เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 นครปฐม 1
ณ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา โรงเรียนคงทองวิทยา
ระหว่าง วันที่ 25-26 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2560

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายสามารถ รอดสำราญ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ประธานคณะกรรมการอำนวยการการแข่งขันทักษะวิทยาศาสตร์
2 นางมาลินี พูลศรี ครูโรงเรียนกำแพงแสนวิทยา คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันทักษะวิทยาศาสตร์
3 นายธวัชชัย ครุฑไทย ครูโรงเรียนกำแพงแสนวิทยา คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันทักษะวิทยาศาสตร์
4 นางสุมันตรา พุ่มประทีป ครูโรงเรียนศาลาตึกวิทยา คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันทักษะวิทยาศาสตร์
5 นางสาวสกาว สันติเทวกุล ครูโรงเรียนราชินีบูรณะ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันทักษะวิทยาศาสตร์
6 นางสาวกรุณา เลี้ยงอำนวย ครูโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันทักษะวิทยาศาสตร์
7 นางสาวเฉลา ม่วงทรัพย์ ครูโรงเรียนบ้านหลวงวิทยา คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันทักษะวิทยาศาสตร์
8 นายชิตชัย บุญเทียน ครูโรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันทักษะวิทยาศาสตร์
9 นายอภิชาติ เหลืองเพิ่มสกุล ครูโรงเรียนคงทองวิทยา คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันทักษะวิทยาศาสตร์
10 ว่าที่ร้อยตรีสถาพร ตั้งธนะวัฒน์ ครูโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันทักษะวิทยาศาสตร์
11 นางสุรางค์ วัยนิพิฐพงษ์ ครูโรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันทักษะวิทยาศาสตร์
12 นางสาวสุนันทา ชมเจริญ ครูโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ๒ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันทักษะวิทยาศาสตร์
13 นายณัฐวิญญ์ สิรเดชธราทิพย์ ครูโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันทักษะวิทยาศาสตร์
14 นายศิริศักดิ์ กุนะลา ครูโรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครปฐม คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันทักษะวิทยาศาสตร์
15 นางสาวน้อยหน่า ศรีทัศน์ ครูโรงเรียนสาธิต มรภ.นครปฐม คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันทักษะวิทยาศาสตร์
16 นางสุพัตรา ฝ่ายขันธ์ อาจารย์โรงเรียนสาธิต มก. กำแพงแสน คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันทักษะวิทยาศาสตร์
17 ว่าที่ร.ต.ศรีไพร พานแก้ว ครูโรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันทักษะวิทยาศาสตร์
18 นางมาลิณี พูลศรี ครูโรงเรียนกำแพงวิทยา โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันทักษะวิทยาศาสตร์
19 นายธวัชชัย ครุฑไทย ครูโรงเรียนกำแพงวิทยา โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันทักษะวิทยาศาสตร์
20 นายสุชาติ ศรีแดงบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพงแสนวิทยา รองประธานคณะกรรมการอำนวยการการแข่งขันทักษะวิทยาศาสตร์
21 นายสมศักดิ์ วงศ์หงษ์ทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพงแสนวิทยา รองประธานคณะกรรมการอำนวยการการแข่งขันทักษะวิทยาศาสตร์
22 นางสุนันทา วิวารณ์กุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย รองประธานคณะกรรมการอำนวยการการแข่งขันทักษะวิทยาศาสตร์
23 ว่าที่ร้อยตรีสุชาติ มณีวุฒิวรสกุล ครูโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการการแข่งขันทักษะวิทยาศาสตร์
24 นางสาวชูจิต อางนานนท์ ครูโรงเรียนกำแพงแสนวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการการแข่งขันทักษะวิทยาศาสตร์
25 นางยุพเรศน์ อุไรชื่น ครูโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการการแข่งขันทักษะวิทยาศาสตร์
26 นางสาวประภาพร อุยยาหาญ ครูโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการการแข่งขันทักษะวิทยาศาสตร์
27 นางสาวอัจฉราภรณ์ เรืองจุ้ย รองผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย ประธานกรรมการจัดการประกวด แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
28 นางนาตยา ว่องวาจานนท์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย รองประธานกรรมการ การประกวด แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
29 นายจิรวัฒน์ บุญเฉย รองผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย รองประธานกรรมการ การประกวด แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
30 นางภัคศรัณย์ กัญญ์วรานันต์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย รองประธานกรรมการ การประกวด แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
31 นางสาวสุมาลี สุขศิริ ครูโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการจัดการประกวด แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
32 นายอํานาจ ตั้งมั่นคง ครูโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการประกวด แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
33 นายริปอง กัลติวาณิชย์ ครูโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการประกวด แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
34 นางสาวพลอยไพลิน ศรีอ่ำดี ครูโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการประกวด แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
35 นางกนกกร ธรรมจินดา ครูโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย ฝ่ายประสานงานการจัดการแข่งขัน กลุ่มการงานอาชีพ
36 นายอำนาจ ตั้งมั่นคง ครูโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย ฝ่ายประสานงานการจัดการแข่งขัน กลุ่มการงานอาชีพ
37 นางสมหวัง เอี่ยมสังวาล ครูโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย ฝ่ายประสานงานการจัดการแข่งขัน กลุ่มการงานอาชีพ
38 นางสาวกันยรัตน์ เมนาคม ครูโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย ฝ่ายประสานงานการจัดการแข่งขัน กลุ่มการงานอาชีพ
39 นายนิรันดร์ น้อยโสภา ครูโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย ฝ่ายประสานงานการจัดการแข่งขัน กลุ่มการงานอาชีพ
40 นางปรางศรี สมผล ครูโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย ฝ่ายประสานงานการจัดการแข่งขัน กลุ่มการงานอาชีพ
41 นายพฤทธา สุขพันธ์ ครูโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย ฝ่ายประสานงานการจัดการแข่งขัน กลุ่มการงานอาชีพ
42 นางสาวสุมาลี สุขศิริ ครูโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย ฝ่ายประสานงานการจัดการแข่งขัน กลุ่มคอมพิวเตอร์
43 นายริปอง กัลติวาณิชย์ ครูโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย ฝ่ายประสานงานการจัดการแข่งขัน กลุ่มคอมพิวเตอร์
44 นางสาวพลอยไพลิน ศรีอ่ำดี ครูโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย ฝ่ายประสานงานการจัดการแข่งขัน กลุ่มคอมพิวเตอร์
45 นางปิติมา เงินเส็ง ครูโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย ฝ่ายประสานงานการจัดการแข่งขัน กลุ่มคอมพิวเตอร์
46 นางสาวอิสรีย์ ยังอยู่ ครูโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย ฝ่ายประสานงานการจัดการแข่งขัน กลุ่มคอมพิวเตอร์
47 นางสาวณัฐนันท์ พงษ์ธนาวิสิฐ ครูโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย ฝ่ายประสานงานการจัดการแข่งขัน กลุ่มคอมพิวเตอร์
48 นายสราวุธ เอี่ยมสวัสดิ์ ครูโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย ฝ่ายประสานงานการจัดการแข่งขัน กลุ่มคอมพิวเตอร์
49 นางสุทธินันท์ พูนวศินมงคล ครูโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย ฝ่ายประสานงานการจัดการแข่งขัน กลุ่มคอมพิวเตอร์
50 นางสาวขนิษฐา โสมโสภา ครูโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย ฝ่ายประสานงานการจัดการแข่งขัน กลุ่มคอมพิวเตอร์
51 นายณรงค์ เถาว์เกตุ ครูโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย ฝ่ายประสานงานการจัดการแข่งขัน กลุ่มคอมพิวเตอร์
52 นายอมเรศ ชาตรูปะชีวิน ครูโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย ฝ่ายประสานงานการจัดการแข่งขัน กลุ่มคอมพิวเตอร์
53 นายปองพล วาสบุญมา ครูโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย ฝ่ายประสานงานการจัดการแข่งขัน กลุ่มคอมพิวเตอร์
54 นางสาวสุมาลี สุขศิริ ครูโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย คณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
55 นายอำนาจ ตั้งมั่นคง ครูโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย คณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
56 นายริปอง กัลติวาณิชย์ ครูโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย คณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
57 นางสาวพลอยไพลิน ศรีอ่ำดี ครูโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย คณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
58 นางสมหวัง เอี่ยมสังวาล ครูโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย คณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
59 นางกนกกร ธรรมจินดา ครูโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย คณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
60 นางสาวกันยรัตน์ เมนาคม ครูโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย คณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
61 นางปิติมา เงินเส็ง ครูโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย คณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
62 นางสาวอิสรีย์ ยังอยู่ ครูโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย คณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
63 นางสาวณัฐนันท์ พงษ์ธนาวิสิฐ ครูโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย คณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
64 นายนิรันดร์ น้อยโสภา ครูโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย คณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
