สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว สพม. เขต ๖ (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
ณ จังหวัดสมุทรปราการ
ระหว่าง วันที่ 6 - 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงสมหทัย  ตันทรงเจริญ
 
1. นางสาวยุพาพร  ฮวดศิริ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกชกร  แย้มโสม
 
1. นางสาวยุพาพร  ฮวดศิริ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนภัส  ศิลประเสริฐ
 
1. นางสาวนัฐกานต์  วรรณจุฑา
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวริษฎี  เขื่อนสุวรรณ
 
1. นางสาวนัฐกานต์  วรรณจุฑา
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 76 เงิน 9 1. เด็กหญิงญาตาวี  สละสำลี
 
1. นางสาวศิริพร  แก้วพวง
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 72 เงิน 8 1. นางสาวกานดา  มะเดื่อสวน
 
1. นางสาวศิริพร  แก้วพวง
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอัญมณี  เพชรศรี
 
1. นางสาวจินดา  เชื้อวงษ์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 72.6 เงิน 5 1. นางสาวธัญนาถ  ทัดเจริญ
 
1. นางสาวจินดา  เชื้อวงษ์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปภาวรินท์  ขันติยู
2. เด็กหญิงสุรัสวดี  ดีนก
3. เด็กหญิงเพชรลดา  คำใจพูล
 
1. นางสาวโฉมฉาย  ใจเอื้อย
2. นางสาวทิฆัมพร  ดาศรี
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกฤดากานต์  จินตนาพรวงศ์
2. นางสาวธิษณา  ปัสสาคำ
3. นางสาวศรัณย์พร  อุปพงษ์
 
1. นางสาววิรวรรณ  หอมหวล
2. นางทัศนา  โพธิ์เงิน
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชนิภา  พู่พันธ์
2. เด็กชายแอนแธน  อธิน บุณยนิตย์
 
1. นางสาวจันจิรา  น้ำขาว
2. นางสาวยุพาพร  ฮวดศิริ
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวศุภสุตา  พรหมเปลว
2. นายอภิสิทธิ์  ปุเลตัง
 
1. นางสาวจันจิรา  น้ำขาว
2. นางสาวยุพาพร  ฮวดศิริ
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 76 เงิน 4 1. เด็กหญิงชนากานต์  ศรีอุดม
2. เด็กหญิงสิริกร  กิตติศุภลักษณ์
 
1. นางสาวจินดา  เชื้อวงษ์
2. นางสาวพนิดา  ยลวิลาศ
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายเปรม  สอาดยิ่ง
 
1. นางสาวจินดา  เชื้อวงษ์
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐนพิน  โสภา
 
1. นางศุภลักษณ์  กระเชิญรัมย์
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวสุดี  เอี่ยมแสนอุดม
 
1. นายปัญญา  แซ่ลี้
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวณิชกานต์  แสงอ่อน
2. นางสาวมุฑิตา  คำแก้ว
3. นางสาวอรณิชา  ชูสุวรรณ
 
1. นายวรายุทธ  ทวีธรรม
2. นางจันทร์เพ็ญ  สุโพธิ์ทิพย์
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 82 ทอง 4 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  สุขวัฒนาการวิทย์
2. เด็กหญิงภัททิยา  ตะนา
3. เด็กหญิงรุ้งตะวัน  หัตถกิจ
 
1. นายกติกร  กมลรัตนะสมบัติ
2. นางสาวอรนันท์  แป้นนางรอง
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายตรินัยน์  เลาหะพงษ์พันธ์
2. นายศรัณยู  เจริญศรี
3. นายศุภณัฐ  โรจนชัย
 
1. นายวรายุทธ  ทวีธรรม
2. นางสาวขวัญชนก  สุนทรสุข
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจิราเจตน์  อันเพ็ชรดี
2. เด็กชายสุกฤษฎิ์  ฐิติรัตน์สกุล
 
1. นายพรชัย  วิชชุไตรภพ
2. นายจักรพรรณ  พลเยี่ยม
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ 1. นายชนินทร์  ผลพึ่งคิด
2. นางสาวธัญยธรณ์  กิติวรรณประสาร
 
1. นายพรชัย  วิชชุไตรภพ
2. นายจักรพรรณ  พลเยี่ยม
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 42 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายศุภกร  แสงแก้ว
 
1. นางจุฑาพัฒน์  เซี้ยเจริญ
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 46 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายพีรพัฒน์  ถิ่นใหญ่
 
1. นางสาวอรนันท์  แป้นนางรอง
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 71.58 เงิน 4 1. เด็กชายธนภัทร  โชติกลาง
2. เด็กชายอริญชย์  เนลเลปเชนโก้
 
1. นายคมกฤช  จารุวงศ์
2. นายชัยวัฒน์  เครือวัลย์
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 71.41 เงิน 5 1. นายคียภัทร  ทิพย์อุทัย
 
1. นางนุชนาถ  วงษ์พรไพโรจน์
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  อนันต์สมสิน
 
1. นางสาวปัทมา  บัวลังกา
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 52 เข้าร่วม 6 1. นายพีรพันธ์  ศิริสินอุดมกิจ
 
1. นางพนิดา  นิตยา
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 83.6 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกุลชัย  บุญริ้ว
2. เด็กหญิงจิรภิญญา  บุญนำ
3. เด็กชายศุภณัฐ  รักษ์คิด
 
1. นางสาวเฟื่องฟ้า  มหาวัน
2. นายทศวรรษ  เกิดติ๋ง
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 87.75 ทอง ชนะเลิศ 1. นายณัฐนนท์  ดีวัน
2. นางสาวปิยะฉัตร  เกตุคำ
3. นางสาวพรรณนิภา  ลอยฟ้า
 
