแดง 8 โรงเรียนหนองโดนวิทยา 1. นายจักริน  นิลละออ
2. นางสาวศกุลสรา   พหลยุทธ
 
1. นายทวีชัย  เทียมอ่อน
2. นางกีรชญา  สุขนิจรัญ
 
782 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 22 เข้าร่วม 8 โรงเรียนหนองโดนวิทยา 1. นายจตุพล   พาพิมพ์
 
1. นางสาววิจิตตรา  ปะทะขีนัง
 
783 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 8 โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. เด็กชายปรเมศ  คงกล้า
2. เด็กหญิงแพรวา  สุ่มประดิษฐ์
 
1. นางสาววันวิสา  อินทร์พันธ์
2. นางสาวชุติมา  เพชรี
 
784 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 71 เงิน 8 โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. นางสาวกรรณิการ์  ลาวะกุล
2. นางสาวสุนิตา  ทองเสงี่ยม
 
1. นางสาวนีรนุช  สิงห์แจ่ม
2. นายวิรัตน์  เชาว์สุนทร
 
785 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 19.5 เข้าร่วม 8 โรงเรียนหนองแซงวิทยา 1. นางสาวศิวภรณ์  เฉลิมพงษ์
2. นางสาวอัจฉริยา  บุญทวี
3. นางสาวอัญชนา  ท้วมยัง
 
1. นางแสงทิพย์  นาคศรีสุข
2. นางสาวสุพรรณี  ศรีวรรณะ
 
786 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 68.67 ทองแดง 8 โรงเรียนหนองแซงวิทยา 1. นางสาวณัฎฐณิชา  ควรศิริ
2. นางสาวณิรชา  ขำยศ
3. นางสาวรินลดา  ศิริกร
 
1. นางสาวสุพรรณี  ศรีวรรณะ
2. นางสาวมาริสา  หิรัญรัตน์
 
787 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 73 เงิน 8 โรงเรียนสุธีวิทยา 1. เด็กหญิงกฤษรี  พ่งเฟี้ยม
2. เด็กหญิงนิศารัตน์  พามา
3. เด็กหญิงศิโรรัตน์  พุ่มเกิด
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนพมาศ  อังศุภนิช
2. นายเสรี  บุญพิโย
 
788 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 64 ทองแดง 8 โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา 1. นางสาวน้ำทิพย์  พวงมะลิ
 
1. นายธิรนันท์  ชมวนา
 
789 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 34.34 เข้าร่วม 8 โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา 1. นางสาวเก็จมณี  พรมสาตร์
 
1. นางปิยะนุช  สระแก้ว
 
790 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 69 ทองแดง 8 โรงเรียนดอนพุดวิทยา 1. นางสาวชุติมา  หมายมั่น
 
1. นางสาวกรองกาญจน์  เจริญสุข
 
791 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 69 ทองแดง 8 โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา 1. เด็กหญิงพัทรียา  พรสินชัย
2. เด็กหญิงภุมรินทร์  ภุมมา
 
1. นางบุบผา  บุญเพ็ง
 
792 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 42.67 เข้าร่วม 8 โรงเรียนหนองแซงวิทยา 1. เด็กหญิงชลธิชา  โทเดช
 
1. นางสาวประนิตฎา  พวงมาลี
 
793 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 74 เงิน 8 โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. เด็กหญิงชุดาภรณ์  คงภักดี
2. เด็กหญิงวรัญญา  เนียมหุ่น
 
1. นายดุลยวิทย์  นิทรัพย์
2. นายอรรถวุฒิ  แสนจันทร์
 
794 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 78 เงิน 8 โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. นางสาวกฤษณา  คงสอน
2. นายธนพัต  แปลกวงษ์
3. นายเชาว์วรรชน์  ชูเกาะทวด
 
1. นายกฤตพล  มนตรี
2. นางสาวศศิธร  ไชนะรา
 
795 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 80.29 ทอง 8 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. นางสาวชฎาภรณ์  พรมอ่อน
 