65 นางปรางศรี สมผล ครูโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย คณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
66 นายสราวุธ เอี่ยมสวัสดิ์ ครูโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย คณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
67 นางสุทธินันท์ พูนวศินมงคล ครูโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย คณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
68 นางสาวขนิษฐา โสมโสภา ครูโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย คณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
69 นายณรงค์ เถาว์เกตุ ครูโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย คณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
70 นายอมเรศ ชาตรูปะชีวิน ครูโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย คณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
71 นายปองพล วาสบุญมา ครูโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย คณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
72 นายพฤทธา สุขพันธ์ ครูโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย คณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
73 นายจักรกฤษ พราหมณ์เกษม นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย คณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
74 นายจตุพงศ์ ไชยเสนา นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย คณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
75 นางสาวจุฑามาศ จูฑะพุทธิ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย คณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
76 นายสุริยา ชิณณะพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชินีบูรณะ ประธานกรรมการคณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
77 นายดิลก อภิรักษ์ขิต รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชินีบูรณะ รองประธานกรรมการคณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
78 นายธีรวัจน์ ตุ้มทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชินีบูรณะ กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
79 นายนิสิต มาสมบูรณ์ ครูโรงเรียนราชินีบูรณะ กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
80 นางวิจิตรา ตะโกพร ครูโรงเรียนราชินีบูรณะ กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
81 นางสาวกาญจนา ใจร่มเย็น ครูโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
82 นายอุทัยพงศ์ ชาญเชิงค้า ครูโรงเรียนราชินีบูรณะ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
83 นางสาวสุรัณญา ล้ำเลิศ ครูโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
84 นางวัชรินทร์ เกษร์สุวรรณ์ ครูโรงเรียนราชินีบูรณะ ประธานกรรมการการจัดการประกวด แข่งขันและตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
85 นางสาวภาวดี สุริยพันธุ์ ครูโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ประธานกรรมการการจัดการประกวด แข่งขันและตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
86 ดร.วรกฤษณ์ ศุภพร อาจารย์มหาวิทยาลัยศิลปากร ประธานกรรมการการจัดการประกวด แข่งขันและตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
87 ดร.วรกฤษณ์ ศุภพร อาจารย์มหาวิทยาลัยศิลปากร ประธานกรรมการการจัดการประกวด แข่งขันและตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
88 ดร.พรทรัพย์ พรสวัสดิ์ อาจารย์มหาวิทยาลัยศิลปากร ประธานกรรมการการจัดการประกวด แข่งขันและตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
89 ดร.พรทรัพย์ พรสวัสดิ์ อาจารย์มหาวิทยาลัยศิลปากร ประธานกรรมการการจัดการประกวด แข่งขันและตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
90 นางสาวอรุณี เร้าอรุณ ครูโรงเรียนราชินีบูรณะ ประธานกรรมการการจัดการประกวด แข่งขันและตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
91 นายชัยวัฒน์ โมกขศักดิ์ ครูโรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม ประธานกรรมการการจัดการประกวด แข่งขันและตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
92 นายกฤษฎากรณ์ แจ้งสว่าง ครูโรงเรียนราชินีบูรณะ ประธานกรรมการการจัดการประกวด แข่งขันและตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
93 นางสาวปฏิญญา กฤษวงษ์ ครูโรงเรียนราชินีบูรณะ ประธานกรรมการการจัดการประกวด แข่งขันและตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
94 นายวัชรพันธ์ ทองจันทา ครูโรงเรียนราชินีบูรณะ ประธานกรรมการการจัดการประกวด แข่งขันและตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
95 นางสาวจิตราภา ศรีเตชานุพงศ์ ครูโรงเรียนราชินีบูรณะ ประธานกรรมการการจัดการประกวด แข่งขันและตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
96 นางเพ็ญศรี เล้าสุขสุวรรณ์ ครูโรงเรียนราชินีบูรณะ ประธานกรรมการการจัดการประกวด แข่งขันและตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
97 นางสาวจิณห์นิภาสินี ธนาบุญฤทธิ์ ครูโรงเรียนราชินีบูรณะ ประธานกรรมการการจัดการประกวด แข่งขันและตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
98 นายนิสิต กำภูพงษ์ ครูโรงเรียนราชินีบูรณะ ประธานกรรมการการจัดการประกวด แข่งขันและตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
99 นางสาวอรีนา ปัดตาล ครูโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน กรรมการการจัดการประกวด แข่งขันและตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
100 นางชวรรษวรรณ เดชมา ครูโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา กรรมการการจัดการประกวด แข่งขันและตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
101 นางสาวปรารถนา วิริยธรรมเจริญ ครูโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย กรรมการการจัดการประกวด แข่งขันและตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
102 นายธนะ จิตต์กระจ่าง ครูโรเรียนคงทองวิทยา กรรมการการจัดการประกวด แข่งขันและตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
103 นางสาวชลธิชา วัฒนาการ ครูโรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม กรรมการการจัดการประกวด แข่งขันและตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
104 นางสาวสุพิดา แย้มนิ่มนวล ครูโรงเรียนกำแพงแสนวิทยา กรรมการการจัดการประกวด แข่งขันและตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
105 นางสาววันทนา พลภักดิ์ ครูโรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม กรรมการการจัดการประกวด แข่งขันและตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
106 นางสาวอมรรัตน์ แสงส่องฟ้า ครูโรเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย กรรมการการจัดการประกวด แข่งขันและตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
107 นายธีรพล รวมธรรม ครูโรงเรียนบ้านหลวงวิทยา กรรมการการจัดการประกวด แข่งขันและตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
108 นางสาววรกมล วงศธรบุญรัศมิ์ ครูโรงเรียนราชินีบูรณะ กรรมการการจัดการประกวด แข่งขันและตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
109 นางรุจิรัตน์ เอกเผ่าพันธุ์ ครูโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย กรรมการการจัดการประกวด แข่งขันและตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
110 นางกมลทิพย์ วิบูลย์ชาติ ครูโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน กรรมการการจัดการประกวด แข่งขันและตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
111 นางสาววาสนา กาฬภักดี ครูโรงเรียนกำแพงแสนวิทยา กรรมการการจัดการประกวด แข่งขันและตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
112 นางสาวอรอุรา สุขแปดริ้ว ครูโรงเรียนคงทองวิทยา กรรมการการจัดการประกวด แข่งขันและตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
113 นางสาวพรพิไร แก้วสมบัติ ครูโรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม กรรมการการจัดการประกวด แข่งขันและตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
114 นางสาวลัดดาวัลย์ บุรพวง ครูโรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม กรรมการการจัดการประกวด แข่งขันและตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
115 นางชลิดา โตวรานนท์ ครูโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน กรรมการการจัดการประกวด แข่งขันและตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
116 นางชลิดา โตวรานนท์ ครูโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน กรรมการการจัดการประกวด แข่งขันและตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
117 นางสาวสุวรรณนี จันทนวิสุทธิ์ ครูโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน กรรมการการจัดการประกวด แข่งขันและตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
118 นางสาวสุวรรณนี จันทนวิสุทธิ์ ครูโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน กรรมการการจัดการประกวด แข่งขันและตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
119 นายเสรี สุขโยธิน ครูโรงเรียนคงทองวิทยา กรรมการการจัดการประกวด แข่งขันและตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
120 นางสาวทัศนีย์พร กลิ่นแก้ว ครูโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย กรรมการการจัดการประกวด แข่งขันและตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
121 นายศุภวิกรณ์ จิตต์หาญ ครูโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย กรรมการการจัดการประกวด แข่งขันและตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
122 นายปริญญา เอี่ยมสะอาด ครูโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน กรรมการการจัดการประกวด แข่งขันและตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
123 นางสาววรรณวิสา จันทร์สุนทราพร ครูโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย กรรมการการจัดการประกวด แข่งขันและตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