1. นางสาวธนัชพร  เกิดรุ้ง
2. นางสาวเรณู  คำหอม
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปราณปรียา  ทองเลิศ
2. เด็กหญิงปารวี  ศานติกุลลักษณ์
3. เด็กหญิงภัคจีรา  ท่าจีน
 
1. นางปวีณา  นาคกล
2. นางสาวอรุณรัตน์  ประดับทอง
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวณัฐธิดา  เที่ยงประเทศ
2. นางสาวปภาวี  ศรีสนอง
3. นางสาวสุภาภรณ์  รุ่งนพคุณศรี
 
1. นายกฤตเมธ  ธีระสุนทรไท
2. นางสาวพัชราภรณ์  ธรรมมา
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 88.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงทิพรดา  พันธ์หอม
2. เด็กหญิงภัคจิรา  จำปาศรี
3. เด็กหญิงอิสริยา  ดอนพูนไพร
 
1. นายจิรยุทธ์  ทวีพงษ์
2. นางสาวกุลชยา  พิทยาวงศ์ฤกษ์
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 80.25 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกมลชัย  หลบหลีกพาล
2. นางสาวจารุวรรณา  เรืองโรจน์
3. นายสิชา  ดิลกเลิศพลากร
 
1. นางสาวธนัชพร  เกิดรุ้ง
2. นางสาวเรณู  คำหอม
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 90.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  บัวศรี
2. เด็กหญิงชนัญญา  พลิคามิน
3. เด็กหญิงณัฐธิดา  ทรัพย์สิน
 
1. นางสาวกำไล  โสมกูล
2. นางสาวพรศิริ  คงธนาคมธัญกิจ
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 81.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวขจรพร  แซ่แต้
2. นางสาวพลอยภัสสร  คำศรีเพ็ชรนภา
3. นางสาวมณีมณฑ์  พุทธธนศิริ
 
1. นางสาวจิตต์  แววตา
2. นางสาวชนัญญา  เสมศรี
 
36 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชิศณุพงศ์  ปะนะมัง
2. เด็กชายอิสริยยศ  สวัสดิบุตร
 
1. นางสิริธร  ตะวันธรงค์
2. นางวันเพ็ญ  อุดมทรัพย์
 
37 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 74 เงิน 5 1. นางสาวนภสร  บุนนาคเจริญ
2. นางสาวประภัสสร  ยิ่งยงอุดมผล
 
1. นายจิรยุทธ์  ทวีพงษ์
2. นายวุฒิชัย  พูนชัย
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัฐพงษ์  เอมรัตน์
2. เด็กชายพงศ์พัทธ์  สุขศรีมล
 
1. นางสาวพัชราภรณ์  เจริญสุข
2. นางสันทนา  สุวสิงห์
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 10 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายกรกฤต  รินทระ
2. เด็กชายเจษฎา  ชอุ่มผล
 
1. นางสาวธิดาพร  สังข์ทอง
2. นางสาวนันทิตา  ช่วงชัยชนะ
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 92.8 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวธนัชพร  พูนสวัสดิ์
2. นายนิธิกร  แซ่เอี๊ยบ
3. นายภราเดช  เดชไพบูลย์ยศ
 
1. นางสาวธิดาพร  สังข์ทอง
2. นางสาวพัชราภรณ์  เจริญสุข
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 63.8 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงจอมสุดา  ทศานนท์
2. เด็กหญิงปาริชาติ  จันทร์เรืองฤทธิ์
3. เด็กหญิงพิรดา  แก้วนคร
4. เด็กหญิงสาธิตา  สายสุวรรณ
5. เด็กหญิงสุทัตตา  พรมธิราช
 
1. นางนุศรา  โอริคาสะ
2. ว่าที่ร้อยตรีสุเมธ  มีพึ่ง
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 93.98 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวธัชนนท์  ยิ้มเป็นสุข
2. นางสาวธัญนาถ  ทัดเจริญ
3. นางสาวพรนภา  สิงหเดช
4. นางสาวพัณฑิรา  เอกวงศา
5. นางสาวหทัยกาญจน์  มิศิริ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุเมธ  มีพึ่ง
2. นางสาวจีรานุช  กันต์มิตรี
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 88.64 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐยศ  โพธิ์ทิม
2. เด็กหญิงธนัญญา  โตสม
3. เด็กหญิงพลอยชมพู  พลเยี่ยม
4. เด็กหญิงอนัญญา  สินไชย
5. เด็กหญิงแพรวา  พงศ์พิริยะกาญจน์
 
1. นางณัฐนันท์  นุประพันธ์
2. นางสาวสุกัญญา  ทองคำเมือง
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 80.63 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวพิรุณพลอย  อัจฉรานิวัฒน์
2. นางสาวสุพัชรินทร์  สิงห์บรบือ
3. นางสาวสุภาภรณ์  ทีน้ำคำ
4. นางสาวสุภิสรา  บุญบรรดาล
5. นางสาวอรจิรา  เครืองาม
 
