สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสายปัญญารังสิต สพม. เขต ๔ (ปทุมธานี,สระบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 จังหวัดปทุมธานี
ระหว่าง วันที่ 25-26 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 74 เงิน 9 1. เด็กชายก้องภพ  หล้าโน
 
1. นางดวงทิพย์  พุ่มเจริญ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 74 เงิน 4 1. เด็กหญิงสุฑาทิพย์  ขวัญใน
 
1. นางสาวจุฑามาศ  สุวรรณมณี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 76 เงิน 5 1. นางสาววันวิสาข์  พงษ์สวัสดิ์
 
1. นางกัญญาภัค  สุทธิชาติ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 74 เงิน 8 1. เด็กหญิงญาตาวี  ผ่องพิริยะกุล
2. เด็กหญิงสโรชา  จันทรเดช
 
1. นายทศพล  ปิจจวงค์
2. นางสาวสุณิสา  ศิรินวล
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกชกร  ธงชัย
2. นายพงศ์พันธุ์  พึ่งมั่น
 
1. นายทศพล  ปิจจวงค์
2. นางสาวสุณิสา  ศิรินวล
 
6 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวภัทรินทร์  พรศิริรุ่ง
2. นางสาวสวริณ  พฤติสืบ
3. นางสาวเขมาพร  งามสิริเรืองสกุล
 
1. นางสาววงษ์ศิริ  ชินสุวรรณ
2. นายประสพ  อ่อนดี
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 79 เงิน 4 1. เด็กชายภูริต  เทพกฤษณ์
2. เด็กชายสมปราชญ์  นนท์รักษานุกูล
 
1. นายไพรินทร์  ละครเขต
2. นางสาววงษ์ศิริ  ชินสุวรรณ
 
8 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวฐิติวัลคุ์  ท้องช้าง
2. นางสาวพรรณิตา  หัตถภูมิเกษตร
3. นางสาวหทัยภัทร  ทองสอน
 
1. นางสาวสุดถนอม  ธีระคุณ
2. นางสาวอัญชลี  บุศราคำ
 
9 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 76.7 เงิน 6 1. นางสาวณัฐชา  พะลัง
2. นางสาววรรณกร  ทองศรี
3. นางสาวเอื้อการย์  ศรีสลวยกุล
 
1. นางสาวสุดถนอม  ธีระคุณ
2. นางสาวยุพาภรณ์  ลิ้มสงวน
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 75.5 เงิน 7 1. นางสาวกุลจิรา  ศรีวาณิชรักษ์
2. เด็กชายชยาณัฐ  สันตะกิจ
3. นางสาวพรนภัส  แซ่เตียว
 
1. นางชนากานต์  วรงค์
2. นางสาวภรณ์ภัสสรณ์  จ่าชัยภูมิ
 
11 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 78.3 เงิน 4 1. นางสาวณัฐถฌา  บำรุงชน
2. นางสาวศรัณย์พร  จันทรินทร์
 
1. นางสาวนฤมล  ฉิมงาม
2. นางสาวปิยะรัตน์   ชาวอบทม
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 77 เงิน 5 1. นายสุภัทร  เสมแย้ม
2. เด็กชายสุวรรณภูมิ  ทองอาสน์
 
1. นางสาวนงลักษณ์  เนียมแสง
2. นางวราภรณ์  พรมนิล
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 76 เงิน 4 1. นายกฤษศิวกร  จำปาพันธ์ุ
2. นายจักรพัฒน์  กาญจน์กิตติรักษ์
3. นางสาวภัทรดา  กุฎีศรี
4. นายอนุสิทธิ์  สดชื่น
5. นางสาวอาทิตยา  โรจนสิริวัฒน์
 
1. นายศักดิ์ณรงค์  ชัยภา
2. นายสาธิต  คู่พิมาย
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 75.65 เงิน 6 1. เด็กหญิงจิรภัทร  จตุเทน
 
1. นางพรสวรรค์  หวังแก้ว
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 78 เงิน 7 1. นางสาวธมนวรรณ  ผ่องจิตร์
 