124 นายวิวัฒน์ บุญยง ครูโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย กรรมการการจัดการประกวด แข่งขันและตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
125 นางสาวจิราวรรณ อึ้งมณีภรณ์ ครูโรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม กรรมการการจัดการประกวด แข่งขันและตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
126 นางยุพิน โขวัฒนชัย ครูโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย กรรมการการจัดการประกวด แข่งขันและตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
127 นายวรพจน์ สิงห์แก้ว ครูโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน กรรมการการจัดการประกวด แข่งขันและตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
128 นางปิยะวรรณ แสงงาม ครูโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา กรรมการการจัดการประกวด แข่งขันและตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
129 นางวิลาภรณ์ ศิริเกษ ครูโรงเรียนคงทองวิทยา กรรมการการจัดการประกวด แข่งขันและตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
130 นายวรรณธนะ ปัดชา ครูโรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม กรรมการการจัดการประกวด แข่งขันและตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
131 นายอรรถชัย จันบางยาง ครูโงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม กรรมการการจัดการประกวด แข่งขันและตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
132 นายประยุทธ ธนากาญจโนภาส ครูโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย กรรมการการจัดการประกวด แข่งขันและตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
133 นายศิวาพัชร ทองราช ครูโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย กรรมการการจัดการประกวด แข่งขันและตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
134 นายมงคล จันทนาลักษณ์ ครูโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน กรรมการการจัดการประกวด แข่งขันและตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
135 นางคุณิตญา ภักดี ครูโรงเรียนกำแพงแสนวิทยา กรรมการการจัดการประกวด แข่งขันและตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
136 นางสาวขวัญตา พันธุ์บ้านแหลม ครูโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา กรรมการการจัดการประกวด แข่งขันและตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
137 นางนิภา เมฑจินดา ครูโรงเรียนคงทองวิทยา กรรมการการจัดการประกวด แข่งขันและตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
138 นายธีร์ธวัช ปิ่นทุมมา ครูโรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม กรรมการการจัดการประกวด แข่งขันและตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
139 นายดิษฐกานต์ มาสิปา ครูโรงเรียนคงทองวิทยา กรรมการการจัดการประกวด แข่งขันและตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
140 นายชัชวาล เชยสุวรรณ ครูโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย กรรมการการจัดการประกวด แข่งขันและตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
141 นางสาวสุคนธา ทองรักษ์ ครูโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน กรรมการการจัดการประกวด แข่งขันและตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
142 นางสาวลัดดาวัลย์ อินทโชติ ครูโรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม กรรมการการจัดการประกวด แข่งขันและตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
143 นางสาววรรณา ปานอำพันธ์ ครูโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย กรรมการการจัดการประกวด แข่งขันและตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
144 นางสาววาสนา กาฬภักดี ครูโรงเรียนกำแพงแสนวิทยา กรรมการการจัดการประกวด แข่งขันและตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
145 นายวสันต์ เพ็ญเสวี ครูโรงเรียนคงทองวิทยา กรรมการการจัดการประกวด แข่งขันและตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
146 นายพงศ์ชาติ อิ่มนุกูลกิจ ครูโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย กรรมการการจัดการประกวด แข่งขันและตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
147 นางสาวศิริพร เอมสวัสดิ์ ครูโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน กรรมการการจัดการประกวด แข่งขันและตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
148 นางบุญฐิตา เหลาโชติ ครูโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย กรรมการการจัดการประกวด แข่งขันและตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
149 นางสาวนฤมล เกตุทอง ครูโรงเรียนคงทองวิทยา กรรมการการจัดการประกวด แข่งขันและตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
150 นางสาวอมรพันธ์ มากมีทรัพย์ ครูโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย กรรมการการจัดการประกวด แข่งขันและตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
151 นางสาวพนิดา เชื้อจีนดี ครูโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา กรรมการการจัดการประกวด แข่งขันและตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
152 นางสาวรสริน แสงยศ ครูโรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม กรรมการการจัดการประกวด แข่งขันและตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
153 นางสาวมนสิชา โสภา ครูโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย กรรมการการจัดการประกวด แข่งขันและตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
154 นางสาวสุวรรณา สืบกลั่น ครูโรงเรียนคงทองวิทยา กรรมการการจัดการประกวด แข่งขันและตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
155 นางสาวยุวดี แซ่เอี๊ยว ครูโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย กรรมการการจัดการประกวด แข่งขันและตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
156 นางสาวสุธิดา ทะสา ครูโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน กรรมการการจัดการประกวด แข่งขันและตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
157 นางสาวชญานิศ สุธรรมมา ครูโรงเรียนราชินีบูรณะ กรรมการและเลขานุการการจัดการประกวด แข่งขันและตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
158 นายเมธาสิทธิ์ ธัญรัตนศรีสกุล ครูโรงเรียนราชินีบูรณะ กรรมการและเลขานุการการจัดการประกวด แข่งขันและตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
159 นางสาวรุ่งนภา มีใจ ครูโรงเรียนราชินีบูรณะ กรรมการและเลขานุการการจัดการประกวด แข่งขันและตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
160 นางสาวรุ่งนภา มีใจ ครูโรงเรียนราชินีบูรณะ กรรมการและเลขานุการการจัดการประกวด แข่งขันและตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
161 นางสุมาลี รวมธรรม ครูโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการการจัดการประกวด แข่งขันและตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
162 นางสุมาลี รวมธรรม ครูโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการการจัดการประกวด แข่งขันและตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
163 นางสาวธมลวรรณ เพ็ชรสุ่น ครูโรงเรียนราชินีบูรณะ กรรมการและเลขานุการการจัดการประกวด แข่งขันและตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
164 นายเชาวลิต ชุ่มสุวรรณ ครูโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน กรรมการและเลขานุการการจัดการประกวด แข่งขันและตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
165 นายอำพล ทรัพย์สมบูรณ์ ครูโรงเรียนราชินีบูรณะ กรรมการและเลขานุการการจัดการประกวด แข่งขันและตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
166 นางสุกัญญา ด้วงหิรัญ ครูโรงเรียนราชินีบูรณะ กรรมการและเลขานุการการจัดการประกวด แข่งขันและตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
167 นางเยาวลักษณ์ คำนุชนารถ ครูโรงเรียนราชินีบูรณะ กรรมการและเลขานุการการจัดการประกวด แข่งขันและตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
168 นางสาวหัทยาวรี เนตรแก้ว ครูโรงเรียนราชินีบูรณะ กรรมการและเลขานุการการจัดการประกวด แข่งขันและตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
169 นางนิธินาฏ ใช้ศรีทอง ครูโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน กรรมการและเลขานุการการจัดการประกวด แข่งขันและตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
170 นางพนิดา เจริญสุข ครูโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการการจัดการประกวด แข่งขันและตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
171 นายอุทัยพงศ์ ชาญเชิงค้า โรงเรียนราชินีบูรณะ ประธานกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรับลงทะเบียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
172 นางวัชรินทร์ เกษร์สุวรรณ์ โรงเรียนราชินีบูรณะ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรับลงทะเบียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
173 นางกันย์สิตา เสรีอัครวัชร โรงเรียนราชินีบูรณะ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรับลงทะเบียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
174 นางสาวธิดารัตน์ พูลทรัพย์ โรงเรียนราชินีบูรณะ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรับลงทะเบียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
175 นายวสันต์ เพ็ญเสวี ครูโรงเรียนคงทองวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
176 นางสาวภาวดี สุริยพันธุ์ ครูโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
177 นางสาวอมรรัตน์ แสงส่องฟ้า ครูโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
178 นางสาวพรพิไร แก้วสมบัติ ครูโรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
179 นายธีรพล รวมธรรม ครูโรงเรียนบ้านหลวงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
