::sm-sbr1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1. นางสาวนิตยา ศรีพุฒโรงเรียนอินทร์บุรีประธานกรรมการ
2. นางบุญตา รอดเมฆ โรงเรียนศรีศักดิ์สุวรรณวิทยากรรมการ
3. นางสาวพัชรี วังกานนท์โรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6
1. นางสาวนิตยา ศรีพุฒโรงเรียนอินทร์บุรีประธานกรรมการ
2. นางบุญตา รอดเมฆโรงเรียนศรีศักดิ์สุวรรณวิทยากรรมการ
3. นางสาวพัชรี วังกานนท์โรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
1. นางประภัสสร มีชัยโรงเรียนสิงห์บุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวณิชาภา ก้อนแข็งโรงเรียนบางระจันวิทยากรรมการ
3. นางสาววิรัชดา หรั่งแร่โรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
4. นางวราภรณ์ ขำเปรมโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
5. นางทองสุข เกษจรัญโรงเรียนพรหมบุรีรัชดาภิเษกกรรมการ
6. นายนวพล สาธุชนโรงเรียนบ้านแป้งวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6
1. นางประภัสสร มีชัยโรงเรียนสิงห์บุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวณิชาภา ก้อนแข็งโรงเรียนบางระจันวิทยากรรมการ
3. นางสาววิรัชดา หรั่งแร่โรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
4. นางวราภรณ์ ขำเปรมโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
5. นางทองสุข เกษจรัญโรงเรียนพรหมบุรีรัชดาภิเษกกรรมการ
6. นายนวพล สาธุชนโรงเรียนบ้านแป้งวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
1. นางกอบแก้ว มุกสุวรรณ์โรงเรียนสิงห์บุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวเมรินทร์ พานทองวัฒนกุลโรงเรียนบ้านแป้งวิทยากรรมการ
3. นางนิภา บุญอิ่มโรงเรียนท่าช้างวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6
1. นางคำนึง อินทร์พยุงโรงเรียนสิงหพาหุฯประธานกรรมการ
2. นางสาวเทพพิสุทธิ์ สุทธิมั่นโรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการ
3. นางคนึงค์ นิธิยานันท์โรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางสาวสุพิชฌาย์ แก้วขาวโรงเรียนสิงห์บุรีประธานกรรมการ
2. นางบุษรา ชิตประชุมโรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการ
3. นายนวพล สาธุชนโรงเรียนบ้านแป้งวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นางสาวสุพิชฌาย์ แก้วขาวโรงเรียนสิงห์บุรีประธานกรรมการ
2. นางบุษรา ชิตประชุมโรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการ
3. นายนวพล สาธุชนโรงเรียนบ้านแป้งวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
1. นายกุนที กลัดสุขโรงเรียนสิงห์บุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวศันสนีย์ คำชำนาญโรงเรียนศรีวินิตวิทยาคม กรรมการ
3. นางสาวภัทราภรณ์ เจียมจับเล่ห์โรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6
1. นางสาวจรัสพิมพ์ ศิริมาตร์โรงเรียนสิงห์บุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวศันสนีย์ คำชำนาญโรงเรียนศรีวินิตวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสุพรรษา ยักแสงโรงเรียนบางระจันวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
1. นายสุรชัย บุญโตโรงเรียนสิงห์บุรีประธานกรรมการ
2. นางอรสา วัฒนะโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
3. นางจินตนา อนุสนธิ์โรงเรียนบางระจันวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6
1. นายสุรชัย บุญโตโรงเรียนสิงห์บุรีประธานกรรมการ
2. นางอรสา วัฒนะโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
3. นางจินตนา อนุสนธิ์โรงเรียนบางระจันวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3
1. นางผาสุข เต่าทองโรงเรียนสิงห์บุรีประธานกรรมการ
2. นายสมจิตร นาคสกุลโรงเรียนพรหมบุรีรัชดาภิเษกกรรมการ
3. นางสาวจรรยา บุณสันต์โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6
1. นางดุษฎา คงพานิชโรงเรียนสิงห์บุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวรภัสสิทธิ์ ตั้งสุจริตภงศ์โรงเรียนท่าช้างวิทยาคารกรรมการ
3. นางเนตรนารี สุจริตจันทร์โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวสุกลรัตน์ ชูแสงเพชรโรงเรียนสิงห์บุรีประธานกรรมการ
2. นางผาณิต วัดอินทร์โรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
3. นางสาวสัภยาพร แก้วศรีทองโรงเรียนพรหมบุรีรัชดาภิเษกกรรมการ
4. นางสาวอรลักษณ์ ธูปบูชากรณ์โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวจำเนียร แสงแก้วโรงเรียนหัวไผ่วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายวุฒิศักดิ์ พวงทองโรงเรียนบางระจันวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสุพรรษา ศรีเอี่ยมโรงเรียนบางระจันวิทยากรรมการ
3. นางละเอียด สงวนสุทธิกุลโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
4. นางชำเรือง วิชนะโภชน์โรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางนวลสวาท ปืนแก้วข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายณรงค์วิทย์ ชั่งใจโรงเรียนบ้านข่อยวิทยากรรมการ
3. นายเอกพงษ์ โตชัยศรีโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางนวลสวาท ปืนแก้วข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายณรงค์วิทย์ ชั่งใจโรงเรียนบ้านข่อยวิทยากรรมการ
3. นายเอกพงษ์ โตชัยศรีโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
1. นางสาวยุวดี พันธ์สุจริตโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวขนิษฐา บัวศรีโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวปิยวรรณ ผลรัตน์โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6
1. นางสาวยุวดี พันธ์สุจริตโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวขนิษฐา บัวศรีโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวปิยวรรณ ผลรัตน์โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายจงเพียร มณีโคตม์ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายประวิทย์ เปลี่ยนดิษฐ์โรงเรียนศรีศักดิ์สุวรรณวิทยากรรมการ
3. นายสุรพล มาคล้ายโรงเรียนบางระจันวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. นายจงเพียร มณีโคตม์ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐกันต์ สินโนโรงเรียนศรีวินิตวิทยาคมกรรมการ
3. นายปรีชา ประชีพฉายโรงเรียนสิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางอมราภรณ์ แสงทองโรงเรียนสิงห์บุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวอรพรรณ ทองศรีนาคโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
3. นางหทัยชนก ขันติกุลโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
4. นางสาวอรวรรณ ฉ่ำชื่นโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
5. นางสาวศิรัญญา สระโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
6. นายจรูญ ดวงจรัสโรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการ
7. นางสาวนริศรา มาลาศรีโรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการ
8. นางสาวอัญชลี แจ้งดีโรงเรียนบางระจันวิทยากรรมการ
9. นางบุปผา ใจดีโรงเรียนศรีศักดิ์สุวรรณวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นางพรศรี มั่นคงโรงเรียนสิงห์บุรีประธานกรรมการ
2. นายโสรัฐ ขันติกุลโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
3. นางปิยวรรณ คุ้มทรัพย์โรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
4. นางศราวดี ลูกอินทร์โรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
5. นางสาวอรกัญญา ปัตเตโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
6. นางสาวประภัสสร มหาวงษ์โรงเรียนศรีวินิตวิทยาคมกรรมการ
7. นางปวีณกานห์ แสงดีโรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการ
8. นางสาวปริญดา ชอบธรรมดีโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3
1. นางวรรณวิภา สุรเมธสกุลโรงเรียนสิงห์บุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวภัทรวรรณ สุทธิชาติโรงเรียนบ้านแป้งวิทยากรรมการ
3. นายสาธิต นุ่นอ่อนโรงเรียนท่าช้างวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวศุภรัตน์ เพ็ชรทองโรงเรียนสิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6