1. นางสาวมนสิชา  ธรรมรักษ์
 
796 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 8 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. เด็กหญิงฑิติญา  ม่วงไทย
2. เด็กหญิงมัญฑิตา  ศิริมา
 
1. นายอนุชิต  กิ่งก้าน
2. นางกนกพร  กมลสุข
 
797 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 8 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. นางสาวชุติสรา  อำนวย
2. เด็กหญิงวิลาสินี  กลีบเกษร
3. เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  จำเริญ
 
1. นางจริยา  ภูชะอุ่ม
2. นายรักชาติ  ภูชะอุ่ม
 
798 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 74 เงิน 8 โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กหญิงทิพย์จินดา  กล้วยป่า
 
1. นางสาวสุพัตตรา  แก้วก้อน
 
799 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 74 เงิน 8 โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. นางสาวกัญญาภัค  หรั่งกิจ
2. นางสาวอรัญญา  ผิวสุข
 
1. นายนันทิวัฒน์  ศรีสุวรรณ
2. นางสาวสาวิตรี  อินทะใจ
 
800 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 80.59 ทอง 8 โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา 1. นายจักรพันธ์  แก่นสากล
2. นางสาวเบญจวรรณ  กล่อมเกลี้ยง
 
1. นางสุวรรณี  พจน์ไพเราะ
2. นางสาวธัญญัชฐ์  ทองฟัก
 
801 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 65 ทองแดง 9 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงนภสร  โมทะจิตต์
 
1. นางเพ็ญศรี  คงสืบ
 
802 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 70 เงิน 9 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. นางสาวณัฐนรีย์  ศรีมงคลปทุม
2. นางสาวเปรมวดี  มั่งคั่ง
 
1. นางสาวดวงพร  ใจภิภักดิ์
2. นางอรอร  สาระฤทธิ์
 
803 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 78.33 เงิน 9 โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา 1. เด็กชายณัฐพล  คงช้าง
2. เด็กหญิงสกุลทิพย์  จุฬารัตน์
 
1. นางสาวธัญญัชฐ์  ทองฟัก
2. นายนางสุวรรณี  พจน์ไพเราะ
 
804 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 31 เข้าร่วม 9 โรงเรียนหนองแซงวิทยา 1. เด็กหญิงกฤษณา  วิสูตรทัน
2. เด็กหญิงชลธิชา  รักขณา
3. เด็กหญิงพัชรินทร์  เนาว์นิเวศ
 
1. นางสาวมาริสา  หิรัญรัตน์
2. นางสาวภัทรวรรณ  สายแวว
 
805 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 33.66 เข้าร่วม 9 โรงเรียนพระพุทธบาท (พลานุกูลวิทยา) 1. นางสาวสุภาพร  บุญยืน
 
1. นางสาวจิรนันท์  สาระเดช
 
806 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 33 เข้าร่วม 9 โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. นางสาววราภรณ์  ชาลีสี
 
1. นางนวพรรษ  อารยะถาวร
 
807 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 66 ทองแดง 9 โรงเรียนหนองแซงวิทยา 1. เด็กหญิงธนพร  ฤทธิยา
2. เด็กหญิงวรรณพลอย  แก้วโชติ
3. เด็กชายอนุพงษ์  เกตุพุก
 
1. นางสาวมาริสา  หิรัญรัตน์
2. นางสาวสุพรรณี  ศรีวรรณะ
 
808 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 73.05 เงิน 9 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สาขาวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร 1. นายธีรศักดิ์  วุฒิเลิศศักดา
2. นางสาวสุพาภรณ์  แสงมณี
 
1. นางสาววันดี  อำพันรัตน์
2. นางสาวปิยาณี  ช่างเสาร์
 
809 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 64 ทองแดง 9 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สาขาวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร 1. นางสาวอโรชา  รัตนชูศรี
 