180 นายอำพล ทรัพย์สมบูรณ์ ครูโรงเรียนราชินีบูรณะ คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
181 นายภพภิสักก์ เดชะนนท์พันธ์ ครูโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ๒ คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
182 นางสาวสุรัณญา ล้ำเลิศ ครูโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
183 นางสาวรุ่งชีวา สุขศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนคงทองวิทยา ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
184 นายดงสุริยา หนูแสน รองผู้อำนวยการโรงเรียนคงทองวิทยา รองประธานกรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
185 นางสาวธนาคม ตันตยานุวัตร ครูโรงเรียนคงทองวิทยา กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
186 นายปรมะ ประยูรหงษ์ ครูโรงเรียนคงทองวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
187 นายวรพล รัตนวงศ์เจริญ ครูโรงเรียนคงทองวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
188 นายสุชาติ กษิตินทร์ ครูโรงเรียนคงทองวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
189 นายบัญชา บวรโภคิน ครูโรงเรียนคงทองวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
190 นางสาวจารุณี กิจบำรุง ครูโรงเรียนคงทองวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
191 นายผจญ รุ่งอรุณเลิศ ครูโรงเรียนคงทองวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
192 นางสาวธนาคม ตันตยานุวัตร ครูโรงเรียนคงทองวิทยา ประธานกรรมการคณะกรรมการกลางประสานงานและต้อนรับ การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
193 นางสาวซ่อนกลิ่น ศรีทองเทศ ครูโรงเรียนคงทองวิทยา รองประธานกรรมการคณะกรรมการกลางประสานงานและต้อนรับ การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
194 นายปรมะ ประยูรหงษ์ ครูโรงเรียนคงทองวิทยา กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการกลางประสานงานและต้อนรับ การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
195 นายวรพล รัตนวงศ์เจริญ ครูโรงเรียนคงทองวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการกลางประสานงานและต้อนรับ การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
196 นางบุษกร คงนะ ครูโรงเรียนคงทองวิทยา คณะกรรมการกลางประสานงานและต้อนรับ การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
197 นายวสันต์ เพ็ญเสวี ครูโรงเรียนคงทองวิทยา คณะกรรมการกลางประสานงานและต้อนรับ การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
198 นายธนะ จิตต์กระจ่าง ครูโรงเรียนคงทองวิทยา คณะกรรมการกลางประสานงานและต้อนรับ การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
199 นางสาววนิดา อินสุวรรณ ครูโรงเรียนคงทองวิทยา คณะกรรมการกลางประสานงานและต้อนรับ การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
200 นางสาวพัชรี ทะนวนรัมย์ ครูโรงเรียนคงทองวิทยา คณะกรรมการกลางประสานงานและต้อนรับ การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
201 นางสาวสมหญิง แข็งขัน ครูโรงเรียนคงทองวิทยา คณะกรรมการกลางประสานงานและต้อนรับ การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
202 นายคมกฤษณ์ เจตน์จำลอง ครูโรงเรียนคงทองวิทยา คณะกรรมการกลางประสานงานและต้อนรับ การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
203 นายธนวัฒน์ เศวตทัต นักเรียนโรงเรียนคงทองวิทยา คณะกรรมการกลางประสานงานและต้อนรับ การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
204 นายณัฐพงษ์ สามงามเขียว นักเรียนโรงเรียนคงทองวิทยา คณะกรรมการกลางประสานงานและต้อนรับ การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
205 นายภิชา โพธิ์นิยม นักเรียนโรงเรียนคงทองวิทยา คณะกรรมการกลางประสานงานและต้อนรับ การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
206 นายวรินทร จันทิพย์วงษ์ นักเรียนโรงเรียนคงทองวิทยา คณะกรรมการกลางประสานงานและต้อนรับ การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
207 นางสาวตะวัน ปานเจริญ นักเรียนโรงเรียนคงทองวิทยา คณะกรรมการกลางประสานงานและต้อนรับ การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
208 นางสาวทักษพร พันธุ์ผา นักเรียนโรงเรียนคงทองวิทยา คณะกรรมการกลางประสานงานและต้อนรับ การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
209 นางสาวเบญจมาศ ชันสุข นักเรียนโรงเรียนคงทองวิทยา คณะกรรมการกลางประสานงานและต้อนรับ การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
210 นางสาวพรรณวศา คงแจ่ม นักเรียนโรงเรียนคงทองวิทยา คณะกรรมการกลางประสานงานและต้อนรับ การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
211 นางสาวภัทรปณัช สุนทรมัจฉะ นักเรียนโรงเรียนคงทองวิทยา คณะกรรมการกลางประสานงานและต้อนรับ การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
212 นางสาววรนุช บ่อคุ้ม นักเรียนโรงเรียนคงทองวิทยา คณะกรรมการกลางประสานงานและต้อนรับ การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
213 นางสาววราภรณ์ แย้มสำราญ นักเรียนโรงเรียนคงทองวิทยา คณะกรรมการกลางประสานงานและต้อนรับ การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
214 นางสาวสุธาทิพย์ ศรีอรุณ นักเรียนโรงเรียนคงทองวิทยา คณะกรรมการกลางประสานงานและต้อนรับ การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
215 นางสาวสุพรรษา สุขสมกิจ นักเรียนโรงเรียนคงทองวิทยา คณะกรรมการกลางประสานงานและต้อนรับ การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
216 นางสาวหัทยา หมื่นจง นักเรียนโรงเรียนคงทองวิทยา คณะกรรมการกลางประสานงานและต้อนรับ การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
217 นางสาวเหมือนตะวัน ฉิมนุตพาน นักเรียนโรงเรียนคงทองวิทยา คณะกรรมการกลางประสานงานและต้อนรับ การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
218 นางสาวชะลันตา พรรษา นักเรียนโรงเรียนคงทองวิทยา คณะกรรมการกลางประสานงานและต้อนรับ การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
219 นางสาวทิชาพร พรหมศร นักเรียนโรงเรียนคงทองวิทยา คณะกรรมการกลางประสานงานและต้อนรับ การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
220 นางสาวเจนจิรา เป้สกุล นักเรียนโรงเรียนคงทองวิทยา คณะกรรมการกลางประสานงานและต้อนรับ การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
221 นางสาวจิรภิญญา สามพ่วงบุญ นักเรียนโรงเรียนคงทองวิทยา คณะกรรมการกลางประสานงานและต้อนรับ การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
222 นางสาวสุชาดา สนภา นักเรียนโรงเรียนคงทองวิทยา คณะกรรมการกลางประสานงานและต้อนรับ การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
223 นางสาวมยุรา สอนคำ ครูโรงเรียนคงทองวิทยา คณะกรรมการรับรายงานตัว การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
224 นางสาววันวิสา พุกแจงงาม ครูโรงเรียนคงทองวิทยา คณะกรรมการรับรายงานตัว การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
225 นางเดือนเพ็ญ สามงามน้อย ครูโรงเรียนคงทองวิทยา คณะกรรมการรับรายงานตัว การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
226 นางสาวจิราพร โยคะนิตย์ ครูโรงเรียนคงทองวิทยา คณะกรรมการรับรายงานตัว การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
227 นางสาวนฤมล เกตุทอง ครูโรงเรียนคงทองวิทยา คณะกรรมการรับรายงานตัว การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
228 นายปรีชา แสงอุทัย ครูโรงเรียนคงทองวิทยา คณะกรรมการรับรายงานตัว การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
229 นางฉันทนา หนูแสน ครูโรงเรียนคงทองวิทยา คณะกรรมการรับรายงานตัว การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
230 นายดิษฐกานต์ มาสีปา ครูโรงเรียนคงทองวิทยา คณะกรรมการรับรายงานตัว การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
231 นายอนัน บุตรดี ครูโรงเรียนคงทองวิทยา คณะกรรมการรับรายงานตัว การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
232 นางสาวภัสสร แก้วลวดลาย ครูโรงเรียนคงทองวิทยา คณะกรรมการรับรายงานตัว การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
233 นางสาวเสาวลักษณ์ โพธิจักร ครูโรงเรียนคงทองวิทยา คณะกรรมการรับรายงานตัว การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
234 นายสมพรชัย ประพันธ์ ครูโรงเรียนคงทองวิทยา คณะกรรมการรับรายงานตัว การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
235 นายจีรศักดิ์ ศรีลาจันทร์ ครูโรงเรียนคงทองวิทยา คณะกรรมการรับรายงานตัว การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
236 นายพัชรพงศ์ เหลืองพุทธชาติ ครูโรงเรียนคงทองวิทยา คณะกรรมการรับรายงานตัว การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
237 นางสิริรัตน์ ทวีตั๊งตระกูล ครูโรงเรียนคงทองวิทยา คณะกรรมการรับรายงานตัว การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
238 นางสาวลำยอง เปียโสม ครูโรงเรียนคงทองวิทยา คณะกรรมการรับรายงานตัว การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
239 นางสาวอำไพ อุ่นศิริ ครูโรงเรียนคงทองวิทยา คณะกรรมการรับรายงานตัว การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
240 นางสาววรัญญา สามกองงาม ครูโรงเรียนคงทองวิทยา คณะกรรมการรับรายงานตัว การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
241 นางเพียงนภา แจ้งธรรมมา ครูโรงเรียนคงทองวิทยา คณะกรรมการรับรายงานตัว การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
242 นางสาววนิดา ธรรมานุกิจเจริญ ครูโรงเรียนคงทองวิทยา คณะกรรมการรับรายงานตัว การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
243 นางสาวภรณ์ศุมา ฤทธิไกรวรกุล ครูโรงเรียนคงทองวิทยา คณะกรรมการรับรายงานตัว การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
244 นางสาวศุภางค์ บุญเฉย ครูโรงเรียนคงทองวิทยา คณะกรรมการรับรายงานตัว การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
245 นางอุลัย เมฆปั้น ครูโรงเรียนคงทองวิทยา คณะกรรมการรับรายงานตัว การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
