::sm-npt1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1. นางจำนงค์ พุทธศาวงศ์โรงเรียนบ้านหลวงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวราตรี จาตุรัสโรงเรียนราชินีบูรณะกรรมการ
3. นางสาวหนึ่งฤทัย มูลจันทร์โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6
1. นางสาวศุจิกา พรมรักษาโรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวกุลนรี เซี้ยะสมานโรงเรียนศาลาตึกวิทยากรรมการ
3. นางธารทิพย์ สิกขมานโรงเรียนคงทองวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
1. นางอำภาพันธุ์ ธานินทร์ธราธารโรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางวไลพร แกระวงศ์โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสนกรรมการ
3. นางสาวสุชาณี ทองน้อยโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6
1. นางสาวจุไรวรรณ ร้อยไพโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางอลิสา สารอดโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาววาทินี ชูคันหอมโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
1. นางมาลัย ทองสิมาโรงเรียนราชินีบูรณะประธานกรรมการ
2. นางนวลลออ สีสังข์โรงเรียนกำแพงแสนวิทยากรรมการ
3. นางธิติยา กวินเอกวราโรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6
1. นางขนิษฐา ปราชญ์เวทย์โรงเรียนคงทองวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาววราภรณ์ ธรรมทิพย์สกุลโรงเรียนราชินีบูรณะกรรมการ
3. นางวรรณวิมล ครองระวะโรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางบุญสาว สุขสมบูรณ์โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางรุจิรัตน์ ทองสิมาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมกรรมการ
3. นางกิตติมา บวรโภคินโรงเรียนคงทองวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นางสุภาภรณ์ สามคุ้มพิมพ์โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายกฤษณะ ลำทะแยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากรกรรมการ
3. นายฉัตรชัย เจริญแนวโรงเรียนศรีวิชัยวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
1. นางภัชรา จิตสงบโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวิตรี สุริยาวงษ์โรงเรียนราชินีบูรณะกรรมการ
3. นางสาวปราณีตศิลป์ เจ้ยทองศรีโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6
1. นางอรรถยา อุตตะโมทโรงเรียนบ้านหลวงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางนิตยา พ่วงเดชโรงเรียนราชินีบูรณะกรรมการ
3. นางวรรณี สระทองแขมโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
1. นางอาสยา ไทยโพธิ์ศรีโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายจตุเมธ ชิดสูงเนินโรงเรียนกำแพงแสนวิทยากรรมการ
3. นายธีระพงษ์ ภุมมาโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6
1. นางศิรินทิพย์ เด่นดวงโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาววรรณสิริ สร้างเอี่ยมโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาววริทธิ์ฐา พงศ์สุพัฒน์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3
1. นางพีรภาว์ จิตต์หาญโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวธนัญญา บัวชุมโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยกรรมการ
3. นายภาณุวัฒน์ ไทรชมพูโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6
1. นางสาวกุลธิดา สิทธิมงคลโรงเรียนศรีวิชัยวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสิริพร รัตนมุงโรงเรียนราชินีบูรณะกรรมการ
3. นายสุทธินันท์ ศรีสมศักดิ์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางวัชรินทร์ เกษร์สุวรรณ์โรงเรียนราชินีบูรณะประธานกรรมการ
2. นางสาวอรีนา ปัดตาลโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสนกรรมการ
3. นางชวรรษวรรณ เดชมาโรงเรียนศรีวิชัยวิทยากรรมการ
4. นางสาวปรารถนา วิริยธรรมเจริญโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยกรรมการ
5. นายธนะ จิตต์กระจ่างโรงเรียนคงทองวิทยากรรมการ
6. นางสาวชลธิชา วัฒนาการโรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวสุพิดา แย้มนิ่มนวลโรงเรียนกำแพงแสนวิทยากรรมการ
8. นางสาววันทนา พลภักดิ์โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวอมรรัตน์ แสงส่องฟ้าโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยกรรมการ
10. นายธีรพล รวมธรรมโรงเรียนบ้านหลวงวิทยากรรมการ
11. นางสาวชญานิศ สุธรรมมาโรงเรียนราชินีบูรณะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวภาวดี สุริยพันธุ์โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาววรกมล วงศธรบุญรัศมิ์โรงเรียนราชินีบูรณะกรรมการ
3. นางรุจิรัตน์ เอกเผ่าพันธุ์โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยกรรมการ
4. นางกมลทิพย์ วิบูลย์ชาติโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสนกรรมการ
5. นางสาววาสนา กาฬภักดีโรงเรียนกำแพงแสนวิทยากรรมการ
6. นางสาวอรอุรา สุขแปดริ้วโรงเรียนคงทองวิทยากรรมการ
7. นางสาวพรพิไร แก้วสมบัติโรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวลัดดาวัลย์ บุรพวงโรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคมกรรมการ
9. นายเมธาสิทธิ์ ธัญรัตนศรีสกุลโรงเรียนราชินีบูรณะกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. ดร.วรกฤษณ์ ศุภพรมหาวิทยาลัยศิลปากรประธานกรรมการ
2. นางชลิดา โตวรานนท์โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสนกรรมการ
3. นางสาวรุ่งนภา มีใจโรงเรียนราชินีบูรณะกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. ดร.พรทรัพย์ พรสวัสดิ์มหาวิทยาลัยศิลปากรประธานกรรมการ
2. นางสาวสุวรรณนี จันทนวิสุทธิ์โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสนกรรมการ
3. นางสุมาลี รวมธรรมโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
1. ดร.วรกฤษณ์ ศุภพรมหาวิทยาลัยศิลปากรประธานกรรมการ
2. นางชลิดา โตวรานนท์โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสนกรรมการ
3. นางสาวรุ่งนภา มีใจโรงเรียนราชินีบูรณะกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6
1. ดร.พรทรัพย์ พรสวัสดิ์มหาวิทยาลัยศิลปากรประธานกรรมการ
2. นางสาวสุวรรณนี จันทนวิสุทธิ์โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสนกรรมการ
3. นางสุมาลี รวมธรรมโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางสาวอรุณี เร้าอรุณโรงเรียนราชินีบูรณะประธานกรรมการ
2. นายเสรี สุขโยธินโรงเรียนคงทองวิทยากรรมการ
3. นางสาวทัศนีย์พร กลิ่นแก้วโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยกรรมการ
4. นายศุภวิกรณ์ จิตต์หาญโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยกรรมการ
5. นายชัยวัฒน์ โมกขศักดิ์โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคมกรรมการ
6. นายปริญญา เอี่ยมสะอาดโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสนกรรมการ
7. นางสาวธมลวรรณ เพ็ชรสุ่นโรงเรียนราชินีบูรณะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. นายกฤษฎากรณ์ แจ้งสว่างโรงเรียนราชินีบูรณะประธานกรรมการ
2. นางสาววรรณวิสา จันทร์สุนทราพรโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยกรรมการ
3. นายวิวัฒน์ บุญยงโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยกรรมการ
4. นางสาวจิราวรรณ อึ้งมณีภรณ์โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคมกรรมการ
5. นายเชาวลิต ชุ่มสุวรรณโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางสาวปฏิญญา กฤษวงษ์โรงเรียนราชินีบูรณะประธานกรรมการ
2. นางสาวกาญจนา ใจร่มเย็นโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยกรรมการ
3. นางยุพิน โขวัฒนชัยโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยกรรมการ
4. นายวรพจน์ สิงห์แก้วโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสนกรรมการ
5. นางปิยะวรรณ แสงงามโรงเรียนศรีวิชัยวิทยากรรมการ
6. นางวิลาภรณ์ ศิริเกษโรงเรียนคงทองวิทยากรรมการ
7. นายวรรณธนะ ปัดชาโรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคมกรรมการ
8. นายอรรถชัย จันบางยางโรงเรียนกรรมการ
9. นายอำพล ทรัพย์สมบูรณ์โรงเรียนราชินีบูรณะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นายวัชรพันธ์ ทองจันทาโรงเรียนราชินีบูรณะประธานกรรมการ
2. นายประยุทธ ธนากาญจโนภาสโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยกรรมการ
3. นายศิวาพัชร ทองราชโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยกรรมการ
4. นายมงคล จันทนาลักษณ์โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสนกรรมการ
