เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนสิงห์บุรี
ระหว่าง วันที่ 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นางฐิตินันท์ สุวรรณหงษ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กรรมการและเลขานุการที่ปรึกษา
2 นางนันทพร มั่นทัพ ศึกษานิเทศน์ชำนาญการพิเศษ กรรมการที่ปรึกษา
3 นางสาวประชุมพร ปานเพชร ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ กรรมการที่ปรึกษา
4 นางสาวสุนทรี จันทร์สำราญ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ กรรมการที่ปรึกษา
5 นายอิทธิฤทธิ์ พงษ์ปิยะรัตน์ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ กรรมการที่ปรึกษา
6 นายพรชัย ยิ้มพงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการที่ปรึกษา
7 นายมานิตย์ อิ่มอ่อง ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการที่ปรึกษา
8 นายประกิจ คุณโฑ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการที่ปรึกษา
9 นายสันติ ม่วงปาน ครูค.ศ.๓ โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการที่ปรึกษา
10 นางกมลชนก ศรีภักดี นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการที่ปรึกษา
11 นายปราโมทย์ เจริญสลุง ผู้อำนวยการโรงเรียนสิงห์บุรี ประธานกรรมการอำนวยการ
12 นายสมศักย์ แย้มนุ่น ผู้อำนวยการโรงเรียนบางระจันวิทยา รองประธานกรรมการอำนวยการ
13 นายวัชรพงษ์ แพร่หลาย ผู้อำนวยการโรงเรียนหัวไผ่วิทยาคม รองประธานกรรมการอำนวยการ
14 นายวิทยา สีหบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนอินทร์บุรี กรรมการอำนวยการ
15 นายรชต ปานสมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร กรรมการอำนวยการ
16 นายเกรียงไกร เต่าคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีศักดิ์สุวรรณวิทยา กรรมการอำนวยการ
17 นายประจักษ์ ดวงสุดา ผู้อำนวยการโรงเรียนทองเอนวิทยา กรรมการอำนวยการ
18 ว่าที่ ร.ต.ชาญชัย กาศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีวินิตวิทยาคม กรรมการอำนวยการ
19 นายสุรศักดิ์ ม่วงสว่าง ผู้อำนวยการโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม กรรมการอำนวยการ
20 นางเครือวัลย์ ดิษพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพรหมบุรีรัชดาภิเษก กรรมการอำนวยการ
21 นายวิศรุต แท้ประสาทสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแป้งวิทยา กรรมการอำนวยการ
22 นางจิรัฐิติกาล เจริญสลุง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสิงห์บุรี กรรมการอำนวยการ
23 นายวรวุฒิ ชุนหกรณ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสิงห์บุรี กรรมการอำนวยการ
24 จ.ส.อ.จตุรงค์ กุลแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนสิงห์บุรี กรรมการอำนวยการ
25 นายฐพัชร์ บุญเสริม รองผู้อำนวยการโรงเรียนบางระจันวิทยา กรรมการอำนวยการ
26 นางสาวปรัศนียา วนิกสัมบัญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบางระจันวิทยา กรรมการอำนวยการ
27 นายวิชาญ การะเกตุ ผู้อำนวยการโรงเรียนสิงหพาหุฯ กรรมการและเลขานุการอำนวยการ
28 นายจำเรียง หลำริ้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนสิงห์บุรี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการอำนวยการ
29 นางสาวฐิติมา ธะนะศรี ผู้ดูแลระบบประจำเขตการศึกษา สพม.๕ (สิงห์บุรี) กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการอำนวยการ
30 นางรุ่งนภา ธีฆะพร รองผู้อำนวยการโรงเรียนอินทร์บุรี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการอำนวยการ
31 นางจุฬาลัย สระแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนสิงหพาหุฯ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการอำนวยการ
32 นายปราโมทย์ เจริญสลุง ผู้อำนวยการโรงเรียนสิงห์บุรี ประธานกรรมการดำเนินงาน
33 นายสมศักย์ แย้มนุ่น ผู้อำนวยการโรงเรียนบางระจันวิทยา รองประธานกรรมการดำเนินงาน
34 นายวัชรพงษ์ แพร่หลาย ผู้อำนวยการโรงเรียนหัวไผ่วิทยาคม รองประธานกรรมการดำเนินงาน
35 นายวิทยา สีหบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนอินทร์บุรี กรรมการดำเนินงาน
36 นายรชต ปานสมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร กรรมการดำเนินงาน
37 นายวิชาญ การะเกตุ ผู้อำนวยการโรงเรียนสิงหพาหุ "ประสานมิตรอุปถัมภ์" กรรมการดำเนินงาน
38 นายเกรียงไกร เต่าคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีศักดิ์สุวรรณวิทยา กรรมการดำเนินงาน
39 นาสยประจักษ์ ดวงสุดา ผู้อำนวยการโรงเรียนทองเอนวิทยา กรรมการดำเนินงาน
40 ว่าที่ ร.ต. ชาญชัย กาศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีวินิตวิทยาคม กรรมการดำเนินงาน
41 นายสุรศักดิ์ ม่วงสว่าง ผู้อำนวยการโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม กรรมการดำเนินงาน
42 นางเครือวัลย์ ดิษพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพรหมบุรีรัชดาภิเษก กรรมการดำเนินงาน
43 นายวิศรุต แท้ประสาทสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแป้งวิทยา กรรมการดำเนินงาน
44 นางสาวปริลดา ชอบธรรมดี ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม กรรมการดำเนินงาน