1. นางสาววาสิตรา  หนองเพียน
 
810 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 75.6 เงิน 9 โรงเรียนหนองโดนวิทยา 1. เด็กชายชัยมงคล  กัลยา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวีระเทพ  บุญอนันต์
 
811 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 9 โรงเรียนหนองโดนวิทยา 1. เด็กชายกมลชัย  จันทร์มีชัย
 
1. นางสาววิจิตตรา  ปะทะขีนัง
 
812 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 57.9 เข้าร่วม 9 โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. นายนวกร  จันทร์แก้ว
2. นายบุญธิชา  จันสีดา
 
1. นางสาวอรปรีญา  เวงวิถา
2. นางสาววันวิสา  อินทร์พันธ์
 
813 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 64 ทองแดง 9 โรงเรียนสุธีวิทยา 1. นางสาวพรพิมล  ห่อทอง
 
1. นางนาฏยา  ศริพันธุ์
 
814 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 70.66 เงิน 9 โรงเรียนสุธีวิทยา 1. นางสาวหยก  ผลจันทร์
 
1. นางแสงอุษา  แสนสวย
 
815 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 39.33 เข้าร่วม 9 โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  อาจพังเทียม
 
1. นางจารุณี  เบ้าสุด
 
816 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 69 ทองแดง 9 โรงเรียนหนองแซงวิทยา 1. เด็กหญิงดวงกมล  บุญสนธิ์
2. เด็กหญิงพลอยไพลิน  ศรีคงทน
 
1. นางอารีย์  เฟื่องฟุ้ง
2. นางสาวอรอนงค์  ยิ่งกว่าชาติ
 
817 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 80 ทอง 9 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สาขาวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร 1. เด็กหญิงจิรวรรณ  วงษ์สง่า
2. เด็กหญิงปิยธิดา  ทองละมูล
3. เด็กหญิงสุภาวดี  ดารุนิกร
 
1. นางสุกัญญา  พ้นทุกข์
2. นางสาวจุฑามาศ  ชื่นอารมณ์
 
818 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 62.5 ทองแดง 9 โรงเรียนดอนพุดวิทยา 1. เด็กหญิงบงกช  บุญประสิทธิพร
 
1. นางสาวภาสิตา  จันทร์น้อย
 
819 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 20 เข้าร่วม 9 โรงเรียนสุธีวิทยา 1. นางสาวปิยาพัชร  จันทร์สุข
 
1. นางสาวเยาวมาลย์  จีนทอง
 
820 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 61 ทองแดง 9 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. นางสาวอนุธิดา  กาลจักร
 
1. นางอวยพร  กล้ารอด
 
821 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 63 ทองแดง 9 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. เด็กหญิงณลิศรา  เชื้อหาญ
2. เด็กชายเมธาวัฒน์  สีลานันท์
 
1. นายสุพจน์  แสงสาคร
2. นางสุนีย์  แสงสาคร
 
822 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 19 เข้าร่วม 9 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. นางสาวมนัสศิกานต์  กิจสำราญ
2. นางสาวเพชรลดา  ขาวเจริญ
3. นายไกร  จันทึก
 
1. นางสาวสุนิสา  เฉยดิษฐ์
2. นางยุรินทร์  ดวงสีแก้ว
 
823 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 35 เข้าร่วม 9 โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา 1. เด็กชายนาเคนทร์  อ้วนอินทร์
 
1. นางสาวนุสรา  คำน้อย
 
824 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 20 เข้าร่วม 9 โรงเรียนดอนพุดวิทยา 1. นางสาวสุทัตตา  ฉัตรแก้ว
 
1. นางสาวนภาทิพย์  ขุนวิชัย
 
825 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 75 เงิน 9 โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. นายรังสิมันตุ์  ดอนประทุม
2. นางสาวอุทุมพร  ศรีนิล
3. นางสาวโสรญา  จันดา
 