246 นางสาววาสนา กำเนิดกาญจน์ ครูโรงเรียนคงทองวิทยา คณะกรรมการรับรายงานตัว การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
247 นางสาวจารุณี กิจบำรุง ครูโรงเรียนคงทองวิทยา คณะกรรมการรับรายงานตัว การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
248 นางกิตติมา บวรโภคิน ครูโรงเรียนคงทองวิทยา คณะกรรมการรับรายงานตัว การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
249 นางสาวอรอุรา สุขแปดริ้ว ครูโรงเรียนคงทองวิทยา คณะกรรมการรับรายงานตัว การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
250 นางสาวอทิตยา จอมดวง ครูโรงเรียนคงทองวิทยา คณะกรรมการรับรายงานตัว การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
251 นายจงกล พุทธศาวงษ์ ครูโรงเรียนคงทองวิทยา คณะกรรมการรับรายงานตัว การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
252 นางสาวภัทรสุดา จ้อยทองมูล ครูโรงเรียนคงทองวิทยา คณะกรรมการรับรายงานตัว การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
253 นายอนุพงษ์ ภู่นาค ครูโรงเรียนคงทองวิทยา คณะกรรมการรับรายงานตัว การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
254 นางสาวกนกกาญจน์ เกิดที่สุด ครูโรงเรียนคงทองวิทยา คณะกรรมการรับรายงานตัว การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
255 นางสาวสุนิสา คนยงค์ ครูโรงเรียนคงทองวิทยา คณะกรรมการรับรายงานตัว การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
256 นายพีรพัฒน์ เหล่านรากิตติ ครูโรงเรียนคงทองวิทยา คณะกรรมการรับรายงานตัว การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
257 นางสาวรัตนา แก้วดวง ครูโรงเรียนคงทองวิทยา คณะกรรมการรับรายงานตัว การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
258 นายผจญ รุ่งอรุณเลิศ ครูโรงเรียนคงทองวิทยา คณะกรรมการรับรายงานตัว การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
259 นางศิริญา สุทธิพันธ์ ครูโรงเรียนคงทองวิทยา คณะกรรมการรับรายงานตัว การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
260 นางพัชรินทร์ สิงห์สรศรี ครูโรงเรียนคงทองวิทยา คณะกรรมการรับรายงานตัว การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
261 นายนพพล กันทะวงษ์ ครูโรงเรียนคงทองวิทยา คณะกรรมการรับรายงานตัว การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
262 นางสาววรรณี ไพรภูธร ครูโรงเรียนคงทองวิทยา คณะกรรมการรับรายงานตัว การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
263 นายสิทธิเดช ฐานบัญชา ครูโรงเรียนคงทองวิทยา คณะกรรมการรับรายงานตัว การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
264 นางธารทิพย์ สิกขมาน ครูโรงเรียนคงทองวิทยา คณะกรรมการรับรายงานตัว การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
265 นางสาวสุวรรณา สืบกลั่น ครูโรงเรียนคงทองวิทยา คณะกรรมการรับรายงานตัว การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
266 นางสาววิไลลักษณ์ ดวงใจ ครูโรงเรียนคงทองวิทยา คณะกรรมการรับรายงานตัว การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
267 นางวราพร โพธิ์มั่น ครูโรงเรียนคงทองวิทยา คณะกรรมการรับรายงานตัว การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
268 นายธณวรรษ อรชร ครูโรงเรียนคงทองวิทยา คณะกรรมการรับรายงานตัว การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
269 นางธนัยนันท์ ศรีอภัย ครูโรงเรียนคงทองวิทยา คณะกรรมการรับรายงานตัว การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
270 นางสาวจรรยา ทรงนิพิฐกุล ครูโรงเรียนคงทองวิทยา คณะกรรมการรับรายงานตัว การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
271 นางสาวพัชรากร ลิ้มสกุล ครูโรงเรียนคงทองวิทยา คณะกรรมการรับรายงานตัว การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
272 นางสาววไลพรรณ ติรกาญจนกุล ครูโรงเรียนคงทองวิทยา คณะกรรมการรับรายงานตัว การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
273 นางสาวปณิดา กาพิมาย ครูโรงเรียนคงทองวิทยา คณะกรรมการรับรายงานตัว การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
274 นางเฉลิมขวัญ สุขโยธิน ครูโรงเรียนคงทองวิทยา คณะกรรมการรับรายงานตัว การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
275 นางสาวจิรารัตน์ กิจบำรุง ครูโรงเรียนคงทองวิทยา คณะกรรมการรับรายงานตัว การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
276 นางนิภา เมฆจินดา ครูโรงเรียนคงทองวิทยา คณะกรรมการรับรายงานตัว การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
277 นายไพฑูรย์ วิเวก ครูโรงเรียนคงทองวิทยา คณะกรรมการรับรายงานตัว การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
278 นายสุชาติ กษิตินทร์ ครูโรงเรียนคงทองวิทยา คณะกรรมการรับรายงานตัว การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
279 นางขนิษฐา ปราชญ์เวทย์ ครูโรงเรียนคงทองวิทยา คณะกรรมการรับรายงานตัว การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
280 นางสาวปิยะดา มูลทองน้อย ครูโรงเรียนคงทองวิทยา คณะกรรมการรับรายงานตัว การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
281 นายสุจินดา ขันธเสมา ครูโรงเรียนคงทองวิทยา คณะกรรมการรับรายงานตัว การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
282 นางสาวศิริลักษณ์ ศุกระเศรณี ครูโรงเรียนคงทองวิทยา คณะกรรมการรับรายงานตัว การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
283 นางวิลาภรณ์ ศิริเกษ ครูโรงเรียนคงทองวิทยา คณะกรรมการรับรายงานตัว การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
284 นายจตุรงค์ ตรีรัตน์ ครูโรงเรียนคงทองวิทยา ฝ่านบันทึกภาพและวีดีโอ การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
285 นายเสรี สุขโยธิน ครูโรงเรียนคงทองวิทยา ฝ่านบันทึกภาพและวีดีโอ การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
286 นายอภิชาติ เหลืองเพิ่มสกุล ครูโรงเรียนคงทองวิทยา ฝ่านบันทึกภาพและวีดีโอ การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
287 ว่าที่ ร.ต. ปิยพงษ์ โสเสมอ ครูโรงเรียนคงทองวิทยา ฝ่านบันทึกภาพและวีดีโอ การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
288 นายสถาพร ทองดี ครูโรงเรียนคงทองวิทยา ฝ่านบันทึกภาพและวีดีโอ การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
289 นางสาวสมหญิง แข็งขัน ครูโรงเรียนคงทองวิทยา ฝ่านบันทึกภาพและวีดีโอ การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
290 นายปรมะ ประยูรหงษ์ ครูโรงเรียนคงทองวิทยา ฝ่ายจัดเตรียมเอกสารการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
291 นายคมกฤษณ์ เจตน์จำลอง ครูโรงเรียนคงทองวิทยา ฝ่ายจัดเตรียมเอกสารการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
292 นางสาวสมหญิง แข็งขัน ครูโรงเรียนคงทองวิทยา ฝ่ายจัดเตรียมเอกสารการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
293 นายวรพล รัตนวงศ์เจริญ ครูโรงเรียนคงทองวิทยา ฝ่ายจัดเตรียมเอกสารการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
294 นางสาววิไลลักษณ์ ดวงใจ ครูโรงเรียนคงทองวิทยา ฝ่ายจัดเตรียมเอกสารการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
295 นางสาวชัญญาวีร์ โพธิ์ทองชัยภา ครูโรงเรียนคงทองวิทยา ฝ่ายจัดเตรียมเอกสารการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
296 นางสาววนิดา อินสุวรรณ ครูโรงเรียนคงทองวิทยา ฝ่ายจัดเตรียมเอกสารการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
297 นางสาวพัชรี ทะนวนรัมย์ ครูโรงเรียนคงทองวิทยา ฝ่ายจัดเตรียมเอกสารการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
298 นางสาวนรีรัตน์ เสือบางพระ ครูโรงเรียนคงทองวิทยา ฝ่ายจัดเตรียมเอกสารการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
299 นางสาวมณีรัตน์ จุฬาศรี ครูโรงเรียนคงทองวิทยา ฝ่ายจัดเตรียมเอกสารการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
300 นางสาวณัฐกาญจน์ โตหริ่ม ครูโรงเรียนคงทองวิทยา ฝ่ายจัดเตรียมเอกสารการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
301 นางสาวฐิตินันท์ แปขุนทด ครูโรงเรียนคงทองวิทยา ฝ่ายจัดเตรียมเอกสารการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
302 นางสาวสุดารัตน์ ปราณี ครูโรงเรียนคงทองวิทยา ฝ่ายจัดเตรียมเอกสารการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
303 นางสาวฐิตาภัทร์ สุขจินดาวรรักษ์ ครูโรงเรียนคงทองวิทยา ฝ่ายจัดเตรียมเอกสารการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
304 นางสาวสุทธิรัตน์ คนใหญ่ ครูโรงเรียนคงทองวิทยา ฝ่ายจัดเตรียมเอกสารการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
305 นางสุมลทิพย์ ฐิติกวานนท์ ครูโรงเรียนคงทองวิทยา ฝ่ายพิธีกร การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
306 นางสาวเมธาวี ศรีสมบูรณ์ ครูโรงเรียนคงทองวิทยา ฝ่ายพิธีกร การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
307 นางสาวนัจภัค บูชาพิมพ์ ครูโรงเรียนคงทองวิทยา ฝ่ายพิธีกร การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
308 นางสาวประภัสสร นิ่มละออ ครูโรงเรียนคงทองวิทยา ฝ่ายพิธีกร การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
309 นางสาวภัททิยา โสมภีร์ ครูโรงเรียนคงทองวิทยา ฝ่ายพิธีกร การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
310 นางสาวชัญญาวีร์ โพธิ์ทองชัยภา ครูโรงเรียนคงทองวิทยา ฝ่ายพิธีกร การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
311 นางสาวมนัสนันท์ พิกุลชัยรัตน์ ครูโรงเรียนคงทองวิทยา งานพยาบาล การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
312 นายบัญชา บวรโภคิน ครูโรงเรียนคงทองวิทยา ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
313 นายพีรเชษฐ เพ็ญแสง ครูโรงเรียนคงทองวิทยา ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
314 นางสาวสลักจิตร ปลื้มละมัย ครูโรงเรียนคงทองวิทยา ฝ่ายประชาสัมพันธ์ การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
315 นางพรทิพย์ ปิ่นตบแต่ง ครูโรงเรียนคงทองวิทยา ฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
