สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสายปัญญารังสิต สพม. เขต ๔ (ปทุมธานี,สระบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 จังหวัดปทุมธานี
ระหว่าง วันที่ 25-26 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวนภสร  สุฐมานนท์
 
1. นางสิรินทร์ทิพย์  สรรพ่อค้า
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกรรรวี  สุวรรณฉิม
 
1. นางสาวสุณิสา  ศิรินวล
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 87.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงมุทิตา  แก้วใหญ่
 
1. นายวัลลภ  นวกุล
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  ปานแก้ว
2. นายธนากร  จันทร์เต็ม
3. เด็กหญิงเปี่ยมรัก  พันธ์ประสิทธิ์เวช
 
1. นายไวกูณฐ์  มาลัย
2. นางสาวอาภรณ์  เอี่ยมสอาด
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายนฤดม  ผิวขำ
2. เด็กชายศุภกิตติ์  ชมจันทร์
 
1. นางวัชรีภรณ์  กลมกล่อม
2. นายทศพล  ปิจจวงค์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวรัตน์รดา  อยู่ยืน
 
1. นางวัชรีภรณ์  กลมกล่อม
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนิสร  ดาวเรือง
 
1. นางสาวอรพรรณ  เจิมธานี
 
8 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธนภรณ์  กิจวรเกียรติ
2. เด็กหญิงนิชานันท์  ดอนขำ
3. เด็กหญิงสุธัญญา  ศรีสัจจัง
 
1. นางสาวอรนิภา  หมื่นสายญาติ
2. นางสาวลดาวัลย์  ตั้งมั่น
 
9 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวชนาพร  แสงเรืองรักษ์
2. นางสาวณัฐพร  เจริญผล
3. นางสาวมินตรา  สุขนิรันดร์จารุ
 
1. นายธนัตถ์  พาสุข
2. นายวิโรจน์  เลขานุภานนท์
 
10 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐนรี  สิริบุญญารักษ์
2. เด็กหญิงนลินรัตน์  อินทะศรี
3. เด็กหญิงรวิสรา  มณีวงศ์
 
1. นายศรัณย์  เสถียนจารุรัตน์
2. นายประสพ  อ่อนดี
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐวัตร  ธุวังควัฒน์
2. เด็กหญิงพิณญาดา  เป็ง
 
1. นางสาวกานต์ธีรา  คำโท
2. นางสาววริศรา  วัชรเวียงชัย
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธนบูรณ์  ชัยชนะพงศ์พันธ์
2. นางสาวสุพิชญา  ชนะชัยโรจน์
 
1. นางสาววริศรา  วัชรเวียงชัย
2. นางสาวกานต์ธีรา  คำโท
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกชรัตน์  พลบำรุง
 
1. นายพิมพ์พันธุ์  หอมแก่นจัน
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นายวีรพัฒน์  เรืองบุญสุข
 
1. นายพิมพ์พันธุ์  หอมแก่นจัน
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ 1. นายคฑายุ  คมขำหนัก
 
1. นายไพรินทร์  ละครเขต
 
16 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง 6 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  มุขสวัสดิ์
2. นางสาวชัญญานุช  จำนงนิตย์
3. เด็กชายปาณัสม์  บุณยฤทธิ์
 
1. นางสาววิจิตรา  วิภาคาร
2. นางสาวทิพวรรณ์  ถาหล้า
 
17 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 82.07 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวชลรินทร์  แย้มพงษ์
2. นายทินภัทร  ภูอาราม
3. นางสาวอารียา  ไชยสิทธิ
 
1. นางสาวสุรัจชา   แก้วรุ่งเรือง
2. นางกนกพร  ปานเผือก
 
18 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกชกรณ์  สมบูรณ์
2. นางสาวธรณ์รำไพ  ถาวรกูล
3. นายศิวกร  วงศ์นำ้คำ
 
1. นางสาวภรณ์ภัสสรณ์  จ่าชัยภูมิ
2. นางสาวสุดถนอม  ธีระคุณ
 
19 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 81.33 ทอง 7 1. นางสาวจุฑามาศ  หนอสิงหา
2. นางสาวชนัญชิดา  สุดสวาท
3. นายภูวดล  พรหมวัฒน์
 