1. นางสาวเบญจรัตน์ อุปนันท์โรงเรียนท่าช้างวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวกนกวรรณ สุธาโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
3. นางสาวยอดข้าว พลอยสุกใสโรงเรียนบางระจันวิทยากรรมการ
4. นางสาวเกษแก้ว เจริญเกตุโรงเรียนศรีศักดิ์สุวรรณวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นางสาวชญาณ์นันท์ เจริญฉิมโรงเรียนสิงห์บุรีประธานกรรมการ
2. นางกาญจนา ชนานิรมิตผลโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
3. นางวัฒนา ร่มสายหยุดโรงเรียนหัวไผ่วิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวนุสรา เสนาผันโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคมกรรมการ
5. นายธรรมสรณ์ สุศิริโรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6
1. นายฤชานนท์ อินอ่วมโรงเรียนสิงห์บุรีประธานกรรมการ
2. นางจันทร์เพ็ญ อุดมนิทัศน์โรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการ
3. นางยุภาพร อรรคบุตรโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
4. นางสาวหทัยชนก แคอนันต์โรงเรียนสิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์"กรรมการ
5. นางสาวปรียานุช ทองประเสริฐโรงเรียนบางระจันวิทยากรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวสำเนียง รอดจูโรงเรียนทองเอนวิทยาประธานกรรมการ
2. นางวิไลวรรณ กลิ่นสุคนธ์โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวปรารถนาภรณ์ บ่องามโรงเรียนบ้านแป้งวิทยากรรมการ
4. นางศิริพร ช้ำเกตุโรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการ
5. นางธนาทิพย์ ตั้งทวีโรงเรียนศรีวินิตวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวราตรี แก้วฉ่ำโรงเรียนบางระจันวิทยากรรมการ
7. นางสาวสุกัญญา ก๋าใจโรงเรียนหัวไผ่วิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวรสริญ เชยสาครโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
9. นางสวยสม ปั้นเกตุโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางนันทรัตน์ ประพุสโรโรงเรียนสิงห์บุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวอมรรัตน์ พิมพะโรงเรียนท่าช้างวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสาวกนกวรรณ สังข์สอนโรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการ
4. นางสาวกนกวลัย สำเร็จผลโรงเรียนศรีศักดิ์สุวรรณวิทยากรรมการ
5. นางสาวทิพย์นารี โพธิ์ชะคุ้มโรงเรียนบ้านแป้งวิทยากรรมการ
6. นายอาทิตย์ อ่อนสมกิจโรงเรียนสิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์"กรรมการ
7. นางสาวเบญจวรรณ พัฒยเขตโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
8. นางสาวพรภิมล ชัยสุวรรณรักษ์โรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
9. นายฆ้องชัย คงดีโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางจุฬาลักษณ์ กลั่นสกุลโรงเรียนสิงห์บุรีประธานกรรมการ
2. นางวัทนีย์ ทองเสวตโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวบัวแก้ว สมสาโรงเรียนพรหมบุรีรัชดาภิเษกกรรมการ
4. นายวีระพล อินทร์พ่วงโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
5. นางสาวมะลิ เรืองคำโรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการ
6. นางสาวทัศนีย์ ชูทองโรงเรียนบางระจันวิทยากรรมการ
7. นางสาวนุสรา หัวไผ่โรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. นางสาวมาลินี พัวพานิชโรงเรียนสิงห์บุรีประธานกรรมการ
2. นายสุชาติ เพ็ชรนิลโรงเรียนบางระจันวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาววิรันทร์รัตน์ เสือจอยโรงเรียนพรหมบุรีรัชดาภิเษกกรรมการ
4. นางสาวคณิตา จันทวงษ์โรงเรียนสิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์"กรรมการ
5. นางสาววรารัตน์ มณฑาโรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการ
6. นางสาววันวิสา ภมรโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
7. นางสาวปนัดดา สุรเมธสกุลโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางสาววลัยลักษณ์ หมู่สะแกโรงเรียนศรีศักดิ์สุวรรณวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวเอมอร แสงดาวโรงเรียนอินทร์บุรีรองประธานกรรมการ
3. นางสาวนงลักษณ์ เข็มกลัดโรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการ
4. นางสาวกัญญารัตน์ พิศรูปโรงเรียนพรหมบุรีรัชดาภิเษกกรรมการ
5. นายภัทร แสงเพ็งโรงเรียนบางระจันวิทยากรรมการ
6. นายเอกชัย สุขเคหาโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
7. นายกมล แก้วอ่อนโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. นางสาววลัยลักษณ์ หมู่สะแกโรงเรียนศรีศักดิ์สุวรรณวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวเอมอร แสงดาวโรงเรียนอินทร์บุรีรองประธานกรรมการ
3. นางสาวนงลักษณ์ เข็มกลัดโรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการ
4. นางสาวกัญญารัตน์ พิศรูปโรงเรียนพรหมบุรีรัชดาภิเษกกรรมการ
5. นายภัทร แสงเพ็งโรงเรียนบางระจันวิทยากรรมการ
6. นายกมล แก้วอ่อนโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
7. นายเอกชัย สุขเคหาโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางรัตนาวรรณ ธนานุรักษ์โรงเรียนบางระจันวิทยาประธานกรรมการ
2. นางวรรณา เงินมีโรงเรียนอินทร์บุรีรองประธานกรรมการ
3. นางกัญจน์ชญา วงษ์ดีโรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการ
4. นางสาวภัทรพร ภัทรพิศาลโรงเรียนหัวไผ่วิทยาคมกรรมการ
5. นายวัชรพงษ์ เถื่อนเหลือโรงเรียนพรหมบุรีรัชดาภิเษกกรรมการ
6. นางสาวอาภาวรรณ สว่างศรีโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
7. นางสาวทรรศพร พิศรูปโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
1. นางรัตนาวรรณ ธนานุรักษ์โรงเรียนบางระจันวิทยาประธานกรรมการ
2. นางวรรณา เงินมีโรงเรียนอินทร์บุรีรองประธานกรรมการ
3. นางกัญจน์ชญา วงษ์ดีโรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการ
4. นางสาวภัทรพร ภัทรพิศาลโรงเรียนหัวไผ่วิทยาคมกรรมการ
5. นายวัชรพงษ์ เถื่อนเหลือโรงเรียนพรหมบุรีรัชดาภิเษกกรรมการ
6. นางสาวอาภาวรรณ สว่างศรีโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
7. นางสาวทรรศพร พิศรูปโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางหาดแก้ว ทองขาวโรงเรียนบางระจันวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวรชิตา วิเศษณ์คำภูโรงเรียนอินทร์บุรีรองประธานกรรมการ
3. นายศิวภากร คล้ายเพ็งโรงเรียนพรหมบุรีรัชดาภิเษกกรรมการ
4. นางสาวสุทธิรัก ศรีไพโรจน์โรงเรียนสิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์"กรรมการ
5. นายอุดมศักดิ์ วัชระโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
6. นางสาวสุรีพร แย้มบู่โรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
7. นายภัทกิตติ์ วรรณสุทธิ์โรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางหาดแก้ว ทองขาวโรงเรียนบางระจันวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวรชิตา วิเศษณ์คำภูโรงเรียนอินทร์บุรีรองประธานกรรมการ
3. นายศิวภากร คล้ายเพ็งโรงเรียนพรหมบุรีรัชดาภิเษกกรรมการ
4. นางสาวสุทธิรัก ศรีไพโรจน์โรงเรียนสิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์"กรรมการ
5. นายอุดมศักดิ์ วัชระโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
6. นางสาวสุรีพร แย้มบู่โรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
7. นายภัทกิตติ์ วรรณสุทธิ์โรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
1. นายไพจิตต์ ใจมั่นโรงเรียนศรีศักดิ์สุวรรณวิทยาประธานกรรมการ
2. นายเสกสรร คล้ายสุขโรงเรียนอินทร์บุรีรองประธานกรรมการ
3. นายวิกร ยิ้มย่องโรงเรียนสิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์"กรรมการ
4. นางสาวฐิติพร ดวงจรัสโรงเรียนท่าช้างวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวอารีรัตน์ จันทร์ชื่นโรงเรียนบ้านแป้งวิทยากรรมการ
6. นางสาวสรัญญา สุขอุดมโรงเรียนทองเอนวิทยากรรมการ
7. นายวรินทร พิริยะวงศ์ตะวันโรงเรียนศรีวินิตวิทยาคมกรรมการ
