สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบางเลนวิทยา สพม. เขต ๙ (สุพรรณบุรี,นครปฐม)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
จังหวัดนครปฐม เขต2
ระหว่าง วันที่ 25-26 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 75 เงิน 8 1. เด็กหญิงชนากานต์  บุตรแก้ว
 
1. นางสาวจงกลณี  ภูอ่อนสี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 78 เงิน 6 1. นางสาววลัยวรรณ  มาลัยแก้ว
 
1. นางสาวจงกลณี  ภู่อ่อนสี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 64 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงอรทัย  เหล็กป้อ
 
1. นางสาวสุดารัตน์  จันทร์แถม
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 73 เงิน 9 1. นางสาวธันยพร  ศรีพลทัศน์
 
1. นางสาวจงกลณี  ภู่อ่อนสี
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 80 ทอง 8 1. นางสาวทิพวรรณ  ซิ้มเจริญ
 
1. นางสาวจงกลณี  ภู่อ่อนสี
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 69 ทองแดง 11 1. นางสาวฐาปนี  นรจ้อย
 
1. นางศิริพร  สุริยะฉาย
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงพรนุภัส  เผ่าพงศ์
 
1. นางศิริพร  สุริยะฉาย
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 54.49 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงวราภรณ์  ไทรชมพู
2. เด็กหญิงสิริรัตน์  พุ่มชะเอม
3. เด็กหญิงสุนิษา  มีจั่นเพชร
 
1. นางสาวจงกลณี  ภูอ่อนสี
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 75 เงิน 7 1. เด็กหญิงจรรยาพร  หนูเปลี่ยน
2. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  ศรีทับทิม
 
1. นางศิริพร  สุริยะฉาย
2. นางสาวจงกลณี  ภูอ่อนสี
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 85 ทอง 5 1. นางสาวกุลสตรี  ศรีบุญรอด
2. นางสาวอนันตญา  คล้ายจันทร์พงษ์
 
1. นางอังสณา  ปรีชาสุนทร
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงผกามาศ  มูลมาศ
2. เด็กหญิงรัชนก  ศรีสุข
 
1. นางสาวสุดารัตน์  จันทร์แถม
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 63 ทองแดง 13 1. นางสาวชญาณี  ต้ออาษา
 
1. นางสาวจงกลณี  ภูอ่อนสี
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 49 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงธนัชพร  มาเที่ยง
 
1. นายสุวรรณ์  คำวงษ์
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 37 เข้าร่วม 10 1. นางสาวขวัญใจ  รื่นเริงใจ
 
1. นายสุวรรณ์  คำวงษ์
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 60 ทองแดง 12 1. เด็กชายภาณุเดช  ปักษี
 
1. นางสาวรัชฎาภรณ์  เพิ่มทวีทรัพย์
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 76 เงิน 6 1. เด็กชายชัชวินทร์  สิงหเดช
2. เด็กชายธนวัฒน์  จุ้ยเสียงเพราะ
 
1. นายสุวรรณ์  คำวงษ์
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงจันทิมา  ไทรสงวน
 
1. นายสุวรรณ์  คำวงษ์
 
18 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 11 เข้าร่วม 14 1. เด็กชายธีรวัฒน์  ศรีวงษ์แย้ม
2. เด็กหญิงพรทิพย์  คล้อยอรุณ
3. เด็กหญิงวรรณิสา  บุญประเสริฐ
 
1. นางสาวกนกวรรณ  พานิชวงษ์
2. นางสาวสุกัญญา  ปัญญานนท์
 
19 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 82 ทอง 4 1. นายนัฎฐชัย  วานิชพงษ์พันธุ์
2. นางสาวลีลาศินี  วงศาโรจน์
3. นางสาวสร้อยแก้ว  สาวะดี
 
1. นางยุพดี  สุดแดง
2. นางเอมอร  กล้าแข็ง
 
20 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจริยา  แสงเจริญ
2. นางสาวพิมพ์มาดา  พันธ์ชัยทิพย์
3. นางสาวสุนิษา  ไหล่ตระกูล
 
1. นางสาวพิชญา  กล้าหาญ
2. นางสาววรรณภา  นิลพันธ์
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 80.49 ทอง 9 1. เด็กชายฉัตรมงคล  มีจั่นเพชร
2. เด็กหญิงปรียานุช  อินทรีย์
3. เด็กหญิงอสมา  สุกร
 
1. นางยุพดี  สุดแดง
2. นางสาวกนกวรรณ  พานิชวงษ์
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 80.6 ทอง 8 1. นางสาวกนกอร  คงเจ้าป่า
2. นางสาวจุฑารัตน์  ขำคำ
3. นายชุติพนธ์  เพ็นเทศ
 