1. นางสาวแพรทอง  พิลาสา
2. นางสายฝน  พิลึกเรือง
 
20 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวณัฐธิดา   สัมพันธ์
2. นางสาวปัณณพร  ผิวจันทร์สด
 
1. นางสาวปิยะรัตน์   ชาวอบทม
2. นางสาวนฤมล  ฉิมงาม
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ 1. นายนันทวัฒน์  จันทร์ทิม
2. นายสงกรานต์  เขียวเล็ก
 
1. นางสาวนงลักษณ์  เนียมแสง
2. นางวราภรณ์  พรมนิล
 
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 81.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจิราพัชร  เบ็ญขุนทศ
2. นายดนุพล  เรืองเทศ
3. นางสาวพรรษมน  ผดุงชีวิต
4. นายสุรัชชัย  ทองเทพ
5. นายเกียรติภูมิ   บุญบุตร
 
1. นายวีระพงษ์  ชาตรีกุล
2. นายณัฐพล  จันทร์สุทธิพันธุ์
 
23 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 94.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวณิชาภัทร  ไตชิละสมุทร
2. นายมินซู  ยูน
 
1. นางสาวเพชรรัตน์  วงค์คำ
2. นางสาวมาลา  ขยันทำ
 
24 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 84.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  พฤกษะวัน
2. เด็กหญิงชลธิชา  ลาดำ
3. เด็กหญิงญาณภัทร  ธาราวร
4. เด็กหญิงนันทิภัคค์  หิรัญวิศิษฐ์
5. นางสาวปุณณภา  ขันธวิชัย
6. เด็กหญิงภูริชญา  ธุระพันธุ์
7. นางสาววริศรา  ทองมาศ
8. นางสาวสุชานรี  หมายสุข
9. นางสาวอนัญญา  สวัสดี
10. เด็กหญิงอนาสตาเซีย  กวิตานนท์
 
1. นางสาวชลนิชา  บุญเพ็ญ
2. นางชนิชา  เฉิดจินดา
3. นายสมชาย  แสงธรรมวุฒิ
 
25 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 81 ทอง 4 1. นางสาวมัชฌิมา  เพ็งทรัพย์
2. นางสาวสุธิมา  กิ่งรุ้งเพชร์
 
1. นางชุติญา  มณีใส
2. นายกฤษฎา  ศรีบุญเรือง
 
26 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 90 ทอง 5 1. เด็กหญิงพรรณธิภา  อิ่มอรชร
 
1. นางสาวสุวรรณ์  หอมจันทร์
 
27 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 88 ทอง 6 1. นายรัฐชัย  ภู่สละ
 
1. นางสาวสุวรรณ์  หอมจันทร์
 
28 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง 5 1. เด็กหญิงมณีเนตร  จตุพรสมบัติ
 
1. นางสาวสุวรรณ์  หอมจันทร์
 
29 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  แสนศรี
 
1. นางสาวนภาพร  จันทราช
 
30 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวอรชพร  พร้อมสัมพันธ์
 
1. นางสาวนภาพร  จันทราช
 
31 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัชชา  โสฬส
 
1. นางสาวนภาพร  จันทราช
 
32 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  ภูมิภักดีพรรณ
2. เด็กหญิงศุภกานต์  ดีดิษฐ์
 
1. นางสาวสุวรรณ์  หอมจันทร์
2. นางสาวนภาพร   จันทราช
 
33 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 86 ทอง 6 1. เด็กชายวิชัญชาคร  วิเชียรโชติ
 
1. นางสาวนภาพร  จันทราช
 
34 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวน้ำเพชร  รักธรรม
 
1. นายนพดล  โต๊ะสัมฤทธิ์
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายมงคล  ออกกิจวัตร์
 
1. นายเจษฎา  ออกกิจวัตร์
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐพนธ์  มุขเงิน
 
1. นายเจษฎา  ออกกิจวัตร์
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 85.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  คงคำ
 
1. นายเจษฎา  ออกกิจวัตร์
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 81.6 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัลยกร  อ่อนศิลา
 
