งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 นครปฐม 1
ณ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา โรงเรียนคงทองวิทยา
ระหว่าง วันที่ 25-26 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2560

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 191 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา สนามฟุตบอล 26 พ.ย. 2560 09.00 - 12.00 ลงทะเบียน 8.00 น.
2 192 การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา สนามฟุตบอล 26 พ.ย. 2560 09.00 - 12.00 ลงทะเบียน 8.00 น.
3 199 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา อาคาร 4 ห้อง ห้องไร้พรมแดน 26 พ.ย. 2560 09.00 - 12.00 ลงทะเบียน 8.00 น.
4 202 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา อาคาร 1 ห้อง ห้องแนะแนว 1 26 พ.ย. 2560 09.00 - 12.00 ลงทะเบียน 8.00 น.
5 203 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา อาคาร 1 ห้อง ห้องแนะแนว 3 26 พ.ย. 2560 09.00 - 12.00 ลงทะเบียน 8.00 น.
6 206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา อาคาร 1 ชั้น ชั้น 1 ห้อง 4 (ห้อง 114) 26 พ.ย. 2560 09.00 - 12.00 ลงทะเบียน 8.00 น.
7 207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา อาคาร 1 ชั้น ชั้น 1 ห้อง 5 (ห้อง 115) 26 พ.ย. 2560 09.00 - 12.00 ลงทะเบียน 8.00 น.
8 625 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา อาคาร 2 ห้อง ห้องสมุด 26 พ.ย. 2560 09.00 - 12.00 ลงทะเบียน 8.00 น.
9 626 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา อาคาร 1 ชั้น ชั้น 1 ห้อง 6 (ห้อง 116) 26 พ.ย. 2560 09.00 - 12.00 ลงทะเบียน 8.00 น.


ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายกัณฑ์อเนก สุภัทรศักดา 081-1459668 โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]