8. นางวลัยรัตน์ หลำริ้วโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
9. นายณรงค์ นิธิยานันท์โรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
1. นายไพจิตต์ ใจมั่นโรงเรียนศรีศักดิ์สุวรรณวิทยาประธานกรรมการ
2. นายเสกสรร คล้ายสุขโรงเรียนอินทร์บุรีรองประธานกรรมการ
3. นายวิกร ยิ้มย่องโรงเรียนสิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์"กรรมการ
4. นางสาวฐิติพร ดวงจรัสโรงเรียนท่าช้างวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวอารีรัตน์ จันทร์ชื่นโรงเรียนบ้านแป้งวิทยากรรมการ
6. นางสาวสรัญญา สุขอุดมโรงเรียนทองเอนวิทยากรรมการ
7. นายวรินทร พิริยะวงศ์ตะวันโรงเรียนศรีวินิตวิทยาคมกรรมการ
8. นางวลัยรัตน์ หลำริ้วโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
9. นายณรงค์ นิธิยานันท์โรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางน้ำทิพย์ แย้มคล้ายนโรงเรียนบางระจันวิทยาประธานกรรมการ
2. นางเยาวลักษณ์ ธงทองโรงเรียนพรหมบุรีรัชดาภิเษกกรรมการ
3. นายกานต์ กล้าเอี่ยมโรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการ
4. นางภัทร์ชา ไทยรัตน์โรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางวรรณี เมฆขาวโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวัลลภ ธงขาวโรงเรียนหัวไผ่วิทยาคมกรรมการ
3. นายกิรภัทร์ กันทาโรงเรียนท่าช้างวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวธิดารัตน์ ม่วงไหมโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางวิไล สำราญดีโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสมพิศ จิตอาจหาญโรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการ
3. นางเสาวนีย์ เอี่ยมสะอาดโรงเรียนศรีศักดิ์สุวรรณวิทยากรรมการ
4. นายอนุพงษ์ คล้องการโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายไพศาล สิงห์พันธ์ุโรงเรียนอินทร์บุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวสุมนพัสร์ ป้องกันโรงเรียนสิงหพาหุ "ประสานมิตรอุปถัมภ์"กรรมการ
3. นายปุญญะ รัตนโกสุมโรงเรียนบางระจันวิทยากรรมการ
4. นายทัศนัย อยู่ไทยโรงเรียนสกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นางสาวณภัทรชญา กลิ่นน้ำหอมโรงเรียนสิงห์บุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวเบญจรัตน์ ขุนสิริโรงเรียนบางระจันวิทยากรรมการ
3. นางวัชรี ใจมั่นโรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการ
4. นายจักรพงษ์ กล่อมปัญญาโรงเรียนทองเอนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. นางสาวณภัทรชญา กลิ่นน้ำหอมโรงเรียนสิงห์บุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวเบญจรัตน์ ขุนสิริโรงเรียนบางระจันวิทยากรรมการ
3. นางวัชรี ใจมั่นโรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการ
4. นายจักรพงษ์ กล่อมปัญญาโรงเรียนทองเอนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นางสุนารัตน์ พลอยเจริญโรงเรียนท่าช้างวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางวีระ ลาภไพรินทร์โรงเรียนทองเอนวิทยากรรมการ
3. นายสุรศักดิ์ สงนวลโรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการ
4. นางสาวณัฐกมล วัชรวงษ์ทวีโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นางสุนารัตน์ พลอยเจริญโรงเรียนท่าช้างวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางวีระ ลาภไพรินทร์โรงเรียนทองเอนวิทยากรรมการ
3. นายสุระศักดิ์ สงนวนโรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการ
4. นางสาวณัฐกมล วัชรวงษ์ทวีโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางนุชนาฏ รัตนรังสรรค์โรงเรียนอินทร์บุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวรัชนารี อินทรกวีโรงเรียนศรีวินิตวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวศิริวรรณ สินนุสาสน์โรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
4. นางสาวปิยนันท์ ทรัพย์เพิ่มพูนโรงเรียนบางระจันวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางสาวชลดา เต่งภาวดีโรงเรียนสิงห์บุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวยุพาพรรณ คงอยู่โรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการ
3. นายณัฐพล เครือพานิชย์วงศ์โรงเรียนศรีวินิตวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวกัลยา เอี่ยมแย้มโรงเรียนศรีศักดิ์สุวรรณวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางสาวธันย์ชนก ราษฎร์ประชุมโรงเรียนสิงห์บุรีประธานกรรมการ
2. นายกิตติศักดิ์ ต่ายสุวรรณ์โรงเรียนบางระจันวิทยากรรมการ
3. นายพีรยุทธ พูลสละโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
4. นางสาวอภิรดี ธูปหอมโรงเรียนบ้านแป้งวิทยากรรมการ
5. นางอัญชลี เมฆตั้งโรงเรียนสิงหพาหุ "ประสานมิตรอุปถัมภ์"กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางกุลวดี ศุภสิทธิกุลชัยโรงเรียนอินทร์บุรีประธานกรรมการ
2. นายวัชระศักดิ์ ลัดดาแย้มโรงเรียนหัวไผ่วิทยาคมกรรมการ
3. นายปกรณ์ ผุยคำโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
4. นางสาวสุวัฒนา ธรรมกรณ์โรงเรียนท่าช้างวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวกุลธิดา ปราบทองโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6
1. พระศรีปริยัท โยดม ดร.วััดพระนอนจักรสีห์วรวิหารประธานกรรมการ
2. พระสุพิน สุเมธีวััดพระนอนจักรสีห์วรวิหารกรรมการ
3. นางสาวเจียมใจ เรืองสุขผู้ทรงคุณวุฒิิกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
1. นายโอภาส แก้วเลิศโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายชรินทร์ วงศ์ทับผู้เชี่ยวชาญกรรมการ
3. นายมานพ ทรัพย์เจริญผู้เชี่ยวชาญกรรมการ
4. นายวรายุทธ พันอัมโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสาวิตรี เมืองช้างโรงเรียนศรีวินิตวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6
1. นายโอภาส แก้วเลิศโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายชรินทร์ วงศ์ทับผู้เชี่ยวชาญกรรมการ
3. นายมานพ ทรัพย์เจริญผู้เชี่ยวชาญกรรมการ
4. นายวรายุทธ พันอัมโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสาวิตรี เมืองช้างโรงเรียนศรีวินิตวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ม.1-ม.3
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ม.4-ม.6
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายเรวัต เมืองคำโรงเรียนบางระจันวิทยาประธานกรรมการ
2. นางกุสุมา มหาสวัสดิ์โรงเรียนบางระจันวิทยากรรมการ
3. นายธนัชชา สวนแก้วโรงเรียนท่าช้างวิทยาคารกรรมการ
4. นายวิชาญ สวนพันธุ์โรงเรียนพรหมบุรีรัชดาภิเษกกรรมการ
5. นางเปรมฤดี บริบูรณ์โรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นายประกอบ ถิราติโรงเรียนศรีศักดิ์สุวรรณวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริวรรณ สระบุบผาโรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการ
3. นายสมปอง แจ่มยิ่งโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
4. นายสายชล ทองประเสริฐโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
5. นางธัญญารัตน์ กลับดีโรงเรียนศรีวินิตวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายสมเกียรติ ฮวบเจริญโรงเรียนอินทร์บุรีประธานกรรมการ
2. นายวิเชษฐ์ เกิดศิลป์โรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการ
3. นายสุพัฒน์ จันทร์กลิ่นโรงเรียนบางระจันวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นายสมเกียรติ ฮวบเจริญโรงเรียนอินทร์บุรีประธานกรรมการ
2. นายสมเกียรติ ขำเปรมโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
3. นายสุพัฒน์ จันทร์กลิ่นโรงเรียนบางระจันวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายไพศาล สุขเอี่ยมโรงเรียนสิงห์บุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวปิรัญทณา สิทธิกุลโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคมกรรมการ
3. นายวิเชษฐ์ เกิดศิลป์โรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นายไพศาล สุขเอี่ยมโรงเรียนสิงห์บุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวปิรัญทณา สิทธิกุลโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคมกรรมการ
3. นายวิเชษฐ์ เกิดศิลป์โรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายสมเกียรติ ขำเปรมโรงเรียนสิงห์บุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวปิรัญทณา สิทธิกุลโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคมกรรมการ
3. นางชลธิชา มุกดาสนิทโรงเรียนศรีศักดิ์สุวรรณวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นายสมเกียรติ ขำเปรมโรงเรียนสิงห์บุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวปิรัญทณา สิทธิกุลโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวชลธิชา มุกดาสนิทโรงเรียนศรีศักดิ์สุวรรณวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นางจุรีรัตน์ เกิดศิลป์โรงเรียนอินทร์บุรีประธานกรรมการ
2. นางชลธิชา มุกดาสนิทโรงเรียนศรีศักดิ์สุวรรณวิทยากรรมการ
3. นายอนันต์ ภาสสุวรรณ์โรงเรียนพรหมบุรีรัชดาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นางจุรีรัตน์ เกิดศิลป์โรงเรียนอินทร์บุรีประธานกรรมการ
2. นางชลธิชา มุกดาสนิทโรงเรียนศรีศักดิ์สุวรรณวิทยากรรมการ
3. นายอนันต์ ภาสสุวรรณ์โรงเรียนพรหมบุรีรัชดาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นางสาววราภรณ์ ทรงเจริญโรงเรียนสิงหพาหุ”ประสานมิตรอุปถัมป์”ประธานกรรมการ
2. นายอนันต์ ภาสสุวรรณ์โรงเรียนพรหมบุรีรัชดาภิเษกกรรมการ
3. นางจุรีรัตน์ เกิดศิลป์โรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. นายสมเกียรติ ขำเปรมโรงเรียนสิงห์บุรีประธานกรรมการ
2. นายสุพัฒน์ จันทร์กลิ่นโรงเรียนบางระจันวิทยากรรมการ
3. นายวิเชษฐ์ เกิดศิลป์โรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. นายสมเกียรติ ขำเปรมโรงเรียนสิงห์บุรีประธานกรรมการ
2. นายสุพัฒน์ จันทร์กลิ่นโรงเรียนบางระจันวิทยากรรมการ
3. นายไพศาล สุขเอี่ยมโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายสุพัฒน์ จันทร์กลิ่นโรงเรียนบางระจันวิทยาประธานกรรมการ
2. นางวราภรณ์ ทรงเจริญโรงเรียนสิงหพาหุ”ประสานมิตรอุปถัมป์”กรรมการ
3. นายสมเกียรติ ฮวบเจริญโรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นายสุพัฒน์ จันทร์กลิ่นโรงเรียนบางระจันวิทยาประธานกรรมการ
2. นางวราภรณ์ ทรงเจริญโรงเรียนสิงหพาหุ”ประสานมิตรอุปถัมป์”กรรมการ
3. นายวิเชษฐ์ เกิดศิลป์โรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายวรรณศักดิ์ ศรีจันทร์วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทองประธานกรรมการ
2. นายณัฐชา กล้าหาญโรงเรียนสิงหพาหุ”ประสานมิตรอุปถัมป์”กรรมการ
3. นายจิรัฎฐ์ ดีชัยโรงเรียนบางระจันวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
1. นายวรรณศักดิ์ ศรีจันทร์วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทองประธานกรรมการ
2. นายอุเทน เปียหลอโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
3. นายณัฏฐพัชร์ สนธิธรรมโรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายวรรณศักดิ์ ศรีจันทร์วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทองประธานกรรมการ
2. นายณัฏฐพัชร์ สนธิธรรมโรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการ
3. นายมนัส รักษ์การโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
1. นายวรรณศักดิ์ ศรีจันทร์วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทองประธานกรรมการ
2. นายอุเทน เปียหลอโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
3. นายจิรัฎฐ์ ดีชัยโรงเรียนบางระจันวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายวรรณศักดิ์ ศรีจันทร์วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทองประธานกรรมการ
2. นายอุเทน เปียหลอโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
3. นายมนัส รักษ์การโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
1. นายวรรณศักดิ์ ศรีจันทร์วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทองประธานกรรมการ
2. นายอุเทน เปียหลอโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
3. นายมนัส รักษ์การโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายวรรณศักดิ์ ศรีจันทร์วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทองประธานกรรมการ
2. นายณัฐชา กล้าหาญโรงเรียนสิงหพาหุ”ประสานมิตรอุปถัมป์”กรรมการ
3. นายณัฏฐพัชร์ สนธิธรรมโรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
1. นายวรรณศักดิ์ ศรีจันทร์วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทองประธานกรรมการ
2. นายณัฐชา กล้าหาญโรงเรียนสิงหพาหุ”ประสานมิตรอุปถัมป์”กรรมการ
3. นายณัฏฐพัชร์ สนธิธรรมโรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายวรรณศักดิ์ ศรีจันทร์วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทองประธานกรรมการ
2. นายจิรัฎฐ์ ดีชัยโรงเรียนบางระจันวิทยากรรมการ
3. นายณัฐชา กล้าหาญโรงเรียนสิงหพาหุ”ประสานมิตรอุปถัมป์”กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
1. นายวรรณศักดิ์ ศรีจันทร์วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทองประธานกรรมการ
2. นายณัฏฐพัชร์ สนธิธรรมโรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการ
3. นายมนัส รักษ์การโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายวรรณศักดิ์ ศรีจันทร์วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทองประธานกรรมการ
2. นายอุเทน เปียหลอโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
3. นายณัฐชา กล้าหาญโรงเรียนสิงหพาหุ”ประสานมิตรอุปถัมป์”กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
1. นายวรรณศักดิ์ ศรีจันทร์วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทองประธานกรรมการ
2. นายณัฏฐพัชร์ สนธิธรรมโรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการ
3. นายจิรัฎฐ์ ดีชัยโรงเรียนบางระจันวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
1. นายวรรณศักดิ์ ศรีจันทร์วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทองกรรมการ
2. นายณัฐชา กล้าหาญโรงเรียนสิงหพาหุ”ประสานมิตรอุปถัมป์”กรรมการ
3. นายณัฏฐพัชร์ สนธิธรรมโรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายวรรณศักดิ์ ศรีจันทร์วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทองประธานกรรมการ
2. นายจิรัฎฐ์ ดีชัยโรงเรียนบางระจันวิทยากรรมการ
3. นายมนัส รักษ์การโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
1. นายวรรณศักดิ์ ศรีจันทร์วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทองกรรมการ
2. นายณัฏฐพัชร์ สนธิธรรมโรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการ
3. นายณัฐชา กล้าหาญโรงเรียนสิงหพาหุ”ประสานมิตรอุปถัมป์”กรรมการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายวรรณศักดิ์ ศรีจันทร์วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทองประธานกรรมการ
2. นายณัฐชา กล้าหาญโรงเรียนสิงหพาหุ”ประสานมิตรอุปถัมป์”กรรมการ
3. นายมนัส รักษ์การโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. นายวรรณศักดิ์ ศรีจันทร์วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทองกรรมการ
2. นายจิรัฎฐ์ ดีชัยโรงเรียนบางระจันวิทยากรรมการ
3. นายณัฏฐพัชร์ สนธิธรรมโรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
1. นายวรรณศักดิ์ ศรีจันทร์วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทองประธานกรรมการ
2. นายอุเทน เปียหลอโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
3. นายจิรัฎฐ์ ดีชัยโรงเรียนบางระจันวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายสุเมธ มานะกรโกวิทโรงเรียนสิงหพาหุ”ประสานมิตรอุปถัมป์”ประธานกรรมการ
2. นายแฝง วัดอินทร์โรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการ
3. นายโสภณ รอดภัยโรงเรียนทองเอนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
1. นายสุเมธ มานะกรโกวิทโรงเรียนสิงหพาหุ”ประสานมิตรอุปถัมป์”กรรมการ
2. นายแฝง วัดอินทร์โรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการ
3. นายโสภณ รอดภัยโรงเรียนทองเอนวิทยากรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายปรีดี ทรัพย์พาลีโรงเรียนท่าช้างวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายจิตรกร วาชะวะบูลโรงเรียนหัวไผ่วิทยาคมกรรมการ
3. นายธีรสุวัฒน์ เปรมใจเจริญโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายเอกชัย ทองอร่ามโรงเรียนท่าช้างวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายกัณตินันท์ งามขำโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
3. นายโกศล จอมทองโรงเรียนศรีวินิตวิทยาคมกรรมการ
4. นายเดชาชัย สุจริตจันทร์โรงเรียนเทศบาล ๔กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายเอกชัย ทองอร่ามโรงเรียนท่าช้างวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายกัณตินันท์ งามขำโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
3. นายโกศล จอมทองโรงเรียนศรีวินิตวิทยาคมกรรมการ
4. นายเดชาชัย สุจริตจันทร์โรงเรียนเทศบาล ๔กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายเอกชัย ทองอร่ามโรงเรียนท่าช้างวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายกัณตินันท์ งามขำโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
3. นายโกศล จอมทองโรงเรียนศรีวินิตวิทยาคมกรรมการ
4. นายเดชาชัย สุจริตจันทร์โรงเรียนเทศบาล ๔กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายเอกชัย ทองอร่ามโรงเรียนท่าช้างวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายกัณตินันท์ งามขำโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
3. นายโกศล จอมทองโรงเรียนศรีวินิตวิทยาคมกรรมการ
4. นายเดชาชัย สุจริตจันทร์โรงเรียนเทศบาล ๔กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายอรรถชัย มีแก้วโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายปัทมาพร แก่นแจ่มโรงเรียนบางระจันวิทยากรรมการ
3. นายภักตร์ ตาสว่างโรงเรียนบางระจันวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายอรรถชัย มีแก้วโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวปัทมาพร แก่นแจ่มโรงเรียนบางระจันวิทยากรรมการ
3. นายภักตร์ ตาสว่างโรงเรียนบางระจันวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายอรรถชัย มีแก้วโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวปัทมาพร แก่นแจ่มโรงเรียนบางระจันวิทยากรรมการ
3. นายภักตร์ ตาสว่างโรงเรียนบางระจันวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายภักตร์ ตาสว่างโรงเรียนบางระจันวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวปัทมาพร แก่นแจ่มโรงเรียนบางระจันวิทยากรรมการ
3. นายอรรถชัย มีแก้วโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสุเมธ มานะกรโกวิทโรงเรียนสิงหพาหุ”ประสานมิตรอุปถัมป์”ประธานกรรมการ
2. นายแฝง วัดอินทร์โรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการ
3. นายโสภณ รอดภัยโรงเรียนทองเอนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายสุเมธ มานะกรโกวิทโรงเรียนสิงหพาหุ”ประสานมิตรอุปถัมป์”ประธานกรรมการ
2. นายแฝง วัดอินทร์โรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการ
3. นายโสภณ รอดภัยโรงเรียนทองเอนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสุเมธ มานะกรโกวิทโรงเรียนสิงหพาหุ”ประสานมิตรอุปถัมป์”ประธานกรรมการ
2. นายแฝง วัดอินทร์โรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการ
3. นายโสภณ รอดภัยโรงเรียนทองเอนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายสุเมธ มานะกรโกวิทโรงเรียนสิงหพาหุ”ประสานมิตรอุปถัมป์”ประธานกรรมการ
2. นายแฝง วัดอินทร์โรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการ
3. นายโสภณ รอดภัยโรงเรียนทองเอนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายปรีดา ทรัพย์พาลีโรงเรียนท่าช้างวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายธีรสุวัฒน์ เปรมใจเจริญโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
3. นายจิตรกร วาชะวะบูลโรงเรียนหัวไผ่วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายปรีดา ทรัพย์พาลีโรงเรียนท่าช้างวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายจิตรกร วาชะวะบูลโรงเรียนหัวไผ่วิทยาคมกรรมการ
3. นายธีรสุวัฒน์ เปรมใจเจริญโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายปรีดา ทรัพย์พาลีโรงเรียนท่าช้างวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายจิตรกร วาชะวะบูลโรงเรียนหัวไผ่วิทยาคมกรรมการ
3. นายธีรสุวัฒน์ เปรมใจเจริญโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายปรีดา ทรัพย์พาลีวิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทองประธานกรรมการ
2. นายจิตรกร วาชะวะบูลโรงเรียนหัวไผ่วิทยาคมกรรมการ
3. นายธีรสุวัฒน์ เปรมใจเจริญโรงเรียนสิงหพาหุ”ประสานมิตรอุปถัมป์”กรรมการและเลขานุการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6
1. นายปรีดี ทรัพย์พาลีโรงเรียนท่าช้างวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายจิตรกร วาชะวะบูลโรงเรียนหัวไผ่วิทยาคมกรรมการ
3. นายธีรสุวัฒน์ เปรมใจเจริญโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสาวสิรินภา วิงวอนโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางนงค์เยาว์ บุตรศรีโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
3. นางรพีพรรณ ปิ่นมณีโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
4. นางสุชาวดี เรืองรุ่งโรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการและเลขานุการ
5. นางทิวทอง อ่อนบางโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางสาวสิรินภา วิงวอนโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางนงค์เยาว์ บุตรศรีโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
3. นางรพีพรรณ ปิ่นมณีโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
4. นางสุชาวดี เรืองรุ่งโรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการและเลขานุการ
5. นางสาวมาริษา โพธิ์สวัสดิ์โรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางสาวสิรินภา วิงวอนโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางนงค์เยาว์ บุตรศรีโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
3. นางรพีพรรณ ปิ่นมณีโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
4. นางนิภา บุญยังโรงเรียนศรีวินิตวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
5. นางทิวทอง อ่อนบางโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นางสาวสิรินภา วิงวอนโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางนงค์เยาว์ บุตรศรีโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
3. นางรพีพรรณ ปิ่นมณีโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
4. นางอัจฉรา กองสุผลโรงเรียนสิงหพาหุ”ประสานมิตรอุปถัมป์”กรรมการและเลขานุการ
5. นางสาวมาริษา โพธิ์สวัสดิ์โรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางสาวสิรินภา วิงวอนโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางนงค์เยาว์ บุตรศรีโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
3. นางรพีพรรณ ปิ่นมณีโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
4. นางนิภา บุญยังโรงเรียนศรีวินิตวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
5. นางสาวมริษา โพธิ์สวัสดิ์โรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นางสาวสิรินภา วิงวอนโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางนงค์เยาว์ บุตรศรีโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
3. นางรพีพรรณ ปิ่นมณีโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
4. นางสาวอัจฉรา กองสุผลโรงเรียนสิงหพาหุ”ประสานมิตรอุปถัมป์”กรรมการและเลขานุการ
5. นางทิวทอง อ่อนบางโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3
1. นางสาวจรัสศรี สกลพันธุ์โรงเรียนบ้านแป้งวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสุกัญญา พิพัฒน์โรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการ
3. Mr.Shawn Ross Binoya Hanoyanโรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการ
4. Mr.James Kamau Mwangiโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
5. นางสาววิไลวรรณ คำนันโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
6. นางสาวสุชาดา โพธิสมภาพวงษ์โรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6
1. นางสาวจรัสศรี สกลพันธุ์โรงเรียนบ้านแป้งวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสุกัญญา พิพัฒน์โรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการ
3. Mr.Shawn Ross Binoya Hanoyanโรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการ
4. Mr.James Kamau Mwangiโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
5. นางสาวสุชาดา โพธิสมภาพวงษ์โรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางสาวนฤมล ศุภสุขโรงเรียนอินทร์บุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวดวงพร พึ่งศรีโรงเรียนสิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์"กรรมการ
3. นางเพ็ชรา อธิวาสนพงษ์โรงเรียนบ้านแป้งวิทยากรรมการ
4. นางสาวอทิตยา ธาราฉัตรโรงเรียนบางระจันวิทยากรรมการ
5. MissJaneth Wvascoโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
6. นางสาววชรวรรณ ภูมิโคกรักษ์โรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6
1. นางสาวเพ็ญปรภา บุญศรีโรงเรียนศรีศักดิ์สุวรรณวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาววธิดา เบ็ญจทรัพย์โรงเรียนศรีวินิตวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวธนิษฐา สุทนต์โรงเรียนท่าช้างวิทยาคารกรรมการ
4. Mr.Ritchell B Sitoyโรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการ
5. นางณัฐปภัสร์ ศุภรัชลาภมีเสมอโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางชมพูนุท แสงประทีปทองโรงเรียนอินทร์บุรีประธานกรรมการ
2. นางอำนวยพร เจริญฉิมโรงเรียนศรีศักดิ์สุวรรณวิทยากรรมการ
3. นางสาวศรีสุภา พันธะสุโรงเรียนบางระจันวิทยากรรมการ
4. Mr.ครูต่างชาติ F2โรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการ
5. MissSherrymae G Laureta โรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
6. นางสาวตวงทิพย์ โสภาจารีย์โรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6
1. นางวัชรี เหรียญทองโรงเรียนอินทร์บุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวศศิมา สาดทองโรงเรียนทองเอนวิทยากรรมการ
3. MissTusilma Ritahโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
4. นายภูมิรัช ลี่จินดาโรงเรียนหัวไผ่วิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวกรปวรรณ เพ่งธัญทรัพย์โรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
1. นางสาวสุภาธณัติ สิงห์วิจารณ์โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคารประธานกรรมการ
2. MissWenalyn Cajes Pada-onโรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการ
3. นางรุ่งทิวา ภูมิวัฒนะโรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการ
4. Mr..Jim Micael Dela Vegaโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
5. นายภูมิรัช ลี่จินดาโรงเรียนหัวไผ่วิทยาคมกรรมการ
6. นางมัณตรีณี วิศรัสดำรงค์กุลโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6
1. นางสาวสุภาธณัติ สิงห์วิจารณ์โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคารประธานกรรมการ
2. MissWenalyn Cajes Pada-onโรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการ
3. นางสาวรุ่งทิวา ภูมิวัฒนะโรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการ
4. Missครูชาวต่างชาติ Fs4โรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
5. นางมัณตรีณี วิศรัสดำรงค์กุลโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางสาวอุษา สินตระกูลชัยโรงเรียนสิงหพาหุประธานกรรมการ
2. MissLi Mengxiaโรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการ
3. Misswang Huanโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
4. นางสาวเกวลี สังข์สอาดโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์กรรมการ
5. นางสาวมนฤดี อ้นมีโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวอุษา สันตระกูลชัยโรงเรียนสิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์"ประธานกรรมการ
2. MissLi Mengxiaโรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการ
3. Misswang Huanโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
4. นางสาวเกวลี สังข์สอาดโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์กรรมการ
5. นางสาวมนฤดี อ้นมีโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางสาวพลอยบุธร์ เบ็ญจวรรณ์โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์ประธานกรรมการ
2. นางสาวมะลิวัลย์ เพ็งคล้ายโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
3. นางสาวกมลทิพย์ ม้วนทองโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
4. นางสาวธัญพิชชา จำปาทิพย์โรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
5. นางสาวไพลิน อินทร์เปือบโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์กรรมการ
6. นางสาวพิกุลทอง สักการะโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเยอรมัน ม.4-ม.6
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวชนิตา จีนขจรโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์ประธานกรรมการ
2. นางสาวอรอนงค์ ศรีดีโรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการ
3. MissZheng Yuanyanโรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการ
4. MissLi Yuanyanโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
5. นางสาวเกวลี สังข์สะอาดโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์กรรมการ
6. นางสาวขวัญลดา ทองคำปั้นโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางสาวพลอยบุธร์ เบ็ญจวรรณ์โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์ประธานกรรมการ
2. นางสาวมะลิวัลย์ เพ็งคล้ายโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
3. นางสาวกมลทิพย์ ม้วนทองโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
4. นางสาวธัญพิชชา จำปาทิพย์โรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
5. นางสาวไพลิน อินทร์เปือบโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์กรรมการ
6. นางสาวพิกุลทอง สักการะโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวอุษา สันตระกูลชัยโรงเรียนสิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์"ประธานกรรมการ
2. MissLi Mengxiaโรงเรียนสิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์"กรรมการ
3. Misswang Huanโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
4. นางสาวเกวลี สังข์สอาดโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์กรรมการ
5. นางสาวมนฤดี อ้นมีโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางสาวพลอยบุธร์ เบ็ญจวรรณ์โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์ประธานกรรมการ
2. นางสาวมะลิวัลย์ เพ็งคล้ายโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
3. นางสาวกมลทิพย์ ม้วนทองโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
4. นางสาวธัญพิชชา จำปาทิพย์โรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
5. นางสาวไพลิน อินทร์เปือยโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์กรรมการ
6. นางสาวพิกุลทอง สักการะโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวชนิตา จีนขจรโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์ประธานกรรมการ
2. นางสาวอรอนงค์ ศรีดีโรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการ
3. MissLi Yuanyanโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
4. MissZheng Yuanyanโรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการ
5. นางสาวเกวลี สังข์สอาดโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์กรรมการ
