เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย .....
ระหว่าง วันที่ 25-26 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นางสาวศิรินภา คล้ายนาค ครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย ผู้ดูแลระบบระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 สุพรรณบุรี 3  
2 นางกนกวรรณ จุลบุญญาสิทธิ์ ครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย ผู้ดูแลระบบระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 สุพรรณบุรี 3  
3 นางรัชนีกร รุ่งโรจน์ธีระ ครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย ผู้ดูแลระบบระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 สุพรรณบุรี 3  
4 นายวิโรจน์ ไชยภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย ประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดการประกวด แข่งขัน สพม.๙ สุพรรณบุรี ๓  
5 นายราเชนทร์ ทิพเนตร รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อกรุวิทยา คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
6 นายณัชพล กาฬภักดี ครูโรงเรียนบ่อกรุวิทยา คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
7 นางประวีณา ชูชาติ ครูโรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
8 นางสาววลีรัชช์ษา สกุลปั้นถนอม ครูโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๖ คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
9 นางวิวรรธนา สำเนากลาง ครโรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
10 นายบัลลังก์ แก้วโกสีย์สกุล ครูโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๓ คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
11 นายสุวิตร เพ็งสุข ครโรงเรียนด่านช้างวิทยา คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
12 นายประจิน ทับโชติ ครูโรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
13 นางยุภา สุจริตธุระการ ครโรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยา คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
14 นางประอรศิริ ชวีวัฒน์ ครูโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๗ คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
15 นางสาวนันทิยา เอกคณาปราชญ์ ครูโรงเรียนบ่อกรุวิทยา คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
16 นางธนวรรณ โสขุมา ครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
17 นายขจรวุฒิ สว่างศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
18 นายทรงพล แก้วเรือง รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
19 นายปิยะ ภู่ประเสริฐ ครูโรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
20 นางสาวพิไลลักษณ์ ทองรอด ครูโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๖ คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
21 นางสาวนพวรรณ วิจิตรบรรจง ครูโรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
22 นางสาวอุบลรัตน์ การสาลี ครูโรงเรียนด่านช้างวิทยา คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
23 นางสาวศรีวิภา พูลเพิ่ม ครูโรงเรียนบ่อกรุวิทยา คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
24 นางนฐดา หนูเส็ง ครูโรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยา คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
25 นางสาวพรรณี บุญฤทธิ์ ครูโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๗ คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
26 นายคนอง พิมศร ครูโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๓ คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
27 นางสาวมัลลิกา เตชะเสนา ครูโรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
28 นางสุกัญญา เมฆฉาย ครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
29 นายคำรณ รูปสูง ผู้อำนวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๓ คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
30 นายจรง สุขเกษม รองผู้อำนวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๓ คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
31 นายสมเจตน์ กล้าหาญ ครูโรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
32 นางวันดี วรกรรณ์ ครูโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๖ คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
33 นางสาวชมภูนุช หนูนุรัตน์ ครูโรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
34 นางสาวชลธิชา เสือนิล ครูโรงเรียนด่านช้างวิทยา คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
35 นางสุวรรณ แตงโสภา ครูโรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
36 นางสาวเบ็ญจมาศ รุ่งโรจน์ธีระ ครูโรงเรียนบ่อกรุวิทยา คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
37 นางสาวณัฐวรรณ น้อยนารถ ตรูโรงเรียนทุุ่งคลีโคกช้างวิทยา คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
38 นายนพดล จุ้ยเปี่ยม ครูโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๗ คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
39 นางศิรินภา บัวผ่อง ครูโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๓ คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
40 นายสราวุธ เจริญรื่น ครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
41 นางนิลวดี กวีรัตน์ธำรง ผู้อำนวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๖ คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