1. นางวรัชยา  กาญจะโน
2. ว่าที่ร้อยตรีสุเมธ  มีพึ่ง
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 94.67 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวขนิษฐา  รุ่งศรี
2. นายนัฐชนัย  รัตน์สูงเนิน
3. นายมังกร  สุวรรณสาร
4. นายวงศ์วรัณ  ปานพลับ
5. นางสาวศิริรัตน์  ล้อมวงศ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุเมธ  มีพึ่ง
2. นายสมพร  คำเหลือ
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงฉรินทร์ดา  บุญกลิ่น
2. เด็กชายชญานนท์  กาหลง
3. เด็กหญิงดวงใจ  อินเทพ
4. เด็กชายธนกร  เกตุสกาว
5. เด็กชายธนพล  มาตย์สุริย์
6. เด็กชายธีระภัทร  นนยะโส
7. เด็กชายนพรุจ  ฉัตรภวกุลนนท์
8. เด็กหญิงบัวบูชา  สาลีพัฒนผล
9. เด็กชายปภังกร  เรืองสิน
10. เด็กชายปัญญวัฒน์  นิธิประภาวัฒน์
11. เด็กชายปานศิริ  ปริสิทธิ์
12. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  แซ่เตียว
13. เด็กชายรัตนราช  ลิ่มเศรษฐกานต์
14. เด็กชายวิศรุต  ไช่
15. เด็กชายศิวกร  สุคงเจริญ
16. เด็กชายศุภนัชญ์  ชมสุนทร
17. เด็กชายสวิส  ครองยุติ
18. เด็กหญิงสุมิตรา  ดวงสาพล
19. เด็กชายเอโฟซ่า เบล็สซิ่ง  เอคาโตร์
20. เด็กหญิงโยษิตา  เพิ่มพูน
 
1. นายธวัชชัย  แย้มสอิ้ง
2. นายอนุวัฒน์  เทียนพิบูล
3. นางสาวกาญจนา  บุญญา
4. นายอธิษฐ์  กวินวิศิษฐ์
5. นางวันทนีย์  สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายนพรุจ  หาญกีรติกำจร
 
1. นางสาวเดือนเพ็ญ  เนินผา
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวสุนันทา  ชัยวงศ์ภิญโญ
 
1. นางสาวกาญจนา  บุญญา
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 87.9 ทอง 4 1. เด็กชายรชตพล  อินทรโอภาส
2. เด็กหญิงวรรณวิเศษ  ตันวงศ์
 
1. นางสาวรัญจวน  เจริญภูมิ
2. นางสาวชลธิชา  สุระ
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 85.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายณฐวัฒน์  จิตรประเสริฐ
2. นางสาวพิมพ์ชนก  วิชชุเศวต
 
1. นางสาวรัญจวน  เจริญภูมิ
2. นางสาวศรัญญา  ศิริวรศิลป์
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชวัลรัตน์  มาดี
2. เด็กหญิงชาลิสา  คล้ายสง
3. นางสาวนวพร  สุวรรณวงศ์
4. นางสาวพัชรพร  ประกอบกิจ
5. นางสาวพีชฎาภรณ์  วิริยะ
6. เด็กหญิงมณีณัฐฐา  มาณีย์สิริ
7. เด็กหญิงศุภิสรา  วงค์สายา
8. นางสาวสิริการย์  ศรีคุปติยางกูร
9. เด็กหญิงอัญชิษฐา  สายอุทัศน์
10. เด็กหญิงโชติกา  ศิลารักษ์
 
1. นางสาวรัญจวน  เจริญภูมิ
2. นางสาวกนกทิพย์  ดอกลัดดา
3. นายอมรเทพ  สังข์น้อย
 
52 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกมลรัตน์  สุขเจริญ
2. นางสาวกีรติกานต์  ทุพรหม
3. นางสาวจุฑาภรณ์  แก้วศรี
4. นางสาวชนาพร  บุญรังษี
5. เด็กหญิงธันย์ชนก  จันทร์สีชัง
6. นางสาวธิติมา  สราทธพันธุ์
7. นางสาวปองทิพย์  บุญรังษี
8. เด็กหญิงพิชชากร  กองมาย
9. นางสาวศศิภา  สาคร
10. นางสาวอมินทร์ฐิตา  ไชยมงคล
 
1. นายวันชัย  เข็มทิศ
2. นางยุพา  ยอดปัญญา
3. นางสาวศิริราพร  บุญยอ
 
53 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกานต์  จิตต์แพทย์
2. เด็กชายธนกร  เตียนพลกรัง
3. เด็กชายธนพล  เขียนนอก
4. เด็กชายปริชญ์  ฉิมมี
5. เด็กชายพัชรพล  นพพันธ์
6. เด็กชายภูมิพัชร  ชัชวาล
7. เด็กชายสรณัฐ  ศรีศิลปอุดม
8. เด็กชายสิรวิชญ์  แซ่หลี
9. เด็กชายเกียรติสุริยา  สุขโฉม
10. เด็กชายเทวา  เจริญบุตร
 
1. นายประยัติย์  ไชยรัมย์
2. นางผกาภรณ์  ไชยรัมย์
3. นางสาวจิราพร  เสทา
 
54 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัณฑ์กนก  เกิดแก่น
2. เด็กชายเจตริน  จันตระกูลชัย
 
1. นางสาวอรุณศรี  ใหญ่สูงเนิน
2. นางสาวจีรวรรณ  ธนวัฒนพงศ์
 
55 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธนชาติ  เกิดกล้า
2. นางสาวพีรญา  สงแพง
 
1. นางสาวจีรวรรณ  ธนวัฒนพงศ์
2. นางสาวอรุณศรี  ใหญ่สูงเนิน
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสุธาริณี  ม่องโพธิ์
 
1. นายภาคิน  อิศวมงคล
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 76 เงิน 7 1. นางสาวกวินนา  แก้วเพ็ชร
 
1. นายอิศเรศ  เรืองเนตร
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพรทิพย์  สีหา
 
1. นายภาคิน  อิศวมงคล
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายวรพัฒน์  ตานี
 