316 นางสาวนัยนา ยอดแก้ว ครูโรงเรียนคงทองวิทยา ฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
317 นางสาวอรวรรณ คงความสุข ครูโรงเรียนคงทองวิทยา ฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
318 นางสาวนิตยา อินสว่าง ครูโรงเรียนคงทองวิทยา ฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
319 นายสมพรชัย ประพันธ์ ครูโรงเรียนคงทองวิทยา ฝ่ายอาคารสถานที่ การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
320 นายปรีชา แสงอุทัย ครูโรงเรียนคงทองวิทยา ฝ่ายอาคารสถานที่ การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
321 นายอนัน บุตรดี ครูโรงเรียนคงทองวิทยา ฝ่ายอาคารสถานที่ การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
322 นายเสรี สุขโยธิน ครูโรงเรียนคงทองวิทยา ฝ่ายอาคารสถานที่ การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
323 นางเพียงนภา แจ้งธรรมมา ครูโรงเรียนคงทองวิทยา ฝ่ายอาคารสถานที่ การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
324 นายผจญ รุ่งอรุณเลิศ ครูโรงเรียนคงทองวิทยา ฝ่ายอาคารสถานที่ การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
325 นายจตุรงค์ ตรีรัตน์ ครูโรงเรียนคงทองวิทยา ฝ่ายอาคารสถานที่ การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
326 นายอนุวัจน์ ทับทิม ครูโรงเรียนคงทองวิทยา ฝ่ายอาคารสถานที่ การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
327 นายบัญชา บวรโภคิน ครูโรงเรียนคงทองวิทยา ฝ่ายอาคารสถานที่ การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
328 นายปรมะ ประยูรหงษ์ ครูโรงเรียนคงทองวิทยา ฝ่ายอาคารสถานที่ การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
329 นายคมกฤษณ์ เจตน์จำลอง ครูโรงเรียนคงทองวิทยา ฝ่ายอาคารสถานที่ การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
330 นางสาวสมหญิง แข็งขัน ครูโรงเรียนคงทองวิทยา ฝ่ายอาคารสถานที่ การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
331 นายจีรศักดิ์ ศรีลาจันทร์ ครูโรงเรียนคงทองวิทยา ฝ่ายอาคารสถานที่ การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
332 นางสาวอุไรรัตน์ ใสเอี่ยม ครูโรงเรียนคงทองวิทยา ฝ่ายบันทึกผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
333 นางทัศนี กำภูพงษ์ ครูโรงเรียนคงทองวิทยา ฝ่ายบันทึกผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
334 นางสาวภัทรจิตรา ศรีแสงทรัพย์ ครูโรงเรียนคงทองวิทยา ฝ่ายบันทึกผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
335 นายอนุวัจน์ ทับทิม ครูโรงเรียนคงทองวิทยา ฝ่ายบันทึกผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
336 นางสาววนิดา อินสุวรรณ ครูโรงเรียนคงทองวิทยา ฝ่ายบันทึกผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
337 นางสาวพัชรี ทะนวนรัมย์ ครูโรงเรียนคงทองวิทยา ฝ่ายบันทึกผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
338 นายปรมะ ประยูรหงษ์ ครูโรงเรียนคงทองวิทยา ฝ่ายสรุปและรายงานผลการแข่งขันขัน การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
339 นายวรพล รัตนวงศ์เจริญ ครูโรงเรียนคงทองวิทยา ฝ่ายสรุปและรายงานผลการแข่งขันขัน การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
340 นาวสาวประภัสสร นิ่มละออ ครูโรงเรียนคงทองวิทยา ฝ่ายสรุปและรายงานผลการแข่งขันขัน การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
341 นาวสาววรรณี ไพรภูธร ครูโรงเรียนคงทองวิทยา ฝ่ายสรุปและรายงานผลการแข่งขันขัน การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
342 นางสาวรัตนา แก้วดวง ครูโรงเรียนคงทองวิทยา ฝ่ายสรุปและรายงานผลการแข่งขันขัน การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
343 นางสาวภัทรสุดา จ้อยทองมูล ครูโรงเรียนคงทองวิทยา ฝ่ายสรุปและรายงานผลการแข่งขันขัน การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
344 นายคมกฤษณ์ เจตน์จำลอง ครูโรงเรียนคงทองวิทยา ฝ่ายสรุปและรายงานผลการแข่งขันขัน การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
345 นางสาวสมหญิง แข็งขัน ครูโรงเรียนคงทองวิทยา ฝ่ายสรุปและรายงานผลการแข่งขันขัน การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
346 นายนิสิต กำภูพงษ์ ครูโรงเรียนราชินีบูรณะ คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
347 นางสาวจุฑามาศ ภู่นาค ครูโรงเรียนราชินีบูรณะ คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
348 นางสาวศุภวรรณ อนุตระกูลปฏิภาณ ครูโรงเรียนราชินีบูรณะ คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
349 นางสาวยอดข้าว พูลสวัสดิ์ ครูโรงเรียนราชินีบูรณะ คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
350 นางสาวชริตา เพ็ญศิริ ครูโรงเรียนราชินีบูรณะ คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
351 นางสาวธมลวรรณ เพ็ชรสุ่น ครูโรงเรียนราชินีบูรณะ คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
352 นางสาวปฏิญญา กฤษวงษ์ ครูโรงเรียนราชินีบูรณะ คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
353 นางเพ็ญศรี เล้าสุขสุวรรณ์ ครูโรงเรียนราชินีบูรณะ คณะกรรมการฝ่ายประเมินและสรุปรายงานผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
354 นางสาววรกมล วงศธรบุญรัศมิ์ ครูโรงเรียนราชินีบูรณะ คณะกรรมการฝ่ายประเมินและสรุปรายงานผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
355 นายเมธาสิทธิ์ ธัญรัตนศรีสกุล ครูโรงเรียนราชินีบูรณะ คณะกรรมการฝ่ายประเมินและสรุปรายงานผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
356 นางสาวธมลวรรณ เพ็ชรสุ่น ครูโรงเรียนราชินีบูรณะ คณะกรรมการฝ่ายประเมินและสรุปรายงานผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
357 นางสาวจิตราภา ศรีเตชานุพงศ์ ครูโรงเรียนราชินีบูรณะ คณะกรรมการฝ่ายประเมินและสรุปรายงานผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
358 นายสุชาติ ศรีแดงบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพงแสนวิทยา โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา ประธานกรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ การแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
359 นายสมศักดิ์ วงศ์หงษ์ทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพงแสนวิทยา โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา รองประธานกรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ การแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
360 นายชาญศักดิ์ นิธิปฏิคม ครูโรงเรียนกำแพงวิทยา โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ การแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
361 นางสาวสุชญาภัค กฤษหว่าง ครูโรงเรียนกำแพงวิทยา โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ การแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
362 นางมาลิณี พูลศรี ครูโรงเรียนกำแพงวิทยา โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ การแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
363 นายปัญญา ทองคำเภา ครูโรงเรียนกำแพงวิทยา โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการอำนวยการ การแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
364 นายชาตรี ศรีสัณ ครูโรงเรียนกำแพงวิทยา โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา คณะกรรมการการประสานงานการประกวด การแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
365 นายสุรศักดิ์ คำปูน ครูโรงเรียนกำแพงวิทยา โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา คณะกรรมการการประสานงานการประกวด การแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
366 นางสาวรุ่งอรุณ ชั้นเล็ก ครูโรงเรียนกำแพงวิทยา โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา คณะกรรมการการประสานงานการประกวด การแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
367 นางสาวอาภัสระ ท้วมสุข ครูโรงเรียนกำแพงวิทยา โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา คณะกรรมการการประสานงานการประกวด การแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
368 นางสาวอุไรรัตน์ คงพากเพียร ครูโรงเรียนกำแพงวิทยา โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา คณะกรรมการการประสานงานการประกวด การแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
369 นางสาวกนกพร พลายละหาร ครูโรงเรียนกำแพงวิทยา โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา คณะกรรมการการประสานงานการประกวด การแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
370 นายธวัชชัย ครุฑไทย ครูโรงเรียนกำแพงวิทยา โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ การแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
371 นายสุรินทร์ เกษร์สุวรรณ์ ครูโรงเรียนกำแพงวิทยา โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ การแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
372 นักการภารโรงโรงเรียนกำแพงแสนวิทยา นักการภาร โรงโรงเรียนกำแพงแสนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ การแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
373 นายภัคธนา เพชรพลอย เจ้าหน้าที่โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ การแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
374 นายธวัชชัย ครุฑไทย ครูโรงเรียนกำแพงวิทยา โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยี และโสตทัศนูปกรณ์ การแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
375 นายจุมพล ศรีบุญธรรม ครูโรงเรียนกำแพงวิทยา โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยี และโสตทัศนูปกรณ์ การแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
376 นายภัคธนา เพชรพลอย เจ้าหน้าที่โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยี และโสตทัศนูปกรณ์ การแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
377 นางแสงรุ่ง เถาตะกู ครูโรงเรียนกำแพงวิทยา โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม การแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