1. นายเจษฎา  ออกกิจวัตร์
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 82.6 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงขวัญข้าว  แก้วคำ
 
1. นายเจษฎา  ออกกิจวัตร์
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 82.67 ทอง 5 1. นายณภัทร  วนรังสิกุล
2. นางสาวรชฏ   คูณขุนทด
3. นายสุรวินท์   พริกจำรูญ
4. นายอชิระ  แสงมณีธรรม
5. นายอัษฎาวุธ  จำนงมา
6. นายโชติพงศ์  ศรีสุวรรณ์
 
1. นายนิติกร  สมจิตร
2. นายธีรพล  สมจิตร
3. นายเอกกวี  ฟองเพชร
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายอิสรภาพ  เผือกพงษ์
 
1. นายนิติกร  สมจิตร
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวรณิดา  เทพท้วม
 
1. นายนิติกร  สมจิตร
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายอิสรภาพ  เผือกพงษ์
 
1. นายนิติกร  สมจิตร
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฏฐจิรา  คนึงคิด
 
1. นายธีรพล  สมจิตร
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกชชัณ  ชนะชัยพานิช
 
1. นายนิติกร  สมจิตร
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 80.66 ทอง 4 1. นางสาวกานต์สิริ   เตวรานนท์
2. นายจักรกฤษณ์  แซ่ฮ้อ
3. เด็กชายจิรายุ  กานต์รัชตกุล
4. เด็กชายณัฐดนัย  ปทุมรัตนาธาร
5. นางสาวปราณปรียา  ปรางค์ทอง
6. นางสาวปรียาพัฒน์  พจมานเกิดปัญญา
7. นายพิชญะ  จำปาแดง
8. นางสาวมัณฑิตา  ชุ่มสุวรรณ์
9. เด็กหญิงวริญญา  โตรัตนคุนต์
10. นางสาววริยา  ศรีสุข
11. นางสาววิรากานต์  พรประเสริฐ
12. นางสาวเกษแก้ว  กล่อมสุข
 
1. นายนิติกร  สมจิตร
2. นายธีรพล  สมจิตร
3. นายเอกกวี  ฟองเพชร
 
47 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัลยาภรณ์  แววมณี
2. เด็กหญิงชนัญชิดา  สอนสอาด
3. เด็กหญิงธัญชนก  พุทธาภิวัฒน์
4. เด็กหญิงธัญธิดา  นามวิชา
5. เด็กหญิงพัชรวลัย  ขาวงาม
6. เด็กหญิงวิชญ์ชฎาพร  โพธิ์ศรี
7. เด็กหญิงสุกฤตา  เสาะทอง
8. เด็กหญิงอาทิตยา  พยัคมาก
 
1. นางเสาวณีย์  เพียซ้าย
2. นายนิติกร  สมจิตร
3. นางสาวกฤตติยา  สุวรรณชล
4. นางเจนจิรา  เทพนุรักษ์
 
48 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 84.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวชนากานต์  พานิชวัฒน์
2. นางสาวณิชา  พูลภัทรจิตรกุล
3. นางสาวนิธิพร  นันทนิธิกุล
4. นางสาวบัณฑิตา  แสนเหมือน
5. นางสาวพลอยสุรางค์  สีบัวน้อย
6. นางสาวศิวมล  ตั้งบุญสุข
7. นางสาวอทิตยา  รอดวิเศษ
 
1. นางเสาวณีย์  เพียซ้าย
2. นายนิติกร  สมจิตร
3. นางสาวกฤตติยา  สุวรรณชล
4. นางเจนจิรา  เทพนุรักษ์
 
49 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงญดา  โรจน์เจริญชัย
 
1. นางสาวณัฐชานันท์  เจือจันทร์
 
50 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 85.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธนโชติ  ขาวไพบูลย์
 
1. นายพงษ์ดนัย  นามปักใต้
 
51 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงคริสตัล  เขนเน็ต
 
1. นางศรินทร์ทิพย์  อุดมศักดิ์
 
52 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 87.6 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวศิรมล  โสภณพันธุ์ชื่น
 