1. นายภาคิน  อิศวมงคล
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กชายสุริยา  นาใจเย็น
 
1. นายสุรเชษฐ   พลายงาม
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกิตติภัทร  สิทธิวงศ์
 
1. นายสุรเชษฐ   พลายงาม
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 67 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงกรรชกร  ปรีเปรม
2. เด็กหญิงภารดี  ยามผาสุข
 
1. นายสุรเชษฐ   พลายงาม
2. นายภาคิน  อิศวมงคล
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายอิงครัต  ศรศรีวิชัย
 
1. นายภาคิน  อิศวมงคล
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 81 ทอง 5 1. นางสาวกวิสรา  แสงศิลป์มณี
 
1. นายสุรเชษฐ   พลายงาม
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 87 ทอง 4 1. นางสาวกฤติมา  ลลิตกมลสุข
2. นายธัญพล  สมจิตรชอบ
3. นายสิทธิโชค  เนื้อนิ่ม
 
1. นายอิศเรศ  เรืองเนตร
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายภูธเนศ  ยังกมลโสภา
 
1. นางวรรณกวี  ทองสีดา
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 - - - 1. นายศักดิ์ชัย  ก้องสนั่น
 
1. นายสุรชัย  สมศรี
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนันทกร  หงษ์ทอง
 
1. นายอิศเรศ  เรืองเนตร
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ 1. นายอัศวเดช  สมพันธ์แพ
 
1. นายศิริ  โชคสกุล
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายปฏิภาณ  จารีย์
 
1. นายถวัลย์ชัย  สวนมณฑา
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวคีตภัทร  ศรีเกตุ
 
1. นายศิริ  โชคสกุล
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพชรดนัย  เพชรน้ำทอง
 
1. นายสุรเชษฐ  พลายงาม
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 - - - 1. นางสาวญาตาวี  เธียรสำราญ
 
1. นายศิริ  โชคสกุล
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 83.6 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนภัสสร  สุวรรณรงค์
 
1. นางวรรณกวี  ทองสีดา
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นายฐิติ  ธีระพงษ์วัฒนา
 
1. นายศิริ  โชคสกุล
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 75.3 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงภัทรวดี  ยาน้อย
 
1. นายภาคิน  อิศวมงคล
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. นายฐิติ  ธีระพงษ์วัฒนา
 
1. นายศิริ  โชคสกุล
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 90.3 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายอนุภัทร  เอี่ยมเจริญสุข
 
1. นายศิริ  โชคสกุล
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวสุภณิดา  ขุนภักนา
 
1. นายศิริ  โชคสกุล
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 74.6 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงมนต์ธิรา  เข็มทอง
 
1. นายภากร  ศิริโก
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวรธีร  กฤษณ์สุวรรณ
 
1. นายรังสฤษฏิ์  บุญชลอ
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 70.3 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายอภินันท์  อ่ำพาธ
 
1. นางวรรณกวี  ทองสีดา
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 83.3 ทอง ชนะเลิศ 1. นายสรรเพชญ  แจ้งสว่าง
 
1. นายศิริ  โชคสกุล
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงฟ้างาม  บัวลอย
 
1. นางวรรณกวี  ทองสีดา
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 89.6 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวเมษา  หิ้วพิมาย
 
1. นายรังสฤษฏิ์  บุญชลอ
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 91.3 ทอง ชนะเลิศ 1. นายฐิติ  ธีระพงษ์วัฒนา
2. เด็กหญิงนภัสสร  สุวรรณรงค์
3. เด็กชายพุทธชาต  จู้ฉิ้ม
4. เด็กหญิงฟ้างาม  บัวลอย
5. เด็กชายภูธเนศ  ยังกมลโสภา
6. นางสาวรธีร  กฤษณ์สุวรรณ
7. นายสรรเพชญ  แจ้งสว่าง
8. เด็กชายอนุภัทร  เอี่ยมเจริญสุข
9. เด็กหญิงเพียรศรี  มีลาภกิจ
 
1. นายรังสฤษฏิ์  บุญชลอ
2. นายศิริ  โชคสกุล
3. นางวรรณกวี  ทองสีดา
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกรกนก  คลังบ้านงิ้ว
2. เด็กหญิงชัญญา  วุฒิธนานันท์
3. เด็กชายนิธิพัฒน์  นวลรัมย์
4. เด็กชายปฏิภาณ  จารีย์
5. เด็กชายพชรดนัย  เพชรน้ำทอง
6. นางสาวพรรพสา  ม่วงทอง
7. เด็กชายภานุพงศ์  พ่วงความสุข
8. นายวิษณุพงษ์  โพธิ์ศรี
9. นางสาวศิรประภา  นาคเกิด
10. นายสิปปกร  สมอุ่มจารย์
11. เด็กหญิงสิริลักษณ์  ศุนาลัย
12. นางสาวสุดารัตน์  หนูเสน
13. เด็กชายอภินันท์  อ่ำพาธ
14. นายอัศวเดช  สมพันธ์แพ
15. นางสาวอุษณา  ฟักแสง
 
1. นางวรรณกวี  ทองสีดา
2. นายรังสฤษฏิ์  บุญชลอ
3. นายศิริ  โชคสกุล
4. นายธนพล  โตอุตชนม์
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 94.3 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวคีตภัทร  ศรีเกตุ
2. นางสาวญาตาวี  เธียรสำราญ
3. เด็กชายนันทกร  หงษ์ทอง
4. เด็กชายปฏิภาณ  จารีย์
5. เด็กชายพุทธชาต  จู้ฉิ้ม
6. เด็กชายภูธเนศ  ยังกมลโสภา
7. นายศักดิ์ชัย  ก้องสนั่น
8. นายสรรเพชญ  แจ้งสว่าง
9. นายสิปปกร  สมอุ่มจารย์
10. นางสาวสุดารัตน์  หนูเสน
11. นายอัศวเดช  สมพันธ์แพ
12. นางสาวเมษา  หิ้วพิมาย
 