5. นางคุณิตญา ภักดีโรงเรียนกำแพงแสนวิทยากรรมการ
6. นางสาวขวัญตา พันธุ์บ้านแหลมโรงเรียนศรีวิชัยวิทยากรรมการ
7. นางนิภา เมฆจินดาโรงเรียนคงทองวิทยากรรมการ
8. นายธีรธวัช ปิ่นทุมมาโรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคมกรรมการ
9. นางสุกัญญา ด้วงหิรัญโรงเรียนราชินีบูรณะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3
1. นางสาวจิตราภา ศรีเตชานุพงศ์โรงเรียนราชินีบูรณะประธานกรรมการ
2. นายดิษฐกานต์ มาสิปาโรงเรียนคงทองวิทยากรรมการ
3. นายชัชวาล เชยสุวรรณโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยกรรมการ
4. นางสาวสุคนธา ทองรักษ์โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสนกรรมการ
5. นางสาวลัดดาวัลย์ อินทโชติโรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคมกรรมการ
6. นางสาววรรณา ปานอำพันธ์โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยกรรมการ
7. นางสาววาสนา กาฬภักดีโรงเรียนกำแพงแสนวิทยากรรมการ
8. นางเยาวลักษณ์ คำนุชนารถโรงเรียนราชินีบูรณะกรรมการ
9. นายกฤษฎากรณ์ แจ้งสว่างโรงเรียนราชินีบูรณะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6
1. นาง้้เพ็ญศรี เล้าสุขสุวรรณ์โรงเรียนราชินีบูรณะประธานกรรมการ
2. นายวสันต์ เพ็ญเสวีโรงเรียนคงทองวิทยากรรมการ
3. นายพงศ์ชาติ อิ่มนุกูลกิจโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยกรรมการ
4. นางสาวศิริพร เอมสวัสดิ์โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสนกรรมการ
5. นางบุญฐิตา เหลาโชติโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยกรรมการ
6. นางสาวหัทยาวรี เนตรแก้วโรงเรียนราชินีบูรณะกรรมการ
7. นายกฤษฎากรณ์ แจ้งสว่างโรงเรียนราชินีบูรณะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นางสาวจิณห์นิภาสินี ธนาบุญฤทธิ์โรงเรียนราชินีบูรณะประธานกรรมการ
2. นางสาวนฤมล เกตุทองโรงเรียนคงทองวิทยากรรมการ
3. นางสาวอมรพันธ์ มากมีทรัพย์โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยกรรมการ
4. นางสาวพนิดา เชื้อจืนดีโรงเรียนศรีวิชัยวิทยากรรมการ
5. นางสาวรสริน แสงยศโรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวมนสิชา โสภาโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยกรรมการ
7. นางนิธินาฎ ใช้ศรีทองโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6
1. นายนิสิต กำภูพงษ์โรงเรียนราชินีบูรณะประธานกรรมการ
2. นางสาวสุวรรณา สืบกลั่นโรงเรียนคงทองวิทยากรรมการ
3. นางสาวยุวดี แซ่เอี๊ยวโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยกรรมการ
4. นางสาวสฺุธิดา ทะสาโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสนกรรมการ
5. นางพนิดา เจริญสุขโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสุริยา หงษ์ทองโรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวพรศิริ สีคำงามโรงเรียนกำแพงแสนวิทยากรรมการ
3. นางสาวรังสิมา มีพันธุ์โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสนกรรมการ
4. นางวงจันทร์ พันชนะโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยกรรมการ
5. นางสาวปรีญาภรณ์ พลไตรโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยกรรมการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายสมพรชัย ประพันธ์โรงเรียนคงทองวิทยาประธานกรรมการ
2. นายนะวัตรพล สายทองอาจารย์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมกรรมการ
3. นายปัญญา วงษ์จำปาโรงเรียนบ้านหลวงวิทยากรรมการ
4. นางสาวอรสา อินทร์ภิรมย์โรงเรียนราชินีบูรณะกรรมการ
5. นายสาโรจน์ มีวิทยาภรณ์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสาวนัจภัค บูชาพิมพ์โรงเรียนคงทองวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาววชรพร ชูผลโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย2กรรมการ
3. นางสาวอินทิรา อินทร์ภิรมย์โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวชโลทร แสงส่องฟ้าโรงเรียนศรีวิชัยวิทยากรรมการ
5. นางสุภาวดี คงพันธ์โรงเรียนสระกระเทียมวิยาคมกรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางสาวจีรารัตน์ ปีมณีโรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวสุทธาสิณี ทองจันทร์โรงเรียนราชินีบูรณะกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุรีย์พร เย็นสนิทโรงเรียนศาลาตึกวิทยากรรมการ
4. นางปารีญา ว่องพัฒนวงศ์โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสนกรรมการ
5. นางวีรินทร์ คู่โนรัมย์โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยกรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นางสาวปรัชญา ฉายสุวรรณ์โรงเรียนทะเลบกประธานกรรมการ
2. นายปุณณวัช ทัพธวัชโรงเรียนราชินีบูรณะกรรมการ
3. นางสาวธัญวลัย เขื่อนเพชรโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยกรรมการ
4. นางเพียรพันธุ์ กิจพาณิชย์เจริญโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยกรรมการ
5. นางสาวสุทิศา สนธิโรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสนกรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. นางสาวปรัชญา ฉายสุวรรณ์โรงเรียนทะเลบกประธานกรรมการ
2. นายปุณณวัช ทัพธวัชโรงเรียนราชินีบูรณะกรรมการ
3. นางสาวธัญวลัย เขื่อนเพชรโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยกรรมการ
4. นางเพียรพันธุ์ กิจพาณิชย์เจริญโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยกรรมการ
5. นางสาวสุทิศา สนธิโรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสนกรรมการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นางสาวรัตนา เกตุสมโรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวคนึง อ่อนนานโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสนกรรมการ
3. นางสาวสมคิด มังน้อยโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยกรรมการ
4. นางปานทิพย์ ดอนขันไพรโรงเรียนวัดสระสี่มุมกรรมการ
5. นางวาสนา นิติกุลโรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสนกรรมการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นางสาวรัตนา เกตุสมโรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวคนึง อ่อนนานโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสนกรรมการ
3. นางสาวสมคิด มังน้อยโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยกรรมการ
4. นางปานทิพย์ ดอนขันไพรโรงเรียนวัดสระสี่มุมกรรมการ
5. นางวาสนา นิติกุลโรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสนกรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสาววิไลลักษณ์ ดวงใจโรงเรียนคงทองวิทยาประธานกรรมการ
2. นางจันทิมา วิเศษอานนท์โรงเรียนทวารวดีกรรมการ
3. นางลัดดาวัลย์ จตุราวิยสัจโรงเรียนศรีวิชัยวิทยากรรมการ
4. นางสาวรพัฑศ์ชญาณ์ วงษ์ไสวโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยกรรมการ
5. นางสาวกิติยา พ่วงจินดาโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยกรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายฉลอง ชื้นประไพโรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคมประธานกรรมการ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อำพร ขุนเนียมอาจารย์โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนกรรมการ
3. นางสาวรัตจะรินทร์ เฉิดฉายพนาวัลย์โรงเรียนกำแพงแสนวิทยากรรมการ
4. นางสาวปิยธิดา แจ่มโกมัยโรงเรียนราชินีบูรณะกรรมการ
5. นางชนัญชิดา ท่าน้ำตื้นโรงเรียนกำแพงแสนวิทยากรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางวันวิสา นิยมทรัพย์สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐมประธานกรรมการ
2. นายอนวัช นกดาราสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐมกรรมการ
3. นางภาวิณี เถาแก้วสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐมกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. รองศาสตราจารย์นันทา ขุนภักดีสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐมประธานกรรมการ
2. นางนันท์นภัส ทรัพย์กฤตยากุลสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐมกรรมการ
3. นางพิม์สุรางค์ โลหิตคุปต์สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐมกรรมการ
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุคนธ์ มณีรัตน์อาจารย์โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนประธานกรรมการ
2. นายปราการ พรมอ้วนโรงเรียนกำแพงแสนวิทยากรรมการ
3. นางสาวนภาพร พลอยบ้านแพ้วโรงเรียนศรีวิชัยวิทยากรรมการ
4. นายวรินทร์ พ่วงอยู่โรงเรียนสระกระเทียมวิทยาคมกรรมการ
