สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสายปัญญารังสิต สพม. เขต ๔ (ปทุมธานี,สระบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 จังหวัดปทุมธานี
ระหว่าง วันที่ 25-26 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 44 เข้าร่วม 6 1. นางสาวบังอร  ภูมิพันธ์
 
1. นายวัลลภ  นวกุล
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงโชติกา  เฝือสูงเนิน
 
1. นางสาวลดาวัลย์  ตั้งมั่น
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 56.66 เข้าร่วม 6 1. นายนฤนาถ  ช่วยชู
2. นางสาวรินรดา  บวรพัฒนคุณ
3. นางสาวสราลี  สยมพงศ์
4. นางสาวสิรีธร  อมตะรสกมล
5. นางสาวอรทิชา  ศรมาลา
 
1. นางสาวอัญชลี  วิณวันก์
2. นางชนิชา  เฉิดจินดา
 
4 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 45 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวนริศรา  สุวรรณ
2. นางสาวปุณยพร  รัมมะพ้อ
 
1. นางสาวปาณิสรา  สิงหพงษ์
2. นางสาวยุพาภรณ์  ลิ้มสงวน