1. นางวรรณกวี  ทองสีดา
2. นายศิริ  โชคสกุล
3. นายวิภาส  เลิศนราวาฑิต
4. นายธนพล  โตอุตชนม์
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 95.3 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวคีตภัทร  ศรีเกตุ
2. เด็กหญิงชญานิศ  สิงหสุต
3. นางสาวญาตาวี  เธียรสำราญ
4. เด็กหญิงณัฐกฤตา  ศรีอินทร์
5. เด็กหญิงนภัสสร  สุวรรณรงค์
6. นางสาวปรียาภรณ์  ปั้นบุญชู
7. นางสาวพรนภา  อุบลรัตน์
8. เด็กชายพุทธชาต  จู้ฉิ้ม
9. เด็กหญิงภัทรวดี  ยาน้อย
10. เด็กชายภูธเนศ  ยังกมลโสภา
11. เด็กหญิงมนต์ธิรา  เข็มทอง
12. นางสาวรธีร  กฤษณ์สุวรรณ
13. นายวิษณุพงษ์  โพธิ์ศรี
14. เด็กหญิงศิรประภา  ปะจะนัง
15. นางสาวศิรประภา  นาคเกิด
16. นางสาวสุภณิดา  ขุนภักนา
17. นางสาวสุมาลี  รินทอง
18. เด็กหญิงอนันตญา  คงเมฆา
19. เด็กชายอนุภัทร  เอี่ยมเจริญสุข
20. เด็กหญิงเพียรศรี  มีลาภกิจ
21. นางสาวเมษา  หิ้วพิมาย
 
1. นายรังสฤษฏิ์  บุญชลอ
2. นายสุรชัย  สมศรี
3. นายศิริ  โชคสกุล
4. นางวรรณกวี  ทองสีดา
5. นายวิภาส  เลิศนราวาฑิต
6. นายธนพล  โตอุตชนม์
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 80.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายปฐวี  ปัญจกิจไพบูลย์
2. นายพุฒิพงษ์  พันธ์สมบุญ
3. นายวรวิทย์  เชยสุวรรณ
4. นายวิภู  ยานุกูล
5. นายสิทธินนท์  วงศาสนธ์
6. นายสิปปกร  สิรยากร
 
1. นายสุรเชษฐ  พลายงาม
2. นางสาวปัทมา  บัวลังกา
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวพรรพสา  ม่วงทอง
 
1. นายศิริ  โชคสกุล
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77 เงิน 4 1. เด็กหญิงธนภรณ์  เรือนมากแก้ว
 
1. นายศิริ  โชคสกุล
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 79 เงิน 5 1. นางสาวสุดารัตน์  หนูเสน
 
1. นายศิริ  โชคสกุล
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.3 ทอง 6 1. เด็กหญิงเพียงฟ้า  ศรีเจ้า
 
1. นายศิริ  โชคสกุล
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 75.3 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  น้อยอามาตย์
2. เด็กหญิงจิตรานุช  ล้วนประพันธ์
3. เด็กหญิงชนัฐดา  นิลทอง
4. เด็กหญิงฐิตาภรณ์  ท่านทรัพย์
5. เด็กชายณธกฤต  เตชชินสิริกุล
6. เด็กชายณัฐพล  แก้วชาติ
7. เด็กหญิงณัฐวสา  มลชัยชนะถาวร
8. เด็กชายดุสิต  เสริฐคัมภ์ศร
9. เด็กหญิงธรารี  วิรัตน์ตนะ
10. เด็กชายนภทีป์  แซ่เฮ้า
11. เด็กหญิงนราทิพย์  หนูวุ่น
12. เด็กหญิงนิธิวดี  สุขัมศรี
13. เด็กหญิงบรรณฑรวรรณ  นาคช่วย
14. เด็กหญิงปริญญา  แสนลคร
15. เด็กชายปริติภัทร  รักษ์ศาสนา
16. เด็กชายปิยรัช  ฉัตรวรงค์
17. เด็กหญิงปุณณิศา  บุญเนือง
18. เด็กหญิงพริม  เกษมศักดิ์
19. เด็กชายพัทธพล  คงฉ้ง
20. เด็กชายภคพัศ  มาฉิมมี
21. เด็กหญิงภาณุมาศ  บุตรวงค์
22. เด็กชายยศศักดิ์  ประสงค์สุข
23. เด็กหญิงวริศรา  นวมสุคนธ์
24. เด็กหญิงวิสสุตา  อายุวัฒน์
25. เด็กชายวิสันต์  แก้ววงษา
26. เด็กชายศักร์สฤษฏิ์  ธรรมธีรดำรง
27. เด็กชายศิรเศรษฐ์  อินทร์สุนทร
28. เด็กหญิงสปัน  เชยสุวรรณ
29. เด็กชายสรวิศ  แปงมา
30. เด็กชายสิริวัตร  พลอยทรัพย์
31. เด็กหญิงสุกฤตา  ประมูลวงศ์
32. เด็กหญิงสุดารัตน์  สืบเสาะจบ
33. เด็กหญิงสุภัสสร  จิตต์อาจหาญ
34. เด็กชายอติวิชญ์  อาสิญจ์พร
35. เด็กหญิงอมิชตา  ชักชวนวงศ์
36. เด็กหญิงอรัชพร  ฉุยฉาย
37. เด็กชายอิทธิพัทธ์  จงรุ่งเรืองไสว
38. เด็กหญิงอิสริยา  เสนาปิน
39. เด็กหญิงเนตรสิริ  ศิลลา
 