5. นางสุวรรณณา โสภาศรีโรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสนกรรมการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
1. นางสาววาสิฏฐี สายสุดใจมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรฺ์ วิทยาเขตกำแพงแสนกรรมการ
2. นางสาวโสภิต จิรัญดร โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวชุลีพร กุลไทย โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
4. นางสาวสุนิสา ขาวเอียด โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวดารินนา ปานเสน โรงเรียนราชินีบูรณะ กรรมการ
การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6
1. ผศ.ดร.ต่อศักดิ์ แก้วจรัสวิไล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนประธานกรรมการ
2. ดร.รุ่งอรุณ สุทธิพงษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎ หมู่บ้านจอมบึงกรรมการ
3. ดร.วรยุทธ์ ทิพย์เที่ยงแท้โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์กรรมการ
4. นายชาติชาย วิจารณ์กุล โรงเรียนราชินีบูรณะกรรมการ
5. นายศรียุทธ สุวรรณศรี โรงเรียนศรีวิชัยวิทยากรรมการ
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ม.1-ม.3
1. ผศ.ดร.ต่อศักดิ์ แก้วจรัสวิไล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนประธานกรรมการ
2. ดร.รุ่งอรุณ สุทธิพงษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎ หมู่บ้านจอมบึงกรรมการ
3. ดร.วรยุทธ์ ทิพย์เที่ยงแท้ โรงเรียนโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์กรรมการ
4. นายธีระศักดิ์ ช้างน้อย โรงเรียนราชินีบูรณะกรรมการ
5. นายศรียุทธ สุวรรณศรี โรงเรียนศรีวิชัยวิทยากรรมการ
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ม.4-ม.6
1. ผศ.ดร.ต่อศักดิ์ แก้วจรัสวิไล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนประธานกรรมการ
2. ดร.รุ่งอรุณ สุทธิพงษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎ หมู่บ้านจอมบึงกรรมการ
3. ดร.วรยุทธ์ ทิพย์เที่ยงแท้ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์กรรมการ
4. นายวีระศักดิ์ สำนักวังชัย โรงเรียนราชินีบูรณะกรรมการ
5. นายศรียุทธ สุวรรณศรี โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา กรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นางสุนีย์ แจ้งใจ โรงเรียนราชินีบูรณะประธานกรรมการ
2. นายจักรพงศ์ พินิจการ โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีสาธิต วรนาม โรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาววาสนา วงษ์สรรค์ โรงเรียนศาลาตึกวิทยา กรรมการ
5. นางสาวศิริพร แซ่อั๊ง โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสนกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นายชาติชาย วิจารณ์กุลโรงเรียนราชินีบูรณะประธานกรรมการ
2. นางสุรีย์ ศรีมกุฎพันธุ์ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยกรรมการ
3. นายธนวรรษ อรชรโรงเรียนคงทองวิทยา กรรมการ
4. นายสุวพิชญ์ ภู่ทอง โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคมกรรมการ
5. นายสมศักดิ์ ศรีจารุพฤกษ์ โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคมกรรมการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นางจุฬารัตน์ เชื้อทหารโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายโสพล ทับทิมชัยโรงเรียนโพรงมะเดื่อพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวคนึง อ่อนนาน โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสนกรรมการ
4. นายวิทยา เกิดช่วงโรงเรียนวัดห้วยจระเข้กรรมการ
5. นางสาวชลภัท นิติพันธ์โรงเรียนกำแพงแสนวิทยากรรมการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นางจุฬารัตน์ เชื้อทหารโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายโสพล ทับทิมชัยโรงเรียนโพรงมะเดื่อพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวคนึง อ่อนนาน โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสนกรรมการ
4. นายวิทยา เกิดช่วงโรงเรียนวัดห้วยจระเข้กรรมการ
5. นางสาวชลภัท นิติพันธ์โรงเรียนกำแพงแสนวิทยากรรมการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นางจุฬารัตน์ เชื้อทหารโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายโสพล ทับทิมชัยโรงเรียนโพรงมะเดื่อพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวคนึง อ่อนนาน โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสนกรรมการ
4. นายวิทยา เกิดช่วงโรงเรียนวัดห้วยจระเข้กรรมการ
5. นางสาวชลภัท นิติพันธ์โรงเรียนกำแพงแสนวิทยากรรมการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นางจุฬารัตน์ เชื้อทหารโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายโสพล ทับทิมชัยโรงเรียนโพรงมะเดื่อพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวคนึง อ่อนนาน โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสนกรรมการ
4. นายวิทยา เกิดช่วงโรงเรียนวัดห้วยจระเข้กรรมการ
5. นางสาวชลภัท นิติพันธ์โรงเรียนกำแพงแสนวิทยากรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นางจุฬารัตน์ เชื้อทหารโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายโสพล ทับทิมชัยโรงเรียนโพรงมะเดื่อพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวคนึง อ่อนนาน โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสนกรรมการ
4. นายวิทยา เกิดช่วงโรงเรียนวัดห้วยจระเข้กรรมการ
5. นางสาวชลภัท นิติพันธ์โรงเรียนกำแพงแสนวิทยากรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นางจุฬารัตน์ เชื้อทหารโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายโสพล ทับทิมชัยโรงเรียนโพรงมะเดื่อพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวคนึง อ่อนนาน โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสนกรรมการ
4. นายวิทยา เกิดช่วงโรงเรียนวัดห้วยจระเข้กรรมการ
5. นางสาวชลภัท นิติพันธ์โรงเรียนกำแพงแสนวิทยากรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นางจุฬารัตน์ เชื้อทหารโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายโสพล ทับทิมชัยโรงเรียนโพรงมะเดื่อพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวคนึง อ่อนนาน โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสนกรรมการ
4. นายวิทยา เกิดช่วงโรงเรียนวัดห้วยจระเข้กรรมการ
5. นางสาวชลภัท นิติพันธ์โรงเรียนกำแพงแสนวิทยากรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นางจุฬารัตน์ เชื้อทหารโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายโสพล ทับทิมชัยโรงเรียนโพรงมะเดื่อพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวคนึง อ่อนนาน โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสนกรรมการ
4. นายวิทยา เกิดช่วงโรงเรียนวัดห้วยจระเข้กรรมการ
5. นางสาวชลภัท นิติพันธ์โรงเรียนกำแพงแสนวิทยากรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นางจุฬารัตน์ เชื้อทหารโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายโสพล ทับทิมชัยโรงเรียนโพรงมะเดื่อพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวคนึง อ่อนนาน โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสนกรรมการ
4. นายวิทยา เกิดช่วงโรงเรียนวัดห้วยจระเข้กรรมการ
5. นางสาวชลภัท นิติพันธ์โรงเรียนกำแพงแสนวิทยากรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. นางจุฬารัตน์ เชื้อทหารโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายโสพล ทับทิมชัยโรงเรียนโพรงมะเดื่อพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวคนึง อ่อนนาน โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสนกรรมการ
4. นายวิทยา เกิดช่วงโรงเรียนวัดห้วยจระเข้กรรมการ
5. นางสาวชลภัท นิติพันธ์โรงเรียนกำแพงแสนวิทยากรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. นางจุฬารัตน์ เชื้อทหารโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายโสพล ทับทิมชัยโรงเรียนโพรงมะเดื่อพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวคนึง อ่อนนาน โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสนกรรมการ
4. นายวิทยา เกิดช่วงโรงเรียนวัดห้วยจระเข้กรรมการ
5. นางสาวชลภัท นิติพันธ์โรงเรียนกำแพงแสนวิทยากรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นางจุฬารัตน์ เชื้อทหารโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายโสพล ทับทิมชัยโรงเรียนโพรงมะเดื่อพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวคนึง อ่อนนาน โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสนกรรมการ
4. นายวิทยา เกิดช่วงโรงเรียนวัดห้วยจระเข้กรรมการ
5. นางสาวชลภัท นิติพันธ์โรงเรียนกำแพงแสนวิทยากรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นางจุฬารัตน์ เชื้อทหารโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายโสพล ทับทิมชัยโรงเรียนโพรงมะเดื่อพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวคนึง อ่อนนาน โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสนกรรมการ
4. นายวิทยา เกิดช่วงโรงเรียนวัดห้วยจระเข้กรรมการ
5. นางสาวชลภัท นิติพันธ์โรงเรียนกำแพงแสนวิทยากรรมการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายวิรัตน์ เจริญผ่องมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึงประธานกรรมการ
2. นายประดับ อุ่นภักดิ์โรงเรียนตั้งพิรุฬธรรมกรรมการ
3. นายธนบูรณ์ ปิ่นปัญญากุลนักดนตรีอาชีพกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
1. นายวิรัตน์ เจริญผ่องมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึงประธานกรรมการ
2. นายประดับ อุ่นภักดิ์โรงเรียนตั้งพิรุฬธรรมกรรมการ
3. นายธนบูรณ์ ปิ่นปัญญากุลนักดนตรีอาชีพกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายวิรัตน์ เจริญผ่องมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึงประธานกรรมการ
2. นายประดับ อุ่นภักดิ์โรงเรียนตั้งพิรุฬห์ธรรมกรรมการ
3. นายธนบูรณ์ ปิ่นปัญญากุลนักดนตรีอาชีพกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
1. นายวิรัตน์ เจริญผ่องมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึงประธานกรรมการ
2. นายประดับ อุ่นภักดิ์โรงเรียนตั้งพิรุฬธรรมกรรมการ
3. นายธนบูรณ์ ปิ่นปัญญากุลนักดนตรีอาชีพกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายวิรัตน์ เจริญผ่องมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึงประธานกรรมการ
2. นายประดับ อุ่นภักดิ์โรงเรียนตั้งพิรุฬห์ธรรมกรรมการ
3. นายธนบูรณ์ ปิ่นปัญญากุลนักดนตรีอาชีพกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
1. นายวิรัตน์ เจริญผ่องมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึงประธานกรรมการ
2. นายประดับ อุ่นภักดิ์โรงเรียนตั้งพิรุฬธรรมกรรมการ
3. นายธนบูรณ์ ปิ่นปัญญากุลนักดนตรีอาชีพกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายวิรัตน์ เจริญผ่องมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึงประธานกรรมการ
2. นายประดับ อุ่นภักดิ์โรงเรียนตั้งพิรุฬธรรมกรรมการ
3. นายธนบูรณ์ ปิ่นปัญญากุลนักดนตรีอาชีพกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
1. นายวิรัตน์ เจริญผ่องมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึงประธานกรรมการ
2. นายประดับ อุ่นภักดิ์โรงเรียนตั้งพิรุฬห์ธรรมกรรมการ
3. นายธนบูรณ์ ปิ่นปัญญากุลนักดนตรีอาชีพกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายวิรัตน์ เจริญผ่องมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึงประธานกรรมการ
2. นายประดับ อุ่นภักดิ์โรงเรียนตั้งพิรุฬห์ธรรมกรรมการ
3. นายธนบูรณ์ ปิ่นปัญญากุลนักดนตรีอาชีพกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
1. นายวิรัตน์ เจริญผ่องมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึงประธานกรรมการ
2. นายประดับ อุ่นภักดิ์โรงเรียนตั้งพิรุฬธรรมกรรมการ
3. นายธนบูรณ์ ปิ่นปัญญากุลนักดนตรีอาชีพกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายวิรัตน์ เจริญผ่องมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึงประธานกรรมการ
2. นายประดับ อุ่นภักดิ์โรงเรียนตั้งพิรุฬธรรมกรรมการ
3. นายธนบูรณ์ ปิ่นปัญญากุลนักดนตรีอาชีพกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
1. นายวิรัตน์ เจริญผ่องมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึงประธานกรรมการ
2. นายประดับ อุ่นภักดิ์โรงเรียนตั้งพิรุฬธรรมกรรมการ
3. นายธนบูรณ์ ปิ่นปัญญากุลนักดนตรีอาชีพกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายวิรัตน์ เจริญผ่องมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึงประธานกรรมการ
2. นายประดับ อุ่นภักดิ์โรงเรียนตั้งพิรุฬธรรมกรรมการ
3. นายธนบูรณ์ ปิ่นปัญญากุลนักดนตรีอาชีพกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
1. นายวิรัตน์ เจริญผ่องมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึงประธานกรรมการ
2. นายประดับ อุ่นภักดิ์โรงเรียนตั้งพิรุฬห์ธรรมกรรมการ
3. นายธนบูรณ์ ปิ่นปัญญากุลนักดนตรีอาชีพกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. นายวิรัตน์ เจริญผ่องมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึงประธานกรรมการ
2. นายประดับ อุ่นภักดิ์โรงเรียนตั้งพิรุฬห์ธรรมกรรมการ
3. นายธนบูรณ์ ปิ่นปัญญากุลนักดนตรีอาชีพกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
1. นายวิรัตน์ เจริญผ่องมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึงประธานกรรมการ
2. นายประดับ อุ่นภักดิ์โรงเรียนตั้งพิรุฬธรรมกรรมการ
3. นายธนบูรณ์ ปิ่นปัญญากุลนักดนตรีอาชีพกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายวิรัตน์ เจริญผ่องมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึงประธานกรรมการ
2. นายประดับ อุ่นภักดิ์โรงเรียนตั้งพิรุฬห์ธรรมกรรมการ
3. นายธนบูรณ์ ปิ่นปัญญากุลนักดนตรีอาชีพกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
1. นายวิรัตน์ เจริญผ่องมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึงกรรมการ
2. นายประดับ อุ่นภักดิ์โรงเรียนตั้งพิรุฬธรรมกรรมการ
3. นายธนบูรณ์ ปิ่นปัญญากุลนักดนตรีอาชีพกรรมการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายวิรัตน์ เจริญผ่องมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึงประธานกรรมการ
2. นายประดับ อุ่นภักดิ์โรงเรียนตั้งพิรุฬธรรมกรรมการ
3. นายธนบูรณ์ ปิ่นปัญญากุลนักดนตรีอาชีพกรรมการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
1. นายวิรัตน์ เจริญผ่องมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึงประธานกรรมการ
2. นายประดับ อุ่นภักดิ์โรงเรียนตั้งพิรุฬธรรมกรรมการ
3. นายธนบูรณ์ ปิ่นปัญญากุลนักดนตรีอาชีพกรรมการ
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. นายวิรัตน์ เจริญผ่องมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึงประธานกรรมการ
2. นายประดับ อุ่นภักดิ์โรงเรียนตั้งพิรุฬห์ธรรมกรรมการ
3. นายธนบูรณ์ ปิ่นปัญญากุลนักดนตรีอาชีพกรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
1. นายวิรัตน์ เจริญผ่องมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึงประธานกรรมการ
2. นายประดับ อุ่นภักดิ์โรงเรียนตั้งพิรุฬธรรมกรรมการ
3. นายธนบูรณ์ ปิ่นปัญญากุลนักดนตรีอาชีพกรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
1. นายวิรัตน์ เจริญผ่องมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึงประธานกรรมการ
2. นายประดับ อุ่นภักดิ์โรงเรียนตั้งพิรุฬห์ธรรมกรรมการ
3. นายธนบูรณ์ ปิ่นปัญญากุลนักดนตรีอาชีพกรรมการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. นายวิรัตน์ เจริญผ่องมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึงประธานกรรมการ
2. นายประดับ อุ่นภักดิ์โรงเรียนตั้งพิรุฬธรรมกรรมการ
3. นายธนบูรณ์ ปิ่นปัญญากุลนักดนตรีอาชีพกรรมการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายณรงค์ชัย รักชาตินักร้อง นักดนตรีอาชีพประธานกรรมการ
2. นายชัยฤทธิ์ วารัตน์นักร้อง นักดนตรีอาชีพกรรมการ
3. นายเรืองชัย แซ่ลิ้มนักร้อง นักดนตรีอาชีพกรรมการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
1. นายณรงค์ชัย รักชาตินักร้อง นักดนตรีอาชีพประธานกรรมการ
2. นายชัยฤทธิ์ วารัตน์นักร้อง นักดนตรีอาชีพกรรมการ
3. นายเรืองชัย แซ่ลิ้มนักร้อง นักดนตรีอาชีพกรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
1. นายณรงค์ชัย รักชาตินักร้อง นักดนตรีอาชีพประธานกรรมการ
2. นายเรืองชัย แซ่ลิ้มนักร้อง นักดนตรีอาชีพกรรมการ
3. นายชัยฤทธิ์ วารัตน์นักร้อง นักดนตรีอาชีพกรรมการ
4. นางวิภา วงเปี่ยมนักร้อง นักดนตรีอาชีพกรรมการ
5. นายเอกกร คุ้มพุ่มนักร้อง นักดนตรีอาชีพกรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายณรงค์ชัย รักชาตินักร้อง นักดนตรีอาชีพประธานกรรมการ
2. นายเรืองชัย แซ่ลิ้มนักร้อง นักดนตรีอาชีพกรรมการ
3. นายชัยฤทธิ์ วารัตน์นักร้อง นักดนตรีอาชีพกรรมการ
4. นางวิภา วงเปี่ยมนักร้อง นักดนตรีอาชีพกรรมการ
5. นายเอกกร คุ้มพุ่มนักร้อง นักดนตรีอาชีพกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางสมิตา คงเปี่ยมนักร้อง นักดนตรีอาชีพประธานกรรมการ