45 นางชมพูนุท แสงประทีปทอง หน.วิชาการโรงเรียนอินทร์บุรี กรรมการดำเนินงาน
46 นางรัตนาวรรณ ธนานุรักษ์ หน.วิชาการโรงเรียนบางระจันวิทยา กรรมการดำเนินงาน
47 นายทศพร บรรจง หน.วิชาการโรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร กรรมการดำเนินงาน
48 นางวัลภา วัฒนกุล หน.วิชาการโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม กรรมการดำเนินงาน
49 นางสาวบัวแก้ว สมสา หน.วิชาการโรงเรียนพรหมบุรีรัชดาภิเษก กรรมการดำเนินงาน
50 นางสาวสำเนียง รอดจู หน.วิชาการโรงเรียนทองเอนวิทยา กรรมการดำเนินงาน
51 นางสาวณัฐกันต์ สินโน หน.วิชาการโรงเรียนศรีวินิตวิทยาคม กรรมการดำเนินงาน
52 นางณิชาภัทร โชติกาญจนเรือง หน.วิชารการโรงเรียนบ้านแป้งวทยา กรรมการดำเนินงาน
53 นางสาวรภัสสิทธิ์ ตั้งสุจริตภงศ์ เลขานุการศูนย์ฯ ภาษาไทย กรรมการดำเนินงาน
54 นางอุมาพร สุวรรณโมลี เลขานุการศูนย์ฯ วิทยาศาสตร์ กรรมการดำเนินงาน
55 นางจิราภรณ์ ภู่ระหงษ์ เลขานุการศูนย์ฯ คณิตศาสตร์ กรรมการดำเนินงาน
56 นางศรีสวัสดิ์ กรัตนุถะ เลขานุการศูนย์ฯ สังคมศึกษาฯ กรรมการดำเนินงาน
57 นางสาวสุนทรีย์ กันพ่วง เลขานุการศูนย์ฯ ภาษาต่างประเทศ กรรมการดำเนินงาน
58 นายไพศาล สุขเอี่ยม เลขานุการศูนย์ฯ ศิลปะ กรรมการดำเนินงาน
59 นายภาณุวิทย์ อินทร์แก้ว เลขานุการศูนย์ฯ สุขศึกษาและพละศึกษา กรรมการดำเนินงาน
60 นายสนอง สกุลทอง เลขานุการศูนย์ฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยี กรรมการดำเนินงาน
61 นางสาวฐิติมา ธะนะศรี เลขานุการศูนย์ฯ การงานอาชีพฯ (คอมพิวเตอร์) กรรมการดำเนินงาน
62 นางสาวขนิษฐา ปอใหม เลขานุการศูนย์ฯ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กรรมการดำเนินงาน
63 นางสาวอรญา บุญไทย เลขานุการศูนย์ฯ แนะแนว กรรมการดำเนินงาน
64 นางสาวสุชาดา ทิพโรจน์ ผู้ดูแลระบบประจำเขตการศึกษา สพม.๕ (สิงห์บุรี) กรรมการดำเนินงาน
65 นางสาวฐิติมา ธะนะศรี ผู้ดูแลระบบประจำเขตการศึกษา สพม.๕ (สิงห์บุรี) กรรมการดำเนินงาน
66 นางจิรัฐิติกาล เจริญสลุง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสิงห์บุรี กรรมการและเลขานุการดำเนินงาน
67 นางจุฬาลัย สระแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนสิงหพาหุฯ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินงาน
68 นางวิภาวรรณ เทศทอง หน.วิชาการโรงเรียนสิงห์บุรี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินงาน
69 นางสาวมัลลิกา คงพันธ์ุ หน.วิชาการโรงเรียนหัวไผ่วิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินงาน
70 นางรุ่งนภา ธีฆะพร รองผู้อำนวยการโรงเรียนอินทร์บุรี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินงาน
71 นายฐพัชร์ บุญเสริม รองผู้อำนวยการโรงเรียนบางระจันวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินงาน
72 นายจำเรียง หลำริ้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนสิงห์บุรี ประธานกรรมการฝ่ายสถานที่
73 นายปรีชา มีชัย ครูโรงเรียนสิงห์บุรี รองประธานกรรมการฝ่ายสถานที่
74 นายโสรัฐ ขันติกุล ครูโรงเรียนสิงห์บุรี กรรมการฝ่ายสถานที่
75 นางสาวสุนทรี กันพ่วง ครูโรงเรียนสิงห์บุรี กรรมการฝ่ายสถานที่
76 นายกุนที กลัดสุข ครูโรงเรียนสิงห์บุรี กรรมการฝ่ายสถานที่
77 นายณรงค์ นิธิยานันท์ ครูโรงเรียนสิงห์บุรี กรรมการฝ่ายสถานที่
78 นางสาวณัฐกมล วัชรวงษ์ทวี ครูโรงเรียนสิงห์บุรี กรรมการฝ่ายสถานที่
79 นางสาววรรณวนัช ฉาบเพชร ครูโรงเรียนสิงห์บุรี กรรมการฝ่ายสถานที่
80 นางทิวทอง อ่อนบาง ครูโรงเรียนสิงห์บุรี กรรมการฝ่ายสถานที่
81 นายสมเกียรติ์ ขำเปรม ครูโรงเรียนสิงห์บุรี กรรมการฝ่ายสถานที่
82 นายธีรสุวัฒน์ เปรมใจเจริญ ครูโรงเรียนสิงห์บุรี กรรมการฝ่ายสถานที่
83 นายประสิทธิ์ เดือนตะคุ ครูโรงเรียนสิงห์บุรี กรรมการฝ่ายสถานที่
84 นายเอกชัย สุขเคหา ครูโรงเรียนสิงห์บุรี กรรมการฝ่ายสถานที่
85 นางสาวปิยพัชร์ งามจริง ครูโรงเรียนสิงห์บุรี กรรมการฝ่ายสถานที่
86 นางสาวอรญา บุญไทย ครูโรงเรียนสิงห์บุรี กรรมการฝ่ายสถานที่
87 นางนพพร เขตการณ์ ครูโรงเรียนสิงห์บุรี กรรมการฝ่ายสถานที่
88 นายไพศาล สุขเอี่ยม ครูโรงเรียนสิงห์บุรี กรรมการฝ่ายสถานที่
89 นายบรรพต รักงาม ครูโรงเรียนสิงห์บุรี กรรมการฝ่ายสถานที่
90 นายปรีชา เทศทอง ครูโรงเรียนสิงห์บุรี กรรมการฝ่ายสถานที่
91 นายอรรณพ โพธิ์ศรี ครูโรงเรียนสิงห์บุรี กรรมการฝ่ายสถานที่
92 นายฤชานนท อินอ่วม ครูโรงเรียนสิงห์บุรี กรรมการฝ่ายสถานที่
93 นายบรรจบ คล้ายมั่ง นักการภารโรงโรงเรียนสิงห์บุรี กรรมการฝ่ายสถานที่
94 นายฉลอง เดือนฉาย นักการภารโรงโรงเรียนสิงห์บุรี กรรมการฝ่ายสถานที่
95 นางวิภาวรรณ เทศทอง ครูโรงเรียนสิงห์ุรี ประธานกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
96 นางสาวภัทรชญา กลิ่นน้ำหอม ครูโรงเรียนสิงห์ุรี รองประธานกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
97 นางนพพร เขตการณ์ ครูโรงเรียนสิงห์ุรี กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
98 นางสาวนิราภรณ์ โตอำพันธ์ ครูโรงเรียนสิงห์ุรี กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
99 นางสาวนงคราญ วิเลปนะ ลูกจ้างประจำโรงเรียนสิงห์บุรี กรรมการและเลขานุการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