1. นางสาวขวัญรัตน์  ปัญญาใส
2. นายชัยยุทธ  พูลเจริญ
3. นายสุรชัย  สมศรี
4. นายสุรเชษฐ  พลายงาม
5. นายรังสฤษฎิ์  บุญชลอ
6. นายภาคิน  อิศวมงคล
7. นางวรรณกวี  ทองสีดา
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกชกร  บุญยรัตพันธ์
2. นางสาวกมลชนก  อัครสกุลวงศ์
3. นางสาวกานต์ชนา  นาคเจียม
4. นางสาวจันทร์ธิดา  เทพยศ
5. นางสาวชวพร  สุภาพบุรุษ
6. นายชิษณุพงศ์  มิสุนา
7. นางสาวณัฏฐธิดา  ขันละ
8. นางสาวณัฐชลิดา  นาคงาม
9. นายธนะรัชต์  บัวแก้ว
10. นางสาวธมานันท์  สุขีลักษณ์
11. นางสาวนวลอนงค์  บุญยัง
12. นางสาวบุตสดี  อนงค์พรยศกุล
13. นายบูรณ์พิภพ  เจริญสุข
14. นายปภพ  รัตนพันธุ์
15. นางสาวประภาพรรณ  พัตบุญมา
16. นายปานเทพ  พรมอินทร์
17. นางสาวปาริฉัตร  โทนขุนทด
18. นางสาวปิธภรณ์  คุณธนา
19. นางสาวพชรพร  วงศ์บุญมี
20. นางสาวพันธิตรา  ศรีพงษ์สุทธิ์
21. นายภาณุวัฒน์  สุมหะ
22. นางสาวมัชฌิมาย์  คงเหล่
23. นางสาวยิ่งลักษณ์  อนันทะรัตน์
24. นางสาวลลดา  ปานจันทร์ดี
25. นางสาววณิชยา  สมรักษ์
26. นางสาววริศรา  ทนานนท์
27. นางสาวศศิกานต์  สุประไพกิจ
28. นางสาวศิริโสภา  โคตรศิริ
29. นายศุภวัฒน์  บุญวิจิตร
30. นางสาวสรัญญา  พฤกษอรุณ
31. นายสิรภพ  เทพมังกร
32. นายอังกูร  ด่านปิยโชคกุล
 
1. นางสาวขวัญรัตน์  ปัญญาใส
2. นายชัยยุทธ  พูลเจริญ
3. นายสุรชัย  สมศรี
4. นายสุรเชษฐ  พลายงาม
5. นายรังสฤษฎิ์  บุญชลอ
6. นางสาวชนัญญา  เสมศรี
 
97 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชนาภา  ทัศนนพนันท์
2. เด็กชายชลธี  เลิศอุตสาหะ
3. เด็กชายณัฐปคัลภ์  วงศ์กัญญาณัฐ
4. เด็กหญิงธัชชา  สุขเกษม
5. เด็กหญิงธันยพร  วรรณทอง
6. เด็กหญิงภัฏธนรัชต์  เกตุแก้ว
7. เด็กชายวงศกร  คุณระวงค์
8. เด็กชายเจษฎากร  โพธิล่าม
 
1. นายชัยยุทธ  พูลเจริญ
2. นางสาวขวัญรัตน์  ปัญญาใส
 
98 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 78.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวณัฐชลิดา  นาคงาม
2. นายธราเทพ  สุ่นจันทร์
3. นายบูรณ์พิภพ  เจริญสุข
4. นางสาวประภาพรรณ  พัตบุญมา
5. นายปานเทพ  พรมอินทร์
6. นายภาณุวัฒน์  สุมหะ
7. นางสาวมัชฌิมาย์  คงเหล่
8. นางสาวลลดา  ปานจันทร์ดี
 
1. นายชัยยุทธ  พูลเจริญ
2. นางสาวขวัญรัตน์  ปัญญาใส
 
99 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 78.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณริสสา  พันธุระ
2. เด็กหญิงณิชนันทน์  สังข์ทอง
3. เด็กหญิงธันยพร  วรรณทอง
4. เด็กหญิงนินัฐชา  สุภากุล
5. เด็กหญิงบุณยนุช  มะปรางค์
6. เด็กหญิงพันธสา  อิ่มโอฐ
7. เด็กหญิงภัฏธนรัชต์  เกตุแก้ว
8. เด็กหญิงอนันตญา  พรมโสภา
 
1. นายชัยยุทธ  พูลเจริญ
2. นางสาวขวัญรัตน์  ปัญญาใส
 
100 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 84.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกมลชนก  อัครสกุลวงศ์
2. นางสาวชวพร  สุภาพบุรุษ
3. นางสาวนวลอนงค์  บุญยัง
4. นางสาวปาริฉัตร  โทนขุนทด
5. นางสาวยิ่งลักษณ์  อนันทะรัตน์
6. นางสาวลลดา  ปานจันทร์ดี
7. นางสาววณิชยา  สมรักษ์
8. นางสาวศิริโสภา  โคตรศิริ
 
1. นายชัยยุทธ  พูลเจริญ
2. นางสาวขวัญรัตน์  ปัญญาใส
 
101 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวรินธร  บัณฑุกุล
 
1. นางอรุณี  สุวรรณแก้วมณี
 
102 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 88.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวอัญวีณ์  กิตติอัญญาพัฒน์
 