2. นายทักขพล สว่างอารมณ์นักร้อง นักดนตรีอาชีพกรรมการ
3. นางสาวณปภัช ธนารมย์นักร้อง นักดนตรีอาชีพกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายนิติศักดิ์ สว่างอารมณ์นักร้อง นักดนตรีอาชีพประธานกรรมการ
2. นายทักขพล สว่างอารมณ์นักร้อง นักดนตรีอาชีพกรรมการ
3. นางสาวณปภัช ธนารมย์นักร้อง นักดนตรีอาชีพกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางสมิตา คงเปี่ยมนักร้อง นักดนตรีอาชีพประธานกรรมการ
2. นายทักขพล สว่างอารมณ์นักร้อง นักดนตรีอาชีพกรรมการ
3. นางสาวณปภัช ธนารมย์นักร้อง นักดนตรีอาชีพกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายนิติศักดิ์ สว่างอารมณ์นักร้อง นักดนตรีอาชีพประธานกรรมการ
2. นายทักขพล สว่างอารมณ์นักร้อง นักดนตรีอาชีพกรรมการ
3. นางสาวณปภัช ธนารมย์นักร้อง นักดนตรีอาชีพกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายชรินทร์ ศรีมงคลข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายวรพจน์ ศรศิรินักร้อง นักดนตรีอาชีพกรรมการ
3. นางสมิตา วงเปี่ยมนักร้อง นักดนตรีอาชีพกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายชรินทร์ ศรีมงคลข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายวรพจน์ ศรศิรินักร้อง นักดนตรีอาชีพกรรมการ
3. นางสมิตา วงเปี่ยมนักร้อง นักดนตรีอาชีพกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายชรินทร์ ศรีมงคลข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายวรพจน์ ศรศิรินักร้อง นักดนตรีอาชีพกรรมการ
3. นางสมิตา วงเปี่ยมนักร้อง นักดนตรีอาชีพกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายชรินทร์ ศรีมงคลข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายวรพจน์ ศรศิรินักร้อง นักดนตรีอาชีพกรรมการ
3. นางสมิตา วงเปี่ยมนักร้อง นักดนตรีอาชีพกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายนิติศักดิ์ สว่างอารมณ์นักร้อง นักดนตรีอาชีพประธานกรรมการ
2. นายทักขพล สว่างอารมณ์นักร้อง นักดนตรีอาชีพกรรมการ
3. นางสาวณปภัช ธนารมย์นักร้อง นักดนตรีอาชีพกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายนิติศักดิ์ สว่างอารมณ์นักร้อง นักดนตรีอาชีพประธานกรรมการ
2. นายทักขพล สว่างอารมณ์นักร้อง นักดนตรีอาชีพกรรมการ
3. นางสาวณปภัช ธนารมย์นักร้อง นักดนตรีอาชีพกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายนิติศักดิ์ สว่างอารมณ์นักร้อง นักดนตรีอาชีพประธานกรรมการ
2. นายทักขพล สว่างอารมณ์นักร้อง นักดนตรีอาชีพกรรมการ
3. นางสาวณปภัช ธนารมย์นักร้อง นักดนตรีอาชีพกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายนิติศักดิ์ สว่างอารมณ์นักร้อง นักดนตรีอาชีพประธานกรรมการ
2. นายทักขพล สว่างอารมณ์นักร้อง นักดนตรีอาชีพกรรมการ
3. นางสาวณปภัช ธนารมย์นักร้อง นักดนตรีอาชีพกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายชรินทร์ ศรีมงคลข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายวรพจน์ ศรศิรินักร้อง นักดนตรีอาชีพกรรมการ
3. นายนิติศักดิ์ สว่างอารมณ์นักร้อง นักดนตรีอาชีพกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายชรินทร์ ศรีมงคลข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายวรพจน์ ศรศิรินักร้อง นักดนตรีอาชีพกรรมการ
3. นางสมิตา วงเปี่ยมนักร้อง นักดนตรีอาชีพกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายชรินทร์ ศรีมงคลข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายวรพจน์ ศรศิรินักร้อง นักดนตรีอาชีพกรรมการ
3. นางสมิตา วงเปี่ยมนักร้อง นักดนตรีอาชีพกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายชรินทร์ ศรีมงคลข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายวรพจน์ ศรศิรินักร้อง นักดนตรีอาชีพกรรมการ
3. นายนิติศักดิ์ สว่างอารมณ์นักร้อง นักดนตรีอาชีพกรรมการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3
1. นายณรงค์ชัย รักชาตินักร้อง นักดนตรีอาชีพประธานกรรมการ
2. นายเอกกร คุ้มพุ่มนักร้อง นักดนตรีอาชีพกรรมการ
3. นายเรืองชัย แซ่ลิ้มนักร้อง นักดนตรีอาชีพกรรมการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6
1. นายณรงค์ชัย รักชาตินักร้อง นักดนตรีอาชีพประธานกรรมการ
2. นายเอกกร คุ้มพุ่มนักร้อง นักดนตรีอาชีพกรรมการ
3. นายเรืองชัย แซ่ลิ้มนักร้อง นักดนตรีอาชีพกรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายชรินทร์ ศรีมงคลข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายวรพจน์ ศรศิรินักร้อง นักดนตรีอาชีพกรรมการ
3. นางสมิตา วงเปี่ยมนักร้อง นักดนตรีอาชีพกรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
1. นายชรินทร์ ศรีมงคลข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางสมิตา วงเปี่ยมนักร้อง นักดนตรีอาชีพกรรมการ
3. นายวรพจน์ ศรศิรินักร้อง นักดนตรีอาชีพกรรมการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางโฆษิตากันต์ ปริมาสข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายอนวัช นกดาราโรงเรียนวัดลำเหยรองประธานกรรมการ
3. นายปรมะ ประยูรหงษ์โรงเรียนคงทองวิทยากรรมการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางโฆษิตากันต์ ปริมาสข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายอนวัช นกดาราโรงเรียนวัดลำเหยรองประธานกรรมการ
3. นางสุเนตรา เทศทองโรงเรียนราชินีบูรณะกรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางโฆษิตากันต์ ปริมาสข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายอนวัช นกดาราโรงเรียนวัดลำเหยรองประธานกรรมการ
3. นางประจงจิต อมโรโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยกรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางโฆษิตากันต์ ปริมาสข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายอนวัช นกดาราโรงเรียนวัดลำเหยรองประธานกรรมการ
3. นางประจงจิต อมโรโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางโฆษิตากันต์ ปริมาสข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายอนวัช นกดาราโรงเรียนวัดลำเหยรองประธานกรรมการ
3. นายปรมะ ประยูรหงษ์โรงเรียนคงทองวิทยากรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นางโฆษิตากันต์ ปริมาสข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายอนวัช นกดาราโรงเรียนวัดลำเหยรองประธานกรรมการ
3. นายปรมะ ประยูรหงษ์โรงเรียนคงทองวิทยากรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางบุญญ์กัญญ์ ปริมาสข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายอนวัช นกดาราโรงเรียนวัดลำเหยรองประธานกรรมการ
3. นางสาวอทิตา กิรติรูปครุฑโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสนกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางโฆษิตากันต์ ปริมาสข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายอนวัช นกดาราโรงเรียนวัดลำเหยรองประธานกรรมการ
3. นางสาวอทิตา กิรติรูปครุฑโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสนกรรมการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นางบุญญ์กัญญ์ ปริมาสข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายอนวัช นกดาราโรงเรียนวัดลำเหยรองประธานกรรมการ
3. นางประจงจิต อมโรโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยกรรมการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. นางโฆษิตากันต์ ปริมาสข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายอนวัช นกดาราโรงเรียนวัดลำเหยรองประธานกรรมการ
3. นางสุเนตรา เทศทองโรงเรียนราชินีบูรณะกรรมการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3
1. นางศิริลักษณ์ ชินช่งจูโรงเรียนราชินีบูรณะประธานกรรมการ
2. Mr.Ojong Samuel Akemโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยกรรมการ
3. นางเกวลิน เขียวอร่ามโรงเรียนศรีวิชัยวิทยากรรมการ
4. นางสาวกานดา คำเงินโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยกรรมการ
5. นางสาวสินีนาถ กุลนะโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6
1. นางสาววาสนา บำรุงทรัพย์โรงเรียนกำแพงแสนวิทยาประธานกรรมการ
2. นางกันทิมา ชุ่มบุญชูโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยกรรมการ
3. Ms.Jovilyn Begino Balbinโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยกรรมการ
4. นางเพียงนภา แจ้งธรรมมาโรงเรียนคงทองวิทยากรรมการ
5. นางสาวนิศา อินทาโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางสาวนวลสมร เผื่อนปฐมโรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุทรรศ์ คูศรีเทพประทานโรงเรียนราชินีบูรณะกรรมการ
3. Mr.Elias Francisco S. Espinosaโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยกรรมการ
4. นางสาวจุไรรัตน์ อรุณสวัสดิ์โรงเรียนศรีวิชัยวิทยากรรมการ
5. นางสาวศุภราภรณ์ จันทร์เชียงศรีโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6
1. นางอิศราวรรณ พูลดีโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางประพา มฤคทัตโรงเรียนราชินีบูรณะกรรมการ
3. นางจรรยา สุภาพเนตรโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสนกรรมการ
4. Mr.Paul Alvin G. Dimayugaโรงเรียนวัดห้วยจระเข้วิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวกุญกานดา เพ็งนามโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางสาวสินีนาฏ มีศรีโรงเรียนศรีวิชัยวิทยาประธานกรรมการ
2. นางพรวิไล แก้วประจันทร์โรงเรียนราชินีบูรณะกรรมการ
3. Ms.Grace Joy S. Sanchezโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยกรรมการ
4. นางสาวอรทัย สีหรั่งโรงเรียนกำแพงแสนวิทยากรรมการ
5. นางสาวฐิติพร พรอรุณชัยโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6
1. นางสาวนงลักษณ์ ขจรบุญโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. Ms.Macharise Medelladaโรงเรียนศรีวิชัยวิทยากรรมการ
3. นางสาวสรัญญา ไหลสุพรรณวงค์โรงเรียนราชินีบูรณะกรรมการ
4. นางสาวกัญญา คงหมวกโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
1. นางสาวลักขณา พันธุ์บ้านแหลมโรงเรียนราชินีบูรณะประธานกรรมการ
2. Mr.Ariel Buguio Manaloโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสมมาต ตังคะพิภพโรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสุภาพร ตาตะโรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวเตือนใจ อินทนิลโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6
1. นางศรีทอง บวรโกศลจิตโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวปรีชญา แย้มนิ่มนวลโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสนกรรมการ
3. Ms.Neieah Benny Stephanie Kumaโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยกรรมการ
4. นางสาวปานวาด พูลดีโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยกรรมการ
5. นางอำไพ โสดาดีโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางสาวศิริญญา ศรีคำโรงเรียนกำแพงแสนวิทยาประธานกรรมการ
2. Ms.Tan Rentingโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยกรรมการ
3. นายวิทยา กาญจนามั่งศักดิ์โรงเรียนราชินีบูรณะกรรมการ
4. นางสาวจุฑามาศ ฉิมพาลีโรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวณัฐกานต์ โรจนพรประสิทธิ์โรงเรียนราชินีบูรณะประธานกรรมการ
2. Ms.Xie Linfeiโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวอทิตยา เมธสุทธิ์โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสนกรรมการ
4. นางสาวอโรชา กิจจาภินันท์โรงเรียนกำแพงแสนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. Mr.Yuetsu Kagayaกรรมการผู้จัดการบริษัท ไทยยามากิ จำกัดประธานกรรมการ
2. Ms.Ayaka Adachiโรงเรียนราชินีบูรณะกรรมการ
3. นางสาวชลธิดา ภาคทรวงโรงเรียนราชินีบูรณะกรรมการ
4. นางสาวพรพรรณ เลิศอุปถัมภ์โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเยอรมัน ม.4-ม.6
1. นางสาวกรกช อัตตวิริยะนุภาพอาจารย์คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรประธานกรรมการ
2. นางสาวนุชนาฏ ราชบวรโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)กรรมการ
3. นางสาวพิรุฬห์สิริ แก้วรักษาโรงเรียนราชินีบูรณะกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเยาวเรศ บุญเลิศโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นางสาวปิยรัตน์ บุญรัตนกลินโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฯประธานกรรมการ
2. นางสุภามาส โสมูลโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากรกรรมการ
3. นางสาวจรสพร นาคปฐมโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยกรรมการ
4. นางสาวจันทร์ธิดา ลิ้มฮู่จั๊วโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
1. นายทศพร เพ่งดีอาจารย์คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรประธานกรรมการ
2. นางธนัยนันท์ ศรีอภัยโรงเรียนคงทองวิทยากรรมการ
3. นางสาวพิริยาพร ค้าเจริญดีโรงเรียนราชินีบูรณะกรรมการ
4. นางสาวปริญณ์ลัดดา อุนาศรีโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นายประวิทย์ ต้องจิตต์เจริญโรงเรียนศรีวิชัยวิทยาประธานกรรมการ
2. Ms.Zhang Lishiโรงเรียนราชินีบูรณะกรรมการ
3. Ms.Yu Haiyangโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสนกรรมการ
4. นางสาวศศิธร แสนสบายโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. Mr.Yuetsu Kagayaกรรมการผู้จัดการบริษัท ไทยยามากิ จำกัดประธานกรรมการ
2. Ms.Ayaka Adachiโรงเรียนราชินีบูรณะกรรมการ
3. นางสาวชลธิดา ภาคทรวงโรงเรียนราชินีบูรณะกรรมการ
4. นางสาวพรพรรณ เลิศอุปถัมภ์โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
1. นายทศพร เพ่งดีอาจารย์คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรประธานกรรมการ
2. นางธนัยนันท์ ศรีอภัยโรงเรียนคงทองวิทยากรรมการ
3. นางสาวพิริยาพร ค้าเจริญดีโรงเรียนราชินีบูรณะกรรมการ
4. นางสาวปริญณ์ลัดดา อุนาศรีโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวปิยะดา มูลทองน้อยโรงเรียนคงทองวิทยาประธานกรรมการ
2. Ms.Tan Qiyuanโรงเรียนวัดห้วยจระเข้วิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวปัทมาภรณ์ ดาราสมโรงเรียนกำแพงแสนวิทยากรรมการ
4. นางสาวพัชริดา อ่อนสัมพันธุ์โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. Mr.Yuetsu Kagayaกรรมการผู้จัดการบริษัท ไทยยามากิ จำกัดประธานกรรมการ
2. Ms.Ayaka Adachiโรงเรียนราชินีบูรณะกรรมการ
3. นางสาวชลธิดา ภาคทรวงโรงเรียนราชินีบูรณะกรรมการ
4. นางสาวพรพรรณ เลิศอุปถัมภ์โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นางสาวจิม ไพสิฐพานิชตระกูลโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวนุชจรีย์ ผาสบโรงเรียนราชินีบูรณะกรรมการ
3. นางสาวจุไรพร นิครหล่อนโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยกรรมการ
4. นางสาววศินี สืบสุทธาโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
1. นายทศพร เพ่งดีอาจารย์คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรประธานกรรมการ
2. นางธนัยนันท์ ศรีอภัยโรงเรียนคงทองวิทยากรรมการ
3. นางสาวพิริยาพร ค้าเจริญดีโรงเรียนราชินีบูรณะกรรมการ
4. นางสาวปริญณ์ลัดดา อุนาศรีโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวในฝัน บูรณพานิชโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสนประธานกรรมการ
2. MissWang Saiโรงเรียนศรีวิชัยวิทยากรรมการ
3. นางสาวอทิตยา จอมดวงโรงเรียนคงทองวิทยากรรมการ
4. นางสาวชิดชนา ไทรชมภูโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. Mr.Yuetsu Kagayaกรรมการผู้จัดการบริษัท ไทยยามากิ จำกัดประธานกรรมการ
2. Ms.Ayaka Adachiโรงเรียนราชินีบูรณะกรรมการ
3. นางสาวชลธิดา ภาคทรวงโรงเรียนราชินีบูรณะกรรมการ
4. นางสาวพรพรรณ เลิศอุปถัมภ์โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นายเกรียงไกร ทองชื่นจิตโรงเรียนราชินีบูรณะประธานกรรมการ
2. นางสาวช่อทิพย์ ศักดิ์ปฏิฐาโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวอารมณ์ มีทรัพย์อนันต์โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยกรรมการ
4. นางปิยวรรณ ศิริรัตน์โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3
1. นางนลินี ศรีโกมลทิพย์โรงเรียนศรีวิชัยวิทยาประธานกรรมการ
2. นายกิตติภพ รัตนากรกุลโรงเรียนราชินีบูรณะกรรมการ
3. Mr.Roneil Galarionโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยกรรมการ
4. นางสาวปวริศา ดีอุดมโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยกรรมการ
5. นางสายพิน เคลือบเต็งโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6
1. นางสาวศรีสุวรรณ วิวิธเทศโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. Ms.Marivic Comedieroโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยกรรมการ
3. นายสุรวิชญ์ ชิตทองโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยกรรมการ
4. นางปราณี ทองสิมาโรงเรียนกำแพงแสนวิทยากรรมการ
5. นางสาวธนัญญา ปริยทิฆัมพรโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายชาญศักดิ์ นิธิปฏิคมโรงเรียนกำแพงแสนวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุรพล กัณหาโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสนกรรมการ
3. นายสุชาติ กษิตินทร์โรงเรียนคงทองวิทยากรรมการ