1. นางสาวจิดาภา  วชิรศักดิ์
2. นางสาวกนกพรรณ  ธรรมวัตร
 
826 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 63 ทองแดง 10 โรงเรียนพระพุทธบาท (พลานุกูลวิทยา) 1. เด็กหญิงวิชญาดา  ผ่องราศรี
 
1. นายอภิเดช  โสภณ
 
827 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 29 เข้าร่วม 10 โรงเรียนพระพุทธบาท (พลานุกูลวิทยา) 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  บ่วงนาค
 
1. นางสาวพิมพ์อัปสรณ์  ทวีวงษ์
 
828 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 57 เข้าร่วม 10 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สาขาวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร 1. นางสาวสิริมาตา  รู้ทำนอง
 
1. นางสาววาสิตรา  หนองเพียน
 
829 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 62.25 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. นายกิตติพันธ์  รอดปัดสะเวก
2. นางสาวธนัชพร  พูลสวัสดิ์
 
1. นางบุปผา  วงษาเลิศ
2. นางสาวศรัญญา  เปี่ยมบุญ
 
830 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 16 เข้าร่วม 10 โรงเรียนดอนพุดวิทยา 1. เด็กชายนวพรรษ  ศรสุวรรณ์
 
1. นางพจนีย์  ป้อมเรือง
 
831 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 18.5 เข้าร่วม 10 โรงเรียนดอนพุดวิทยา 1. นางสาวธนวรรณ  ชมบุญมี
2. นางสาวภัทชรัตน์  เอี่ยมสุวรรณ์
3. นายเสกสรร  กองบุบผา
 
1. นางสาวปฐมา  อิ่มสมัย
2. นางสาวสิรินัดดา  ร่วมพร
 
832 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 77.99 เงิน 10 โรงเรียนดอนพุดวิทยา 1. เด็กหญิงคันธารัตน์  อบอุ่น
2. เด็กชายวันเฉลิม  เขียวเพชร
 
1. นางสาวชนม์นิภา  รักขาว
 
833 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 10 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. เด็กหญิงธนัญธิดา  ไกรน้อย
 
1. นางวรางคณา  ภารสงัด
 
834 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 77.66 เงิน 11 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สาขาวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร 1. เด็กชายชนันธร  อิ่มพงษ์
2. เด็กหญิงวรางคณา  จรเทศ
 
1. นางสาววันดี  อำพันรัตน์
2. นางสาวปิยาณี  ช่างเสาร์
 
835 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 62.18 ทองแดง 11 โรงเรียนหนองโดนวิทยา 1. นายภูมิระพี  พันธุ์สุ
2. นางสาวเพ็ญพร   ศรสวาท
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวีระเทพ  บุญอนันต์
2. นางสาวลัดดาวัลย์  อุตเจริญ
 
836 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 11 โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา 1. เด็กหญิงสุพัตรา   อินทรเทศ
 
1. นายธิรนันท์  ชมวนา
 
837 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 18 เข้าร่วม 11 โรงเรียนหนองแซงวิทยา 1. นายธีร  เหมือนใจ
 
1. นางสุวรรณมาลี  นาคเสน
 
838 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 76.66 เงิน 12 โรงเรียนหนองแซงวิทยา 1. เด็กชายทรงยศ  รุ่งเรือง
2. เด็กหญิงมณีรัตน์  หลวงเจริญ
 
1. นางสาวจินตนา  สว่างภพ
2. นางประภาพรรณ์  รัตนจิตร
 
839 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 12 โรงเรียนดอนพุดวิทยา 1. เด็กหญิงเบญจมาศ  ตอเงิน
 
1. นางสาวภาสิตา  จันทร์น้อย
 
840 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 60.25 ทองแดง 12 โรงเรียนดอนพุดวิทยา 1. นางสาวบุศรินทร์  ด้วงทอง
2. นายวิสุทธิ  ดาวลอย
 
1. นางสาวชนม์นิภา  รักขาว