42 นายสถาปนิก ศิรัทร์พร รองผู้อำนวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๖ คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
43 นายจตุรงค์ ก้านศรี ครูโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๗ คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
44 นางประนารถ ปิ่นทอง ครูโรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
45 นายชัยพร พัฒนกิตติเวทย์ ครููโรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
46 นางธันยากร ธัญญเจริญ ครูโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๓ คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
47 นางสาวปพิชญา เกษร ครูโรงเรียนด่านช้างวิทยา คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
48 นางสาคร ทัศน์ศรี ครูโรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
49 นางษิชณาก์ สว่างพื้น ครูโรงเรียนบ่อกรุวิทยา คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
50 นายประสิทธิ์ สิงห์ชัย ครูโรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยา คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
51 นางรุ่งกานต์ แสงสุระ ครูโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๖ คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
52 นายนนทะกาล ทองบุราณ ครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
53 นายนพดล คำเรียง ผู้อำนวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๗ คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
54 นางดวงเดือน รุ่งเรือง รองผู้อำนวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๗ คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
55 นายวินิจ กล้าหาญ ครูโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๖ คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
56 นายทรงวุฒิ อยู่วงษ์อั๋น ครูโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๓ คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
57 นายณัฐพล ดวงจินดา ครูโรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
58 นางสาวธนัชชา กาฬภักดี ครูโรงเรียนบ่อกรุวิทยา คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
59 นายองอาจ หนูเส็ง ครูโรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยา คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
60 นายกรณ์ธนัตถ์ ณ.นคร ครูโรงเรียนด่านช้างวิทยา คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
61 นายสุเทพ ขำโขมะ ครูโรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
62 นางสาวกาญจน์สิตา ตู้แก้ว ครูโรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
63 นายภคนันท์ ศรีพิณเพราะ ครูโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๗ คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
64 นายวีรพนธ์ เหล่าต้น ครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
65 นายตรัยพงษ์ เข็มเพ็ชร ผู้อำนวยการโรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
66 นายไพโรจน์ ยังศิริ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
67 นางสุภิต พิศเพ็ง ครูโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๖ คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
68 นางสาวสมพร เกตสุวงษ์ ครูโรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
69 นายเอกนรินทร์ อิ่มรส ครูโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๓ คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
70 นายจรัสรวี พรมทองดี ครูโรงเรียนด่านช้างวิทยา คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
71 นางสาวสุนัน กลำพะบุตร ครูโรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
72 นางสุนันทา พันธุมิตร ครูโรงเรียนบ่อกรุวิทยา คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
73 นายถวิล สุขวงษ์ ครูโรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยา คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
74 นายสิริ อินโพธิ์ ครูโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๗ คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
75 นางอรุณี กำลังแพทย์ ครูโรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
76 นายสำเริง บุญมี ครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
77 นางสาวณภัทร นรสิงห์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
78 นางสาวจุฑารัตน์ แตงโสภา ครูโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๖ คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
79 นางสาวบุณยนุช อินทร์สวาท ครูโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๗ คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
80 นายวิษณุ ทองคำ ครูโรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
81 นายธีรวัช ศรีวัฒทานัง ครูโรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยา คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
82 นางสาวสมพร เกตสุวงษ์ ครูโรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
83 นางกรรณิกา สุวรรณรัตน์ ครูโรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
84 นางเสาวลักษณ์ อาษานอก ครูโรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
85 นางสาวศิรินภา คล้ายนาค ครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