100 นายจำเรียง หลำริ้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนสิงห์บุรี ประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
101 นายอรรณพ โพธิ์ศรี ครูโรงเรียนสิงห์บุรี รองประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
102 นางสาวสุชาดา ทิพโรจน์ ครูโรงเรียนสิงห์บุรี กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
103 นายพลนพ น้อยหลุ่น ครูโรงเรียนสิงห์บุรี กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
104 นางสาวสุพิชฒาย์ แก้วขาว ครูโรงเรียนสิงห์บุรี กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
105 นางสาวสุกลรัตน์ ชูแสงเพชร ครูโรงเรียนสิงห์บุรี กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
106 นายธนกฤต งามขำ ครูโรงเรียนสิงห์บุรี กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
107 นายประสิทธิ์ เดือนตะคุ ครูโรงเรียนสิงห์บุรี กรรมการและเลขานุการฝ่ายประสัมพันธ์
108 นายเศรษฐวิทย์ อินทร์หมุ ครูโรงเรียนสิงห์บุรี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์
109 นายวิชาญ ตาระเกตุ ูผู้อำนวยการโรงเรียนสิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์" ประธานกรรมการฝ่ายการเงิน
110 ว่าที่ร.ต.ชาญชัย กาศักดิ์ ผู้อำนวยการศรีวินิตวิทยาคม รองประธานกรรมการฝ่ายการเงิน
111 นางสาวจรัสพิมพ์ ศิริมาตร์ ครูโรงเรียนสิงห์ุรี กรรมการฝ่ายการเงิน
112 นางสาวศรารัศม์ เลิศรัตนะวงศ์ เจ้าหน้าที่การเงินโรงเรียนสิงห์บุรี กรรมการฝ่ายการเงิน
113 นางสาววรรณณวนัช ฉาบเพชร ครูโรงเรียนสิงห์ุรี กรรมการฝ่ายการเงิน
114 นางสาววิไลวรรณ คำนัน ครูโรงเรียนสิงห์ุรี กรรมการฝ่ายการเงิน
115 นายวรวุฒิ ชุนหกรณ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสิงห์บุรี กรรมการและเลขานุการฝ่ายการเงิน
116 นางธารญา ชยาน์ธนาธร ครูโรงเรียนสิงห์ุรี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายการเงิน
117 จ.ส.อ.จตุรงค์ กุลแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนสิงห์บุรี ประธานกรรมการฝ่ายจราจร/ความปลอดภัย
118 นายวีรพล อินทร์พ่วง ครูโรงเรียนสิงห์บุรี รองประธานกรรมการฝ่ายจราจร/ความปลอดภัย
119 นายชูเกียรติ บุญรอด รองผู้อำนวยการ สพม.๕ รองประธานกรรมการที่ปรึกษา
120 นายสินธุ เอี่ยมอร่าม ครูโรงเรียนสิงห์บุรี กรรมการฝ่ายจราจร/ความปลอดภัย
121 นายประเสริฐ สนสกุล ลูกจ้างประจำโรงเรียนสิงห์บุรี กรรมการฝ่ายจราจร/ความปลอดภัย
122 ร.ต.ศิริวงษ์ ศานติวรรธนะ ลูกจ้างประจำโรงเรียนสิงห์บุรี กรรมการฝ่ายจราจร/ความปลอดภัย
123 นายกวีรัตน์ ชำนาญผล นศท.โรงเรียนสิงห์บุรี กรรมการฝ่ายจราจร/ความปลอดภัย
124 นายชนาธิป ขุนคงเสถียร นศท.โรงเรียนสิงห์บุรี กรรมการฝ่ายจราจร/ความปลอดภัย
125 นายวราทิตย์ กิ่งแก้ว นศท.โรงเรียนสิงห์บุรี กรรมการฝ่ายจราจร/ความปลอดภัย
126 นายพิริยะ เดชวงศิลป์ นศท.โรงเรียนสิงห์บุรี กรรมการฝ่ายจราจร/ความปลอดภัย
127 นายธราธร วงษ์เพ็ชร นศท.โรงเรียนสิงห์บุรี กรรมการฝ่ายจราจร/ความปลอดภัย
128 นางสาวตติยา ยอดเงิน นศท.โรงเรียนสิงห์บุรี กรรมการฝ่ายจราจร/ความปลอดภัย
129 นายอดิศักดิ์ อารีศรีสม ครูโรงเรียนสิงห์บุรี กรรมการและเลขานุการฝ่ายจราจร/ความปลอดภัย
130 นางสาวฐิติมา ธะนะศรี Admin ประจำเขตการศึกษา สพม.๕ (สิงห์บุรี) ประธานกรรมการดูแลข้อมูลสารสนเทศ
131 นางสาวสุชาดา ทิพโรจน์ Admin ประจำเขตการศึกษา สพม.๕ (สิงห์บุรี) รองประธานกรรมการดูแลข้อมูลสารสนเทศ
132 นางสาวศศิฤดี ศรีประเสริฐ Admin โรงเรียนสิงห์บุรี กรรมการดูแลข้อมูลสารสนเทศ
133 นายณรงค์ฤทธิ์ ภู่ปราง Admin โรงเรียนอินทร์บุรี กรรมการดูแลข้อมูลสารสนเทศ
134 นางสาววิวรรณ สุขสโมสร Admin โรงเรียนบางระจันวิทยา กรรมการดูแลข้อมูลสารสนเทศ
135 นางสาวอุษา สินตระกูลชัย Admin โรงเรียนสิงหพาหุ "ประสานมิตรอุปถัมภ์" กรรมการดูแลข้อมูลสารสนเทศ
136 นางสาวพิมพ์ชนก ไชยวงศ์ Admin โรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร กรรมการดูแลข้อมูลสารสนเทศ
137 นางสาววิมลศรี ศาสตร์สกุล Admin โรงเรียนศรีศักดิ์สุวรรณวิทยา กรรมการดูแลข้อมูลสารสนเทศ
138 นายศิวภากร คล้ายเพ็ง Admin โรงเรียนพรหมบุรีรัชดาภิเษก กรรมการดูแลข้อมูลสารสนเทศ
139 นางสาวขนิษฐา ปอใหม Admin โรงเรียนทองเอนวิทยา กรรมการดูแลข้อมูลสารสนเทศ
140 นางกฤษณา แป้นงาม Admin โรงเรียนศรีศักดิ์สุวรรณวิทยา กรรมการดูแลข้อมูลสารสนเทศ
141 นางณิชาภัทร โชติกาญจนเรือง Admin โรงเรียนบ้านแป้งวิทยา กรรมการดูแลข้อมูลสารสนเทศ
142 นายจิระพงษ์ โตงาม Admin โรงเรียนมัธยมเทศบาล ๔ กรรมการดูแลข้อมูลสารสนเทศ
143 นางอรุณศรี ศรีชัย Admin ศูนย์ฯ วิทยาศาสตร์ กรรมการดูแลข้อมูลสารสนเทศ
144 นางสาวอาภาวดี คันธอุลิศ Admin ศูนย์ฯ คณิตศาสตร์ กรรมการดูแลข้อมูลสารสนเทศ
145 นางสิริมาส ทองมาดี Admin ศูนย์ฯ สังคมศึกษาฯ กรรมการดูแลข้อมูลสารสนเทศ
146 นางสาวแคทรียา สมอคร Admin ศูนย์ฯ ภาษาไทย กรรมการดูแลข้อมูลสารสนเทศ
147 นางสาวสุนทรี กันพ่วง Admin ศูนย์ฯ ภาษาต่างประเทศ กรรมการดูแลข้อมูลสารสนเทศ
148 นางสาววรางคนางค์ กลิ่นหอม Admin ศูนย์ฯ ศิลปะ (ทัศนศิลป์-นาฏศิลป์) กรรมการดูแลข้อมูลสารสนเทศ
149 นางสาวชนาพร สุทธิยงค์ Admin ศูนย์ฯ ศิลปะ (ขับร้อง) กรรมการดูแลข้อมูลสารสนเทศ
150 นายวรายุทธ์ พันอ่ำ Admin ศูนย์ฯ ศิลปะ (ดนตรีไทย-สากล) กรรมการดูแลข้อมูลสารสนเทศ
