สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) [กลุ่ม สพม.ลพบุรี 2]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ชัยบาดาลวิทยา 56 34 25 115 116 17 2 1 135
2 พัฒนานิคม 34 19 18 71 83 31 10 8 124
3 อัสสัมชัญคอนแวนต์ ลํานารายณ์ 19 21 14 54 64 22 16 5 102
4 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดลพบุรี 18 4 7 29 34 16 5 3 55
5 ชัยบาดาลพิทยาคม 16 14 9 39 42 21 7 8 70
6 หนองม่วงวิทยา 10 7 8 25 38 12 9 10 59
7 ลำสนธิวิทยา 10 5 11 26 35 26 14 16 75
8 ท่าหลวงวิทยาคม 7 7 7 21 25 21 12 7 58
9 โคกเจริญวิทยา 6 10 11 27 31 17 13 9 61
10 ยางรากวิทยา 4 10 6 20 21 10 11 10 42
11 สระโบสถ์วิทยาคาร 4 7 5 16 31 10 7 11 48
12 โคกสลุงวิทยา 3 5 3 11 19 9 6 8 34
13 ราชประชานุเคราะห์ ๓๓ จังหวัดลพบุรี 3 4 4 11 15 13 12 10 40
14 นิคมลำนารายณ์ 1 3 2 6 6 5 3 3 14
15 บ้านเกาะรัง 1 2 5 8 12 20 3 5 35
16 บ้านหนองโกวิทยา 1 1 2 4 6 2 3 0 11
17 สร้างพัฒนา 1 0 2 3 2 5 3 4 10
18 สัตยาไส 0 3 4 7 8 11 7 7 26
19 สามัคคีวิทยา 0 3 3 6 6 8 3 6 17
20 นารายณ์วิทยา 0 2 2 4 5 3 3 4 11
21 ขุนรามวิทยา 0 1 2 3 6 11 5 8 22
รวม 194 162 150 506 605 290 154 143 1,049