4. นางสาวพรทิพย์ อรุณสุโขโรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคมกรรมการ
5. นางพรปวีณ์ โคเลิศ โรงเรียนราชินีบูรณะกรรมการ
6. นายกฤษฎา เพชรเทศโรงเรียนกำแพงแสนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นายคธา ว่องพัฒนวงศ์โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสนประธานกรรมการ
2. นายวินิจ แจ้งใจโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยกรรมการ
3. นายกมล บุญณรงค์โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสนกรรมการ
4. นายคณิศร สมจันทร์โรงเรียนราชินีบูรณะกรรมการ
5. นายวิรัตน์ จินตพิทักษ์กุลโรงเรียนกำแพงแสนวิทยากรรมการ
6. นายวีระศักดิ์ สำนักวังชัยโรงเรียนราชินีบูรณะกรรมการ
7. นายสุพจน์ บุญพรมโรงเรียนกำแพงแสนวิทยา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
1. นายสมศักดิ์ วงศ์หงษ์ทองโรงเรียนกำแพงแสนวิทยาประธานกรรมการ
2. นายคุณากร สังข์พญาโรงเรียนเพิ่มวิทยากรรมการ
3. นายบุญส่ง จูยืนยงโรงเรียนราชินีบูรณะกรรมการ
4. นายสุชาติ ช้อยประเสริฐโรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษฏ์กรรมการ
5. นายธีระรัฐ ทองบุญมาโรงเรียนราชินีบูรณะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
1. นางวราพร โพธิ์มั่นโรงเรียนคงทองวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวมนกานต์ ทองศุภผลโรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคมกรรมการ
3. นายนววิช นวชีวินมัยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมกรรมการ
4. นางสาวศิริพร เจียระไนภรณ์โรงเรียนศาลาตึกวิทยากรรมการ
5. นางภัสรัญ สระทองนวลโรงเรียนกำแพงแสนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
1. นางวราพร โพธิ์มั่นโรงเรียนคงทองวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวมนกานต์ ทองศุภผลโรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคมกรรมการ
3. นายนววิช นวชีวินมัยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมกรรมการ
4. นางสาวศิริพร เจียระไนภรณ์โรงเรียนศาลาตึกวิทยากรรมการ
5. นางภัสรัญ สระทองนวลโรงเรียนกำแพงแสนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางสุพิศ กลิ่นบุปผาโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางทศพร ไตรศิริโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยกรรมการ
3. นายชยพล จันทราภาสโรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคมกรรมการ
4. นางสาววิภา คชเม่นโรงเรียนกำแพงแสนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางนันทิยา สุวรรณรัตน์โรงเรียนกำแพงแสนวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาววิภา อมรศิริอาภรณ์โรงเรียนราชินีบูรณะกรรมการ
3. นายเสนาะ ครึกครื้นจิตร์โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยกรรมการ
4. นางสาวศรีประไพ โชติประวิทย์โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางศรีวิตรี ทองเชื้อโรงเรียนกำแพงแสนวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวเมธาวี ศรีสมบูรณ์โรงเรียนคงทองวิทยากรรมการ
3. นางสาววิชยา เผดิมรอดโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
1. นางปุญณดา ตุ้มต่างหูโรงเรียนราชินีบูรณะประธานกรรมการ
2. นางสาวกันต์กนิษฐ ทองปฐมทรัพย์โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสุชาดา สกุลลีรุ่งโรจน์โรงเรียนกำแพงแสนวิทยากรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายริปอง กัลติวาณิชย์โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางปรัชญาภรณ์ แตงอ่อนโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยกรรมการ
3. นางเพ็ญประภา เที่ยงตรงโรงเรียนสระกะเทียมวิทยากรรมการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวสุมาลี สุขศิริโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวชุติมา คำเนียมโรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวพัชรี แก้วเขียวโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยกรรมการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวสุมาลี สุขศิริโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวชุติมา คำเนียมโรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวพัชรี แก้วเขียวโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยกรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายริปอง กัลติวาณิชย์โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางปรัชญาภรณ์ แตงอ่อนโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยกรรมการ
3. นางเพ็ญประภา เที่ยงตรงโรงเรียนสระกะเทียมวิทยากรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายริปอง กัลติวาณิชย์โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยกรรมการ
2. นางปรัชญาภรณ์ แตงอ่อนโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยกรรมการ
3. นางเพ็ญประภา เที่ยงตรงโรงเรียนสระกะเทียมวิทยากรรมการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางเบญจวรรณ จูยืนยงโรงเรียนราชินีบูรณะประธานกรรมการ
2. นางสาวอิสรีย์ ยังอยู่โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยกรรมการ
3. นายอัฐธิวรรตน์ ใจจงโรงเรียนบางหลวงวิทยากรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
1. นางสาวณัฐนันท์ พงษ์ธนาวิสิฐโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายธงชัย พาศรีโรงเรียนบางหลวงวิทยากรรมการ
3. นางสาวกัลยาณีย์ รอดสวัสดิ์โรงเรียนราชินีบูรณะกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นางสาวเขมวันต์ กระดังงาโรงเรียนราชินีบูรณะประธานกรรมการ
2. นายจตุรงค์ ตรีรัตน์โรงเรียนคงทองวิทยากรรมการ
3. นายปองพล วาสบุญมาโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นางสาวชาดา ศักดิ์บุญญารัตน์โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวปุณรดา นิพิวรรณ์โรงเรียนราชินีบูรณะกรรมการ
3. นายอมเรศ ชาตรูปะชีวินโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6
1. นางจรินญา ประสิทธิ์ชัยโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสุทธินันท์ พูนวศินมงคลโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวภัทรจิตรา ศรีแสงทรัพย์โรงเรียนคงทองวิทยากรรมการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายสราวุธ เอี่ยมสวัสดิ์โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายชาตรี เอี่ยมละออโรงเรียนศรีวิชัยวิทยากรรมการ
3. นางสาวนีรนา แซ่เตียวโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยกรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวสุนิสา แช่มช้อยโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสนประธานกรรมการ
2. นางสาวขนิษฐา โสมโสภาโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาววรัญญา กิ่งสวัสดิ์โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2กรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวสุนิสา แช่มช้อยโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสนประธานกรรมการ
2. นางสาวขนิษฐา โสมโสภาโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาววรัญญา กิ่งสวัสดิ์โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2กรรมการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นายผจญ รุ่งอรุณเลิศโรงเรียนคงทองวิทยาประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ เถาว์เกตุโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวภัทรานี ภู่ขวัญเมืองโรงเรียนสระกะเทียมวิทยากรรมการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3
1. นางสาวณัฏฐิกา หลอดแก้วโรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์”ประธานกรรมการ
2. นายพงศกร สุคลธาโรงเรียนอู่ทองกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6
1. นางสาวณัฏฐิกา หลอดแก้วโรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์”ประธานกรรมการ
2. นายพงศกร สุคลธาโรงเรียนอู่ทองกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3
1. นางสาวศิิริรัตน์ กระจาดทองโรงเรียนนศรีประจันต์ “เมธีประมุข ”ประธานกรรมการ
2. นางบงกช สนธิโรงเรียนนสรวงสุทราวิทยากรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6
1. นางสาวศิริรัตน์ กระจาดทองโรงเรียนศรีประจันต์ “เมธีประมุข ”ประธานกรรมการ
2. นางบงกช สนธิโรงเรียนสรวงสุทราวิทยา กรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3
1. นายยอดชาย ขุนสังวาลย์โรงเรียนสงวนหญิงประธานกรรมการ
2. นางสาวญาณี เคหะจุ้ยโรงเรียนตลิ่งชันวิทยากรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6