151 นางสาวอรอุมา ปานคีรี Admin ศูนย์ฯ สุขศึกษาและพลศึกษา กรรมการดูแลข้อมูลสารสนเทศ
152 นางสาวอุษา สินตระกูลชัย Admin ศูนย์ฯ การงานอาชีพ กรรมการดูแลข้อมูลสารสนเทศ
153 นางสาวขนิษฐา ปอใหม Admin ศูนย์ฯพัฒนาผู้เรียน กรรมการดูแลข้อมูลสารสนเทศ
154 นางศุลิษา สยมพงศ์ Admin ศูนย์ฯ โรงเรียนหัวไผ่วิทยาคม กรรมการและเลขานุการดูแลข้อมูลสารสนเทศ
155 นางธารญา ธยาน์ธนาธร Admin ศูนย์ฯ คอมพิวเตอร์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดูแลข้อมูลสารสนเทศ
156 นางพรภิศา พลทวี Admin โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดูแลข้อมูลสารสนเทศ
157 นายวัชรพงษ์ แพร่หลาย ผู้อำนวยการโรงเรียนหัวไผ่วิทยาคม ประธานกรรมการฝ่ายประเมินผล
158 นายวัชรพงษ์ แพร่หลาย ผู้อำนวยการโรงเรียนหัวไผ่วิทยาคม ประธานกรรมการฝ่ายประเมินผล
159 นางสาวมัลลิกา คงพันธ์ุ ครูโรงเรียนหัวไผ่วิทยาคม รองประธานกรรมการฝ่ายประเมินผล
160 นางชมพูนุท แสงประทีปทอง ครูโรงเรียนอินทร์บุรี กรรมการฝ่ายประเมินผล
161 นางสาวศศิฤดี ศรีประเสริฐ ครูโรงเรียนสิงห์บุรี กรรมการฝ่ายประเมินผล
162 นางสาวณภัทรชญา่ กลิ่นน้ำหอม ครูโรงเรียนสิงห์บุรี กรรมการฝ่ายประเมินผล
163 นางสาวฐิติมา ธะนะศรี ครูโรงเรียนสิงห์บุรี กรรมการฝ่ายประเมินผล
164 นางสาวศิรัญญา สระ ครูโรงเรียนสิงห์บุรี กรรมการฝ่ายประเมินผล
165 นางวสาวศุลิษา สยมพงศ์ ครูโรงเรียนหัวไผ่วิทยาคม กรรมการและเลขานุการฝ่ายประเมินผล
166 นายสุรพล มาคล้าย ครูโรงเรียนบางระจันวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายประเมินผล
167 นายกัณตินันท์ งามขำ ครูโรงเรียนสิงห์บุรี ประธานกรรมการบันทึกภาพ
168 นายกัณตินันท์ งามขำ ครูโรงเรียนสิงห์บุรี ประธานกรรมการบันทึกภาพ
169 นางสาวสุกลรัตน์ ชูแสงเพชร ครูโรงเรียนสิงห์บุรี กรรมการบันทึกภาพ
170 นายปรมัตถ์ แสงอ่อน เจ้าหน้าที่โรงเรียนสิงห์บุรี กรรมการบันทึกภาพ
171 นายธนกฤต งามขำ เจ้าหน้าที่โรงเรียนสิงห์บุรี กรรมการบันทึกภาพ
172 นายปรีชา มีชัย ครูโรงเรียนสิงห์บุรี กรรมการและเลขานุการบันทึกภาพ
173 นายปราโมทย์ เจริญสลุง ผู้อำนวยการโรงเรียนสิงห์บุรี ประธานกรรมการอำนวยการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
174 นายประจักษ์ ดวงสุดา ผู้อำนวยการ โรงเรียนทองเอนวิทยา ประธานกรรมการอำนวยการศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ลูกเสือ-เนตรนารี)
175 นางจิรัฐิติกาล เจริญสลุง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสิงห์บุรี รองประธานกรรมการอำนวยการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
176 นายธรรมนูญ วิทยานันท์ ครู โรงเรียนทองเอนวิทยา รองประธานกรรมการอำนวยการศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ลูกเสือ-เนตรนารี)
177 นายจำเรียง หลำริ้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนสิงห์บุรี คณะกรรมการอำนวยการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
178 จ.ส.อ.จตุรงค์ กุลแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนสิงห์บุรี คณะกรรมการอำนวยการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
179 นายวรวุฒิ ชุนหกรณ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสิงห์บุรี คณะกรรมการอำนวยการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
180 นางนภัสนันท์ ชื่นชม ครู โรงเรียนทองเอนวิทยา คณะกรรมการอำนวยการศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ลูกเสือ-เนตรนารี)
181 นางสาวสรัญญา สุขอุดม ครู โรงเรียนทองเอนวิทยา คณะกรรมการอำนวยการศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ลูกเสือ-เนตรนารี)
182 นางสาวศศิมา สาดทอง ครู โรงเรียนทองเอนวิทยา คณะกรรมการอำนวยการศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ลูกเสือ-เนตรนารี)
183 นายประวิทย์ ใครน้ำ ครู โรงเรียนทองเอนวิทยา คณะกรรมการอำนวยการศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ลูกเสือ-เนตรนารี)
184 นางอุมาพร สุวรรณโมลี เลขานุการศูนย์ฯวิทยาศาสตร์ ครูโรงเรียนสิงห์บุรี กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
185 นางอรุณศรี ศรีชัย Admin ศูนย์ฯวิทยาศาสตร์ ครูโรงเรียนสิงห์บุรี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
186 นางจิรัฐิติกาล เจริญสลุง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสิงห์บุรี ประธานคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
187 นายฆ้องชัย คงดี ครูโรงเรียนสิงห์บุรี รองประธานคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
188 นายณรงค์ นิธิยานันท์ ครูโรงเรียนสิงห์บุรี คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
189 นายปรีชา มีชัย ครูโรงเรียนสิงห์บุรี คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
190 นางสาวพรภิมล ชัยสุวรรณรักษ์ ครูโรงเรียนสิงห์บุรี คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
191 นางสาวมาลินี พัวพานิช ครูโรงเรียนสิงห์บุรี คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
192 นางสาวเบญจวรรณ พัฒยเขต ครูโรงเรียนสิงห์บุรี คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
