งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4
ระหว่าง วันที่ 25-26 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

[ ทั้งหมด   25 พ.ย. 2560   26 พ.ย. 2560   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 26 พ.ย. 2560

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 290 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม อาคาร 7, ห้องประชุมเพชรอินทนิล ชั้น 1 26 พ.ย. 2560 09.00 - 16.30
2 291 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง 724 26 พ.ย. 2560 09.00 - 16.30
3 292 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม อาคาร 7 ชั้น 3 ห้อง 734 26 พ.ย. 2560 09.00 - 16.30
4 293 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม อาคาร 7 ชั้น 4 ห้อง 744 26 พ.ย. 2560 09.00 - 16.30
5 294 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม อาคาร 7 ชั้น 3 ห้อง 736 26 พ.ย. 2560 09.00 - 16.30
6 295 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม อาคาร 7 ชั้น 4 ห้อง 746 26 พ.ย. 2560 09.00 - 16.30
7 296 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม โดมอินทนิล 26 พ.ย. 2560 09.00 - 16.30
8 297 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม โดมอินทนิล 26 พ.ย. 2560 09.00 - 16.30
9 298 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม อาคาร 7 ชั้น 3 ห้อง 737,738 26 พ.ย. 2560 09.00 - 16.30
10 299 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม อาคาร 7 ชั้น 4 ห้อง 747,748 26 พ.ย. 2560 09.00 - 16.30
11 662 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม โดม อบจ และ สนามบาสอาคาร 6 26 พ.ย. 2560 09.00 - 16.30
12 663 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม โดม อบจ และ สนามบาสอาคาร 6 26 พ.ย. 2560 09.00 - 16.30
13 664 การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม สนามหญ้า 25 พ.ย. 2560
26 พ.ย. 2560
09.00 - 16.30

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 306 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม อาคารเอนกประสงค์ โดม อบจ ชั้น 1 ห้อง เวทีกลาง โดม อบจ 26 พ.ย. 2560 09.00-16.30

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 120 การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 โรงเรียนปทุมวิไล ศาลาวิชชาลัย 26 พ.ย. 2560 08.30 เป็นต้นไป
2 124 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 โรงเรียนปทุมวิไล ศาลาวิชชาลัย 26 พ.ย. 2560 08.30 เป็นต้นไป
3 128 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 โรงเรียนปทุมวิไล ศาลาวิชชาลัย 26 พ.ย. 2560 08.30 เป็นต้นไป
4 129 การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 โรงเรียนปทุมวิไล ศาลาวิชชาลัย 26 พ.ย. 2560 08.30 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 264 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง" หอประชุมฯ 26 พ.ย. 2560 08.30 เป็นต้นไป
2 265 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง" หอประชุมฯ 26 พ.ย. 2560 08.30 เป็นต้นไป
3 266 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง" หอประชุมฯ 26 พ.ย. 2560 08.30 เป็นต้นไป
4 267 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง" หอประชุมฯ 26 พ.ย. 2560 08.30 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 693 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 โรงเรียนสายปัญญารังสิต อาคาร 3 ชั้น 4 ห้อง 343 26 พ.ย. 2560 09.00
2 694 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 โรงเรียนสายปัญญารังสิต อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 333 26 พ.ย. 2560 09.00
3 697 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนสายปัญญารังสิต อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 232 26 พ.ย. 2560 09.00
4 698 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 โรงเรียนสายปัญญารังสิต อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 235 26 พ.ย. 2560 09.00
5 699 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนสายปัญญารังสิต อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 414 - 415 26 พ.ย. 2560 09.00
6 700 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 โรงเรียนสายปัญญารังสิต อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 412 - 413 26 พ.ย. 2560 09.00
7 701 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนสายปัญญารังสิต อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ห้องโสตฯ 26 พ.ย. 2560 09.00
8 702 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 โรงเรียนสายปัญญารังสิต อาคารศิลปะ (ทัศนศิลป์/ดนตรี) ชั้น 2 ห้อง ห้องดนตรีไทย 26 พ.ย. 2560 09.00
9 703 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนสายปัญญารังสิต อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง 543 26 พ.ย. 2560 09.00-12.00
10 704 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนสายปัญญารังสิต อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 522 26 พ.ย. 2560 09.00-12.00
11 705 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนสายปัญญารังสิต อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 122 26 พ.ย. 2560 09.00-12.00
12 706 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนสายปัญญารังสิต อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 122 26 พ.ย. 2560 09.00-12.00
13 710 การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนสายปัญญารังสิต อาคาร 5 ชั้น 5 ห้อง 558 26 พ.ย. 2560 09.00-12.00
14 711 การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนสายปัญญารังสิต อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 125 26 พ.ย. 2560 09.00-12.00
15 713 การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนสายปัญญารังสิต อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง 541 26 พ.ย. 2560 09.00-12.00
16 714 การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนสายปัญญารังสิต อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 135 26 พ.ย. 2560 09.00-12.00
17 717 การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนสายปัญญารังสิต อาคาร 5 ชั้น 5 ห้อง 553 26 พ.ย. 2560 09.00-12.00
18 718 การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนสายปัญญารังสิต อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 131 26 พ.ย. 2560 09.00-12.00
19 721 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 โรงเรียนสายปัญญารังสิต หอประชุม 26 พ.ย. 2560 09.00
20 722 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 โรงเรียนสายปัญญารังสิต หอประชุม 26 พ.ย. 2560 09.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 192 การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี 26 พ.ย. 2560 09.00-10.30

