สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) [กลุ่ม สพม.นครปฐม 1]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ราชินีบูรณะ 48 25 13 86 93 24 4 2 121
2 สิรินธรราชวิทยาลัย 39 33 19 91 98 20 5 1 123
3 พระปฐมวิทยาลัย 34 36 22 92 90 35 8 1 133
4 มัธยมฐานบินกำแพงแสน 23 21 21 65 74 29 19 7 122
5 คงทองวิทยา 18 14 21 53 66 31 17 12 114
6 วัดห้วยจรเข้วิทยาคม 12 13 12 37 46 28 18 11 92
7 สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 10 7 6 23 30 8 10 3 48
8 ศาลาตึกวิทยา 6 5 6 17 25 10 14 4 49
9 ศรีวิชัยวิทยา 4 12 11 27 43 13 8 7 64
10 โพรงมะเดื่อวิทยาคม 4 2 3 9 12 14 9 9 35
11 กำแพงแสนวิทยา 2 8 7 17 33 27 11 3 71
12 บ้านหลวงวิทยา 2 3 1 6 10 10 3 8 23
13 สารสาสน์วิเทศนครปฐม 2 2 2 6 19 14 15 8 48
14 พระปฐมวิทยาลัย 2 1 2 3 6 19 18 11 9 48
15 สหบำรุงวิทยา 1 1 3 5 9 7 9 5 25
16 บอสโกพิทักษ์ 1 1 3 5 9 6 4 1 19
17 สระกะเทียมวิทยาคม 1 0 2 3 9 10 7 7 26
18 สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร 0 4 0 4 3 1 0 1 4
19 บำรุงวิทยา 0 0 2 2 2 4 3 6 9
20 ทวารวดี 0 0 0 0 2 1 1 2 4
รวม 208 189 157 554 692 310 176 107 1,178