193 นางสวยสม ปั้นเกตุ ครูโรงเรียนสิงห์บุรี คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
194 นางนันทรัตน์ ประพุสโร ครูโรงเรียนสิงห์บุรี คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
195 นางสาววันวิสา ภมร เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสิงห์บุรี คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
196 นางอุมาพร สุวรรณโมลี เลขานุการศูนย์ฯวิทยาศาสตร์ ครูโรงเรียนสิงห์บุรี กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
197 นางอรุณศรี ศรีชัย Admin ศูนย์ฯวิทยาศาสตร์ ครูโรงเรียนสิงห์บุรี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
198 นายปราโมทย์ เจริญสลุง ผู้อำนวยการโรงเรียนสิงห์บุรี ประธานกรรมการอำนวยการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
199 จ.ส.อ. จตุรงค์ กุลแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนสิงห์บุรี คณะกรรมการอำนวยการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
200 นายจำเรียง หลำริ้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนสิงห์บุรี คณะกรรมการอำนวยการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
201 นายวรวุฒิ ชุนหกรณ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสิงห์บุรี คณะกรรมการอำนวยการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
202 นางจิรัฐิติกาล เจริญสลุง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสิงห์บุรี คณะกรรมการอำนวยการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
203 นางสาวสุนทรี กันพ่วง หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ประธานคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
204 นางสาวตวงทิพย์ โสภาจารีย์ ครูโรงเรียนสิงห์บุรี คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
205 นางสาวสุพัตรา แจ้งงุด นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนสิงห์บุรี คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
206 นางวิภาวรรณ เทศทอง ครูโรงเรียนสิงห์บุรี คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
207 นางสาวรัตนาภรณ์ ขำเปลี่ยน นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนสิงห์บุรี คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
208 นางสาวสุนทรี กันพ่วง หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาตางประเทศ
209 นางสาวณัฐปภัสร์ ศุภรัชลาภมีเสมอ ครูโรงเรียนสิงห์บุรี กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
210 นายวิชาญ การะเกตุ ผู้อำนวยการโรงเรียนสิงหพาหุ ประธานคณะกรรมการอำนวยการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
211 นางจุฬาลัย สระแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนสิงหพาหุ "ประสานมิตรอุปถัมภ์" รองประธานคณะกรรมการอำนวยการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
212 นางรุ่งนภา ธีฆะพร รองผู้อำนวยการโรงเรียนอินทร์บุรี คณะกรรมการอำนวยการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
213 นายทรงคุณ วิลัยเกษ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนมัธยมเทศบาล๔ คณะกรรมการอำนวยการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
214 นางปราณี ขำศรี หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
215 นางนันทพร มั่นทัพ ศึกษานิเทศก์ สพม.๕ คณะกรรมการอำนวยการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
216 นางกฤษณา แป้นงาม ผู้ทรงคุณวุฒิในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีโรงเรียนศรีวินิตวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
217 นางลิขิต มามีเจริญ ผู้ทรงคุณวุฒิในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีโรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร คณะกรรมการอำนวยการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
218 นางสาวอัชฌา แพรสุวรรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
219 นายสนอง สกุลทอง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนสิงหพาหุ "ประสานมิตรอุปถัมภ์" กรรมการและเลขานุการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
220 นางวราภรณ์ ชนะกุล ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีโรงเรียนสิงหพาหุ "ประสานมิตรอุปถัมภ์" กรรมการและผู้ช่วยเลขาุนการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
221 นายมานิตย์ อิ่มอ่อง ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษาศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
222 นายประกิจ คุณโฑ ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษาศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
223 นางสาววาธิญา กองเนตร์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนสิงหพาหุฯ คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
224 นางสาวอัญธิกา พงษ์รื่น นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนสิงหพาหุฯ คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
225 นายพงศกร โพธิดา นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนสิงหพาหุฯ คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