86 นายเชี่ยวชาญ ดวงใจดี ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยา คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
87 . ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านช้างวิทยา คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
88 นายเลิศฤทธิ์ โรจน์สน ครูโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๗ คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
89 นายสุพจน์ นัยรัตนหิรัญ ครูโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๓ คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
90 นายมาโนช ประกอบแสง ครูโรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
91 นายมนัส อ่อนสำลี ครูโรงเรียนบ่อกรุวิทยา คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
92 นางสาวรชุดา ธนาภิวัฒน์ ครูโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๖ คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
93 นางสาวอำนวย โพชนัง ครูโรงเรียนด่านช้างวิทยา คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
94 นางสาวกฤษฎาภรณ์ ต้าวบุญสูง ครูโรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
95 นายเพชร แตงอ่อน ครูโรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
96 นายถวิล สุขวงษ์ ครูโรงเรียนทุ่่งคลีโคกช้างวิทยา คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
97 นางศุภานัน เอกธีรธรรม ครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
98 นายชลบดินทร์ กลิ่นจันทร์ ครูโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๗ คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
99 นางสาวศรัญญา แร่เพชร ครูโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๓ คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
100 นายภทรดนัย พลเสน ครูโรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
101 นางสาวศศิร์ภร เกาะแก้ว ครูโรงเรียนบ่อกรุวิทยา คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
102 นางอภิรดี ฟาน เดอ ปุท ครูโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๖ คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
103 นางรักษิณา แก้วพงษา ครูโรงเรียนด่านช้างวิทยา คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
104 นางสาวเอมอร ลายคราม ครูโรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
105 นางสาวกาญจนา เวชวิฐาน ครูโรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
106 นางสาวขวัญชนก มาลากุล ครูโรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยา คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
107 นางเสมอใจ จันละคล ครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
108 นางสาวอลิษา จันทร์เปล่ง ครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
109 นายวิโรจน์ ไชยภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
110 นายสุขวิทย์ ปู้ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อกรุวิทยา คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
111 นางทัศนีย์ นิลประดิษฐ์ ครูโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๖ คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
112 นายคำรณ ฉิมพาลี ครูโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๓ คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
113 นายนิรุตต์ ธัญญเจริญ ครูโรงเรียนด่านช้างวิทยา คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
114 นายสุชาติ เกตูแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
115 สิบเอกสรยุตต์ จุลปานนท์ ครูโรงเรียนบ่อกรุวิทยา คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
116 นางสาวกัลย์ภัสร์ชา หอมสุวรรณ ครูโรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยา คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
117 นางสาวจิราภรณ์ น้อยแก้ว ครูโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๗ คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
118 นางสาวนิสารัตน์ โพธิ์ทองคำ ครูโรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
119 นางสาวภาชุณี จันทร์ไพจิตร ครูโรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
120 นายไพฑูรย์ สายเสน ครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
121 นายสุขวิทย์ ปู้ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อกรุวิทยา คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
122 นายประเดิม บรรจงพินิจ ครูโรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
123 นางสาวรัชดา จิตสามารถ ครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย คณะกรรมการรับรายงานตัว  
124 นางสาวปริตตา ชาญสมร ครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย คณะกรรมการรับรายงานตัว  
125 นางสาวจรรยา จิวเจริญ ครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย คณะกรรมการรับรายงานตัว  
126 นางสาวศุภร พวงมาลี ครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย คณะกรรมการรับรายงานตัว  
127 นางสาวเฉลา เสือแดง ครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย คณะกรรมการรับรายงานตัว  
128 นางสาวสุณี ภู่พานิช ครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย คณะกรรมการรับรายงานตัว  
129 นางสาวปิยนาฏ แก้วสวรรค์ ครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย คณะกรรมการรับรายงานตัว  
130 นางสาวศศิธร คำพิลา ครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย คณะกรรมการรับรายงานตัว  
