สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสายปัญญารังสิต สพม. เขต ๔ (ปทุมธานี,สระบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 จังหวัดปทุมธานี
ระหว่าง วันที่ 25-26 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 15 1. นางสาวพนิดา  วิสุทธิ์วัฒนา
 
1. นางสาวอาภรณ์  เอี่ยมสอาด
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 66 ทองแดง 5 1. นางสาวชนากานต์  จิตจำนงชัย
2. นางสาวพัณณิตา  กฤษวงค์
3. นายสหัสวรรษ  ธิติธรรม
 
1. นายไวกูณฐ์  มาลัย
2. นางสาวอาภรณ์  เอี่ยมสอาด
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 69 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวณิชาภา  ฐานิตธนกร
 
1. นางสาววงษ์ศิริ  ชินสุวรรณ
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 68.5 ทองแดง 4 1. นายอาเนช  ดวงจันทร์
 
1. นางสาวลดาวัลย์  ตั้งมั่น
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 68 ทองแดง 6 1. นางสาวปวีณา  ฝึกฝน
2. นางสาวปารณีย์  บุญรุ่ง
3. นางสาวพิชญาภา  ทองเทพ
 
1. นางสาวรุจิลาภา  พรสิงห์
2. นางสาวสุดถนอม  ธีระคุณ
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 65 ทองแดง 11 1. นายณัฐกิตติ์  ชัยวงษ์
 
1. นายนพดล  โต๊ะสัมฤทธิ์
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 11 1. นางสาวกิตติยา  จำปาฉวี
 
1. นางสาวนภาพร  จันทราช
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 67 ทองแดง 9 1. นางสาวภัทราพร  ศิลาเปรื่อง
 
1. นายนิติกร  สมจิตร
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 67.3 ทองแดง ชนะเลิศ 1. นางสาวพิชชาภา  พัวไพบูลย์วงศ์
2. นายวิธิสรรค์  จันทร์เทียน
 
1. นายไวกูณฐ์  มาลัย
2. นายศรายุทธ  โพธิ์ทอง
 
10 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 67.67 ทองแดง 7 1. เด็กชายปารเมศ  โกมลวรรธนะ
2. เด็กชายภัทรกร  ยี่วังตะกู
 
1. นางสาวปาณิสรา  สิงหพงษ์
2. นายไชยเดช  นูนคาน
 
11 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 60 ทองแดง 6 1. เด็กชายนพวิชญ์   อนงค์วรรณ
2. เด็กชายยูจี   กองทอง
 
1. นางสาวอุทัยรัตน์  ธรรมอินทร์
2. นางสาวยุพาภรณ์  ลิ้มสงวน
 
12 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 65 ทองแดง 4 1. นางสาวธีรารัตน์  โชติอริยพิพิธ
2. นางสาวปิตาพร  ขจรภัย
 
1. นางสาวปาณิสรา  สิงหพงษ์
2. นางสาวอุทัยรัตน์  ธรรมอินทร์