226 นายคมสัน หยดย้อย นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนสิงหพาหุฯ คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
227 นายวิชาญ การะเกตุ ผู้อำนวยการโรงเรียนสิงหพาหุ "ประสานมิตรอุปถัมภ์" ประธานคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
228 นางจุฬาลัย สระแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนสิงหพาหุ "ประสานมิตรอุปถัมภ์" รองประธานคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
229 นางมาลี พรหมเพ็ญ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนสิงห์บุรี กรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
230 นายชูชาติ แสงประทีปทอง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนอินทร์บุรี กรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
231 นายวสุ เกิดเจริญ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนบางระจันวิทยา กรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
232 นางปราณี ขำศรี หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม กรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
233 นางกฤษณา แป้นงาม หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนศรีวินิตวิทยาคม กรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
234 นายทศพร บรรจง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร กรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
235 นางสุปรีดา เรืองพันธ์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนหัวไผ่วิทยาคม กรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
236 นายคำนวณ วงษ์สละ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนพรหมบุรีรัชดาภิเษก กรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
237 นางณิชาภัทร โชติกาญจนเรือง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนบ้านแป้งวิทยา กรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
238 นางปนัดดา ปั้นโต หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนทองเอนวิทยา กรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
239 นางสาววิมลศรี ศาสตร์กุล หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนศรีศักดิ์สุวรรณวิทยา กรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
240 นางสาวอนุสสรา พ่วงเจริญ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนสิงหพาหุฯ กรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
241 นางสาวอุษา สินตระกูลชัย ครูโรงเรียนสิงหพาหุ "ประสานมิตรอุปถัมภ์" Admin ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
242 นายสนอง สกุลทอง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนสิงหพาหุ "ประสานมิตรอุปถัมภ์" กรรมการและเลขานุการดำเนินงานศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
243 นางวราภรณ์ ชนะกุล ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีโรงเรียนสิงหพาหุ "ประสานมิตรอุปถัมภ์" กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินงานศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
244 นางศรีสวัสดิ์ กรัตนุถะ ศูนย์สังคม ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ประธานคณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
245 นางสาวกิติยา บุญมีสง่า ศูนย์สังคม ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กรรมการตรวจสอบเอกสารและยืนยันผลประจำศูนย์สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
246 นางสิริมาส ทองมาดี ศูนย์สังคม ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กรรมการดูแลระบบประจำศูนย์สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรนม
247 นายชำนาญ เอี่ยมสำอางค์ ศูนย์สังคม ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ประจำศูนย์สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
248 นางสาวณัฐกมล วัชรวงษ์ทวี ศูนย์สังคม ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ประจำศูนย์สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
249 นางสาววันดี ผิวสอาด ศูนย์สังคม ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่มประจำศูนย์สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
250 นางสาวชลดา เต่งภาวดี ศูนย์สังคม ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กรรมการการเงินประจำศูนย์สังคมศึกษ่า ศาสนา และวัฒนธรรม
251 นางสาวอริสา สักการะ ศูนย์สังคม ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กรรมการฝ่ายประเมินผลประจำศูนย์สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
252 นายทัศนัย อยู่ไทย ศูนย์สังคม ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กรรมการจ่าย-รับซองเอกสารประจำศูนย์สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
253 นายบำเหน็จ บุษบงค์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษากรรมการอำนวยการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