131 นางสาวปวีณา บุญประดับ ครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย คณะกรรมการรับรายงานตัว  
132 นางสาวเกษมณี พึ่งนุสนธิ์ ครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย คณะกรรมการรับรายงานตัว  
133 นางสาวสุพรรณษา ชูเมฆ ครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย คณะกรรมการรับรายงานตัว  
134 นางสาวสุกานดา เลิศเจริญธรรม ครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย คณะกรรมการรับรายงานตัว  
135 นางพิมพ์ชนก ทองบุราณ ครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย คณะกรรมการรับรายงานตัว  
136 นางสาววรวลัญช์ เดชาพูลพิพัฒน์ ครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย คณะกรรมการรับรายงานตัว  
137 นายชวลิต พึ่งเสือ ครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย คณะกรรมการรับรายงานตัว  
138 นายธนู จันทร์ลอย ครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย คณะกรรมการรับรายงานตัว  
139 นายจักรวาล เข็มเงิน ครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย คณะกรรมการรับรายงานตัว  
140 นายชัยพล รุ่งโรจน์ธีระ ครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย คณะกรรมการรับรายงานตัว  
141 นางสาวอารมย์ ปานทอง ครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย คณะกรรมการรับรายงานตัว  
142 นางพรรณวดี พิศวง ครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย คณะกรรมการรับรายงานตัว  
143 นางพันธ์ทิพย์ เทียมสว่าง ครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย คณะกรรมการรับรายงานตัว  
144 นางประภาศิริ พูนชัย ครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย คณะกรรมการรับรายงานตัว  
145 นางกนกวรรณ จุลบุญญาสิทธิ์ ครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย คณะกรรมการรับรายงานตัว  
146 นางสาวฐานิดา สุริยวงศ์ชัย ครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย คณะกรรมการรับรายงานตัว  
147 นางสาวสมปอง คุ้มสิน ครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย คณะกรรมการรับรายงานตัว  
148 นายสุวรรณ ปิ่นทอง ครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย คณะกรรมการรับรายงานตัว  
149 นางศุภานัน เอกธีรธรรม ครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย คณะกรรมการรับรายงานตัว  
150 นางสาวพรพิมล บุญประเสริฐ ครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย คณะกรรมการรับรายงานตัว  
151 นางสายใจ กันประชา ครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย คณะกรรมการรับรายงานตัว  
152 นางสาวเยาวเรศ พระโพธิ์วังซ้าย ครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย คณะกรรมการรับรายงานตัว  
153 นางเสมอใจ จันละคล ครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย คณะกรรมการรับรายงานตัว  
154 นางสาวสุพรรษา มาดอนคา ครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย คณะกรรมการรับรายงานตัว  
155 นางจิราวรรณ เอี่ยมสงคราม ครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย คณะกรรมการรับรายงานตัว  
156 นางสาววรัญญา หรุ่มคำ ครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย คณะกรรมการรับรายงานตัว  
157 นางสาวนพวรรณ วงศ์วาร ครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย คณะกรรมการรับรายงานตัว  
158 นางณัชนันทน์ บุตรดาวงษ์ ครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย คณะกรรมการรับรายงานตัว  
159 นางสาวณภัทร นรสิงห์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย คณะกรรมการกลาง  
160 นางสาวถวรรณ จันทร์ลอย ครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย คณะกรรมการกลาง  
161 นางสาวสุณี ภู่พานิช ครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย คณะกรรมการกลาง  
162 นางกัลยา รุจน์พิพัฒน์ ครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย คณะกรรมการกลาง  
163 นางกนกวรรณ จุลบุญญาสิทธิ์ ครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย คณะกรรมการกลาง  
164 นายพชรพล จันทร์สุวรรณ ครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย คณะกรรมการกลาง  
165 นางสาวศิรินภา คล้ายนาค ครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย คณะกรรมการกลาง  
166 นางกนกวรรณ อู่สุวรรณ ครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย คณะกรรมการกลาง  
167 นางสาวไพรินทร์ ช้างเขียว ครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย คณะกรรมการกลาง  
168 นางรัชนีกร รุ่งโรจน์ธีระ ครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย คณะกรรมการกลาง  
169 นายปิยวัฒฌ์ อภิวัฒณ์เมฑากร ครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย คณะกรรมการกลาง  
170 นายทศพร จันทร์สุวรรณ ครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย คณะกรรมการกลาง  
171 นางณัชนันทน์ บุตรดาวงษ์ ครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย คณะกรรมการกลาง  
172 นางสาวนันทนัช ปาจิตร ครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย คณะกรรมการกลาง  
173 นายชลิต เชื้อเพชร รองผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
174 นางสาวนันทนัช ปาจิตร ครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
175 นางสาวฉลอม รุ่งเรือง ครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
176 นางอัมพวรรณ เมฆฉาย ครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
