งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย .....
ระหว่าง วันที่ 25-26 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

[ ทั้งหมด   25 พ.ย. 2560   26 พ.ย. 2560   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 25 พ.ย. 2560

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 664 การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย อาคารอุตสาหกรรม ห้อง จัดทำ25 พ.ย.60 , แข่งขัน 26 พ.ย.60 สนามกีฬาเทศบาลบ้านกำมะเชียร 25 พ.ย. 2560
26 พ.ย. 2560
08.30-16.30 จัดทำ 25 พ.ย.60

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 043 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 533 25 พ.ย. 2560 09.00
2 044 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 533 25 พ.ย. 2560 09.00
3 045 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 534 25 พ.ย. 2560 09.00
4 046 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 534 25 พ.ย. 2560 09.00
5 629 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 535 25 พ.ย. 2560 09.00
6 048 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 535 25 พ.ย. 2560 09.00
7 049 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 536 25 พ.ย. 2560 09.00
8 050 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 536 25 พ.ย. 2560 09.00
9 052 การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย อาคาร 4 ชั้น ใต้ถุนอาคารข้างห้องตำรวจ 25 พ.ย. 2560 09.00
10 054 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 532 25 พ.ย. 2560 09.00
11 055 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 532 25 พ.ย. 2560 09.00
12 057 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย อาคาร 4 ชั้น ใต้ถุนอาคารข้างห้องตำรวจ 25 พ.ย. 2560 09.00
13 058 การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย อาคาร 4 ชั้น ใต้ถุนอาคารข้างห้องตำรวจ 25 พ.ย. 2560 09.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 117 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 25 พ.ย. 2560
2 065 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 25 พ.ย. 2560
3 067 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย อาคาร 6 ชั้น 1 ห้อง อาเซียน 25 พ.ย. 2560 09.00
4 068 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 25 พ.ย. 2560
5 069 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย อาคาร 6 ชั้น 1 ห้อง อาเซียน 25 พ.ย. 2560 09.00
6 071 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 25 พ.ย. 2560
7 072 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 25 พ.ย. 2560
8 087 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 25 พ.ย. 2560
9 098 การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 25 พ.ย. 2560
10 099 การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 25 พ.ย. 2560
11 105 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 25 พ.ย. 2560
12 110 การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย อาคาร 6 ชั้น 1 ห้อง อาเซียน 25 พ.ย. 2560 09.00
13 120 การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 25 พ.ย. 2560
14 129 การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย อาคาร 6 ชั้น 1 ห้อง อาเซียน 25 พ.ย. 2560 09.00
15 643 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย อาคารโดม 48 ปี 25 พ.ย. 2560 09.00
16 644 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย อาคารโดม 48 ปี 25 พ.ย. 2560 09.00
17 138 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย อาคาร 5 ชั้น ใต้ถุนอาคาร 25 พ.ย. 2560 09.00
18 139 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย อาคาร 5 ชั้น ใต้ถุนอาคาร 25 พ.ย. 2560 09.00
19 140 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย อาคาร 5 ชั้น ใต้ถุนอาคาร 25 พ.ย. 2560 09.00
20 141 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย อาคาร 5 ชั้น ใต้ถุนอาคาร 25 พ.ย. 2560 09.00
21 156 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย อาคาร 5 ชั้น ใต้ถุนอาคาร 25 พ.ย. 2560 09.00
22 157 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย อาคาร 5 ชั้น ใต้ถุนอาคาร 25 พ.ย. 2560 09.00
23 158 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย อาคาร 5 ชั้น ใต้ถุนอาคาร 25 พ.ย. 2560 09.00
24 159 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย อาคาร 5 ชั้น ใต้ถุนอาคาร 25 พ.ย. 2560 09.00
25 611 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย อาคารโดม 48 ปี 25 พ.ย. 2560 09.00
26 612 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย อาคารโดม 48 ปี 25 พ.ย. 2560 09.00
27 613 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย อาคารโดม 48 ปี 25 พ.ย. 2560 09.00
28 614 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย อาคารโดม 48 ปี 25 พ.ย. 2560 09.00
29 160 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย อาคารโดม 48 ปี 25 พ.ย. 2560 09.00
30 161 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย อาคารโดม 48 ปี 25 พ.ย. 2560 09.00
31 270 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย อาคารโดม 48 ปี 25 พ.ย. 2560 09.00
32 271 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย อาคารโดม 48 ปี 25 พ.ย. 2560 09.00
33 258 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 25 พ.ย. 2560

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 260 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 25 พ.ย. 2560
2 261 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 25 พ.ย. 2560
3 268 การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 25 พ.ย. 2560
4 269 การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 25 พ.ย. 2560

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 199 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 138 25 พ.ย. 2560 09.00
2 202 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 128 25 พ.ย. 2560 09.00
3 203 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 128 25 พ.ย. 2560 09.00

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 040 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง คอม 4 25 พ.ย. 2560 09.00-14.00
2 053 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง คลีนิควิชาการ 25 พ.ย. 2560 09.00
3 635 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง คลีนิควิชาการ 25 พ.ย. 2560 09.00
4 063 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง คอม 5 25 พ.ย. 2560 09.00-14.00
5 064 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง คอม 5 25 พ.ย. 2560 09.00-14.00
6 080 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง คอม 2 25 พ.ย. 2560 09.00
7 114 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง คอม 1 25 พ.ย. 2560 09.00
8 104 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง คอม 1 25 พ.ย. 2560 09.00
9 634 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง คอม 1 25 พ.ย. 2560 09.00
10 089 การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง คอม 5 25 พ.ย. 2560 09.00-14.00
11 121 การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง คอม 2 25 พ.ย. 2560 09.00
12 125 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง คอม3 25 พ.ย. 2560 09.00
13 126 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง คอม3 25 พ.ย. 2560 09.00
14 134 การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง คอม 4 25 พ.ย. 2560 09.00-14.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 602 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย อาคารอุตสาหกรรม 25 พ.ย. 2560 09.00
2 039 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย อาคารอุตสาหกรรม 25 พ.ย. 2560 09.00
3 603 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย หอประชุม 1 25 พ.ย. 2560 09.00
4 062 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย หอประชุม 1 25 พ.ย. 2560 09.00
5 604 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย หอประชุม 1 25 พ.ย. 2560 09.00
6 056 การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย หอประชุม 1 25 พ.ย. 2560 09.00
7 605 การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 621 25 พ.ย. 2560 09.00
8 079 การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย อาคาร6 ชั้น 2 ห้อง 622,623 25 พ.ย. 2560 09.00
9 606 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย อาคารเกษตรกรรม 25 พ.ย. 2560 09.00
10 084 การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย อาคารเกษตรกรรม 25 พ.ย. 2560 09.00
11 607 การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 624 25 พ.ย. 2560 09.00
12 100 การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 625 25 พ.ย. 2560 09.00
13 623 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย อาคาร 6 ชั้น ใต้ถุนอาคาร 25 พ.ย. 2560 09.00
14 624 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย อาคาร 6 ชั้น ใต้ถุนอาคาร 25 พ.ย. 2560 09.00
15 609 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย อาคาร 6 ชั้น ใต้ถุนอาคาร 25 พ.ย. 2560 09.00
16 115 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย อาคาร 6 ชั้น ใต้ถุนอาคาร 25 พ.ย. 2560 09.00
17 610 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย หอประชุม 1 25 พ.ย. 2560 09.00
18 123 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย หอประชุม 1 25 พ.ย. 2560 09.00

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 035-515464Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]