254 นายธนะศักดิ์ รอดเมฆ ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษากรรมการอำนวยการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
255 นายวิทยา สีหบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนอินทร์บุรี ประธานกรรมการอำนวยการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
256 นางรุ่งนภา ธีฆะพร รองผู้อำนวยการโรงเรียนอินทร์บุรี รองประธานกรรมการอำนวยการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
257 นายจรูญ ดวงจรัส ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนอินทร์บุรี กรรมการอำนวยการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
258 นางบุญตา แก้วเกิด หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนเทศบาล ๔ กรรมการอำนวยการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
259 นายสินธุ เอี่ยมอร่าม หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนสิงห์บุรี กรรมการอำนวยการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
260 นายอิทธิฤิทธิ์ พงษ์ปิยะรัตน์ ศึกษานิเทศก์ สพม.๕ กรรมการอำนวยการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
261 นางนวลสวาท ปืนแก้ว ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการอำนวยการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
262 นายสมชาย โกนิล ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการอำนวยการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
263 นายอภิชาต เพชรพลอย ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการอำนวยการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
264 นางจิราภรณ์ ภู่ระหงษ์ เลขานุการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กรรมการและเลขานุการอำนวยการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
265 นางสาวอาภาวดี คันธอุลิศ Admin ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการอำนวยการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
266 นายวิทยา สีหบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนอินทร์บุรี ประธานกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
267 นางรุ่งนภา ธีฆะพร รองผู้อำนวยการโรงเรียนอินทร์บุรี รองประธานกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
268 นายสินธุ เอี่ยมอร่าม หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนสิงห์บุรี กรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
269 นายวุฒิศักดิ์ พวงทอง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนบางระจันวิทยา กรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
270 นางสาวศุภรัตน์ เพ็ชรทอง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนสิงหพาหุ "ประสานมิตรอุปถัมภ์" กรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
271 นางสาวปริญดา ชอบธรรมดี หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม กรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
272 นางสาวณัฐกันต์ สินโน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนศรีวินิตวิทยาคม กรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
273 นางสาวเบญจรัตน์ อุปนันท์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร กรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
274 นางสาวจำเนียร แสงแก้ว หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนหัวไผ่วิทยาคม กรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
275 นางสาวสัภยาพร แก้วศรีทอง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนพรหมบุรีรัชดาภิเษก กรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
276 นางสาวภัทรวรรณ สุทธิชาติ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนบ้านแป้งวิทยา กรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
277 นายประวิทย์ เปลี่ยนดิษฐ์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนศรีศักดิ์สุวรรณวิทยา กรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
278 นางสาวจิราพร บุญธรรม ครูโรงเรียนอินทร์บุรี กรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
279 นางสาวอาภาภรณ์ นาคทองดี ครูโรงเรียนอินทร์บุรี กรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
280 นายธีรภัทท์ โอภาส หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนทองเอนวิทยา กรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
281 นางจิราภรณ์ ภู่ระหงษ์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนอินทร์บุรี กรรมการและเลขานุการดำเนินงานศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
282 นางสาวอาภาวดี คันธอุลิศ Admin ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินงานศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
283 นายปราโมทย์ เจริญสลุง ผู้อำนวยการโรงเรียนสิงห์บุรี ประธานกรรมการอำนวยการศูนย์แนะแนว
284 จ.ส.อ.จตุรงค์ กุลแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนสิงห์บุรี คณะกรรมการอำนวยการศูนย์แนะแนว
285 นายจำเรียง หลำริ้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนสิงห์บุรี คณะกรรมการอำนวยการศูนย์แนะแนว