177 นางสาวเฉลา เสือแดง ครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
178 นายกณิกนันต์ สุริยกานต์ ครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
179 นายสราวุธ เจริญรื่น ครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
180 นายวีรพนธ์ เหล่าต้น ครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
181 นายสำเริง บุญมี ครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
182 นายนนทะกาล ทองบุราณ ครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
183 นายทรงศักดิ์ เรืองทัพ ครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
184 นางสาวชุติมา สุคันธตุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
185 นางพันธ์ทิพย์ เทียมสว่าง ครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
186 นางสาวอารมย์ ปานทอง ครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
187 นางสาวอารี ทองประสม ครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
188 นางประภาศิริ พูนชัย ครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
189 นางสาวพชรวรรณ นิติสิริ ครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
190 นางสาวกรกนก โสขุมา ครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
191 นางสาวภัทรพร รักการดี ครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
192 นางสายใจ กันประชา ครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
193 นางกาญจนา สีทาไข ครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
194 นายศุภโชค สาระสันต์ ครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
195 นางสาวปาริฉัตร บุญเทียน ครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
196 นายสราวุธ เจริญรื่น ครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
197 นายสุวรรณ ปิ่นทอง ครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
198 นางสาวเบญจวรรณ เรืองสังข์ ครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
199 นางสาวณภัทร นรสิงห์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย คณะกรรมการฝ่ายสรุปและรายงานผล  
200 นางสาวสุณี ภู่พานิช ครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย คณะกรรมการฝ่ายสรุปและรายงานผล  
201 นางกัลยา รุจน์พิพัฒน์ ครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย คณะกรรมการฝ่ายสรุปและรายงานผล  
202 นางสาวถวรรณ จันทร์ลอย ครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย คณะกรรมการฝ่ายสรุปและรายงานผล  
203 นางกนกวรรณ จุลบุญญาสิทธิ์ ครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย คณะกรรมการฝ่ายสรุปและรายงานผล  
204 นางสาวศิรินภา คล้ายนาค ครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย คณะกรรมการฝ่ายสรุปและรายงานผล  
205 นางกนกวรรณ อู่สุวรรณ ครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย คณะกรรมการฝ่ายสรุปและรายงานผล  
206 นายพชรพล จันทร์สุวรรณ ครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย คณะกรรมการฝ่ายสรุปและรายงานผล  
207 นางสาวไพรินทร์ ช้างเขียว ครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย คณะกรรมการฝ่ายสรุปและรายงานผล  
208 นายปิยวัฒฌ์ อภิวัฒณ์เมฑากร ครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย คณะกรรมการฝ่ายสรุปและรายงานผล  
209 นางรัชนีกร รุ่งโรจน์ธีระ ครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย คณะกรรมการฝ่ายสรุปและรายงานผล  
210 นายศุภโชค สาระสันต์ ครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย คณะกรรมการฝ่ายสรุปและรายงานผล  
211 นางณัชนันทน์ บุตรดาวงษ์ ครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย คณะกรรมการฝ่ายสรุปและรายงานผล  
212 นางสาวนันทนัช ปาจิตร ครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย คณะกรรมการฝ่ายสรุปและรายงานผล  
213 นายทศพร จันทร์สุวรรณ ครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย คณะกรรมการฝ่ายสรุปและรายงานผล  
214 นางสาวชุติมา สุคันธตุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
215 นางอุบลรัตน์ จันทน์ชัย ครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
216 นางสาวชมพูนุท อุยานันท์ ครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
217 นางสุทธิรัตน์ วิศิษฏานนท์ ครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
218 นางสาวทัศวรรณ พันธวาวงษ์ ครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
219 นายเชี่ยวชาญ เทพกุศล รองผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย คณะกรรมการฝ่ายดูแลความสงบเรียบร้อยและการจราจร  
220 นายธนู ดีกล่อม ครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย คณะกรรมการฝ่ายดูแลความสงบเรียบร้อยและการจราจร  
221 นายกณิกนันต์ สุริยกานต์ ครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย คณะกรรมการฝ่ายดูแลความสงบเรียบร้อยและการจราจร  
222 นายทรงพล ม่วงยิ้ม ครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย คณะกรรมการฝ่ายดูแลความสงบเรียบร้อยและการจราจร  
223 นายเจษฎา ไพศาลธรรม ครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย คณะกรรมการฝ่ายดูแลความสงบเรียบร้อยและการจราจร  
224 นางรัชนีกร รุ่งโรจน์ธีระ ครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำเนินการจัดการประกวด แข่งขัน สพม.๙ สุพรรณบุรี ๓  

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 035-515464Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]