1. นางยุพดี  สุดแดง
2. นางเอมอร  กล้าแข็ง
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 74.6 เงิน 8 1. นายกิตติพงษ์  รุ่งเรืองศรี
2. นายสิทธิพร  บุญญาพงษ์พันธ์
 
1. นางสาวขวัญชนก  ไพรวนารมณ์
2. นายประยุทธ์  ภู่รุ่งเรือง
 
24 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 84 ทอง 5 1. นางสาวจิราวรรณ  เจี่ยสมบุญ
2. นางสาวจิวรรณรัตน์  รอดสี
3. นางสาวธันย์ชนก  ปุยภิรมย์
4. นางสาวบุษบา  ซิ้มเจริญ
5. นางสาวสุฑาทิพทย์  แก้วไทรท้วม
 
1. นางอาศยา  สุริยะฉาย
2. นางสาวเอื้อม  ไกรสมโภชน์
 
25 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 67.5 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงกรองทอง  ชัชวงษ์
 
1. นางสาวเอื้อม  ไกรสมโภชน์
 
26 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 79 เงิน 12 1. นายเกริกชัย  รื่นเริงใจ
 
1. นางอาศยา  สุริยะฉาย
 
27 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 77 เงิน 5 1. เด็กชายรวิศุทธิ์  จันทมูล
2. เด็กหญิงแพรวา  ศรีวงษ์พุก
 
1. นายวัลลภ  บุตรเกตุ
2. นางสาวเอื้อม  ไกรสมโภชน์
 
28 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 74 เงิน 14 1. นายจิรศักดิ์  ชัยสงค์
2. นางสาวภัทราภา  คล้ายสาคร
 
1. นายวัลลภ  บุตรเกตุ
2. นางสาวเอื้อม  ไกรสมโภชน์
 
29 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 62 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงศิรินันท์  ไชยสุวรรณ
2. เด็กหญิงสุพัตรา  ฉายเนตร
 
1. นางปารณีย์  สิริวาเสฏฐาเมธา
 
30 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 61 ทองแดง 15 1. นางสาวขวัญฤทัย  บุญยปรารภชัย
2. นางสาวอาทิตยา  ภิรมย์เบี้ยว
 
1. นางปารณีย์  สิริวาเสฏฐาเมธา
 
31 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปรียาภา  ไทรนิ่มนวล
 
1. นางสาวชลิดา  ง่วนเจ็งเส็ง
 
32 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 68 ทองแดง 6 1. นางสาวณัฐสุดา  ไทรหาญ
 
1. นางสาวชลิดา  ง่วนเจ็งเส็ง
 
33 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิง สุภาวดี  บุตรแก้ว
 
1. นางสาวชลิดา  ง่วนเจ็งเส็ง
 
34 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 75 เงิน 4 1. เด็กหญิงสวรรยา  บริการกุล
 
1. นางสาวชลิดา  ง่วนเจ็งเส็ง
 
35 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 75 เงิน 5 1. นางสาวศิริรัตน์  กันตัน
 
1. นางสาวชลิดา  ง่วนเจ็งเส็ง
 
36 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 64 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงวรรณา  พุกบ้านยาง
2. เด็กหญิงวสมนต์  อินทุประภา
 
1. นางสาวชลิดา  ง่วนเจ็งเส็ง
 
37 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุพรรณญาณ์  แก้วมโนรมย์
 
1. นางสาวชลิดา  ง่วนเจ็งเส็ง
 
38 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวอริยา  ทอสา
 
1. นางสาวชลิดา  ง่วนเจ็งเส็ง
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวรนุช  วรรณประเสริฐ
 
1. นายศิปกร  แก้วกลม
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 82 ทอง 5 1. นายปรัชญา  ศิริฤกษ์
2. นายสมชาย  ชุมพลไพศาล
3. นายสหรัฐ  สุขสำราญ
4. นายอลงกรณ์  สุขขี
5. นายเชษฐา  แก้วชัยสา
 
1. นางสาวกฤตยา  อธิภัทรเมธา
2. นายยุทธชัย  ปัททุม
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกรกนก  นาจาน
2. เด็กชายณธวัฒน์  ไทรฟัก
3. นายณพยศพน  ขุนใหญ่
4. เด็กหญิงณัฐชา  ศรีฤกษ์
5. เด็กหญิงธาวิณี  มากแป๋ว
6. นายปรัชญา  ศิริฤกษ์
7. เด็กหญิงพนิดา  ศรีพารัตน์
8. นายพฤษภา  เหมมาลา
9. นายพัชรพล  โสภา
10. นายภาณุเดช  เรือนอินทร์
11. นายสมชาย  ชุมพลไพศาล
12. นายสหรัฐ  สุขสำราญ
13. นายสิทธิกร  ขันติพงษ์
14. เด็กหญิงสุประวีณ์  พานทองคำ
15. นางสาวสุภาภรณ์  พูนบางยูง
16. เด็กหญิงสุภาวดี  ภู่ศรีสังข์
17. นางสาวสุภิรัตน์  พึ่งนุสนธิ
18. เด็กหญิงสุมนรัตน์  หมวกน้อย
19. เด็กหญิงสุมนรัตน์  หมวกน้อย
20. นายอนุภัทร  ห้วยหงษ์ทอง
21. นายอลงกรณ์  สุขขี
22. เด็กชายอาทิตย์  ศรีต่ายขำ
23. นายเชษฐา  แก้วชัยสา
 