1. นางสาวสีรัก  ลัยนันทน์
 
103 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 91.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงภัทราณัฐ  สายทองดี
 
1. นางรัชนีกร  ไวระวัง
 
104 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 82.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกานต์ชนา  นาคเจียม
 
1. นางสาววัชรีญา  หล่มเพชร
 
105 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายหฤษฏฐ์ อาร์เธอร์  ไอด์
 
1. Mr.Emmanouil  Xypolitakis
 
106 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวอาภาพัชร์  สุวรรณเพชร
 
1. นางนุจรี  ทองมงคล
 
107 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 78.8 เงิน 5 1. เด็กชายกีรติ  มั่งมี
2. เด็กหญิงณนริน  ยิ่งเกียรติทวีสุข
3. เด็กชายธีรวัฒน์  วรธรรมาทิพย์
4. เด็กหญิงนภัสนันท์  ต้นเงิน
5. เด็กชายภูมิรพี  พวงมณี
 
1. นางกิ่งเพชร  ป้องแก้ว
2. Mr.Freddie B  Acop
 
108 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 80.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวฐิติกาญจน์  ปั้นเหน่งเพ็ชร
2. นางสาวนันทิยา  พรหมอินทร์
3. นางสาวพัทธนันท์  ทองเฟื่อง
4. นางสาววรรษชล  อาจวาทิน
5. นางสาวอรณิชา  ชูสุวรรณ
 
1. นางสาวนัฐนิตย์  วงษ์สันต์
2. นางสาวจิตราวัฒน์  พูลทวีธรรม
 
109 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 94.16 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายภาณุวิชญ์  สาโรจน์
2. เด็กชายภูวเนตร  ใจมีสุขทุกเพลา
 
1. นางสาวขวัญเรือน  สิงห์โต
2. นางสาวสุจินันท์  ทองใหญ่
 
110 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 89.16 ทอง ชนะเลิศ 1. นายฐิติพงษ์  บุญศรีประภากิจ
2. นางสาวอัมรินทร์  ชักชวนวงศ์
 
1. นางสาวณธิดา  โกรทินธาคม
2. นางสาวศิริพร  จินาวัง
 
111 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐกรณ์  ชัยศรี
2. เด็กหญิงภูฟ้า  กันทะวงศ์
 
1. นางสาวน้ำฝน  น้อยโม้
 
112 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวณัฐวรรณ  ชีชะนะ
2. นางสาวศุภิสรา  พงษ์สุวรรณ
 
1. นางสาวกาญจนา  อิ่มชื่น
 
113 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 96.08 ทอง ชนะเลิศ 1. นายศุภกร  ด้วงนา
 
1. นางสาวเครือวัลย์  ชาสวัสดิ์
 
114 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวพรนิชา  สุนทรารักษ์
 
1. นางสาวศิรินทร์  คนซื่อ
 
115 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวทิพรัตน์  แพรศรี
2. นางสาวพิมพ์กัลยา  พิมพ์ทอง
3. นายพีรภาส  บรรจงลักษณ์
4. นางสาวภัทรวดี  สามเสน
5. นายศุภกร  พันธุ์เทศ
 
1. นางสาวเครือวัลย์  ชาสวัสดิ์
2. นางสาวณธิดา  โกรทินธาคม
 
116 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวธิติมา  สราทธพันธุ์
2. นางสาวนิศารัตน์  วิเศษกุล
3. นางสาวปองทิพย์  บุญรังษี
4. นายพริสร  อุปพงษ์
5. นางสาวสุดารัตน์  ลาชะเกตุ
 
1. นางสาวณภัทร  สกุลเดช
2. นางสาวกาญจนา  อิ่มชื่น
 
117 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 95.6 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชวัลลักษณ์  จันทร์หล้า
2. นางสาวปัทมพร  นครศรี
 
1. นางสาวเครือวัลย์  ชาสวัสดิ์
2. นางสาวณธิดา  โกรทินธาคม
 
118 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาววริษฐา  ทนานนท์
2. นางสาวสายรุ้ง  แจ้งจิตร
 
1. นางสาวหัทยา  เกตุพานิช
2. นางสาวศิรินทร์  คนซื่อ
 
119 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณนน์  จงชาณสิทโธ
2. เด็กหญิงพิรดา  แก้วนคร
 
1. นางสาวปริญญา  ปล้องศรี
 
120 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 59 เข้าร่วม 5 1. นายพงศกร  ศรียรรยงค์
 
1. นางสาวปริญญา  ปล้องศรี
 
121 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 51.5 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  พิสิษฐ์ธนโชติ
2. เด็กชายกฤตนัย  ชุบเลี้ยง
3. เด็กหญิงกวินทรา  อ่อนศรี
4. เด็กหญิงญาณวีร์  จิตต์ประเสริฐ
5. เด็กหญิงนฤมล  ช่างบรรดิษฐ์
6. เด็กชายภูมิพัศ  ทองมาเอง
7. เด็กชายสุริยา  ซื่อความสัตย์
8. เด็กชายอดิศักดิ์  ไชยสีดา
 
1. นายสายชล  อยู่นุช
2. นางสาวศิริราพร  บุญยอ
3. นายเอกชัย  ฉายสิว
 
122 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 88.8 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงภัทรวรรณ  ธรรมจุลสถิตย์
2. เด็กหญิงภัทราภา  สามสี
3. เด็กหญิงสุวภัทร  ศิรินาม
 