286 นายวรวุฒิ ชุณหกรณ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสิงห์บุรี คณะกรรมการอำนวยการศูนย์แนะแนว
287 นางจิรัฐิติกาล เจริญสลุง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสิงห์บุรี กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการศูนย์แนะแนว
288 นางสาวอรญา บุญไทย ครู โรงเรียนสิงห์บุรี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการศูนย์แนะแนว
289 นางสาวอรญา บุญไทย ครู โรงเรียนสิงห์บุรี ประธานคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์แนะแนว
290 นายสมศักย์ แย้มนุ่น ผู้อำนวยการโรงเรียนบางระจันวิทยา ประธานกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
291 นางสาววรรณภา สาระวะดี ครู โรงเรียนสิงห์บุรี คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์แนะแนว
292 นายเศรษฐวิทย์ อินทร์หมุด ครู โรงเรียนสิงห์บุรี คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์แนะแนว
293 ดร.ณิชาภา ธพิพัฒน์ ครู โรงเรียนสิงห์บุรี คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์แนะแนว
294 นางสุนารัตน์ พลอยเจริญ ครู โรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์แนะแนว
295 นางรัตนา ช้างพึ่ง ครู โรงเรียนอินทร์บุรี คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์แนะแนว
296 นายฐพัชร์ บุญเสริม รองผู้อำนวยการโรงเรียนบางระจันวิทยา รองประธานกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
297 นางสาวบุญรักษา ประเสริฐ ครู โรงเรียนสิงห์บุรี กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์แนะแนว
298 นายสุรพล มาคล้าย ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนบางระจันวิทยา กรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
299 นายเรวัต เมืองคำ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนบางระจันวิทยา กรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
300 นายสายชล ทองประเสริฐ ครูโรงเรียนสิงห์บุรี กรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
301 นายพูนศักดิ์ มามีเจริญ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
302 นายสมชาย ทองเสวต ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
303 นายสุรพงษ์ ใจตรง เจ้าหน้าที่กีฬา อำเภอบางระจัน กรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
304 นายภาณุวิทย์ อินทร์แก้ว ครูโรงเรียนบางระจันวิทยา กรรมการและเลขานุการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
305 นางสาวอรอุมา ปานคีรี ครูโรงเรียนบางระจันวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
306 นายฐพัชร์ บุญเสริม รองผู้อำนวยการโรงเรียนบางระจันวิทยา ประธานกรรมการการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
307 นายสุรพล มาคล้าย ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนบางระจันวิทยา รองประธานกรรมการการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
308 นายเรวัต เมืองคำ ครูโรงเรียนบางระจันวิทยา กรรมการการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
309 นางกุสุมา มหาสวัสดิ์ ครูโรงเรียนบางระจันวิทยา กรรมการการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
310 นายสุริยา คชอินทร์ หัวหน้ากลุ่มสาระฯ โรงเรียนสิงหพาหุ "ประสานมิตรอุปถัมภ์" กรรมการการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
311 นายโอภาส แก้วเลิศ หัวหน้ากลุ่มสาระฯ โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม กรรมการการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
312 นายประกอบ ถิราติ หัวหน้ากลุ่มสาระฯ โรงเรียนศรีศักดิ์สุวรรณวิทยา กรรมการการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
313 ว่าที่ ร.ต.หญิง มุจลินทร์ วิบูลธรทรัพย์ หัวหน้ากลุ่มสาระฯ โรงเรียนอินทร์บุรี กรรมการการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
314 นางธัญญารัตน์ กลับดี หัวหน้ากลุ่มสาระฯ โรงเรียนศรีวินิตวิทยาคม กรรมการการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
315 นายวิชาญ สวนพันธุ์ หัวหน้ากลุ่มสาระฯ โรงเรียนพรหมบุรีรัชดาภิเษก กรรมการการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
316 นางสุกัญญา ชอบเจริญ หัวหน้ากลุ่มสาระฯ โรงเรียนสิงห์บุรี กรรมการการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
317 นายธนัชชา สวนแก้ว หัวหน้ากลุ่มสาระฯ โรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร กรรมการการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
318 นายพงษ์นารถ จันทร์ภาภาส หัวหน้ากลุ่มสาระฯ โรงเรียนค่ายบ้านแป้งวิทยา กรรมการการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
319 นายภาณุวิทย์ อินทร์แก้ว ครูโรงเรียนบางระจันวิทยา กรรมการและเลขานุการการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
320 นางสาวอรอุมา ปานคีรี ครูโรงเรียนบางระจันวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
321 นางสาวอรอุมา ปานคีรี ครูโรงเรียนบางระจันวิทยา เจ้าหน้าที่ Admin ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]