1. นางสาวสุปราณี  เขจรดวง
 
53 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสิริโสภา  เอกรัตนวงศ์
 
1. นางช่อทิพย์  อยู่หลาย
 
54 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 81.6 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชลนรินทร์  ลุนอุบล
2. เด็กหญิงภัคมณี  ศรีโพนสา
 
1. นางวิมลวรรณ  แก้ววิลัย
2. นางสาวธันยพร  เทพวงศ์
 
55 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 82.67 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวนารีรัตน์  วงศา
2. นางสาวปัณฑารีย์  พูลวงค์
 
1. นายสิทธิโชค  สูงเลิศส่งฟ้า
2. นางสาวจันจิรา  จันทา
 
56 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นายชลวัสส์  เกิดสุข
 
1. นายสิทธิโชค  สูงเลิศส่งฟ้า
 
57 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกวินนา  สายทอง
2. นายจิตติภัทร  จีระแพทย์
3. นายธีรภัทร  เจนชัย
4. นายวรกฤต  บูรณวิเศษกุล
5. นางสาวอธิชา  วงษ์เนียม
 
1. นายไวกูณฐ์  มาลัย
2. นางอิศราพร  เพ็ชรพะเนาว์
 
58 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 83.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกติกา  อินทร์เอก
2. นางสาววรรณรดา  บุญครอบ
 
1. นางสาวณัฐชา  ประเสริฐทองกร
2. นางวิมลวรรณ  แก้ววิลัย
 
59 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธัญพิชชา  คชสิทธิ์
2. เด็กหญิงรมณณัฏฐ์   สัจจะภัทรกุล
3. เด็กหญิงวรรณพร  วงค์สาโรช
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงธิดารัตน์  บุญล้อม
2. นางสาววิไลวรรณ  ไชยสงคราม
 
60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชนิสรา  มหาชนก
2. นางสาวภนิดา  สิริวุฒิวิวัฒน์
3. นางสาวรุ่งลดา   รุ่งเรืองวิเศษชัย
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงธิดารัตน์  บุญล้อม
2. นางสาวกรุณา  รามัญจิต
 
61 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนิรามัย  ใจเฝือ
2. นายพาทิศ  ยิ้มไทร
3. เด็กหญิงวันวิสา  มณีรัตน์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงธิดารัตน์  บุญล้อม
2. นางสาววิไลวรรณ  ไชยสงคราม
 
62 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชัชชญา  เหนือศรี
2. นางสาวศนันทน์ฉัตร  สินะวัฒน์
3. นางสาวสโรชา  แป้นกลัด
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงธิดารัตน์  บุญล้อม
2. นางสาวกรุณา  รามัญจิต
 
63 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ชุนฟ้ง
2. เด็กหญิงภัทราภรณ์  จาบทอง
 
1. นางสาวปาณิสรา  สิงหพงษ์
2. นายพิทยา  คำอาษา
 
64 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 80 ทอง 5 1. นางสาวกมลาลักษณ์  เลิศศรีวัฒนกุล
2. นางสาวโยษิตา  แย้มนวล
 
1. นางสาวปาณิสรา  สิงหพงษ์
2. นายไชยเดช  นูนคาน
 
65 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวปาณิสรา  รอดทอง
2. นางสาวเอกัคตา   อุ่นใจ
 
1. นายไชยเดช  นูนคาน
2. นายอุดม  ทองผาย
 
66 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 83.3 ทอง 5 1. เด็กชายกฤษณะ  ชูเหมือน
2. เด็กชายศุภนัฐ   เทศแดง
 
1. นางสาวปาณิสรา  สิงหพงษ์
2. นางยุภา  พลอุบล
 
67 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 83.2 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงทวิวรรณพร  ราชโคตร์
2. เด็กหญิงวริศรา   เนยสูงเนิน
3. เด็กชายสุรินทร์  พินยะพงษ์
 
1. นางยุภา  พลอุบล
2. นางสาวมนัสวีน์  อุดม
 
68 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวภานุชนาฏ  ภานุมาส
2. นายศิวกร  โรจนชัยชนินทร
 