1. นางสุวรรณศรี  สุดวิไล
2. นางนิรบล  บัวประเสริฐ
 
123 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 80.2 ทอง 5 1. นางสาวณัฐวรรณ  ชีชะนะ
2. นางสาวอัญกาล  ภาคแก้ว
3. นางสาวเบญจมาศ  ไทรงาม
 
1. นางสุวรรณศรี  สุดวิไล
2. นางนิรบล  บัวประเสริฐ
 
124 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชัชฐาณัฐญา  ชื่นชม
2. เด็กหญิงนิตินาถ  พรมดง
3. เด็กชายสุวรรณภูมิ  ทัศนาญชลี
 
1. นางสุวรรณศรี  สุดวิไล
2. นางนิรบล  บัวประเสริฐ
 
125 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวขจีพรรณ  บัวนาค
2. นายณัฐพงศ์  ทศานนท์
3. นางสาวถวัลยรัตน์  อินทร์สุนทร
 
1. นางสุวรรณศรี  สุดวิไล
2. นางนิรบล  บัวประเสริฐ
 
126 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 77.33 เงิน 6 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  อินทนชิตจุ้ย
2. เด็กชายสุธรรม  เอี่ยมแสนอุดม
 
1. นางดาวประกาย  ทาธง
2. นางสาวสุลักขณา  ปวะภูตา
 
127 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85.83 ทอง 5 1. นายชีวาวิชญ์  หลิน
2. นายติณณภพ  สร้อยคำ
 
1. นางดาวประกาย  ทาธง
2. นางสาวสุลักขณา  ปวะภูตา
 
128 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงดวงหทัย  จงจิตร
2. เด็กหญิงเมธาวี  ก้อนค้างพลู
 
1. นายปรีชา  กิจจาการ
2. นางดาวประกาย  ทาธง
 
129 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัลยดา  เบญจลักษณพร
2. เด็กหญิงอริสรา  วีรวินันทนกุล
 
1. นางดาวประกาย  ทาธง
2. นายวรปรัชญ์  สดเอี่ยม
 
130 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 75.88 เงิน 4 1. นางสาวพัณณ์ชิตา  ธีรพัฒนโรจน์
2. นางสาวเพ็ญพิชชา  บัวคง
 
1. นางดาวประกาย  ทาธง
2. นายวสันต์  อุส่าห์ค้า
 
131 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายจิรายุ  สุขโข
2. นายณัฐภัทร  ประกอบทรัพย์
 
1. นางดาวประกาย  ทาธง
2. นายวสันต์  อุส่าห์ค้า
 
132 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 85.4 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวพิชามญชุ์  ปั้นมณี
2. นางสาวศิรดา  เหมือนสมัย
3. นางสาวสรัญญา  พฤกษอรุณ
 
1. นางดาวประกาย  ทาธง
2. นายปรีชา  กิจจาการ
 
133 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 72.8 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายกษิด์เดช  พิกุลโสม
2. นายพัชรพล  บุตรสอน
 
1. นางดาวประกาย  ทาธง
2. นางสาวสุลักขณา  ปวะภูตา
 
134 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัฐกิตติ์  สวัสดิสิทธิ์
2. เด็กชายณัฐนนท์  บุตสวัสดิ์
3. เด็กชายนิธิศ  สีแสงสุวรรณชัย
 
1. นายวรปรัชญ์  สดเอี่ยม
2. นางดาวประกาย  ทาธง
 
135 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายพีระพล  ธีรไกรศรี
2. นายอาทิตย์  เหมนุสรณานนท์
3. นายอิทธิพัฒน์  ชูรา
 
1. นายวรปรัชญ์  สดเอี่ยม
2. นายวสันต์  อุส่าห์ค้า
 
136 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 87.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชายติกรณ์  ถาเรืองโคตร
2. เด็กชายธัญกร  อีซา
3. เด็กชายวิทวัช  เกิดเพิ่ม
 
1. นางชนิษฏา  ธรรมชาติ
2. นางสุภาวดี  หลงสวัสดิ์
 
137 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 85.63 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงบวรรัตน์  หลิมเจริญ
2. เด็กหญิงบุศราภา  ภู่แก้ว
3. เด็กหญิงศรุชา  ธาดาหิรัญกุล
 
1. นางชนิษฏา  ธรรมชาติ
2. นางสุภาวดี  หลงสวัสดิ์
 
138 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชนกานต์  พรมจารีย์
2. นายชลสิทธิ์  หลงสวัสดิ์
3. นางสาวพรนารายณ์  เหมือนครุธ
 
1. นางชนิษฏา  ธรรมชาติ
2. นางสุภาวดี  หลงสวัสดิ์
 
139 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 81.97 ทอง 5 1. นางสาวนิชาภา  เชาว์กีรติกุล
2. นางสาวบุศญา  ภูแผ่นนา
3. นางสาวปุณณิกา  ส่งแสง
 
1. นางสาวธาริกา  ภูมิสถาน
2. นายวสันต์  อุส่าห์ค้า
 
140 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชนิตา  ภักดี
2. เด็กหญิงนงนภัส  วุฒิสาร
3. เด็กชายอัคริณม์  รุ่งสว่าง
 
1. นางสาวธาริกา  ภูมิสถาน
2. นางชนิษฏา  ธรรมชาติ
 
141 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 81.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณิภา  สมถะเขตการณ์
2. เด็กชายธนากร  แป้นยิ้ม
3. เด็กชายภูบดี  ใคร่นุ่นภา
 
1. นางสาวนลินรัตน์  ต้นตะภา
2. นางสุภาวดี  หลงสวัสดิ์