378 นางดวงใจ จ้อยทองมูล ครูโรงเรียนกำแพงวิทยา โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม การแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
379 นางสุจาวัลย์ เทิดตระกูล ครูโรงเรียนกำแพงวิทยา โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม การแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
380 นางสาวสุพิดา แย้มนุ่มนวล ครูโรงเรียนกำแพงวิทยา โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม การแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
381 นางส้มเทศ ทองเงิน เจ้าหน้าที่โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม การแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
382 นางทวี คงแก้ว เจ้าหน้าที่โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม การแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
383 นางสาวอรทัย สีหรั่ง ครูโรงเรียนกำแพงวิทยา โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม การแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
384 นายสมบัติ รัตนบุษย์ ครูโรงเรียนกำแพงวิทยา โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายการจราจรและรักษาความปลอดภัย การแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
385 นายสมพร พาสนาวุฒิโชติ ครูโรงเรียนกำแพงวิทยา โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายการจราจรและรักษาความปลอดภัย การแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
386 นายสุพจน์ บุญพรม ครูโรงเรียนกำแพงวิทยา โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายการจราจรและรักษาความปลอดภัย การแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
387 นายอัศดี เฮงสังวร ครูโรงเรียนกำแพงวิทยา โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายการจราจรและรักษาความปลอดภัย การแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
388 นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนกำแพงแสนวิทยา นักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายการจราจรและรักษาความปลอดภัย การแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
389 นายสุรชาติ ศรีนวล ครูโรงเรียนกำแพงวิทยา โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายการจราจรและรักษาความปลอดภัย การแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
390 นางสาวราตรี สุธราพนากิจ ครูโรงเรียนกำแพงวิทยา โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล การแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
391 นางนัยนุช จักรเงิน ครูโรงเรียนกำแพงวิทยา โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล การแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
392 นายสหรัฐ เบี้ยววงศ์ เจ้าหน้าที่พยาบาลโรงเรียนกำแพงแสนวิทยา โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล การแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
393 นายทรัพย์ทวี ทองจันอับ เจ้าหน้าที่พยาบาลโรงเรียนกำแพงแสนวิทยา โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล การแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
394 นางสาวกุสุมา พัฒนมาศ ครูโรงเรียนกำแพงวิทยา โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ การแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
395 นางสาวพนิตานันท์ อนุสรณ์ประชา ครูโรงเรียนกำแพงวิทยา โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ การแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
396 นายปัญญา ทองคำเภา ครูโรงเรียนกำแพงวิทยา โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ การแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
397 นางสาวบุญฑริก ไกรวงษ์ ครูโรงเรียนกำแพงวิทยา โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ การแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
398 นางสาวพิชญาพร สมจันทร์ ครูโรงเรียนกำแพงวิทยา โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ การแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
399 นายปัญญา ทองคำเภา ครูโรงเรียนกำแพงวิทยา โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล การแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
400 นางสาวยุพา พุทธเจริญ ครูโรงเรียนกำแพงวิทยา โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล การแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
401 นายณัฐรัตน์ ผดุงถิ่น ครูโรงเรียนกำแพงวิทยา โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล การแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
402 นายภาณุวัฒน์ ไทรชมภู ครูโรงเรียนกำแพงวิทยา โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล การแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
403 นางสาวกนกพร พลายละหาร เจ้าหน้าที่โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล การแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
404 นางสาวรัชนีกร ภูตันวงศ์ ครูโรงเรียนกำแพงวิทยา โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล การแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
405 นายปัญญา ทองคำเภา ครูโรงเรียนกำแพงวิทยา โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร การแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
406 นางสาวยุพา พุทธเจริญ ครูโรงเรียนกำแพงวิทยา โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร การแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
407 นายณัฐรัตน์ ผดุงถิ่น ครูโรงเรียนกำแพงวิทยา โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร การแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
408 นายภาณุวัฒน์ ไทรชมภู ครูโรงเรียนกำแพงวิทยา โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร การแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
409 นางสาวรัชนีกร ภูตันวงศ์ ครูโรงเรียนกำแพงวิทยา โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร การแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
410 นางสาวกนกพร พลายละหาร ครูโรงเรียนกำแพงวิทยา โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร การแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
411 นางนันทิยา สุวรรณรัตน์ ครูโรงเรียนกำแพงวิทยา โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ การแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
412 นางปนัดดา ขุนทอง ครูโรงเรียนกำแพงวิทยา โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ การแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
413 นางสาวประกายเดือน ท้าวกัลยา ครูโรงเรียนกำแพงวิทยา โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ การแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
414 นางสาวศิริญญา ศรีคำ ครูโรงเรียนกำแพงวิทยา โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ การแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
415 นางจีรนันท์ มีเข็มสุพรรณ เจ้าหน้าที่โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ การแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
416 นายสมศักดิ์ วงศ์หงษ์ทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพงแสนวิทยา โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา คณะกรรมการการดำเนินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
417 นางมาลิณี พูลศรี ครูโรงเรียนกำแพงวิทยา โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา คณะกรรมการการดำเนินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
418 นายชาญศักดิ์ นิธิปฏิคม ครูโรงเรียนกำแพงวิทยา โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา คณะกรรมการการดำเนินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
419 นายสามารถ รอดสำราญ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ประธานคณะกรรมการอำนวยการ การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
420 นางสุนันทา วิจารณ์กุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
421 นางสาววลัยพร ชัยประเสริฐสุข รองผู้อำนวยการโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
422 ว่าที่ร้อยตรีสุชาติ มณีวุฒิวรสกุล ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
423 นางสาวอารมณ์ มีทรัพย์อนันต์ ครูโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
424 นางสาวนงลักษณ์ ขจรบุญ ครูโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
425 นางสาวกัญญาณัฐ บุญพวง ครูโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการ การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
426 นางกันทิมา ชุ่มบุญชู ครูโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการอำนวยการ การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
427 นางศิริพร ประสารศักดิ์ ครูโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการอำนวยการ การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
428 นางวชราพร คณาลัยวุฒิพงศ์ ครูโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการอำนวยการ การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
429 นางสาวชิดชนา ไทรชมภู ครูโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการอำนวยการ การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
430 นายอาคม มากมีทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
431 นางจันทนา รองาม รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
432 นายประจวบ บัวทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
433 นายธีระ วรรณเกตุศิริ รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
434 นางมาลินี ทับทิมชัย ครูโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
435 นางสาวกุลธิดา สิทธิมงคล ครูโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
436 นายฉัตรชัย เจริญแนว ครูโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