1. นายยอดชาย ขุนสังวาลย์โรงเรียนสงวนหญิงประธานกรรมการ
2. นางสาวญาณี เคหะจุ้ยโรงเรียนตลิ่งชันวิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.1-ม.3
1. นายปฏิภาณ สําเนียงสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังประธานกรรมการ
2. นายภาคภูมิ เอี่ยมสวยงามNECTECกรรมการ
3. นายอาทร คุ้มฉายาวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี กรรมการ
4. นางสาวภัทรภร มั่นเพ็ชรโรงเรียนบ้านนาพิทยากรกรรมการ
5. นางสาวปิยะรัตน์ กึงฮะกิจโรงเรียนอ่างทองกรรมการ
การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.4-ม.6
1. นายปฏิภาณ สำเนียงสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังประธานกรรมการ
2. นายภาคภูมิ เอี่ยมสวยงามNECTECกรรมการ
3. นายอาทร คุ้มฉายาวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี กรรมการ
4. นางสาวภัทรภร มั่นเพ็ชรโรงเรียนบ้านนาพิทยากรกรรมการ
5. นางสาวปิยะรัตน์ กึงฮะกิจโรงเรียนอ่างทองกรรมการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายประเสริฐ คนยงค์โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายพีรเชษฐ เพ็ญแสงโรงเรียนคงทองวิทยากรรมการ
3. นายประพัฒน์ ผิวขาวโรงเรียนราชินีบูรณะกรรมการ
4. นายสุมาศ สมจิตโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยกรรมการ
5. นายพีระ นรินทร์โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสนกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นายประเสริฐ คนยงค์โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายพีรเชษฐ เพ็ญแสงโรงเรียนคงทองวิทยากรรมการ
3. นายประพัฒน์ ผิวขาวโรงเรียนราชินีบูรณะกรรมการ
4. นายสุมาศ สมจิตโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยกรรมการ
5. นายพีระ นรินทร์โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสนกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายอำนาจ ตั้งมั่นคงโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายศรัณย์ ดาราทองโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสนกรรมการ
3. นายอนัน บุตรดีโรงเรียนคงทองวิทยากรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นายอำนาจ ตั้งมั่นคงโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายศรัณย์ ดาราทองโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสนกรรมการ
3. นายอนัน บุตรดีโรงเรียนคงทองวิทยากรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางนวล ปัญญาอินทร์โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางนงเยาว์ เฉยบำรุงโรงเรียนบ้านหลวงวิทยากรรมการ
3. นางสาวอัญชลี แสงทองโรงเรียนราชินีบูรณะกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางอารีย์ พูลศรีโรงเรียนราชินีบูรณะประธานกรรมการ
2. นางสมร ฉายอรุณโรงเรียนศาลาตึกวิทยากรรมการ
3. นายไผ่ภิรมย์ พรหมอนันต์โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยกรรมการ
การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางสาววัลภา พูลลาภวิวัฒน์โรงเรียนบางหลวงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวพรปวีณ์ คิ้ววัฒนเกียรติโรงเรียนศรีวิชัยวิทยากรรมการ
3. นายวัฒนา จันทร์คามคำโรงเรียนศาลาตึกวิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นางสาวมรกต ตุลพงศารักษ์โรงเรียนราชินีบูรณะประธานกรรมการ
2. นางกนกกร ธรรมจินดาโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวกณิศา ใจทันโรงเรียนศรีวิชัยวิทยากรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายนรินทร์ นครจันทร์โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางพงษ์ลดา คงบางพระโรงเรียนกำแพงแสนวิทยากรรมการ
3. นายสมเจษ มาสุขโรงเรียนราชินีบูรณะกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นายมานพ จันทวิชชประภาโรงเรียนราชินีบูรณะประธานกรรมการ
2. นายนิรันดร์ น้อยโสภาโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวณัฐยา ป้องกันโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสนกรรมการ
การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางปนัดดา เปียถนอมโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางปรางศรี สมผลโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยกรรมการ
3. นางภาวนา รอดพันธุ์โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2กรรมการ
4. นางสาวสุภัคสิริ อ้นแพโรงเรียนคงทองวิทยากรรมการ
5. นางสาววราภรณ์ ธนากูลจีรวัฒน์โรงเรียนราชินีบูรณะกรรมการ
การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางปนัดดา เปียถนอมโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางปรางศรี สมผลโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยกรรมการ
3. นางภาวนา รอดพันธุ์โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2กรรมการ
4. นางสาวสุภัคสิริ อ้นแพโรงเรียนคงทองวิทยากรรมการ
5. นางสาววราภรณ์ ธนากูลจีรวัฒน์โรงเรียนราชินีบูรณะกรรมการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางสาวอักษร สามคุ้มพิมพ์โรงเรียนกำแพงแสนวิทยาประธานกรรมการ
2. นางพเยาว์ จันทร์จารุภัคโรงเรียนศาลาตึกวิทยากรรมการ
3. นางสาวชรินรัตน์ ถิ่นสุขโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยกรรมการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นางสุวลัย วาสบุญมาผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นางนิรมล พันธป่าโรงเรียนบ้านหลวงวิทยากรรมการ
3. นางสาวสุกัญญา คำวัตรโรงเรียนราชินีบูรณะกรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3
1. นางสาวจารุณี กิจบำรุงโรงเรียนคงทองวิทยาประธานกรรมการ
2. นางเรณู อยู่เย็นโรงเรียนราชินีบูรณะกรรมการ
3. นางพรสินี วงศ์หงษ์ทองโรงเรียนกำแพงแสนวิทยากรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6
1. นางวิภาดา กลั่นหวานโรงเรียนราชินีบูรณะประธานกรรมการ
2. นายพฤทธา สุขพันธ์โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยกรรมการ
3. นางศันสนีย์ สระทองพูนโรงเรียนกำแพงแสนวิทยากรรมการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางสมหวัง เอี่ยมสังวาลโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวปนัดดา หวานชะเอมโรงเรียนราชินีบูรณะกรรมการ
3. นางสาวละเอียด กังวานทวีทรัพย์โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสนกรรมการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางสมหวัง เอี่ยมสังวาลโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวปนัดดา หวานชะเอมโรงเรียนราชินีบูรณะกรรมการ
3. นางสาวละเอียด กังวานทวีทรัพย์โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสนกรรมการ

เรียนรวม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวสุภาพร ตาตะโรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายไกรสร บุตรดีโรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวรัตนา เกตุสมโรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวลัดดาวัลย์ บุรพวงโรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชราพร ร่วมรักษ์โรงเรียนกรรมการ
3. นางสาววันทนา พลภักดิ์โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นายเจษฎา ศิริธนบดีโรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวพิมพิศา สว่างศรีโรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคมกรรมการ
3. นายอรรถชัย จันบางยางโรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคมกรรมการ

เรียนรวม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายโสพล ทับทิมชัยโรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางศิริวรรณ อร่ามวาณิชย์โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวกันต์กนิษฐ ทองปฐมทรัพย์โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวผ่องพรรณ เกตุมาสโรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางยุภา ศรีโพธิ์โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคมกรรมการ
3. นางสุวรรณ ผลทวีนุกูลโรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคมกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสันติพงศ์ เชยกีวงศ์โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวเสาวภา เล่นวารีโรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคมกรรมการ
3. นายวีระ ชวนตระกูลโรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคมกรรมการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายกัณฑ์อเนก สุภัทรศักดา 081-1459668 โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]