1. นางสาวอัญชลี  วิณวันก์
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 73 เงิน 8 1. นางสาวปิยาพัชร  ไตชิละสุนทร
2. นายพัชช์ฐณณท์  เจริญเปี่ยม
 
1. นางสาวสิริพร  จิตมั่น
2. นางสาวเทพปรีดา  วงค์กาวี
 
17 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 77 เงิน 5 1. เด็กชายมินทร์ธาดา  กรินทะ
2. เด็กชายรัฐธนินท์  เหมเรืองพงศ์
 
1. นางชุติญา  มณีใส
2. นางสาวมัลลิกา  จันทร์ฝั้น
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 79.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายคณปรัชญ์  ทองหลาง
 
1. นายเจษฎา  ออกกิจวัตร์
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 77.7 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายณัฐภัทร  อรุณกิจเจริญ
 
1. นายนิติกร  สมจิตร
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 77.7 เงิน 6 1. นางสาวพาขวัญ  นามสุวรรณ
 
1. นายนิติกร  สมจิตร
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 75 เงิน 7 1. เด็กหญิงธีวรา  วัฒนบุตร
 
1. นายธีรพล  สมจิตร
 
22 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 79.8 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวโชติมณี  สุขขี
 
1. นางสาวณัฐชานันท์  เจือจันทร์
 
23 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 79.3 เงิน 7 1. นางสาวธรรธา  ลิขิตยั่งยืน
2. นางสาวนฤภร  วนรังสิกุล
3. นายพรรณณรงค์  ใจผ่อง
4. นายภูริณัฐ  เชื่อมรัตนกุล
5. นางสาวศรัญย์รัชย์  นุตวัตน์
 
1. นางสาวธนันนิษฐา  พูลกิ่ง
2. นางสาวณัฐพัชร์  ชัยศรีรัมย์
 
24 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 76.6 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวณัฐธิดา  จันทร์รักงาม
2. นางสาวพรนิภา  วานนท์
 
1. นางสาวณัฐชา  ประเสริฐทองกร
2. นางสาวธันยพร  เทพวงศ์
 
25 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 77.3 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวสัสตบุตร  จันทร์ผาสุข
 
1. นางสาวณัฐชา   ประเสริฐทองกร
 
26 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 76.33 เงิน 4 1. นายฐิติธรรม  ผ่องชนะ
2. นายปรมัติ  ราชโคตร
3. นางสาวปริญญกัญญา  แก้วพิทักษ์
4. นางสาวรังรอง  ผึ่งผดุง
5. นางสาววริศรา  รัตนวิริยางกูร
 
1. นางวิมลวรรณ  แก้ววิลัย
2. นางสาวธันยพร  เทพวงศ์
 
27 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 76 เงิน 5 1. นายตฤษวัฒน์  ดาบเพ็ชรธิกรณ์
2. นายธิติ  ตันติไชยบริบูรณ์
 
1. นางรัตนา  ทินราช
2. นางสาวธนันนิษฐา  พูลกิ่ง
 
28 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 75 เงิน 5 1. นางสาวพนิต  วรไพบูลย์
 
1. นางสาวพรพรรณ  บุญพลี
 
29 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณิชกุล  ศรีอุบล
2. เด็กหญิงณีรนุช  สร้อยกลิ่น
 
1. นางสาวปาณิสรา  สิงหพงษ์
2. นายไชยเดช  นูนคาน
 
30 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 73.67 เงิน 4 1. เด็กชายจีรวรรธ   โพธิวงศ์
2. เด็กชายภัทรกร   แสวงศรี
 
1. นางสาวอุทัยรัตน์  ธรรมอินทร์
2. นายนครินทร์  ซื่อสัตย์
 
31 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 78.67 เงิน 6 1. นายภัทรพล  พรศิริรุ่ง
2. นางสาวศุภิสรา  กรังพานิช
 
1. นางสาวยุพาภรณ์  ลิ้มสงวน
2. นางสาวปาณิสรา  สิงหพงษ์
 
32 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 77.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวธัญสุดา   สินชัย
2. นางสาววนัชพร  เหนือศรี
3. นางสาวอรชพร   อินทรพาณิชย์
 
1. นางสาวปาณิสรา  สิงหพงษ์
2. นางยุภา  พลอุบล