6. นางสาวขวัญลดา ทองคำปั้นโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางสาวพลอยบุธร์ เบ็ญจวรรณ์โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์ประธานกรรมการ
2. นางสาวมะลิวัลย์ เพ็งคล้ายโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
3. นางสาวกมลทิพย์ ม้วนทองโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
4. นางสาวธัญพิชชา จำปาทิพย์โรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
5. นางสาวไพลิน อินทร์เปือบโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์กรรมการ
6. นางสาวพิกุลทอง สักการะโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3
1. นางศรีรัตนา ต้นอารีย์โรงเรียนบางระจันวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชราภรณ์ พวงโตโรงเรียนสิงหพาหุกรรมการ
3. นางตรีทิพย์นิภา จงใจงามโรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการ
4. นางสาวพิมพ์ลดา วงษ์เพ็ญโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวสุนทราภรณ์ มีสัตธรรมโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
6. นางสุกัลยา นวลจันทร์โรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6
1. นางสาวนันทวดี เพ็งสาทรโรงเรียนอินทร์บุรีประธานกรรมการ
2. นายรังสรรค์ หอมสัมบัติโรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการ
3. นายชำนาญ อุสาหะโรงเรียนพรหมบุรีรัชดาภิเษกกรรมการ
4. นางสาวสายฝน บุษบรรณ์โรงเรียนเทศบาล4กรรมการ
5. นางศิริจิตต์ แก้วแสนโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
6. นางจริญ เกตุสกุลโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายประวิทย์ ใครน้ำโรงเรียนทองเอนวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสมชาย ทองเสวตโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายพรทิพงษ์ อ่อนแป้นโรงเรียนชุมชนวัดดงยางกรรมการ
4. นายสุชาติ เหมือนนิลโรงเรียนบางระจันวิทยากรรมการ
5. นายนำโชค กรรำโรงเรียนศรีศักดิ์สุวรรณวิทยากรรมการ
6. นายจักรพงษ์ กล่อมปัญญาโรงเรียนทองเอนวิทยากรรมการ
7. นายธรรมนูญ วิทยานันท์โรงเรียนทองเอนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
1. นางฐิตินันท์ สุวรรณ์หงส์สพม.เขต 5ประธานกรรมการ
2. นางกมลชนก ศรีภักดีสพม.เขต 5รองประธานกรรมการ
3. นางรุ่งนภา กลับทองสพม.เขต 5กรรมการ
4. นางริญดา สุวรรณอ่อนสพม.เขต 5กรรมการ
5. นางสาวนิจกมล แดงดงสพม.เขต 5กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
1. นางชีวรัตน์ ต่ายเกิดโรงพยาบาลอินทร์บุรีประธานกรรมการ
2. นางกมลชนก ศรีภักดีสพม.เขต 5กรรมการ
3. นางสาวนิจกมล แดงดงสพม.เขต 5กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
1. นางชีวรัตน์ ต่ายเกิดโรงพยาบาลอินทร์บุรีประธานกรรมการ
2. นางกมลชนก ศรีภักดีสพม.เขต 5กรรมการ
3. นางสาวนิจกมล แดงดงสพม.เขต 5กรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นายนำโชค กรรำโรงเรียนศรีศักดิ์สุวรรณวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวขวัญวิภา ภู่แสโรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการ
3. นายธวัชชัย กุศลสุขโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นายนำโชค กรรำโรงเรียนศรีศักดิ์สุวรรณวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวขวัญวิภา ภู่แสโรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการ
3. นายธวัชชัย กุศลสุขโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางดรุณาณัฐ ประมวลสุขผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นางทิวาวรรณ หล่ำวรัตน์โรงเรียนค่ายบางระจันกรรมการ
3. นางสาวภัทราภรณ์ เจียมจับเล่ห์โรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
1. นางดรุณาณัฐ ประมวลสุขผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นางทิวาวรรณ หล่ำวรัตน์โรงเรียนค่ายบางระจันกรรมการ
3. นางสาวภัทราภรณ์ เจียมจับเล่ห์โรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นางพรภิศา พลทวีโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวศิวรัตน์ เพ็ชรเขียวโรงเรียนสิงหพาหุประสานมิตรอุปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวอมิธิตา วิหารธรรมเมโรงเรียนท่าช้างวิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. จ.ส.อ.ไพโรจน์ อิ่มสาอางค์โรงเรียนสิงหพาหุประสานมิตรอุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายทศพร บรรจงโรงเรียนท่าช้างวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาววีณาวรรณ จันทขันธ์โรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. จ.ส.อ.ไพโรจน์ อิ่มสาอางโรงเรียนสิงหพาหุประสานมิตรอุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายทศพร บรรจงโรงเรียนท่าช้างวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาววีณาวรรณ จันทขันธ์โรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางศุลิษา สยมพงศ์โรงเรียนหัวไผ่วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาววิมลมาศ เทียนศรีโรงเรียนพรหมบุรีรัชดาภิเษกกรรมการ
3. นายวินัย แป้นงามโรงเรียนศรีวินิตวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวศุลิษา สยมพงศ์โรงเรียนหัวไผ่วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาววิมลมาศ เทียนศรีโรงเรียนพรหมบุรีรัชดาภิเษกกรรมการ
3. นายวินัย แป้นงามโรงเรียนศรีวินิตวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายทศพร บรรจงโรงเรียนท่าช้างวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางศุลิษา สยมพงศ์โรงเรียนหัวไผ่วิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวกรรชพร แสงจันทร์โรงเรียนทองเอนวิทยากรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
1. นายชูชาติ แสงประทีปทองโรงเรียนอินทร์บุรีประธานกรรมการ
2. จ.ส.อ.ไพโรจน์ อิ่มสาอางค์โรงเรียนสิงหพาหุประสานมิตรอุปถัมภ์กรรมการ
3. นางพิสมัย ศุภพงษ์โรงเรียนบ้านชีวิทยากรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายณรงค์ฤทธิ์ ภู่ปรางโรงเรียนอินทร์บุรีประธานกรรมการ
2. นางสาววิมลมาศ เทียนศรีโรงเรียนพรหมบุรีรัชดาภิเษกกรรมการ
3. นายทัชชานนท์ สุขมากโรงเรียนศรีวินิตวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นายวีรศักดิ์ จันทร์สุขโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาววิมลมาศ เทียนศรีโรงเรียนพรหมบุรีรัชดาภิเษกกรรมการ
3. นางสาวอมิธิตา วิหารธรรมเมโรงเรียนท่าช้างวิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6
1. นายสิทธิกร หาดทวายกาญจน์โรงเรียนอินทร์บุรีประธานกรรมการ
2. นายอุเทน สุขสิงห์โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการ
3. นายวีรศักดิ์ จันทร์สุขโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายวสุ เกิดเจริญโรงเรียนบางระจันวิทยาประธานกรรมการ
2. นางพรภิศา พลทวีโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวศิวรัตน์ เพ็ชรเขียวโรงเรียนสิงหพาหุประสานมิตรอุปถัมภ์กรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายวินัย แป้นงามโรงเรียนศรีวินิตวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวพิไลพร ตาระกาโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาววิมลศรี ศาสตร์สกุลโรงเรียนศรีศักดิ์สุวรรณวิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นายวินัย แป้นงามโรงเรียนศรีวินิตวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวพิไลพร ตาระกาโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาววิมลศรี ศาสตร์สกุลโรงเรียนศรีศักดิ์สุวรรณวิทยากรรมการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นายโกสินทร์ พุกกะโรงเรียนสรรพยาวิทยาประธานกรรมการ
2. นายทวีศักดิ์ สีทะโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
3. นายปริญญา ภัทรนานากุลโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3
1. นายสุวัฒนา เครือเมฆโรงเรียนบางระจันวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอรรณพ โพธิ์ศรีโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
3. นายณรงค์ฤทธิ์ ภู่ปรางโรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6