1. นางสาวกฤตยา  อธิภัทรเมธา
2. นายยุทธชัย  ปัททุม
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 74 เงิน 5 1. นายพัชรพล  โสภา
 
1. นายศิปกร  แก้วกลม
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวรนุช   วรรณประเสริฐ
 
1. นายศิปกร  แก้วกลม
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวลักษิกา  ธุระสุข
 
1. นายศิปกร  แก้วกลม
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายสมชาย  ชุมพลไพศาล
 
1. นางสาวกฤตยา  อธิภัทรเมธา
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวสุภิรัตน์  พึ่งนุสนธิ
 
1. นางสาวกฤตยา  อธิภัทรเมธา
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม ชนะเลิศ 1. นายณพยศพน  ขุนใหญ่
2. นายทินภัทร  เอี่ยมขจร
3. นายธนพัฒน์  ศรีราราญ
4. นายปรัชญา  ศิริฤกษ์
5. นายพฤษภา  เหมมาลา
6. นายพัชรพล  โสภา
7. นายภาณุเดช  เรือนอินทร์
8. นายสมชาย   ชุมพลไพศาล
9. นายสหรัถ  สุขสำราญ
10. นายอนุภัทร  ห้วยหงษ์ทอง
11. นายอลงกรณ์  สุขขี
12. นายเชษฐา  แก้วชัยสา
 
1. นางสาวกฤตยา  อธิภัทรเมธา
2. นายยุทธชัย  ปัททุม
 
48 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 78 เงิน 7 1. เด็กหญิงมณการณ์  ละมูลมอญ
 
1. Mr.Roscelio  Bana
 
49 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 -1 -    
50 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 78.25 เงิน 8 1. เด็กหญิงภัชรพร  สังข์ทอง
 
1. นางสุกานดา  คำวงษ์
 
51 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 84 ทอง 7 1. นายชนกานต์  สังข์ภิรมย์
 
1. นางยุพดี  ภู่รุ่งเรือง
 
52 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวชลิดา   ศรีแพรสี
 
1. นางยุพดี  ภู่รุ่งเรือง
 
53 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 75 เงิน 5 1. เด็กชายถาวร  สมพบ
2. เด็กหญิงน้ำฝน  ประทุมพวง
3. เด็กหญิงอภิชญา  ยุติศรี
 
1. นางสาคร  คชศิลา
 
54 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัลยาณี  กันอ่อง
2. เด็กชายธีระพงษ์  สวนชูผล
3. เด็กหญิงสินีนาฎ  นุชเจริญ
 
1. นางสาคร  คชศิลา
 
55 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 75 เงิน 8 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์   ปานคง
2. เด็กหญิงวรนุช  เอี่ยมไทรงาม
 
1. นายวรวุธ  จันทร์ผ่องศรี
2. นายอธิพัชร์  โสภณวัฒนโรจน์
 
56 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 78 เงิน 8 1. นายทรงพล  ซุ้นเจริญ
2. นายพรเทพ  ซ่อกง
 
1. นายศรชัย  เกษมสุข
2. นายนราธิป  เส็งเจริญ
 
57 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 62 ทองแดง 19 1. เด็กหญิงนิชานันท์  สุพันธไพ
2. เด็กชายเจษฎากร  เมืองรามัญ
 
1. นายวรวุธ  จันทร์ผ่องศรี
2. นายอธิพัชร์  โสภณวัฒนโรจน์
 
58 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 74 เงิน 6 1. เด็กชายพิสิษฐ์  อนุรักษ์
2. เด็กชายสิทธิชัย  สุวรรณผ่อง
 
1. นายศรชัย  เกษมสุข
2. นายนราธิป  เส็งเจริญ
 
59 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 70 เงิน 8 1. นางสาวปิยฉัตร  เผื่อนจวง
2. นางสาวศศิวิมล  พันธุ์พาณิชย์
 
1. นายศรชัย  เกษมสุข
2. นายนราธิป  เส็งเจริญ
 
60 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 51 เข้าร่วม 7 1. นายจิรัฎฐ์  แสงปานอินทร์
2. นายสมชาย  ชุมพลไพศาล
 
1. นายศรชัย  เกษมสุข
2. นายนราธิป  เส็งเจริญ