1. นายไชยเดช  นูนคาน
2. นางสาวปาณิสรา  สิงหพงษ์
 
69 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวดารารัตน์  โสภา
2. นายนครินทร์  บัวเพ็ชร์
3. นายวัชรเกียรติ   ธนาสิญจน์
 
1. นางสาวปาณิสรา  สิงหพงษ์
2. นายไชยเดช  นูนคาน
 
70 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายศรันย์พัชร์  ยิ้มชัยประเสริฐ
2. เด็กชายอินทัช   ยืนนาน
3. เด็กชายอินทัช   ศรอินทร์
 
1. นางสาวยุพาภรณ์  ลิ้มสงวน
2. นายไชยเดช  นูนคาน
 
71 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 86.8 ทอง ชนะเลิศ 1. นายจิรเมธ  หาญพิทักษ์ผล
2. นายจีรพัฒน์  นิทัศน์เกษม
3. นางสาวสิตางค์  ศังขจันทรานนท์
 
1. นางถาวร  พิมลไพบูลย์
2. นายมนตรี  แก้วกำจรชัย
 
72 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกมลพรรณ  ช่างเสนา
2. เด็กหญิงพัดสะดา  สุขกิตติโย
3. เด็กหญิงรวงข้าว  จันทร์สูตร์
 
1. นางถาวร  พิมลไพบูลย์
2. นางสาววาสนา  จำปาศรี
 
73 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวณัฐณิชา  สังข์พิชัย
2. นางสาววรรณธิดา  ศรีมงคล
3. นางสาวอนงค์รัตน์  โชดวัฒนพานิช
 
1. นางถาวร  พิมลไพบูลย์
2. นางสาววาสนา   จำปาศรี
 
74 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัลยาณี  แก้วอ่อนศรี
2. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  สะอาด
3. เด็กหญิงรัตนากร  สิงห์เหลือ
 
1. นางสาวภัคปภา  บัญญัติ
2. นายวิทยา  แสงยศ
 
75 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกันต์กวี  สีสัน
2. นายธีรพัฒน์  สมนันท์
3. นางสาวสุกัญญา  คุณาคม
 
1. นางสาวภัคปภา  บัญญัติ
2. นายสันติสุข  ฐาโอษฐ์
 
76 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 83 ทอง 5 1. เด็กหญิงกชพรรณ  ขุนพัดกิจ
2. เด็กหญิงธนัชพร  ไทยเที่ยง
3. เด็กหญิงอัจฉริยาพร  วรรณโกเมศ
 
1. นางถาวร  พิมลไพบูลย์
2. นางสาววาสนา  จำปาศรี
 
77 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 92.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวยูริ  ตะติยะรัตน์
2. นางสาวรดาณัฐ  คำเพ็ญ
3. นายสหัสวรรษ  วงศ์จันทร์
 
1. นางถาวร  พิมลไพบูลย์
2. นางสาววิไลวัลย์  แก่นลา
 
78 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 83.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวรวินันท์  คงแหง
2. นางสาววณัญญา  เหล็กดี
3. เด็กหญิงสิริกร  แสนโกเมฆ
 
1. นางสาววาสนา  จำปาศรี
2. นางสาววิไลวัลย์  แก่นลา
 
79 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 81.33 ทอง 7 1. นางสาวจารุวรรณ  เอี่ยมเลิศ
2. นางสาวชุดาพร  นนมนตรี
3. นางสาวปุณฑริกา  กล้าหาญ
 
1. นางถาวร  พิมลไพบูลย์
2. นางสาววิไลวัลย์  แก่นลา
 
80 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 87 ทอง 5 1. เด็กหญิงจันทิมา  บรรณบดี
2. เด็กหญิงทิพย์ญดาภรณ์  กล่อมกล่ำนุ่ม
3. เด็กหญิงนภัสสร  พิมพา
 
1. นางสาววาสนา  จำปาศรี
2. นางสาววิไลวัลย์  แก่นลา
 
81 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 85 ทอง 5 1. นางสาวจุฑามณี  บริสุทธิ์
2. นายประจักษ์  บัวงาม
3. นางสาวพิชญาภา  สีมาวุธ
 
1. นางถาวร  พิมลไพบูลย์
2. นางสาววิไลวัลย์  แก่นลา