1. นายสุวัฒนา เครือเมฆโรงเรียนบางระจันวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอรรณพ โพธิ์ศรีโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
3. นายณรงค์ฤทธิ์ ภู่ปรางโรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3
1. นายสุวัฒนา เครือเมฆโรงเรียนบางระจันวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอรรณพ โพธิ์ศรีโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
3. นายปริญญา ภัทรนานากุลโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6
1. นางพิศมัย ศุภพงษ์โรงเรียนบ้านชีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุวัฒนา เครือเมฆโรงเรียนบางระจันวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายปริญญา ภัทรนานากุลโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.4-ม.6

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายสนอง โกสุมาโรงเรียนสิงห์บุรีประธานกรรมการ
2. นายอนุชาติ โชชัยโรงเรียนท่าช้างวิทยาคารกรรมการ
3. นายอนุรักษ์ ภักดีรักษ์โรงเรียนบางระจันวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นายคำนวณ วงษ์สละโรงเรียนพรหมบุรีรัชดาภิเษกประธานกรรมการ
2. นายอนุชาติ โชชัยโรงเรียนท่าช้างวิทยาคารกรรมการ
3. นายอนุรักษ์ ภักดีรักษ์โรงเรียนบางระจันวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายมานพ แสงสว่างโรงเรียนบางระจันวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวัฒนพงศ์ เชาว์โนโรงเรียนบ้านแป้งวิทยากรรมการ
3. นายเพียรศักดิ์ ศรีละกูลโรงเรียนสิงหพาหุ "ประสานมิตรอุปถัมภ์"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นายมานพ แสงสว่างโรงเรียนบางระจันวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวัฒนพงศ์ เชาว์โนโรงเรียนบ้านแป้งวิทยากรรมการ
3. นายเพียรศักดิ์ ศรีละกูลโรงเรียนสิงหพาหุ "ประสานมิตรอุปถัมภ์"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางสาวอัชฌา แพรสุวรรณ์โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางกฤษณา แป้นงามโรงเรียนศรีวินิตวิทยาคมกรรมการ
3. นางเดือนเพ็ญ รอดช้างโรงเรียนบางระจันวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางสาวอัชฌา แพรสุวรรณ์โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางกฤษณา แป้นงามโรงเรียนศรีวินิตวิทยาคมกรรมการ
3. นางเดือนเพ็ญ รอดช้างโรงเรียนบางระจันวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายวิเชียร ฟ้ากระจ่างโรงเรียนท่าช้างวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายอภิรักษ์ ลัดดาโรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการ
3. นางปนัดดา ปั้นโตโรงเรียนทองเอนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นายวิเชียร ฟ้ากระจ่างโรงเรียนท่าช้างวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายอภิรักษ์ ลัดดาโรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการ
3. นางปนัดดา ปั้นโตโรงเรียนทองเอนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นางอรุณวรรณ ธัญสิริวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรีประธานกรรมการ
2. นางสุกัญญา สาตนุรักษ์วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรีกรรมการ
3. นายธงชัย อยู่ปรางค์วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นางอรุณวรรณ ธัญสิริวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรีประธานกรรมการ
2. นางสุกัญญา สาตนุรักษ์วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรีกรรมการ
3. นายธงชัย อยู่ปรางค์วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางภาราดา เอมอินทร์โรงเรียนบ้านแป้งวิมยาประธานกรรมการ
2. นางโชษิตา เหลืองชัยวัฒนาโรงเรียนบางระจันวิทยากรรมการ
3. นางวราภรณ์ ชนะกุลโรงเรียนสิงหพาหุ "ประสานมิตรอุปถัมภ์"กรรมการและเลขานุการ
การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางภาราดา เอมอินทร์โรงเรียนบ้านแป้งวิมยาประธานกรรมการ
2. นางโชษิตา เหลืองชัยวัฒนาโรงเรียนบางระจันวิทยากรรมการ
3. นางวราภรณ์ ชนะกุลโรงเรียนสิงหพาหุ "ประสานมิตรอุปถัมภ์"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางลิขิต มามีเจริญโรงเรียนท่าช้างวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางปราณี ขำศรีโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสุทัศน์ อัครเดชากุลโรงเรียนบางระจันวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นางลิขิต มามีเจริญโรงเรียนท่าช้างวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางปราณี ขำศรีโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสุทัศน์ อัครเดชากุลโรงเรียนบางระจันวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3
1. นางลาวัณย์ บ่ายเที่ยงโรงเรียนสิงห์บุรีประธานกรรมการ
2. นางสาววรรณวณัช ฉาบเพชรโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
3. นางขนิษฐา วังชากรโรงเรียนท่าช้างวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6
1. นางลาวัณย์ บ่ายเที่ยงโรงเรียนสิงห์บุรีประธานกรรมการ
2. นางสาววรรณวณัช ฉาบเพชรโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
3. นางขนิษฐา วังชากรโรงเรียนท่าช้างวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางสุปรีดา เรืองพันธุ์โรงเรียนหัวไผ่วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางกฤษณา แป้นงามโรงเรียนศรีวินิตวิทยาคมกรรมการ
3. นางณิชาภัทร โชติกาญจนเรืองโรงเรียนบ้านแป้งวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางสุปรีดา เรืองพันธุ์โรงเรียนหัวไผ่วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางกฤษณา แป้นงามโรงเรียนศรีวินิตวิทยาคมกรรมการ
3. นางณิชาภัทร โชติกาญจนเรืองโรงเรียนบ้านแป้งวิทยากรรมการและเลขานุการ

เรียนรวม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางสาวรภัสสิทธิ์ ตั้งสุจริตภงค์โรงเรียนหัวไผ่วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวชลธิชา แซ่จึงโรงเรียนสิงหพาหุฯกรรมการ
3. นางสาวณิชาภา ก้อนแข็งโรงเรียนบางระจันวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวรภัสสิทธิ์ ตั้งสุจริตภงค์โรงเรียนหัวไผ่วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวชลธิชา แซ่จึงโรงเรียนสิงหพาหุฯกรรมการ
3. นางสาวณิชาภา ก้อนแข็งโรงเรียนบางระจันวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายนำโชค กรรำโรงเรียนศรีศักดิ์สุวรรณวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวขวัญวิภา ภู่แสโรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการ
3. นายธวัชชัย กุศลสุขโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6

เรียนรวม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายสมเกียรติ ฮวบเจริญโรงเรียนอินทร์บุรีประธานกรรมการ
2. นายวิเชษฐ์ เกิดศิลป์โรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการ
3. นายสุพัฒน์ จันทร์กลั่นโรงเรียนบางระจันวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายสมเกียรติ ฮวบเจริญโรงเรียนอินทร์บุรีประธานกรรมการ
2. นายวิเชษฐ์ เกิดศิลป์โรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการ
3. นายสุพัฒน์ จันทร์กลิ่นโรงเรียนบางระจันวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายสุเมธ มานะกรโกวิทโรงเรียนสิงหพาหุ”ประสานมิตรอุปถัมป์”ประธานกรรมการ
2. นายแฝง วัดอินทร์โรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการ
3. นายโสภณ รอดภัยโรงเรียนทองเอนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายสุเมธ มานะกรโกวิทโรงเรียนสิงหพาหุ”ประสานมิตรอุปถัมป์”ประธานกรรมการ
2. นายแฝง วัดอินทร์โรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการ
3. นายสุพัฒน์ จันทร์กลิ่นโรงเรียนบางระจันวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางปัญจรัตน์ อันชูนิโรงเรียนบางระจันวิทยาประธานกรรมการ
2. นางพรภิศา พลทวีโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคมกรรมการ
3. นางนพพร เขตการณ์โรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]