437 นางสาวรุ่งเรือง สนธิเณร ศึกษานิเทศก์ สพม.เขต 9 คณะกรรมการอำนวยการ
438 นายสุชาติ ศรีแดงบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพงแสนวิทยา โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
439 นางปภาดา เสนาะพิน ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน ประธานคณะกรรมการอำนวยการ การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
440 นางอภิรดี มณีประเสริฐ ครูโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
441 นางสาววิมลวรรณ แซ่ลี้ ครูโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
442 นางสาวกุลธิดา สิทธิมงคล ครูโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
443 นายฉัตรชัย เจริญแนว ครูโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
444 นางกนกรัตน์ กลัดสมบูรณ์ ครูโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
445 นายกัมพล โพธิ์ระดก รองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
446 นายคธา ว่องพัฒนวงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
447 นางธารกมล สิทธิบุ่น รองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
448 นางมาลินี ทับทิมชัย ครูโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร
449 นางสาววิมลวรรณ แซ่ลี้ ครูโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร
450 นางอภิรดี มณีประเสริฐ ครูโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร
451 นางกนกรัตน์ กลัดสมบูรณ์ ครูโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร
452 นายฉัตรชัย เจริญแนว ครูโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร
453 นางสาวกุลธิดา สิทธิมงคล ครูโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร
454 นายสุรเชษฐ์ สงพรมทิพย์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร
455 นางสาวจิรภา แสงวิเศษ ครูอัตราจ้างโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร
456 นางสาวนพรัตน์ ปทุมารักษ์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร
457 นางสาวกุลธิดา สิทธิมงคล ครูโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา คณะกรรมการฝ่ายระบบลงทะเบียนและรายงานผล
458 นายไพฑูรย์ ถิ่นมาบแค ครูโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา คณะกรรมการฝ่ายระบบลงทะเบียนและรายงานผล
459 นางสาวโสภิดา ชีพรับสุข ครูโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา คณะกรรมการฝ่ายระบบลงทะเบียนและรายงานผล
460 นางกนกรัตน์ กลัดสมบูรณ์ ครูโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา คณะกรรมการฝ่ายระบบลงทะเบียนและรายงานผล
461 นายฉัตรชัย เจริญแนว ครูโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา คณะกรรมการฝ่ายระบบลงทะเบียนและรายงานผล
462 นายอำนวย อินทา ครูโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
463 นายพีระ จันทรวงศ์ ครูโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
464 นายนิพันธ์ เจริญสุข ครูโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
465 นางอรัญญา ฉายอรุณ ครูโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา ฝ่ายการเงิน
466 นางเย็นจิตร์ ประมวล ครูโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา ฝ่ายการเงิน
467 นางสาวพนิดา เชื้อจีนดี ครูโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา ฝ่ายการเงิน
468 นางปิยะวรรณ แสงงาม ครูโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา ฝ่ายการเงิน
469 นางสาววราวรรณ ประพันธ์วิทยา ครูอัตราจ้างโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา ฝ่ายการเงิน
470 นางอรพิมพ์ เพ็ญจันทร์ ครูโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน คณะกรรมการอำนวยการ การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
471 นางสายพิน ทองจุลย์ ครูโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน คณะกรรมการอำนวยการ การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
472 นางกาญจนา ชูเชิด ครูโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน คณะกรรมการอำนวยการ การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
473 นางหอมจันทร์ มนตรีดิลก ครูโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน คณะกรรมการอำนวยการ การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
474 นางสาวรัชนีย์ ปริกขนานนท์ ครูโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน คณะกรรมการอำนวยการ การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
475 นางสาวกนกอร วงศ์จำปา ครูโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน คณะกรรมการอำนวยการ การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
476 นางสาวกานดาภร สารพรภิญโญ ครูโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน คณะกรรมการอำนวยการ การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
477 นางปารีญา ว่องพัฒนวงศ์ ครูโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน คณะกรรมการอำนวยการ การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
478 นางสาวปาณิสรา อ่อนเที่ยง ครูโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน คณะกรรมการอำนวยการ การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
479 นายพนมกฤต บริสุทธิ์ ครูโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน คณะกรรมการอำนวยการ การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
480 นางสุกัญญา จันทร์เงิน ครูโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน คณะกรรมการอำนวยการ การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
481 นางสาวสุพรรณี ทองขาว ครูโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน คณะกรรมการอำนวยการ การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
482 นางณัฐกมล โตไร่ ครูโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน คณะกรรมการอำนวยการ การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
483 นางสาววริศรา เกษนาวา ครูโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน คณะกรรมการอำนวยการ การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
484 นางสาวปัฐตา ญาติบรรทุง ครูโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน คณะกรรมการอำนวยการ การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
485 นายนิรัติศัย ภิรมย์แดง ครูโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน คณะกรรมการอำนวยการ การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
486 นางมาลินี ทับทิมชัย ครูโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและต้อนรับ
487 นางสาววิมลวรรณ แซ่ลี้ ครูโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและต้อนรับ
488 นางอภิรดี มณีประเสริฐ ครูโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและต้อนรับ
489 นางสาวกุลธิดา สิทธิมงคล ครูโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและต้อนรับ
490 นางกนกรัตน์ กลัดสมบูรณ์ ครูโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและต้อนรับ
491 นายฉัตรชัย เจริญแนว ครูโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและต้อนรับ
492 นายสุรเชษฐ์ สงพรมทิพย์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและต้อนรับ
493 นางสาวจิรภา แสงวิเศษ ครูอัตราจ้างโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและต้อนรับ
494 นางสาวนพรัตน์ ปทุมารักษ์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและต้อนรับ
495 นายบัณฑิต หวังสุข ครูโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและต้อนรับ
496 นางสาวนันทิยา รักราษฎร์ ครูโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและต้อนรับ
497 นางสตรีีัตน์ พิริยะเกียรติไพศาล ครูโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและต้อนรับ
498 นางสาวสุธารัตน์ มาแก ครูอัตราจ้างโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและต้อนรับ
499 นางสาวสุภาพร ปานนิล ครูอัตราจ้างโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและต้อนรับ
500 นางสาวธนัญรัศมี์ พิทักษ์ภาวศุทธิ ครูอัตราจ้างโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและต้อนรับ
501 นางสาวขวัญแก้ว มาลัยชัยสิทธิ์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและต้อนรับ
502 นางสาวจุไรรัตน์ โชติพิเชฐ ครูอัตราจ้างโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและต้อนรับ
503 นางสาวเพ็ญนภา อินทร์ไพร ครูอัตราจ้างโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและต้อนรับ
504 นายณัฐวุฒิ นิลโคตร นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและต้อนรับ
505 นางสาวอรพรรณ หงษ์เวียงจันทร์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและต้อนรับ
506 นางสาวสุดธิดา จันทร์เหม นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูมหาวิทยาลัยศิลปากร คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและต้อนรับ
507 นางสาวปนัดดา นารี นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูมหาวิทยาลัยศิลปากร คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและต้อนรับ
508 นายสถาพร รื่นรวย พนักงานขับรถโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา พนักงานขับรถ
509 นายสุทิน วีรนนท์ พนักงานขับรถโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา พนักงานขับรถ
510 นางสาวศศิกานต์ ตุไซร ครูโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการอำนวยการ การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
511 นายคณาวุฒิ กังวาลเนาวรัตน์ ครูโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการอำนวยการ การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
512 นางสาวหทัยกาญจน์ สำรวลหันต์ ครูโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการอำนวยการ การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายกัณฑ์อเนก สุภัทรศักดา 081-1459668 โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]