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 040 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนโรงเรียนธัญบุรี อาคาร 1 ห้อง 1211 26 พ.ย. 2560 09.00 - 14.00
2 063 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนโรงเรียนธัญบุรี อาคาร 1 ห้อง 1209 26 พ.ย. 2560 09.00 - 14.00
3 064 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนโรงเรียนธัญบุรี ห้อง 441 26 พ.ย. 2560 09.00 - 14.00
4 089 การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 โรงเรียนโรงเรียนธัญบุรี อาคาร 1 ห้อง 1209 26 พ.ย. 2560 09.00 - 14.00
5 121 การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนโรงเรียนธัญบุรี อาคาร 1 ห้อง 1212 26 พ.ย. 2560 09.00 - 12.00
6 125 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนโรงเรียนธัญบุรี อาคาร 1 ห้อง 1303-1306 26 พ.ย. 2560 09.00 เป็นต้นไป
7 126 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนโรงเรียนธัญบุรี อาคาร 1 ห้อง 1303-1306 26 พ.ย. 2560 09.00 เป็นต้นไป
8 134 การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนโรงเรียนธัญบุรี ห้อง ICT 26 พ.ย. 2560 09.00 - 14.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 682 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 โรงเรียนโรงเรียนธัญบุรี อาคารหอประชุม ชั้น 2 ห้อง ห้องประชุม 26 พ.ย. 2560 08.00-16.00
2 683 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 โรงเรียนโรงเรียนธัญบุรี อาคารหอประชุม ชั้น 2 ห้อง ห้องประชุม 26 พ.ย. 2560 08.00-16.00
3 684 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 โรงเรียนโรงเรียนธัญบุรี อาคารหอประชุม ชั้น 2 ห้อง ห้องประชุม 26 พ.ย. 2560 08.00-16.00
4 685 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 โรงเรียนโรงเรียนธัญบุรี อาคารหอประชุม ชั้น 2 ห้อง ห้องประชุม 26 พ.ย. 2560 08.00-16.00
5 163 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนโรงเรียนธัญบุรี อาคารหอประชุม ชั้น 2 ห้อง ห้องประชุม 26 พ.ย. 2560 08.00-16.00
6 166 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนโรงเรียนธัญบุรี อาคารหอประชุม ชั้น 2 ห้อง ห้องประชุม 26 พ.ย. 2560 08.00-16.00
7 627 การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.1-ม.3 โรงเรียนโรงเรียนธัญบุรี อาคารคหกรรม ชั้น 1 ห้อง 712 26 พ.ย. 2560 09.00-12.00
8 628 การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.4-ม.6 โรงเรียนโรงเรียนธัญบุรี อาคารคหกรรม ชั้น 1 ห้อง 712 26 พ.ย. 2560 09.00-12.00

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]